ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/"

Transcript

1 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων (EIOPA-BoS / ) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) τον ν.4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 13) και ιδίως το άρθρο 46 αυτού, γ) τον Κανονισμό υπ αριθμ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΕ L 331 της ), και ιδίως το άρθρο 16 αυτού, δ) τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της ), ε) τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων (EIOPA-BoS / ) στο κείμενο των οποίων αναφέρεται ότι εφαρμόζονται από την 1 η Ιανουαρίου 2016, και στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Να υιοθετήσει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων (EIOPA-BoS / ), ως εξής: Άρθρο 1 Σκοπός και ορισμοί 1. Σκοπός της παρούσας είναι να θεσπισθεί πλαίσιο οδηγιών για την εφαρμογή της περίπτωσης (γ) του άρθρου 79 του ν.4364/2016 καθώς και των άρθρων 83, 205, 206 και 207 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί που δίδονται στις αντίστοιχες έννοιες στα κείμενα του ν.4364/2016, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των Κανονισμών που αναφέρονται ανωτέρω. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των ορισμών των ιδίων εννοιών στην ελληνική απόδοση των ως άνω κειμένων, προκρίνεται η ορολογία που υιοθετεί ο ν.4364/2016. Ειδικότερα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αποτιμήσεις ή ισολογισμός της Φερεγγυότητας ΙΙ»: Οι αποτιμήσεις όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο ν.4364/2016, στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, στην κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία αμέσου εφαρμογής και σε κάθε άλλη απόφαση η οποία έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω. β) «Αποτιμήσεις για φορολογικούς σκοπούς»: Οι αποτιμήσεις όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. γ) «στιγμιαία απώλεια»: η στιγμιαία απώλεια που αναφέρεται στο άρθρο 207 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Άρθρο 2 (1 η κατευθυντήρια γραμμή) Υπολογισμός της Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 1. Κατά τον υπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, του αντικτύπου ενός σεναρίου στα βασικά ίδια κεφάλαια, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις: α) διατηρούν αμετάβλητες τις ταμειακές ροές που σχετίζονται με μελλοντικές προαιρετικές παροχές και δεν προβαίνουν σε επανεκτίμηση της παρούσας αξίας τους, και β) όταν το σενάριο επηρεάζει τη χρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου - ειδικά στην περίπτωση που το σενάριο αφορά στιγμιαίες μεταβολές του επιπέδου των επιτοκίων- προβαίνουν σε επανεκτίμηση της παρούσας αξίας μόνον των ταμειακών ροών που σχετίζονται με εγγυημένες παροχές. 2. Όταν οι επιχειρήσεις διαμορφώνουν τις μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που έπονται ενός σεναρίου σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, λαμβάνουν υπόψη τους τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Άρθρο 3 (2 η κατευθυντήρια γραμμή) Μέθοδος προσδιορισμού της κεφαλαιακής απαίτησης των επιμέρους υποενοτήτων κινδύνου κατά τον υπολογισμό της Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τον υπολογισμό της Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, όταν η κεφαλαιακή απαίτηση μιας ενότητας ή υποενότητας κινδύνου βασίζεται στον αντίκτυπο ενός σεναρίου, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να υπολογίζουν τον αντίκτυπο αυτό εμμέσως, χρησιμοποιώντας ως βάση τους αντίστοιχους υπολογισμούς για την Καθαρή Βασική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας, ως ακολούθως: α) υπολογίζεται η αξία των μελλοντικών προαιρετικών παροχών λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του σεναρίου, 3

4 β) υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της αξίας των μελλοντικών προαιρετικών παροχών που είναι ενσωματωμένες στη βέλτιστη εκτίμηση των τεχνικών προβλέψεων και της αξίας που αναφέρεται στο στοιχείο (α), γ) το αποτέλεσμα της περίπτωσης (β) ανωτέρω προστίθεται στην αντίστοιχη κεφαλαιακή απαίτηση της επιμέρους ενότητας ή υποενότητας κινδύνου της Καθαρής Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας. Άρθρο 4 (3 η κατευθυντήρια γραμμή) Αντίκτυπος σεναρίων στις μελλοντικές προαιρετικές παροχές κατά τον υπολογισμό της Καθαρής Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας Κατά τους υπολογισμούς της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 206 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, όταν οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αντίκτυπο ενός σεναρίου στις μελλοντικές προαιρετικές παροχές που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προβλέψεις, λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα: α) τον αντίκτυπο του σεναρίου στα μελλοντικά κέρδη, και β) τις μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που σχετίζονται με τη διανομή μελλοντικών προαιρετικών παροχών, κάτω από το συγκεκριμένο σενάριο. 2. Κατά τον υπολογισμό της Καθαρής Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη την επίπτωση στις μελλοντικές προαιρετικές παροχές λόγω μεταβολής της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων άνευ κινδύνου που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση των ταμειακών ροών, είτε αυτή οφείλεται σε εφαρμογή σεναρίων είτε σε άλλους λόγους. Άρθρο 5 (4 η κατευθυντήρια γραμμή) Ποσοστά συμμετοχής σε μελλοντικά κέρδη Κατά τους υπολογισμούς της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 206 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, σε περίπτωση που οι παραδοχές σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης που έπονται ενός σεναρίου περιλαμβάνουν τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στα μελλοντικά κέρδη, οι επιχειρήσεις, όταν καθορίζουν την παραδοχή για την ανωτέρω μεταβολή, λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τη φύση, όσο και την ένταση της υποκρυπτόμενης ακραίας μεταβολής που περιλαμβάνεται στο σενάριο αυτό. 4

5 Άρθρο 6 (5 η κατευθυντήρια γραμμή) Ενέργειες διαχείρισης 1. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης όσον αφορά στη διανομή μελλοντικών προαιρετικών παροχών συνάδουν υποχρεωτικά με την υφιστάμενη επιχειρηματική πρακτική τους. 2. Κατά τον υπολογισμό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν παραδοχές σχετικά με τις μελλοντικές ενέργειες διαχείρισης τους σε επίπεδο ανάλυσης και λεπτομέρειας που να αντικατοπτρίζει όλους τους σημαντικούς και σχετικούς νομικούς, κανονιστικούς ή συμβατικούς περιορισμούς περί διανομής μελλοντικών προαιρετικών παροχών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο 7 (6 η κατευθυντήρια γραμμή) Βαθμός ανάλυσης υπολογισμού Ο υπολογισμός της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων διενεργείται αναλυτικά και λεπτομερώς, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει τις σημαντικότερες συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές φορολογικές διατάξεις. Άρθρο 8 (7 η κατευθυντήρια γραμμή) Αρχές και μέθοδοι αποτίμησης 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά τον υπολογισμό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων, περιλαμβάνουν τους θεωρητικούς αναβαλλόμενους φόρους - DT Notional ως ακολούθως: α) Υπολογίζονται οι διαφορές μεταξύ των αποτιμήσεων της Φερεγγυότητας ΙΙ και των αποτιμήσεων για φορολογικούς σκοπούς, οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα εφαρμογής της στιγμιαίας απώλειας, 5

6 β) Από τις διαφορές της περίπτωσης (α) ανωτέρω, υπολογίζονται αυτές οι οποίες αφορούν σε ουσιώδεις προσωρινές διαφορές, γ) Η κάθε μία προσωρινή διαφορά της περίπτωσης (β) ανωτέρω, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχα εφαρμοζόμενο σε αυτήν φορολογικό συντελεστή (θεωρητική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTA Notional - ή θεωρητική αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση - DTL Notional ). Η προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων προσδιορίζεται από το μέρος των θεωρητικών αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων τα οποία αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 ως 15 της παρούσας. 3. Κατά τους υπολογισμούς της παραγράφου 1 της παρούσας, οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 Κανονισμού (EE) 2015/35, λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται για σκοπούς φερεγγυότητας ή φορολογικούς σκοπούς. 4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 της παρούσας, οι επιχειρήσεις δύνανται να εφαρμόζουν κατά τους υπολογισμούς της παραγράφου 1 έναν ή περισσότερους μέσους φορολογικούς συντελεστές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι οι εν λόγω μέσοι φορολογικοί συντελεστές έχουν τεθεί σε κατάλληλο επίπεδο και ότι με την ως άνω μέθοδο αποφεύγονται ουσιώδεις ανακρίβειες υπολογισμού της προσαρμογής. Άρθρο 9 (8 η κατευθυντήρια γραμμή) Επιμερισμός ζημιών 1. Σε περίπτωση που ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση εφαρμόζει την παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος και ο υπολογισμός της προσαρμογής σε συγκεντρωτικό επίπεδο δεν αντικατοπτρίζει τις σημαντικές συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές φορολογικές διατάξεις, τότε υποχρεωτικά επιμερίζει τις αιτίες της ζημιάς της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 στους κινδύνους που λαμβάνονται υπόψη από τις βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και από την κεφαλαιακή απαίτηση για λειτουργικό κίνδυνο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 207 του ίδιου Κανονισμού. 2. Σε περίπτωση που η κατανομή της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος δεν αντικατοπτρίζει τις σημαντικότερες συναφείς νομοθετικές και κανονιστικές φορολογικές διατάξεις, η επιχείρηση κατανέμει τη ζημία στα διάφορα στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού αναλυτικά και λεπτομερώς. 6

7 Άρθρο 10 (9 η κατευθυντήρια γραμμή) Ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση κερδών ή ζημιών 1. Όταν μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση: α) είτε έχει προσχωρήσει σε συμβάσεις μεταβίβασης κέρδους ή ζημίας σε άλλη επιχείρηση, β) είτε δεσμεύεται από συμφωνίες μεταβίβασης κέρδους ή ζημίας που προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (φορολογικοί όμιλοι) γ) είτε δεσμεύεται από συμφωνίες περί εν ισχύι ή αναμενόμενης μεταβίβασης κέρδους ή ζημίας, μέσω συμψηφισμού των εν λόγω ζημιών με κέρδη άλλης επιχείρησης στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων φορολογικής ενοποίησης (ενιαία φορολογική οντότητα), η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω συμφωνίες για τον υπολογισμό της προσαρμογής της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων. 2. Όταν έχει συμβατικά συμφωνηθεί και είναι πιθανό να μεταβιβαστεί μια ζημία σε άλλη επιχείρηση ή όταν τέτοιου είδους μεταβίβαση ζημιών πραγματοποιείται ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω συμψηφισμού των εν λόγω ζημιών με κέρδη άλλης επιχείρησης («παραλήπτρια επιχείρηση») αφότου η επιχείρηση («μεταβιβάζουσα επιχείρηση») υποστεί στιγμιαία απώλεια, η μεταβιβάζουσα επιχείρηση αναγνωρίζει τη σχετική προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου μόνο στον βαθμό που η πληρωμή ή άλλη παροχή θα ληφθεί ως αντάλλαγμα της μεταβίβασης των θεωρητικών φορολογικών ζημιών και εφόσον επιτρέπεται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. 3. Εφόσον επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η μεταβιβάζουσα επιχείρηση αναγνωρίζει την εισπρακτέα πληρωμή ή παροχή μόνο στον βαθμό που θα ήταν δυνατό να αναγνωριστεί η προσαρμογή του αναβαλλόμενου φόρου σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος σε περίπτωση που δεν μεταβιβαζόταν η ζημία. 4. Εφόσον επιτρέπεται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία, η μεταβιβάζουσα επιχείρηση αναγνωρίζει εισπρακτέες πληρωμές ή παροχές μόνον εάν η ρύθμιση ή η σύμβαση είναι νομικά ισχυρή και εκτελεστή από τη μεταβιβάζουσα επιχείρηση σε σχέση με τη μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων. 5. Εάν η αξία της εισπρακτέας πληρωμής ή παροχής εξαρτάται από τη φερεγγυότητα ή τη φορολογική θέση της παραλήπτριας επιχείρησης ή από αυτήν της υφιστάμενης φορολογικής ενοποίησης (ενιαία φορολογική οντότητα) συνολικά, η μεταβιβάζουσα επιχείρηση βασίζει την αποτίμηση της εισπρακτέας πληρωμής ή των εισπρακτέων 7

8 παροχών σε αξιόπιστη εκτίμηση της αξίας που αναμένεται να εισπραχθεί ως αντάλλαγμα της μεταβιβασθείσας ζημίας. 6. Η μεταβιβάζουσα επιχείρηση επαληθεύει ότι η παραλήπτρια επιχείρηση είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σε ακραίες καταστάσεις, δηλαδή αφού υποστεί τις ακραίες μεταβολές της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας, εφόσον η παραλήπτρια επιχείρηση υπόκειται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4364/2016 ή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ. 7. Η μεταβιβάζουσα επιχείρηση λαμβάνει υπόψη κάθε πληρωτέο φόρο επί της εισπρακτέας πληρωμής ή παροχής στο αναγνωρισμένο ποσό θεωρητικών αναβαλλόμενων φόρων. 8. Εάν η παραλήπτρια επιχείρηση σε ατομική βάση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4364/2016 ή της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, δεν αναγνωρίζει τη μεταβιβασθείσα ζημία στον υπολογισμό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Άρθρο 11 (10 η κατευθυντήρια γραμμή) Προσωρινός χαρακτήρας 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν θεωρητικά αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (θεωρητικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις) μόνον εφόσον οφείλονται σε προσωρινές φορολογικές διαφορές. 2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν αναγνωρίζουν θεωρητικά αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (θεωρητικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - DTA Notional ) εκτός και αν αποδεικνύουν ότι μπορούν να συμψηφίζονται έναντι παρελθουσών φορολογικών υποχρεώσεων ή τρεχουσών ή πιθανών μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων, εφόσον ο συμψηφισμός επιτρέπεται από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία. 8

9 Άρθρο 12 (11 η κατευθυντήρια γραμμή) Αποφυγή διπλού υπολογισμού 1. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζουν την διαφορά των αναγνωρισμένων θεωρητικών αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων (DTA Notional ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της παρούσας, από τα ήδη αναγνωρισμένα φορολογικά αναβαλλόμενα περιουσιακά στοιχεία (DTA) που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό της Φερεγγυότητας ΙΙ ως ακολούθως: LAC DTA = DTA DTA Notional 2. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις υπολογίζουν την διαφορά των αναγνωρισμένων θεωρητικών αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (DTL Notional ), μείον τις ήδη αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (DTL) που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό της Φερεγγυότητας ΙΙ ως ακολούθως: LAC DTL = DTL Notional DTL 3. Εάν η στιγμιαία απώλεια έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (δηλαδή εάν LAC DTA < 0 ), οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις θέτουν: LAC DTA = 0, εκτός εάν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, λαμβάνοντας υπόψη την στιγμιαία απώλεια και τον αντίκτυπό της στην τρέχουσα και μελλοντική χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος, η αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων δεν μπορεί να υποστηρίζεται από τις ίδιες αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη που ήδη υποστηρίζουν την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στον ισολογισμό της Φερεγγυότητας ΙΙ. 5. Η προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων (LAC) ισούται με το άθροισμα του LAC DTA και του LAC DTL και δεν μπορεί να είναι θετική: LAC = min (LAC DTA + LAC DTL, 0) 6. Για τον υπολογισμό και την αναγνώριση των θεωρητικών αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων (απαιτήσεων), οι επιχειρήσεις ακολουθούν τις αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. 9

10 Άρθρο 13 (12 η κατευθυντήρια γραμμή) Αναγνώριση βάσει μελλοντικών κερδών 1. Εάν η αναγνώριση των θεωρητικών αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων (απαιτήσεων) βασίζεται σε εκτίμηση των μελλοντικών φορολογητέων κερδών, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τις ανωτέρω θεωρητικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνον εφόσον θεωρούν ότι είναι πιθανό να διαθέτουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έχοντας υποστεί απώλεια ίση με την περιγραφόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 207 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Οι επιχειρήσεις κατά την εκτίμηση του προσωρινού χαρακτήρα των θεωρητικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και του χρονικής διάρθρωσης των μελλοντικών φορολογητέων κερδών, χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) η εκτίμηση διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, β) στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη οι προοπτικές της επιχείρησης κάτω από την υπόθεση ότι έχει υποστεί στιγμιαία απώλεια. Άρθρο 14 (13 η κατευθυντήρια γραμμή) Απαλλαγή από τον υπολογισμό όταν η απόδειξη της επιλεξιμότητας είναι επαχθής Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να παραβλέπουν τις θεωρητικές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, και να τις θεωρούν ίσες με μηδέν (0), κατά τον υπολογισμό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών, σε περίπτωση που είναι εξαιρετικά επαχθές για την επιχείρηση να αποδείξει την επιλεξιμότητά τους. Άρθρο 15 (14 η κατευθυντήρια γραμμή) Θεωρητικές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 207 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά τον υπολογισμό της προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων, περιλαμβάνουν τις θεωρητικές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (DTL Notional ) που απορρέουν από τη στιγμιαία απώλεια. 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 (15 η κατευθυντήρια γραμμή) Πεδίο εφαρμογής 1. Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εφαρμόζει την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων, όταν ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου πραγματοποιείται στη βάση ενοποιημένων λογαριασμών (μέθοδος 1) ή με συνδυασμό των μεθόδων 1 και Στην περίπτωση που ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου πραγματοποιείται με συνδυασμό των μεθόδων 1 και 2, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 178 του ν. 4364/2016, τότε η προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων εφαρμόζεται μόνον στα ενοποιημένα δεδομένα που προσδιορίζονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ Συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών για τις οποίες ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου πραγματοποιείται με τη μέθοδο 2, δεν εφαρμόζουν την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων. 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ Άρθρο 17 (16 η κατευθυντήρια γραμμή) Σενάρια Όταν η τυποποιημένη μέθοδος απαιτεί την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών σεναρίων (ενδεικτικά, κινδύνου επιτοκίων, συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου ανικανότητας νοσηρότητας σε ασφαλίσεις υγείας) η επιλογή αυτή πραγματοποιείται σε επίπεδο ομίλου, η οποία μπορεί να μην ταυτίζεται με την αντίστοιχη επιλογή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Προκειμένου να υπολογιστεί η ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων για τις υποενότητες κινδύνου της κεφαλαιακής απαίτησης του ομίλου, το σενάριο που αφορά στον όμιλο εφαρμόζεται σε κάθε μία ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ενοποιείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, βάσει της εφαρμογής του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 18. Άρθρο 18 (17 η κατευθυντήρια γραμμή) Υπολογισμός της καθαρής Βασικής Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 1. Κατά τον προσδιορισμό της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων ενός ομίλου σε επίπεδο υποενοτήτων κινδύνου της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητάς του, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπολογίζει την καθαρή βασική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας του ομίλου σε επίπεδο υποενότητας κινδύνου βάσει του μαθηματικού τύπου της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη το σενάριο που έχει επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας. Κατά την εφαρμογή του εν λόγω μαθηματικού τύπου λαμβάνεται υπόψη η επιμέρους δυνατότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων για κάθε μία ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ενοποιείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. group netscr sub module group = grossscr sub module + 12

13 a (grossscr sub module FDB netscr sub module ) min(1; grossscr sol o netscr sol o) Όπου: - a είναι το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, - FDB είναι το συνολικό ποσό μελλοντικών προαιρετικών παροχών της κάθε επιχείρησης σε ατομική βάση, προσαρμοσμένο για συναλλαγή εντός του ομίλου (ενδοομιλικές), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 339 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, - τα netscr sub module και grossscr sub module καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, και - τα grossscr sol o και netscr είναι η συνάθροιση των netscr sub module grossscr sub module για κάθε ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, είτε βάσει των σχετικών πινάκων συσχέτισης της τυποποιημένης μεθόδου είτε βάσει του εγκεκριμένου εσωτερικού υποδείγματος. 2. Η τιμή της nbscr της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 υπολογίζεται είτε ως συνάθροιση λαμβάνοντας υπόψη τους πίνακες συσχέτισης της τυποποιημένης μεθόδου είτε από το εγκεκριμένο εσωτερικό υπόδειγμα. Η τιμή των μελλοντικών προαιρετικών παροχών της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του ανωτέρω Κανονισμού αντιστοιχεί στο τμήμα των μελλοντικών προαιρετικών παροχών το οποίο σχετίζεται μόνον με τα ενοποιημένα δεδομένα των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του ιδίου Κανονισμού. Άρθρο 19 (18 η κατευθυντήρια γραμμή) Συναλλαγές εντός του ομίλου Κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων δεδομένων, εάν το τμήμα της βέλτιστης εκτίμησης των τεχνικών προβλέψεων που σχετίζεται με μελλοντικές προαιρετικές παροχές των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ατομική βάση επιδέχεται προσαρμογές για συναλλαγές εντός του ομίλου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 339 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τότε το συνολικό ποσό των μελλοντικών προαιρετικών παροχών σε επίπεδο ομίλου προσαρμόζεται αναλόγως. 13

14 Άρθρο 20 (19 η κατευθυντήρια γραμμή) Ανώτατο όριο Η προσαρμογή για την απορρόφηση ζημιών των τεχνικών προβλέψεων σε επίπεδο ομίλου δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το άθροισμα των προσαρμογών για την απορρόφηση ζημιών των τεχνικών προβλέψεων των επιμέρους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ενοποιούνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. Άρθρο 21 (20 η κατευθυντήρια γραμμή) Εναλλακτικός υπολογισμός 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18 της παρούσας, σε περίπτωση που υφίσταται εύλογο επίπεδο ομοιογένειας των μελλοντικών προαιρετικών παροχών μεταξύ της τυχόν συμμετέχουσας ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης και των επιμέρους ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ενοποιούνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 εντός του ομίλου, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών μπορεί να υπολογίζει την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων σε επίπεδο ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας. 2. Για να μπορεί μια συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών να εφαρμόζει την παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον εκείνη δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, άλλως στην αρχή εποπτείας του ομίλου, ότι εξασφαλίζεται το εύλογο επίπεδο ομοιογένειας μεταξύ των μελλοντικών προαιρετικών παροχών εντός του ομίλου, σύμφωνα με το επιχειρηματικό προφίλ και το προφίλ κινδύνου του ομίλου. Άρθρο 22 (21 η κατευθυντήρια γραμμή) Εναλλακτικός υπολογισμός 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 21 της παρούσας, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπολογίζει την προσαρμογή για την 14

15 ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μέθοδο: Adj group TP = Όπου: SCR diversified SCR Adj TP - Adj TP είναι η προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων σε ατομική βάση για κάθε ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ενοποιείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, - είναι το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, SCR diversified - το ποσοστό αντικατοπτρίζει την αναλογική προσαρμογή λόγω των SCR ωφελειών από τη διαφοροποίηση εντός ενός ομίλου, και ειδικότερα - ο αριθμητής SCR diversified είναι η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας που υπολογίζεται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 336 του ως άνω Κανονισμού, αλλά πριν από την προσαρμογή της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων, δηλαδή ισούται με SCR diversified = BSCR diversified + SCR diversified operational, - ο δε παρονομαστής SCR είναι η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας πριν από την προσαρμογή της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων για κάθε επιμέρους ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ενοποιείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ Άρθρο 23 (22 η κατευθυντήρια γραμμή) Υπολογισμός Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η εταιρεία ασφαλιστικών συμμετοχών ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών υπολογίζει την 15

16 προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Adj group DT = SCR diversified SCR Adj TD Όπου: - είναι το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, - Adj DT είναι η προσαρμογή για το αποτέλεσμα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων σε ατομική βάση για κάθε ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ενοποιείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, - SCR είναι η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας πριν από την προσαρμογή της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων και μετά από την προσαρμογή για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων για κάθε επιμέρους ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση που ενοποιείται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 335 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, και - SCR diversified είναι η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας που υπολογίζεται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 336 του ως άνω Κανονισμού μετά την προσαρμογή της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και πριν από την προσαρμογή της ικανότητας απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων φόρων δηλαδή ισούται, σε περίπτωση χρήσης της τυποποιημένης μεθόδου, με SCR diversified = BSCR diversified + SCR diversified operational group + Adj TP 16

17 Άρθρο 24 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Υποδιοικητής Ο Υποδιοικητής Ο Διοικητής Θεόδωρος Μητράκος Ιωάννης Μουρμούρας Ιωάννης Στουρνάρας Ακριβές Αντίγραφο Αθήνα, Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Η Διευθύντρια [υπογεγραμμένο] Ιωάννα Σεληνιωτάκη 17

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 64/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 80/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα κεφάλαια (EIOPA-BoS-14-169/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 413 19 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπα ϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 262/

Συνεδρίαση 262/ Συνεδρίαση 262/23.2.2018 Θέμα 3: Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 66/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1133/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΠΟΛ 1133/2017 Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΠΟΛ 1133/2017 Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη ηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 408 19 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊ κής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 31/

Συνεδρίαση 31/ Συνεδρίαση 31/9.5.2016 Θέμα 1: Καθορισμός κανόνων υπολογισμού των τακτικών εκ των προτέρων εισφορών που καταβάλλουν τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών, σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 98 του άρθρου 2 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 79/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ταξινόμηση ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα