ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2152(INI) Σχέδιο έκθεσης Maria Noichl (PE v01-00)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2152(INI) Σχέδιο έκθεσης Maria Noichl (PE v01-00)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων /2152(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Σχέδιο έκθεσης Maria Noichl (PE v01-00) σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μετά το 2015 (2014/2152(INI)) AM\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 AM_Com_NonLegReport PE v /119 AM\ doc

3 1 Arne Gericke Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δημόσια υγεία και συγκεκριμένα το άρθρο 168 παράγραφος 7 που ορίζει ότι «η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης», 2 Davor Ivo Stier Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως την παράγραφο 7 αυτού, 3 Sophia in 't Veld AM\ doc 3/119 PE v01-00

4 Αιτιολογική αναφορά 7 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010), έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010) και το έγγραφο που προέκυψε από τη διάσκεψη αναθεώρησης Πεκίνο +20, 4 Davor Ivo Stier Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, 5 Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen, Malin Björk, Isabella Adinolfi, Sophia in 't Veld Αιτιολογική αναφορά 16 α (νέα) έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ PE v /119 AM\ doc

5 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, τον κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις και την οδηγία περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας ως το 2015 και πέραν αυτού, 6 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική αναφορά 18 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), διαγράφεται Or. pl 7 Arne Gericke Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα της 10ης Δεκεμβρίου , 1 Κείμενο που εγκρίθηκε, P7_TA(2013)0548 AM\ doc 5/119 PE v01-00

6 8 Soraya Post Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα) έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Discrimination against and living conditions of Roma women in 11 EU Member States» (Διακρίσεις κατά των γυναικών Ρομά και συνθήκες διαβίωσής τους σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2014, 9 Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen, Malin Björk, Isabella Adinolfi, Sophia in 't Veld Αιτιολογική αναφορά 28 α (νέα) έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data» (Η διεμφυλικότητα στην ΕΕ - Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2014, PE v /119 AM\ doc

7 10 Soraya Post Αιτιολογική αναφορά 28 β (νέα) έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data» (Η διεμφυλικότητα στην ΕΕ - Συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2014, 11 Angelika Mlinar, Catherine Bearder Αιτιολογική αναφορά 30 α (νέα) έχοντας υπόψη τη συγκριτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας για τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ «Being Trans in the European Union» (Η διεμφυλικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του a, 1 a eing-trans-eu-comparative-analysis-eulgbt-survey-data AM\ doc 7/119 PE v01-00

8 12 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική αναφορά 32 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ 20, 20 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0074. διαγράφεται Or. pl 13 Malin Björk Αιτιολογική αναφορά 37 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2011, σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 1, 1 ΕΕ C 296 E της , σ Jadwiga Wiśniewska PE v /119 AM\ doc

9 Αιτιολογική αναφορά 38 α (νέα) έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα της 10ης Δεκεμβρίου α, 27 α Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0548. Or. pl 15 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη A Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά δικαίωμα βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, καθοριστικό για την φυσιογνωμία της και απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξή της, το οποίο πρέπει να ισχύει στον ίδιο βαθμό τόσο στη νομολογία όσο και στην πραγματική ζωή Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, καθοριστικό για την φυσιογνωμία της και απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξή της, το οποίο πρέπει να ισχύει στον ίδιο βαθμό στη νομοθεσία, στην πράξη, στη νομολογία και στην πραγματική ζωή Or. es 16 Malin Björk Αιτιολογική σκέψη A AM\ doc 9/119 PE v01-00

10 A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση συνιστά δικαίωμα βαθιά ριζωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία, καθοριστικό για την φυσιογνωμία της και απολύτως αναγκαίο για την περαιτέρω εξέλιξή της, το οποίο πρέπει να ισχύει στον ίδιο βαθμό τόσο στη νομολογία όσο και στην πραγματική ζωή A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών συνιστούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ισότητα των φύλων αναφέρεται στις Συνθήκες και είναι καθοριστική για την φυσιογνωμία της ευρωπαϊκής κοινωνίας και απολύτως αναγκαία για την περαιτέρω εξέλιξή της, και θα πρέπει να ισχύει στον ίδιο βαθμό τόσο στη νομολογία όσο και στην πραγματική ζωή 17 Inês Cristina Zuber, Ángela Vallina Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη ίσων δικαιωμάτων, οικονομικής ανεξαρτησίας και επαγγελματικής ολοκλήρωσης των γυναικών Or. pt 18 Malin Björk Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι για να PE v /119 AM\ doc

11 ενισχυθούν τα δικαιώματα των γυναικών απαιτείται να αντιμετωπίσουμε τις βαθιά ριζωμένες άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ των φύλων που επιφέρουν διακρίσεις και βία κατά των γυναικών, των κοριτσιών και επίσης των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των φύλων αλληλεπιδρά με άλλες μορφές διάκρισης και ανισότητας όπως λόγω φυλής, αναπηρίας, ηλικίας και ταυτότητας φύλου 19 Malin Björk Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ η ΕΕ ιστορικά έχει λάβει ορισμένα σημαντικά μέτρα για να ενισχύσει τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων, υπάρχει επιβράδυνση των πολιτικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων για την ισότητα των φύλων την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής ήταν υπερβολικά αδύναμη και δεν απέδωσε επαρκή μέτρα για την ισότητα των φύλων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μια νέα στρατηγική πρέπει να δώσει νέα ώθηση και να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και την προώθηση της ισότητας των φύλων AM\ doc 11/119 PE v01-00

12 20 Angelika Niebler Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και με την προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής επιτεύχθηκαν ορισμένοι από τους ορισθέντες στόχους, δεν επιτεύχθηκε πλήρης ισότητα, ότι από την στρατηγική αυτή απουσίαζαν συχνά αναφορές στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών διακρίσεων, ακριβείς στόχοι και ουσιαστικά μέτρα αξιολόγησης και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένο μόνο βαθμό Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και με την προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής επιτεύχθηκαν ορισμένοι από τους ορισθέντες στόχους, δεν επιτεύχθηκε πλήρης ισότητα Or. de 21 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και με την προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής επιτεύχθηκαν ορισμένοι από τους ορισθέντες στόχους, δεν επιτεύχθηκε πλήρης ισότητα, ότι από την στρατηγική αυτή απουσίαζαν συχνά αναφορές στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών διακρίσεων, ακριβείς στόχοι και ουσιαστικά μέτρα αξιολόγησης και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένο μόνο βαθμό Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και με την προηγούμενη στρατηγική της Επιτροπής επιτεύχθηκαν ορισμένοι από τους ορισθέντες στόχους, δεν επιτεύχθηκε πλήρης ισότητα των φύλων, ότι από την στρατηγική αυτή απουσίαζαν συχνά αναφορές στην αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών διακρίσεων, ακριβείς στόχοι και ουσιαστικά μέτρα αξιολόγησης και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περιορισμένο μόνο βαθμό Or. es PE v /119 AM\ doc

13 22 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα συνιστά θεμελιώδη αξία της ΕΕ και είναι απολύτως αναγκαίος στρατηγικός στόχος που χρησιμεύει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ, όπως το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά θεμελιώδη αξία της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και είναι απολύτως αναγκαίος στρατηγικός στόχος που χρησιμεύει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ, όπως το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Or. es 23 Barbara Matera, Ildikó Gáll-Pelcz Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα συνιστά θεμελιώδη αξία της ΕΕ και είναι απολύτως αναγκαίος στρατηγικός στόχος που χρησιμεύει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ, όπως το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα, όπως προβλέπει ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι απολύτως αναγκαίος στρατηγικός στόχος που χρησιμεύει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ, όπως το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 AM\ doc 13/119 PE v01-00

14 24 Biljana Borzan Αιτιολογική σκέψη Γ Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα συνιστά θεμελιώδη αξία της ΕΕ και είναι απολύτως αναγκαίος στρατηγικός στόχος που χρησιμεύει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ, όπως το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα συνιστά θεμελιώδη αξία της ΕΕ και είναι απολύτως αναγκαίος στρατηγικός στόχος που χρησιμεύει στην επίτευξη των γενικών στόχων της ΕΕ, όπως το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης 75% στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη Soraya Post Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της ισότητας των φύλων υπερβαίνει την απλή απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και περιλαμβάνει μέτρα όπως θετικές δράσεις που έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί η πρόοδος προς μια κοινωνία όπου θα επικρατεί η ισότητα των φύλων 26 Inês Cristina Zuber, Ángela Vallina Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) PE v /119 AM\ doc

15 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας έχει συμπέσει με την αύξηση της επισφαλούς εργασίας επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το συντριπτικό ποσοστό των χαμηλών μισθών και σχεδόν όλοι οι πολύ χαμηλοί μισθοί απαντώνται στη μερική απασχόληση, και ότι περίπου το 80% των φτωχών εργαζομένων είναι γυναίκες Or. pt 27 Viorica Dăncilă Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ίδια η ΕΕ έχει αναλάβει το ειδικό καθήκον να ενσωματώνει την αρχή της ισότητας των φύλων σε όλες της τις δραστηριότητες λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, παρά τη σταδιακή πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται πολλές ανισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών Or. ro 28 Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) AM\ doc 15/119 PE v01-00

16 Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα για την προώθηση μιας δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η μείωση των ανισοτήτων στην απασχόληση δεν αποτελεί μόνο στόχο όσον αφορά την ίση μεταχείριση αλλά και στόχο όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και τη ρευστότητα της αγοράς εργασίας 29 Soraya Post Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της ισότητας των φύλων απαιτεί μια διατομεακή προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την πλήρη πολυμορφία όλων των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της αναπηρίας, της θρησκείας, της ιθαγένειας και της ηλικίας 30 Soraya Post Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) PE v /119 AM\ doc

17 Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγεία και στις διακρίσεις μεταξύ Ρομά και βασικού κορμού της κοινωνίας παραμένει ευρύ, ενώ η κατάσταση των γυναικών Ρομά στην ΕΕ είναι ακόμη χειρότερη ως αποτέλεσμα των πολλαπλών διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής και φύλου 31 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και πολιτική θέση της Ευρώπης μπορεί να διατηρηθεί και οι συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο εάν αξιοποιηθούν τα ταλέντα και το δυναμικό όλων των γυναικών και ανδρών Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και πολιτική θέση της Ευρώπης μπορεί να βελτιωθεί και οι συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο εάν αξιοποιηθούν τα ταλέντα και το δυναμικό όλων των γυναικών και ανδρών Or. es 32 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική σκέψη Δ Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και πολιτική θέση της Ευρώπης μπορεί να διατηρηθεί και οι συνέπειες της Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και πολιτική θέση της Ευρώπης μπορεί να διατηρηθεί και οι δυσμενείς δημογραφικές AM\ doc 17/119 PE v01-00

18 δημογραφικής αλλαγής μπορούν να αναχαιτιστούν μόνο εάν αξιοποιηθούν τα ταλέντα και το δυναμικό όλων των γυναικών και ανδρών τάσεις μπορούν να αναστραφούν μόνο με μια στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη το ρόλο των γυναικών ως μητέρες και κηδεμόνες και θα παρέχει τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή Or. pl 33 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε να παραμείνουμε προσκολλημένοι σε ξεπερασμένα, μη βιώσιμα από περιβαλλοντική άποψη οικονομικά μοντέλα που βασίζονται σε έναν παρωχημένο καταμερισμό της εργασίας με κριτήριο το φύλο, ο οποίος έχει ξεπερασθεί με την ενσωμάτωση της γυναίκας στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειαζόμαστε ένα νέο και κοινωνικά βιώσιμο μοντέλο βασισμένο στη γνώση και την καινοτομία, το οποίο να ενσωματώνει όλες τις δεξιότητες των γυναικών στον παραγωγικό ιστό, να αποκαθιστά την ισορροπία στις αρμοδιότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και να εξασφαλίζει τον συνδυασμό της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής τόσο για τους εργαζόμενους άνδρες όσο και για τις εργαζόμενες γυναίκες Or. es 34 Inês Cristina Zuber, Ángela Vallina PE v /119 AM\ doc

19 Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ παρατηρείται μείωση του ποσοστού των γεννήσεων, η οποία επιδεινώνεται από πολιτικές που εφαρμόζονται υπό το πρόσχημα της αντιμετώπισης της κρίσης, και συνυπολογίζοντας ότι η ανεργία, η επισφάλεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον και την οικονομία οδηγούν τα ζευγάρια, και ιδίως τις νέες γυναίκες, σε αναβολή της απόφασης τεκνοποίησης, επιτείνοντας περαιτέρω τη γήρανση του πληθυσμού στην ΕΕ Or. pt 35 Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Matera Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης είναι ένας σημαντικός δείκτης μέτρησης της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και ότι η ποιότητα και οι συνθήκες απασχόλησης είναι σημαντικές παράμετροι μέτρησης αυτής της ανισότητας 36 Iratxe García Pérez AM\ doc 19/119 PE v01-00

20 Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα) Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών και αρωγής ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη της ισότιμης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση Or. es 37 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική σκέψη Ε Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου συμπληρώνει εφέτος το εικοστό έτος ύπαρξής της και ότι οι στόχοι της είναι πιο επίκαιροι από ποτέ Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρόγραμμα δράσης της διεθνούς διάσκεψης του Καΐρου για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη αποφασίστηκε ότι η έκτρωση δεν πρέπει να προωθηθεί ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού και ότι όλα τα μέτρα και οι τροποποιήσεις όσον αφορά την έκτρωση στα πλαίσια του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να θεσπιστούν μόνο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο Or. pl 38 Sophia in 't Veld Αιτιολογική σκέψη Ε PE v /119 AM\ doc

21 E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου συμπληρώνει εφέτος το εικοστό έτος ύπαρξής της και ότι οι στόχοι της είναι πιο επίκαιροι από ποτέ E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου συμπληρώνει εφέτος το εικοστό έτος ύπαρξής της και ότι οι στόχοι της και η πλήρης εφαρμογή της είναι πιο επίκαιροι από ποτέ 39 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές γυναίκες υφίστανται κατά τη διάρκεια της ζωής τους μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία Or. pl 40 Anna Hedh Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία κανένας άνθρωπος δεν πρέπει AM\ doc 21/119 PE v01-00

22 να ζει με τον φόβο της κακοποίησης όταν οι γυναίκες εκτίθενται στη βία σε τέτοιον βαθμό, πρέπει να λαμβάνονται ισχυρά μέτρα κατά της βίας των ανδρών εις βάρος των γυναικών Or. sv 41 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2014, μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υπάρξει κατά τη διάρκεια της ζωής της θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας, μία στις πέντε έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών, σχεδόν μία στις δύο έχει υποστεί ψυχολογική βία και μία στις δύο υφίσταται μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί την πιο διαδεδομένη παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, εισοδήματος, κοινωνικής θέσης και χώρας προέλευσης ή διαμονής, συνεπάγεται σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, και παρά το γεγονός αυτό, συγκαταλέγεται μεταξύ των αδικημάτων που καταγγέλλονται λιγότερο λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά ένα από τα κύρια εμπόδια για την επίτευξη πραγματικής PE v /119 AM\ doc

23 ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία Or. es 42 Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, είτε είναι σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική, αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και παραμένει η πιο διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της, ότι 55% των γυναικών έχουν υποστεί κατά τη διάρκεια της ζωής τους μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι 33% των γυναικών έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών, ενώ η ζωή χωρίς βία συνιστά προϋπόθεση για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία 43 Ernest Urtasun, Sirpa Pietikäinen, Malin Björk, Isabella Adinolfi, Sophia in 't Veld Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο AM\ doc 23/119 PE v01-00

24 γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία γυναίκες υφίσταται κατά τη διάρκεια της ζωής της μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, ότι 34% των διεμφυλικών ατόμων, στη συντριπτική τους πλειονότητα γυναίκες, υφίστανται παρενόχληση και βία δημοσίως, και ότι η ζωή χωρίς βία και η αυτοδιάθεση συνιστούν προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία 44 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαναγκαστική πορνεία συνιστά βία που επηρεάζει ιδίως τα περισσότερο ευάλωτα άτομα, αφορά κυρίως τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και εμπορίας ανθρώπων και αποτελεί εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 45 Viorica Dăncilă Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής βίας, συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην ισότητα των φύλων και παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ εξακολουθεί να PE v /119 AM\ doc

25 αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Or. ro 46 Angelika Niebler Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 διαγράφεται Or. de AM\ doc 25/119 PE v01-00

26 47 Ivan Jakovčić Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν τον απαράδεκτο δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Or. hr 48 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών, στερεοτύπων βαθιά PE v /119 AM\ doc

27 φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ριζωμένων στην κοινωνία και φορολογικών αντικινήτρων, στις γυναίκες επιβάλλεται συχνά δευτερεύων ρόλος στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Or. es 49 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική AM\ doc 27/119 PE v01-00

28 φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη Mara Bizzotto Αιτιολογική σκέψη Ζ Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας παραδοσιακών δομών, έλλειψης συγκεκριμένων μέτρων στήριξης του συγκερασμού και εσφαλμένων φορολογικών κινήτρων, οι γυναίκες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του οικογενειακού εισοδήματος, ο οποίος εκδηλώνεται με διαχωρισμό της αγοράς εργασίας, χρονικά χάσματα στο ιστορικό απασχόλησης, και μισθολογική ανισότητα ανάλογα με το φύλο και αντανακλάται στο γεγονός ότι η μη αμειβόμενη οικιακή εργασία και εργασία περίθαλψης και φροντίδας ασκείται τις περισσότερες φορές από γυναίκες, οι οποίες για τους λόγους αυτούς έχουν λιγότερο χρόνο στη διάθεσή τους για να ασκήσουν αμειβόμενη εργασία και PE v /119 AM\ doc

29 αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 επομένως λαμβάνουν πολύ χαμηλότερες συντάξεις, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίο να συνεχίσει να υποστηρίζεται με συγκεκριμένα μέτρα και κυρίως με την μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών ο συγκερασμός επαγγέλματος και οικογενειακής ζωής, μεταξύ άλλων και για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 Or. it 51 Anna Hedh, Maria Noichl Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) Ζα. καθώς τα μισθολογικά πρότυπα τίθενται κατά παράδοση αλλά και επί του παρόντος από τον βιομηχανικό τομέα, ο καθορισμός των μισθών στα επαγγέλματα όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι γυναίκες είναι δευτερεύουσας σημασίας και θέτει σε μειονεκτική θέση τις γυναίκες. Η αμφισβήτηση αφενός ορισμένων βιομηχανικών προτύπων και αφετέρου των παραγόντων εκείνων που κατατάσσουν τους άνδρες και τις γυναίκες σε διαφορετικά επαγγέλματα θα μας φέρει πιο κοντά στην αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, η οποία θα πρέπει να επιβραβεύεται Or. sv 52 Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Matera, Mariya Gabriel Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) AM\ doc 29/119 PE v01-00

30 Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες των αγροτικών περιοχών είναι σε μεγαλύτερο βαθμό θύματα διαφόρων διακρίσεων και στερεότυπων φύλου σε σύγκριση με τις γυναίκες που κατοικούν σε αστικές περιοχές και ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές είναι πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών στις πόλεις λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι πολλές γυναίκες δεν απασχολούνται ποτέ στην επίσημη αγορά εργασίας και, συνεπώς, δεν είναι καταχωρισμένες ως άνεργες ούτε περιλαμβάνονται στις στατιστικές για την ανεργία, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερα οικονομικά και νομικά προβλήματα σε σχέση με το δικαίωμα στις άδειες μητρότητας και ασθενείας, τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και προβλήματα σε περίπτωση διαζυγίου 53 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική σκέψη Η H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται ως επί το πλείστον από άνδρες, με αποτέλεσμα η άποψη των γυναικών να είναι λιγότερο γνωστή Or. pl PE v /119 AM\ doc

31 54 Anna Hedh Αιτιολογική σκέψη Η Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή ο αποκλεισμός των γυναικών από τις θέσεις εξουσίας και τα όργανα λήψης αποφάσεων επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα των γυναικών να επηρεάσουν αφενός τη δική τους εξέλιξη και χειραφέτηση και αφετέρου την εξέλιξη της κοινωνίας Or. sv 55 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Η Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών συνεπάγεται έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού AM\ doc 31/119 PE v01-00

32 Or. es 56 Ernest Urtasun, Terry Reintke, Monika Vana, Karima Delli Αιτιολογική σκέψη Η H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή H. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αγγίζει το 63% και το 53,5% εάν η απασχόληση μετριέται με ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 1α λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται σε ποσοστό 16,4% και ότι το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι κατά μέσο όρο 39% λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή 1 a Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση σχετικά με την πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012, σελίδα 8 (SWD(2013) 171). 57 Ildikó Gáll-Pelcz, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel Αιτιολογική σκέψη Η H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας δεν PE v /119 AM\ doc

33 κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή μεταφράζεται πάντοτε σε επιρροή, καθώς οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται κατά κύριο λόγο από άνδρες, πράγμα που περιορίζει τις δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή 58 Angelika Niebler Αιτιολογική σκέψη Η Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων κατέχονται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, με αποτέλεσμα να περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες των γυναικών να ασκούν επιρροή Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ισχύουν συστήματα ποσοστώσεων και άλλα προγράμματα με σκοπό την επίτευξη ισότιμης εκπροσώπησης στις δομές εποπτείας των επιχειρήσεων Or. de 59 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών έχει αποδειχτεί ότι έχουν καίρια σημασία για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, στη λήψη αποφάσεων και στην κοινωνία γενικότερα Or. es AM\ doc 33/119 PE v01-00

34 60 Malin Björk Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, η χρήση των ποσοστώσεων φύλου και του συστήματος εναλλαγής ανδρών/γυναικών υποψηφίων στα ψηφοδέλτια έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισορροπιών εξουσίας μεταξύ των φύλων, καθώς και για τη βελτίωση της δημοκρατικής εκπροσώπησης στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων, 61 Ernest Urtasun, Monika Vana, Karima Delli Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτυχία προώθησης πολιτικών με σκοπό την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η ανεπαρκής προώθηση του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, ειδικά στους άνδρες, και το χαμηλό ποσοστό λήψης γονικών αδειών και αδειών πατρότητας δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και τον ίσο επιμερισμό των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών PE v /119 AM\ doc

35 62 Anna Hedh Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, γυναίκες με αναπηρία καθώς και νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην επιτραπεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η νομιμοποίηση της οπισθοδρόμησης όσον αφορά τις προσπάθειες προαγωγής της ισότητας. Η οικονομική κρίση δεν καθιστά αδύνατη τη χάραξη μιας πολιτικής στο πλαίσιο της διάστασης του φύλου σ σε δυσκολότερες οικονομικές περιόδους, αντιθέτως καθιστά αυτή τη διάσταση ακόμη πιο επίκαιρη Or. sv 63 Catherine Bearder, Angelika Mlinar Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει δυσανάλογα γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες, γυναίκες με αναπηρία, μετανάστριες και AM\ doc 35/119 PE v01-00

36 περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας διεμφυλικές γυναίκες και ότι η οικονομική κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας 64 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι το φαινόμενο αυτό εντείνεται περαιτέρω από την κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας, τις θέσεις μερικής απασχόλησης, τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις, τη δυσκολία πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, και την κατάργηση θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Or. es 65 Angelika Niebler Αιτιολογική σκέψη Θ PE v /119 AM\ doc

37 Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες Or. de 66 Viorica Dăncilă Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αγροτικές περιοχές το επίπεδο απασχόλησης είναι χαμηλότερο και, επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός γυναικών δεν συμμετέχουν στην επίσημη αγορά εργασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές επηρεάζονται από την απουσία ευκαιριών απασχόλησης υψηλής ποιότητας Or. ro AM\ doc 37/119 PE v01-00

38 67 Malin Björk Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες, καθώς και μετανάστριες και γυναίκες εθνικών μειονοτήτων, και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας 68 Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Matera, Ildikó Gáll-Pelcz Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η οικονομική κρίση εντείνει περαιτέρω το φαινόμενο αυτό PE v /119 AM\ doc

39 69 Ernest Urtasun, Karima Delli, Monika Vana Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένας από τους πέντε μετρήσιμους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, μετανάστριες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας 70 Sophia in 't Veld Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες, ηλικιωμένες ή άγαμες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις AM\ doc 39/119 PE v01-00

40 καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας 71 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση εντείνει περαιτέρω το φαινόμενο αυτό τονίζει ότι η μείωση των επιπέδων φτώχειας κατά 20 εκατομμύρια έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων 72 Georg Mayer Αιτιολογική σκέψη Θ Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη έχει γυναικείο πρόσωπο, ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια στην Ευρώπη αφορά ιδίως τις γυναίκες, καθώς η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός πλήττουν κυρίως μόνες μητέρες, νέες και ηλικιωμένες γυναίκες και ότι η κρίση και τα ειδικά μέτρα λιτότητας εντείνουν περαιτέρω το φαινόμενο αυτό, δεδομένου PE v /119 AM\ doc

41 ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καταργούνται στον δημόσιο τομέα και στις υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδας 73 Iratxe García Pérez Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων και τα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν ιδιαίτερα την κατανομή των εργασιών μεταξύ γυναικών και ανδρών στο σπίτι, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική σταδιοδρομία, στην εργασία και στην κοινωνία γενικότερα Or. es 74 Viorica Dăncilă Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) Θ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 42% των τακτικά απασχολούμενων στη γεωργία στην ΕΕ είναι γυναίκες και ότι οι τρεις στις δέκα γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ τελούν υπό τη διαχείριση γυναικών, καθώς και ότι είναι αναγκαία η σταθερή ενασχόληση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες και τους άνδρες, παράλληλα με την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ως AM\ doc 41/119 PE v01-00

42 προβεβλημένων παραγόντων στην οικονομική και κοινωνική ζωή Or. ro 75 Arne Gericke Αιτιολογική σκέψη Ι Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων και οι παραδοσιακές δομές επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και ότι η γενική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα διαγράφεται 76 Jadwiga Wiśniewska Αιτιολογική σκέψη Ι Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στερεότυποι ρόλοι των φύλων και οι παραδοσιακές δομές επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και ότι η γενική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και στα συναφή δικαιώματα συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμόρφωση και η εφαρμογή πολιτικών για την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών Or. pl 77 Anna Hedh PE v /119 AM\ doc