Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας"

Transcript

1 EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 1. Εισαγωγή 1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής κανονισμός EIOPA) 1, η EIOPA εκδίδει τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες καλύπτουν την υποβολή στοιχείων στις εθνικές εποπτικές αρχές για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών και σε συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών Η EIOPA εκδίδει τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή μιας συνεπούς και ομοιόμορφης προσέγγισης κατά τη συλλογή δεδομένων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να παράσχει καθοδήγηση στις εθνικές εποπτικές αρχές σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τα οποία θα ζητεί η EIOPA σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού EIOPA Η EIOPA απαιτεί τα στοιχεία που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά της σύμφωνα με τα άρθρα 8, 32 και 36 του κανονισμού EIOPA. Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται θα παρέχουν στην EIOPA τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξελίξεις στην αγορά και θα επιτρέπουν στην EIOPA να ενημερώνει τις λοιπές Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις συναφείς τάσεις, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα τρωτά σημεία στον τομέα αρμοδιότητάς της. Επίσης, δίνουν στην EIOPA τη δυνατότητα να παρέχει στο ΕΣΣΚ κατά τακτά διαστήματα και εγκαίρως τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ) 2. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και καλύπτονται από τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ζητούνται σε συντομότερες προθεσμίες και/ή με αυξημένη συχνότητα. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια μακροπροληπτικής ανάλυσης Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφοι 6 και 7 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να περιορίζουν την τακτική τριμηνιαία εποπτική αναφορά και να εξαιρούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις από την υποβολή πληροφοριών ανά στοιχείο, όταν η υποβολή των πληροφοριών αυτών θα ήταν 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 48) 2 Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ) (ΕΕ L 335 της , σ. 1) 2/17

3 επαχθής σε σχέση με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εγγενών κινδύνων της δραστηριότητας της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την υποβολή στοιχείων με συχνότητα μεγαλύτερη της ετήσιας και/ή εξαιρούνται από την υποβολή αναλυτικών πληροφοριών ανά στοιχείο σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ πρέπει να εξαιρούνται επίσης από την εξαμηνιαία, τριμηνιαία και/ή ανά στοιχείο υποβολή πληροφοριών όπως προβλέπεται στην κατευθυντήρια γραμμή κατευθυντήρια γραμμή 2 σημείο Ωστόσο, σημειώνεται ότι το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ επιτρέπει εξαιρέσεις μόνο για τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν έως το 20% κατά μέγιστο της αγοράς ασφαλίσεων ή αντασφαλίσεων ζωής και ζημιών ενός κράτους μέλους αντίστοιχα. Επίσης, το άρθρο απαιτεί από τις εθνικές εποπτικές αρχές να δίνουν προτεραιότητα στις μικρότερες επιχειρήσεις. Τέλος, η εξαίρεση δεν πρέπει να υπονομεύει τη σταθερότητα των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Όταν για την υποβολή στοιχείων χρησιμοποιείται διαφορετικό νόμισμα αναφοράς από το ευρώ, οι εθνικές εποπτικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των οντοτήτων που πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία, εφόσον οι επιπτώσεις στα κατώτατα όρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές 2, 4 και 5 δεν είναι ουσιώδεις Η αρχή της καταβολής της μέγιστης δυνατής προσπάθειας που ορίζεται στην Κατευθυντήρια γραμμή 7 και Κατευθυντήρια γραμμή 8 έχει ως στόχο αφενός να βοηθήσει τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών και τις συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή τις εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών να παρέχουν το επίπεδο ακρίβειας που κρίνεται επαρκές για τους σκοπούς της μακροπροληπτικής εποπτείας, λαμβανομένης υπόψη της εργασίας που απαιτείται από τις επιχειρήσεις για την υποβολή των πληροφοριών αυτών, και αφετέρου να παράσχει ασφάλεια δικαίου στις επιχειρήσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους Οι τριμηνιαίες πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή κατάσταση φερεγγυότητας των επιχειρήσεων θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι ο πλήρης υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας (SCR) σε τριμηνιαία βάση ενδέχεται να αποτελεί άσκοπη επιβάρυνση για τα σχετικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται η προσέγγιση της εξέλιξης των συνολικών SCR με βάση τον επανυπολογισμό μόνο των περισσότερο μεταβλητών ενοτήτων των SCR, αντί να απαιτείται πλήρης υπολογισμός των SCR. Η μέθοδος παρουσιάζεται αναλυτικά στην κατευθυντήρια γραμμή 9. Ειδικότερα, για την ενότητα κινδύνου αγοράς ενδέχεται να απαιτείται συχνότερος επανυπολογισμός λόγω των περισσότερο μεταβλητών εισαγόμενων παραμέτρων της. Οι άλλες ενότητες των SCR θεωρούνται αρκετά σταθερές ώστε να είναι αποδεκτή η παρέκταση των ετήσιων αριθμητικών δεδομένων, εκτός και αν ο επανυπολογισμός καθίσταται αναγκαίος λόγω εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. 3/17

4 1.10. Η προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών που περιγράφονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι 2 εβδομάδες μετά την κάθε επιμέρους προθεσμία για την τριμηνιαία υποβολή στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, όπως περιγράφεται στην Κατευθυντήρια γραμμή Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές παραπέμπουν στα ακόλουθα παραρτήματα του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών: α) Παράρτημα IV: Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού β) Παράρτημα V: Πίνακας ΚΣΑ γ) Παράρτημα VI: Ορισμοί του πίνακα ΚΣΑ Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εθνικές εποπτικές αρχές Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου /17

5 Τμήμα I: Υποβολή στοιχείων από μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ομίλους στις εθνικές εποπτικές αρχές για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Κατευθυντήρια γραμμή 1 Γενικές διατάξεις Οι μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που απαιτείται να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία σε ατομική βάση Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που απαιτείται να υποβάλλουν πληροφορίες σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία σε ενοποιημένη βάση Οι μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς ομίλους που υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σε ατομική βάση Εάν οι μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ανήκουν σε ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό όμιλο και η τελική μητρική τους επιχείρηση είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας και εφόσον δεν αποτελούν μέρος ομίλου όπως ορίζεται στο άρθρο 213 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, τότε ισχύει η παράγραφος 1.14 για την υποβολή στοιχείων σε ατομική βάση. Κατευθυντήρια γραμμή 2 Γενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των οντοτήτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των οντοτήτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία είναι τα ακόλουθα: α) Ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί όμιλοι των οποίων ο ισολογισμός βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ εμφανίζει σύνολο ενεργητικού που υπερβαίνει το ποσό των 12 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα β) Μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών των οποίων ο ισολογισμός βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ εμφανίζει σύνολο ενεργητικού που υπερβαίνει το ποσό των 12 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα και που δεν ανήκουν σε όμιλο που υποβάλλει στοιχεία σύμφωνα με την προηγούμενη υποπαράγραφο Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται η μέθοδος 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 για τον υπολογισμό των SCR, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τα κατώτατα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 1.18 α) λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου 5/17

6 περιλαμβανομένου του ισολογισμού βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ και το ενεργητικό των επιχειρήσεων για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών στα οποία η εθνική εποπτική αρχή έχει επιτρέψει περιορισμένη εποπτική αναφορά βάσει του άρθρου 35 παράγραφοι 6 ή 7 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, δεν απαιτείται να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 όσον αφορά ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους και σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 όσον αφορά ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών. Κατευθυντήρια γραμμή 3 Νόμισμα Όλα τα στοιχεία με ένδειξη τύπου δεδομένων «νομισματικά στοιχεία» πρέπει να υποβάλλονται στο νόμισμα αναφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών, το οποίο απαιτεί τη μετατροπή οποιουδήποτε άλλου νομίσματος στο νόμισμα αναφοράς Όταν η αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας υποχρέωσης εκφράζεται σε άλλο νόμισμα εκτός του νομίσματος αναφοράς, η αξία πρέπει να μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς σαν να είχε πραγματοποιηθεί η μετατροπή στην ισοτιμία κλεισίματος την τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη ισοτιμία εντός της περιόδου αναφοράς την οποία αφορά το στοιχείο του ενεργητικού ή η υποχρέωση Κατά την έκφραση της αξίας οποιωνδήποτε εσόδων ή εξόδων, η αξία πρέπει να μετατρέπεται στο νόμισμα αναφοράς χρησιμοποιώντας την ίδια βάση για τη μετατροπή με εκείνη που χρησιμοποιείται και για λογιστικούς σκοπούς Η μετατροπή στο νόμισμα αναφοράς πρέπει να υπολογίζεται με εφαρμογή της ισοτιμίας που προέρχεται από την ίδια πηγή όπως η ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τις οικονομικές καταστάσεις της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, σε περίπτωση υποβολής στοιχείων σε ατομική βάση, ή για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση υποβολής στοιχείων σε επίπεδο ομίλου, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από την εποπτική αρχή. Κατευθυντήρια γραμμή 4 Συμπερίληψη στο δείγμα βάσει του κατώτατου ορίου μεγέθους Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής κατευθυντήριας γραμμής 2 αλλά στο τέλος του οικονομικού έτους εμφανίζουν στον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ σύνολο ενεργητικού που υπερβαίνει το ποσό των 13 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο 6/17

7 εθνικό νόμισμα πρέπει να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή το σύνολο των ποσοτικών πληροφοριών που προσδιορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 10, την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους και στην Κατευθυντήρια γραμμή 13, την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών, αρχής γενομένης από το τρίτο τρίμηνο του επόμενου οικονομικού έτους Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 2 αλλά στο τέλος δύο διαδοχικών οικονομικών ετών εμφανίζουν στον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ σύνολο ενεργητικού που κυμαίνεται μεταξύ 12 δισεκατ. ευρώ και 13 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα πρέπει να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή το σύνολο των ποσοτικών πληροφοριών που προσδιορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 10, την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους και στην Κατευθυντήρια γραμμή 13, την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών, αρχής γενομένης από το τρίτο τρίμηνο του έτους που έπεται του δεύτερου οικονομικού έτους. Κατευθυντήρια γραμμή 5 Εξαίρεση από το δείγμα βάσει του κατώτατου ορίου μεγέθους Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 2 αλλά στο τέλος του οικονομικού έτους εμφανίζουν στον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ σύνολο ενεργητικού που υπολείπεται του ποσού των 11 δισεκατ. ευρώ ή του ισόποσου στο εθνικό νόμισμα δεν πρέπει να συνεχίζουν να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή το σύνολο των ποσοτικών πληροφοριών που προσδιορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 10, την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους και στην Κατευθυντήρια γραμμή 13, την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του επόμενου οικονομικού έτους Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο 7/17

8 εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 2, αλλά στο τέλος δύο διαδοχικών οικονομικών ετών εμφανίζουν στον ισολογισμό βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ σύνολο ενεργητικού που κυμαίνεται μεταξύ 11 δισεκατ. ευρώ και 12 δισεκατ. ευρώ ή το ισόποσο στο εθνικό νόμισμα δεν πρέπει να συνεχίζουν να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή το σύνολο των ποσοτικών πληροφοριών που προσδιορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 10, την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους και στην Κατευθυντήρια γραμμή 13, την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών, αρχής γενομένης από το πρώτο τρίμηνο του έτους που έπεται του δεύτερου οικονομικού έτος. Κατευθυντήρια γραμμή 6 Γνωστοποίηση εκ μέρους των εθνικών εποπτικών αρχών στην EIOPA Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει σε ετήσια βάση να αναφέρουν στην EIOPA την επωνυμία, τον αναγνωριστικό κωδικό που χρησιμοποιείται στην τοπική αγορά, και ο οποίος έχει αποδοθεί στην επιχείρηση από την αρμόδια εποπτική της αρχή και, κατά περίπτωση, τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI) των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, των ομίλων και των ασφαλιστικών υποκαταστημάτων τρίτων χωρών που θα υποβάλουν στοιχεία σύμφωνα με το κατώτατο όριο των 12 δισεκατ. ευρώ που ορίζεται στην Κατευθυντήρια γραμμή 2 παράγραφος 1.18 στοιχεία α) ή β), εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή των στοιχείων τέλους του έτους που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών και οι όμιλοι στο πλαίσιο της τακτικής υποβολής αναφορών σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Κατευθυντήρια γραμμή 7 Καταβολή της μέγιστης δυνατής προσπάθειας: Προετοιμασία στοιχείων Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες που ορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 10, την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 επί τη βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας, τηρουμένης της ισορροπίας μεταξύ της απαιτούμενης προσπάθειας και της ακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.32, 1.33 και 1.34 κατωτέρω Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες που ορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 13, την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 επί τη βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας, τηρουμένης της ισορροπίας μεταξύ της απαιτούμενης προσπάθειας και της ακρίβειας των παρεχόμενων πληροφοριών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.32, 1.33 και 1.34 κατωτέρω. 8/17

9 1.32. Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποτυπώνουν τη βέλτιστη εκτίμηση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής και λειτουργικής κατάστασης της οντότητας και ότι βασίζονται στις πλέον ενημερωμένες διαθέσιμες πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: α) οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι δυνατό να έχουν υποβληθεί σε λιγότερους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας από ό,τι απαιτείται για τις τακτικές εποπτικές αναφορές β) σύμφωνα με την αρχή της σημαντικότητας, οι οντότητες που υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία πρέπει να διασφαλίζουν ότι η υποβολή στοιχείων καλύπτει όλες τις ουσιώδεις λειτουργίες γ) οι απλοποιήσεις που χρησιμοποιούνται κατά την προετοιμασία των στοιχείων προς υποβολή σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει, κατά το δυνατόν, να χρησιμοποιούνται διαχρονικά με συνέπεια, εκτός εάν εφαρμόζονται μεταβολές με σκοπό να μειωθούν οι αποκλίσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1.34 δ) οι απλοποιήσεις που έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις στις υποβαλλόμενες πληροφορίες πρέπει να γνωστοποιούνται στη σχετική εθνική εποπτική αρχή Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν, στα στοιχεία δεν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιωδώς διαφορετική εποπτική αξιολόγηση του ιδρύματος Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και με την πάροδο του χρόνου να μειώνουν τις επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και των τακτικών εποπτικών αναφορών βάσει της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Κατευθυντήρια γραμμή 8 Καταβολή της μέγιστης δυνατής προσπάθειας: Χρήση των στοιχείων από τις εθνικές εποπτικές αρχές Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να αναγνωρίζουν ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπες με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις τακτικές εποπτικές αναφορές σύμφωνα 9/17

10 με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ. Ωστόσο, η σχετική εθνική εποπτική αρχή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των υποβαλλόμενων στοιχείων, καθώς και να απαιτήσει επικαιροποιημένα στοιχεία εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Κατευθυντήρια γραμμή 9 Τριμηνιαίες πληροφορίες για τις SCR Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τριμηνιαίες πληροφορίες για τις SCR παρέχουν μια καλή προσέγγιση του πραγματικού επιπέδου SCR. Τα τριμηνιαία αριθμητικά δεδομένα για τις SCR μπορούν να επικαιροποιούνται μόνο για τα περισσότερο μεταβλητά στοιχεία, ενώ για τα λοιπά στοιχεία των SCR είναι αποδεκτή η παρέκταση των ετήσιων αριθμητικών δεδομένων, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή Δεδομένου ότι τα στοιχεία κινδύνου αγοράς αναμένεται να είναι τα πλέον μεταβλητά, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει ειδικότερα να εξετάζουν το ενδεχόμενο επανυπολογισμού της ενότητας κινδύνου αγοράς, ή των περισσότερο μεταβλητών συνιστωσών της, προκειμένου να υποβάλουν στοιχεία για τις συνολικές SCR επί τη βάσει της μέγιστης δυνατής προσπάθειας Όταν χρησιμοποιούνται προσεγγίσεις και απλοποιήσεις, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποτυπώνουν τη βέλτιστη εκτίμηση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης της οντότητας που υποβάλλει στοιχεία, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή Σύμφωνα με την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ, η εθνική εποπτική αρχή μπορεί να ζητήσει πλήρη επανυπολογισμό των SCR όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης έχει μεταβληθεί σημαντικά από την τελευταία ημερομηνία πλήρους επανυπολογισμού των SCR και υποβολής των σχετικών στοιχείων για σκοπούς προληπτικής εποπτείας Σε περιπτώσεις στις οποίες οι υποβαλλόμενες πληροφορίες θα υποδείκνυαν μη συμμόρφωση με τις SCR ή μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις (MCR) όπως ορίζονται στα άρθρα 138 και 139 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, η εθνική εποπτική αρχή πρέπει να αναγνωρίζει ότι, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της και των σχετικών εξουσιών της, οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να συνιστούν προκαταρκτικά στοιχεία που υπόκεινται σε αναθεώρηση, σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή 8. 10/17

11 1.41. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο, η εθνική εποπτική αρχή, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της και των σχετικών εξουσιών της, δύναται να ζητήσει επικαιροποιημένα και επιβεβαιωμένα στοιχεία. Τμήμα II: Ποσοτικές πληροφορίες Κατευθυντήρια γραμμή 10 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες ομίλου Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής κατευθυντήριας γραμμής 1 και της κατευθυντήριας γραμμής 2 πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της υποβολής, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β β) το υπόδειγμα S του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων στοιχείων γενικότερα, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών γ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από ασφαλίσεις ζωής, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ασφάλισης ζωής και των προσόδων από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών, κατά ομοιογενείς ομάδες κινδύνου που έχει καθορίσει η επιχείρηση, μόνον όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β δ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των τεχνικών προβλέψεων, μόνον όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β ε) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τον επιμερισμό του κέρδους ή της ζημίας, μόνον όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 11/17

12 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β. Κατευθυντήρια γραμμή 11 Ποσοτικές εξαμηνιαίες πληροφορίες ομίλου Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 1 και της κατευθυντήριας γραμμής 2 πρέπει σε εξαμηνιαία βάση να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη και τις ζημίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β. Κατευθυντήρια γραμμή 12 Ποσοτικές τριμηνιαίες πληροφορίες ομίλου Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 1 και της κατευθυντήριας γραμμής 2 πρέπει σε τριμηνιαία βάση να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της υποβολής, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β β) το υπόδειγμα S του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων στοιχείων γενικότερα, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών γ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Ι του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες για τον ισολογισμό, μόνον όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών 3 Τα παραρτήματα III, IV και V που αναφέρονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν τεχνικά παραρτήματα του σχεδίου τεχνικού προτύπου για τα υποδείγματα υποβολής πληροφοριών στις αρμόδιες εθνικές αρχές. 12/17

13 δ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες για τα ασφάλιστρα, τις αποζημιώσεις και τις δαπάνες, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, με εφαρμογή των αρχών αποτίμησης και αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β, αναφορικά με κάθε κατηγορία δραστηριότητας όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 ε) το υπόδειγμα S του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών, το οποίο παρέχει αναλυτικό κατάλογο στοιχείων ενεργητικού, ανά στοιχείο, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών στ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ίδια κεφάλαια, ανεξαρτήτως της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της φερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β συμπεριλαμβανομένων των βασικών ιδίων κεφαλαίων και των συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων ζ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες για τις SCR, μόνον όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β η) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις ακυρώσεις, μόνον όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 1 όπως ορίζεται στο άρθρο 230 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 233 της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β. Κατευθυντήρια γραμμή 13 Ποσοτικές ετήσιες πληροφορίες μεμονωμένων επιχειρήσεων Οι μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 1 και της κατευθυντήριας γραμμής 2 πρέπει σε ετήσια βάση να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της υποβολής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β 13/17

14 β) το υπόδειγμα S του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών ή το υπόδειγμα S του παραρτήματος ΙΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εποπτεία των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ασφαλιστικών υποκαταστημάτων τρίτων χωρών και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων στοιχείων γενικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών ή στο παράρτημα IV των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εποπτεία των υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών αντίστοιχα γ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από ασφαλίσεις ζωής, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ασφάλισης ζωής και των προσόδων από συμβάσεις ασφάλισης ζημιών, κατά ομοιογενείς ομάδες κινδύνου που έχει καθορίσει η επιχείρηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β δ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των τεχνικών προβλέψεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β ε) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τον επιμερισμό του κέρδους ή της ζημίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β. Κατευθυντήρια γραμμή 14 Ποσοτικές εξαμηνιαίες πληροφορίες μεμονωμένων επιχειρήσεων Οι μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 1 και της κατευθυντήριας γραμμής 2 πρέπει σε εξαμηνιαία βάση να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη και τις ζημίες, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β. Κατευθυντήρια γραμμή 15 Ποσοτικές τριμηνιαίες πληροφορίες μεμονωμένων επιχειρήσεων Οι μεμονωμένες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο 4 Το παράρτημα III το οποίο αναφέρεται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές αποτελεί τεχνικό παράρτημα του σχεδίου τεχνικού προτύπου για τα υποδείγματα υποβολής πληροφοριών στις εθνικές αρμόδιες αρχές. 14/17

15 εφαρμογής της κατευθυντήριας γραμμής 1 και της κατευθυντήριας γραμμής 2 πρέπει σε τριμηνιαία βάση να υποβάλλουν στην εθνική εποπτική αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες: α) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο της υποβολής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β β) το υπόδειγμα S του παραρτήματος Ι του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων στοιχείων γενικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ του εκτελεστικού τεχνικού προτύπου για την υποβολή πληροφοριών γ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις βασικές πληροφορίες για τις SCR, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β δ) το υπόδειγμα S του τεχνικού παραρτήματος Α, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφορίες σχετικά με τις ακυρώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο S του τεχνικού παραρτήματος Β. Τμήμα III: Προθεσμίες υποβολής στοιχείων και λοιπές διατάξεις Κατευθυντήρια γραμμή 16 Προθεσμίες υποβολής στοιχείων Αφού παρέλθει η μεταβατική περίοδος των τριών ετών από την εφαρμογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών πρέπει να υποβάλλουν το σύνολο των ποσοτικών πληροφοριών που ορίζονται στην Κατευθυντήρια γραμμή 10, την Κατευθυντήρια γραμμή 11 και την Κατευθυντήρια γραμμή 12 για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς ομίλους και στην Κατευθυντήρια γραμμή 13, την Κατευθυντήρια γραμμή 14 και την Κατευθυντήρια γραμμή 15 για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών, εντός 7 εβδομάδων από τη λήξη της περιόδου αναφοράς Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου των τριών ετών από την εφαρμογή της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1.48 πρέπει να παραταθεί: α) κατά 3 εβδομάδες (έως 10 εβδομάδες) για την υποβολή των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων ή ετήσιων πληροφοριών που αφορούν το έτος 2016 β) κατά 2 εβδομάδες (έως 9 εβδομάδες) για την υποβολή των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων ή ετήσιων πληροφοριών που αφορούν το έτος 2017 γ) κατά 1 εβδομάδα (έως 8 εβδομάδες) για την υποβολή των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων ή ετήσιων πληροφοριών που αφορούν το έτος /17

16 Κατευθυντήρια γραμμή 17 Έλεγχοι αξιοπιστίας δεδομένων Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να αξιολογούν τα στοιχεία που λαμβάνουν κάνοντας χρήση των ελέγχων αξιοπιστίας δεδομένων που παρατίθενται στο τεχνικό παράρτημα Γ. Κατευθυντήρια γραμμή 18 Κατώτατα όρια μεγέθους για υποβολή στοιχείων το Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύνολο του ενεργητικού από τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ετήσια στοιχεία βάσει του προηγούμενου καθεστώτος φερεγγυότητας, προκειμένου να προσδιορίσουν ποιες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στοιχεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με την Κατευθυντήρια γραμμή 2 παράγραφος 1.18 στοιχεία α) και β) Σε περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες για το σύνολο του ενεργητικού όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.51 δεν είναι διαθέσιμες ή δεν υποβάλλονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών δηλώσεων, οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να εξετάζουν τον ενοποιημένο ισολογισμό στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου ή να χρησιμοποιούν μια προσέγγιση του συνόλου του ενεργητικού λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον το άθροισμα του συνόλου του ενεργητικού όλων των κύριων ασφαλιστών ή αντασφαλιστών που ανήκουν στον όμιλο Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να ειδοποιήσουν τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τους ομίλους και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες βάσει του κατώτατου ορίου μεγέθους που ορίζεται στην Κατευθυντήρια γραμμή 2 παράγραφος 1.18 στοιχείο α) ή β) και στη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 1.51 εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την πρώτη υποβολή στοιχείων. Κατευθυντήρια γραμμή 19 Πρώτη υποβολή στοιχείων Οι συμμετέχουσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και τα ασφαλιστικά υποκαταστήματα τρίτων χωρών που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 2 και 18 πρέπει να αρχίσουν να υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για την περίοδο που αφορά το πρώτο τρίμηνο του Κατευθυντήρια γραμμή 20 Μέσα υποβολής στοιχείων Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ποσοτικές πληροφορίες που αναφέρονται στο τμήμα ΙΙ υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Κατευθυντήρια γραμμή 21 Μορφότυποι εποπτικής αναφοράς Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι συμμετέχουσες 16/17

17 χαρτοφυλακίου ή οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών πρέπει να υποβάλλουν τις πληροφορίες κάνοντας χρήση των μορφοτύπων ανταλλαγής δεδομένων και των παραστάσεων που καθορίζονται από τις εθνικές εποπτικές αρχές ή από τον επόπτη του ομίλου και τηρώντας τις ακόλουθες προδιαγραφές: α) τα στοιχεία δεδομένων με ένδειξη τύπου δεδομένων «νομισματικά στοιχεία» πρέπει να εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης χωρίς δεκαδικά ψηφία, με εξαίρεση το υπόδειγμα S το οποίο πρέπει να εκφράζεται σε μονάδες μέτρησης με δύο δεκαδικά ψηφία β) τα στοιχεία δεδομένων με ένδειξη τύπου δεδομένων «ποσοστό» πρέπει να εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης με τέσσερα δεκαδικά ψηφία γ) τα στοιχεία δεδομένων με ένδειξη τύπου δεδομένων «ακέραιος αριθμός» πρέπει να εκφράζονται σε μονάδες μέτρησης χωρίς δεκαδικά ψηφία. Κατευθυντήρια γραμμή 22 Τακτική εποπτική αναφορά Μορφότυπος υποβολής στοιχείων Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μοντελοποίηση των στοιχείων δεδομένων όπως έχει δημοσιευτεί από την EIOPA κατά την υποβολή πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα υποβολής ποσοτικών στοιχείων. Κανόνες συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του κανονισμού EIOPA. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού EIOPA, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Οι αρμόδιες αρχές που συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να τις ενσωματώσουν δεόντως στο κανονιστικό ή εποπτικό τους πλαίσιο Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαιώνουν στην EIOPA εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, παραθέτοντας τους λόγους ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης, εντός δύο μηνών από την έκδοση της μετάφρασης των κατευθυντήριων γραμμών Ελλείψει απάντησης εντός της προθεσμίας αυτής, οι αρμόδιες αρχές θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται. Τελική διάταξη περί επανεξέτασης Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε επανεξέταση από την EIOPA. 17/17

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών 2 Μαΐου 2017 (αναθεώρηση Οδηγιών Φεβρουαρίου 2017) Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 2 Πεδίο Εφαρμογής... 4 3 Τακτική Εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 Θέμα 2: Καθορισμός των υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος και κατάργηση της ΠΕΕ 93/16.5.2016

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 88(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4611 Tετάρτη, 12 Iουλίου 2017 837 Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 75/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών

Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Τακτική ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο λειτουργίας των κολλεγίων εποπτικών αρχών Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη λειτουργία των κολλεγίων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση EIOPA regular use EIOPA-BoS-19/040 EL 19 Φεβρουαρίου 2019 Συστάσεις για τον ασφαλιστικό τομέα ενόψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συστάσεις Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2015 L 347/1285 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε σχέση με τις διαδικασίες, τους μορφότυπους και τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/28.1.2019 Θέμα 1: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αναφορές σε σχέση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Θ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αναφορές σε σχέση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EA/ 05.13.001 Τηλ.: 22602980/75 Τηλεομ.: 22302938 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τ.Θ.23364 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 3 Φεβρουαρίου, 2016 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών υποδειγμάτων της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (ΤΕ 2_2017) Προς: Από: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Επιτροπή Ελεγκτικών Προτύπων Ημερομηνία: 9 Μαΐου 2017 Θέμα: Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο των σχετικών ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο 04/10/2018 JC 2018 35 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών και τον τραπεζικό κλάδο Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την αντιμετώπιση της φιλοκυκλικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό EMIR 15/04/2019 ESMA70-151-1496

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)

Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II) 05/06/2019 ESMA-70-156-869 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 158/

Συνεδρίαση 158/ Συνεδρίαση 158/10.05.2019 Θέμα 2: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις για την πολιτική αποδοχών και υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ορθές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 326/34 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2303 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 72/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18255 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1573 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 94/16-5-2016 Ενιαία υποβολή εθνικών αναφορών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18243 3 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1572 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 93/16.5.2016 Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ Κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού για τα ΚΑΤ 30/04/2019 ESMA70-151-367 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5463 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EAT) σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΧΙII ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων (αντ)ασφάλισης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1.2.2019 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 39/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 70/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα