Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης"

Transcript

1 Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013

2

3 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών μου, στο τμήμα των Μηχανικών Η/Υ του πανεπιστημίου Πατρών. Μου δίνεται έτσι η δυνατότητα να αντιληφθώ συνολικά την εμπειρία τους, και η ευκαιρία να κάνω τον απολογισμό τους. Θέλω να ευχαριστήσω εγκάρδια, όλους όσους συνέβαλαν στη διαδρομή αυτή. Οφείλω όμως ειδικά να αναφερθώ: Στα μέλη της υπεύθυνης ομάδας, της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Με την εμπιστοσύνη της ανάθεσης, μου έδωσαν τη δυνατότητα να ασχοληθώ με το ενδιαφέρον θέμα που πραγματεύεται. Ενώ με την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση τους, συνέβαλαν ουσιαστικά, στην επιτυχή ολοκλήρωση της. Στο τμήμα των Μηχανικών Η/Υ και τους ανθρώπους του. Θεωρώ τιμή μου, που έχω υπάρξει μέλος του. Στους φίλους και την οικογένεια μου. Κλείνοντας, θα ήθελα να αφιερώσω την προσπάθεια αυτή, στους γονείς μου, που χάρη σε αυτούς, έχουν νόημα όλα τα παραπάνω. Χρήστος i

4 Per aspera ad astra...

5 Περίληψη Η εξάπλωση του διαδικτύου, είχε σαν αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση εφαρμογών από IP δίκτυα, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των IP πρωτοκόλλων. Σε ένα IP δίκτυο, η κύρια υπηρεσία που παρέχεται είναι η best effort. Λόγω των περιορισμένων πόρων των δικτύων, σε περίπτωση αυξημένου φόρτου, ενδέχεται να εμφανιστεί το ανεπιθύμητο φαινόμενο της συμφόρησης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αυξημένες καθυστερήσεις στην παράδοση των πακέτων, ακόμη και την απώλεια τους. Εφαρμογές που επιθυμούν κάποια ποιότητα υπηρεσίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην απόδοση τους. Για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων, προτάθηκαν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των περιορισμένων πόρων του δικτύου. Ένας από αυτούς, είναι και η αρχιτεκτονική DiffServ. Η αρχιτεκτονική, ορίζει μια σειρά μηχανισμών που επιδρούν στις ροές των πακέτων. Μέρος των μηχανισμών αυτών, είναι και οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης που διαχειρίζονται τη σειρά εξόδου των πακέτων από τις ουρές αναμονής. Η υλοποίηση των δικτύων, προϋποθέτει την προσεκτική σχεδίαση και μελέτη τους. Ο ns-3, είναι ένας σύγχρονος εξομοιωτής δικτύων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη και σχεδίαση IP δικτύων. Λόγω όμως της πρόσφατης δημιουργίας του, δεν παρέχει ακόμη υποστήριξη για την αρχιτεκτονική DiffServ. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, μελετήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει ο ns-3 στα ασύρματα δίκτυα και δημιουργήθηκε ένα καινούργιο module για τον ns-3, στο οποίο υλοποιήθηκαν μηχανισμοί της αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια τοπολογία δικτύου, που μέσα από μια σειρά προσομοιώσεων, αναλύθηκε η συμπεριφορά του δικτύου σε περιπτώσεις συμφόρησης, καθώς η επίδραση που είχαν σε αυτήν οι μηχανισμοί DiffServ του καινούργιου module. i

6 Abstract The Internet expansion resulted in serving applications through IP networks, that had not been considered during the design of the IP protocols. In IP networks, the main service provided is best effort. Due to the limited network resources, during increased loads, it is possibly for undesirable congestion to emerge, which can lead to increased packet delays and even in packet losses. Applications that require a quality of service (QoS) to function properly, may encounter performance issues during congestion. In order to confront the above issues, there have been proposed various mechanisms for managing the limited network resources. The DiffServ architecture is one of them. The architecture, defines a set of mechanisms that can be used from network routers and react on passing packet flows. Part of these mechanisms, are scheduling algorithms for managing multiple queue s. The implementation of networks, requires careful design and testing. The ns-3 simulator, is a state-of-art network simulator, that can be used in simulating IP networks. Due to its relative early existence, it lacks support for the DiffServ architecture. As part of this thesis, there where studied the capabilities of ns-3 in wireless networks. Also, a new module was created for ns-3, which included mechanism defined in DiffServ architecture. Then, a network topology was created and its performance was evaluated, in cases of network congestion and when the implemented DiffServ mechanisms were applied. ii

7 Περιεχόμενα Αντί προλόγου Περίληψη Abstract Περιεχόμενα Κατάλογος σχημάτων Κατάλογος πινάκων i i ii iii vii viii 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διαδίκτυο Ποιότητα υπηρεσίας Μοντέλα αναφοράς Εξομοιωτής δικτύων ns ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εισαγωγή Μετρικές Ποιότητας Τύποι Ποιότητας Υπηρεσίας Integrated services (IntServ) Differentiated Services (DiffServ) DIFFERENTIATED SERVICES Εισαγωγή Service Level Agreement Per Hop Behaviors Μηχανισμοί DiffServ Μηχανισμός ταξινόμησης Αστυνόμευση της κίνησης Αλγόριθμοι Token bucket και Leaky bucket iii

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.8 Active Queue Management Explicit Congestion Notification (ECN) Random early detection (RED) Weighted random early detection (WRED) Χρονοδρομολόγηση First In First Out (FIFO) Priority queuing (PQ) Fair queuing (FQ) Weighted fair queuing (WFQ) Round Robin (RR) Weighted round robin (WRR) Deficit (weighted) round robin (DWRR) Modified deficit round robin (MDRR) ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ns Εισαγωγή Η δομή του ns Βασικές δομές του ns ns-3 modules ns-3 ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Εισαγωγή ns-3 modules antenna module aodv module buildings module dsvd module dsr module energy module lte module mesh module mobility module olsr module propagation module spectrum module uan module wifi module wimax module Συμπεράσματα iv

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ diffserv module Εισαγωγή Δομή του module diffserv model Κλάση: DiffServQueue Κλάση: DiffServ Κλάση: Policy Κλάση: Mdrr diffserv helper diffserv utils ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ diffserv module Εισαγωγή Παραγωγή κίνησης VoIP model Video streaming model Τοπολογία πειραμάτων Διεξαγωγή πειραμάτων Πείραμα Πείραμα Πείραμα Πείραμα Πείραμα Πείραμα Συμπεράσματα ΕΠΙΛΟΓΟΣ 77 Αʹ Μετρήσεις Πειραμάτων 79 Βιβλιογραφία 87 v

10 Η σελίδα έχει μείνει εσκεμμένα κενή vi

11 Κατάλογος σχημάτων 1.1 Απεικόνιση μέρους του Internet από το project Opte [28] Αναπαράσταση ενός DS domain Διάγραμμα ροής DiffServ μηχανισμών Πεδίο TOS της IPv4 επικεφαλίδας figure Πεδίο DSCP των IPv4 και IPv6 επικεφαλίδων Η δομή του ns Διάγραμμα ροής μηχανισμών της μεθόδου: DoEnqueue Αναπαράσταση της τοπολογίας των πειραμάτων από τον NetAnim vii

12 Κατάλογος πινάκων 1.1 Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI Επίπεδα πρωτοκόλλων του Internet (TCP/IP) ns-3 modules Περιεχόμενα Παράμετροι OnOff VoIP μοντέλου Παράμετροι τοπολογίας δοκιμών Βελτίωση του jitter με χρήση του MDRR STRICT Βελτίωση της απόδοσης των εφαρμογών με χρήση του MDRR ALTERNATE. 74 Αʹ.1 Test1, Flow: Αʹ.2 Test1, Flow: Αʹ.3 Test1, Flow: Αʹ.4 Test1, Flow: Αʹ.5 Test1, Flow: Αʹ.6 Test1, Flow: Αʹ.7 Test2, Flow: Αʹ.8 Test2, Flow: Αʹ.9 Test2, Flow: Αʹ.10Test2, Flow: Αʹ.11Test2, Flow: Αʹ.12Test2, Flow: Αʹ.13Test2, Flow: Αʹ.14Test3, Flow: Αʹ.15Test3, Flow: Αʹ.16Test3, Flow: Αʹ.17Test3, Flow: Αʹ.18Test3, Flow: Αʹ.19Test3, Flow: viii

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Αʹ.20Test3, Flow: Αʹ.21Test4, Flow: Αʹ.22Test4, Flow: Αʹ.23Test4, Flow: Αʹ.24Test4, Flow: Αʹ.25Test4, Flow: Αʹ.26Test4, Flow: Αʹ.27Test4, Flow: Αʹ.28Test5, Flow: Αʹ.29Test5, Flow: Αʹ.30Test5, Flow: Αʹ.31Test5, Flow: Αʹ.32Test5, Flow: Αʹ.33Test5, Flow: Αʹ.34Test5, Flow: Αʹ.35Test6, Flow: Αʹ.36Test6, Flow: Αʹ.37Test6, Flow: Αʹ.38Test6, Flow: Αʹ.39Test6, Flow: Αʹ.40Test6, Flow: Αʹ.41Test6, Flow: ix

14 Η σελίδα έχει μείνει εσκεμμένα κενή x

15 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το διαδίκτυο Διανύοντας ήδη τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ζούμε σε μια εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η συνεχιζόμενη εξέλιξη και ωρίμανση της επιστήμης των υπολογιστών, έδωσε σταδιακά τα μέσα για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Κεντρικό ρόλο στην ολοκλήρωση της μετάβασης αυτής, έπαιξε η δυνατότητα ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων μέσω δικτύων και τηλεπικοινωνιακών μέσων. Η εξάπλωση του διαδικτύου (Internet), έκανε δυνατή τη διασύνδεση πολλών και ετερογενών δικτύων σε παγκόσμιο επίπεδο (Σχήμα: 1.1). Η διασύνδεση των δικτύων μέσω του διαδικτύου, έγινε εφικτή με τη χρήση ενός κοινού συνόλου πρωτοκόλλων επικοινωνίας, που ονομάζεται Internet Protocol Suite, κοινώς γνωστού και ως TCP/IP, λόγω της σπουδαιότητας των δύο αυτών πρωτοκόλλων του διαδικτύου. Τα πρωτόκολλα του διαδικτύου, σχεδιάστηκαν με την υπόθεση ότι η υποδομή του δικτύου είναι εγγενώς μη αξιόπιστη και δυναμική με την έννοια της διαθεσιμότητας των κόμβων και των συνδέσμων που το απαρτίζουν. Έτσι δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός συντονισμός ή έλεγχος της απόδοσης του δικτύου. Επίσης, για τη διατήρηση χαμηλής πολυπλοκότητας στο δίκτυο, το μεγαλύτερο βάρος διεξαγωγής της επικοινωνίας έχει μεταφερθεί στα άκρα της επικοινωνίας, κάτι που ονομάζεται και αρχή από άκρο-σε-άκρο (end-to-end principle). Αυτό έχει σαν συνέπεια, η κύρια λειτουργία των δρομολογητών που βρίσκονται στο μονοπάτι μετάδοσης, να είναι η προώθηση κάθε πακέτου στον αμέσως επόμενο γνωστό προορισμό (hop), μέχρι αυτό να καταλήξει στον τελικό προορισμό του. 1

16 1.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σχήμα 1.1: Απεικόνιση μέρους του Internet από το project Opte [28]. 1.2 Ποιότητα υπηρεσίας Λόγω των σχεδιαστικών αρχών των πρωτοκόλλων του διαδικτύου, η κύρια υπηρεσία που παρέχεται σε ένα IP δίκτυο, είναι η παράδοση καλύτερης προσπάθειας (best effort delivery). Υπηρεσία που δεν δίνει εγγυήσεις για την παράδοση των δεδομένων ή την παροχή κάποιας προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση μιας εφαρμογής, ακόμα και όταν αυτή είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία της. Έτσι η υπηρεσία που λαμβάνει τελικά ο χρήστης, εξαρτάται άμεσα από τον τρέχοντα φόρτο του δικτύου που τον εξυπηρετεί. Σύγχρονες εφαρμογές του διαδικτύου, όπως οι ροές πολυμέσων (streaming media), η IP τηλεφωνία (VoIP), η τηλεδιάσκεψη (Videoconferencing), καθώς επίσης και κρίσιμες εφαρμογές τηλεϊατρικής και ελέγχου συστημάτων από απόσταση, απαιτούν την παροχή κάποιας ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service - QoS), για να εξασφαλίσουν την καλή απόδοση τους. Αν και είναι ακόμα υπό μελέτη η παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε μεγάλα και ποικιλόμορφα δίκτυα (όπως το διαδίκτυο), έχουν προταθεί δύο βασικές αρχιτεκτονικές για το σκοπό αυτό. Η πρώτη ονομάζεται Integrated Services (IntServ), η οποία χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο κατακράτησης πόρων: Resource Reservation Protocol (RSVP), για την εξυπηρέτηση κάθε ροής δεδομένων του δικτύου. Η δεύτερη ονομάζεται Differentiated Services (DiffServ), η οποία κατηγοριοποιεί τις ροές δεδομένων σε κάποιες καθορισμένες κλάσεις εξυπηρέτησης. Έπειτα γίνεται διαφοροποιημένη διαχείριση των κλάσεων, με στόχο την παροχή διαφορετικής ποιότητας υπηρεσίας σε κάθε κλάση. 2

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η αρχιτεκτονική DiffServ, βασίζεται σε μια σειρά μηχανισμών που εφαρμόζονται από τους δρομολογητές του δικτύου, στις διερχόμενες ροές δεδομένων. Οι μηχανισμοί αναλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση των διερχόμενων πακέτων κάθε ροής στις προκαθορισμένες κλάσεις εξυπηρέτησης, καθώς και την εξυπηρέτησή των κλάσεων με διαφοροποιημένο τρόπο. Κάθε κλάση, οδηγείται (συνήθως) και σε χωριστή ουρά αναμονής (queue), για την προσωρινή αποθήκευση των διερχόμενων πακέτων μέχρι να γίνει εφικτή η μετάδοσή τους από το δίκτυο. Τμήμα της διαχείρισης των ουρών αναμονής, είναι οι αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση της σειράς εξόδου των πακέτων που βρίσκονται σε αυτές. Ο αλγόριθμος Modified Deficit Round Robin (MDRR), είναι παράδειγμα αλγόριθμου χρονοδρομολόγησης που θα μας απασχολήσει στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής. 1.3 Μοντέλα αναφοράς Μιλώντας για δίκτυα υπολογιστών, είναι σημαντικό να αναφερθεί ο τρόπος οργάνωσης τους. Τα συστήματα επικοινωνίας, όπως τα δίκτυα υπολογιστών, είναι ένα σύνολο υλικού και λογισμικού που λειτουργούν συντονισμένα για την παροχή της επικοινωνίας. Στη σχεδίαση τους έχει επικρατήσει η λογική των επιπέδων δομημένα σε στοίβα. Κάθε επίπεδο έχει μια καθορισμένη λειτουργία, ένα σύνολο πρωτοκόλλων για να την διεκπεραιώσει, εξυπηρετεί το επάνω επίπεδο του, και εξυπηρετείται από το κάτω. Έτσι δημιουργείται μια αλυσίδα που ενώνει τα επίπεδα μεταξύ τους και φέρουν εις πέρας την επικοινωνία. Ο οργανισμός ISO (International Organization for Standardization) δημιούργησε για το σκοπό αυτό το μοντέλο αναφοράς OSI (Open Systems Interconnection), που αποτελείται από επτά επίπεδα (Πίνακας: 1.1). Σε κάθε επίπεδο μεταδίδονται τα δεδομένα του πρωτοκόλλου, που ονομάζονται Protocol Data Units (PDU), προς το κάτω επίπεδο, όπου όταν παραλαμβάνονται ονομάζονται Service Data Units (SDU). Μετατρέπονται σε PDU του επιπέδου και συνεχίζουν την κάθοδό τους. Η μέθοδος μετατροπής των δεδομένων κατά την κάθοδό τους στα επίπεδα, είναι αυτή της ενθυλάκωσης (encapsulation), όπου προστίθενται στα δεδομένα επικεφαλίδες (headers) ή ουρές (footers), ή και τα δύο, και αφαιρούνται κατά την άνοδο των δεδομένων στα επίπεδα του παραλήπτη. 7 Εφαρμογών (Application) 6 Παρουσίασης (Presentation) 5 Συνόδου (Session) 4 Μεταφοράς (Transport) 3 Δικτύου (Network) 2 Ζεύξης δεδομένων (Data link) 1 Φυσικό (Physical) Πίνακας 1.1: Επίπεδα μοντέλου αναφοράς OSI. 3

18 1.4. ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ NS-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντίστοιχα ο οργανισμός IETF (Internet Engineering Task Force), που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των πρωτοκόλλων του Internet, είχε προηγηθεί, με τη δημιουργία αντίστοιχης δομής στα πρωτόκολλα του Internet και της επικοινωνίας μεταξύ τους με τη μέθοδο της ενθυλάκωσης. Κατά την ερμηνεία του Andrew S. Tanenbaum [1], τα πρωτόκολλα του Internet αποτελούν πέντε επίπεδα (Πίνακας: 1.2). 5 Εφαρμογών (Application) 4 Μεταφοράς (Transport) 3 Διαδικτύου (Internet) 2 Ζεύξης δεδομένων (Data link) 1 Φυσικό (Physical) Πίνακας 1.2: Επίπεδα πρωτοκόλλων του Internet (TCP/IP). Σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, είναι ότι ο διαχωρισμός των πρωτοκόλλων του διαδικτύου σε επίπεδα, δεν ήταν σχεδιαστική αρχή, με την αυστηρή έννοια του OSI μοντέλου. Έτσι η άμεση ή αυστηρή αντιστοίχηση μεταξύ των δύο, να θεωρείται λάθος. Οι μηχανισμοί παροχής ποιότητας υπηρεσίας που έχουν αναφερθεί, υλοποιούνται κυρίως στο επίπεδο διαδικτύου των πρωτοκόλλων του Internet, κάνοντας χρήση μέρους της επικεφαλίδας του IP πρωτοκόλλου (Internet Protocol). 1.4 Εξομοιωτής δικτύων ns-3 Ένα από τα πεδία εφαρμογής των υπολογιστών, είναι η προσομοίωση συστημάτων, όπως η προσομοίωση δικτύων υπολογιστών. Παράδειγμα σύγχρονου εξομοιωτή είναι ο εξομοιωτής δικτύων ns-3. Ως ένα σχετικά πρόσφατο project ανοιχτού και ελεύθερου κώδικα (ξεκίνησε το 2006), βρίσκεται σε έντονη ανάπτυξη από μια μεγάλη και ενθουσιώδη κοινότητα εθελοντών. Δημιουργήθηκε με πρωτεύοντα στόχο, τη χρήση του από την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα. Ο εξομοιωτής είναι πλέον δομημένος σε μορφή λειτουργικών μονάδων (modules), κάτι που διευκολύνει την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρήση του. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, έγινε μελέτη των δυνατοτήτων που προσφέρει ο εξομοιωτής για τα ασύρματα δίκτυα. Επίσης έγινε επέκταση των λειτουργιών του εξομοιωτή με την ανάπτυξη ενός καινούργιου module. Σε αυτό υλοποιήθηκαν μηχανισμοί της αρχιτεκτονικής DiffServ συμπεριλαμβανομένου και του αλγόριθμου χρονοδρομολόγησης MDRR. 4

19 Κεφάλαιο 2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2.1 Εισαγωγή Σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή γενικά σε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων, με τον όρο ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service - QoS), αναφερόμαστε στους μηχανισμούς διαχείρισης των πόρων του δικτύου, που αποσκοπούν στο να παρέχουμε διαφοροποιημένη υπηρεσία στις ροές δεδομένων των εφαρμογών και κατά συνέπεια στους χρήστες που τις χρησιμοποιούν. Αναφερόμαστε επίσης στην παροχή εγγυήσεων για την απόδοση μιας ροής δεδομένων. Οι εγγυήσεις απόδοσης είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, σε περιπτώσεις όπου η χωρητικότητα του δικτύου είναι περιορισμένη και εξυπηρετούνται εφαρμογές που έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις στην εξυπηρέτηση τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν εφαρμογές που απαιτούν σταθερό ρυθμό μετάδοσης (bit rate) και είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση (delay), όπως οι εφαρμογές ροής πολυμέσων (streaming multimedia). Σε ένα δίκτυο βασισμένο στο πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) και κατά συνέπεια στο διαδίκτυο, η κύρια υπηρεσία που παρέχεται είναι η μετάδοση αυτοδύναμων πακέτων με τη μέθοδο της καλύτερης προσπάθειας. Αυτό έχει σαν συνέπεια όλα τα πακέτα να αντιμετωπίζονται όμοια και χωρίς κάποιες εγγυήσεις. Το δίκτυο προσπαθεί να εξυπηρετήσει όση περισσότερη κίνηση μπορεί κάθε στιγμή. Ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα δίκτυο, είναι το φαινόμενο της συμφόρησης. Αυτό εμφανίζεται όταν υπάρχει περισσότερη εισερχόμενη κίνηση σε ένα δρομολογητή του δικτύου, από αυτήν που μπορεί να εξυπηρετήσει. Τα πακέτα διασχίζοντας το δρομολογητή, αποθηκεύονται προσωρινά σε ουρές εισόδου περιμένοντας την επεξεργασία τους και ουρές εξόδου περιμένοντας την μετάδοση τους. Σε περιπτώσεις συμφόρησης εμφανίζεται, αυξανόμενη καθυστέρηση των διερχόμενων πακέτων, όσο αυξάνει η πληρότητα των ουρών, και πιθανή απόρριψη πακέτων όταν αυτές γεμίσουν, λόγω της πεπερασμένης χωρητικότητας τους. Το φαινόμενο της συμφόρησης είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητο σε εφαρμογές που απαιτούν κάποια συγκεκριμένη ποιότητα υπηρεσίας από το δίκτυο για να λειτουργήσουν απροβλημάτιστα. Το δίκτυο κατά συνέπεια χρειάζεται κάποιο μηχανισμό διαχείρισης των πόρων του, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και τέτοιου είδους εφαρμογές. 5

20 2.2. ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2.2 Μετρικές Ποιότητας Παρακάτω αναφέρονται οι ποιο κοινές μετρικές δικτύων που επηρεάζουν την απόδοση των εφαρμογών που εξυπηρετούν: Χωρητικότητα (bandwidth): Είναι ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων μετρημένος σε bits per second (bps). Η χωρητικότητα χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω ποσότητες: Μέγιστο μέγεθος καταιγισμού (maximum throughput). Μέγιστη χωρητικότητα (peak bandwidth). Ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα (guaranteed bandwidth). Μέση χωρητικότητα (mean bandwidth). Το διαθέσιμο bandwidth είναι αποτέλεσμα της χωρητικότητας του καναλιού μετάδοσης, της τεχνολογίας μετάδοσης που χρησιμοποιείται, καθώς επίσης και του ενδεχόμενου καταμερισμού που μπορεί να πραγματοποιείται (στο συνολικό διαθέσιμο bandwidth), λόγω εξυπηρέτησης πολλαπλών χρηστών. Καθυστέρηση (delay): Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα πακέτο για να μεταδοθεί, από την έναρξη της μετάδοσης μέχρι να παραληφθεί και το τελευταίο bit του πακέτου. Η καθυστέρηση είναι άθροισμα των παρακάτω επιμέρους χρόνων: Χρόνος μετάδοσης: Ο χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση κάθε bit ενός πακέτου στο κανάλι μετάδοσης. Είναι ο λόγος του μεγέθους του μεταδιδόμενου πακέτου σε bit προς το διαθέσιμο bandwidth. Χρόνος διάδοσης: Ο χρόνος που χρειάζεται το πρώτο bit ενός πακέτου να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ο λόγος της απόστασης του καναλιού μετάδοσης προς την ταχύτητα διάδοσης μέσα στο κανάλι. Χρόνος επεξεργασίας: Ο χρόνος που δαπανάται σε ένα δρομολογητή του δικτύου κατά την επεξεργασία του πακέτου, όπως για ανίχνευση και διόρθωση λαθών, εξέταση των επικεφαλίδων του πακέτου για τη δρομολόγησή του στον επόμενο προορισμό, λειτουργίες κρυπτογράφησης κ.ο.κ. Είναι ανάλογη του πλήθους και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας των εργασιών που εκτελούνται, και αντιστρόφως ανάλογη της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος του δρομολογητή. Χρόνος αναμονής: Ο συνολικός χρόνος αναμονής ενός πακέτου στις ουρές (εισόδου και εξόδου) ενός δρομολογητή, που δαπανάται μέχρι να επεξεργαστεί ή να αποσταλεί. Είναι ανάλογος της πληρότητας των ουρών κατά την άφιξη του πακέτου στο δρομολογητή. Διακύμανση καθυστέρησης πακέτων (Packet Delay Variation - PVD) ή jitter. Είναι η διαφορά της καθυστέρησης μεταξύ δύο διαδοχικών πακέτων. Εφαρμογές πραγματικού χρόνου χρειάζονται να διατηρείται το jitter σε χαμηλά επίπεδα για να έχουν καλή απόδοση. 6

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2.3. ΤΥΠΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Απώλεια πακέτων (packet loss). Είναι το ποσοστό των πακέτων που μεταδόθηκαν, αλλά δεν παραδόθηκαν ποτέ στον προορισμό τους, ή παραδόθηκαν με λάθη που αδυνατεί να διορθώσει ο κώδικας ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών του δικτύου. Η απώλεια πακέτων μπορεί να ευθύνεται σε αποτυχία του δικτύου (κόμβων, συνδέσμων), σε συμφόρηση, καθώς και στην παρουσία υψηλού επιπέδου θορύβου στο κανάλι κατά τη μετάδοση. 2.3 Τύποι Ποιότητας Υπηρεσίας Στα σύγχρονα IP δίκτυα μεταγωγής πακέτων, έχουν προταθεί δύο βασικές αρχιτεκτονικές παροχής ποιότητας υπηρεσίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η Integrated services (IntServ) και η Differentiated services (DiffServ). Η IntServ αρχιτεκτονική είναι προγενέστερη και βασίζεται στην κατακράτηση πόρων σε κάθε ροή που εξυπηρετεί (χαρακτηρίζεται και ως σύστημα: finegrained QoS). Από την άλλη, η DiffServ βασίζεται στη κατηγοριοποίηση των ροών σε κλάσεις, και διαχείριση των κλάσεων αυτών (έτσι χαρακτηρίζεται και ως σύστημα: coarse-grained QoS). Παρακάτω περιγράφονται ποιο αναλυτικά οι δύο αρχιτεκτονικές Integrated services (IntServ) Βασίζεται στο πρωτόκολλο RSVP (Resource Reservation Protocol), που αναλαμβάνει το συντονισμό της κατακράτησης των πόρων του δικτύου σε κάθε ροή. Σαν ροή, ορίζεται μια ανεξάρτητη μη διευθυνόμενη ροή δεδομένων μεταξύ δύο εφαρμογών. Κάθε ροή χαρακτηρίζεται από την παρακάτω πεντάδα: IP διεύθυνση αποστολέα IP διεύθυνση παραλήπτη Αριθμός πρωτοκόλλου μεταφοράς Αριθμός port αποστολέα Αριθμός port παραλήπτη Υπάρχουν δύο τύποι υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει το πρωτόκολλο RSVP. Η πρώτη είναι μια αυστηρή και εγγυημένη υπηρεσία (guaranteed) που παρέχει αυστηρές εγγυήσεις στη μέγιστη καθυστέρηση από άκρο σε άκρο, καθώς επίσης και εγγυημένη χωρητικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το προφίλ της κίνησης συμμορφώνεται με αυτό της κράτησης που έχει γίνει. Η δεύτερη είναι μια υπηρεσία ελεγχόμενου φόρτου (controlled load), που παρέχει μια υπηρεσία καλύτερη από την best effort με χαμηλή καθυστέρηση, και προϋποθέτει χαμηλό ή μέτριο φόρτο στο δίκτυο. Πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής είναι η εγγυημένη παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε κάθε ροή που εξυπηρετείται. 7

22 2.3. ΤΥΠΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής είναι η δυσκολία επεκτασιμότητας (scalability). Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής προϋποθέτει ότι κάθε συσκευή που συμμετέχει στην μετάδοση θα πρέπει να υποστηρίζει το πρωτόκολλο RSVP, για να έχει τη δυνατότητα δέσμευσης των πόρων στο δίκτυο. Επίσης λόγω του ότι οι κρατήσεις που έχουν γίνει στο δίκτυο πρέπει να ανανεώνονται περιοδικά, προστίθεται φόρτος στο δίκτυο από την λειτουργία του πρωτοκόλλου. Η αποτυχία ανανέωσης μιας κράτησης, λόγω πιθανής απώλειας πακέτων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει τη λήξη μιας κράτησης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα (timeout). Τέλος, κάθε δρομολογητής θα πρέπει να διατηρεί όλες τις ενεργές κρατήσεις που διέρχονται από το μονοπάτι που ανήκει. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση μεγάλου όγκου κρατήσεων. Τα παραπάνω μειονεκτήματα έχουν αντιμετωπιστεί με βελτιώσεις και προσθήκες στο RSVP πρωτόκολλο, που βοηθούν στην ευκολότερη επεκτασιμότητα του Differentiated Services (DiffServ) Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε κάθε ροή χωριστά, οδήγησαν στις προδιαγραφές της DiffServ αρχιτεκτονικής. Η ομαδοποίηση των ροών σε κλάσεις εξυπηρέτησης και η παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε αυτές, είναι ένας τρόπος να μειωθεί δραστικά ο φόρτος που προέκυπτε με τις χωριστές κρατήσεις για κάθε ροή. Επίσης έπρεπε να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα υλοποίησης του πρωτοκόλλου από το δίκτυο, όπως και ο παραγόμενος φόρτος προς το δίκτυο κατά τη λειτουργία του (overhead). Η αρχιτεκτονική DiffServ βασίζεται στη χρήση του πεδίου TOS της IP επικεφαλίδας (που μετονομάστηκε σε πεδίο DSCP). Σε κάθε πακέτο, το πεδίο μαρκάρεται με κωδικό που αντιστοιχεί σε κάποια κλάση εξυπηρέτησης. Έπειτα προωθείται με την Per Hop Behavior (PHB) της κλάση που ανήκει. Ο όρος PHB αναφέρεται στο είδος της πολιτικής που εφαρμόζεται και την προτεραιότητα που λαμβάνουν τα πακέτα μιας κλάσης κατά την προώθηση τους από το δίκτυο. Η κλάση εξυπηρέτησης που χρησιμοποιείται για τα πακέτα μιας ροής, είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ της εφαρμογής που την παράγει και του δικτύου. Οι απαιτήσεις της εφαρμογής, οι δυνατότητες του δικτύου τη δεδομένη στιγμή καθώς και η συμμόρφωση της εφαρμογής στη συμφωνία, επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσίας που τελικά παρέχεται. Πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής είναι η ευκολότερη επεκτασιμότητα, η μειωμένη πολυπλοκότητα στην υλοποίηση και ο μειωμένος φόρτος (overhead) που προστίθεται στο δίκτυο κατά τη λειτουργία της, σε σχέση με την IntServ αρχιτεκτονική. Μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής είναι η δυσκολία πρόβλεψης της συμπεριφοράς του δικτύου από άκρη σε άκρη. Η αρχιτεκτονική ορίζει τις κλάσεις εξυπηρέτησης και την ποιότητα υπηρεσίας που παρέχει κάθε μία, αλλά δεν επιβάλει τον τρόπο υλοποίησης τους. Το δίκτυο μπορεί να αποτελείται από τμήματα που χρησιμοποιούν διαφορετική πολιτική στην προώθηση του ίδιου πακέτου. Έτσι μπορεί η ποιότητα υπηρεσίας που τελικά θα λάβει το πακέτο να μην είναι η αναμενόμενη. 8

23 Κεφάλαιο 3 DIFFERENTIATED SERVICES 3.1 Εισαγωγή Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η DiffServ αρχιτεκτονική επιτυγχάνει την παροχή ποιότητας υπηρεσίας, με την ταξινόμηση της κίνησης σε κλάσεις εξυπηρέτησης και τη διαφοροποιημένη διαχείριση αυτών. Η αρχιτεκτονική ορίζει μια σειρά μηχανισμών που εφαρμόζονται πάνω στις διερχόμενες ροές που εξυπηρετεί το δίκτυο. Ένα δίκτυο που υποστηρίζει την αρχιτεκτονική, ονομάζεται DS περιοχή (region). Η περιοχή αυτή μπορεί να αποτελείται από έναν ή περισσότερους DS domain (Σχήμα: 3.1). Ως DS domain ορίζεται ένα δίκτυο (ή μέρος ενός δικτύου) που λειτουργεί κάτω από την ίδια διαχείριση εφαρμόζοντας κοινή πολιτική για κάθε κλάση εξυπηρέτησης που υποστηρίζει. Ο DS domain μπορεί να αποτελείται από έναν ή και περισσότερους κόμβους και έχει καλώς ορισμένα όρια. Οι κόμβοι στα όρια εισόδου του domain (ingress nodes) και στα όρια εξόδου (egress nodes) ονομάζονται και συνοριακοί κόμβοι (boundary nodes) και διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους κόμβους στο εσωτερικό (core) του domain. Ο λόγος του διαχωρισμού αυτού έχει να κάνει με τη διαφορετική λειτουργία που επιτελούν οι δύο ομάδες, μέσω των μηχανισμών που εκτελούν. Οι μηχανισμοί που εκτελούνται στα όρια ενός DS domain, εκτελούν την ταξινόμηση και τον ελέγχο της κίνησης. Η ταξινόμηση αντιστοιχίζει τα εισερχόμενα πακέτα σε μία από τις προκαθορισμένες κλάσεις εξυπηρέτησης του domain. Ο έλεγχος της κίνησης περιλαμβάνει, τη μέτρηση του προφίλ της κίνησης, το μαρκάρισμα της αν βρίσκεται εντός ή εκτός του προφίλ που έχει συμφωνηθεί, και τη διαμόρφωση ή απόρριψη της κίνησης, ώστε να διατηρείται μια επιθυμητή ταχύτητα στη ροή και να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις συμφόρησης. Στο εσωτερικό του domain, κάθε κόμβος αναλαμβάνει την προώθηση της κίνησης, με την εφαρμογή της Per Hop Behavior (PHB) πολιτικής που αντιστοιχεί σε κάθε κλάση εξυπηρέτησης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων που συνθέτουν την αρχιτεκτονική DiffServ. 9

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 12: Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες διαδικτύου MPLS Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ DIFFERENTIATED SERVICES ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

QoS: Queuing disciplines

QoS: Queuing disciplines Εργαστήριο 7 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ QoS: Queuing disciplines Στόχος Σειρά των πακέτων μετάδοσης και απόρριψης πακέτων Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να εξετάσει την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Qos και Cloud Δίκτυα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Qos και Cloud Δίκτυα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύου Qos και Cloud Δίκτυα ΒΛΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ Α.Μ:10740 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χρονοπρογραμματισμός Εργαστηριακές Ασκήσεις Υλικό από: Κ Διαμαντάρας, Λειτουργικά Συστήματα, Τμήμα Πληροφορικής ΤΕΙΘ Σύνθεση Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων

Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων 1 Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πόρων Δικτύων(ΠΠΔ) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί συνηθίζουν να διαιρούν τα δίκτυα τους σε επιμέρους υποδίκτυα, αφήνοντας ένα μικρό αριθμό bits για τον προσδιορισμό των τελικών υπολογιστών. 128. 6. 5. x 128.6. x. x 128. 6. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Προσαρµοζόµενη διαχείριση πόρων διαδικτύου για υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Προσαρµοζόµενη διαχείριση πόρων διαδικτύου για υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσαρµοζόµενη διαχείριση πόρων διαδικτύου για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ)

Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Δρομολόγηση ΙI Αυτόνομα Συστήματα (ΑΣ) Αυτόνομο σύστημα ονομάζουμε εκείνο που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ένα σύνολο δρομολογητών και δικτύων υπό τη διαχείριση ενός και μόνο οργανισμού Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service)

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service) Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Τί είναι Ποιότητα Με τον όρο ποιότητα εννοούµε την διαδικασία της παράδοσης δεδοµένων µε έναν αξιόπιστο τρόπο ή µε κάποιο τρόπο καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής

Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών πληροφορίας με μοντέλα fluid-flow και ανάπτυξη προσομοίωσης συστήματος αναμονής AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θέμα: Μελέτη διαχείρισης ροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 8: Επαναληπτική ενότητα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα

Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μετάδοση πολυμεσικών δεδομένων σε ασύρματα κινητά Ad Hoc δίκτυα Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς Αυτοδύναμα Πακέτα IP και η Προώθησή τους Για να αντιμετωπισθεί η πιθανή ετερογένεια διαφόρων δικτύων που συνδέονται μέσω ενός δρομολογητή, ορίσθηκε μία μορφή πακέτων ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 2: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή. Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών Ενότητα 3: Εισαγωγή Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνιστώμενο Βιβλίο: Δικτύωση Υπολογιστών Προσέγγιση από Πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η

Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Δίκτυα Υπολογιστών II Εργασία 1 η Παράδοση στο e-class Προθεσµία: 6/4/2014 Σωτήρης Διαµαντόπουλος, Σωτήρης-Άγγελος Λένας {sdiaman, slenas} @ ee.duth.gr Στα αρχεία µε όνοµα Ergasia1_a.tcl και Ergasia1_b.tcl,

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα