ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»"

Transcript

1 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

2 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Κηφισιά, Βεβαιώνεται ότι, οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» στις 8 Αυγούστου, και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την πλήρη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου. Για την ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, ιευθύνων Σύµβουλος

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις Πωλήσεις , , , ,74 Κόστος πωλήσεων ( ,97) ( ,19) ( ,24) ( ,76) Μεικτό κέρδος , , , ,98 Έξοδα ιοίκησης 5 ( ,49) ( ,20) ( ,28) ( ,51) Έξοδα ιάθεσης 6 ( ,50) ( ,13) ( ,87) ( ,48) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 7 ( ,90) (69.355,62) (82.616,37) (20.350,64) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) , , , ,59 Κέρδη προ φόρων , , , ,94 Φόρος εισοδήµατος 23 ( ,36) ( ,39) ( ,07) ( ,82) Καθαρά κέρδη , , , ,12 Κέρδη ανά µετοχή (σε Ευρώ) Βασικά 0,52 0,56 0,53 0,54 Αποµειωµένα 0,52 0,56 0,53 0,54 Μέσος σταθµικός όρος µετοχών 17 Βασικός Αποµειωµένος Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

4 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµο ενεργητικό Ενσώµατα πάγια , ,80 Λογισµικά προγράµµατα , ,21 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού , ,68 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,13 Λοιπά µακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού , ,55 Σύνολο µακροπρόθεσµου ενεργητικού , ,37 Βραχυπρόθεσµο ενεργητικό Εµπορεύµατα , ,82 Εµπορικές απαιτήσεις , ,86 Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις , ,52 Λοιπές απαιτήσεις , ,67 ιαθέσιµα , ,95 Σύνολο βραχυπρόθεσµου ενεργητικού , ,82 Γενικό σύνολο ενεργητικού , ,19 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,22 - Αποθεµατικά , ,96 Αποτελέσµατα εις νέο , ,41 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , ,37 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού , ,00 Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,00 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Εµπορικές υποχρεώσεις , ,52 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , ,19 Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι , ,66 Μερίσµατα πληρωτέα ,00 - εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,45 Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων , ,82 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , ,19 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , ,36 Αποτέλεσµα περιόδου (1/1-30/6/) , ,16 Μερίσµατα ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο , , , ,52 Αποτέλεσµα περιόδου (1/7-31/12/) , ,85 Μεταφορά σε αποθεµατικά ,65 ( ,65) - Υπόλοιπο , , , ,37 Αποτέλεσµα περιόδου (1/1-30/06/) , ,56 Μερίσµατα ( ,00) ( ,00) Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , , ,22 Υπόλοιπο , , , , ,15 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σηµειώσεις Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,55 Κέρδη περιόδου προ φόρων - Αποσβέσεις 9, , ,12 - Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού , ,55 - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων , Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα , ,00 - Έσοδα από πώληση παγίων 8 (40.276,62) (12.149,65) - Πιστωτικοί τόκοι (13.556,85) (11.752,06) - Τόκοι και συναφή έξοδα , ,06 Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης , ,57 (Αύξηση) / Μείωση σε: - Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις , ,48 - Αποθέµατα ( ,15) ( ,63) - Εµπορικές απαιτήσεις ( ,58) ( ,91) - Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις ( ,58) (31.499,07) Αύξηση / (Μείωση) σε: - Εµπορικές υποχρεώσεις , ,86 - Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ( ,95) ,95 - Πληρωµή αποζηµιώσεων σε προσωπικό (64.617,00) (54.687,55) - Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες ( ,35) ( ,31) Ταµειακές εισροές (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,87) ,39 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες - Είσπραξη τόκων , ,06 - Αγορά ασώµατων και ενσώµατων ακινητοποιήσεων 9, 0 ( ,30) ( ,31) - Επένδυση σε νέα θυγατρική - (76.500,00) - Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων , ,45 Ταµειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ,88) ( ,80) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - Καθαρή αύξηση (µείωση) βραχυπρόθεσµου δανεισµού ,53 ( ,33) - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , Πληρωµή τόκων ( ,87) (75.739,06) Ταµειακές εισροές (εκροές) από χρηµατοδοτικές δραστ/τες ,98 ( ,39) Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων , ,20 Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου , ,20 Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου , ,40 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.

7 Προς τους Μετόχους της ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» της εξάµηνης περιόδου που έληξε την. Η εργασία µας δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των οικονοµικών στοιχείων αποτελεσµάτων του Β τριµήνου (και των αντίστοιχων συγκριτικών στοιχείων του ) που παρατίθενται στις οικονοµικές αυτές καταστάσεις. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση την επισκόπηση µας. Η επισκόπηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης (ISRE 2400), όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρίας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνιστά έκθεση ελέγχου. Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γιάννης Γ. Μυστακίδης Α.Μ. ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 ΕΩΣ 30/6/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΑ(ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ Ο ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΧΠ... 17

9 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («η Εταιρεία» ή «Μοτοδυναµική») είναι µία ελληνική ανώνυµη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανοµή και εµπορία µηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέµβιες µηχανές, φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 και έχει διάρκεια 25 ετών, µέχρι το Η Μοτοδυναµική είναι θυγατρική εταιρεία της µεταλλευτικής ανώνυµης εταιρείας S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Η Εταιρεία µέσω συµβάσεων που έχει συνάψει µε την εταιρεία Yamaha Motor Europe N.V. (θυγατρική εταιρεία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co.) έχει το δικαίωµα αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία καθώς και των προϊόντων συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών. Η διάρκεια των συµβάσεων αυτών εκτείνεται µέχρι την 2011 για την περίπτωση της Ελλάδας και µέχρι την 2010 για την περίπτωση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας. Από τον Ιούνιο του οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Την και την η Μοτοδυναµική απασχολούσε 102 εργαζόµενους. Η Εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά, στο 14 ο χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών Λαµίας. Η δραστηριότητα της εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η οποία κορυφώνεται κατά τους θερινούς µήνες. Ως εκ τούτου, τα οικονοµικά µεγέθη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζουν σηµαντική µεταβολή, σε σχέση µε αυτά που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (a) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονοµικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΛΠ 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα υιοθετηµένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»), µε εφαρµογή του ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1 Ιανουαρίου (σηµείωση 2(γ)). Η Εταιρεία, έως την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Ιούνιο του, δεν είχε την υποχρέωση να παρουσιάζει και δεν παρουσίαζε τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τις οποίες παρουσιάζει η Εταιρεία. Για λόγους πληρέστερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης περιλαµβάνει και τα κονδύλια του δεύτερου τριµήνου της χρήσης καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης. (β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η Μοτοδυναµική τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε έως την 31 η εκεµβρίου ετήσιες µόνο οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία («καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις»). Οι συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ έχουν συνταχθεί βάσει των καταστατικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, όπως αυτές έχουν κατάλληλα προσαρµοσθεί και αναµορφωθεί µέσω συγκεκριµένων εξωλογιστικών εγγραφών προσαρµογής ώστε να συµφωνούν µε τις διατάξεις των ΠΧΠ. (Σηµείωση 26) (γ) Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/ (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/), οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους από την χρήση που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου εφεξής σύµφωνα µε τα ΠΧΠ.. Η Εταιρεία πρόκειται να συντάξει και να εκδώσει τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ΠΧΠ εντός των χρονικών προθεσµιών που ορίζει ο νόµος ενώ η ηµεροµηνία σύνταξής των οικονοµικών αυτών καταστάσεων θα είναι η. Η Εταιρεία εφάρµοσε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ΠΧΠ» στη σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. Με βάση τις διατάξεις του ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Σύµφωνα επίσης µε το ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και τον προαναφερόµενο ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης, αρχής γενοµένης της χρήσης που έληξε την. Κατά συνέπεια,, αφού η ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ΠΧΠ της Εταιρείας θα είναι η, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην 1

10 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Εταιρεία και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. Επειδή το σύνολο των Προτύπων και ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την δεν είναι γνωστά, η Εταιρεία συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ιερµηνείες τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων (Ιούλιος ). 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια) Βάσει των διατάξεων του ΠΧΠ 1, εφαρµόστηκαν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: (i) Σε σχέση µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού για αποχώρηση από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών αναγνωρίστηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ. Για τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που προέκυψαν εντός του εφαρµόστηκε η µέθοδος του περιθωρίου («Corridor Approach»). (ii) Οι εκτιµήσεις της ιοίκησης µε βάση τα ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα ΠΧΠ δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα κατά την ηµεροµηνία αυτή (µετά από τις εγγραφές προσαρµογής που καταχωρήθηκαν προκειµένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές αρχές), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές θα έπρεπε να αναθεωρηθούν. (δ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις της εξάµηνης περιόδου που έληξε την εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 8 Αυγούστου. (ε) Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ απαιτεί όπως η ιοίκηση προβαίνει σε εκτιµήσεις και υποθέσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόµενων καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις υπό εξέταση χρήσεις και περιόδους. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: (α) Νόµισµα Μέτρησης και Αναφοράς και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Μοτοδυναµικής είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από την αποτίµηση τέλους χρήσεως των νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, εξαιρουµένων των συναλλαγών που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που απεικονίζονται στην καθαρή θέση. (β) Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν κυρίως λογισµικά προγράµµατα, η αξία των οποίων αντανακλά το κόστος αγοράς τους προσαυξηµένο µε κάθε είδους δαπάνη η οποία έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξή του προκειµένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισµικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου τριών ετών και περιλαµβάνεται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως. (γ) Ενσώµατα Πάγια: Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο ιστορικό κόστος µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή του παγίου, την παραγωγική του δυναµικότητα, ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Η αξία κτήσεώς και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται από τους λογαριασµούς, κατά την πώληση ή απόσυρσή του ή όταν δεν αναµένονται πλέον άλλα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από την συνέχιση της εκµετάλλευσής του. Τυχόν κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την αποµάκρυνση του παγίου περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως κατά την οποία το εν λόγω πάγιο αποµακρύνθηκε. 2

11 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (δ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι οποίοι αντανακλούν τις σχετικές ωφέλιµες διάρκειες ζωής των εν λόγω παγίων. Οι συντελεστές που εφαρµόζονται είναι οι ακόλουθοι: Κατηγορία Ποσοστό Κτίρια και διαµορφώσεις κτιρίων 3 20 Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (ε) Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Οι λογιστικές αξίες των µακροπρόθεσµων στοιχείων ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι µπορεί να µην είναι πλέον ανακτήσιµες. Η ζηµία αποµείωσής ενός περιουσιακού στοιχείου καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης εκείνης κατά την οποία, η αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Η ανακτήσιµη αξία προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη, µεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας χρήσεως του εν λόγω παγίου. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο µικρότερο / χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο δύναται να προσδιοριστούν ανεξάρτητες ταµειακές ροές. (στ) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις: Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµούνται στην τιµή κτήσεως µειωµένη µε τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. (ζ) Εµπορεύµατα: Τα εµπορεύµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως των εµπορευµάτων περιλαµβάνει την αξία κτήσης προσαυξηµένη µε κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειµένου να εισαχθούν στις αποθήκες της Εταιρείας, προσδιορίζεται δε για µεν τα κυρίως προϊόντα (δίκυκλα και προϊόντα θάλασσας κλπ) µε την µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους, για δε τα ανταλλακτικά, αξεσουάρ και λοιπά συµπληρωµατικά προϊόντα µε την µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα σχηµατίζεται στη βάση εκτιµήσεων της ιοίκησης αναφορικά µε την πραγµατική κατάσταση και την δυνατότητα χρησιµοποίησης των εµπορευµάτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο και πάντα µε γνώµονα το απόθεµα ασφαλείας ανταλλακτικών που υποχρεούται η εταιρεία να έχει για το σύνολο των µοντέλων που βρίσκονται στην κυκλοφορία. (η) Λογαριασµοί απαιτήσεων: Οι λογαριασµοί απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη εισπρακτέα υπόλοιπα. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη µε παράλληλη εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Η Εταιρεία, για την πίστωση που παρέχει στους πελάτες της, καλύπτεται µε εµπράγµατες εγγυήσεις ή και εγγυητικές επιστολές τραπεζών και µέχρι του ποσού εκείνου που θεωρεί απαραίτητο. Το ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηµατίζει η εταιρεία στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προσδιορίζεται µε βάση την εκτίµηση για τον πιθανολογούµενο κίνδυνο από την µη είσπραξη των καθυστερηµένων ή επίδικων απαιτήσεων από τους πελάτες της. Το συσσωρευµένο ποσό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις µειώνεται µε το ποσό των απαιτήσεων εκείνων που έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης Αποτελεί πολιτική της εταιρείας να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της. (θ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις, και τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίµησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σηµείωση. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απ ευθείας στην καθαρή θέση. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ούτε για αντιστάθµιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. (i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτή, µέρη. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. 3

12 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ii) Πραγµατική Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους. (iii) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας πραγµατοποιούνται σε ευρώ, ως εκ τούτου η ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται κίνδυνος από την διακύµανση συναλλαγµατικών ισοτιµιών. (ι) Χρηµατικά διαθέσιµα: Η εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. (κ) άνεια Τραπεζών: Τα τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος το οποίο αντανακλά την πραγµατική τους αξία µειωµένη µε τα έξοδα σύναψης τους. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου των πραγµατικών επιτοκίων. Στο αναπόσβεστο κόστος υπολογίζονται και κάθε είδους έξοδα έκδοσης δανείων και πιστώσεων. (λ) Κόστη ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) (µ) Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις από αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών που θεωρούνται δουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης βάσει των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν, κατά την διάρκεια της χρήσης, θεµελιώσει δικαίωµα επ αυτών των παροχών. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται βάσει οικονοµικών και αναλογιστικών παραδοχών και προσδιορίζονται µε την αναλογιστική µέθοδο των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Το καθαρό κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για την περίοδο περιλαµβάνεται στο κόστος µισθοδοσίας στην κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών των οποίων το δικαίωµα απολαβής θεµελιώθηκε µέσα στην χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προϋπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται µε βάση την ευθεία µέθοδο κατά την µέση διάρκεια της περιόδου µέχρι τη θεµελίωση του δικαιώµατος απόληψης των υπεσχηµένων παροχών. Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές αναγνωρίζονται κατά την µέση υπολειπόµενη περίοδο απασχόλησης των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο καθαρό κόστος αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδότησης της χρήσης στην περίπτωση που κατά την αρχή της χρήσης, το σωρευτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το 10% των εκτιµώµενων µελλοντικών υποχρεώσεων για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. (ν) Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος): Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία. Η δαπάνη για φόρο εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των αποτελεσµάτων όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, τους πρόσθετους φόρους εισοδήµατος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των κατά τόπους φορολογικών αρχών και από τους αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος βάσει των ισχυόντων φορολογικών συντελεστών. Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει της µεθόδου υποχρέωσης και για κάθε προσωρινή διαφορά η οποία προκύπτει από την διαφορά µεταξύ της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου ενεργητικού και παθητικού και της λογιστικής αξίας τους όπως αυτή εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις. εν λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση όπου δεν είναι πιθανό το αναµενόµενο φορολογικό όφελος να πραγµατοποιηθεί στο εγγύς µέλλον. Για συναλλαγές που αναγνωρίζονται απ ευθείας στην καθαρή θέση, κάθε είδους φορολογική επίδραση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων διενεργείται χρησιµοποιώντας τους νοµοθετηµένους ή κατ ουσία ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές στη βάση των οποίων αναµένεται να εκκαθαριστούν οι εκάστοτε φορολογικές απαιτήσεις/ υποχρεώσεις. (ξ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, των οποίων η εκκαθάριση είναι πιθανή µέσω εκροής πόρων και το ακριβές ποσό εκάστοτε υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται σηµαντική χρονική υστέρηση από την αναγνώριση µιας πρόβλεψης σε σχέση µε την αναµενόµενη χρονική στιγµή διακανονισµού της, οι προβλέψεις προεξοφλούνται µε την χρησιµοποίηση προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 4

13 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (ο) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους/ περιόδου, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της µητρικής προσαρµοσµένο µε την επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές. (π) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να ποσοτικοποιηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων µετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων και προµηθειών αναγνωρίζονται όταν αναλαµβάνονται από τον αγοραστή οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης, των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων ως προς το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία αναλογούν και τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα απόληψης τους έχει εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα των εταιρειών που τα διανέµουν. (ρ) Πληροφορίες Κατά Κλάδο ραστηριότητας: Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές των µηχανοκίνητων δικύκλων και των προϊόντων θάλασσας (εξωλέµβιες µηχανές, φουσκωτά σκάφη κλπ.) τους οποίους θεωρεί ως τοµείς δραστηριότητας και για τους οποίους γνωστοποιεί τις απαιτούµενες πληροφορίες. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές αρχές για όλους τους τοµείς δραστηριότητας που γνωστοποιούνται. Λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν ποσοστό µικρότερο του 10% του αντίστοιχου συνόλου της εταιρείας, δεν γνωστοποιούνται οι οικείες αναλύσεις ανά γεωγραφική περιοχή. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) (σ) Νέα Πρότυπα και ιερµηνείες: Εντός του εκδόθηκαν το ΠΧΠ 6 «Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων», η ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του κατά πόσον µία σύµβαση αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση» και η ιερµηνεία 5 «ικαιώµατα από συµµετοχή σε ταµεία επαναφοράς, απόσυρσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης», τα οποία έχουν εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2006 και τα οποία δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Αναφορικά µε την ιερµηνεία 3 «ικαιώµατα εκποµπής αερίων» η οποία δεν έχει εισέτι υιοθετηθεί από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εφαρµοστέα από 1 Μαρτίου αναφέρεται ότι η εφαρµογή της δεν θα είχε καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Οι πωλήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μηχανοκίνητα δίκυκλα , ,44 Προϊόντα θάλασσας , ,05 Ανταλλακτικά , ,20 Αξεσουάρ , ,48 Λιπαντικά , ,90 Λοιπά , , , ,96 5. ΕΞΟ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τα έξοδα διοίκησης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία , ,28 Ενοίκια , ,23 Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,26 Αµοιβές τρίτων , ,82 Κοινόχρηστες δαπάνες , ,44 Παροχές τρίτων , ,51 Λοιπά , , , ,20 5

14 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 6. ΕΞΟ Α ΙΑΘΕΣΗΣ Τα έξοδα διάθεσης που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μισθοδοσία , ,09 Έξοδα προβολής και διαφήµισης , ,57 Παροχές τρίτων , ,03 Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ,00 - Έξοδα µεταφορών , ,63 Έξοδα ταξιδιών , ,30 Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,86 Αµοιβές τρίτων , ,83 Έξοδα εκθέσεων και επιδείξεων , ,28 Λοιπά , , , ,13 7. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Χρεωστικοί τόκοι , ,98 Προµήθειες και τραπεζικά έξοδα , ,08 Πιστωτικοί τόκοι (13.556,85) (11.752,06) Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 1.442, , , ,62 8. ΛΟΙΠΑ(ΕΣΟ Α) / ΕΞΟ Α Τα λοιπά (έσοδα) / έξοδα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Συµµετοχή προµηθευτών σε προωθητικές ενέργειες ( ,43) ( ,40) Έσοδα από εγγυήσεις ( ,04) (81.623,30) Εισπραττόµενα έσοδα αποστολής αγαθών ( ,53) ( ,64) Έσοδα από προµήθειες (54.981,77) (60.744,54) Έσοδα από εκποίηση παγίων (40.276,62) (12.149,65) Λοιπά (54.689,93) (58.071,20) ( ,32) ( ,73) 6

15 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 9. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Τα ενσώµατα πάγια που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μεταφορικά Έπιπλα και Ακ/σεις Υπό Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μέσα Σκεύη Εκτέλεση Σύνολο Αξία Κτήσης , , , , , ,67 Προσθήκες , , , , ,57 Μειώσεις - - (4.000,00) ( ,12) (2.635,72) - ( ,84) , , , , , ,41 Προσθήκες , , , , , , ,05 Μειώσεις - - (21.217,90) ( ,99) (12.430,26) - ( ,15) , , , , , , ,30 Προσθήκες , , , , ,30 Μειώσεις/ µεταφορές ( ,12) (174,00) ( ,00) ( ,12) , , , , , ,48 Σωρευµένες Αποσβέσεις , , , , ,38 Προσθήκες , , , , ,93 Μειώσεις - - (50,00) (27.672,67) (569,37) - (28.292,04) , , , , ,27 Προσθήκες , , , , ,87 Μειώσεις - - (21.217,89) (23.554,75) - - (44.772,64) , , , , ,50 Προσθήκες , , , , ,94 Μειώσεις (23.080,91) (57,65) - (23.138,56) Λοιπές κινήσεις (6.170,56) - (6.170,56) , , , , ,32 Καθαρή Αναπόσβεστη Αξία , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 956,564, , , , ,17 7

16 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 10. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τα λογισµικά προγράµµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία ,40 ( ,53) ,87 Προσθήκες/ Αποσβέσεις 382,73 (8.639,19) (8.256,46) ,13 ( ,72) ,41 Προσθήκες/ Αποσβέσεις - (8.639,20) (8.639,20) ,13 ( ,92) ,21 Προσθήκες - (5.348,70) (5.348,70) ,13 ( ,62) , ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,00 Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε , ,00 Μοτοδυναµική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε , ,00 Motodynamics Srl , ,41 Motodynamics Ltd , , , ,13 Πληροφορίες σχετικά µε τις θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: Θυγατρική / Αντικείµενο Έτος ίδρυσης % Χώρα σύστασης - επιχειρηµατικής δραστηριότητας Μοτοδίκτυο Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εµπορία, διανοµή, συντήρηση, επισκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, µηχανηµάτων, µηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εµπορία, διανοµή, συντήρηση, επισκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλετών, µοτοποδηλάτων, µηχανηµάτων, µηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδυναµική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών Motodynamics Srl. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαµετακόµιση και εµπόριο προϊόντων µάρκας Yamaha στη Ρουµανία Motodynamics Ltd. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαµετακόµιση και εµπόριο προϊόντων µάρκας Yamaha στη Βουλγαρία % Ελλάδα 51% Ελλάδα % Ελλάδα % Ρουµανία % Βουλγαρία 8

17 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές µε θυγατρικές Οι συναλλαγές µε τις θυγατρικές (πώληση εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών) πραγµατοποιούνται µέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου/ χρήσης, δεν καλύπτονται από εµπράγµατες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγµατοποιείται µε καταβολή µετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Κατά την και την δεν υπήρχαν εκκρεµείς εγγυήσεις ή άλλου είδους δεσµεύσεις της Μοτοδυναµική προς και από τις θυγατρικές της. Η ιοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναµία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έναντι των απαιτήσεων αυτών. Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών) και των υπολοίπων της Μοτοδυναµική µε τις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει: Θυγατρική Πωλήσεις εµπορευµάτων σε θυγατρικές (1/1 30/6/) Λοιπά έσοδα από θυγατρικές (1/1 30/6/) Απαιτήσεις από θυγατρικές (30/6/) Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (30/6/) Μοτοδίκτυο Α.Ε , , ,78 - Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε , , ,59 - Μοτοδυναµική Πρακ/σεις Ασφαλειών Α.Ε Motodynamics Srl , , ,82 - Motodynamics Ltd , , , , , ,67 - Θυγατρική Πωλήσεις εµπορευµάτων σε θυγατρικές (1/1 30/6/) Λοιπά έσοδα από θυγατρικές (1/1 30/6/) Απαιτήσεις από θυγατρικές (31/12/) Υποχρεώσεις προς θυγατρικές (31/12/) Μοτοδίκτυο Α.Ε , , ,52 (1.287,00) Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε ,00 (125,00) Μοτοδυναµική Πρακ/σεις Ασφαλειών Α.Ε Motodynamics Srl , , ,00 - Motodynamics Ltd , , , , , ,52 (1.412,00) Οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές της Εταιρείας εµφανίζονται σε καθαρή βάση στον Ισολογισµό. Συναλλαγές-Υπόλοιπα µε σηµαντικά συνδεµένα µέρη Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων της Εταιρείας µε την µητρική της εταιρεία (εκτός από τα υπόλοιπα που αφορούν µερίσµατα πληρωτέα), και µε εταιρείες του Οµίλου εταιρειών S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., η οποία αποτελεί τον βασικό µέτοχο της εταιρείας. Εταιρεία Συναλλαγές Υπόλοιπα Έξοδο / (έσοδο) Απαίτηση / (υποχρέωση) Εταιρείες Οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε , ,23 ( ,14) ( ,68) Ergotrak A.E. (2.270,17) (2.096,73) 1.014, , , ,50 ( ,54) ( ,99) Αµοιβές και αποδοχές ιοίκησης και στελεχών της Εταιρείας Εντός της εξάµηνης περιόδου που έληξε την και, τα στελέχη της Εταιρείας έλαβαν τις ακόλουθες αποδοχές: 9

18 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 12. Συναλλαγές-Υπόλοιπα µε σηµαντικά συνδεµένα µέρη (συνέχεια) Αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου Σύνολο αποδοχών στελεχών Οι αµοιβές της ιοίκησης της εταιρείας (µη εξαρτώµενα µέλη του Σ ) δίνονται µέσω της διανοµής κερδών της χρήσης και εγκρίνονται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Για τις υπό αναφορά περιόδους διενεργήθηκε πρόβλεψη αναλογικά. 13. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Τα εµπορεύµατα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: ίκυκλα , ,34 Προϊόντα θάλασσας , ,02 Ανταλλακτικά , ,55 Αξεσουάρ , ,35 Λιπαντικά , ,91 Λοιπά , , , ,84 Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα αποθέµατα (80.733,69) (55.733,69) , ,15 Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων , , , ,82 Η πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα αφορά κυρίως αποθέµατα ανταλλακτικών και σχηµατίζεται εφόσον η ιοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι αυτό απαιτείται και πάντα µε γνώµονα το απόθεµα ασφαλείας ανταλλακτικών που υποχρεούται η εταιρεία να έχει για το σύνολο των µοντέλων που βρίσκονται στην κυκλοφορία. Η κίνηση της πρόβλεψης για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα εµπορεύµατα έχει ως εξής: Αρχικό υπόλοιπο (55.733,69) ( ,00) Πρόσθετη πρόβλεψη (25.000,00) (50.000,00) Καταστροφές αποθεµάτων ,31 Τελικό υπόλοιπο (80.733,69) (55.733,69) 14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι εµπορικές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών , ,41 Επιταγές εισπρακτέες - στο χαρτοφυλάκιο , ,95 - σε καθυστέρηση , ,95 Γραµµάτια εισπρακτέα - στο χαρτοφυλάκιο , ,97 - σε τράπεζες για είσπραξη , ,55 - σε καθυστέρηση , , , ,20 Μείον: εκπτώσεις τζίρου 1 ου εξαµήνου λόγω επίτευξης στόχων από πελάτες (µη τιµολογηθείσες) ( ,00) - Μείον: πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ( ,34) ( ,34) , ,86 10

19 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 14. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Η πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες σχηµατίζεται επί συγκεκριµένων υπολοίπων πελατών τα οποία η ιοίκηση της Εταιρείας θεωρεί επισφαλή ως προς την είσπραξή τους. Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: Αρχικό υπόλοιπο ( ,34) ( ,00) Πρόσθετη πρόβλεψη (12.450,00) - ιαγραφές απαιτήσεων ,66 Τελικό υπόλοιπο ( ,34) ( ,34) 15. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοιπές απαιτήσεις που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Προκαταβολές και πιστώσεις , ,93 Προκαταβολές σε προµηθευτές , ,91 Ελληνικό ηµόσιο , ,28 άνεια προσωπικού , ,81 Έξοδα εποµένων χρήσεων 4.941, , , , ΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα διαθέσιµα που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Ταµείο , ,25 Καταθέσεις όψεως , ,70 Καταθέσεις προθεσµίας , , ,95 Τα επιτόκια επί των ανωτέρω καταθέσεων ανέρχονταν σε 0,3% (καταθέσεις όψεως) και 2,8% (καταθέσεις προθεσµίας). 17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά την και, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ αποτελούµενο από κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 13 Μαίου αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία και την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30 Ιουνίου ανέρχεται σε Ευρώ αποτελούµενο από κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε µία. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι οι νεοεκδοθείσες µετοχές προσφέρθηκαν στο επενδυτικό κοινό στην τιµή των Ευρώ 5,60 ανά µετοχή προέκυψε διαφορά εκ Ευρώ ,00 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» µετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων εισαγωγής Ευρώ ,68 µείον του αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος ποσού Ευρώ ,90, και η οποία παρουσιάζεται διακριτά στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Πλέον των ανωτέρω, περαιτέρω έξοδα εισαγωγής ποσού ευρώ ,32 (µείον τον αναλογούντα αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος), λογικοποιήθηκαν εντός Ιουλίου. 11

20 ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Τα αποθεµατικά που παρουσιάζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: Τακτικό αποθεµατικό , ,28 Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων , , ,96 Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες, να σχηµατίζουν το 5% των καθαρών κερδών εκάστης χρήσεως σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρίας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. Για τη χρήση που έληξε την η Εταιρεία σχηµάτισε τακτικό αποθεµατικό ύψους ευρώ ,00, ενώ το τακτικό αποθεµατικό σωρευτικά ανερχόταν σε Ευρώ ,00. Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν κέρδη χρήσεως τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν επενδύσεις και δεν διανέµονται. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος δεν έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενοι φόροι για τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεµατικά. Για τη χρήση που έληξε την η Εταιρεία σχηµάτισε αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ύψους Ευρώ ,00, ενώ το σωρευτικό υπόλοιπο ανέρχεται σε Ευρώ , ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι εταιρίες είναι υποχρεωµένες να διανέµουν κάθε έτος µερίσµατα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 35% των κερδών µετά φόρων και µετά τον σχηµατισµό του κατά νόµο τακτικού αποθεµατικού, ή κατ ελάχιστο, ποσό που αντανακλά το 6% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, οποιοδήποτε από τα δύο είναι µεγαλύτερο. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου των µετόχων της Εταιρίας. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: (α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της εταιρίας, όπως εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή την διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών. (β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30 Μαίου ενέκρινε µέρισµα συνολικού ποσού Ευρώ (Ευρώ 0,60 ανά µετοχή), το οποίο, την 30 η Ιουνίου παρουσιάζεται στο λογαριασµό «Μερίσµατα πληρωτέα» στον ισολογισµό. 20. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική, τα προγράµµατα αποζηµίωσης προσωπικού συνήθως δε χρηµατοδοτούνται. Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν προγράµµατα καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το ΛΠ 19. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση πρόβλεψης για την µελλοντική υποχρέωση λόγω συνταξιοδότησης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο µειώνουν την συσσωρευµένη πρόβλεψη. Η κίνηση της καθαρής πρόβλεψης για την µελλοντική υποχρέωση λόγω συνταξιοδότησης ισολογισµό έχει ως εξής: Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της περιόδου / χρήσης ,00 529,014,00 Πραγµατικές παροχές που πληρώθηκαν από την Εταιρεία (64.617,00) (87.485,00) Έξοδα αναγνωρισµένα στην κατάσταση αποτελεσµάτων , ,00 Καθαρή υποχρέωση τέλους περιόδου / χρήσης , ,00 12

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΠΛΟΙΑ Α.Ε. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Κτήριο 14 Β, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα