ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0000(INI)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων /0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2013 (2014/0000(INI)) Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Εισηγητής: Marc Tarabella PR\ doc PE v01-00 Ενωμένη στην πολυμορφία

2 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ...11 PE v /13 PR\ doc

3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2013 (2014/0000(ΙΝΙ)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) της 18ης Δεκεμβρίου 1979, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων, έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010), έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις 1, έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου 2, έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας 3, έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 1 ΕΕ L 181 της , σ ΕΕ L 315 της , σ ΕΕ L 338 της , σ. 2. PR\ doc 3/13 PE v01-00

4 αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 1, έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Φύλων ( ) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο του , έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών: Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών» (COM(2010)0078), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών » (COM(2010)0491), έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»(com (2010)2020), έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο «Mid-term review of the Strategy for equality between women and men» (Ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών) ( ) (SWD(2013)0339), έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 με τίτλο «Report on the progress on equality between women and men in 2012» (Έκθεση προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012) (SWD(2013)0171), έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) με τίτλο «Επισκόπηση της εφαρμογής της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ: Βία κατά των γυναικών Υποστήριξη των θυμάτων» που δημοσιεύθηκε το 2012, έχοντας υπόψη ότι από το 1975 υφίστανται ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με τις διάφορες πτυχές της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (οδηγία 2010/41/EΕ, οδηγία 2010/18/EΕ, οδηγία 2006/54/EΕ, οδηγία 2004/113/EΚ, οδηγία 92/85/EΟΚ, οδηγία 86/613/EΟΚ και οδηγία 79/7/EΟΚ), έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας 3, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά µε τον αντίκτυπο της 1 ΕΕ L 101 της , σ Παράρτημα στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0375. PE v /13 PR\ doc

5 οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην ΕΕ 2, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την εξάλειψη των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην ΕΕ 3, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την 57 η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών 4, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στον τομέα των υπηρεσιών 5, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαΐου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζόμενων ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας 6, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση , της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση , έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων 10, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα γενικά χαρακτηριστικά ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 11, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με το πρόσωπο της γυναικείας φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 12, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διάσταση του 1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012) ΕΕ C 341E της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011) ΕΕ C 199 E της , σ.77. PR\ doc 5/13 PE v01-00

6 φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης 1, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών 2, έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις γυναίκες και τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3, έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 4, έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (οδηγία για την άδεια μητρότητας) 5, έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) 6, έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για τους στόχους της Βαρκελώνης με τίτλο «Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» της 3ης Ιουνίου 2013, έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2014), Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για τη διασφάλιση μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας στην Ευρώπη περιλαμβάνει φιλόδοξους στόχους, όπως η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 75% και η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια έως το 2020, οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνον εάν τα κράτη μέλη εφαρμόσουν καινοτόμες πολιτικές υπέρ της πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη επηρεάζουν κυρίως τον δημόσιο τομέα, στον οποίο οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη παρουσία και αποτελούν τους κυριότερους δικαιούχους, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν διπλό μειονέκτημα, και ότι οι εν λόγω πολιτικές αυξάνουν 1 ΕΕ C 236 E της , σ ΕΕ C 67E της , σ ΕΕ C 233 E της , σ Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) /0193 (COD) 6 ΕΕ L 204 της , σ PE v /13 PR\ doc

7 την επισφαλή εργασία, ιδίως λόγω της αύξησης της μερικής απασχόλησης και των προσωρινών συμβάσεων εργασίας Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού, ιδίως οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες, είναι περισσότερες από τους άνδρες Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά συστήματα που εφαρμόζουν σήμερα ορισμένα κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν μια περιοριστική αντίληψη της δομής της οικογένειας ευνοώντας τις οικογένειες στις οποίες εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο συζύγων, αποθαρρύνοντας συχνά την απασχόληση των γυναικών και μη παρέχοντας επαρκή στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αγγίζει το 63%, ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών ανέρχονται σε ποσοστό 16,4%, ότι το 73% των βουλευτών σε εθνικό επίπεδο είναι άνδρες, ότι οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 17,8% των μελών στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων και αφιερώνουν τρεις φορές περισσότερο χρόνο την εβδομάδα στις οικιακές εργασίες σε σύγκριση με τους άντρες ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τον ρυθμό αυτό, ο στόχος του 75% όσον αφορά τη γυναικεία απασχόληση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί πριν από το 2038, ενώ ο στόχος της ίσης αμοιβής θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα το 2084 λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια και τα διοικητικά συμβούλια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα μπορούσε να επιτευχθεί το 2034, αλλά ότι η ίση κατανομή των οικιακών εργασιών δεν θα καταστεί δυνατή πριν το 2054 Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη προώθηση πολιτικών για τον συνδυασμό της επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γενικώς, και η έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας παιδιών ειδικότερα, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και την άνοδό τους σε θέσεις ευθύνης Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιμερισμός των οικογενειακών και οικιακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μέσω κυρίως της αύξησης της χρήσης της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ένα τέταρτο των κρατών μελών δεν προβλέπεται άδεια πατρότητας Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει λάβει επίσημη θέση μετά την έγκριση των δύο νομοθετικών ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν μείζονα θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως το ψήφισμα της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την άδεια μητρότητας και το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα PR\ doc 7/13 PE v01-00

8 Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή της, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ 1, η Επιτροπή θέτει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας των 26 κρατών μελών με τις νέες διατάξεις της εν λόγω οδηγίας ΙΑ. ΙΒ. ΙΓ. ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πέσει θύμα σωματικής ή/και σεξουαλικής βίας 2 λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων, κατανεμημένων ανά φύλο, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί εργαλείο ύψιστης σημασίας για να αξιολογηθεί η εξέλιξη της κατάστασης των γυναικών στην Ευρώπη 1. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα των γυναικών κατά την χάραξη των πολιτικών και την κατάρτιση των δημοσιονομικών διαδικασιών τους, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών ανάκαμψης, μέσω της τακτικής διενέργειας εκτιμήσεων αντίκτυπου με βάση το φύλο 2. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη καταπολέμησης της φτώχειας των γυναικών, ιδίως όσον αφορά τις ηλικιωμένες γυναίκες και τις ανύπαντρες μητέρες στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν περισσότερο αποδοτικές στρατηγικές ένταξης και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους πόρους που επενδύονται στις κοινωνικές πολιτικές, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα διαρθρωτικά ταμεία 3. τονίζει την επιτακτική ανάγκη για μείωση των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τις αμοιβές και τις συντάξεις εν προκειμένω, ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν άμεσα για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων που συνδέονται με την οδηγία 2006/54/ΕΚ, ιδίως την αρχή της ίσης αμοιβής και της μισθολογικής διαφάνειας, και να επανεξετάσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες στον τομέα της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό τους ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να αξιολογεί τακτικά τη μεταφορά των οδηγιών που αφορούν θέματα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προορατικές πολιτικές προς όφελος της ποιοτικής απασχόλησης των γυναικών με σκοπό την επίτευξη των στόχων 1 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) (COM(2013)0861). 2 Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρτιος PE v /13 PR\ doc

9 ΕΕ2020, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των στερεοτύπων και των οριζόντιων και κάθετων διαχωρισμών στην αγορά εργασίας, της προώθησης της μετάβασης από τη μερική στην πλήρη απασχόληση, καθώς και μέσω της εστίασης στα άτομα ΕΑΕΚ 1 5. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την εξέλιξη των οικογενειακών δομών κατά τη χάραξη των οικείων πολιτικών φορολογίας και παροχών, μεταξύ άλλων ενισχύοντας οικονομικά τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους ηλικιωμένους μέσω της παροχής φορολογικών εκπτώσεων ή ενισχύσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 6. συγχαίρει τη Σουηδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης και ζητεί από τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση ζητεί από τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τους στόχους της Βαρκελώνης και να υιοθετήσουν μια πιο συστημική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών προσχολικής μέριμνας σε επίπεδο εθνικών και τοπικών αρχών, ιδίως για τα πολύ μικρά παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει χρηματοοικονομική ενίσχυση στα κράτη μέλη με σκοπό να προσφέρονται στους γονείς οικονομικά προσιτά συστήματα φύλαξης παιδιών 7. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άδεια πατρότητας μετ' αποδοχών ελάχιστης διάρκειας 10 εργασίμων ημερών και να προωθήσουν μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, που να παρέχουν τη δυνατότητα στους άνδρες, και ιδίως στους πατέρες, να ασκούν το δικαίωμά τους να συνδυάζουν την ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της γονικής άδειας, που θα μπορεί να λαμβάνει είτε ο πατέρας είτε η μητέρα, χωρίς όμως δυνατότητα μεταβίβασης, έως ότου το παιδί φτάσει σε ορισμένη ηλικία 8. εκφράζει τη λύπη του για τα εμπόδια που θέτει το Συμβούλιο όσον αφορά την οδηγία για την άδεια μητρότητας, ζητεί μετ' επιτάσεως από τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις και επαναλαμβάνει τη βούλησή του για συνεργασία 9. ζητεί από το Συμβούλιο να λάβει θέση σχετικά με την οδηγία για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, με σκοπό να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό η νομοθετική διαδικασία 10. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην επικύρωση και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει, δυνάμει του άρθρου 84 της ΣΛΕΕ, πρόταση νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση μέτρων ενθάρρυνσης και στήριξης της δράσης των κρατών μελών στον τομέα της πρόληψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών 1 Not in Education, Employment or Training (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. PR\ doc 9/13 PE v01-00

10 12. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανακηρύξουν το έτος 2016 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης 13. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων και τη Eurostat να συνεχίσουν να συλλέγουν συγκρίσιμα δεδομένα, και ιδίως εναρμονισμένα δεδομένα σχετικά με τη βία, ώστε να προσφέρουν στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα απαραίτητα μέσα για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών 14. τονίζει ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών τους δικαιωμάτων, κυρίως μέσω της ευχερούς πρόσβασης στην αντισύλληψη και την άμβλωση στηρίζει, συνεπώς, μέτρα και δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και για την καλύτερη ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα και ενέργειες για να ευαισθητοποιήσουν τους άνδρες σε ό, τι αφορά τις ευθύνες τους σε σεξουαλικά και αναπαραγωγικά ζητήματα 15. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δεν αποτελεί πλέον παρά μόνο ένα έγγραφο εργασίας που προσαρτάται στην έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή να αποδώσει στην εν λόγω έκθεση πλήρη πολιτική νομιμότητα προωθώντας την επίσημη και χωριστή έγκρισή της 16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. PE v /13 PR\ doc

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι οικονομίες και οι κοινωνίες των ευρωπαϊκών χωρών έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση. Έπειτα από μια περίοδο λιτότητας, έφτασε η ώρα της ανάκαμψης προκειμένου να διασφαλιστεί στην Ευρώπη μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, όπως προβλέπεται και στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της εν λόγω στρατηγικής, ο εισηγητής θεωρεί επιτακτική την ανάγκη αντιμετώπισης ορισμένων θεμελιωδών ζητημάτων. Καταρχήν, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και τα δικαιώματα των γυναικών κατά τη χάραξη των πολιτικών και την κατάρτιση των δημοσιονομικών διαδικασιών, ιδίως στο πλαίσιο των πολιτικών ανάκαμψης, μέσω της συστηματικής διενέργειας εκτιμήσεων αντίκτυπου με βάση το φύλο. Τα σφάλματα των πολιτικών λιτότητας δεν μπορούν, και δεν πρέπει, να επαναληφθούν. Όσον αφορά τους πιο συγκεκριμένους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται όχι μόνο να επιτύχει τον στόχο του 75% όσον αφορά την απασχόληση αλλά και να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας. Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών, ο ρυθμός αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών παραμένει αργός. Από το 2002, αυξήθηκε από το 58,1% στο 62,8% ενώ στη συνέχεια υπέστη τις συνέπειες της κρίσης. Εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, ο στόχος της στρατηγικής ΕΕ2020 δεν θα επιτευχθεί πριν το Ως εκ τούτου, είναι επείγουσα και απαραίτητη η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται υψηλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης. Είναι αλήθεια ότι οι επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών είναι καταστροφικές: αύξηση του καθεστώτος της μερικής απασχόλησης από το οποίο οι γυναίκες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να εξέλθουν, αύξηση της επισφαλούς εργασίας λόγω της γενικευμένης χρήσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, διπλό μειονέκτημα για τις γυναίκες που υπερεκπροσωπούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και αύξηση του αισθήματος δυσαρέσκειας στην εργασία και των επιπτώσεων στα μέλη της οικογένειας, και ιδίως στα παιδιά. Στα εν λόγω συγκυριακά φαινόμενα προστίθεται η επιμονή διαρθρωτικών φαινομένων, και ιδίως οι μισθολογικές διαφορές που παραμένουν αμετάβλητες (gender pay gap). Εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση, θα πρέπει να περιμένουμε έως το 2084 για τη διασφάλιση ίσων μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο εισηγητής υπογραμμίζει την πρωταρχική ανάγκη εφαρμογής της οδηγίας 2006/54/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Εκκρεμούν οι απαντήσεις 26 κρατών μελών στις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών νομοθεσιών με την εν λόγω οδηγία. Τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνήσουν για την ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας, ιδίως ως προς τη διαφάνεια των μισθών, καθώς και για την πραγματική πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Closing the Gender Gap: Act Now» (Μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων: Δράση τώρα) που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012, θα μπορούσε να επιτευχθεί αύξηση του ΑΕγχΠ της PR\ doc 11/13 PE v01-00

12 ΕΕ κατά 12% αν υπήρχε πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Η επιστροφή στην ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πραγματική ισότητα στον επαγγελματικό τομέα. Εξίσου επιτακτική είναι η ανάγκη να λάβει το Συμβούλιο θέση σχετικά με την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Η ισχύουσα οδηγία, του 1992, δεν αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της κοινωνίας και δεν προστατεύει επαρκώς τις μητέρες. Επομένως, η επικαιροποίησή της εν λόγω οδηγίας αποτελεί επιτακτική ανάγκη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δράττεται της ευκαιρίας να επαναλάβει την πρόθεσή του για συνεργασία με στόχο την επίτευξη συμβιβασμού. Η εμμονή σε στερεότυπα αποτελεί επίσης ανησυχητικό διαρθρωτικό φαινόμενο. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι απαραίτητη για τη μείωση του οριζόντιου και κάθετου διαχωρισμού, και για να μπορέσουν επιτέλους οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες, να ασκούν τα επαγγέλματα που επιθυμούν, στο επίπεδο θέσεων ευθύνης που επιθυμούν. Όσον αφορά τα στερεότυπα, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η προώθηση των μέτρων για τον συνδυασμό της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή, μεταξύ άλλων μέσω της αναγνώρισης και της αξιοποίησης της συμμετοχής και των δύο γονέων στην οικογενειακή ζωή. Για να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους με ηρεμία και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό δεόντως στην ανάπτυξη της ΕΕ, είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές και πλήρους ωραρίου υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής «Στόχοι της Βαρκελώνης Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην Ευρώπη για μια διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», της 3ης Ιουνίου 2013, 6 κράτη μέλη έχουν επιτύχει και τους δύο στόχους: η Σουηδία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Σλοβενία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Ειδικότερα, το 53% των μητέρων που δηλώνουν ότι δεν εργάζονται ή εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης για λόγους που συνδέονται με τις επίσημες υπηρεσίες μέριμνας, θεωρούν την τιμή αυτών των υπηρεσιών εμπόδιο. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 70% στην Ιρλανδία, στις Κάτω Χώρες, στη Ρουμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζήτημα της τιμής συνδέεται με το ζήτημα της φτώχειας, το οποίο αποτελεί πρόκληση ιδιαίτερης σημασίας κατά την άποψη του εισηγητή. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ2020 είναι η μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια του αριθμού των ανθρώπων που πλήττονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έως το Δύο κατηγορίες ανθρώπων είναι ιδιαιτέρως ευάλωτες στη φτώχεια: οι ηλικιωμένες γυναίκες και οι ανύπαντρες μητέρες. Το 22% των ηλικιωμένων γυναικών εκτίθεται στον κίνδυνο της φτώχειας, σε αντίθεση με το 16,3% των ανδρών. Η επισφαλής κατάσταση των ηλικιωμένων γυναικών αποτελεί άμεση συνέπεια της μισθολογικής απόκλισης. Κατά μέσο όρο, οι συντάξεις των γυναικών είναι κατά 39% χαμηλότερες από τις συντάξεις των ανδρών, ενώ περισσότερο από το ένα τρίτο των ηλικιωμένων γυναικών στην Ευρώπη δεν λαμβάνει σύνταξη. Είναι απαραίτητη η δημιουργία διορθωτικών μηχανισμών, μεταξύ άλλων μέσω της τροποποίησης των πολιτικών φορολογίας και παροχών. PE v /13 PR\ doc

13 Η παρατήρηση αυτή αφορά και τις μονογονεϊκές οικογένειες, εκ των οποίων το 35,5% εκτίθεται στον κίνδυνο της φτώχειας. Επιπλέον, το 91% των ανύπαντρων γονέων είναι γυναίκες. Και σε αυτή την περίπτωση, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν κατορθώσει να μειώσουν τους κινδύνους της φτώχειας στους οποίους εκτίθενται οι εν λόγω οικογένειες. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών συνιστά μία ακόμη κοινωνική πρόκληση μείζονος σημασίας. Εν προκειμένω, ο εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το θέμα αυτό, εμμένοντας στη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη. Η δράση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων είναι καθοριστικής σημασίας. Το ζήτημα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων χρήζει επίσης εξέτασης. Πρόκειται για ένα ζήτημα που άπτεται της δημόσιας υγείας και του σεβασμού του θεμελιώδους δικαιώματος των γυναικών να έχουν τον έλεγχο του σώματός τους. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστούν οι βασικές πολιτικές αρχές που έχει ήδη υποστηρίξει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταίο σημείο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτελεί πλέον παρά μόνο ένα έγγραφο εργασίας που προσαρτάται στην έκθεση για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Το πολιτικό μήνυμα είναι ισχυρό: τα δικαιώματα των γυναικών είναι δευτερεύουσας σημασίας. Δεν θα έπρεπε, όμως, η αξιολόγηση της προόδου της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών να αποτελεί δευτερεύον ζήτημα. Ο δρόμος προς την ανάπτυξη εξαρτάται από την πραγματική ισότητα των φύλων. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να αποδώσει στην εν λόγω έκθεση πλήρη πολιτική νομιμότητα προωθώντας την επίσημη και χωριστή έγκρισή της. PR\ doc 13/13 PE v01-00

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2012 2012/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2156(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2156(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.11.2013 2013/2156(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1365/2016 9.12.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1 του Κανονισμού σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B

7370/11 ΔΙ/γπ 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2011 (09.03) (OR. en) 7370/11 SOC 205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 7166/11 SOC 184 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2014/2059(INI) 1.8.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2066(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2066(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.8.2013 2013/2066(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διάσταση του φύλου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων».

Η Προεδρία υπέβαλε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου με τίτλο «Απάντηση στη Στρατηγική Δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων». Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2016 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων προς: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6229/16 SOC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2217(INI) Σχέδιο έκθεσης Marc Tarabella (PE v02-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2217(INI) Σχέδιο έκθεσης Marc Tarabella (PE v02-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 12.12.2014 2014/2217(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 109-249 Σχέδιο έκθεσης Marc Tarabella (PE541.538v02-00) σχετικά με την ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 13.11.2013 2013/2008(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2019-2024 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2019/0000(INI) 19.8.2019 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (2019/0000(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Angelika Werthmann ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 28.11.2013 2013/2157(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2183(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 14.10.2013 2013/2183(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.5.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2012 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 06.5.2011 2011/2049(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΈΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των μόνων μητέρων (2011/2049(INI)) Επιτροπή Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 28.9.2016 2016/2061(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2058(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ανάπτυξης 2013/2058(INI) 7.2.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση της ΕΕ του 2013 για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (2013/2058(ΙΝΙ)) Επιτροπή Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 8.9.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2014 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2127(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2127(INI) 13.7.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία (2017/2127(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 7.11.2017 2017/2194(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 2013/2061(INI) 5.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλ-υγεία 2012-2020: καινοτομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.4.2013 2012/2292(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-38 Αντιγόνη Παπαδοπούλου (PE508.172v01-00) σχετικά με τις διασυνοριακές συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0000(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2015/0000(INI) 13.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2250(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 15.4.2015 2014/2250(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ενδυνάμωση των κοριτσιών στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης (2014/2250(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 30.10.2017 2017/2012(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI))

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2263(INI) σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 10.04.2013 2012/2263(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ (2012/2263

Διαβάστε περισσότερα

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A

10081/15 ΓΒ/γομ/ΔΛ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10081/15 SΟC 421 GENDER 13 PENS 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9302/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/2242(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 25.2.2010 2009/2242(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση του Χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2006(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2014/2006(INI) 20.1.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI))

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (2008/2119(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 (OR. en) 9804/19 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 396 EMPL 297 GENDER 22 ANTIDISCRIM 16 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.12.2013 2013/2008(INI) ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2010 (02.12) (OR. en) 16558/10 SAN 259 SOC 782 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) το Συμβούλιο Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών

Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ευρώπη Θέσεις υποψηφίων ευρωβουλευτών ΕΡΩΤΗΜΑ 1 2 Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες. Τα ευρήματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών: Το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Θεσσαλονίκη, Ιουνίου 2019

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Θεσσαλονίκη, Ιουνίου 2019 Το σεμινάριο κατάρτισης χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2014/124/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2014/124/ΕΕ) L 69/112 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.3.2014 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες Ευκαιρίες ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 17 Σεπτεµβρίου 2001 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής για τα ικαιώµατα της Γυναίκας και τις Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL Σχέδιο γνωμοδότησης Barbara Matera (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 19.5.2015 2015/2074(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE554.835v01-00) σχετικά με τον προϋπολογισμό 2016 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0224 Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2052(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2052(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 25.5.2011 2011/2052(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1999 (24.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα : 2208η σύνοδος του Συμβουλίου (Εργασίες και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) P7_TA(2011)0330 Οι γυναίκες και η διοίκηση των επιχειρήσεων Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά µε τις γυναίκες και τη διοίκηση των επιχειρήσεων (2010/2115(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2014/2255(INI) 5.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Σύνοδος του Συμβουλίου "Απασχόληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2223(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2223(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2223(INI) 21.10.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0171/2019 } B8-0172/2019 } B8-0173/2019 } B8-0174/2019 } RC1 12.3.2019 ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2301(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2301(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 03.12.2012 2012/2301(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ισότητα μεταξύ ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0580/2017 24.10.2017 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0163/1. Maria Noichl Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το /2152(INI)

A8-0163/1. Maria Noichl Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το /2152(INI) 3.6.2015 A8-0163/1 Τροπολογία 1 Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz εξ ονόµατος της Οµάδας PPE Έκθεση A8-0163/2015 Maria Noichl Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών µετά το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2047(BUD)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2047(BUD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 6.9.2016 2016/2047(BUD) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2018(INI) Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2018(INI) Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.9.2010 2010/2018(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-7 Σχέδιο έκθεσης Britta Thomsen (PE442.875v01-00) σχετικά με γυναίκες εργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2018 COM(2018) 168 final 2018/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0046/

ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0046/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0046/2017 23.2.2017 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 (2016/2249(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 4 Απριλίου 2002 PE 305.487/1-19 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-19 Σχέδιο γνωµοδότησης (PE 305.487) Emilia Franziska Müller σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 27.8.2015 2015/2132(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Barbara Matera (PE564.903v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2138(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2138(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.11.2010 2010/2138(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0064/ σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0064/ σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0064/2018 26.1.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την προστασία των μειονοτήτων και την απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/0000(INI) 25.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0237 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/000 TA 2015 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 5.9.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 18.7.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)] ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2003(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση [2012/2003 (INI)]

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.12.2012 2012/2255(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις υπό ένταξη βαλκανικές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.11.2008 2008/0140(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0418/2018

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0418/2018 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0547/2018 20.11.2018 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0418/2018 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 3.6.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 15.1.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (12/2013) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου της Πολωνίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2011 (10.05) (OR. en) 9424/11 EDUC 85 SOC 368 SAN 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 27.2.2013 2012/2321(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συμβολή των συνεταιρισμών στην υπέρβαση της κρίσης 2012/2321(INI) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 31.5.2017 2016/2301(INI) ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 14.10.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 7.7.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 15.3.2011 B7-0000/2011 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2011 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2083(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2017/2083(INI) 28.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (2017/2083(INI)) Επιτροπή Ανάπτυξης Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα