ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»"

Transcript

1 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

2 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Κηφισιά, Βεβαιώνεται ότι, οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στις 8 Αυγούστου, και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την πλήρη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου. Για την ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, ιευθύνων Σύµβουλος

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις Πωλήσεις , , , ,74 Κόστος πωλήσεων ( ,97) ( ,19) ( ,24) ( ,76) Μεικτό κέρδος , , , ,98 Έξοδα ιοίκησης 5 ( ,49) ( ,20) ( ,28) ( ,51) Έξοδα ιάθεσης 6 ( ,50) ( ,13) ( ,87) ( ,48) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 7 ( ,90) (69.355,62) (82.616,37) (20.350,64) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) , , , ,59 Κέρδη προ φόρων , , , ,94 Φόρος εισοδήµατος 23 ( ,36) ( ,39) ( ,07) ( ,82) Καθαρά κέρδη , , , ,12 Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 0,52 0,56 0,53 0,54 Αποµειωµένα 0,52 0,56 0,53 0,54 Μέσος σταθµικός όρος µετοχών 17 Βασικός Αποµειωµένος Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

4 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο ενεργητικό Ενσώµατα πάγια , ,80 Λογισµικά προγράµµατα , ,21 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού , ,68 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,13 Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού , ,55 Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού , ,37 Βραχυπρόθεσµο ενεργητικό Εµπορεύµατα , ,82 Εµπορικές απαιτήσεις , ,86 Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις , ,52 Λοιπές απαιτήσεις , ,67 ιαθέσιµα , ,95 Σύνολο βραχυπρόθεσµου ενεργητικού , ,82 Γενικό σύνολο ενεργητικού , ,19 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,22 - Αποθεµατικά , ,96 Αποτελέσµατα εις νέο , ,41 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,37 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού , ,00 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις , ,52 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,19 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι , ,66 Μερίσµατα πληρωτέα ,00 - εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,45 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,82 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,19 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,36 Αποτέλεσµα περιόδου (1/1-30/6/) , ,16 Μερίσµατα ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο , , , ,52 Αποτέλεσµα περιόδου (1/7-31/12/) , ,85 Μεταφορά σε αποθεµατικά ,65 ( ,65) - Υπόλοιπο , , , ,37 Αποτέλεσµα περιόδου (1/1-30/06/) , ,56 Μερίσµατα ( ,00) ( ,00) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , , ,22 Υπόλοιπο , , , , ,15 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,55 Κέρδη περιόδου προ φόρων - Αποσβέσεις 9, , ,12 - Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού , ,55 - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων , Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα , ,00 - Έσοδα από πώληση παγίων 8 (40.276,62) (12.149,65) - Πιστωτικοί τόκοι (13.556,85) (11.752,06) - Τόκοι και συναφή έξοδα , ,06 Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης , ,57 (Αύξηση) / Μείωση σε: - Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,48 - Αποθέµατα ( ,15) ( ,63) - Εµπορικές απαιτήσεις ( ,58) ( ,91) - Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ( ,58) (31.499,07) Αύξηση / (Μείωση) σε: - Εµπορικές υποχρεώσεις , ,86 - Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ( ,95) ,95 - Πληρωµή αποζηµιώσεων σε προσωπικό (64.617,00) (54.687,55) - Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες ( ,35) ( ,31) Ταµειακές εισροές (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,87) ,39 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - Είσπραξη τόκων , ,06 - Αγορά ασώµατων και ενσώµατων ακινητοποιήσεων 9, 0 ( ,30) ( ,31) - Επένδυση σε νέα θυγατρική - (76.500,00) - Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων , ,45 Ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,88) ( ,80) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - Καθαρή αύξηση (µείωση) βραχυπρόθεσµου δανεισµού ,53 ( ,33) - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , Πληρωµή τόκων ( ,87) (75.739,06) Ταµειακές εισροές (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστ/τες ,98 ( ,39) Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων , ,20 Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου , ,20 Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου , ,40 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

7 Προς τους Μετόχους της ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» της εξάµηνης περιόδου που έληξε την. Η εργασία µας δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονοµικών στοιχείων αποτελεσµάτων του Β τριµήνου (και των αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων του ) που παρατίθενται στις οικονοµικές αυτές καταστάσεις. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση την επισκόπηση µας. Η επισκόπηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης (ISRE 2400), όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρίας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γιάννης Γ. Μυστακίδης Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 ΕΩΣ 30/6/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΑ(ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΧΠ... 17

9 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («η Εταιρεία» ή «Μοτοδυναµική») είναι µία ελληνική ανώνυµη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανοµή και εµπορία µηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέµβιες µηχανές, φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 και έχει διάρκεια 25 ετών, µέχρι το Η Μοτοδυναµική είναι θυγατρική εταιρεία της µεταλλευτικής ανώνυµης εταιρείας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Η Εταιρεία µέσω συµβάσεων που έχει συνάψει µε την εταιρεία Yamaha Motor Europe N.V. (θυγατρική εταιρεία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co.) έχει το δικαίωµα αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία καθώς και των προϊόντων συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Η διάρκεια των συµβάσεων αυτών εκτείνεται µέχρι την 2011 για την περίπτωση της Ελλάδας και µέχρι την 2010 για την περίπτωση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας. Από τον Ιούνιο του οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Την και την η Μοτοδυναµική απασχολούσε 102 εργαζόµενους. Η Εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά, στο 14 ο χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας. Η δραστηριότητα της εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η οποία κορυφώνεται κατά τους θερινούς µήνες. Ως εκ τούτου, τα οικονοµικά µεγέθη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζουν σηµαντική µεταβολή, σε σχέση µε αυτά που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (a) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»), µε εφαρµογή του ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1 Ιανουαρίου (σηµείωση 2(γ)). Η Εταιρεία, έως την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Ιούνιο του, δεν είχε την υποχρέωση να παρουσιάζει και δεν παρουσίαζε τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τις οποίες παρουσιάζει η Εταιρεία. Για λόγους πληρέστερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης περιλαµβάνει και τα κονδύλια του δεύτερου τριµήνου της χρήσης καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης. (β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Μοτοδυναµική τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε έως την 31 η εκεµβρίου ετήσιες µόνο οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία («καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις»). Οι συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ έχουν συνταχθεί βάσει των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, όπως αυτές έχουν κατάλληλα προσαρµοσθεί και αναµορφωθεί µέσω συγκεκριµένων εξωλογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να συµφωνούν µε τις διατάξεις των ΠΧΠ. (Σηµείωση 26) (γ) Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/ (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/), οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους από την χρήση που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου εφεξής σύµφωνα µε τα ΠΧΠ.. Η Εταιρεία πρόκειται να συντάξει και να εκδώσει τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ΠΧΠ εντός των χρονικών προθεσµιών που ορίζει ο νόµος ενώ η ηµεροµηνία σύνταξής των οικονοµικών αυτών καταστάσεων θα είναι η. Η Εταιρεία εφάρµοσε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. Με βάση τις διατάξεις του ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Σύµφωνα επίσης µε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και τον προαναφερόµενο ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης, αρχής γενοµένης της χρήσης που έληξε την. Κατά συνέπεια,, αφού η ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ΠΧΠ της Εταιρείας θα είναι η, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην 1

10 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Εταιρεία και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. Επειδή το σύνολο των Προτύπων και ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την δεν είναι γνωστά, η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ιερµηνείες τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων (Ιούλιος ). 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) Βάσει των διατάξεων του ΠΧΠ 1, εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: (i) Σε σχέση µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού για αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών αναγνωρίστηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Για τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προέκυψαν εντός του εφαρµόστηκε η µέθοδος του περιθωρίου («Corridor Approach»). (ii) Οι εκτιµήσεις της ιοίκησης µε βάση τα ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ΠΧΠ δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα κατά την ηµεροµηνία αυτή (µετά από τις εγγραφές προσαρµογής που καταχωρήθηκαν προκειµένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές αρχές), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. (δ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις της εξάµηνης περιόδου που έληξε την εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 8 Αυγούστου. (ε) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί όπως η ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις και περιόδους. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: (α) Νόµισµα Μέτρησης και Αναφοράς και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Μοτοδυναµικής είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση τέλους χρήσεως των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, εξαιρουµένων των συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στην καθαρή θέση. (β) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν κυρίως λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων αντανακλά το κόστος αγοράς τους προσαυξηµένο µε κάθε είδους δαπάνη η οποία έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξή του προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου τριών ετών και περιλαµβάνεται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως. (γ) Ενσώµατα Πάγια: Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του παγίου, την παραγωγική του δυναµικότητα, ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία κτήσεώς και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασµούς, κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται πλέον άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την συνέχιση της εκµετάλλευσής του. Τυχόν κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την αποµάκρυνση του παγίου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν λόγω πάγιο αποµακρύνθηκε. 2

11 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Οι συντελεστές που εφαρµόζονται είναι οι ακόλουθοι: Κατηγορία Ποσοστό Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων 3 20 Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των µακροπρόθεσµων στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµες. Η ζηµία αποµείωσής ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης εκείνης κατά την οποία, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη, µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο µικρότερο / χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταµειακές ροές. (στ) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις: Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στην τιµή κτήσεως µειωµένη µε τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. (ζ) Εµπορεύµατα: Τα εµπορεύµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των εµπορευµάτων περιλαµβάνει την αξία κτήσης προσαυξηµένη µε κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειµένου να εισαχθούν στις αποθήκες της Εταιρείας, προσδιορίζεται δε για µεν τα κυρίως προϊόντα (δίκυκλα και προϊόντα θάλασσας κλπ) µε την µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους, για δε τα ανταλλακτικά, αξεσουάρ και λοιπά συµπληρωµατικά προϊόντα µε την µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα σχηµατίζεται στη βάση εκτιµήσεων της ιοίκησης αναφορικά µε την πραγµατική κατάσταση και την δυνατότητα χρησιµοποίησης των εµπορευµάτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και πάντα µε γνώµονα το απόθεµα ασφαλείας ανταλλακτικών που υποχρεούται η εταιρεία να έχει για το σύνολο των µοντέλων που βρίσκονται στην κυκλοφορία. (η) Λογαριασµοί απαιτήσεων: Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Η Εταιρεία, για την πίστωση που παρέχει στους πελάτες της, καλύπτεται µε εµπράγµατες εγγυήσεις ή και εγγυητικές επιστολές τραπεζών και µέχρι του ποσού εκείνου που θεωρεί απαραίτητο. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηµατίζει η εταιρεία στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προσδιορίζεται µε βάση την εκτίµηση για τον πιθανολογούµενο κίνδυνο από την µη είσπραξη των καθυστερηµένων ή επίδικων απαιτήσεων από τους πελάτες της. Το συσσωρευµένο ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις µειώνεται µε το ποσό των απαιτήσεων εκείνων που έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. (θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις, και τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. (i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτή, µέρη. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 3

12 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ii) Πραγµατική Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. (iii) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας πραγµατοποιούνται σε ευρώ, ως εκ τούτου η ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται κίνδυνος από την διακύµανση συναλλαγµατικών ισοτιµιών. (ι) Χρηµατικά διαθέσιµα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. (κ) άνεια Τραπεζών: Τα τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την πραγµατική τους αξία µειωµένη µε τα έξοδα σύναψης τους. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου των πραγµατικών επιτοκίων. Στο αναπόσβεστο κόστος υπολογίζονται και κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων. (λ) Κόστη ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) (µ) Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις από αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών που θεωρούνται δουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης βάσει των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν, κατά την διάρκεια της χρήσης, θεµελιώσει δικαίωµα επ αυτών των παροχών. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών και προσδιορίζονται µε την αναλογιστική µέθοδο των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Το καθαρό κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για την περίοδο περιλαµβάνεται στο κόστος µισθοδοσίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών των οποίων το δικαίωµα απολαβής θεµελιώθηκε µέσα στην χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προϋπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την µέση διάρκεια της περιόδου µέχρι τη θεµελίωση του δικαιώµατος απόληψης των υπεσχηµένων παροχών. Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται κατά την µέση υπολειπόµενη περίοδο απασχόλησης των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδότησης της χρήσης στην περίπτωση που κατά την αρχή της χρήσης, το σωρευτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το 10% των εκτιµώµενων µελλοντικών υποχρεώσεων για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. (ν) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των αποτελεσµάτων όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των κατά τόπους φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρέωσης και για κάθε προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους όπως αυτή εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. εν λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση όπου δεν είναι πιθανό το αναµενόµενο φορολογικό όφελος να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων διενεργείται χρησιµοποιώντας τους νοµοθετηµένους ή κατ ουσία ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στη βάση των οποίων αναµένεται να εκκαθαριστούν οι εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις. (ξ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, των οποίων η εκκαθάριση είναι πιθανή µέσω εκροής πόρων και το ακριβές ποσό εκάστοτε υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται σηµαντική χρονική υστέρηση από την αναγνώριση µιας πρόβλεψης σε σχέση µε την αναµενόµενη χρονική στιγµή διακανονισµού της, οι προβλέψεις προεξοφλούνται µε την χρησιµοποίηση προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 4

13 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ο) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους/ περιόδου, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής προσαρµοσµένο µε την επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές. (π) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων µετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προµηθειών αναγνωρίζονται όταν αναλαµβάνονται από τον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης, των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναλογούν και τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέµουν. (ρ) Πληροφορίες Κατά Κλάδο ραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές των µηχανοκίνητων δικύκλων και των προϊόντων θάλασσας (εξωλέµβιες µηχανές, φουσκωτά σκάφη κλπ.) τους οποίους θεωρεί ως τοµείς δραστηριότητας και για τους οποίους γνωστοποιεί τις απαιτούµενες πληροφορίες. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές αρχές για όλους τους τοµείς δραστηριότητας που γνωστοποιούνται. Λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 10% του αντίστοιχου συνόλου της εταιρείας, δεν γνωστοποιούνται οι οικείες αναλύσεις ανά γεωγραφική περιοχή. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) (σ) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες: Εντός του εκδόθηκαν το ΠΧΠ 6 «Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων», η ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του κατά πόσον µία σύµβαση αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση» και η ιερµηνεία 5 «ικαιώµατα από συµµετοχή σε ταµεία επαναφοράς, απόσυρσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης», τα οποία έχουν εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2006 και τα οποία δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αναφορικά µε την ιερµηνεία 3 «ικαιώµατα εκποµπής αερίων» η οποία δεν έχει εισέτι υιοθετηθεί από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εφαρµοστέα από 1 Μαρτίου αναφέρεται ότι η εφαρµογή της δεν θα είχε καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μηχανοκίνητα δίκυκλα , ,44 Προϊόντα θάλασσας , ,05 Ανταλλακτικά , ,20 Αξεσουάρ , ,48 Λιπαντικά , ,90 Λοιπά , , , ,96 5. ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα έξοδα διοίκησης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία , ,28 Ενοίκια , ,23 Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,26 Αµοιβές τρίτων , ,82 Κοινόχρηστες δαπάνες , ,44 Παροχές τρίτων , ,51 Λοιπά , , , ,20 5

14 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 6. ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ Τα έξοδα διάθεσης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία , ,09 Έξοδα προβολής και διαφήµισης , ,57 Παροχές τρίτων , ,03 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ,00 - Έξοδα µεταφορών , ,63 Έξοδα ταξιδιών , ,30 Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,86 Αµοιβές τρίτων , ,83 Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων , ,28 Λοιπά , , , ,13 7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Χρεωστικοί τόκοι , ,98 Προµήθειες και τραπεζικά έξοδα , ,08 Πιστωτικοί τόκοι (13.556,85) (11.752,06) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 1.442, , , ,62 8. ΛΟΙΠΑ(ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α Τα λοιπά (έσοδα) / έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Συµµετοχή προµηθευτών σε προωθητικές ενέργειες ( ,43) ( ,40) Έσοδα από εγγυήσεις ( ,04) (81.623,30) Εισπραττόµενα έσοδα αποστολής αγαθών ( ,53) ( ,64) Έσοδα από προµήθειες (54.981,77) (60.744,54) Έσοδα από εκποίηση παγίων (40.276,62) (12.149,65) Λοιπά (54.689,93) (58.071,20) ( ,32) ( ,73) 6

15 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Τα ενσώµατα πάγια που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μεταφορικά Έπιπλα και Ακ/σεις Υπό Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μέσα Σκεύη Εκτέλεση Σύνολο Αξία Κτήσης , , , , , ,67 Προσθήκες , , , , ,57 Μειώσεις - - (4.000,00) ( ,12) (2.635,72) - ( ,84) , , , , , ,41 Προσθήκες , , , , , , ,05 Μειώσεις - - (21.217,90) ( ,99) (12.430,26) - ( ,15) , , , , , , ,30 Προσθήκες , , , , ,30 Μειώσεις/ µεταφορές ( ,12) (174,00) ( ,00) ( ,12) , , , , , ,48 Σωρευµένες Αποσβέσεις , , , , ,38 Προσθήκες , , , , ,93 Μειώσεις - - (50,00) (27.672,67) (569,37) - (28.292,04) , , , , ,27 Προσθήκες , , , , ,87 Μειώσεις - - (21.217,89) (23.554,75) - - (44.772,64) , , , , ,50 Προσθήκες , , , , ,94 Μειώσεις (23.080,91) (57,65) - (23.138,56) Λοιπές κινήσεις (6.170,56) - (6.170,56) , , , , ,32 Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 956,564, , , , ,17 7

16 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 10. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα λογισµικά προγράµµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ,40 ( ,53) ,87 Προσθήκες/ Αποσβέσεις 382,73 (8.639,19) (8.256,46) ,13 ( ,72) ,41 Προσθήκες/ Αποσβέσεις - (8.639,20) (8.639,20) ,13 ( ,92) ,21 Προσθήκες - (5.348,70) (5.348,70) ,13 ( ,62) , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,00 Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε , ,00 Μοτοδυναµική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε , ,00 Motodynamics Srl , ,41 Motodynamics Ltd , , , ,13 Πληροφορίες σχετικά µε τις θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Θυγατρική / Αντικείµενο Έτος ίδρυσης % Χώρα σύστασης - επιχειρηµατικής δραστηριότητας Μοτοδίκτυο Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εµπορία, διανοµή, συντήρηση, επισκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, µηχανηµάτων, µηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εµπορία, διανοµή, συντήρηση, επισκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, µηχανηµάτων, µηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδυναµική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών Motodynamics Srl. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαµετακόµιση και εµπόριο προϊόντων µάρκας Yamaha στη Ρουµανία Motodynamics Ltd. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαµετακόµιση και εµπόριο προϊόντων µάρκας Yamaha στη Βουλγαρία % Ελλάδα 51% Ελλάδα % Ελλάδα % Ρουµανία % Βουλγαρία 8

17 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές µε θυγατρικές Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές (πώληση εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών) πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου/ χρήσης, δεν καλύπτονται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Κατά την και την δεν υπήρχαν εκκρεµείς εγγυήσεις ή άλλου είδους δεσµεύσεις της Μοτοδυναµική προς και από τις θυγατρικές της. Η ιοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών. Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών) και των υπολοίπων της Μοτοδυναµική µε τις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει: Θυγατρική Πωλήσεις εµπορευµάτων σε θυγατρικές (1/1 30/6/) Λοιπά έσοδα από θυγατρικές (1/1 30/6/) Απαιτήσεις από θυγατρικές (30/6/) Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (30/6/) Μοτοδίκτυο Α.Ε , , ,78 - Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε , , ,59 - Μοτοδυναµική Πρακ/σεις Ασφαλειών Α.Ε Motodynamics Srl , , ,82 - Motodynamics Ltd , , , , , ,67 - Θυγατρική Πωλήσεις εµπορευµάτων σε θυγατρικές (1/1 30/6/) Λοιπά έσοδα από θυγατρικές (1/1 30/6/) Απαιτήσεις από θυγατρικές (31/12/) Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (31/12/) Μοτοδίκτυο Α.Ε , , ,52 (1.287,00) Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε ,00 (125,00) Μοτοδυναµική Πρακ/σεις Ασφαλειών Α.Ε Motodynamics Srl , , ,00 - Motodynamics Ltd , , , , , ,52 (1.412,00) Οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές της Εταιρείας εµφανίζονται σε καθαρή βάση στον Ισολογισµό. Συναλλαγές-Υπόλοιπα µε σηµαντικά συνδεµένα µέρη Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας µε την µητρική της εταιρεία (εκτός από τα υπόλοιπα που αφορούν µερίσµατα πληρωτέα), και µε εταιρείες του Οµίλου εταιρειών S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η οποία αποτελεί τον βασικό µέτοχο της εταιρείας. Εταιρεία Συναλλαγές Υπόλοιπα Έξοδο / (έσοδο) Απαίτηση / (υποχρέωση) Εταιρείες Οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε , ,23 ( ,14) ( ,68) Ergotrak A.E. (2.270,17) (2.096,73) 1.014, , , ,50 ( ,54) ( ,99) Αµοιβές και αποδοχές ιοίκησης και στελεχών της Εταιρείας Εντός της εξάµηνης περιόδου που έληξε την και, τα στελέχη της Εταιρείας έλαβαν τις ακόλουθες αποδοχές: 9

18 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 12. Συναλλαγές-Υπόλοιπα µε σηµαντικά συνδεµένα µέρη (συνέχεια) Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου Σύνολο αποδοχών στελεχών Οι αµοιβές της ιοίκησης της εταιρείας (µη εξαρτώµενα µέλη του Σ ) δίνονται µέσω της διανοµής κερδών της χρήσης και εγκρίνονται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Για τις υπό αναφορά περιόδους διενεργήθηκε πρόβλεψη αναλογικά. 13. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Τα εµπορεύµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: ίκυκλα , ,34 Προϊόντα θάλασσας , ,02 Ανταλλακτικά , ,55 Αξεσουάρ , ,35 Λιπαντικά , ,91 Λοιπά , , , ,84 Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα (80.733,69) (55.733,69) , ,15 Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων , , , ,82 Η πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα αφορά κυρίως αποθέµατα ανταλλακτικών και σχηµατίζεται εφόσον η ιοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι αυτό απαιτείται και πάντα µε γνώµονα το απόθεµα ασφαλείας ανταλλακτικών που υποχρεούται η εταιρεία να έχει για το σύνολο των µοντέλων που βρίσκονται στην κυκλοφορία. Η κίνηση της πρόβλεψης για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα έχει ως εξής: Αρχικό υπόλοιπο (55.733,69) ( ,00) Πρόσθετη πρόβλεψη (25.000,00) (50.000,00) Καταστροφές αποθεµάτων ,31 Τελικό υπόλοιπο (80.733,69) (55.733,69) 14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι εµπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών , ,41 Επιταγές εισπρακτέες - στο χαρτοφυλάκιο , ,95 - σε καθυστέρηση , ,95 Γραµµάτια εισπρακτέα - στο χαρτοφυλάκιο , ,97 - σε τράπεζες για είσπραξη , ,55 - σε καθυστέρηση , , , ,20 Μείον: εκπτώσεις τζίρου 1 ου εξαµήνου λόγω επίτευξης στόχων από πελάτες (µη τιµολογηθείσες) ( ,00) - Μείον: πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ( ,34) ( ,34) , ,86 10

19 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηµατίζεται επί συγκεκριµένων υπολοίπων πελατών τα οποία η ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξή τους. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: Αρχικό υπόλοιπο ( ,34) ( ,00) Πρόσθετη πρόβλεψη (12.450,00) - ιαγραφές απαιτήσεων ,66 Τελικό υπόλοιπο ( ,34) ( ,34) 15. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Προκαταβολές και πιστώσεις , ,93 Προκαταβολές σε προµηθευτές , ,91 Ελληνικό ηµόσιο , ,28 άνεια προσωπικού , ,81 Έξοδα εποµένων χρήσεων 4.941, , , , ΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ταµείο , ,25 Καταθέσεις όψεως , ,70 Καταθέσεις προθεσµίας , , ,95 Τα επιτόκια επί των ανωτέρω καταθέσεων ανέρχονταν σε 0,3% (καταθέσεις όψεως) και 2,8% (καταθέσεις προθεσµίας). 17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά την και, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ αποτελούµενο από κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13 Μαίου αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία και την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30 Ιουνίου ανέρχεται σε Ευρώ αποτελούµενο από κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι οι νεοεκδοθείσες µετοχές προσφέρθηκαν στο επενδυτικό κοινό στην τιµή των Ευρώ 5,60 ανά µετοχή προέκυψε διαφορά εκ Ευρώ ,00 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων εισαγωγής Ευρώ ,68 µείον του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος ποσού Ευρώ ,90, και η οποία παρουσιάζεται διακριτά στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Πλέον των ανωτέρω, περαιτέρω έξοδα εισαγωγής ποσού ευρώ ,32 (µείον τον αναλογούντα αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος), λογικοποιήθηκαν εντός Ιουλίου. 11

20 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Τα αποθεµατικά που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Τακτικό αποθεµατικό , ,28 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων , , ,96 Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες, να σχηµατίζουν το 5% των καθαρών κερδών εκάστης χρήσεως σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρίας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. Για τη χρήση που έληξε την η Εταιρεία σχηµάτισε τακτικό αποθεµατικό ύψους ευρώ ,00, ενώ το τακτικό αποθεµατικό σωρευτικά ανερχόταν σε Ευρώ ,00. Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν κέρδη χρήσεως τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν επενδύσεις και δεν διανέµονται. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενοι φόροι για τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεµατικά. Για τη χρήση που έληξε την η Εταιρεία σχηµάτισε αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ύψους Ευρώ ,00, ενώ το σωρευτικό υπόλοιπο ανέρχεται σε Ευρώ , ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος µερίσµατα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού, ή κατ ελάχιστο, ποσό που αντανακλά το 6% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου των µετόχων της Εταιρίας. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: (α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρίας, όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών. (β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30 Μαίου ενέκρινε µέρισµα συνολικού ποσού Ευρώ (Ευρώ 0,60 ανά µετοχή), το οποίο, την 30 η Ιουνίου παρουσιάζεται στο λογαριασµό «Μερίσµατα πληρωτέα» στον ισολογισµό. 20. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική, τα προγράµµατα αποζηµίωσης προσωπικού συνήθως δε χρηµατοδοτούνται. Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το ΛΠ 19. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση πρόβλεψης για την µελλοντική υποχρέωση λόγω συνταξιοδότησης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο µειώνουν την συσσωρευµένη πρόβλεψη. Η κίνηση της καθαρής πρόβλεψης για την µελλοντική υποχρέωση λόγω συνταξιοδότησης ισολογισµό έχει ως εξής: Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της περιόδου / χρήσης ,00 529,014,00 Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία (64.617,00) (87.485,00) Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων , ,00 Καθαρή υποχρέωση τέλους περιόδου / χρήσης , ,00 12

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. δ.τ. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ERGOTRAK ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2009 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Ασπρόπυργος, 11.03.2010 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ - Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις. της οικονοµικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ - Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις. της οικονοµικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ - Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της οικονοµικής χρήσεως από 1 Ιανουαρίου µέχρι σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 έως την 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007 (περίοδος από 29.08.2007 έως και 31.12.2007) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με

ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ και ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.» Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 4-02-2008 Βεβαιώνεται ότι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α Εξαµήνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα