ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/"

Transcript

1 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13) ιδίως τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 24, τα άρθρα 31, 37, 43 καθώς και την παράγραφο 4 του άρθρου 102 του εν λόγω νόμου, γ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της ), δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της ), όπως ισχύει, ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ «Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων 1

2 (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS / )» (ΦΕΚ Β 405),ιδίως το άρθρο 16 αυτής, στ) τον ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 7), ιδίως το άρθρο 44 αυτού, ζ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 93/ «Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β 1572), η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Καταργείται η ΠΕΕ 93/ (ΦΕΚ Β 1572) και η υποβολή πληροφοριών από τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος ρυθμίζεται ως ακολούθως: Μέρος Πρώτο ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κεφάλαιο I Ειδικές εθνικές αναφορές για συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, στις ακόλουθες επιχειρήσεις: α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός: αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/ Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεις εφαρμογής, αφορούν τις επιχειρήσεις των υποπαραγράφου α και β της παραγράφου 1 οι οποίες: 2

3 α) ασκούν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους κλάδους ασφάλισης: αα) Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» του άρθρου 4 του ν. 4364/2016, αβ) Κλάδο Ι «Ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 5 του ν. 4364/2016, αγ) Κλάδο ΙΙΙ «Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις» του άρθρου 5 του ν. 4364/2016, αδ) Κλάδο VII «Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών» του άρθρου 5 του ν. 4364/2016, ή β) ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4364/2016. Άρθρο 2 Υποχρέωση υποβολής ειδικών εθνικών αναφορών Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τα εξής: α) ανά μήνα, πληροφορίες αναφορικά με την εξέλιξη των ασφαλιστικών τους χαρτοφυλακίων, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, και β) ανά τρίμηνο και ανά έτος, πληροφορίες αναφορικά με τα βασικά ίδια κεφάλαια, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 της παρούσας. Άρθρο 3 Αναφορά για τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» υποβάλλουν, κατά το άρθρο 2, στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία σχετικά με τη μηνιαία εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των ασφαλίσεων του κλάδου αυτού. Τα στοιχεία υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται (μήνας ). Άρθρο 4 Αναφορές για τους Κλάδους Ζωής 1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν ορισμένο ή ορισμένους από τους Κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής Ι, ΙΙΙ και VII, υποβάλλουν, κατά το άρθρο 2, στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία σχετικά με τις αναγγελίες εξαγορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων που υπάγονται στους κλάδους αυτούς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 3

4 2. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν τον Κλάδο III υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία αναλυτικά για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υπάγονται στον κλάδο αυτόν, ιδίως δε για τις επενδύσεις (στοιχεία ενεργητικού) με τις οποίες συνδέονται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των συμβολαίων αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. 3. Τα στοιχεία των προηγουμένων παραγράφων υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται (μήνας ). Άρθρο 5 Αναφορές επιχειρήσεων που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών 1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών υποβάλλουν, κατά το άρθρο 2, στην Τράπεζα της Ελλάδος την κατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του ν. 4364/2016, ήτοι στοιχεία σχετικά με τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια που καλύπτουν κάθε θεωρητικό ποσό Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. 2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται: α) εντός της προθεσμίας της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 312 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, για κάθε ετήσια υποβολή, β) εντός της προθεσμίας της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 312 του ίδιου Κανονισμού, για κάθε τριμηνιαία υποβολή. Κεφάλαιο II Ειδικές εθνικές αναφορές για τους μετόχους, τα μέλη της διοίκησης και την επιτροπή ελέγχου Άρθρο 6 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός: α) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, β) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/

5 Άρθρο 7 Υποχρέωση υποβολής αναφορών Οι επιχειρήσεις του άρθρου 6 υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τα εξής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας: α) πληροφορίες, ανά έτος, μέχρι την ημερομηνία της περίπτωσης α της παραγράφου 14 του άρθρου 43 του ν. 4364/2016, για το σύνολο των μετόχων τους και ειδικά, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της περίπτωσης β της παραγράφου 14 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, εντός 10 εργασίμων ημερών, β) πληροφορίες αμελλητί μετά από κάθε μεταβολή στοιχείων σχετικά με το σύνολο των μελών της διοίκησης, καθώς και της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 και στο άρθρο 16 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ , υποχρεώσεις κοινοποίησης. Κεφάλαιο III Ειδικές εθνικές αναφορές για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης Άρθρο 8 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις ακόλουθες επιχειρήσεις: α) στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός : αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/

6 Άρθρο 9 Υποχρέωση υποβολής αναφορών Οι επιχειρήσεις του άρθρου 8 υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, αμελλητί, μετά από κάθε μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016, πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 και στο άρθρο 16 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ υποχρεώσεις κοινοποίησης. Κεφάλαιο ΙV Ειδικές εθνικές αναφορές για την εξωτερική ανάθεση (εξωπορισμό) Άρθρο 10 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης (εξωπορισμού) κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή εργασιών, κατά την έννοια της παραγράφου 29 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, στις ακόλουθες επιχειρήσεις: α) στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός: αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της ΤτΕ, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016, β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016. Άρθρο 11 Υποχρέωση υποβολής αναφορών 1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 10 οι οποίες έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες ή εργασίες κατά την έννοια της παραγράφου 29 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες σχετικά με τους εξωτερικούς παρόχους, αμελλητί μετά από 6

7 κάθε σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις λειτουργίες ή εργασίες αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας. 2. Για λειτουργίες ή εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε μία βασική λειτουργία και ανατίθενται σε εξωτερικό πάροχο, οι επιχειρήσεις του άρθρου 10 υποβάλλουν αμελλητί, μετά από κάθε σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις λειτουργίες ή τις εργασίες αυτές, στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες σχετικά με τα υπεύθυνα για τις ανατιθέμενες λειτουργίες ή εργασίες πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ , σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/ υποχρεώσεις κοινοποίησης. Μέρος Δεύτερο ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/2450 Άρθρο 12 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν. 4364/2016. Άρθρο 13 Υποχρέωση υποβολής αναφορών από τις εξαιρούμενες επιχειρήσεις Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν. 4364/2016 και του Πρώτου Μέρους της παρούσας, οι επιχειρήσεις του άρθρου 12 υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450: α) ανά τρίμηνο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα S , S , S καθώς και σε ένα εκ των S και S αναλόγως των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω Εκτελεστικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ του ιδίου Κανονισμού, 7

8 β) στο πρώτο εξάμηνο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα S , S , S , S καθώς και σε ένα εκ των S και S αναλόγως των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω Εκτελεστικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ του ιδίου Κανονισμού. Μέρος Τρίτο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας. 2. Κάθε αναφορά στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 93/ νοείται εφεξής ως αναφορά στην παρούσα Πράξη και, ειδικότερα κάθε αναφορά στο άρθρο 7 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 93/ νοείται εφεξής ως αναφορά στο άρθρο 13 της παρούσας. 3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τα στοιχεία που υποβάλλονται με ημερομηνία την και εφεξής. 4. Η παρούσα και τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο, Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης H Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 8

9 Παράρτημα Ι Mηνιαία εξέλιξη χαρτοφυλακίου κλάδου 10 - Aστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα Α. Μηνιαία εξέλιξη πλήθους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλιστηρίων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο συμβολαίων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα R0020 Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα ΧΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ R0040 Ληξάντων εντός του μήνα R0060 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0070 R0080 R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλιστηρίων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο συμβολαίων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα ΧΣ I.X.ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός R0020 του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0040 Ληξάντων εντός του μήνα R0060 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0070 R0080 R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) ασφαλιστηρίων συμβολαίων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα R0020 Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0040 Ληξάντων εντός του μήνα ΧΣ ΔΙΚΥΚΛΑ R0060 R0070 R0080 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφαλιστηρίων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο συμβολαίων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα R0020 Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα ΧΣ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ R0040 Ληξάντων εντός του μήνα R0060 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0070 R0080 R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) Β. Μηνιαία εξέλιξη πλήθους ασφαλισμένων οχημάτων 9

10 ασφαλισμένων οχημάτων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο ασφαλισμένων οχημάτων των ασφαλισμένων οχημάτων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα R0020 Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα ΧΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ R0040 Ληξάντων εντός του μήνα R0060 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0070 R0080 R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) ασφαλισμένων οχημάτων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο ασφαλισμένων οχημάτων των ασφαλισμένων οχημάτων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα ΧΟ I.X.ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός R0020 του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0040 Ληξάντων εντός του μήνα R0060 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0070 R0080 R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) ασφαλισμένων οχημάτων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο ασφαλισμένων οχημάτων των ασφαλισμένων οχημάτων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα R0020 Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0040 Ληξάντων εντός του μήνα ΧΟ ΔΙΚΥΚΛΑ R0060 R0070 R0080 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) ασφαλισμένων οχημάτων διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο ασφαλισμένων οχημάτων των ασφαλισμένων οχημάτων R0010 Εν ισχύι κατά την έναρξη του μήνα R0020 Εκδοθεισών ασφαλίσεων (νέα παραγωγή) εντός του μήνα Μεταφερθέντων από άλλη επιχείρηση εντός του μήνα ΧΟ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ R0040 Ληξάντων εντός του μήνα R0060 Μεταφερθέντων προς άλλη επιχείρηση εντός του μήνα R0070 R0080 R0090 R0100 Εν ισχύι κατά την λήξη του μήνα R0110 Κατανομή (%) 10

11 Γ. Μηνιαία εξέλιξη ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων Ακαθάριστα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο των Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 ΧΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0040 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0050 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) Ακαθάριστα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο των Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,00 ΧΑ I.X.ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,00 0,0,00 R0040 0,0,00 R0050 0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) Ακαθάριστα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο των Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,00 R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,00 ΧΑ ΔΙΚΥΚΛΑ R0040 R0050 0,0,00 0,0,00 0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) Ακαθάριστα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο των Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,00 R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,00 ΧΑ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ R0040 R0050 0,0,00 0,0,00 0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) 11

12 Δ. Μηνιαία εξέλιξη προμηθειών Αναλογούσες Προμήθειες Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής Παραγωγής διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής των των 12 μηνών 0,00 R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 ΧΠ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0040 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0050 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) Αναλογούσες Προμήθειες Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής Παραγωγής διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής των των 12 μηνών R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,00 ΧΠ I.X.ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,00 0,0,00 R0040 0,0,00 R0050 0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) Αναλογούσες Προμήθειες Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής Παραγωγής διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής των των 12 μηνών R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,00 R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,00 ΧΠ ΔΙΚΥΚΛΑ R0040 R0050 0,0,00 0,0,00 0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) Αναλογούσες Προμήθειες Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής Παραγωγής διάρκεια ς κάλυψης αφορά σε χρονική περίοδο Αναλογούσες Προμήθειες Παραγωγής των των 12 μηνών R0000 Πρόσθετες πράξεις εντός του μήνα 0,0,00 R0010 Νέα παραγωγή εντός του μήνα 0,0,00 ΧΠ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ R0040 R0050 0,0,00 0,0,00 0,0,00 R0060 Σύνολο του μήνα 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 R0070 Κατανομή (%) 12

13 Παράρτημα ΙΙ Αναφορά αναγγελθεισών εξαγορών Ποσό εξαγοράς Συμβολαίων Ασφαλισμένων C0010 C0020 C0030 R0010 Ασφαλίσεις Κλάδων Ζωής 0,0 0 R Τακτικά ασφάλιστρα 0,00 R Εφάπαξ ασφάλιστρα 0,00 R0100 Κλάδος I - Ασφαλίσεις ζωής 0,0 0 R0110 R0120 έως 5 ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 6+ ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 0,0 0 0,0 0 R Τακτικά ασφάλιστρα 0,0 0 R0140 R0150 έως 5 ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 6+ ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του R Εφάπαξ ασφάλιστρα 0,0 0 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 έως 5 ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 6+ ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του Κλάδος ΙΙΙ - Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις έως 5 ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 6+ ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 0,0 0 0,0 0 0,0 0 R Τακτικά ασφάλιστρα 0,0 0 R0230 R0240 έως 5 ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 6+ ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του R Εφάπαξ ασφάλιστρα 0,0 0 R0260 R0270 R0280 R0310 έως 5 ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του 6+ ασφαλιστικά έτη από τη σύναψη του Κλάδο VII - Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών 1. Τακτικά ασφάλιστρα 0,0 0 R Εφάπαξ ασφάλιστρα 13

14 Παράρτημα ΙΙΙ Αναφορά στοιχείων ενεργητικού προϊόντων που συνδέονται με δείκτες ή συνδυάζουν ασφάλεια ζωής με επενδύσεις Α. Λίστα Προϊόντων Αναγνώρισης Προϊόντος Ονομασία Προϊόντος Είδος Ασφαλίστρων Αριθμός Συμβάσεων στη λήξη του έτους Αριθμός Νέων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια του έτους C0030 C0020 C0040 C0050 C0060 Β. Ανάλυση Συνδεδεμένων Κεφαλαίων Αναγνώρισης Προϊόντος Συνδεδεμένου Κεφαλαίου Ονομασία Συνδεδεμένου Κεφαλαίου Κατηγορία Συνδεδεμένου Κεφαλαίου Αριθμός Μεριδίων C0030 C0045 C0050 C0040 C0060 Γ. Ανάλυση Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων Συνδεδεμένου Κεφαλαίου Αναγνώρισης Στοιχείου Ενεργητικού Ποσότητα Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (σε EUR) Συνολικό ποσό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (σε EUR) C0015 C0030 C0080 C0090 C0100 Δ. Ανάλυση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Αναγνώρισης Στοιχείου Ενεργητικού Ποσότητα Τιμή μονάδας βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (σε EUR) Συνολικό ποσό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (σε EUR) C0030 C0060 C0070 C0080 Ε. Κατάσταση Στοιχείων Ενεργητικού Αναγνώρισης Στοιχείου Ενεργητικού Τίτλος Στοιχείου Ενεργητικού Υποκείμενη Κατηγορία Στοιχείων Ενεργητικού Χώρα του εκδότη Νόμισμα C0030 C0040 C0050 C0060 C

15 Παράρτημα ΙV Αναφορά Επιλέξιμων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανά δραστηριότητα ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών για επιχειρήσεις που τις ασκούν ταυτοχρόνως R0005 R0010 R0020 Δραστηριότητες ασφάλισης Ζωής Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης Θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Ίδια Κεφάλαια Κατηγορία 1 Κατηγορία 1 Σύνολο ελεύθερα υποκείμενα σε περιορισμών περιορισμούς Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 στοιχεία στοιχεία C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 0,00 0,00 R0040 R0045 R0050 R0060 R0070 R0080 Δείκτης επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων προς θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Δραστηριότητες ασφάλισης κατά Ζημιών Σύνολο διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης Σύνολο επιλέξιμων κεφαλαίων για την κάλυψη της θεωρητικής ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης Θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση Δείκτης επιλέξιμων βασικών ιδίων κεφαλαίων προς θεωρητική ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 0,00 0,00 15

16 Παράρτημα V Στοιχεία προσώπων που αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητα και αξιοπιστία τους Α. Στοιχεία προσώπων Εθνικός Αναγνώρισης Χώρα Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης Τύπος Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Στοιχεία Φυσικού Επώνυμο (ΦΠ) Όνομα (ΦΠ) Είδος εγγράφου Ταυτοποίησης Αρ. εγγράφου Ταυτοποίησης Χώρα έκδοσης εγγράφου Ταυτοποίησης Χώρα Ιθαγένειας Επάγγελμα Εργαζόμενος στην επιχείρηση Αν είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση, ποια η θέση του στο οργανόγραμμα της επιχείρησης; C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 Στοιχεία Νομικού LEI (ΝΠ) Επωνυμία (ΝΠ) Έτος σύστασης Μετοχικό Κεφάλαιο Νόμισμα έδρας Είδος επιχείρησης Αριθμ. Καταχ. στο ΓΕΜΗ Αρμόδια Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικός όμιλος στον οποίο ανήκει το ΝΠ LEI ασφαλιστικού ομίλου στον οποίο ανήκει το ΝΠ Νομική Μορφή C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 Διεύθυνση Κατοικίας / Καταστατικής Έδρας Χώρα Διεύθυνσης Κατοικίας / Έδρας Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας ( address / website) τροποποίησης C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 Β. Πρόσωπα που κατέχουν ειδική συμμετοχή Γραμμής Μετοχών / Συνεταιριστικών Μερίδων Ποσοστό (%) Άμεσης Συμμετοχής στο μετοχικό / συνεταιριστικό κεφάλαιο Ποσοστό (%) Άμεσης Συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου Ποσοστό (%) Έμμεσης Συμμετοχής στο μετοχικό / συνεταιριστικό κεφάλαιο Ποσοστό (%) 'Εμμεσης Συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου Μητρική της επιχείρησης με Κωδ. Ασφαλιστικής Επιχείρησης τροποποίησης Γ. Πρόσωπα που μέσω κοινής δράσης κατέχουν ειδική συμμετοχή Γραμμής Ομάδας Κοινής Δράσης Περιγραφή Ομάδας Κοινής Δράσης Μετοχών / Συνεταιριστικών Μερίδων Ποσοστό (%) Άμεσης Συμμετοχής στο μετοχικό / συνεταιριστικό κεφάλαιο Ποσοστό (%) Άμεσης Συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου Ποσοστό (%) Έμμεσης Συμμετοχής στο μετοχικό / συνεταιριστικό κεφάλαιο Ποσοστό (%) 'Εμμεσης Συμμετοχής στα δικαιώματα ψήφου τροποποίησης 16

17 Δ. Σύνθεση Ομάδων Κοινής Δράσης Γραμμής Ομάδας Κοινής Δράσης τροποποίησης C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Ε. Πρόσωπα που κατέχουν έμμεση ειδική συμμετοχή Γραμμής (Με Έμμεση ειδική συμμετοχή) του απευθείας ενδιάμεσου με ειδική συμμετοχή Ποσοστό (%) Συμμετοχής του απευθείας ενδιάμεσου τροποποίησης C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 ΣΤ. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Γραμμής Αρμόδιο Όργανο για την ανάληψη καθηκόντων Απόφαση Οργάνου για ανάληψη καθηκόντων ανάληψης καθηκόντων προβλεπόμενης λήξης καθηκόντων (Μη) Εκτελεστικό Mέλος (Μη) Aνεξάρτητο Mέλος Ρόλος στο ΔΣ Ζ. Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Γραμμής Ανεξάρτητο / Μη Aνεξάρτητο Mέλος Αρμοδιότητα στην Επιτροπή προβλεπόμενης λήξης καθηκόντων C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 Η. Μέλη διοίκησης Γραμμής Αρμοδιότητες μελών διοίκησης ανάληψης καθηκόντων C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Θ. Λήξεις ρόλων προσώπων σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή προηγούμενη υποβολή) Ρόλος προηγούμενη υποβολή) Κατηγορία ρόλου προηγούμενη υποβολή) Εργασία σε Κρίσιμη Λειτουργία εκτός των Βασικών Λειτουργίων προηγούμενη υποβολή) γραμμής προηγούμενη υποβολή) λήξης Αρμόδιο Όργανο για τη λήξη Απόφαση Οργάνου για τη λήξη C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C

18 Παράρτημα VI Στοιχεία προσώπων που είναι υπεύθυνα για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες Α. Στοιχεία προσώπων Εθνικός Αναγνώρισης Χώρα Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης Τύπος Εθνικού Κωδικού Αναγνώρισης Φυσικό / Νομικό Πρόσωπο C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Στοιχεία Φυσικού Επώνυμο (ΦΠ) Όνομα (ΦΠ) Είδος εγγράφου Ταυτοποίησης Αρ. εγγράφου Ταυτοποίησης Χώρα έκδοσης εγγράφου Ταυτοποίησης Χώρα Ιθαγένειας Επάγγελμα Εργαζόμενος στην επιχείρηση Αν είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση, ποια η θέση του στο οργανόγραμμα της επιχείρησης; C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 Στοιχεία Νομικού LEI (ΝΠ) Επωνυμία (ΝΠ) Έτος σύστασης Μετοχικό Κεφάλαιο Νόμισμα έδρας Είδος επιχείρησης Αριθμ. Καταχ. στο ΓΕΜΗ Αρμόδια Εποπτική Αρχή Ασφαλιστικός όμιλος στον οποίο ανήκει το ΝΠ LEI ασφαλιστικού ομίλου στον οποίο ανήκει το ΝΠ Νομική Μορφή C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 Διεύθυνση Κατοικίας / Καταστατικής Έδρας Χώρα Διεύθυνσης Κατοικίας / Έδρας Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας ( address / website) τροποποίησης C0260 C0270 C0280 C0290 C0300 C0310 Β. Πρόσωπα υπεύθυνα (εντός της επιχείρησης) για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες Γραμμής Βασική Λειτουργία Εργασία σε Βασική Λειτουργία Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για ανάληψη καθηκόντων Κύριος / Αναπληρωματικός ανάληψης καθηκόντων προβλεπόμενης λήξης καθηκόντων C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Γ. Εργασίες κρίσιμων λειτουργιών που εξωπορίζονται Γραμμής Είδος Κρίσιμης Λειτουργίας Εργασία σε Βασική Λειτουργία Εργασία σε Κρίσιμη Λειτουργία εκτός των Βασικών Λειτουργίων Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για έναρξη εξωπορισμού εργασίας έναρξης εξωπορισμού εργασίας προβλεπόμενης λήξης εξωπορισμού εργασίας C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C

19 Δ. Λήξεις ρόλων προσώπων σε σχέση με την προηγούμενη υποβολή προηγούμενη υποβολή) Ρόλος προηγούμενη υποβολή) Κατηγορία ρόλου προηγούμενη υποβολή) Εργασία σε Κρίσιμη Λειτουργία εκτός των Βασικών Λειτουργίων προηγούμενη υποβολή) γραμμής προηγούμενη υποβολή) λήξης Αρμόδιο Όργανο για τη λήξη Απόφαση Οργάνου για τη λήξη C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο, Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 19

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 153/08.01.2019 Θέμα 2: Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/28.1.2019 Θέμα 1: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/12.03.2019 Θέμα 2: Τροποποίηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 120/11.7.2017 «Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης ειδικών συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 262/

Συνεδρίαση 262/ Συνεδρίαση 262/23.2.2018 Θέμα 3: Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 157/02.04.2019 Θέμα 2: Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2019 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2018 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: Θέμα 1: Συνεδρίαση 296/21.01.2019 Απόρριψη αιτήματος για την απόκτηση ειδικής συμμετοχής της εταιρείας «EUROINS INSURANCE GROUP AD» στην ασφαλιστική επιχείρηση «CREDIT AGRICOLE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 140/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 140/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 140/30.4.2018 Θέμα: Τροποποίηση της ΠΕΕ 113/3.2.2017 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 156/12.03.2019 Θέμα 1: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β τρίμηνο του 2019 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1133/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΟΛ 1133/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΛ 1133/2017 Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη ηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 115/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 115/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 115/15.03.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το β τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 97/16.06.2016 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το τρίτο (3ο) τρίμηνο έτους 2016 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 122/12.09.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το δ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 119/15.06.2017 Θέμα: Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το γ τρίμηνο του 2017 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 146/

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 146/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 146/13.7.2018 Θέμα: Όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ως συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 158/

Συνεδρίαση 158/ Συνεδρίαση 158/10.05.2019 Θέμα 2: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις για την πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ορθές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2015 L 347/1285 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2681/ Θέμα : Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2681/ Θέμα : Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2681/21.12.2018 Θέμα : Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Φερεγγυότητα ΙΙ και Όμιλοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Φερεγγυότητα ΙΙ και Όμιλοι ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EA/ 05.13.001 Τηλ.: 22602980/75 Τηλεομ: 22302938 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τ.Θ.23364 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Μαρτίου, 2015 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ. Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε αναφορικά με την εμπορική πολιτική, την πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

α) των άρθρων 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

α) των άρθρων 2, 55Α και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, Θέμα: Κοινή απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21423 21 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2128 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 119/15.06.2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59533 19 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4490 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ πράξης 127/11-12-2017 Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 27 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ L 035 της 11.2. 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33/19.12.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33/19.12.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 33/19.12.2013 ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 274/36 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1645 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ Νόμος 4364 /2016 8/2/2016 1 ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ 2016 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Γ. EIOPA STRESS TEST Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4364/2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΝΟΜΟΣ 4364/2016 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΟΣ 4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2680/20.06.2017 Θέμα : Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος για στατιστικούς σκοπούς Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

N. 38(I)/2016. της Ε.Ε., L 35, σ. 1.

N. 38(I)/2016. της Ε.Ε., L 35, σ. 1. N. 38(I)/2016-4561, 11 2016 357 A 2016 52. Αριθμός 38(Ι) του 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

02012R1011 EL

02012R1011 EL 02012R1011 EL 01.10.2018 002.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 55/18.12.2015 Θέμα: Εφαρμογή αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα - Καθορισμός του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2018) 4426 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 (OR. en) 11190/18 ADD 1 EF 200 ECOFIN 734 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25 ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα