ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC"

Transcript

1 ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Χ. Πυργίδης,Καθ. ΑΠΘ This project is co-financed by the ERDF and made possible by the INTERREG IVC programme.

2 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE Η προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών σε θέματα πολιτικής και καλών πρακτικών στον τομέα της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους των μεταφορών Η καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθόδων υπολογισμού του εξωτερικού κόστους και των πρακτικών εσωτερίκευσης των εξωτερικών επιπτώσεων H ενσωμάτωση μιας ευρύτερης προσέγγισης εσωτερίκευσης που εξετάζει επιπρόσθετα τις χρήσεις γης καθώς και τον χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό Εφαρμογή της ολοκληρωμένης αυτής προσέγγισης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συγκοινωνιακών έργων Διαμόρφωση σχετικών οδηγιών (guidelines) για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μεταφορικών υποδομών

3 ANTIKEIMENO ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΣΘ Η διερεύνηση υλοποίησης γραμμής τροχιοδρόμου (Τραμ) στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης συμπληρωματικού του συστήματος ΜΕΤΡΟ Η διερεύνηση υλοποίησης βασίζεται: Στην εξέταση της εφικτότητας κατασκευής γραμμής ή γραμμών Τραμ Στην εξέταση της σκοπιμότητας υλοποίησης μιας ή περισσοτέρων γραμμών Τραμ σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα κατασκευαζόμενα ή προγραμματισμένα έργα όπως είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης και οι επεκτάσεις του Στην συγκριτική θεώρηση των πλέον πρόσφορων εναλλακτικών Αντικειμενικός στόχος είναι η προώθηση της πλέον δόκιμης λύσης ύστερα από τη σχετική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων

4 ΤΟ ΕΡΓΟ ECOTALE ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 30 μήνες (01/ /2014) Προϋπολογισμός ΣΑΣΘ: Χρηματοδότηση: 85% ΕΤΠΑ και 15% Εθνικοί πόροι ΕΤΑΙΡΟΙ ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA DAPT - ΙΤ EMILIA ROMAGNA REGION ΙΤ AALTO UNIVERSITY, LAND USE PLANNING AND URBAN STUDIES GROUP - FI INSTITUTE FOR URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT OF PARIS ILE-DE- FRANCE REGION - FR MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA - SP THESSALONIKI PUBLIC TRANSPORT AUTHORITY (ΣΑΣΘ) -GR INSTITUTE OF LOGISTICS AND WAREHOUSING - PL CITY OF POZNAN - PL CENTRAL TRANSDANUBIAN NONPROFIT COMPANY - HU

5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (1/2) Περιβαλλοντικές παράμετροι Ατμοσφαιρική ρύπανση Κατανάλωση ενέργειας Ρύπανση εδάφους Ηχητική όχληση Δονήσεις Χωρικές παράμετροι Δέσμευση γης Ανάπτυξη χρήσεων γης Μεταβολή αξίας γης Οπτική όχληση Κλιματική αλλαγή

6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (2/2) Παράμετροι κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων Ασφάλεια-Ατυχήματα Συμφόρηση-Συνολικός χρόνος μετακίνησης Προσβασιμότητα σε δραστηριότητες Αποκοπή αστικού ιστού Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Αύξηση χρήσης συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας Κοινωνική ισότητα Ωφελούμενος πληθυσμός

7 Προϋποθέσεις για εξασφάλιση εφικτότητας εναλλακτικών οδεύσεων 1. Είναι δυνατή γεωμετρικά η ένταξή τους στην υπό εξυπηρέτηση αστική περιοχή; 2. Εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους χρήστες (εμπορική ταχύτητα, συχνότητα, μεταφορικό έργο); 3. Οι επιπτώσεις στην υπόλοιπη κυκλοφορία (οδικά οχήματα, πεζοί, στάθμευση), μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με μικρό σχετικά κόστος; 4. Στη ζώνη όδευσης και στην ευρύτερη περιοχή δημιουργούνται περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την υλοποίηση του έργου; 5. Υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος χώρος για την κατασκευή και αποτελεσματική λειτουργία χώρων συντήρησης, επισκευής και απόθεσης τροχαίου υλικού για το συγκεκριμένο δίκτυο τροχιοδρομικής εξυπηρέτησης; 6. Το κόστος του έργου, όπως προκύπτει από μια πρώτη εκτίμηση, κυμαίνεται σε ανάλογα, σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, οικονομικά μεγέθη;

8 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ- ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΌΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ Γεωμετρι κή ένταξη Εξωτερικές επιπτώσεις Λειτουργικότη τα Επιπτώσεις στην οδική κυκλοφορία Διαθεσιμότητα χώρου για αμαξοστάσιο Κόστος υλοποίησης ΟΧΙ ΝΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΌΧΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΩΣ ΛΥΣΗΣ Όταν έχουμε μικρή, σχετικά με το μετρό, ζήτηση για μετακινήσεις ( άτομα/ώρα/κατεύθυνση) Όταν επιζητείται αναβάθμιση μιας περιοχής και γενικότερα όταν θέλουμε να διατηρήσουμε τις δραστηριότητες της εν λόγω περιοχής. Σ αυτό βοηθά ιδιαίτερα η ελκυστικότητα του τραμ Όταν έχουμε σε μια πόλη ή περιοχή ιδιαίτερο πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρύπανσης Όταν τέλος έχουμε μεγάλη ζήτηση για μετακινήσεις (>10000 άτομα/ώρα/κατεύθυνση) και το υπέδαφος ή η έλλειψη χρηματικών πόρων δεν επιτρέπει υπόγεια λύση Το τραμ είναι η μόνη λύση αστικού μαζικού μέσου μεταφοράς που έχει σαν αποτέλεσμα τη δραστική απομάκρυνση των Ι.Χ. αυτοκινήτων από τις περιοχές διέλευσής του

10 Κοινός διάδρομος (E)(12-15 km/h) Αποκλειστικός διαχωρισμένος (D) (16-22,5kmh) Αποκλειστικός για τραμ (C) (18-20km/h) Αποκλειστικός προστατευμένος (B) (20-25km/h) Εντελώς αποκλειστικός (A) (30km/h)

11 Μήκος σύνδεσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ -ΚΟΣΤΟΣ 5-20 km Ελάχιστη ακτίνα οριζοντιογραφίας 20-25m και 18m στις γραμμές ελιγμών (> 25-30m) Κατά μήκος κλίση Μέγιστη 6-8% και τοπικά 10%, < 5% Εμπορική ταχύτητα km/h, 20 km/h Προτεραιότητα στα φωτοσήματα Μέση απόσταση στάσεων Τύπος διαδρόμου Όχημα Χρονοαπόσταση συρμών Σύστημα έλξης Κόστος υλοποίησης Πλήρης (Αύξηση έως και 25% των εμπορικών ταχυτήτων) 500 m 90% του μήκους,κατηγορίας Α,Β,C ή D Χαμηλού δαπέδου ( mm),πλάτους 2,30-2,40m,κατάλληλα σχεδιασμένα φορεία 3-10 min Εναέρια καλώδια - Τροφοδοσία από το έδαφος εκ.ευρώ / km: 2/3 υποδομή,1/3 οχήματα

12 ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων επιβατών /ώρα/ κατεύθυνση Μετρό / τραμ Μετρό / Λεωφορείο Τραμ / Λεωφορείο 3 / 1 10 / 1 4 / 1 ΚΟΣΤΟΣ Μετρό /Τραμ : 5 / 1 Εμπορική ταχύτητα Λεωφορείο/ Τραμ / ΙΧ / Μετρό : 1 / 1,5 / 2,0 / 2,5

13 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΣΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»,ΟΡΘΕ, ΑΠΘ, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Επ.Υπ.: Καθ.Γ.Γιαννόπουλος,1989 «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»,ΟΑΣΘ, ΑΠΘ, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Επ.Υπ.: Καθ.Σ.Βούγιας,2000

14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2000) Δυτική πλευρά της πόλης (Μενεμένη-Αμπελόκηποι-Συκιές) Κέντρο (Αγγελάκη-Τσιμισκή-Αγ.Δημητρίου) Ανατολική πλευρά (Αναξιμάνδρου-Θέρμη - Αεροδρόμιο) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (2011) 1 ή 2 γραμμές τραμ που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το μετρό. Θα διέρχονται από πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης που δεν καλύπτονται πλήρως από το μετρό. Η όδευση θα προκύψει μετά από ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας

15

16 ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το μετρό. Στο πλαίσιο αυτό θα εξυπηρετούν κυρίως περιοχές που δεν μπορούν ή δεν αναμένεται μεσοπρόθεσμα να εξυπηρετηθούν από το μετρό Θα έχουν τερματικούς σταθμούς ή/και κάποιους ενδιάμεσους σταθμούς πολύ κοντά σε σταθμούς του μετρό/αστικών λεωφορείων έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετεπιβίβαση από το ένα μέσο στο άλλο Θα δίδουν την ευκαιρία για την αναβάθμιση περιοχών, την τακτοποίηση οδικών αξόνων που σήμερα λειτουργούν μη αποδοτικά, την ανάδειξη νέων πόλων έλξης/γένεσης μετακινήσεων και ψυχαγωγίας Θα συντελούν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με μείωση της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων και αστικών λεωφορείων που εισέρχονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

17 ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Περιφερειακή Ενότητα,ΟΤΑ,ΣΑΣΘ,ΟΡΘΕ,ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΟΑΣΘ,Επιμελητήρια κλπ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προς: TEE / TKM Μ. Αλεξάνδρου 49 Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 05/11/2010, Αρ. Πρωτ.: 35 α) Γραφείο Προέδρου Fax: 2310 883110 β) Διοικούσα γ) Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων τηλ. 2310883124

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Δάφνη Παπαγόρα Διπλωµατούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ Φοιτήτρια στο MSc Σχεδιασµός, Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή

Α.1. Γενικά - Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.1. Γενικά - Εισαγωγή...2 A.1.1 Η θεωρητική βάση του Προγράμματος Εξοικονομώ...2 A.1.2 Γενικά για το περπάτημα και το ποδήλατο...3 Α.2. Τα οικονομικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές Συγκοινωνίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Συγκοινωνίες: το συν στις κοινωνίες. Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

FLIPPER Project. Flexible Transport Services and ICT platform for Eco Mobility in urban and rural European areas

FLIPPER Project. Flexible Transport Services and ICT platform for Eco Mobility in urban and rural European areas Το έργο FLIPPER συγχρηματοδοτήθηκε από το: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών FLIPPER Project Flexible Transport Services and ICT platform for Eco Mobility in urban and rural European areas Επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των τεχνικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων τραµ\ επιφανειακού µετρό

Επισκόπηση των τεχνικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων τραµ\ επιφανειακού µετρό Επισκόπηση των τεχνικών & λειτουργικών χαρακτηριστικών των συστηµάτων τραµ\ επιφανειακού µετρό Β. Προφυλλίδης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Ελλάδα Περίληψη ιερευνάται κατ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές

Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Ανθρωποκεντρικές Μεταφορές Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών email: naniopou@civil.auth.gr Περίληψη Οι µεταφορές προσώπων και αγαθών, µε όλα τα µέσα, χερσαία, υδάτινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέτρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ξεκινάει το 2009, αποτελεί βασικό κομμάτι της ενεργειακής στρατηγικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΜΜΗ4 Τμήμα AΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ -ΓΟΥΔΗ 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Γενικό Προφίλ Εταιρείας Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές

Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2005 Καβάλα, 25-27 Νοεµβρίου 2005 4 η Θεµατική Συνεδρία Εισήγηση: Εγνατία Οδός, Ανάπτυξη και Συνδυασµένες Μεταφορές 1. Εισαγωγή ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ο Ευρωπαϊκός σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Τοπική συμβολή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή... 2 2. Τοπικές Μεταφορές... 6 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την αειφόρο χρήση γης...13 4. Φύση και βιοποικιλότητα...23 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: Αχιλλέας Καμπούρης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Παράρτημα Δράμας Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάπλαση Παραθαλάσσιου Μετώπου. Περίπτωση Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα