Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου"

Transcript

1 EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Εισαγωγή 1.1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (εφεξής «κανονισμός EIOPA») Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρονται στα άρθρα 212 έως 235 και 261 έως 263 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (εφεξής «οδηγία Φερεγγυότητα II») 2 καθώς και με τα άρθρα 328 έως 342 των εκτελεστικών μέτρων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον υπολογισμό της φερεγγυότητας ομίλου είναι να προσδιοριστούν και να εναρμονιστούν οι απαιτήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της φερεγγυότητας ομίλου Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε όλες τις μεθόδους υπολογισμού της φερεγγυότητας ομίλου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Κατά περίπτωση, στις κατευθυντήριες γραμμές θα προσδιορίζεται η τυποποιημένη μέθοδος ή το εσωτερικό υπόδειγμα Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την αντιμετώπιση των ομίλων του ΕΟΧ στο πλαίσιο των άρθρων 215 έως 217 της οδηγίας Φερεγγυότητα II Εάν επιτρέπεται στον όμιλο να χρησιμοποιεί τη μέθοδο 2 για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας ομίλου, και εφόσον το κράτος μέλος έχει εφαρμόσει τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 227 παράγραφος 1 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι τοπικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια όπως προβλέπονται από την ισοδύναμη τρίτη χώρα Εάν δεν παρέχεται ορισμός στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις νομικές πράξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου ΕΕ L 331 της , σ ΕΕ L 335 της , σ ΕΕ L 12 της , σ /16

3 Κατευθυντήρια γραμμή 1 Πεδίο εφαρμογής του υπολογισμού της φερεγγυότητας ομίλου Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη όλων των κινδύνων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που ανήκουν στον όμιλο, εκτός αν αποκλείονται για άλλο λόγο βάσει του άρθρου 214 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Κατευθυντήρια γραμμή 2 - Διαδικασία ενοποίησης Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να παρέχει καθοδήγηση σε όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο κατάρτισης των δεδομένων για τον σκοπό του υπολογισμού της φερεγγυότητας του ομίλου. Πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την κατάρτιση των ενοποιημένων, συνδυαστικών ή συγκεντρωτικών δεδομένων ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο υπολογισμού. Πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οδηγίες της εφαρμόζονται επαρκώς και ομοιογενώς εντός του ομίλου όσον αφορά την αναγνώριση και την αποτίμηση στοιχείων του ισολογισμού καθώς και τον συνυπολογισμό και τον τρόπο αντιμετώπισης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Κατευθυντήρια γραμμή 3 - Αξιολόγηση σημαντικής και δεσπόζουσας επιρροής Κατά τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής σε επίπεδο ομίλου, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή κάθε απόφασης που έχει ληφθεί από την αρχή εποπτείας του ομίλου σχετικά με το επίπεδο επιρροής που ασκείται πραγματικά από οποιαδήποτε επιχείρηση σε άλλη επιχείρηση. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Περιπτώσεις εφαρμογής εποπτείας ομίλου Δεδομένου ότι οι τέσσερις περιπτώσεις εφαρμογής εποπτείας ομίλου που αναφέρονται στο άρθρο 213 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) της οδηγίας Φερεγγυότητα II δεν αποκλείονται αμοιβαία, οι εποπτικές αρχές πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο εφαρμογής των διαφόρων περιπτώσεων εποπτείας ομίλου που προβλέπονται δυνάμει του εν λόγω άρθρου εντός του ίδιου ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 5 - Μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών με έδρα σε τρίτη χώρα Σύμφωνα με το άρθρο 215 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, σε περίπτωση που υπάρχει υπο-όμιλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 213 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της οδηγίας Φερεγγυότητα II, ο οιονεί επόπτης ομίλου όπως ορίζεται στο άρθρο 260 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, πρέπει να διασφαλίζει ότι η εποπτεία του ομίλου εφαρμόζεται εξ ορισμού στο επίπεδο της τελικής μητρικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ωστόσο, εάν η μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών 3/16

4 συμμετοχών έχει έδρα εκτός του ΕΟΧ και υπόκειται σε ισοδύναμη εποπτεία σε επίπεδο ομίλου από αρχή τρίτης χώρας, ο οιονεί επόπτης του ομίλου όπως ορίζεται στο άρθρο 260 της οδηγίας Φερεγγυότητα II πρέπει να βασίζεται στην εποπτεία του ομίλου που ασκείται από τις εποπτικές αρχές της τρίτης χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 261 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, και να απαλλάσσει τον όμιλο της τρίτης χώρας από την εποπτεία ομίλου σε επίπεδο τελικής μητρικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκής Ένωση κατά περίπτωση, εάν αυτό θα συνεπαγόταν την αποτελεσματικότερη εποπτεία του ομίλου και δεν θα εμπόδιζε τις εποπτικές δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων εποπτικών αρχών σε σχέση με τις επιμέρους αρμοδιότητές τους Κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, ο οιονεί επόπτης του ομίλου όπως ορίζεται στο άρθρο 260 της οδηγίας Φερεγγυότητα II πρέπει να θεωρεί ότι επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εποπτεία του ομίλου όταν πληρούνται τα εξής κριτήρια: α) η εποπτεία του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα αξιόπιστης αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο υπο-όμιλος εντός του ΕΟΧ και οι οντότητές του, λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης του ομίλου, της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των κινδύνων, καθώς και της διάθεσης κεφαλαίων εντός του ομίλου β) η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της αρχής εποπτείας του ομίλου της τρίτης χώρας και των εποπτικών αρχών του ΕΟΧ για τον υπό εξέταση όμιλο είναι διαρθρωμένη και η διαχείρισή της οργανώνεται μέσω τακτικών συνεδριάσεων και κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ενός σώματος εποπτών στο οποίο προσκαλούνται να μετάσχουν οι εποπτικές αρχές του ΕΟΧ και η EIOPA γ) στις εν λόγω τακτικές συνεδριάσεις συμφωνείται ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιτόπιων ελέγχων, από τις εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στην εποπτεία του ομίλου Εάν η μητρική ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών έχει έδρα εκτός του ΕΟΧ και δεν υπόκειται σε ισοδύναμη εποπτεία τρίτης χώρας, η εποπτεία της φερεγγυότητας του ομίλου εφαρμόζεται στο επίπεδο της τελικής μητρικής επιχείρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν υπάρχει όμιλος, όπως ορίζεται στο άρθρο 213 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος όμιλος, οι εποπτικές αρχές πρέπει να αποφασίζουν εάν θα ζητούν, δυνάμει του άρθρου 262 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, τη σύσταση ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εάν ο εν λόγω όμιλος του ΕΟΧ θα υπόκειται σε εποπτεία ομίλου και σε υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 6 - Η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας Εάν η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας, ο υπολογισμός της φερεγγυότητας του ομίλου πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα του ομίλου που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 213 4/16

5 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) ή γ) της οδηγίας Φερεγγυότητα II, και όχι στην ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας. Κατευθυντήρια γραμμή 7 Εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού Για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ίδιο πεδίο εφαρμογής σε επίπεδο ομίλου, όπως αυτό καθορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή 1, ανεξαρτήτως εάν εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού 1, η μέθοδος υπολογισμού 2 ή συνδυασμός και των δύο μεθόδων. Κατευθυντήρια γραμμή 8 - Επιλογή της μεθόδου υπολογισμού και αξιολόγηση των συναλλαγών εντός του ομίλου Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον η αποκλειστική εφαρμογή της μεθόδου 1 δεν είναι ενδεδειγμένη σύμφωνα με το άρθρο 328 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των εκτελεστικών μέτρων, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη την παρουσία συναλλαγών εντός του ομίλου μεταξύ της συνδεδεμένης επιχείρησης που τελεί υπό αξιολόγηση για αφαίρεση και άθροιση και όλων των άλλων οντοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο υπολογισμού της φερεγγυότητας του ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 9 - Αναλογικό μερίδιο Στην περίπτωση συνδεδεμένης επιχείρησης η οποία συνδέεται με άλλη επιχείρηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να καθορίζει το αναλογικό μερίδιο που θα εφαρμόζεται κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου, ανεξαρτήτως της επιλογής μεθόδου υπολογισμού Κατά κανόνα, πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικό μερίδιο 100%. Εάν ένας όμιλος ζητεί να χρησιμοποιεί άλλο ποσοστό, οφείλει να εξηγεί στην αρχή εποπτείας του ομίλου για ποιον λόγο αυτό είναι κατάλληλο. Κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και με τον ίδιο τον όμιλο, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αποφασίζει για την καταλληλότητα του αναλογικού μεριδίου που έχει επιλέξει ο όμιλος Κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου σύμφωνα με τη μέθοδο 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να καθορίζει το αναλογικό μερίδιο που κατέχει στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της λαμβάνοντας ως βάση: α) ποσοστό 100% όταν περιλαμβάνει θυγατρική σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) των εκτελεστικών μέτρων, εκτός εάν έχει αποφασιστεί διαφορετικά σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή 10 β) το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, όταν περιλαμβάνει επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχείο γ) των εκτελεστικών μέτρων 5/16

6 γ) την αναλογία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, όταν περιλαμβάνει συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχείο ε) των εκτελεστικών μέτρων. Κατευθυντήρια γραμμή 10 - Κριτήρια για την αναγνώριση του ελλείμματος φερεγγυότητας μιας θυγατρικής σε αναλογική βάση Προκειμένου να αποδειχθεί ότι η ευθύνη της μητρικής επιχείρησης περιορίζεται αυστηρά στο μερίδιο του κεφαλαίου της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής θυγατρικής όπως προβλέπεται στο άρθρο 221 παράγραφος 1 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, η μητρική επιχείρηση πρέπει να παρέχει στην αρχή εποπτείας του ομίλου στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα εξής κριτήρια: α) δεν εφαρμόζονται συμφωνίες μεταφοράς αποτελεσμάτων χρήσεως ούτε εγγυήσεις, συμφωνίες διατήρησης καθαρής αξίας ή άλλες συμφωνίες της μητρικής επιχείρησης ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης που παρέχει χρηματοδοτική στήριξη β) η επένδυση στη θυγατρική δεν θεωρείται στρατηγική επένδυση για τη μητρική επιχείρηση γ) η μητρική επιχείρηση δεν αποκομίζει από τη συμμετοχή της στη θυγατρική οποιοδήποτε πλεονέκτημα υπό τη μορφή συναλλαγών εντός του ομίλου, όπως δάνεια, συμφωνίες αντασφάλισης ή συμφωνίες υπηρεσιών δ) η θυγατρική δεν αποτελεί βασική συνιστώσα του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου, ιδίως σε επίπεδο προσφοράς προϊόντων, πελατειακής βάσης, ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων, διανομής, επενδυτικής στρατηγικής και διαχείρισης επιπλέον, δεν δραστηριοποιείται με την ίδια επωνυμία ή το ίδιο εμπορικό σήμα και δεν υφίστανται διασυνδεδεμένες αρμοδιότητες στο επίπεδο των ανώτατων διοικητικών στελεχών του ομίλου ε) ισχύει γραπτή συμφωνία μεταξύ της μητρικής επιχείρησης και της θυγατρικής η οποία, σε περίπτωση ελλείμματος φερεγγυότητας, περιορίζει ρητώς τη στήριξη της μητρικής επιχείρησης στο μερίδιο που κατέχει στο κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής. Επιπλέον, η θυγατρική πρέπει να διαθέτει στρατηγική για την αντιμετώπιση του ελλείμματος φερεγγυότητας, όπως εγγυήσεις από μειοψηφούντες μετόχους Εάν η θυγατρική περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού υποδείγματος για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου δεν πρέπει να επιτρέπει στη μητρική επιχείρηση να λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα φερεγγυότητας της θυγατρικής σε αναλογική βάση Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αξιολογεί τα εν λόγω κριτήρια κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές και με τον ίδιο τον όμιλο, βάσει κατά περίπτωση εξέτασης και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ομίλου. 6/16

7 1.27. Το καθεστώς της αυστηρά περιορισμένης ευθύνης της μητρικής επιχείρησης πρέπει να υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση από την αρχή εποπτείας του ομίλου Η μητρική επιχείρηση και η θυγατρική πρέπει να δημοσιοποιούν τη θετική απόφαση της αρχής εποπτείας του ομίλου, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η αναγνώριση του ελλείμματος φερεγγυότητας σε αναλογική βάση, για σκοπούς ενημέρωσης των αντισυμβαλλομένων και των επενδυτών, ως σημαντική πληροφορία στην ενότητα περί διαχείρισης κεφαλαίων της έκθεσης για τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της μεμονωμένης επιχείρησης και του ομίλου Στο πλαίσιο της κατάρτισης των ενοποιημένων δεδομένων με τη μέθοδο 1, τα ίδια κεφάλαια και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας της θυγατρικής πρέπει να υπολογίζονται σε αναλογική βάση αντί της εφαρμογής πλήρους ενοποίησης Στο πλαίσιο της κατάρτισης των συγκεντρωτικών δεδομένων με τη μέθοδο 2, τα ίδια κεφάλαια και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας της θυγατρικής πρέπει να υπολογίζονται με βάση το αναλογικό μερίδιο της εν λόγω θυγατρικής, ακόμη και στην περίπτωση ελλείμματος φερεγγυότητας. Κατευθυντήρια γραμμή 11 - Αντιμετώπιση ειδικών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου Εάν οι επιχειρήσεις άλλων χρηματοπιστωτικών τομέων συγκροτούν όμιλο που υπόκειται σε τομεακές κεφαλαιακές απαιτήσεις, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης των απαιτήσεων φερεγγυότητας του εν λόγω ομίλου αντί του αθροίσματος των απαιτήσεων για κάθε μεμονωμένη επιχείρηση κατά τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 12 - Συνεισφορά θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου Όταν ακολουθείται η μέθοδος 1 και εφόσον εφαρμόζεται η τυποποιημένη μέθοδος, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υπολογίζει τη συνεισφορά της θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου σύμφωνα με το τεχνικό παράρτημα Για ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ενδιάμεση ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή ενδιάμεση εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που ενοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 335 των εκτελεστικών μέτρων, η συνεισφορά των επιμέρους κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της μεμονωμένης επιχείρησης πρέπει να υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του αναλογικού μεριδίου που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των ενοποιημένων δεδομένων Σε περίπτωση που οι ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζονται βάσει εσωτερικού υποδείγματος, η συνεισφορά της θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου πρέπει να 7/16

8 είναι το γινόμενο των κεφαλαιακών απαιτήσεων της εν λόγω θυγατρικής επί το ποσοστό που αντιστοιχεί στα αποτελέσματα διαφοροποίησης που αποδίδονται στην εν λόγω θυγατρική σύμφωνα με το εσωτερικό υπόδειγμα Σε περίπτωση που ακολουθείται η μέθοδος 2, η συνεισφορά μιας θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου πρέπει να είναι το αναλογικό μερίδιο των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της μεμονωμένης επιχείρησης, εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα διαφοροποίησης σε επίπεδο ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 13 - Διαθεσιμότητα σε επίπεδο ομίλου ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν είναι θυγατρικές Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να αξιολογεί, σύμφωνα με το άρθρο 222 παράγραφος 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II και το άρθρο 330 των εκτελεστικών μέτρων, τη διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων των συνδεδεμένων ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των ενδιάμεσων ασφαλιστικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και των ενδιάμεσων εταιρειών χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που δεν είναι θυγατρικές και ομοίως πράττει για τις συνδεδεμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις ενδιάμεσες ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου και τις ενδιάμεσες εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών τρίτων χωρών που δεν είναι θυγατρικές, όταν τα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω επιχειρήσεων επηρεάζουν ουσιωδώς το ποσό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ή τη φερεγγυότητα του ομίλου. Θα πρέπει να παρέχονται εξηγήσεις στην αρχή εποπτείας του ομίλου σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση Η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να ελέγχει, σε στενή συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες εποπτικές αρχές, την αξιολόγηση που έχει πραγματοποιηθεί από τον όμιλο. Κατευθυντήρια γραμμή 14 - Αντιμετώπιση των μειοψηφικών συμμετοχών για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υπολογίζει το ποσό των μειοψηφικών συμμετοχών στα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, για κάθε θυγατρική, με την εξής σειρά: 1. να υπολογίζει τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τη συνεισφορά της θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου 2. να προσδιορίζει το ποσό των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνει τη συνεισφορά της θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου και να αφαιρεί το ποσό αυτό από τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια που υπολογίστηκαν στο βήμα 1 3. να υπολογίζει το μέρος των μειοψηφικών συμμετοχών που πρέπει να αφαιρεθεί από τα ίδια κεφάλαια του ομίλου πολλαπλασιάζοντας το μειοψηφικό μερίδιο με το αποτέλεσμα που προκύπτει από το βήμα 2. 8/16

9 Κατευθυντήρια γραμμή 15 - Αντιμετώπιση των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και των χαρτοφυλακίων προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου Για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 1 και για επιχειρήσεις σε μη ισοδύναμες τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές που διέπουν τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης και τα χαρτοφυλάκια προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης όπως καθορίζονται στο άρθρο 81 των εκτελεστικών μέτρων και στο άρθρο 217 των εκτελεστικών μέτρων Για επιχειρήσεις σε ισοδύναμες τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου με βάση τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να προσδιορίζει τυχόν περιορισμούς των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης λόγω της κλειστής διάρθρωσης στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή λόγω παρόμοιων ρυθμίσεων, σύμφωνα με το ισοδύναμο καθεστώς φερεγγυότητας. Οι εν λόγω περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου στο πλαίσιο της αξιολόγησης της διαθεσιμότητας ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου με τη μέθοδο 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις συναλλαγές εντός του ομίλου μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που συνδέονται με κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης ή με κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης και το υπόλοιπο μέρος των ενοποιημένων δεδομένων. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου που υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων πρέπει να είναι το άθροισμα των εξής: α) της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας για κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και για κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, που υπολογίζεται και στις δύο περιπτώσεις με βάση τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου και β) των (διαφοροποιημένων) κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου για το υπόλοιπο μέρος των ενοποιημένων δεδομένων (εξαιρουμένων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όλων των σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης, αλλά περιλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όλων των μη σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης). Κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας για το υπόλοιπο μέρος των ενοποιημένων δεδομένων, δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι εντός ομίλου συναλλαγές, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι εντός ομίλου συναλλαγές μεταξύ του υπόλοιπου μέρους 9/16

10 των ενοποιημένων δεδομένων και των σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης Σε περίπτωση που ένας όμιλος χρησιμοποιεί εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου (εφεξής «SCR»), πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που παρέχονται στην κατευθυντήρια γραμμή 13 των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης Τα ενοποιημένα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου δεν πρέπει να περιλαμβάνουν τις συναλλαγές εντός του ομίλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 335 παράγραφος 3 των εκτελεστικών μέτρων. Ως εκ τούτου, όλες οι εντός του ομίλου συναλλαγές μεταξύ σημαντικών κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και του υπολοίπου των ενοποιημένων δεδομένων δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου Για κάθε σημαντικό κεφάλαιο κλειστής διάρθρωσης και κάθε χαρτοφυλάκιο προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης που προσδιορίζεται στο πλαίσιο των ενοποιημένων δεδομένων βάσει της μεθόδου 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υπολογίζει τα περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ίδια στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θεωρητικής κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας του κεφαλαίου ή του χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου Ως εκ τούτου, τα συνολικά περιορισμένα ίδια κεφάλαια εντός του κεφαλαίου κλειστής διάρθρωσης ή του χαρτοφυλακίου προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης που πρέπει να αφαιρεθούν από το εξισωτικό αποθεματικό του ομίλου πρέπει να είναι το άθροισμα όλων των σημαντικών περιορισμένων ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζονται στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του ΕΟΧ και των περιορισμένων ιδίων κεφαλαίων που προσδιορίζονται σε οποιαδήποτε ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση εκτός του ΕΟΧ που εμπίπτει στο πεδίο των ενοποιημένων δεδομένων. Κατευθυντήρια γραμμή 16 - Προσαρμογές που σχετίζονται με μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για τον υπολογισμό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος 1, η συμμετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να αφαιρεί το μέρος των ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν είναι διαθέσιμο για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου από τα σχετικά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων και τις σχετικές κατηγορίες των ιδίων κεφαλαίων του ενοποιημένου ομίλου. 10/16

11 1.47. Πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω για τον υπολογισμό των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου και των ελάχιστων ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων του ομίλου: α) τα ίδια κεφάλαια του ομίλου υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων δεδομένων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 335 στοιχεία α) έως στ) των εκτελεστικών μέτρων, μη περιλαμβανομένων των συναλλαγών εντός του ομίλου β) τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ταξινομούνται σε κατηγορίες γ) τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια του ομίλου υπολογίζονται μη περιλαμβανομένων των προσαρμογών του ομίλου που είναι σημαντικές σε επίπεδο ομίλου δ) τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια υπόκεινται στα ίδια όρια κατηγοριοποίησης που ισχύουν σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων του ομίλου και των ελάχιστων ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων του ομίλου Όταν ακολουθείται η μέθοδος 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να χρησιμοποιεί το άθροισμα των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατόπιν αφαίρεσης των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου Για αμφότερες τις μεθόδους υπολογισμού, σε περίπτωση που τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια ταξινομούνται σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, πρέπει να παρέχονται εξηγήσεις στην αρχή εποπτείας του ομίλου σχετικά με τη σειρά με την οποία γίνεται η αφαίρεση από τις διάφορες κατηγορίες. Κατευθυντήρια γραμμή 17 - Διαδικασία εκτίμησης μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων από την αρχή εποπτείας του ομίλου Στην περίπτωση διασυνοριακού ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να συζητά την εκτίμησή της όσον αφορά τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο του σώματος και με τη συμμετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής: α) στο πλαίσιο της τακτικής εποπτικής έκθεσής της, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υποβάλλει στην αρχή εποπτείας του ομίλου την εκτίμησή της όσον αφορά τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου. Πρέπει επίσης να επεξηγεί τις προσαρμογές που έχουν γίνει για την αφαίρεση των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων β) η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να συζητά στο πλαίσιο του σώματος εποπτών καθώς και με τον όμιλο σχετικά με την εκτίμησή της όσον αφορά τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια 11/16

12 γ) κάθε εποπτική αρχή πρέπει να υποβάλλει την εκτίμησή της όσον αφορά τη διαθεσιμότητα σε επίπεδο ομίλου των ιδίων κεφαλαίων που σχετίζονται με τις εποπτευόμενες επιχειρήσεις δ) η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να συζητά με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές κατά πόσον η διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων μεταβάλλεται όταν η σχετική εκτίμηση πραγματοποιείται σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης ή σε επίπεδο ομίλου Στην περίπτωση εθνικού ομίλου, η αρχή εποπτείας του ομίλου οφείλει να συζητά την εκτίμησή της όσον αφορά τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια με τη συμμετέχουσα ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή την εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η εξής: α) στο πλαίσιο της τακτικής εποπτικής έκθεσής της, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υποβάλλει στην αρχή εποπτείας του ομίλου την εκτίμησή της όσον αφορά τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου. Πρέπει επίσης να επεξηγεί τις προσαρμογές που έχουν γίνει για την αφαίρεση των μη διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων β) η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να συζητά με τον όμιλο σχετικά με την εκτίμησή της όσον αφορά τα μη διαθέσιμα ίδια κεφάλαια. Κατευθυντήρια γραμμή 18 - Εξισωτικό αποθεματικό σε επίπεδο ομίλου Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να διασφαλίζει ότι το εξισωτικό αποθεματικό σε επίπεδο ομίλου βασίζεται στο άρθρο 70 των εκτελεστικών μέτρων. Ειδικότερα, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών σε επίπεδο ομίλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη: α) την αξία των ιδίων μετοχών που διατηρούν η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις β) τα περιορισμένα στοιχεία ιδίων κεφαλαίων που υπερβαίνουν τη θεωρητική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας στην περίπτωση κεφαλαίων κλειστής διάρθρωσης και χαρτοφυλακίων προσαρμογής λόγω αντιστοίχισης σε επίπεδο ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 19 - Προσδιορισμός των ενοποιημένων δεδομένων για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας του ομίλου Τα ενοποιημένα δεδομένα πρέπει να υπολογίζονται βάσει των ενοποιημένων λογαριασμών που έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της οδηγίας Φερεγγυότητα II για την αναγνώριση και την αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού καθώς και για τον συνυπολογισμό και την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 12/16

13 Κατευθυντήρια γραμμή 20 - Καθορισμός του νομίσματος για τους σκοπούς του υπολογισμού του συναλλαγματικού κινδύνου Στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον συναλλαγματικό κίνδυνο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε τεχνική μείωσης του κινδύνου που πληροί τα κριτήρια που παρατίθενται στα άρθρα 209 έως 215 των εκτελεστικών μέτρων. Όταν οι ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας υπολογίζονται με βάση την τυποποιημένη μέθοδο, όλες οι επενδύσεις που εκφράζονται σε νόμισμα συνδεδεμένο με το νόμισμα των ενοποιημένων λογαριασμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 188 των εκτελεστικών μέτρων. Κατευθυντήρια γραμμή 21 - Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ομίλου (κατώτατο όριο των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου) Κατά τον προσδιορισμό των ελάχιστων ενοποιημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου, όταν εφαρμόζεται η μέθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να χρησιμοποιεί τις εξής κεφαλαιακές απαιτήσεις: α) τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις των αδειοδοτημένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων του ΕΟΧ που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου 1 β) τις τοπικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, βάσει των οποίων μπορεί να ανακληθεί η άδεια, για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου 1, ανεξαρτήτως οποιουδήποτε πορίσματος περί ισοδυναμίας. Κατευθυντήρια γραμμή 22 Ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ομίλου Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η μέθοδος 1, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2, όταν δεν πληρούνται πλέον οι ελάχιστες ενοποιημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας ομίλου, ή όταν υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης εντός των επόμενων τριών μηνών, τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 139 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας Φερεγγυότητα II για τη μη συμμόρφωση με τις επιμέρους ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 23 Αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων σε επίπεδο ομίλου Η συμμετέχουσα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υπολογίζει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ποσοτικά προσδιορίσιμους και σημαντικούς ειδικούς κινδύνους που υφίστανται σε επίπεδο ομίλου και οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Εάν οι ειδικοί κίνδυνοι σε επίπεδο ομίλου είναι σημαντικοί, ο όμιλος πρέπει να χρησιμοποιεί ειδικές παραμέτρους σε επίπεδο ομίλου ή μερικό εσωτερικό 13/16

14 υπόδειγμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας που αντιστοιχούν στους ειδικούς κινδύνους σε επίπεδο ομίλου Οι εν λόγω κίνδυνοι είναι οι εξής: α) οι κίνδυνοι που υπάρχουν και σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, αλλά έχουν σημαντικά διαφορετικό αντίκτυπο (λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο) σε επίπεδο ομίλου ή β) οι κίνδυνοι που υπάρχουν μόνο σε επίπεδο ομίλου Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου για το ποσοτικά προσδιορίσιμο μέρος των εν λόγω κινδύνων πρέπει να υπολογίζονται ως εξής: α) στην περίπτωση που περιγράφεται στο στοιχείο α), με την εφαρμογή διαφορετικής διαβάθμισης στις σχετικές ενότητες ή υποενότητες κινδύνου από εκείνη που χρησιμοποιείται σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, ή με την εφαρμογή κατάλληλων σεναρίων β) στην περίπτωση του στοιχείου β), με την εφαρμογή κατάλληλων σεναρίων Εάν ο όμιλος δεν είναι σε θέση να απεικονίσει το προφίλ κινδύνου στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου λόγω των ειδικών κινδύνων που υφίστανται σε επίπεδο ομίλου όπως περιγράφεται ανωτέρω, η αρχή εποπτείας του ομίλου, κατόπιν διαβούλευσης με τις άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλει πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση σε επίπεδο ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 232 στοιχείο α) και στο άρθρο 233 παράγραφος 6 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Κατευθυντήρια γραμμή 24 - Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω προφίλ κινδύνου κατά την εφαρμογή της μεθόδου Όταν επιβάλλεται πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω προφίλ κινδύνου σε συνδεδεμένη επιχείρηση, και η εν λόγω συνδεδεμένη επιχείρηση υπόκειται σε ενοποίηση σύμφωνα με τη μέθοδο 1, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αξιολογεί, σε επίπεδο ομίλου, κατά πόσον το προφίλ κινδύνου αποκλίνει σημαντικά από τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται η κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, όπως υπολογίζεται με την τυποποιημένη μέθοδο ή με εσωτερικό υπόδειγμα, και πρέπει να εξετάζει την ανάγκη επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου. Κατευθυντήρια γραμμή 25 Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω διακυβέρνησης κατά την εφαρμογή της μεθόδου Όταν επιβάλλεται πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω αστοχιών διακυβέρνησης σε συνδεδεμένη επιχείρηση ομίλου, και η εν λόγω συνδεδεμένη επιχείρηση υπόκειται σε ενοποίηση σύμφωνα με τη μέθοδο 1, η αρχή εποπτείας του ομίλου πρέπει να αξιολογεί, σε επίπεδο ομίλου, πόσο σημαντική είναι η απόκλιση από τα πρότυπα που προβλέπονται στα άρθρα 41 έως 49 της οδηγίας Φερεγγυότητα II, και πρέπει να εξετάζει την ανάγκη επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου. 14/16

15 Κατευθυντήρια γραμμή 26 - Αξιολόγηση της απόκλισης σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης, σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικής απόκλισης σε επίπεδο ομίλου Όταν εντοπίζεται σημαντική απόκλιση σε επίπεδο ομίλου, η εποπτική αρχή συνδεδεμένης επιχείρησης οφείλει να αξιολογεί κατά πόσον η απόκλιση απορρέει από το προφίλ κινδύνου ή από το σύστημα διακυβέρνησης στο επίπεδο της συνδεδεμένης επιχείρησης Σε αυτήν την περίπτωση, η αρμόδια εποπτική αρχή οφείλει να αξιολογεί πόσο σημαντική είναι η απόκλιση από το προφίλ κινδύνου ή από τα πρότυπα του συστήματος διακυβέρνησης, και πρέπει να εξετάζει την ανάγκη επιβολής πρόσθετης κεφαλαιακής απαίτησης στο επίπεδο της συνδεδεμένης επιχείρησης. Κατευθυντήρια γραμμή 27 Πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση κατά την εφαρμογή της μεθόδου Όταν το σύνολο ή μέρος των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας του ομίλου υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο 2, κάθε πρόσθετη κεφαλαιακή απαίτηση λόγω προφίλ κινδύνου η οποία επιβάλλεται σε συνδεδεμένη επιχείρηση που συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο της μεθόδου 2 πρέπει να προστίθεται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας του ομίλου για το αναλογικό μερίδιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 221 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας Φερεγγυότητα II. Πρέπει να αποφεύγεται ο διπλός υπολογισμός της ίδιας απόκλισης από το προφίλ κινδύνου σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης και σε επίπεδο ομίλου. Συμμόρφωση και κανόνες υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή σκοπεύουν να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί αναθεωρήσεων Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε αναθεώρηση από την EIOPA. 15/16

16 Τεχνικό Παράρτημα 1: Υπολογισμός της συνεισφοράς της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής θυγατρικής στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας («SCR») του ομίλου [κατευθυντήριες γραμμές 12, 14 και 15] Contrj = SCRj SCRdiversified/ i SCRisolo όπου: - SCRj είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας για την επιχείρηση j - SCRdiversified = οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας που υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 336 στοιχείο α) των εκτελεστικών μέτρων - SCRisolo είναι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας για τη συμμετέχουσα επιχείρηση και κάθε συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της SCRdiversified - ο λόγος είναι η αναλογική προσαρμογή συνεπεία της αναγνώρισης αποτελεσμάτων διαφοροποίησης σε επίπεδο ομίλου. Για επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία με αναλογική ενοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 335 παράγραφος 1 στοιχείο γ) των εκτελεστικών μέτρων, στον ανωτέρω υπολογισμό περιλαμβάνεται μόνο το αναλογικό μερίδιο των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας. 16/16

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 69/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2015 L 150/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/923 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Φερεγγυότητα ΙΙ και Όμιλοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Φερεγγυότητα ΙΙ και Όμιλοι ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EA/ 05.13.001 Τηλ.: 22602980/75 Τηλεομ: 22302938 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τ.Θ.23364 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Μαρτίου, 2015 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3833, 8/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 98/78/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2015 L 347/1285 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2016 (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 8ης Νοεμβρίου 2011. 8.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/113 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/89/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Άρθρο 1 Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διατάξεων της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 158/

Συνεδρίαση 158/ Συνεδρίαση 158/10.05.2019 Θέμα 2: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις για την πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ορθές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 13 5 Φεβρουαρίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4364 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο 04/10/2018 JC 2018 35 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 C(2015) 1530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2015 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 της

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.2.2019 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 39/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 29 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ L 035 της 11.2. 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA-BoS-14/173 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή ρυθμίσεων αντασφαλιστικών εκχωρήσεων στην υποενότητα ασφαλιστικού κινδύνου στον κλάδο ζημιών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.9.2017 C(2017) 5959 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.9.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-00424/2002 2001/0095(COD) EL 23/09/2002 Κοινή θέση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη συµπληρωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 236/14 14.9.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1542 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28.8.2019 L 224/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1376 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση οδηγίας (COM(2017)0537 C8-0318/ /0231(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 12.4.2019 A8-0012/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0012/2019 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών Αναφορικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των κολλεγίων εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος ακολουθεί τα οριζόμενα κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα