ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα: Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ. Σαχ. Δ/νση : Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207 Σ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.Ζαχαρίου Σηλέφωνο : FAX : ΘΕΜΑ : Σροποποίηση της με αριθ / //Κ.Τ. Aπόφασης «Ανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Τπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, που σχετίζονται με την άσκηση του έργου και της αποστολής του.δ.ο.ε. (πρώην ΤΠ.Ε.Ε.) και καθορισμός της λειτουργίας αυτής». ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Έρνληαο ππφςε : 1. Τηο δηαηάμεηο : α) Τσλ άξζξσλ 89 θαη 128 ηνπ Π.Γ.284/88 «Οξγαληζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 128 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β) Τνπ Π.Γ.185/2009 (ΦΔΚ 213 Α ) «Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο», κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο». 1

2 γ) Τνπ Π.Γ.85/2005 (ΦΔΚ 122 Α ) «Οξγάλσζε ηεο Υπεξεζίαο Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΥΠ.Δ.Δ.) ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. δ) Τνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.3296/2004 (ΦΔΚ 253 Α ) «Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνινγηθνί έιεγρνη θαη άιιεο δηαηάμεηο». ε) Τν άξζξν 88 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 58 Α ) «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο». στ) Τνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν.1599/1986 «Σρέζεηο Κξάηνπο Πνιίηε θαζηέξσζε λένπ ηχπνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 75 Α ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45 Α ). ζ) Τνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν.1914/1990 (ΦΔΚ 178 Α ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2346/1995 (ΦΔΚ 220 Α ). 2. Tνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 & 4 Ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66 Α / ), ηελ ππ.αξ. Α.Υ.Ο /ΓΙΟΔ291/ κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ε εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Υπνπξγνχ» ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο, ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ., ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Σπκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Ιδησηηθνχ Τνκέα, ζηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ, ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δ.Υ.Γ. ηνπ Δ.Π. «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ θαη Απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο θαη ησλ Δηδηθψλ Απνθεληξσκέλσλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 3. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 4. Μεηαθηλήζεηο- ζπληαμηνδνηήζεηο κειψλ Γξακκαηείαο Υπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τξνπνπνηνχκε ηελ ππ.αξηζκ.14025/κ.υ./ Απφθαζε «Αλαζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη νξηζκφο κειψλ Δπηηξνπήο ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, γηα ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. (πξψελ ΥΠ.Δ.Δ.) θαη θαζνξηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο» θαη νξίδνπκε ηα κέιε απηήο, σο εμήο: 2

3 1. Τνλ εθάζηνηε Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Διέγρσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο (Κ.Υ.) ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. σο Πξφεδξν, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο. 2. Τνλ εθάζηνηε Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ Υπνζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο (Κ.Υ.) ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ., σο κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο. 3. Τνλ εθάζηνηε Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο (Κ.Υ.) ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ., σο κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Αλαπιεξσηή Πξντζηάκελν ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο. 4. Τνλ εθάζηνηε Πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Αηηηθήο ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ., σο κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Α Υπνδηεχζπλζεο απηήο. 5. Τνλ εθάζηνηε Πξντζηάκελν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Γ/λζεο Δηδηθψλ Υπνζέζεσλ Αζελψλ (Δ.Γ.Δ.Υ.Α), σο κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Β Υπνδηεχζπλζεο απηήο. Ως εισηγητές ορίζονται τα ως άνω σπό αρίθμηση 1 έως και 5 μέλη. Β. Τε Γξακκαηεία Υπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο (Γ2) Γ/λζεο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Διέγρσλ ηεο Κ.Υ. Σ.Γ.Ο.Δ., ή ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή Πξντζηάκελνπ ηεο ίδηαο Γ/λζεο, απνηεινχλ νη παξαθάησ: 1. Δούρος Φρήστος, ΤΔ Δθνξηαθψλ, σο ππεχζπλνο Γξακκαηείαο Υπνζηήξημεο. 2. Παπανδρέου Αλεξάνδρα, ΠΔ Δθνξηαθψλ. 3. Διαμαντόπουλος Γεώργιος, ΤΔ Πιεξνθνξηθήο. 4. Χυχάρη Γεωργία, ΓΔ Δθνξηαθψλ. Γ. Έξγν ηεο επηηξνπήο απηήο είλαη : 1. Η εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε πιεξνθνξίαο, πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή, ηειεθσληθά ή πξνθνξηθά) πεξηέξρεηαη ζ απηή. 2. Η αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάπξαμε θνξνδηαθπγήο, ιαζξεκπνξίνπ, απάηεο θαη γεληθφηεξα παξαβάζεσλ, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. Οη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε αξκνδηφηεηεο άιισλ Υπεξεζηψλ, ζα δηαβηβάδνληαη άκεζα ζ απηέο. 3. Η αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε πιεξνθνξίαο ζπλίζηαηαη ζην ραξαθηεξηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο απφ πιεπξάο ελδηαθέξνληνο, εκπηζηεπηηθφηεηαο αιιά θαη ακεζφηεηαο δξάζεο, εηδηθφηεξα : i. Ψς προς το ενδιαφέρον : 3

4 - Φωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος) 0 Τίζεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζην αξρείν - Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος) 1 Τίζεηαη ζε πξνζσξηλφ αξρείν κέρξη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο ή δηαβηβάδνληαη ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Υ. ή Τεισλεία - Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος) 2 Δληάζζεηαη γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο - Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος) 3 Γηαβηβάδεηαη γηα άκεζε θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ - Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος) 4 Οη άκεζεο ελέξγεηεο απνθαζίδνληαη αθφηνπ ηεζνχλ άκεζα ππφςε θαη ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Σ.Γ.Ο.Δ. νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ii. Ψς προς την εμπιστευτικότητα: - Απλή - Εμπιστευτική iii. Ψς προς το επείγον των ενεργειών: - Κοινή : Έληαμε ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο (θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο επηηξνπήο), κε ζπγθεθξηκέλε φκσο εκεξνκελία πινπνίεζεο. - Επείγουσα : Άκεζε ελέξγεηα (έθδνζε εληνιήο ειέγρνπ), κε ηε ιήςε πιεξνθνξηαθνχ δειηίνπ. - Εξαιρετικώς επείγουσα : Η πιεξνθνξία, κε ηε ιήςε θαη θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, δηαβηβάδεηαη άκεζα γηα ελέξγεηα. Τα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο ελεκεξψλνληαη ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζή ηεο. Δ. Καθήκοντα Γραμματείας Σηα θαζήθνληα ππεπζχλνπ ηεο Γξακκαηείαο θαη ησλ κειψλ πεξηιακβάλνληαη εθηφο ησλ ακηγψλ θαζεθφλησλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηα εμήο : - Λήςε ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ππνβάιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (πξνθνξηθά, εγγξάθσο, ειεθηξνληθά ). 4

5 - Καηαρψξεζε ησλ θαηαγγειηψλ - πιεξνθνξηψλ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηξνπήο ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζή ηνπο κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη απνζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο γηα έιεγρν Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο. - Γηαβίβαζε ζε θσηναληίγξαθα, κεηά ην πέξαο θάζε ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ πξαθηηθνχ ζπλεδξίαζεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ησλ θαηαγγειηψλ ζην Γξαθείν Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο πξνο ελεκέξσζε, ζχκθσλα κε ην αξζ.2 παξ.4 Ν.3943/2011 ΦΔΚ 66 Α / Σην παξαπάλσ πξαθηηθφ ζπλππνγξάθεη θαη ν Δηζαγγειέαο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο κε ηελ έλδεημε φηη έιαβε γλψζε. Ε. Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαζεκεξηλά θαη εθηάθησο νζάθηο παξίζηαηαη επείγνπζα, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξφεδξνπ ηεο, ππεξεζηαθή αλάγθε εληφο ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ Υπεξεζηψλ. Σ. Σηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο νη πιεξνθνξίεο ή θαηαγγειίεο πνπ πεξηέξρνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απ επζείαο ζε απηέο θαη αθνξνχλ ηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα, αμηνινγνχληαη άκεζα σο πξνο ην ελδηαθέξνλ, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ην επείγνλ ησλ ελεξγεηψλ, θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ πεξίπησζε Γ, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο, ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη ηνλ αξκφδην ππνδηεπζπληή ή ηνλ πξντζηάκελν δηθαζηηθνχ φπνπ δελ ππάξρεη Υπνδηεχζπλζε. Αλ απαηηείηαη εηδηθφο ρεηξηζκφο δεηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο. Αλ αθνξά ζε ρσξηθή αξκνδηφηεηα άιιεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο δηαβηβάδεηαη άκεζα ρσξίο αμηνιφγεζε ζηε Γ/λζε Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Διέγρσλ (Γ2) ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο. Αλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε θξηζεί φηη πιεξνθνξία ή θαηαγγειία είλαη γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ή πεξηγξάθνληαη αζπλήζηζηεο κέζνδνη δηάπξαμεο αδηθεκάησλ ή απαηηείηαη ζπληνληζκφο ελεξγεηψλ ή ζχκπξαμε άιισλ ππεξεζηψλ, αληίγξαθφ ηεο κε αμηνιφγεζε δηαβηβάδεηαη, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζηηο Γ/λζεηο Σρεδηαζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Διέγρσλ (Γ2) θαη Δηδηθψλ Υπνζέζεσλ (Γ3) ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο. Οη Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο ππνρξενχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηνπο δεηεζεί, λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ. Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηξνπνπνίεζεο ή αλάθιεζήο ηεο. ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ Ο Ειδικός Γραμματέας Στσλιανός Στασινόποσλος Ο Πξντζηάκελνο Γηνηθ.Μέξηκλαο Ισάλλεο Πξσηνςάιηεο 5

6 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΨΗ: 1. Γξαθείν Υπνπξγνχ 2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ 3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Φνξνινγηθψλ θαη Τεισλεηαθψλ Θεκάησλ 4. Γηεπζχλζεηο: Γηνηθεηηθνχ, (Γ2) Γ/λζε Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 5. Γξαθείν Δηζαγγειέσλ Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο 6. Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πιεξνθνξηαθψλ Γειηίσλ ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. ηεο ππ.αξ. Γ6Α ΔΞ2014/ Απφθαζεο ηνπ Γελ.Γξακκαηέα ηεο ΓΓΓΔ (Υπ.φςηλ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο θ.νηθ.αληψλαθα.) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Σ.Γ.Ο.Δ. θ. Σ. Σηαζηλφπνπινπ 2. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ηεο Κ.Υ. ηνπ Σ.Γ.Ο.Δ. 3. Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο 4. Γξακκαηεία Υπνζηήξημεο ηεο Δπηηξνπήο 6

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο

5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα Θεζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο ΔΙΙΖΛΗΖ ΓΖΚΝΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα εζζαιίαο & Πηεξεάο Διιάδαο Ραρ. Γ/λζε: Γηεχζπλζε: πεχζπλνο: Ξεξηνρή Κεδνχξιν, Ιάξηζα, Ρ 2101, Ρ 41110 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Ξαπαξξίδνπ Γεσξγία Ρειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα