ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως : η διατροφή, η άσκηση εμπορικής, βιομηχανικής ή και οικοδομικής δραστηριότητας παράγουν στερεά απόβλητα η διάθεση των οποίων κατά τρόπο οικονομικό και χωρίς προβλήματα στο περιβάλλον είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Η αύξηση της ποσότητας των στερεών αποβλήτων τα τελευταία χρόνια οφείλεται στους εξής παράγοντες: Η βελτίωση του επιπέδου ζωής έφερε μία αλλαγή των καταναλωτικών και διαιτολογικών συνηθειών. Η χρήση όλο και περισσότερων υλικών συσκευασίας - για λόγους προώθησης πωλήσεων ή «αισθητικούς» ή και πρακτικούς - τα οποία τελικά απορρίπτονται. Η διαπίστωση ότι - ειδικά στις βιομηχανικά προηγμένες χώρες - είναι πιο φθηνό να αγοράσει κανείς ένα καινούργιο προϊόν παρά να επισκευάσει το παλιό. Η αστικοποίηση έφερε τον άνθρωπο μακριά από το φυσικό περιβάλλον, όπου υπήρχαν απλές και οικολογικές λύσεις για τη διάθεση πολλών στερεών αποβλήτων ιδιαίτερα στην αγροτική οικονομία Η βιομηχανοποίηση έχει αυξήσει τα στερεά απόβλητα των βιομηχανιών. Η αύξηση του πληθυσμού και η υπερσυγκέντρωση αυτού σε ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο οξύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, εισήγαγε την οδηγία 2008/98/ΕΚ για να οδηγήσει την διαχείριση των αποβλήτων προς μια πιο βιώσιμη μέθοδο.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και σε ειδικά απόβλητα. Οι ομάδες αυτές μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω ως εξής:

4 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Ζυμώσιμα: υπολείμματα κουζίνας και κήπου Χαρτί: όλα τα είδη χαρτιών και χαρτονιών (κυρίως συσκευασίες & έντυπο υλικό). Μέταλλα: όλα τα μεταλλικά υλικά (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, π.χ αλουμίνιο) Γυαλί: διαχωρίζεται σε λευκό, καφέ και πράσινο γυαλί. Πλαστικό: Διάφορα χρησιμοποιούμενα πολυμερή (π.χ. ΡVC, ΡΕΤ, ΑΒS) Ομάδα με μεγάλη ανομοιογένεια υλικών Δέρμα Ξύλο Λάστιχο Ύφασμα: χαρακτηρίζονται ως λοιπά καύσιμα. Αδρανή: χημικά ανενεργά υλικά που καταλήγουν στα οικιακά απορρίμματα (π.χ. χώματα, πέτρες) και ακίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται σχεδόν καμία φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. (Δεν διαλύονται, δεν συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται, δεν επιδρούν δυσμενώς στη ρύπανση του περιβάλλοντος ή στην υγεία του ανθρώπου) Λοιπά: απορρίμματα που δεν κατανέμονται σε καμιά άλλη κατηγορία.

5 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ % ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - 27 ΕΛΛΑΔΑ

6 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 Βασικές έννοιες σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ: Απόβλητο: κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει. Παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες που οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. Διαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων από τη φάση της παραγωγής τους ως τη φάση της τελικής διάθεσής τους στο περιβάλλον, με ή χωρίς προηγούμενη βιομηχανική επεξεργασία, δηλ. η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση & διάθεση αποβλήτων. Συλλογή αποβλήτων: η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων. Επικίνδυνα απόβλητα: εκείνα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Βιολογικά απόβλητα: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από εστιατόρια, εγκαταστάσεις εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

7 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΕΣ 2 Πρόληψη: τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα οποία μειώνουν: την ποσότητα των αποβλήτων μέσω επαναχρησιμοποίησης, τις αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό που σχεδιάστηκαν. Ανάκτηση αποβλήτων: Οποιαδήποτε εργασία στην οποία απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά που, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας, Επεξεργασία αποβλήτων: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση. Ανακύκλωση αποβλήτων: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. (επαν-επεξεργασία οργανικών υλικών αλλά ΌΧΙ ανάκτηση ενέργειας και επαν-επεξεργασία υλικών καυσίμων). Διάθεση αποβλήτων: οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας.

8 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι: Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα η οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο Πλαίσιο για τα απόβλητα Ν. 4042/2012. Η οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων. Ο Νόμος 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΟΤΚΖ, ΜΕΟ, ΗΣ&Σ, ΑΣΟΒ, ΑΗΗΕ, ΑΛΕ και ΑΕΚΚ) και η τροποποίηση αυτού Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ΦΕΚ 1909/Β/ (ΚΥΑ 50910/2727/2003) Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΣΔΕΑ), ΦΕΚ 287/Β/ (ΚΥΑ 8668/2007) Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2014) - αναμένεται η υπογραφή του Χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου είναι: Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΣΔΑ).

9 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - 1

10 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -2

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΔΑ-2003 Βασικές αρχές για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων : - Η αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. - Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». - Η αρχή της εγγύτητας. - Η αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης του ΕΣΔΑ-2003 (αφορά ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ): Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων σε τρία επίπεδα (πρόληψη, ανάκτηση, διάθεση), βάσει προγενέστερης οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (Οδηγία 91/151/ΕΚ) Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων για επίτευξη πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση /ανάκτηση. Τα σχέδια ισχύουν για τουλάχιστον 5 έτη και αναθεωρούνται εφόσον προκύψει ανάγκη. Σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού, έχει καταρτιστεί το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ).

12 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΕΟΥ ΕΣΔΑ Συστηματική καταγραφή / παρακολούθηση δεδομένων παραγωγής / διαχείρισης Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης / ελέγχου Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής Αναθεώρηση Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) βάσει νέου ΕΣΔΑ Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΣΑ έως Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης λοιπών αποβλήτων έως Ορθολογική διαχείριση αποθηκευμένων αποβλήτων αποκατάσταση χώρων Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων σε επίπεδα 2011, με φθίνουσα τάση Ολοκλήρωση αναγκαίου δικτύου υποδομών & αξιοποίηση υφιστάμενου δικτύου Αξιοποίηση ενεργειακού περιεχομένου αποβλήτων που δεν επαναχρησιμοποιούνται Μείωση συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων για υγειονομική ταφή Περιορισμός διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων Απαγόρευση διάθεσης μη επεξεργασμένων αποβλήτων (για ειδικά απόβλητα)

13 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΝΕΟΥ ΕΣΔΑ-2014 ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (Α Σ Α) Έναρξη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης για ΑΣΑ το 2014 Μείωση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. από τα επίπεδα παραγωγής του 1997, μέχρι το 2020 Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ μέχρι το 2020 Κάλυψη συνόλου χώρας με υποδομές ασφαλούς τελικής διάθεσης έως το τέλος 2020 Ολοκλήρωση παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ & αποκατάσταση έως τέλος 2015 ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ Ενεργειακή ανάκτηση 55%, Αξιοποίηση σε γεωργία 40%, υγειονομική ταφή 5% Ανάπτυξη δικτύου υποδομών για αξιοποίηση ιλύος στη γεωργία έως το 2020 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Εφαρμογή του ΕΣΔΕΑΥΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Διασφάλιση διαχείρισης παραγόμενων βιομ. αποβλήτων και ιχνηλασιμότητα τους Συστηματική έρευνα αναβάθμισης μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων τους ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΓΚΑΤ.ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ κλπ Υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης κοινού

14 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 1: Διαφορετικοί στόχοι ανά είδος συσκευασίας 2: Οι στόχοι διαφοροποιούνται ανά κατηγορία ΑΗΕΕ 3: Η Ελλάδα έχει κάνει χρήση της αναβολής της επίτευξης των στόχων κατά τέσσερα έτη

15 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4042/2012 Ο Ν. 4042/2012 καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) σε όλη την επικράτεια, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με άλλες νομοθεσίες. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Η Σ Η Ε Π Ι Λ Ο Γ Ω Ν

16 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Ν.4042/2012 Ο Νόμος πλαίσιο εισάγει την: δυνατότητα κατάρτισης Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (για απόβλητα που χρήζουν ειδικότερης αντιμετώπισης) θέσπιση ποσοτικών στόχων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για 2015 και απλοποίηση της αδειοδότησης διαχείρισης. (Για αδειοδότηση επεξεργασίας αποβλήτων απαιτείται ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και άδεια λειτουργίας. Δεν απαιτούνται για συλλογή & μεταφορά). τεκμηρίωση και παρακολούθηση παραγωγής αποβλήτων - Καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής/επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. θέσπιση ειδικού τέλους ταφής σε ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων των ΑΣΑ και των αποβλήτων από εκσκαφές / κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). επιθεώρηση από αρμόδιες αρχές σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παραγωγή ή/και επεξεργασία, συλλογή, επικίνδυνων αποβλήτων. Καθορίζει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των αποβλήτων που αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόμου.

17 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Οι περιβαλλοντικά παραδεκτές μέθοδοι διάθεσης απορριμμάτων είναι : Υγειονομική ταφή απορριμμάτων : κατόρυξη Κομποστοποίηση (λιπασματοποίηση) απορριμμάτων Καύση Αποτέφρωση απορριμμάτων Μηχανική διαλογή Βιολογική επεξεργασία Ανακύκλωση απορριμμάτων

18 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 1 Η υγειονομική ταφή είναι η μέθοδος ελεγχόμενης & οργανωμένης διάθεσης αποβλήτων στο έδαφος και ένα σύνολο μέτρων και διαδικασιών, που λαμβάνονται στους χώρους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων. Αυτά είναι: Στεγανοποίηση χώρου διάθεσης για αποφυγή διαρροών των στραγγισμάτων Διασωλήνωση του χώρου ταφής, για ασφαλή διοχέτευση παραγόμενου βιοαερίου, το οποίο είτε καίγεται είτε αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας Ταφή των απορριμμάτων με το σύστημα των κυψελίδων, αντί για ανοικτά μέτωπα Κάλυψη των απορριμμάτων με χώμα Επεξεργασία των υγρών στραγγισμάτων πριν τη διάθεσή τους στο περιβάλλον Συγκέντρωση και αξιοποίηση του βιοαερίου Μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων Έργα αποκατάστασης (φύτευση, κ.λ.π.) κάθε τμήματος που φτάνει σε κορεσμό. Η απόθεση των απορριμμάτων μπορεί να διαρκέσει το πολύ 30 έτη. Έπειτα από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος προβλέπεται το κλείσιμο και η αποκατάσταση των χώρων απόθεσης.

19 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 2 Πλεονεκτήματα : Κατάλληλη για ευρύ φάσμα απορριμμάτων Σχετικά χαμηλό κόστος Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι σε πολλές περιοχές Παραγωγή βιοαερίου (ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος) Ένας καλοσχεδιασμένος ΧΥΤΑ δεν αλλοιώνει την ευρύτερη περιοχή Μειονεκτήματα : η αναπόφευκτη οσμή από υδρόθειο, η μη αντιμετώπιση των τοξικών αποβλήτων που υπάρχουν στα απορρίμματα, η δυσκολία εξεύρεσης νέων χώρων ταφής (δεδομένου του ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων χρήσεων γης και της άρνησης των πολιτών να δεχτούν ένα οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής κοντά τους) μικρός κίνδυνος ρύπανσης ανεξαρτήτως σχεδιασμού όχληση λόγω θορύβου, οσμών, διέλευσης οχημάτων, αισθητικής υποβάθμισης μετά το κλείσιμο του ΧΥΤΑ η γη μπορεί να είναι ακατάλληλη για κάποιες χρήσεις Ενδεχόμενος κίνδυνος από το βιοαέριο αν δεν τεθεί υπό έλεγχο (πυρκαγιά, έκρηξη κλπ)

20 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 3 ΧΥΤΑ Γραμματικού

21 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 1 Η μετατροπή οργανικών υλικών σε ένα είδος λιπάσματος, το χούμος, για τα φυτά και τον κήπο ονομάζεται κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση. Το υπόλειμμα που προκύπτει λέγεται κομπόστ και είναι υλικό σαν χώμα, πλούσιο σε οργανικά συστατικά και ελεύθερο από δυσάρεστες οσμές, είναι δηλαδή η φυσική διαδικασία κατά την οποία τα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κ.α.) μετατρέπονται σε πλούσιο οργανικό μείγμα που λειτουργεί ως λίπασμα. Η κομποστοποίηση χαρακτηρίζεται από ελεγχόμενη αποσύνθεση των απορριμμάτων. Πριν από την κομποστοποίηση γίνεται λεπτοτεμαχισμός και διαλογή ορισμένων συστατικών των απορριμμάτων. Κατά την μετατροπή των απορριμμάτων σε λίπασμα παράγονται θερμότητα και μεγάλες ποσότητες μεθανίου (CH4), μονοξειδίου άνθρακα (CO), υδρόθειου (H2S) κ.α. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Για την αποτελεσματική κομποστοποίηση χρειάζονται: Οργανικό μίγμα υλικών, Αερισμός, Ελεγχόμενη μέγιστη δυνατή σχετική υγρασία, Μικρό μέγεθος υλικών.

22 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 2 Πλεονεκτήματα : Προστασία του πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου Γίνεται μαζί με άλλα προγράμματα ανακύκλωσης. Συμμετοχή των πολιτών. Εξοικονόμηση χρημάτων και χώρου καθώς ελαττώνονται οι ποσότητες των απορριμμάτων που οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Προστασία του περιβάλλοντος καθώς το προϊόν που παράγεται είναι ανανεώσιμο και βοηθά στη διατήρηση θρεπτικών οργανικών συστατικών του εδάφους. Μείωση συνολικών ποσοτήτων αποβλήτων και επιμήκυνση χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ. Σημαντική μείωση όγκου απορριμμάτων. Μειονεκτήματα : Mεγάλος χρόνος παραμονής στη μονάδα ζύμωσης. Προβλήματα δυσοσμίας στην περιοχή από κακή λειτουργία. Σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης. Ερημοποίηση των εδαφών. Φτωχά εδάφη σε οργανική ύλη λόγω εντατικοποίηση καλλιέργειας γης, πυρκαγιών Μόνο 1-2% εμφανίζεται η κομποστοποίηση σε οικιακό και δημοτικό κοινοτικό επίπεδο στην Ελλάδα έναντι περίπου 18% του αντίστοιχου μέσου όρου στην EU-27.

23 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 3

24 ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 1 Σαν εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση της υγειονομικής ταφής προβάλλεται η καύση η οποία πραγματοποιείται μέσα σε ειδικά σχεδιασμένα εργοστάσια καύσης, είτε με εκμετάλλευση της θερμοϊκανότητας των ίδιων των απορριμμάτων είτε με προσθήκη καυσίμων. Μπορεί να σχεδιασθεί αφενός με την προοπτική εκμετάλλευσης μέρους της εκλυόμενης ενέργειας και ορισμένων υποπροϊόντων της, αφετέρου χωρίς κατακράτηση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας ή υποπροϊόντων κυρίως στις μικρότερες εγκαταστάσεις. Τα απορρίμματα τοποθετούνται σε ειδικούς κλιβάνους και αποτεφρώνονται με τη χρήση της θερμικής τους ενέργειας και ποσότητας καυσίμων. Στόχος είναι η μείωση του όγκου των σκουπιδιών με τη μετατροπή τους σε υλικά που δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής έχει επεκταθεί σε σημαντικό βαθμό σε χώρες με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, όπου η αξία γης είναι μεγάλη και δε διατίθεται εύκολα για υγειονομική ταφή..

25 ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 2 Πλεονεκτήματα : Δραστική μείωση όγκου και βάρους των απορριμμάτων, έως 90% και 60% αντίστοιχα Η ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, ζεστό νερό, ατμός), μπορεί να μειώσει το κόστος της επένδυσης. Μειονεκτήματα : Εκπομπή υδρατμών, CO2, NOx, αιωρούμενης τέφρας, CO, SO2, HCl (υδρ.οξύ), κ.λ.π. Εκπομπή διοξίνων και φουράνιου που είναι το τοξικότερο στοιχείο του πλανήτη, (η τοξικότητά του συγκρίνεται μόνο με το πλουτώνιο) Εξάτμιση τοξικών βαρέων μετάλλων λόγω υψηλών θερμοκρασιών αποτεφρωτή Σημαντική συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τοξικά κατάλοιπα αποκονιοτών (χρειάζεται αντικατάσταση περίπου κάθε 5 χρόνια) Μεγάλη περιεκτικότητα στάχτης σε βαρέα μέταλλα - απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση (έλεγχος περιεκτικότητας βαρέων μετάλλων/ στεγανοποίηση χώρου ταφής). Προβλήματα οσμών και ρύπανσης νερών. Η καύση σκάρτων πλαστικών υλικών αποδίδει τη μισή ενέργεια απ αυτήν που εξοικονομείται όταν αυτό το υλικό ανακυκλώνεται. Ακριβότερη μέθοδος (το κόστος ανεβαίνει για υγρασία απορριμμάτων > 30%.) Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με προγράμματα ανακύκλωσης γυαλιού και μετάλλου.

26 ΚΑΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 3 Τυπική μονάδα αποτέφρωσης απορριμμάτων

27 ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Πυρόλυση: Η πυρόλυση είναι η χημική διάσπαση οργανικών υλικών με την θέρμανση απουσία οξυγόνου Αεριοποίηση: Η αεριοποίηση είναι μια ενδόθερμη θερμική διεργασία κατά την οποία η στερεή βιομάζα μετατρέπεται σε καύσιμο αέριο. Το καύσιμο προϊόν της διεργασίας αεριοποίησης ονομάζεται αέριο σύνθεσης. Παραγωγή μεθανίου: Μετατροπή οργανικής ύλης σε CH4 και μέρος CO2 (βιοαέριο) απουσία μοριακού οξυγόνου Παραγωγή στερεού καυσίμου: Παραγωγή διαφόρων κατηγοριών γαιανθράκων και των δευτερογενών προϊόντων τους όπως το κωκ, και το ξύλο.

28 ΆΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 2 Πυρόλυση Αεριοποίηση Παραγωγή CH4, CO Παραγωγή στερεού καυσίμου

29 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ - 1 Γενικευμένος όρος για ευρεία ομάδα διεργασιών με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάκτηση υλικών από τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). Οι μονάδες Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) επεξεργάζονται σύμμεικτα ΑΣΑ με σκοπό την μηχανική διαλογή των διάφορων ρευμάτων απορριμμάτων και τη βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού τους μέρους. Ανάλογα με τον συνδυασμό τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, διαχωρίζονται σε: Μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος: Διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για αερόβια κομποστοποίηση, ενώ από μέρος των υπολειμμάτων της μηχανικής διαολογής παράγεται δευτερογενές καύσιμο RDF (Recovered Derived Fuel). Μηχανική διαλογή και αναερόβια χώνευση με ή χωρίς μετα-κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος: Διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα οδηγείται για αναερόβια χώνευση (παραγωγή βιοαερίου) με το χωνευμένο υλικό (digestate) να οδηγείται για μετακομποστοποίηση (παραγωγή compost). Από μέρος των υπολειμμάτων της μηχανικής διαλογής παράγεται δευτερογενές καύσιμο RDF (Recovered Derived Fuel). Μηχανική διαλογή και Βιολογική ξήρανση: Διαχωρίζονται μηχανικά τα ρεύματα των αποβλήτων, όπου ανακτώνται ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ τα υπολείμματα που περιέχουν και το οργανικό κλάσμα οδηγούνται για βιολογική ξήρανση, με σκοπό την παραγωγή ενός δευτερογενούς καυσίμου SRF (Solid Recovered Fuel).

30 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ - 2 Πλεονεκτήματα : Εξοικονόμηση χώρου έως και 90% στους ΧΥΤΑ λόγω μεγάλου ποσοστού οργανικών ουσιών των οικιακών αποβλήτων Μείωση των εκπομπών βλαβερών ουσιών Παραγωγικότερη βιομηχανική μέθοδος με την οποία διαχωρίζεται σχεδόν ολόκληρο το ζυμώσιμο κλάσμα των απορριμμάτων για την παραγωγή compost Συμβάλει σημαντικά στην αύξηση βαθμού ανακύκλωσης των υλικών Σύμφωνη με τις γενικές κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τη διαχείριση των ΑΣΑ Δεν εξαρτάται από τη συμμετοχή δημοτών, Μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα Διαλογής στην Πηγή Μειονεκτήματα : Παραγωγή περιορισμένης καθαρότητας (π.χ. κομπόστ) και αμφιβόλου εμπορευσιμότητας ανακτηθέντα υλικά (π.χ. RDF, χαρτί, πλαστικά) Αρκετές πιθανότητες βλάβης ενός κρίκου στην αλυσίδα της εγκατάστασης, λόγω της πολυπλοκότητας των μηχανισμών της Η βιωσιμότητα μονάδων μηχανικού διαχωρισμού απαιτεί λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα από τόνους απορριμμάτων / ημέρα. Σχεδιασμός και κατασκευή σύγχρονων μονάδων μηχανικού διαχωρισμού από τεχνολογικά προηγμένες χώρες, μελετημένες για τη σύνθεση των απορριμμάτων και τις κλιματολογικές συνθήκες των χωρών αυτών.

31 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ - 3 Μηχανική διαλογή

32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - 1 Ως ανακύκλωση οριζεται η διαδικασία συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο. Σήμερα η ανακύκλωση αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης απορριμμάτων. Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι κυρίως χαρτί, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο. Πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι να εφαρμόζεται στην πηγή δηλαδή ο διαχωρισμός των απορρίμματων από τους πολίτες σε ανακυκλώσιμα πριν την διάθεσή τους. Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, (π.χ. υπολείμματα τροφίμων, κήπων κλπ), είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή αναερόβιας χώνευσης. To ξέρατε ότι: - Ετησίως στην Ελλάδα πετιούνται περίπου τόνοι χαρτιού - Με κάθε τόνο χαρτιού σώζεται η ζωή 17 δέντρων. - Για κάθε τόνο ανακυκλωμένο χαρτί, εξοικονομείται ενέργεια 135 lt πετρελαίου. Τα οργανικά σκουπίδια (απομεινάρια τροφίμων) αν χρησιμοποιηθούν σωστά, δίνουν το καλύτερο είδος λιπάσματος για τα χωράφια σε σχέση με τα χημικά λιπάσματα που παράγουν οι βιομηχανίες

33 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - 2 Πλεονεκτήματα : Μείωση της χρησιμοποιούμενης καθαρής πρώτης ύλης Αύξηση χώρου και διάρκειας ζωής των χωματερών Νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες επενδύσεων Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης, κατανάλωσης νερού και περιβαλλοντικής μόλυνσης Μείωση συσκευασιών που καταλήγουν στην θάλασσα Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την παραγωγή νέων συσκευασιών Αποφεύγεται η μετατροπή των φυσικών δασών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις δένδρων με αποτέλεσμα την προστασία της οικολογικής ισορροπίας και βιοποικιλότητας Μείωση αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν από τους Δήμους για να μεταφερθούν σε δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Μειονεκτήματα : Περίπλοκη η διαδικασία διαχωρισμού των απορριμμάτων Απαιτείται εκτεταμένη και διαρκής ενημέρωση της κοινής γνώμης Χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις σε μονάδες διαλογής (αυτόματες ή χειροκίνητες) Δύσκολη η αποδοχή των υλικών ανακύκλωσης από τη βιομηχανία λόγω αλλοιωμένης ποιότητας

34 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - 3

35 ΟΦΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 1 Οφέλη από την ανακύκλωση χαρτιού Εξοικονόμηση δέντρων, 30 κυβικών μέτρων νερού, εκατοντάδων κιλοβατώρων ηλεκτρικής ενέργειες και περίπου 230 κιλά ισοδύναμων πετρελαίου από την ανακύκλωση χαρτιού Παραγωγή λιγότερης ατμοσφαιρικής ρύπανσης 40% λιγότερη ενέργεια από αυτήν που απαιτείται για την παραγωγή χαρτιού από ξύλο Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου Εξοικονόμηση 95 % ενέργειας συγκριτικά με αυτήν που χρειάζεται για την παραγωγή από καθαρή πρώτη ύλη Εξοικονόμηση πρώτων υλών για κάθε τόνο δευτερογενούς αλουμινίου, που υποκαθιστά το πρωτογενές αλουμίνιο, δηλαδή: 4 tn βωξίτη, 500 kgr σόδας, 100 kgr ασβεστόλιθου, 700 kgr κάρβουνο πετρελαίου, 25 kgr κρυολίτη, 35 kgr φθοριούχου αλουμινίου Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού Εξοικονόμηση πρώτων υλών Εξοικονόμηση ενέργειας (το γυαλί προς ανακύκλωση λιώνει σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις πρώτες ύλες) Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης 20% και απόβλητα ορυχείων άμμου 80% Μείωση κατανάλωσης νερού κατά 50%

36 ΟΦΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - 2 Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού Εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων ορυκτών καυσίμων και ενέργειας Μείωση της ποσότητας στερεών κατάλοιπων που καταλήγουν στις χωματερές Μείωση εκπομπών CO 2, Nox, SO 2 Πολύ σημαντική πηγή εξοικονόμησης ενέργειας από τα πλαστικά μπουκάλια διότι η συνολική ενέργεια που απαιτείται για να ανακυκλωθεί ένα πλαστικό μπουκάλι είναι μηδαμινή αν συγκριθεί με την ενέργεια που καταναλώνεται για την κατασκευή του Σημαντική μείωση των αερίων που διοχετεύονται στο περιβάλλον κατά την ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών συγκρινόμενα με αυτά που εκπέμπονται όταν κατασκευάζονται από πετρέλαιο Αξιοποίηση πλαστικών απορριμμάτων στην Ευρώπη

37 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η τελική διάθεση πρέπει να είναι ασφαλής και να περιορίζεται σε απόβλητα για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτηση, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομική και το κοινωνικό κόστος. Στο παρελθόν από πλευράς δαπανών και σχετικών ευθυνών για τη διάθεση των προϊόντων τα οποία κατέληγαν ως απορρίμματα, επιβαρυνόταν είτε το περιβάλλον, είτε ο τελικός χρήσης φορολογούμενος. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι συμβατή με τις αρχές της προφύλαξης και της πρόληψης καθώς και με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και με το ότι η περιβαλλοντική ζημιά πρέπει να επανορθώνεται στην πηγή. Η πολιτική για τα απορρίμματα που αποσκοπεί στην πρόληψη της παραγωγής τους, πρέπει να αρχίζει από το προϊόν και τη διαδικασία παραγωγής. Τα ζητήματα διαχείρισης των αποβλήτων πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη ήδη από τη φάση σχεδιασμού ή ακόμη και επινόησης του προϊόντος. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση ώστε να εξασφαλίζει τα μέσα, όχι μόνο για να αποφεύγει τα απόβλητα, (με συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων πρώτων υλών ή μη επικίνδυνων υλικών) αλλά και για τη δημιουργία προϊόντων ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση τους και η ανάκτησή.

38 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η ανάκτηση από τα απορρίμματα αποτελεί τον πυρήνα κάθε αειφόρου πολιτικής διαχείρισής τους. Όπου η δημιουργία τους δεν αποφεύγεται, θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε διαδικασίες ανάκτησης υλικών ή ενέργειας. Βασική διαδικασία για την ανάκτηση των υλικών, είναι ο διαχωρισμός τους στην πηγή. Στις περιπτώσεις όπου αυτό είναι ασφαλές από περιβαλλοντική άποψη, θα πρέπει να προτιμάται η ανάκτηση υλικών από την ανάκτηση ενέργεια. Βέβαια, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδράσεις κάθε επιλογής. Απαιτείται η ανάπτυξη βιομηχανίας ανακύκλωσης, στηριζόμενης σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες που να επιτρέπουν οικονομικά αποδοτική επεξεργασία των απορριμμάτων. Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί και η δημιουργία αγορών για υλικά και προϊόντα των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης. Ο τομέας των κρατικών προμηθειών μπορεί να συμβάλλει στο ζήτημα αυτό. Οι εκπομπές των εγκαταστάσεων ανάκτησης ενέργειας πρέπει να ελαχιστοποιούνται και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

39 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Σύμφωνα με την Οδηγία 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να δημιουργήσουν ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα ακριβέστερη προσέγγιση όσον αφορά το πραγματικό κόστος διάθεσης. Σε περίπτωση καύσης οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ελαχιστοποιούνται, ιδίως όσον αφορά τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες κλπ. Η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε χωματερή, δεν πρέπει να αποτελεί λύση λόγω των σημαντικότατων αρνητικών επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως αν ληφθούν υπόψη τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρήση ενός χώρου για χωματερή. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης πρέπει να εμποδίζουν και εφόσον δεν είναι δυνατό, να ελαχιστοποιούν τις ποσότητες απορριμμάτων που προορίζονται για χωματερές. Στην επίτευξη αυτού στοχεύουν οι διαδικασίες πρόληψης και ανάκτησης αποβλήτων. Τα απόβλητα πρέπει να υφίστανται διαλογή ή και προκαταρκτική επεξεργασία, προκειμένου να μειώνεται η ποσότητά τους ή να και εξαλείφονται τα επικίνδυνα. Η επιβάρυνση στο περιβάλλον που προέρχεται από χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης και διάφορες εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την αποκατάσταση των χώρων αυτών.

40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Πηγή: EUROSTAT, EEA, Copenhagen 2007

41 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΣTHN ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: Ημερίδα ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2007 Πηγή: Μπουρτσαλας, Θεμελης, Καλογήρου, 2011, Earth Engineering Center, Co;umbia University

42 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 1 Η διάθεση των απορριμμάτων, έστω και με τρόπο που να μην προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον, δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση. Πρώτη προτεραιότητα : σε επίπεδο Εθνικό ή περιφερειακό ή νομαρχιακό στα πλαίσια σχεδιασμού σχεδιασμό αειφορικής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η μείωση της ποσότητας και της επικινδυνότητας των απορριμμάτων, δεδομένου ότι η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται ανά κάτοικο αυξάνεται με το οικονομικό επίπεδο της χώρας και κατά συνέπεια σε οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες παράγονται περισσότερα απορρίμματα. Συνεπώς : η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος μπορεί να μειώσει την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει το άτομο ανά ημέρα. η μείωση της επικινδυνότητας των απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική όπως η χρήση μπαταριών που δεν περιέχουν πολύ τοξικά μέταλλα, όπως το κάδμιο και ο υδράργυρος.

43 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - 2 Δεύτερη προτεραιότητα : η χρησιμοποίηση χρήσιμων στοιχείων από τα απορρίμματα με : επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων, όπως π.χ. οι γυάλινες φιάλες μπύρας. ανακύκλωση υλικών όπως το χαρτί, τα μέταλλα, το γυαλί και τα πλαστικά. ανάκτηση χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα, όπως π.χ. η ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από τους καταλύτες των αυτοκινήτων. ανάκτηση ενέργειας από τα απορρίμματα είτε με απευθείας καύση είτε με χρήση του παραγομένου βιοαερίου. Πυραμίδα της αειφορικής διαχείριση των απορριμμάτων με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων από τη βάση προς την κορυφή της πυραμίδας

44

45 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Διαπιστώσεις : Η ποσότητα των απορριμμάτων που παράγονται ανά κάτοικο ποικίλλει πολύ ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Η ποσότητα, όπως είναι ευνόητο είναι μεγαλύτερη στις πλούσιες χώρες και στις πλούσιες περιοχές της ίδιας χώρας. Στις αγροτικές περιοχές η ποσότητα των σκουπιδιών είναι μικρότερη από ό,τι στις αστικές περιοχές. Χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής απορριμμάτων ανά κάτοικο και ημέρα σε διάφορα μέρη

46 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

47

48 ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1) Νομοθετικό πλαίσιο 2) Πρώτο στάδιο σχεδιασμού (Πλαίσιο σχεδιασμού) Σκοποί και στόχοι Εξέταση γενικών χαρακτηριστικών (αναγνώριση περιοχής έργου) Περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Δ.Α. Ανάλυση του φορέα Δ.Σ.Α. Παρουσίαση και επιλογή των μεθόδων Δ.Α. Οικονομικά στοιχεία και τιμολογιακή πολιτική Συγκριτική αξιολόγηση κριτηρίων καταλληλότητας/προτάσεις χώρων εγκαταστάσεων Συμπεράσματα 3) Δεύτερο στάδιο σχεδιασμού (Βασική μελέτη) Τεχνική Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας Εντοπισμός και υπόδειξη των επικρατέστερων χώρων για έργα ή δραστηριότητες Δ.Α. στη βάση χωροταξικών, υδρο-γεωλογικών, λειτουργικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και λοιπών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής Οικονομικά στοιχεία για κάθε προβλεπόμενο έργο ή δραστηριότητα Αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτων Συμπεράσματα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 Η ΑΘΗΝΑ 2008 [Φωτογραφία εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

...η φυσική μας πορεία

...η φυσική μας πορεία βιώσιμη ανάπτυξη *......η φυσική μας πορεία * Καλύπτουμε τις ανάγκες του σήμερα δίχως να θυσιάζουμε τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. φωτογραφία εξωφύλλου: Biscutella

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα