ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/"

Transcript

1 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group Solvency, EIOPA-BoS / ) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) τον ν.4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13) και ιδίως το άρθρο 46 αυτού, γ) τον Κανονισμό υπ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της ), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της ), ε) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (Group Solvency, EIOPA-BoS / ) στο κείμενο των οποίων αναφέρεται ότι εφαρμόζονται από την 1 η Ιανουαρίου 2016, και στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου (EIOPA-BoS / ), ως εξής : Άρθρο 1 Σκοπός και Ορισμοί 1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 170 ως 192 και 216 ως 218 του ν.4364/2016 καθώς και των άρθρων 328 ως 342 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις αντίστοιχες έννοιες στα κείμενα του ν.4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν.4364/2016. Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Κολλέγιο εποπτικών αρχών»: η μόνιμη δομή συνεργασίας, συντονισμού και διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών που σχετίζονται με την εποπτεία του ομίλου της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν. 4364/2016 ή το «σώμα εποπτικών αρχών» του Τμήματος 1 του Κεφαλαίου IV του Τίτλου ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, ή το «σώμα εποπτών» της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 212 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, β) «εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών»: η μητρική επιχείρηση της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν. 4364/2016, που δεν είναι μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και η κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η απόκτηση και κατοχή συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις, εφόσον οι εν λόγω θυγατρικές είναι αποκλειστικά ή κυρίως ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης χώρας, εκ των οποίων θυγατρικών επιχειρήσεων η μία τουλάχιστον είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή η «ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου» της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 212 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, γ) «μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών»: νοείται τόσο η σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 25 του άρθρου 3 ή την περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν.4364/2016 μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, όσο και η «εταιρεία 2

3 χρηματοπιστωτικών συμμετοχών» της περίπτωσης (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 212 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, δ) «ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για την εποπτεία ομίλου (supervisory authorities concerned for group supervision)»: οι ενδιαφερόμενες για την εποπτεία ενός ομίλου εποπτικές αρχές, που διαθέτουν τις αρμοδιότητες και εξουσίες όπως περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 203 του ν.4364/2016, ε) «Αποτιμήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ»: Οι αποτιμήσεις όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο ν.4364/2016, στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, καθώς και στην κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία αμέσου εφαρμογής και σε κάθε άλλη απόφαση η οποία έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω. Άρθρο 2 (1 η κατευθυντήρια γραμμή) Πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου για τον υπολογισμό της φερεγγυότητάς του 1. Στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 170 του ν.4364/2016, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητάς του: α) εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις του ομίλου που δεν έχουν εξαιρεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 172 του ν.4364/2016, και β) συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις επιχειρήσεις της περίπτωσης (α) της παρούσας. 2. Επιχειρήσεις που διοικούνται σε ενιαία βάση με οποιαδήποτε συμμετέχουσα ή συνδεδεμένη επιχείρηση ενός ομίλου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας του ομίλου εφόσον αξιολογούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 170 του ν. 4364/2016, από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι ασκούν ή είναι δυνατόν να ασκήσουν δεσπόζουσα ή σημαντική επιρροή. 3. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών είναι υπεύθυνες για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 3 (2 η κατευθυντήρια γραμμή) Διαδικασία ενοποίησης Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, 3

4 ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, καθοδηγούν τις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις του ομίλου, σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας των δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου. Παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων, συνδυαστικών, ή συγκεντρωτικών δεδομένων ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο υπολογισμού. Διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες τους εφαρμόζονται επαρκώς και ομοιογενώς εντός του ομίλου, ειδικότερα αυτές που αφορούν στην αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς και στον συνυπολογισμό και στον τρόπο αντιμετώπισης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Άρθρο 4 (3 η κατευθυντήρια γραμμή) Αξιολόγηση σημαντικής και δεσπόζουσας επιρροής Κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του ομίλου, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, διασφαλίζουν την εφαρμογή κάθε απόφασης που έχει ληφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως από την αρχή εποπτείας του ομίλου, σχετικά με το επίπεδο επιρροής που ασκείται πραγματικά από οποιαδήποτε επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση. Άρθρο 5 (4 η κατευθυντήρια γραμμή) Περιπτώσεις εφαρμογής της εποπτείας ομίλου Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016 στις οποίες εφαρμόζεται η εποπτεία φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, εξετάζει την ανάγκη εφαρμογής, εντός του ιδίου ομίλου, περισσοτέρων της μίας εκ των ως άνω περιπτώσεων εποπτείας. 4

5 Άρθρο 6 (5 η κατευθυντήρια γραμμή) Μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών με έδρα σε τρίτη χώρα. 1. Σε περίπτωση ομίλου, του οποίου η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών με έδρα σε τρίτη χώρα, και ο οποίος σχηματίζει υπο-όμιλο που εντάσσεται είτε στην περίπτωση (α) είτε στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου, κατά το άρθρο 215 του ν.4364/2016, διασφαλίζει, κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, ότι η εποπτεία του ως άνω ομίλου εφαρμόζεται σε επίπεδο τελικής μητρικής επιχείρησης, η οποία έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομοίως, εφ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση της παρούσης παραγράφου, ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και την οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου. 2. Ωστόσο, εάν η μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών έχει έδρα εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου και υπόκειται σε εποπτεία ισοδύναμη με την εποπτεία σε επίπεδο ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 215 του ν.4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου, συνεργάζεται με την εποπτική αρχή της τρίτης χώρας για άσκηση της εποπτείας του ομίλου και δύναται να απαλλάσσει, κατά περίπτωση, τον όμιλο αυτό από την εποπτεία ομίλου σε επίπεδο τελικής μητρικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν αυτό συνεπάγεται την αποτελεσματικότερη εποπτεία του ομίλου και δεν εμποδίζει τις εποπτικές δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών σε σχέση με τις επιμέρους αρμοδιότητές τους. 3. Κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον δρα ως οιονεί εποπτική αρχή του ομίλου επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη εποπτεία του ομίλου όταν πληρούνται τα εξής κριτήρια: α) η εποπτεία του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστης αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου υποόμιλος και οι οντότητες που τον αποτελούν, αφού ληφθεί υπόψη η διάρθρωση του ομίλου, η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των κινδύνων, καθώς και η κατανομή των κεφαλαίων εντός του ομίλου, β) υφίσταται συνεργασία μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου της τρίτης χώρας και των εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ενδιαφερομένων εποπτικών αρχών για την εποπτεία του ομίλου, και η εν λόγω συνεργασία δομείται και οργανώνεται μέσω τακτικών συνεδριάσεων και κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ενός κολλεγίου εποπτικών αρχών, στο οποίο προσκαλούνται να μετάσχουν οι εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ενδιαφερόμενες εποπτικές 5

6 αρχές για την εποπτεία του ομίλου και η EIOPA, γ) στις ανωτέρω τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων για την εποπτεία του ομίλου εποπτικών αρχών, συμφωνείται ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και κοινοί επιτόπιοι έλεγχοι. Ομοίως, εφ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση της παρούσης παραγράφου, ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και την οιονεί αρχή εποπτείας του ομίλου. 4. Σε περίπτωση ομίλου, η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών με έδρα εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, ο οποίος δεν υπόκειται σε ισοδύναμη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 215 του ν.4364/2016 και που σχηματίζει υπο-όμιλο ο οποίος εντάσσεται είτε στην περίπτωση (α) είτε στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016, η εποπτεία της φερεγγυότητας του ως άνω ομίλου εφαρμόζεται στο επίπεδο της τελικής μητρικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που ο ως άνω όμιλος δεν σχηματίζει υπο-όμιλο ο οποίος να εντάσσεται είτε στην περίπτωση (α) είτε στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί, δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν.4364/2016, να απαιτήσει την ίδρυση εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, που να έχει την έδρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσει τις διατάξεις του Τίτλου ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ ή το Τρίτο Μέρος του ν.4364/2016 στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του ομίλου του οποίου ηγείται η εν λόγω εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Άρθρο 7 (6 η κατευθυντήρια γραμμή) Εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας Εάν η μητρική επιχείρηση ενός ομίλου είναι εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας, ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου δεν εφαρμόζεται στην ίδια την εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας, αλλά σε κάθε τμήμα του ομίλου που εντάσσεται σε μία από τις περιπτώσεις (α), (β) ή (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του ν.4364/2016. Άρθρο 8 (7 η κατευθυντήρια γραμμή) Εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού Στον υπολογισμό της φερεγγυότητας ενός ομίλου εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις του ομίλου που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της εποπτείας του ομίλου, όπως αυτό έχει καθοριστεί 6

7 σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, ανεξαρτήτως εάν, για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ο όμιλος εφαρμόζει την μέθοδο 1, ή την μέθοδο 2, ή έναν συνδυασμό και των δύο αυτών μεθόδων. Άρθρο 9 (8 η κατευθυντήρια γραμμή) Επιλογή της μεθόδου υπολογισμού και αξιολόγησης των συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας ενός ομίλου, όταν αποφασίζει περί του εάν η αποκλειστική εφαρμογή της μεθόδου 1 δεν είναι η ενδεδειγμένη, λαμβάνει υπόψη της, κατά την αξιολόγηση της συνδρομής της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 328 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, την τυχόν ύπαρξη συναλλαγών στο εσωτερικό του ομίλου μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που τελούν υπό αξιολόγηση για χρήση της μεθόδου αφαίρεσης και άθροισης, και όλων των άλλων οντοτήτων του ομίλου, που συγκαταλέγονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου. Άρθρο 10 (9 η κατευθυντήρια γραμμή) Αναλογικό Μερίδιο 1. Στην περίπτωση συνδεδεμένης επιχείρησης, η οποία συνδέεται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ ή κατά την έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α 251), η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, καθορίζουν το αναλογικό μερίδιο που εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του παρόντος άρθρου: 2. Το αναλογικό μερίδιο που εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου δεν εξαρτάται από την επιλογή της μεθόδου υπολογισμού. 3. Το αναλογικό μερίδιο που εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου ισούται με 100%. 4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του παρόντος, σε περίπτωση που ένας όμιλος επιθυμεί να χρησιμοποιεί ποσοστό άλλο από αυτό που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο το ποσοστό που αιτείται είναι κατάλληλο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, κατόπιν διαβούλευσης με τις λοιπές ενδιαφερόμενες για την εποπτεία του ομίλου εποπτικές αρχές καθώς και με τον ίδιο τον όμιλο, αποφασίζει για την καταλληλότητα του αναλογικού μεριδίου που 7

8 αιτείται ο όμιλος. Ομοίως, εφ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου, ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, την αρχή εποπτείας του ομίλου και τον ίδιο τον όμιλο. 5. Κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου σύμφωνα με τη μέθοδο 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, καθορίζουν το αναλογικό μερίδιο που κατέχουν στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους, λαμβάνοντας τα ακόλουθα α) ποσοστό 100% στις επιχειρήσεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας, β) το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών στις επιχειρήσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, γ) την αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, στις επιχειρήσεις της περίπτωσής (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Άρθρο 11 (10 η κατευθυντήρια γραμμή) Κριτήρια για την αναγνώριση του αναλογικού μεριδίου ελλείμματος φερεγγυότητας θυγατρικής 1. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν.4364/2016 και προκειμένου να αποδειχθεί ότι η ευθύνη μητρικής επιχείρησης που κατέχει μερίδιο του κεφαλαίου μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής θυγατρικής επιχείρησης είναι αυστηρά περιορισμένη στο τμήμα αυτό του κεφαλαίου, η εν λόγω μητρική επιχείρηση παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται όλα τα ακόλουθα: α) δεν υφίστανται συμφωνίες μεταφοράς κερδών ή ζημιών χρήσης, ούτε παρέχονται κανενός είδους εγγυήσεις από τη μητρική προς την θυγατρική, ούτε υφίστανται συμφωνίες διατήρησης καθαρής αξίας, ή άλλες συμφωνίες είτε με τη μητρική επιχείρηση είτε με οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση του ομίλου, που να προβλέπουν την παροχή χρηματικής ή χρηματοδοτικής στήριξης, β) η επένδυση στη θυγατρική δεν θεωρείται για τη μητρική επιχείρηση στρατηγική επένδυση, γ) η μητρική επιχείρηση δεν αποκομίζει από τη συμμετοχή της στη θυγατρική οποιοδήποτε πλεονέκτημα υπό τη μορφή συναλλαγών εντός του ομίλου, όπως δάνεια, συμφωνίες αντασφάλισης, ή συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, 8

9 δ) η θυγατρική δεν αποτελεί βασική συνιστώσα του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου, ιδίως σε επίπεδο προσφοράς προϊόντων, πελατειακής βάσης, ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, διανομής, επενδυτικής στρατηγικής και διαχείρισης επενδύσεων επιπλέον, δεν δραστηριοποιείται με την ίδια επωνυμία, ή το ίδιο εμπορικό σήμα και δεν υφίστανται διασυνδεδεμένες αρμοδιότητες στο επίπεδο των μελών της διοίκησης του ομίλου, και ε) υφίσταται γραπτή συμφωνία μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και της θυγατρικής η οποία, σε περίπτωση ελλείμματος φερεγγυότητας, περιορίζει ρητώς τη στήριξη της μητρικής επιχείρησης στην εν λόγω θυγατρική στο τμήμα του κεφαλαίου που κατέχει. Επιπλέον, η θυγατρική πρέπει να διαθέτει σαφή στρατηγική για την αντιμετώπιση τυχόν ελλειμμάτων φερεγγυότητας, όπως εγγυήσεις από μειοψηφούντες μετόχους. 2. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας ενός ομίλου, δεν επιτρέπει σε μητρική επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη το αναλογικό μερίδιο ελλείμματος φερεγγυότητας θυγατρικής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, εφόσον η εν λόγω θυγατρική επιχείρηση περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού υποδείγματος που χρησιμοποιεί ο όμιλος για τον υπολογισμό της ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητάς του. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη το συνολικό έλλειμμα φερεγγυότητας της εν λόγω θυγατρικής 3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, διαβουλεύεται με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και με τον ίδιο τον όμιλο, ξεχωριστά για κάθε μία περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω ομίλου. Ομοίως, εφ όσον η Τράπεζα της Ελλάδος δρα, στην περίπτωση του παρόντος άρθρου, ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, την αρχή εποπτείας του ομίλου και τον ίδιο τον όμιλο. 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, επανεξετάζει την απόφασή της ετησίως και σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος αίρει την εν λόγω απόφασή της. 5. Προς τον σκοπό ενημέρωσης των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και επενδυτών, τόσο η μητρική όσο και η θυγατρική επιχείρηση γνωστοποιούν τη θετική απόφαση της αρχής εποπτείας του ομίλου, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη σε αναλογική βάση το έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής, ως σημαντική πληροφορία, στην ενότητα περί διαχείρισης κεφαλαίων των εκθέσεων για τη φερεγγυότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της θυγατρικής επιχείρησης και του ομίλου. 6. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενοποιημένων δεδομένων με τη μέθοδο 1, τα ίδια κεφάλαια και η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της θυγατρικής επιχείρησης λογίζονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, αντί της πλήρους ενοποίησης. 7. Σε περίπτωση θετικής απόφασης, στο πλαίσιο της κατάρτισης των συγκεντρωτικών δεδομένων με τη μέθοδο 2, τα ίδια κεφάλαια και η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας της θυγατρικής επιχείρησης λογίζονται με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, ακόμη και στην περίπτωση 9

10 ελλείμματος φερεγγυότητας. Άρθρο 12 (11 η κατευθυντήρια γραμμή) Υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου σε ειδικές περιπτώσεις συνδεδεμένων επιχειρήσεων Σε περίπτωση που συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενός ομίλου, οι οποίες ανήκουν σε άλλον χρηματοπιστωτικό τομέα, συγκροτούν από μόνες τους όμιλο, ο οποίος υπόκειται σε κεφαλαιακές απαιτήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του συγκεκριμένου τομέα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, εξετάζουν κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου το ενδεχόμενο χρήσης των απαιτήσεων φερεγγυότητας του εν λόγω ομίλου, αντί του αθροίσματος των απαιτήσεων κάθε μεμονωμένης επιχείρησης. Άρθρο 13 (12 η κατευθυντήρια γραμμή) Συνεισφορά θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου 1. Όταν ακολουθείται η μέθοδος 1 και εφόσον εφαρμόζεται η τυποποιημένη μέθοδος, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, υπολογίζουν τη συνεισφορά κάθε θυγατρικής επιχείρησης στην ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα 1 της παρούσης. 2. Για ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενδιάμεσες εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών, ή ενδιάμεσες μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών οι οποίες ενοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, η συνεισφορά της επιμέρους Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας εκάστης επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού μεριδίου, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ενοποιημένων δεδομένων. 3. Σε περίπτωση που η ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται βάσει εσωτερικού υποδείγματος, η συνεισφορά κάθε θυγατρικής στην ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, ισούται με το γινόμενο της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας της εν λόγω θυγατρικής επιχειρήσεως σε ατομική βάση, επί του ποσοστού των ωφελειών λόγω διαφοροποίησης (diversification effects) οι οποίες αντιστοιχούν στην εν λόγω θυγατρική, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το εσωτερικό υπόδειγμα. 4. Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 2, η συνεισφορά μιας θυγατρικής στη συνολική Κεφαλαιακή Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου ισούται με το αναλογικό μερίδιο της 10

11 Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας της εν λόγω επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, καθώς με τη μέθοδο 2 δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφέλη λόγω διαφοροποίησης σε επίπεδο ομίλου. Άρθρο 14 (13 η κατευθυντήρια γραμμή) Διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν είναι θυγατρικές 1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αξιολογεί τη διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν.4364/2016 επί τη βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 330 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, των συνδεδεμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των ενδιάμεσων εταιρειών ασφαλιστικών συμμετοχών και των ενδιάμεσων μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, οι οποίες δεν είναι θυγατρικές επιχειρήσεις, και ακολούθως καθορίζουν τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαία που δεν είναι διαθέσιμα, λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη: α) το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της παρούσας παραγράφου αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν.4364/2016, και β) τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 180 του ν.4364/ Επίσης, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αξιολογεί τη διαθεσιμότητα των ιδίων κεφαλαίων της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν.4364/2016 επί τη βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 330 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ενδιάμεσες εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών ή οι ενδιάμεσες μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και δεν είναι θυγατρικές, όταν τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω επιχειρήσεων επηρεάζουν ουσιωδώς το ποσό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου, ή τη φερεγγυότητα του ομίλου. 3. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει εξηγήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, αναφορικά με το πώς πραγματοποιήθηκε η εν λόγω αξιολόγηση και ο αντίστοιχος καθορισμός των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων. 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει, σε στενή συνεργασία με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, τις αξιολογήσεις του παρόντος άρθρου που έχουν πραγματοποιηθεί από τον όμιλο. 11

12 Άρθρο 15 (14 η κατευθυντήρια γραμμή) Χρήση των δικαιωμάτων μειοψηφίας για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου 1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αφαιρεί το ποσό των δικαιωμάτων μειοψηφίας κάθε μίας θυγατρικής από τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια του ομίλου με την ακόλουθη σειρά: α) βήμα 1 ο : υπολογίζει το ποσό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, το οποίο υπερβαίνει τη συνεισφορά της ανωτέρω θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, β) βήμα 2 ο : προσδιορίζει το ποσό των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής, το οποίο υπερβαίνει τη συνεισφορά της ανωτέρω θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου και ακολούθως αφαιρεί το ποσό αυτό από τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που υπολογίστηκαν στο βήμα 1 ο ανωτέρω, γ) βήμα 3 ο : υπολογίζει το μέρος των δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν από τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα που προκύπτει από το βήμα 2 ανωτέρω με το ποσοστό της μειοψηφίας. 2. Το τελικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων κάθε μίας ασφαλιστικής επιχείρησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου ισούται: α) με τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, μείον β) το μέρος των μη διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων της θυγατρικής που αντιστοιχεί στο ποσό που αυτά υπερβαίνουν τη συνεισφορά της ανωτέρω θυγατρικής στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου, μείον γ) το αποτέλεσμα του βήματος 3 της παραγράφου 1 του παρόντος. Άρθρο 16 (15 η κατευθυντήρια γραμμή) Τρόπος υπολογισμού της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου σε σχέση με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής αντιστοίχισης 1. Για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 1 και για τις επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα το καθεστώς φερεγγυότητας της οποίας δεν έχει κριθεί ως ισοδύναμο και οι οποίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία 12

13 συμμετοχών, εφαρμόζουν τις αρχές που διέπουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής αντιστοίχισης, όπως καθορίζονται στα άρθρα 81 και 217 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Για τις επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα το καθεστώς φερεγγυότητας της οποίας έχει κριθεί ως ισοδύναμο και οι οποίες περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αναγνωρίζει οποιουσδήποτε περιορισμούς ως προς τη χρήση ή διάθεση στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων υποχρεώσεων, οι οποίοι, σύμφωνα με το ισοδύναμο καθεστώς της τρίτης χώρας, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητα των ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω επιχειρήσεων να απορροφήσουν ζημιές στη βάση συνεχούς λειτουργίας Οι εν λόγω περιορισμοί λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της διαθεσιμότητας των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου του άρθρου 13 του παρόντος. 3. Κατά τον υπολογισμό της ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου με τη μέθοδο 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, δεν απαλείφει από τον εν λόγω υπολογισμό τις συναλλαγές εντός του ομίλου, οι οποίες αφορούν συναλλαγές μεταξύ: α) στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού που συνδέονται με κάποιο σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή με κάποιο χαρτοφυλάκιο προσαρμογής αντιστοίχισης και β) του υπόλοιπου μέρους των ενοποιημένων δεδομένων. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου που υπολογίζεται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων ισούται με το άθροισμα των παρακάτω μεγεθών: α) της θεωρητικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας για κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής αντιστοίχισης, που υπολογίζεται και στις δύο περιπτώσεις με βάση τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού τους, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις συναλλαγές εντός του ομίλου, και β) της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου για το υπόλοιπο μέρος των ενοποιημένων δεδομένων (τα οποία περιλαμβάνουν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όλων των μη σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης). Στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος των ενοποιημένων δεδομένων, περιλαμβάνονται μόνον οι συναλλαγές εντός του ομίλου, οι οποίες αφορούν συναλλαγές μεταξύ του υπόλοιπου μέρους των ενοποιημένων δεδομένων και των σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης. Οι λοιπές συναλλαγές εντός του ομίλου δεν περιλαμβάνονται στους σχετικούς υπολογισμούς, αλλά απαλείφονται. 4. Σε περίπτωση που ένας όμιλος χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, τότε αναφορικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσης. 13

14 5. Τα ενοποιημένα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου δεν περιλαμβάνουν τις συναλλαγές εντός του ομίλου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Ως εκ τούτου, όλες οι συναλλαγές εντός του ομίλου που αφορούν συναλλαγές μεταξύ σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπολοίπου των ενοποιημένων δεδομένων, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου. 6. Για κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής αντιστοίχισης, που προσδιορίζονται στο πλαίσιο των ενοποιημένων δεδομένων βάσει της μεθόδου 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπολογίζει τα περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ίδια στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θεωρητικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του κεφαλαίου, ή του χαρτοφυλακίου προσαρμογής αντιστοίχισης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου. 7. Ως εκ τούτου, τα συνολικά περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης, ή του χαρτοφυλακίου προσαρμογής αντιστοίχισης, που πρέπει να αφαιρεθούν από το εξισωτικό αποθεματικό του ομίλου, ισούνται με το άθροισμα όλων των σημαντικών περιορισμένων στοιχείων ιδίων κεφαλαίων που υπάρχουν σε οποιαδήποτε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε χώρα εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ή σε οποιαδήποτε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε χώρα εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, η οποία εμπίπτει στο πεδίο των ενοποιημένων δεδομένων. Άρθρο 17 (16 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσαρμογές που σχετίζονται με μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για τον υπολογισμό ιδίων κεφαλαίων του ομίλου 1. Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αφαιρεί το μέρος των ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, που δεν είναι διαθέσιμο για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, από τα αντίστοιχα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων και τις αντίστοιχες κατηγορίες (tiers) των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση του ομίλου. 2. H συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εφαρμόζει τα παρακάτω αναφορικά με τον υπολογισμό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται τόσο για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, όσο και της ελάχιστης ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου: α) τα ίδια κεφάλαια του ομίλου υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων, όπως αυτά 14

15 καθορίζονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, μη περιλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου, β) τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ταξινομούνται σε κατηγορίες (tiers), γ) τα ίδια κεφάλαια που είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου υπολογίζονται χωρίς να περιλαμβάνουν προσαρμογές που γίνονται σε επίπεδο ομίλου, δ) τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια υπόκεινται στα ίδια όρια επιλεξιμότητας για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας και της ελάχιστης ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, με αυτά που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες κατηγορίες (tiers) σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων. 3. Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών χρησιμοποιεί το άθροισμα των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αφού αφαιρέσουν τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου. 4. Για αμφότερες τις μεθόδους υπολογισμού (1 και 2), σε περίπτωση που τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια ταξινομούνται σε περισσότερες από μία κατηγορίες (tiers), η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών παρέχει εξηγήσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, σχετικά με τη σειρά που ακολουθείται για την αφαίρεση των κεφαλαίων αυτών από τις διάφορες κατηγορίες (tiers). Άρθρο 18 (17 η κατευθυντήρια γραμμή) Διαδικασία εκτίμησης των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενεργούσα ως αρχή εποπτείας του ομίλου 1. Στην περίπτωση διασυνοριακού ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, συζητά την αξιολόγησή της, όσον αφορά στα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου, με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο του κολεγίου εποπτικών αρχών, καθώς και με την εν λόγω συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, την εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή τη μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εντάσσει στην Τακτική Εποπτική Έκθεσή της προς την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως προς την αρχή εποπτείας του ομίλου, την αξιολόγησή της για τα μη διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου ίδια κεφάλαια κάθε μίας επιχείρησης που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και παρέχει εξηγήσεις αναφορικά με όλες τις προσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί κατά την αφαίρεση των εν λόγω μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων, 15

16 β) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, διαβουλεύεται με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του κολεγίου εποπτικών αρχών σχετικά με την αξιολόγησή της επί των μη διαθεσίμων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου, και ενημερώνει σχετικά τον όμιλο, γ) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, ζητά και λαμβάνει από κάθε ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή τη δική της αξιολόγηση σχετικά με την διαθεσιμότητα σε επίπεδο ομίλου των ιδίων κεφαλαίων των εποπτευομένων από αυτήν επιχειρήσεων, δ) η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, εξετάζει με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές τυχόν διαφορές μεταξύ εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης και εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ομίλου. 2. Στην περίπτωση ομίλου, του οποίου τόσο η συμμετέχουσα επιχείρηση όσο και όλες οι συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν έδρα στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά στα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου τη συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, την εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή την μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εντάσσει στην Τακτική Εποπτική Έκθεσή της προς την Τράπεζα της Ελλάδος την αξιολόγησή της για τα μη διαθέσιμα σε επίπεδο ομίλου ίδια κεφάλαια κάθε μίας επιχείρησης που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου και παρέχει κάθε είδους εξηγήσεις αναφορικά με όλες τις προσαρμογές που έχουν εφαρμοστεί κατά την αφαίρεση των εν λόγω μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων, β) η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον όμιλο, σχετικά με την αξιολόγησή της όσον αφορά στα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου. 3. Ομοίως, όταν η Τράπεζα της Ελλάδος δρα ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, συμμετέχει στις διαβουλεύσεις των ανωτέρω αναφερομένων περιπτώσεων, με τις λοιπές εποπτικές αρχές, την αρχή εποπτείας του ομίλου και τον ίδιο τον όμιλο. Άρθρο 19 (18 η κατευθυντήρια γραμμή) Εξισωτικό αποθεματικό σε επίπεδο ομίλου Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών διασφαλίζει ότι το εξισωτικό αποθεματικό σε επίπεδο ομίλου υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 70 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Ειδικότερα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία 16

17 ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αφαιρεί τα ακόλουθα: α) την αξία των ιδίων μετοχών που διατηρεί η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, και οι λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου, β) τα περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνουν τη θεωρητική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου στην περίπτωση κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης, και χαρτοφυλακίων προσαρμογής αντιστοίχισης. Άρθρο 20 (19 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσδιορισμός των ενοποιημένων δεδομένων για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας ομίλου Τα ενοποιημένα δεδομένα υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων λογαριασμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί και αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης της Φερεγγυότητας ΙΙ και τους κανόνες για τον συνυπολογισμό και την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Άρθρο 21 (20 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσδιορισμός του νομίσματος για τους σκοπούς του υπολογισμού του συναλλαγματικού κινδύνου Στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο λαμβάνεται υπόψη κάθε τεχνική μείωσης του κινδύνου που πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στα άρθρα 209 έως 215 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Όταν η ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται με βάση την τυποποιημένη μέθοδο, όλες οι επενδύσεις που εκφράζονται σε νόμισμα συνδεδεμένο με το νόμισμα των ενοποιημένων λογαριασμών λαμβάνονται υπόψη σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 188 του ανωτέρω αναφερόμενου Κανονισμού. Άρθρο 22 (21 η κατευθυντήρια γραμμή) Ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου (κατώτατο όριο της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου) Για τον προσδιορισμό της ελάχιστης ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου, σε περίπτωση που εφαρμόζεται η μέθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών 17

18 συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, χρησιμοποιούν τις ακόλουθες κεφαλαιακές απαιτήσεις: α) για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα εντός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου 1, τις επιμέρους Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, β) για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτες χώρες, που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου 1, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε απόφασης περί ισοδυναμίας, τις τοπικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, βάσει των οποίων μπορεί να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Άρθρο 23 (22 η κατευθυντήρια γραμμή) Μη συμμόρφωση προς την ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η μέθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, όταν δεν πληρείται πλέον η ελάχιστη ενοποιημένη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας ομίλου, ή όταν υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης εντός των επόμενων τριών μηνών, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4364/2016. Άρθρο 24 (23 η κατευθυντήρια γραμμή) Αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων σε επίπεδο ομίλου 1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών, ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, υπολογίζει την Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των σημαντικών ειδικών, σε επίπεδο ομίλου, κινδύνων που είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ομίλου. Εάν οι ειδικοί, σε επίπεδο ομίλου, κίνδυνοι είναι σημαντικοί, ο όμιλος θα πρέπει να εξετάσει την υποβολή αίτηση χρήσης ειδικών παραμέτρων σε επίπεδο ομίλου, ή μερικού εσωτερικού υποδείγματος για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας που αντιστοιχεί στους εν λόγω ειδικούς, σε επίπεδο ομίλου, κινδύνους. 2. Ως ειδικοί, σε επίπεδο ομίλου, κίνδυνοι προσδιορίζονται οι ακόλουθοι: α) οι κίνδυνοι που υφίστανται μεν και σε επίπεδο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, αλλά έχουν σημαντικά διαφορετικό αντίκτυπο (λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο) σε επίπεδο ομίλου, ή β) οι κίνδυνοι που υφίστανται μόνο σε επίπεδο ομίλου. 3. Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου αναφορικά με τους ειδικούς, σε επίπεδο 18

19 ομίλου, κινδύνους που είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, υπολογίζεται ως ακολούθως: α) με την εφαρμογή διαφορετικής βαθμονόμησης (calibration) των παραμέτρων στις σχετικές ενότητες ή υποενότητες κινδύνου από εκείνη που χρησιμοποιείται σε επίπεδο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, ή με την εφαρμογή κατάλληλων σεναρίων, αναφορικά με τους κινδύνους της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 της παρούσας, β) με την εφαρμογή κατάλληλων σεναρίων, αναφορικά με τους κινδύνους της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 της παρούσας, 4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, κατόπιν διαβούλευσης με τις λοιπές ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης στον όμιλο, σύμφωνα με τα άρθρα 190 και 191 παράγραφος 6 του ν.4364/2016, σε περίπτωση που ο όμιλος δεν είναι σε θέση να απεικονίσει το προφίλ κινδύνου στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας αυτού, λόγω των ειδικών κινδύνων που υφίστανται σε επίπεδο ομίλου, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Ομοίως, η Τράπεζα της Ελλάδος όταν ενεργεί ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή, διαβουλεύεται με τις λοιπές εποπτικές αρχές και την αρχή εποπτείας του ομίλου για τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαιτήσεως κατά τα ανωτέρω αντιστοίχως. Άρθρο 25 (24 η κατευθυντήρια γραμμή) Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω απόκλισης του προφίλ κινδύνου, σε περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου 1 Σε περίπτωση που σε μια συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ενός ομίλου, η οποία ενοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο 1, έχει επιβληθεί πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας λόγω απόκλισης του προφίλ κινδύνου της από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, αξιολογεί κατά πόσον το προφίλ κινδύνου σε επίπεδο ομίλου αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, όπως υπολογίζεται με την τυποποιημένη μέθοδο, ή με εσωτερικό υπόδειγμα, και εξετάζει την ανάγκη επιβολής στον όμιλο πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης. Άρθρο 26 (25 η κατευθυντήρια γραμμή) Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω απόκλισης του συστήματος διακυβέρνησης σε περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου 1 Σε περίπτωση που σε μια συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ενός ομίλου, η οποία ενοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο 1, έχει επιβληθεί πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση 19

20 φερεγγυότητας λόγω απόκλισης του συστήματος διακυβέρνησης από τις διατάξεις της Ενότητας 2 του Κεφαλαίου Δ του Πρώτου Μέρους του ν.4364/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, αξιολογεί τη σημαντικότητα της απόκλισης από τις απαιτήσεις των άρθρων 30 έως 37 του ν.4364/2016 και εξετάζει την ανάγκη επιβολής στον όμιλο πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης. Άρθρο 27 (26 η κατευθυντήρια γραμμή) Αξιολόγηση της απόκλισης σε ατομικό επίπεδο, σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικής απόκλισης σε επίπεδο ομίλου 1. Όταν, αναφορικά με έναν όμιλο ο οποίος διαθέτει συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, εντοπίζεται σημαντική απόκλιση, είτε του προφίλ κινδύνου είτε του συστήματος διακυβέρνησης, σε επίπεδο ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί κατά πόσον η εν λόγω απόκλιση απορρέει από το προφίλ κινδύνου, ή από το σύστημα διακυβέρνησης εποπτευομένης από αυτήν συνδεδεμένης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης. 2. Σε αυτήν την περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί πόσο σημαντική είναι η απόκλιση από το προφίλ κινδύνου, ή από τις απαιτήσεις του συστήματος διακυβέρνησης, και εξετάζει την ανάγκη επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης στο επίπεδο της συνδεδεμένης επιχείρησης του ομίλου. Άρθρο 28 (27 η κατευθυντήρια γραμμή) Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σε περίπτωση εφαρμογής της μεθόδου 2 Όταν το σύνολο ή μέρος της Κεφαλαιακών Απαίτησης Φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται με τη μέθοδο 2, κάθε πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω απόκλισης στο προφίλ κινδύνου, η οποία επιβάλλεται σε συνδεδεμένη επιχείρηση που περιλαμβάνεται στην μέθοδο 2, προστίθεται στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας επί τη βάσει του αναλογικού μεριδίου όπως καθορίζεται στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 179 του ν.4364/

21 Άρθρο 29 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Η παρούσα Πράξη και το Τεχνικό Παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 21

22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπολογισμός της συνεισφοράς της θυγατρικής ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης στην Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας («SCR») του ομίλου (άρθρα 13, 15 και 16 της παρούσας) Contrj = SCRj x SCRdiversified/Σi SCRisolo Όπου: - SCRj : η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας σε ατομικό επίπεδο για την επιχείρηση j, - SCRdiversified : η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας που υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση (α) του άρθρου 336 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, - SCRisolo : η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετέχουσα επιχείρηση και κάθε συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της SCRdiversified, - ο λόγος SCRdiversified/Σi SCRisolo αναπαριστά την αναλογική προσαρμογή συνεπεία της αναγνώρισης αποτελεσμάτων διαφοροποίησης σε επίπεδο ομίλου. Για επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία με αναλογική ενοποίηση, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, στον ανωτέρω υπολογισμό περιλαμβάνεται μόνο το αναλογικό μερίδιο της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας των επιχειρήσεων σε ατομικό επίπεδο. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 22

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί τα οριζόμενα κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2016 (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1133/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΟΛ 1133/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΛ 1133/2017 Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη ηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική Απόφαση δυνάμει του άρθρου 41Ζ. Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ)

Κανονιστική Απόφαση δυνάμει του άρθρου 41Ζ. Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4034 Κ.Δ.Π. 511/2005 Αρ. 4049, 11.11.2005 Αριθμός 511 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ EillTPOllHΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕL4Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓ ΑΤΠ(ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΕΠΟΥΝ Σύμφωνα με τον νόμο οι ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ)

«Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) «Φερεγγυότητα ΙΙ» (Οδηγία 2009/138/ΕΚ) Γενικά χαρακτηριστικά - Σκοπός: ολιστική διαχείριση των κινδύνων, έµφαση όχι µόνο στους επιµέρους κινδύνους, αλλά και στην συνολικό επίπεδο λειτουργίας της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα