ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1)"

Transcript

1 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1) Πλεονεκτήματα έναντι του awt Περισσότερα συστατικά Επεκτεταμένα χαρακτηριστικά συστατικών Καλύτερη εμφάνιση και αίσθηση Καλύτερος χειρισμός συμβάντων Πιο συμβατά προγράμματα στις διάφορες πλατφόρμες (συστατικά πλήρως υλοποιημένα σε java)

2 ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (2) Ομοιότητες-Διαφορές από το awt Η βασική δομή του προγράμματος παραμένει. Οι βασικές έννοιες υποδοχέας, τομέας συστατικό, και διαχειριστής διάταξης παραμένουν. Η διαδικασία προσθήκης συστατικών διαφέρει. Η χρήση ενός συστατικού παραμένει ίδια. Αλλάζουν ελαφρώς τα ονόματα των κλάσεων (προσθήκη ενός «J» μπροστά συνήθως). Πακέτο: javax.swing

3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ (1) Διαδικασία (ίδια) Δημιουργία υποκλάσης της JFrame. Δημιουργία στιγμιότυπου της υποκλάσης στη μέθοδο main της υποκλάσης. Δημιουργοί της JFrame JFrame() Δημιουργία παραθύρου χωρίς τίτλο JFrame (String) Δημιουρ. παραθ. με τίτλο (Καλούνται μέσω του super από τον δημιουργό της υποκλάσης)

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΕΑ (2) Βασική δομή προγ/τος: import java.awt.*; import javax.swing.*; Συμπερίληψη εργαλειοθήκης Δημιουργός class MyApp extends JFrame { public MyApp (String title) { super(title); <δημιουργία διαχειριστή διάταξης> <δημιουργία-προσθήκη συστατικών> } public static void main() { MyApp app1 = new MyApp ( Application Window ); <διαχείριση παραθύρου>} } Δημιουργία στιγμιοτύπου

5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ pack() μικρότερο δυνατό μέγεθος παραθ. setvisible(boolean) εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Καθορισμός Διαχειριστή Διάταξης Ισχύουν τα του awt Επιπλέον υπάρχει διαχειριστής εμφάνισης και αίσθησης

7 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (1) Η προσθήκη συστατικών δεν γίνεται απ ευθείας στον κύριο υποδοχέα, αλλά σε ένα ενδιάμεσο υποδοχέα, που ονομάζεται τομέας περιεχομένου (content pane) Βασικά, ο κύριος υποδοχέας (πλαίσιο παραθύρου) αποτελείται από διάφορους τομείς. Ο κεντρικός τομέας είναι ο τομέας περιεχομένου

8 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (2) Διαδικασία 1. Δηµιουργία ενός (στιγµιοτύπου) JFrame. 2. Δηµιουργία συστατικών. 3. Προσθήκη των συστατικών στο content pane του JFrame. JFrame f = new JFrame(); JButton b = new JButton(); Container contentpane = f.getcontentpane(); contentpane.add(b);

9 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Κλάση: JLabel Δημιουργοί: JLabel(String) JLabel(String, int) (όπου int SwingConstants.LEFT/CENTER/RIGHT) JLabel(String, Icon, int) Δημιουργία εικονιδίου ImageIcon ic1 = ImageIcon( icon1.gif );

10 ΠΛΗΚΤΡΑ/ΚΟΥΜΠΙΑ Κλάση: JButton Δημιουργοί: JButton(String) JButton(Icon) JButton(String, Icon) Μέθοδοι: setlabel(string) getlabel()

11 ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κλάση: JCheckbox Δημιουργοί: JCheckbox(String) JCheckbox(String, boolean) JCheckbox(Icon) JCheckbox(Icon, boolean) JCheckbox(String, Icon) JCheckbox(String, Icon, boolean) Μέθοδοι: setenabled(boolean)

12 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κλάση: ButtonGroup Δημιουργός: ButtonGroup() Διαδικασία: 1. Δημιουργία στιγμιοτύπου ButtonGroup 2. Δημιουργία πλαισίων/κουμπιών 3. Προσθήκη πλαισίων/κουμπιών: add(component)

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Βήμα 1 ButtonGroup lang = new ButtonGroup(); Βήμα 2 JCheckbox c1 = new JCheckbox ( Pascal, false); JCheckbox c2 = new JCheckbox ( Java, false); Βήμα 3 lang.add(c1); lang.add(c2);

14 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κλάση: JRadioButton Δημιουργοί JRadioButton(String) JRadioButton(String, boolean) JRadioButton(Icon) JRadioButton(Icon, boolean) JRadioButton(String, Icon) JRadioButton(String, Icon, boolean) Μέθοδοι: setenabled(boolean)

15 ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1) Κλάση: JComboBox Δημιουργός: JComboBox() Διαδικασία: 1. Δημιουργία σύνθετου πλαισίου JComboBox langbox = new JComboBox(); 2. Προσθήκη στοιχείων langbox.additem( Pascal );

16 ΛΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2) Μέθοδοι: getitem(int) Επιστρέφει το στοιχείο στη θέση int (πρώτη θέση: 0) getitemcount() Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων της λίστας setselectedindex(int) Επιλέγει το στοιχείο στη θέση int getselectedindex() Επιστρέφει τη θέση του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου getselecteditem() Επιστρέφει το όνομα του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου

17 ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΥΛΙΣΗΣ Κλάση: JScrollBar Δημιουργόί: JScrollBar(int) (int SwingConstants.HORIZONTAL/VERTICAL) Επιλογή τιμής με ολίσθηση ενός πλαισίου. JScrollBar(int, int, int, int, int) (int SwingConstants.HORIZONTAL/VERTICAL) (int αρχική τιμή) (int μέγεθος πλαισίου κύλισης) (int ελάχιστη τιμή) (int μέγιστη τιμή)

18 ΠΕΔΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (1) Κλάση: JTextField, JPasswordField Δημιουργοί: JTextField(int) JTextField(String, int) JPasswordField(int) JPasswordField(String, int) (Χρήση της setechochar(char))

19 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Κλάση: JTextArea Δημιουργοί: JTextArea(int, int) JTextArea(String) JTextArea(String, int, int)

20 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (1) Γίνεται μέσω της κλάσης UIManager Επιλογή από τρεις τύπους Τύπος Windows Τύπος Motif X-Windows Τύπος Metal (java) Η επιλογή γίνεται από τη μέθοδο setlookandfeel(lookandfeel) Δημιουργία στιγμιοτύπου LookAndFeel: (α) getcrossplatformlookandfeelclassname() (για επιλογή metal) (β) getsystemlookandfeelclassname() (για επιλογή αίσθησης & εμφάνισης του συστήματος)

21 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (2) Η setlookandfeel χρειάζεται χειρισμό εξαιρέσεων. try { UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getCrossPlatform LookAndFeelClassName();} catch (Exception e){ } System.err.println( Can t set look and feel: +e);

22 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Κλάση: JOptionPane Υπάρχουν τέσσερις τύποι παραθύρων διαλόγου Επιβεβαίωσης (ConfirmDialog) Εισόδου (InputDialog) Μηνύματος (MessageDialog) Επιλογής (OptionDialog)

23 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (1) Ερώτηση με κουμπιά Yes, No, Cancel Μέθοδος1: showconfirmdialog(component, Object) Component: ο υποδοχέας (null: κέντρο οθόνης) Object: String, συστατικό ή Icon Επιστρέφει: μία από τρεις ακέραιες τιμές (YES_OPTION, NO_OPTION, CANCEL_OPTION) Π.χ. int answer = JOptionPane.showConfirmDialog(null, Are you sure to delete the file? );

24 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (2) Μέθοδος2: showconfirmdialog(component, Object, String, int, int) String: κείμενο γραμμής τίτλου παραθύρου int: YES_NO_CANCEL_OPTION, YES_NO_OPTION int: ERROR_MESSAGE, INFORMATION_MESSAGE, PLAIN_MESSAGE, QUESTION_MESSAGE, WARNING_MESSAGE Π.χ. int answer = JOptionPane.showConfirmDialog(null, Error reading file, File Input Error, JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane. ERROR_MESSAGE);

25 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Ερώτηση με πεδίο κειμένου για απάντηση Μέθοδος1: showinputdialog(component, Object) Επιστρέφει: String (το κείμενο της απάντησης) Π.χ. string answer = JOptionPane.showInputDialog(null, Enter your title: ); Μέθοδος2: showinputdialog(component, Object, String, int) Π.χ. string answer = JOptionPane.showInputDialog(null, Enter your title:, Enter Title, JOptionPane. QUESTION_MESSAGE);

26 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Εμφάνιση πληροφορίας Μέθοδος1: showmessagedialog(component, Object) Επιστρέφει: Δεν επιστρέφει τιμή Π.χ. JOptionPane.showMessageialog(null, Title is missing ); Μέθοδος2: showmessagedialog(component, Object, String, int) Π.χ. int answer = JOptionPane.showInputDialog(null, The title is missing, Missing Componnet Message, JOptionPane. WARNING_MESSAGE);

27 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1) Πιο περίπλοκο από τα άλλα Συνδυάζει χαρακτηριστικά όλων των άλλων Μέθοδος: showoptiondialog(component, Object, String, int, int, Icon, Object[], Object) Icon: στιγμιότυπο Icon αντί του υπάρχοντος Object[]: πίνακας που περιέχει τα συστατικά που είναι οι επιλογές του παραθύρου. Object: Η προεπιλεγμένη επιλογή, αν δεν χρησιμοποιηθούν τα YES_NO_CANCEL_OPTION, YES_NO_OPTION Επιστρέφει: int

28 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2) Π.χ. Jbutton gender [] = new Jbutton[3]; gender[0] = new Jbutton( Male ); gender[1] = new Jbutton( Female ); gender[2] = new Jbutton( None ); int answer = JOptionPane.showInputDialog(null, What is your gender?, Gender, 0, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, null, gender, gender[2]);

29 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Μια κλάση που θέλει να αποκρίνεται σε συμβάντα πρέπει να υλοποιεί αντίστοιχη διεπαφή (interface), που λέγεται ακροατής συμβάντων (event listener). Κάθε ακροατής χειρίζεται ένα συγκεκριμένο είδος συμβάντος Μια κλάση μπορεί να υλοποιήσει όσους ακροατές χρειάζεται. Διαδικασία 1. Υλοποίηση ακροατή συμβάντων 2. Συσχέτιση όποιων συστατικών επιθυμούμε με ένα ή πολλούς ακροατές συμβάντων

30 ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ import java.awt.gridlayout; import javax.swing.*; import java.awt.event; class MyApp extends JFrame { public MyApp (String title) { super(title); <δημιουργία διαχειριστή διάταξης> <δημιουργία-προσθήκη συστατικών>} Πακέτο χειρισμού συμβάντων. public static void main() { MyApp app = new MyApp ( Application Window ); WindowListener L = new WindowAdapter() { public void windowclosing(windowevent e) { System.exit(0);}}; app.addwindowlistener(l); app.pack(); app.setvisible(true);} } Κώδικας χειρισμού προτύπων συμβάντων: κλείνει την εφαρμογή όταν κλείνει το πλαίσιο (παράθυρο).

31 ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (1) ActionListener (Συμβάντα ενέργειας: παράγονται από ενέργεια σε συστατικό, π.χ. κλικ σε κουμπί) AdjustmentListener (Συμβάντα ρύθμισης: παράγονται από ρύθμιση συστατικού π.χ. μετακίνηση γραμμής κύλισης) FocusListener (Συμβάντα εστίασης: παράγονται από συστατικό που παίρνει ή χάνει την εστίαση, π.χ. πεδίο κειμένου) ItemListener (Συμβάντα στοιχείου: παράγονται όταν ένα στοιχείο αλλάζει, π.χ. ένα πλαίσιο ελέγχου) KeyListener (Συμβάντα πληκτρολογίου: παράγονται όταν εισάγουμε δεδομένα από το πληκτρολόγιο)

32 ΑΚΡΟΑΤΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (2) MouseListener (Συμβάντα ποντικιού: παράγονται από πατήματα του ποντικιού) MouseMotionListener (Συμβάντα κίνησης ποντικιού: παράγονται από κίνηση του ποντικιού σε συστατικό) TextListener (Συμβάντα κειμένου: παράγονται από μεταβολές σε κείμενο) WindowListener (Συμβάντα παραθύρου: παράγονται από μεταβολές σε παράθυρο, π.χ. ελαχιστοποίηση) Και άλλοι

33 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΚΡΟΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (1) addactionlistener() (Jbutton, JCheckBox, JComboBox, JTextField, JRadioButton, JMenuItem) addadjustmentlistener() (JScrollBar) addfocuslistener() (όλα του Swing) additemlistener() (JButton, JCheckBox, JComboBox, JRadioButton) addkeylistener (όλα του Swing) addmouselistener (όλα του Swing) addmousemotionlistener (όλα του Swing) addtextlistener (JTextField) addwindowlistener (JWindow, JFrame)

34 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΚΡΟΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (1) Όλες οι μέθοδοι add.. παίρνουν ένα όρισμα: το αντικείμενο που «ακούει» συμβάντα αυτού του είδους. Η χρήση του this, στην περίπτωση αυτή, δηλώνει την τρέχουσα κλάση ως ακροατή. Π.χ. Jbutton b = new Jbutton( Press me! ); b.addactionlistener(this); Μπορούμε να δηλώσουμε και ένα διαφορετικό αντικείμενο, αρκεί η κλάση του να υλοποιεί τη σωστή διεπαφή ακροατή.

35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Όταν συσχετίζουμε ένα ακροατή συμβάντων (διεπαφή) με μια κλάση, τότε η κλάση αυτή πρέπει να υλοποιεί όλες τις μεθόδους της αντίστοιχης διεπαφής. Κάθε τέτοια μέθοδος καλείται αυτόματα από το παραθυρικό σύστημα όταν συμβεί αντίστοιχο συμβάν.

36 ActionListener Έχει μια και μοναδική μέθοδο, την actionperformed(). Κάθε κλάση που υλοποιεί την ActionListener πρέπει να υλοποιεί την παρακάτω μέθοδο: public void actionperformed(actionevent e) { <χειρισμός συμβάντος> } H ActionEvent είναι υποκλάση της EventObject (πακέτο java.awt.event)

37 getsource() Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσουμε το συστατικό στο οποίο στάλθηκε ένα συμβάν (ή με άλλα λόγια το συστατικό που «άκουσε» το συμβάν). Ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχουμε πολλά συστατικά που έχουν έναν ακροατή συμβάντος ενέργειας (ActionLinstener) Π.χ. public void actionperformed(actionevent e){ Object comp = e.getsource(); if (comp == quitbutton) quitprogram(); else if (comp == sortrecords) sortrecords(); }

38 instanceof Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο του είδους του συστατικού: Π.χ. public void actionperformed(actionevent e){ Object comp = e.getsource(); if (comp instanceof JTextField) calculatescore(); else if (comp instance of JButton) quitprogram(); }

39 AdjustementListener Έχει μια και μοναδική μέθοδο, την public void adjustmentvaluechanged(adjustmentevent e) { <χειρισμός συμβάντος> }

40 FocusListener Mέθοδοι διασύνδεσης: public void FocusGained(FocusEvent e) { <χειρισμός συμβάντος> } public void FocusLost(FocusEvent e) { <χειρισμός συμβάντος> }

41 ItemListener JButton,JCheckBox, JComboBox, JRadioButton Όταν ένα στοιχείο επιλέγεται ή αποεπιλέγεται. Mέθοδος διασύνδεσης: public void itemstatechanged(itemevent e) { <χειρισμός συμβάντος> } Για να καθορίσετε το στοιχείο όπου συνέβη το συμβάν: μέθοδος getitem() στο αντικείμενο ItemEvent.

42 KeyListener Mέθοδοι διασύνδεσης: public void keypressed(keyevent e) { <χειρισμός συμβάντος> } public void keyreleased(keyevent e) { <χειρισμός συμβάντος> } public void keytyped(keyevent e) { <χειρισμός συμβάντος> } Χρήση μεθόδου getkeychar() του KeyEvent

43 MouseListener Mέθοδοι διασύνδεσης: public void mouseclicked(mouseevent e) public void mouseentered(mouseevent e) public void mouseexited(mouseevent e) public void mousepressed(mouseevent e) public void mousereleased(mouseevent e) Χρήση μεθόδου getpoint() του MouseEvent

44 MouseMotionListener Mέθοδοι διασύνδεσης: public void mousedragged(mouseevent e) public void mousemoved(mouseevent e) Χρήση μεθόδων του MouseEvent

45 WindowListener Mέθοδοι διασύνδεσης: public void windowactivated(windowevent e) public void windowclosed(windowevent e) public void windowclosing(windowevent e) public void windowdeactivated(windowevent e) public void windowdeiconified (WindowEvent e) public void windowiconified(windowevent e) public void windowopened(windowevent e)

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202

Visual Basic 1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 4.2. Πλαίσια διαλόγου 218. 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 Visual Basic 1. TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ VISUAL BASIC 201 1.1. To κεντρικό παράθυρο 202 1.2. Η φόρμα εργασίας 202 1.3. Η εργαλειοθήκη 204 1.4. Προσθήκη εργαλείων 205 1.5. Ο εξερευνητής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διπλωματική Εργασία του Θωμά Σέγκουλη (ΑΕΜ: 1224) Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη διαχείριση πελατολόγιου ασφαλιστικών συμβούλων ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Multi Media Builder 4.9.6a

Multi Media Builder 4.9.6a Multi Media Builder 4.9.6a Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Βασική γραμμή εργαλείων Γραμμή αντικειμένων Εμφάνιση/απόκρυψη παραθύρου συντεταγμένων και διαστάσεων Εκκίνηση εφαρμογής Master Page Master Top Layer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας

Έκδοση 1 η. Σταύρος Κόλλιας Έκδοση 1 η Σταύρος Κόλλιας Το βιβλίο αυτό γράφτηκε στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης, για το Geogebra, που οργάνωσε το παράρτημα της μαθηματικής εταιρείας του νομού Κορινθίας, στους συνάδελφους μαθηματικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα