ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 29/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 29/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ.2 Τ.Θ Τ.Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 29/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής CPV :

2 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ 2 Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχυδρομικός Κωδικός Χώρα ΕΛΛΑΔΑ Κωδικός ΝUTS EL522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνο , Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΡΚΟΣΙΔΟΥ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) Είδος Αναθέτουσας Αρχής Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση ως Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό & Ευρωπαϊκό. Η σύμβαση ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : &_afrwindowmode=0&_adf.ctrl-state=ombr83avs_4, ο διαγωνισμός φέρει το αρχικό πρόθεμα β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την προαναφερθείσα διεύθυνση του γραφείου Προμηθειών του ΑΝΘ Θεαγένειο, Αλεξάνδρου Συμεωνίδη 2 Θεσσαλονίκη τηλέφωνο εργάσιμες ημέρες και ώρες. δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : στην αντίστοιχη μερίδα του διαγωνισμού Σελίδα 2

3 1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασης Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΑΝΘ Θεαγένειο, Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε : 1359,01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ΠΠΥΥ 2015 του Φορέα ΑΔΑ: 6Γ17469ΗΔΧ-ΤΥΞ 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια : ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Α) ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΑΡ. ΕΣΗ ΗΣ : ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΣ - Περιγραφή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 ANTICLOT: ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ FLACON 3 5, DNA-PREP KIT ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΤ 1 161, G6PD (TRINITY) ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΗ, ΤΑΧΕΙΑ, 3 ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ G6PD ΚΙΤ 5 458, IMMUNOPREP 300 ML ΚΙΤ , IOTEST BETA MARK TCR Vb REPERTUIRE ΚΙΤ , RETICS PREP ΚΙΤ 1 80, Giemsa 2,5 lt (MERCK) FLACON , Μαy Grunwald 2,5 lt (MERCK) FLACON 30 66, Σελίδα 3

4 9 BUFFER PH 7,0 και PH 4,0 (Για ρύθµιση ηλεκτρονικού Phµέτρου) FLACON 1 80, KCL sol. 3M+AgCl (Για ρύθµιση ηλεκτρονικού Phµέτρου) FLACON 1 80, ZEISS (Immersol) FLACON 1 233, Έλεγχος αντισωµάτων έναντι του συµπλέγµατος Ηπαρίνης-PF4, για διάγνωση της ηπαρινοεξαρτώµενης θροµβοπενίας (HIT) µε µέθοδο γέλης (πλήρες κιτ µε κάρτες) ΚΑΡΤΕΣ 50 8, ιυδροξυροδαµίνη 123 (Dihydrorhodamine 123) HPLG Grade φιαλίδια 1 40, SYTO 16 Green Χρωστική κυτταροµετρίας φιαλίδια 1 241, Πρόγραµµα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου ΤΚΕ σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 17043:2010, διαπιστευµένο σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ, συµβατό µε τον αναλυτή ALIFAX, τριών επιπέδων, ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή και προµηθευτή του αναλυτή και των αντιδραστηρίων σύµφωνα µε την εγκύκλιο 919/ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ 1 241, BUFFER PH 4,0 (Για ρύθµιση ηλεκτρονικού Phµέτρου) ΒΤ 2 80, Kit µέτρησης διαλυτού CD19 στο ΕΝΥ µε 17 κυτταροµετρία ροής και µε αντίστοιχο λογισµικό ανάλυσης κιτ , Kit µέτρησης BCR-abl µε κυτταροµετρία ροής κιτ , Kit µέτρησης PML-RaRa µε κυτταροµετρία ροής κιτ , CD41 APC φιαλιδιο 1 322, CD41 FITC φιαλιδιο 1 322, CD42b PC7 φιαλιδιο 1 322, CD42b PE φιαλιδιο 1 322, CD184 (CXCR4) PE-CY5 φιαλίδια 1 403, CD193 (CCR3) PE φιαλίδια 1 403, CD195 (CCR5) FITC φιαλίδια 1 403, CD195 (CCR5) PE-CY5 φιαλίδια 1 403, CD253 (TRAIL) PE φιαλίδια 1 403, CD69 PE φιαλίδια 1 403, CD69 PE-CY5 φιαλίδια 1 403, IgD anti-human FITC Polyclonal φιαλίδια 1 403, IgG anti-human FITC Polyclonal φιαλίδια 1 403, IgG anti-human PE Polyclonal φιαλίδια 1 403, IgG anti-human PE-CY5 Polyclonal φιαλίδια 1 403, Σελίδα 4

5 35 IgA anti-human FITC Polyclonal φιαλίδια 1 403, IgE anti-human PE-CY7 Polyclonal φιαλίδια 1 403, IgA anti-human PE-CY7 Polyclonal φιαλίδια 1 403, Ki-67 FITC φιαλίδια 1 241, METHANOL PA 5L BT 15 12, STROMATOLYSER - 3WP 500 ML φιαλη Anti-κappa-PE αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα CE IVD φιαλίδια 1 403, Anti-lambda-FITC αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα CE IVD φιαλίδια 1 403, Αντι-Λυσοζύµη-FITC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 2 322, αντι-κappa APC αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδιο 1 403, anti-lambda polyclonal APC C 750 ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδιο 1 403, Anti-κappa-FITC αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα CE IVD φιαλίδια 1 629, Anti-lambda-PE αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα CE IVD φιαλίδια 1 629, FLAER Alexa Fluor 488 (Aerolysin test PNH) φιαλίδιο CD235a FITC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα κλώνος KC16 φιαλίδια 1 403, CD235a FITCαντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα κλώνος 10F7MN φιαλίδια 1 403, CD235a FITC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα κλώνος JC161 φιαλίδιο 1 403, CD59 PE αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντ'ισωµα κλώνος ΜΕΜ-43 φιαλίδια 2 403, CD59 PE αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντ'ισωµα κλώνος OV9A2 φιαλίδια 2 403, Anti-IgM PerCPCy5.5 αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδιο 1 403, Anti-IgM FITC αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, Anti-IgD PC7 αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, Anti-IgE FITC αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, Anti-IgD PE αντι-ανθρώπινο πολυκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, anti-tcl1 APC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, anti-lysozyme FITC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, anti-lactoferine FITC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, Σελίδα 5

6 62 anti-lactoferine APC C 750 ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, anti-lysozyme APC C 750 ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, anti-lysozyme APC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 2 403, PBS ΣΕ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ (0.5 LT BUFFER/ΤΑΜΠΛΕΤΑ) BT (100 ΤΑΜΠΛ) 6 11, Συντηρητικό κυττάρων για κυτταροµετρία ροής για συντήρηση κυττάρων πάνω από 5 ηµέρες φιαλίδια 5 241, CD 79α-FITC αντι-ανθρώπινο µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 322, CD1c PE (anti-bdca-1) µονοκλωνικό αντίσωµα για ανίχνευση δενδριτικών κυττάρων φιαλίδια 1 282, Bcl-2 FITC µονοκλωνικό αντίσωµα φιαλίδια 1 403, FIX & Perm permiabilazation kit µονιµοποίηση και διαπερατότητα κυττάρων για ενδοκυττάρια χρώση ΚΙΤ 5 161, Πλήρες kit CE IVD µονοκλωνικών αντισωµάτων προσδιορισµού πλασµατοκυττάρων (MRD) (CD38FITC, CD56PE, CD45 PerCP5.5, CD19PC7, CD117APC, CD81APC C750), (CD38FITC, CD56PE, CD45 PerCP5.5, CD19PC7, cykappaapc, cylamdaapc C750) ΚΙΤ , Σφαιρίδια ποιοτικού ελέγχου κυτταροµέτρου Ultra Rainbow φιαλίδια 1 403, Σφαιρίδια ποιοτικού ελέγχου κυτταροµέτρου 8 peak Spherotech Rainbow φιαλίδια 1 241, CD9FITC φιαλίδια 1 403, CD61 PC5 φιαλίδια 1 403, CD36 PE φιαλίδια 1 403, Annexin V-FITC Apoptosis Kit (Annexin V FITC, Propidium lodide and Annexin V Binding buffer) ΚΙΤ 1 241, CD123 (Anti IL-3Ra) PE-CY5 φιαλίδια 1 403, CD138 PO ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα φιαλίδια 1 403, CD27 PB ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα φιαλίδια 1 403, KIR (NKB1) FITC φιαλίδια 1 403, KIR-NKAT2 PE φιαλίδια 1 403, LAIR-1 (CD 305) PE φιαλίδια 1 322, PERFORIN PE φιαλίδια 1 403, Neqas Leukocyte Immunophenotyping QA Immune monitoring ΤΕΣΤ ,16129 Σελίδα 6

7 86 Neqas Leukocyte Immunophenotyping QA Leukemia ΤΕΣΤ , Neqas Leukocyte Immunophenotyping QA PNH ΤΕΣΤ , Neqas Leukocyte Immunophenotyping QA CLL MRD ΤΕΣΤ 1 884, Neqas Leukocyte Immunophenotyping QA ALL MRD ΤΕΣΤ 1 884, CD 38 FITC multiepitope φιαλιδιο 1 806, Bovine serum albumin (BSA) σε σκόνη (10 gr) φιαλιδιο 2 80, CD66 FITC φιαλιδιο 1 322, CD1a APC φιαλίδιο 1 403, CD180 APC φιαλίδιο 1 403, CD9 PB φιαλίδιο 1 322, NG2 ή 7.1 PE φιαλίδιο 1 322, IREM APC φιαλίδιο 1 403, CD94/ NKG 2A FITC φιαλίδιο 1 322, CD64 PerCP 5.5 φιαλίδιο 1 403, CD184 / CXCR4 PerCP 5.5 φιαλίδιο 1 403, CD195 / CCR 5 FITC φιαλίδιο 1 322, CD95 FITC φιαλίδιο 1 322, CD 81 APC φιαλίδιο 1 403, RoR 1 PE φιαλίδιο 1 403, RoR 1 APC φιαλίδιο 1 322, CD246 ALK PeRCP 505 φιαλίδιο 1 403, TIA-1 PE φιαλίδιο 1 322, CD45 PO ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα φιαλίδιο 1 403, CD19 PB ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα φιαλίδιο 1 403, CD19 PO ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα φιαλίδιο 1 403, FcR blocking Reagent για FCM φιαλίδιο 1 161, CD45 PerCP Cy 5.5 φιαλίδιο 1 403, Σελίδα 7

8 CD45 APC Cy 7 ή αντίστοιχου µήκους κύµατος φθοριόχρωµα φιαλίδιο 1 403, CD56 PE φιαλίδιο 1 322, CD99 FITC φιαλίδιο 1 322, Πρωτόκολλο 8χρωµίας για Β-ΧΛΛ µε ΚΡ: CD20PB/CD45KrO/CD81FITC/RoR1PE/CD79bPerc P5.5/CD19Pc7/CD5APC/CD43APCAF750 ή ανάλογων χρωµάτων κιτ ή φιαλίδιο , Πρωτόκολλο 9χρωµίας για Τ Λεµφώµατα µε ΚΡ: TcRVδ2PB/CD45KrO/TcRγδFITC/TcRαβ1PE/HLAD RECD/TcRVδ1Pc7/CD4APC/CD8Af700/CD3APCAF 750 ή ανάλογων χρωµάτων κιτ ή φιαλίδιο , Πρωτόκολλο 8χρωµίας για υποπληθυσµούς λεµφοκυττάρων µε ΚΡ: CD45KrO/CD16FITC/CD56PE/CD19ECD/CD14Pc7/ CD4APC/CD8AF700/CD3APCAF750 ή ανάλογων χρωµάτων κιτ ή φιαλίδιο , ΑΡ. ΕΣΗ ΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Περιγραφή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 ANTI-A MONOCLONAL 10ml FL 20 2, ANTI-B M ONOCLONAL 10ML FL 20 2, ANTI-A1 LECTIN 5ML FL ANTI-D (DUOCLON) 10ML FL 25 5, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ CONTROL ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Το κιτ να εξασφαλίζει τον έλεγχο για οµάδες ΑΒΟ, Ανάστροφης, φαινοτύπων του συστήµατος Rh, Έµµεση Coombs, negative control direct coombs, ελάχιστος όγκος 6 ml/vial. Να εφαρµόζεται σε όλους τους αναλυτές και χειροκίνητες µεθόδους. Ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ,5806 Σελίδα 8

9 6 DECISCAN HCV PLUS 24 TEST KIT ANTI-C IGM MONOCLONAL FL 9 18, ANTI-E IGM MONOCLONAL 5ML FL 6 16, ANTI-c IGM MONOCLONAL 5ml FL 6 14, ANTI-e IGM MONOCLONAL 5ML FL 6 31, ANTI-Kell MONOCLONAL 5ML FL 8 35, ALBUMIN 22% 10 ML ΚΟΥΤΙ 1 36, ID-A-B-AB-D-CDE-ctl cards Πλήρης καθορισµός οµάδων αίµατος ΑΒΟ/RhD σε κάρτες γέλης ΚΥΤΙΟ 1 145, BIOVUE ABD.ABD 100 CASS TEM , ΤΙPS FOR ELECTR PIPETTER, 1000TEM. ΚΟΥΤΙ 14 59,67742 ID-LISS/COOMBS Cards µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ ,7419 ID-NACL/ENZYME/C.Agglutinins Cards µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ ,7419 ID-DC Scr1 IgGIgAIgMC3c-C3d-Ctl µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ ,2903 ID-DiaCELL I+II+III ερυθροκύτταρα ελέγχου αντισωµάτων σε γέλη ΚΟΥΤΙ ,1613 ID-DiacELL I+II+III P ερυθροκύτταρα ελέγχου αντισωµάτων µε παπαίνη ΚΟΥΤΙ , ID-DILUENT-1 (BROMELIN) FL 2 76, ΙD-DILUENT-2 (LISS) διαλύµατα προετοιµασίας για τη µέθοδο γέλης FL 4 83,87097 ID-DIAPANEL P papainized µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ , ΟRΤΗΟ BLISS 3X10 ΚΟΥΤΙ 16 20, BIOVUE ANTI HUMAN POLYSP ΤΕΜΑΧΙΑ ,2258 Σελίδα 9

10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ CONTROL ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Ανεξάρτητο multicontrol που περιέχει υποχρεωτικά a-hiv1, a-hiv2, a- HCV, HBsAg, a-hcv, a-tp, κάθε φιαλίδιο 0,5-1ml. Ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ, HBsAg (όλους τους δείκτες) & HCV screen & Confirmatory, προαναλυτική, µετααναλυτική φάση, κλινική αξιολόγηση, τουλάχιστον 3 δείγµατα από µονοδιαίους δότες ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ HIV combo, HIVAb, screen & confirmatory, προαναλυτική, µετααναλυτική φάση, κλινική αξιολόγηση, τουλάχιστον 3 δείγµατα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, για ΑΒΟ and Rh, ευθεία και ανάστροφη, προαναλυτική µετααναλυτική φάση, κλινική αξιολόγηση, τουλάχιστον δύο δείγµατα ανά κύκλο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ Direct Coombs, προαναλυτική, µετααναλυτική φάση, κλινική αξιολόγηση, τουλάχιστον δύο δείγµατα ανά κύκλο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) ,0403 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑΝα αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) ,194 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑΝα αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) ,613 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑΝα αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) ,548 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑΝα αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO ,548 Σελίδα 10

11 31 32 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ για Antibody screening and Compatibility test, προαναλυτική, µετααναλυτική φάση, κλινική αξιολόγηση, τουλάχιστον δύο δείγµατα ασθενών & τέσσερα δοτών ανά κύκλο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ για Blood grouping, gel cards, virtual screening, προαναλυτική, αναλυτική,µετααναλυτική φάση, κλινική αξιολόγηση, µέσω διαδικτύου 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑΝα αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) ,677 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑΝα αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο ( ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ και ανεξάρτητος από τον κατασκευαστή. ) 1 403, ID-Rhsub+CW C-CW-c-E-e-K human ΚΟΥΤΙ 1 239, ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ RHESUS (D) ΚΑΙ (Du) µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ 1 145,1613 DiaCell ABO (A1-B-O) Ερυθροκύτταρα ανάστροφης οµάδας ΑΒΟ 3 κυττάρων Α1-Β-Ο µε τη µέθοδο καρτών γέλης ΚΟΥΤΙ 3 109, ID-DIAPANEL µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ , ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΜΟΣ RHESUS (D) weak µε τη µέθοδο γέλης ΚΟΥΤΙ 3 59,1129 ID-Anti-k (cellano-kel 2) 6Xk συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 120,1613 ID-Anti-Cw 6xCw συσκ. SET 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 125,8065 ID-Anti-Jka DiaClon µονοκλωνικό 6χJka συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 144,3548 ID-Anti-Jkb DiaClon µονοκλωνικό 6χJkb συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 144,3548 Σελίδα 11

12 ID-Anti-Lua human 6xLua Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 136,2903 ID-Anti-lub human 6xLub Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 136,2903 ID-Anti-Lea DiaClon µονοκλωνικό 6χLea Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 136,2903 ID-Anti-Leb DiaClon µονοκλωνικό 6XLeb Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 136,2903 ID-Anti-P1 Diaclon µονοκλωνικό Συσκ.Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 120,1613 ID-Anti-Kpa human 6XKpa Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 136,2903 ID-Anti-Kpb human 6xKpb Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 136, ID-Anti-M DiaClon µονοκλωνικό KOYTI 3 84, ID-Anti-N DiaClon µονοκλωνικό 6xN Συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 84,67742 ID-Anti-Fya ορός human Συσκ. FL 3,6 ml FL 3 67,74194 ID-Anti-Fyb ορός human συσκ. Flacon 3,6 ml FL 3 67,74194 ID-Anti-S ορός human συσκ. Flacon 3,6 ml FL 3 67,74194 ID-Anti-s ορός human συσκ. Flacon 3,5 ml FL 3 67,74194 ID-Antigen Profile I ID-Anti-P1-Lea- Leb-Lua-Lub-ctl συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 5 136,2903 ID-Antigen Profile II ID-Anti-k-Kpa- Kpb-Jka-Jkb-ctl συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 5 136,2903 ID-Antigen Profile III ID-Anti-M-N-Ss-Fya-Fyb cards συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 4 62,90323 ID-Antigen Profile III ID-Anti M-N-Ss-Fya-Fyb ορούς Συσκ. Set 6x1,4 ml 24 profiles ΚΟΥΤΙ 3 154,0323 ID - Anti-Fya cards, συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 67,41935 ID - Anti-Fyb cards, συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 67,41935 ID - Anti-S cards, συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 67,41935 Σελίδα 12

13 61 62 ID - Anti-s cards, συσκ. Set 12 cards ΚΟΥΤΙ 3 67, Καθορισµός των ποικιλιών Rh(D) µε 14 επιτόπους, συµβατό µε όλες τις τεχνικές ΚΟΥΤΙ 6 967, Anti-Human Ig (clear) ΚΟΥΤΙ 2 19, Β. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕΤ: ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ + ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡ. ΕΣΗ ΗΣ: ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΣ Περιγραφή ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1 ΓΡΑΜΜΕΣ 2 Περιγραφή PANELS MIC ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΜΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ PANELS MIC αντιµυκητιασικών παραγόντων ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΜΟ. Να προσφερθούν όλα τα απαιτούµενα αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά. ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα Ποσότητα ΣΥΣΚ. των 100 εξετάσεων 1 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1653, ΣΥΣΚ. των 40 εξετάσεων 1 700,00000 Σελίδα 13

14 ΓΡΑΜΜΕΣ 3 ΓΡΑΜΜΕΣ 4 ΓΡΑΜΜΕΣ 5 ΓΡΑΜΜΕΣ 6 ΓΡΑΜΜΕΣ 7 ΓΡΑΜΜΕΣ 8 ΓΡΑΜΜΕΣ 9 ΓΡΑΜΜΕΣ 10 ΓΡΑΜΜΕΣ 11 ΓΡΑΜΜΕΣ 12 ΓΡΑΜΜΕΣ 13 ΓΡΑΜΜΕΣ 14 PANELS MIC αντιβιοτικών ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΜΟ για ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ. Να προσφερθούν όλα τα απαιτούµενα αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά. (1-3)-β-D-ΓΛΥΚΑΝΗ, ΣΥΣΚ. των 100 εξετάσεων , ανίχνευση µε ELISA ΣΥΣΚ ,74194 ΑΝΤΙΓΟΝΟ ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANIXNEYΣΗ σε ορό και BAL µε ΕLISA και για όλες τις ηλικιακές οµάδες ΣΥΣΚ ,64516 ΑΝΤΙΓΟΝΟ CRYPTOCOCCUS ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΥΣΚ 1 183,06452 BLOOD AGAR BASE, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500GR ΣΥΣΚ 500 GR 15 38,70968 SCHAEDLER AGAR ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΌΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ εκλεκτικό υλικό σε έτοιµα τρυβλία µε 5% αίµα προβάτου, νεοµυκίνη και ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 βανκοµυκίνη ΤΡΥΒΛΙΩΝ ,77419 BRUCELLA ANTIGEN (Για δοκιµασία ανοσοσυγκόλλησης επί πλακός για τον ποιοτικό/ ηµιποσοτικό προσδιορισµό αντισωµάτων Brucella abortus, melitensis και suis σε ανθρώπινο ορό. Να περιέχει εναιώρηµα αντιγόνου, ορούς ελέγχου, πλάκες και sticks) FLACON ΤΩΝ 5 ML 2 4,03226 BRUCELLA AGLUTINATION TEST (Κιτ για ανίχνευση τέλειων και ατελών αντισωµάτων) ΣΥΣΚ 2 129,03226 BRAIN HEART INFUSION AGAR 500 GR ΣΥΣΚ 500 GR 30 35,48387 BRAIN HEART INFUSION BROTH 500 GR ΣΥΣΚ 500 GR 2 35,48387 CRYSTAL VIOLET ( ΙΑΛΥΜΑ 2,5 λίτρων) ΣΥΣΚ 2,5 LT 4 31,45161 COLUMBIA AGAR BASE 500 GR ΣΥΣΚ 500 GR 10 35,08065 Σελίδα 14

15 ΓΡΑΜΜΕΣ 15 ΓΡΑΜΜΕΣ 16 ΓΡΑΜΜΕΣ 17 ΓΡΑΜΜΕΣ 18 ΓΡΑΜΜΕΣ 19 ΓΡΑΜΜΕΣ 20 ΓΡΑΜΜΕΣ 21 ΓΡΑΜΜΕΣ 22 ΓΡΑΜΜΕΣ 23 ΓΡΑΜΜΕΣ 24 ΓΡΑΜΜΕΣ 25 ΓΡΑΜΜΕΣ 26 ΓΡΑΜΜΕΣ 27 ΓΡΑΜΜΕΣ 28 ΓΡΑΜΜΕΣ 29 ΓΡΑΜΜΕΣ 30 ΓΡΑΜΜΕΣ 31 ΓΡΑΜΜΕΣ 32 ΓΡΑΜΜΕΣ 33 COLUMBIA CNA AGAR εκλεκτικό υλικό σε έτοιµα τρυβλία, µε 5% αίµα προβάτου, Ναλιδιξικό οξύ και Κολιµυκίνη ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CAΜBYLOBACTER AGAR ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΡΥΒΛΙΩΝ 50 7,74194 ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΡΥΒΛΙΩΝ 5 21,77419 STRIPS TΩΝ 50 ΙΣΚΩΝ 100 1,85484 ΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΕΟSIN (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25γρ) ΣΥΣΚ 1 17,74194 ΕCHINOCOCCUS CELLOGNOST (ΕΜΜΕΣΟΣ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ) ΣΥΣΚ 2 88,70968 ESCULIN BILE AGAR, ΣΥΣΚ.500γρ. ΣΥΣΚ 500 GR 3 29,03226 FUCHINE BASE ( ΙΑΛΥΜΑ) ΛΙΤΡΑ 5 17,41935 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ CO2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ CO2 ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΦΑΚΕΛΩΝ 40 25,00000 ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΣΑΚΟΥΛΩΝ 40 15,32258 ΣΥΣΚ ΤΩΝ 10 ΦΑΚΕΛΩΝ ,54839 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ,32258 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΗΣ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ 5 25,00000 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΠΩΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΗΣ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΑΚΟΥΛΩΝ 5 15,32258 GARDNERELLA VAGINALIS SELECTIVE SUPPLEMΕΝΤ ΣΥΣΚ 2 77,41935 Η.PYLORI.ANIΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α TEΣΤ 50 1,53226 ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ( ΙΑΛΥΜΑ) ΛΙΤΡΟ 2,5 22,58065 LOWESTEIN-JENSEN MEDIUM ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡ ,71774 MYCOPLASMA PNEYMONIAS ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΥΣΚ 1 342,74194 ΜULLER HINTON AGAR, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. 500 ΓΡ. ΣΥΣΚ 500 GR 1 49,19355 Σελίδα 15

16 ΓΡΑΜΜΕΣ 34 ΓΡΑΜΜΕΣ 35 ΓΡΑΜΜΕΣ 36 ΓΡΑΜΜΕΣ 37 ΜΑC CONKEY AGAR with crystal violet (Ν3), ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 20 27,41935 MAC CONKEY AGAR ΜΕ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 4 40,32258 ΜΑΝΙΤΟL SALT AGAR, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ 500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 8 22,98387 ΜΕRCAPTOETHANOL ( ΙΑΛΥΜΑ) ML 20 0,14516 MONOΠΥΡΗΝΩΣΕΩΣ ΤΕΣΤ- ΓΡΑΜΜΕΣ 38 ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α TEΣΤ 100 2,58065 ΓΡΑΜΜΕΣ 39 ΜΙΝΕRAL OIL ΣΥΣΚ 500 ML 2 233,87097 ΓΡΑΜΜΕΣ 40 ΓΡΑΜΜΕΣ 41 ΓΡΑΜΜΕΣ 42 ΓΡΑΜΜΕΣ 43 ΓΡΑΜΜΕΣ 44 ΓΡΑΜΜΕΣ 45 ΓΡΑΜΜΕΣ 46 ΓΡΑΜΜΕΣ 47 ΓΡΑΜΜΕΣ 48 ΓΡΑΜΜΕΣ 49 NUTRIENT BROTH, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 2 35,08065 PH (0-14) STRIPS ΣΥΣΚ 100 τεµαχίων 2 7,41935 PARATYPHOID B (Η) ANTIGEN ( οκιµασία επί FLACON ΤΩΝ 5 πλακός) ML 2 6,04839 PARATYPHOID B (O) ANTIGEN ( οκιµασία επί FLACON ΤΩΝ 5 πλακός) ML 2 6,04839 EDTA, 0,5 M, Ph 8.0, ΙΑΛΥΜΑ, ΣΥΣΚ 100 ML ML 1 5,24194 SABOURAUD CLORAMPHENITOL AGAR, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ.500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 12 51,61290 SALMONELLA- SHIGELLA AGAR, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ.500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 3 36,29032 SELENIΤΕ BROTH BASE, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ.500 ΓΡ ΣΥΣΚ 500 GR 1 45,16129 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ VANCOMYCIN, COLISTIN, KANAMYCIN, ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΙΤ 3 14,51613 PHENYLBORONIC ACID, ΣΚΟΝΗ ΣΥΣΚ.10 ΓΡ ΣΥΣΚ.10 ΓΡ 1 48,38710 ΓΡΑΜΜΕΣ 50 SAFRANIN ΙΑΛΥΜΑ ΣΥΣΚ 2,5 ΛΙΤΡΩΝ 4 37,50000 ΓΡΑΜΜΕΣ 51 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΎΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΗΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ, ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛ ΕΥ Η ΚΑΙ Υ ΡΑΡΓΥΡΟ ΣΥΣΚ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 582,25806 Σελίδα 16

17 ΓΡΑΜΜΕΣ 52 ΓΡΑΜΜΕΣ 53 ΓΡΑΜΜΕΣ 54 ΓΡΑΜΜΕΣ 55 ΓΡΑΜΜΕΣ 56 ΓΡΑΜΜΕΣ 57 ΓΡΑΜΜΕΣ 58 ΓΡΑΜΜΕΣ 59 ΓΡΑΜΜΕΣ 60 ΓΡΑΜΜΕΣ 61 ΓΡΑΜΜΕΣ 62 ΓΡΑΜΜΕΣ 63 ΓΡΑΜΜΕΣ 64 ΓΡΑΜΜΕΣ 65 ΓΡΑΜΜΕΣ 66 ΓΡΑΜΜΕΣ 67 ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 100 0,48387 OPTOCIN ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ STRIPS TΩΝ 50 ΙΣΚΩΝ 35 4,43548 BACITRACIN ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ STRIPS TΩΝ 50 ΙΣΚΩΝ 35 4,67742 METRONIDAZOLE ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΙΣΚΟΙ ΣΥΣΚ TΩΝ µg ΙΣΚΩΝ 15 12,09677 TETRAMETHYL- PHENYLENODIAMINE, ΣΥΣΚ TΩΝ 50 ΙΑΛΥΜΑ σε ΦΙΑΛΙ ΙΑ ΦΙΑΛΙ ΙΩΝ 3 75,00000 ΤΟΧΟPLASMOSIS TEST (LATEX) TEΣΤ 100 0,96774 TYPHOID O ANTIGEN ( οκιµασία επί πλακός) FLACON ΤΩΝ 5 ML 2 6,04839 TYPHOID H ANTIGEN ( οκιµασία επί πλακός) FLACON ΤΩΝ 5 ML 2 6,04839 THIOGLUCOLATE + RESAZOURINE MEDIUM ΣΥΣΚ 500 GR 2 33,87097 ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 (10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ) ΤΑΙΝΙΩΝ 5 6,93548 YΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ,66935 ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ, όγκος ούρων 500 µl, membrane 10,000, ΣΥΣΚ ΤΩΝ 25 MWCO PES ΤΕΜΑΧΙΩΝ ,00000 PNEUMOCYSTIS CARINII (ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦ ΙΑ) ΣΥΣΚ 1 120,96774 CRYPTOSPORIDIUM/GI ARDIA RAPID TEST ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΥΣΚ 1 120,96774 ΧΛΑΜΥ ΙΑ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ- ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΕΣΤ 1 68,54839 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ LEGIONELLA ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α (σε ούρα φυσικής ούρησης και σε συµπυκνωµένα) ΤΕΣΤ 100 4,83871 Σελίδα 17

18 ΓΡΑΜΜΕΣ 68 ΓΡΑΜΜΕΣ 69 ΓΡΑΜΜΕΣ 70 ΓΡΑΜΜΕΣ 71 ΓΡΑΜΜΕΣ 72 ΓΡΑΜΜΕΣ 73 ΓΡΑΜΜΕΣ 74 ΓΡΑΜΜΕΣ 75 ΓΡΑΜΜΕΣ 76 ΓΡΑΜΜΕΣ 77 ΓΡΑΜΜΕΣ 78 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ΣΤΑ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ Ε.Ν.Υ. ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΕΣΤ 1 145,16129 ANIΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ STREPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ - ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 Α ΤΕΣΤ 1 12,09677 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΥ ΙΟΥ (RSV) ΣΕ ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ - ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΤΕΣΤ 50 4,03226 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΙNFLUENZA A KAI B ΣΕ ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΕΣΤ 4 120,96774 ΥΛΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΟΥΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,20968 Slidex MRSA Detection Latex ΣΥΣΚ 2 112,09677 CHROMAGAR CANDIDA MEDIUM, ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΡΥΒΛΙΩΝ 10 16,93548 ΣΙΝΙΚΗ ΜΕΛΑΝΗ, ΙΑΛΥΜΑ 10 ml ΣΥΣΚ 1 8,06452 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ CLOSTRIDIUM DIFFICILE, ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΚΑΙ TOΞINΕΣ A&B ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΕΞΕΤΑΣΗ 300 7,25806 ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ V & X ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HAEMOFHILUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE AGAR ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΡΥΒΛΙΩΝ 3 14,11290 ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΡΥΒΛΙΩΝ 5 11,04839 Σελίδα 18

19 ΓΡΑΜΜΕΣ 79 ΓΡΑΜΜΕΣ 80 ΓΡΑΜΜΕΣ 81 ΓΡΑΜΜΕΣ 82 ΓΡΑΜΜΕΣ 83 ΤΑΙΝΙΕΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ (MIC) Ceftaroline ΤΑΙΝΙΕΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ (MIC) Ceftazidime/Avibactam ΤΑΙΝΙΕΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ (MIC) Ceftolozane/Tazobactam ΤΑΙΝΙΕΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ (MIC) Imipenem ΤΑΙΝΙΕΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ (MIC) Meropenem ΣΥΣΚ των 30 εξετάσεων 3 96,77419 ΣΥΣΚ των 30 εξετάσεων 6 96,77419 ΣΥΣΚ των 30 εξετάσεων 5 96,77419 ΣΥΣΚ των 30 εξετάσεων 2 96,77419 ΣΥΣΚ των 30 εξετάσεων 2 96,77419 ΓΡΑΜΜΕΣ 84 ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ: CMV IgG/IgM, 3 επιπέδων δραστικότητας µε προαναλυτική, αναλυτική και µετααναλυτική φάση & κλινική αξιολόγηση ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ , Σελίδα 19

20 ΓΡΑΜΜΕΣ 85 ΓΡΑΜΜΕΣ 86 ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ: HSV IgG/IgM,3 επιπέδων δραστικότητας µε προαναλυτική, αναλυτική και µετααναλυτική φάση & κλινική αξιολόγηση ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ: EBVVCA IgG / VCA IgM/ EBNA / EA, 3 επιπέδων δραστικότητας µε προαναλυτική, αναλυτική και µετααναλυτική φάση & κλινική αξιολόγηση ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 959,67742 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 685,48387 ΓΡΑΜΜΕΣ 87 ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ: VZ IgG/IgM, 3 επιπέδων δραστικότητας µε προαναλυτική, αναλυτική και µετααναλυτική φάση & κλινική αξιολόγηση ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 828,22581 Σελίδα 20

21 ΓΡΑΜΜΕΣ 88 ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ: TOXOPLASMA IgG/IgM, 3 επιπέδων δραστικότητας µε προαναλυτική, αναλυτική και µετα-αναλυτική φάση & κλινική αξιολόγηση ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 935,48387 ΓΡΑΜΜΕΣ 89 ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ (ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ) µε προαναλυτική, αναλυτική και µετα-αναλυτική φάση/κλινική αξιολόγηση. ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 977,41935 Σελίδα 21

22 ΓΡΑΜΜΕΣ 90 ΓΡΑΜΜΕΣ 91 ΓΡΑΜΜΕΣ 92 ΓΡΑΜΜΕΣ 93 ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σε λυοφιλοποιηµένα δείγµατα µικροβίων, αερόβια και αναερόβια, (GRAM ΧΡΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ) µε προαναλυτική, αναλυτική και µετα-αναλυτική φάση/κλινική αξιολόγηση. ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Ποσοτικός προσδιορισµός: Ανοσοσφαιρίνες IgG, IgA, IgM, IgE, RF, CRP κλπ) µε προαναλυτική, αναλυτική και µετααναλυτική φάση/κλινική αξιολόγηση ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ/ΑΝΟ ΣΟΚΑΘΗ-ΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (µε προαναλυτική, αναλυτική και µετα-αναλυτική φάση/κλινική αξιολόγηση) ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ , ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 330,64516 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ, Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ , KIT ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΕΞΕΤΑΣΗ 150 0,48387 Σελίδα 22

23 ΓΡΑΜΜΕΣ 94 ΓΡΑΜΜΕΣ 95 ΓΡΑΜΜΕΣ 96 ΓΡΑΜΜΕΣ 97 ΓΡΑΜΜΕΣ 98 ΓΡΑΜΜΕΣ 99 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ ΝΟRO/ ROTA/ADENO ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ΣΕ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΣΜΩ ΙΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΤΕΣΤ 2 241,93548 Α ΕΞΕΤΑΣΗ 50 1,53226 ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΕΤΟΙΜΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΡΒΑΠΕΜΕΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚ ΤΩΝ 20 ΟΧΑ-48 ΤΡΥΒΛΙΩΝ 10 50,00000 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC (COLISTIN, TIGECYCLIN και άλλων αντιβιοτικών) ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ. Να προσφερθούν όλα τα απαιτούµενα αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά και να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του EUCAST και του CLSI ΕΞΕΤΑΣΗ ,12903 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ MIC COLISTIN ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΖΩΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ Να προσφερθούν όλα τα απαιτούµενα αντιδραστήρια και αναλώσιµα υλικά και να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του EUCAST και του CLSI ΕΞΕΤΑΣΗ 720 8,06452 ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α, µε δυνατότητα ανάγνωσης για ποσοτικοποίηση της µεθόδου ΕΞΕΤΑΣΗ ,40323 Σελίδα 23

24 ΓΡΑΜΜΕΣ 100 ΓΡΑΜΜΕΣ 101 ΓΡΑΜΜΕΣ 102 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ GLYCOSE ΓΡΑΜΜΕΣ 103 ΓΡΑΜΜΕΣ 104 ΓΡΑΜΜΕΣ 105 ΓΡΑΜΜΕΣ 106 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙ Α, συµβατό µε το αντιδραστήριο µε α/α 99 ΕΞΕΤΑΣΗ 100 4,43548 FREE κ LIGHT CHAINS KIT FOR USE ON BΝII (µέθοδος νεφελοµετρίας) πολυκλωνικού τύπου, µε καλή γραµµικότητα σε υψηλές και χαµηλές συγκεντρώσεις. Να προσφέρονται µαζί µε τους αντιορούς, controls και calibrators. ΚΙΤ ,64516 FREE λ LIGHT CHAINS KIT FOR USE ON BΝII (µέθοδος νεφελοµετρίας) πολυκλωνικού τύπου, µε καλή γραµµικότητα σε υψηλές και χαµηλές συγκεντρώσεις. Να προσφέρονται µαζί µε τους αντιορούς, controls και calibrators. ΚΙΤ ,64516 MONOHYDRATE KGR 2 9,67742 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ 5- Υ ΡΟΞΥ-ΙΝ ΟΛΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΥΡΩΝ 5-HIAA (ELISA) ΚΙΤ 1 362,90323 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ VMA ΟΥΡΩΝ (ELISA) ΚΙΤ 1 483,87097 Πρόγραµµα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Ο φορέας που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ πρότυπο ISO Να αναγράφεται ο 17043:2010, σύµφωνα µε αριθµός των την απαίτηση του ΕΣΥ κύκλων/έτος και ο και ανεξάρτητος από τον αριθµός των κατασκευαστή. δειγµάτων/κύκλο 1 701,61290 Πρόγραµµα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝΟ φορέας ΓΡΑΜΜΕΣ 107 που τον διενεργεί θα πρέπει να είναι διαπιστευµένος µε το πρότυπο ISO 17043:2010, σύµφωνα µε την απαίτηση του ΕΣΥ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΗΜΑ Να αναγράφεται ο αριθµός των κύκλων/έτος και ο αριθµός των δειγµάτων/κύκλο 1 322,58065 ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΚΙΤ 1 725,80645 Σελίδα 24

25 ΓΡΑΜΜΕΣ 108 ΟΡΟΥ (ELISA) ΟΛΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 109 ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΣ ΟΥΡΩΝ (ELISA) ΚΙΤ 1 725,80645 ΓΡΑΜΜΕΣ 110 HCL 6N ΙΑΛΥΜΑ ΣΥΣΚ 2,5 LIT 1 12,09677 ΓΡΑΜΜΕΣ 111 ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ 50% LIT 2 17,33871 ΓΡΑΜΜΕΣ 112 ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (κρυσταλλική µορφή) ΣΥΣΚ των 500 GR ΣΥΣΚ 1 8,06452 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 113 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΥΣΚ 50 ΤΑΙΝΙΩΝ 600 4,03226 ΓΡΑΜΜΕΣ 114 ETHER LT 50 11,45161 ΓΡΑΜΜΕΣ 115 ACETONE LT 80 15,88710 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΘΑΡΟ, ΓΡΑΜΜΕΣ 116 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 96 ΒΑΘΜΩΝ lt ,70000 ΓΡΑΜΜΕΣ 117 ETHANOL ABSOLUTE lt 300 4,60000 ΓΡΑΜΜΕΣ 118 HISTANOL (ΜΙΓΜΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΑΝΥ ΡΟ) lt 300 5,10161 ΓΡΑΜΜΕΣ 119 ACETIC ACID lt 2 4,83871 ΓΡΑΜΜΕΣ 120 BORIC ACID kg 3 16,93548 ΓΡΑΜΜΕΣ 121 FORMOLI ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 10% ΣΥΣΚ 5 lt 85 7,66129 ΓΡΑΜΜΕΣ 122 GLUCOSE MONOHYDRATE kg 4 9,67742 ΓΡΑΜΜΕΣ 123 POTASSIUM IODIDE kg 1 60,86290 ΓΡΑΜΜΕΣ 124 ΙΩ ΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΣΚ 250 g 1 15,47581 ΓΡΑΜΜΕΣ 125 HYDROGEN PEROXIDE lt 5 9,67742 ΑΡ. ΕΣΗ ΗΣ: ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΣ Περιγραφή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ( Ποσότητα ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 ETHANOL ABSOLUT (100º) lt , ETHANOL 96º lt 500 1, HEMATOXYLIN HARRIS 2,5 LT lt 17,5 70,16129 Σελίδα 25

26 4 EA PAPANIKOLAOU 2,5 LT lt 20 45, ORANGE PAPANIKOLAOU 2,5 LT lt 20 34, PERTEX 1LT MEDITE FLACON 5 70, MICRO-FIX (BIOFIX) SPRAY FLACON 12 7, GIEMSA 2,5 LT lt 5 109, METHANOL 5LT lt 5 12,5 10 ΜAΥGRUNWALDS SOL 2,5 LT lt 2,5 66, XYLENE 2,5 LT lt 20 13, ACTIN SM (1ML) ΦΙΑΛΙ ΙΟ / 1 ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 403, CA 125 (1ML) clone M CA 19-9 (1ML) clone 116- NS-19-9 CA-15-3 (1ML) CA-19-9 (1ML) CALCITONIN (1ML) CALRETININ (1ML) CD-15 (1ML) clone Carb-3 CD-20 (1ML) CD-3 (1ML) clone F CD-30 (1ML) ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / 1 ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 530, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 419, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 562, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 419, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 422, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 479, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 361, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 522, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 419, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 403,2258 Σελίδα 26

27 CD-45 LCA (1ML) CD-79a clone JCB117 CDX-2 CEA CerbB2 CROMOGRANIN clone DAK-A3 CYTOKERATIN AE1/AE3 CYTOKERATIN HMW CYTOKERATIN LMW CYTOKERATIN-19 CYTOKERATIN 5/6 clone D5/16 B4 CYTOKERATIN-20 CYTOKERATIN-7 E-CADHERIN clone NCH- 38 EMA ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / 1 ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 233, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 654, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 429, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 479, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 329, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 474, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 387, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 202, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 362, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 419, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 419, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 291,9355 Σελίδα 27

28 ER clone EP1 HBME-1 HMB-45 KAPPA LIGHT CHAIN Ki -67 clone MIB-1 LAMBDA LIGHT CHAIN MELAN-A MUC-1 NSE 47 P P PGR clone PgR636 PSA 51 S SYNAPTOPHYSIN clone DAK-synap ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / 1 ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 499, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 490, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 520, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 403, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 126, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 369, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 508, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 789, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 780, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 522, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 370, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 480,6452 Σελίδα 28

29 THYROGLOBULIN TTF-1 VIMENTIN WT-1 UCHL-1 58 PAX Σχήµα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σε συµβατικά γυναικολογικά τεστ, µε ψηφιακή µικροσκοπία Σχήµα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σε υγρής φάσης ThinPrep γυναικολογικά τεστ, µε ψηφιακή Μικροσκοπία Σχήµα ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ σε µη γυναικολογικά τεστ, µε Ψηφιακή Μικροσκοπία ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / ΦΙΑΛΙ ΙΟ / 1 ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 220, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 290, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 747, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 361, ΦΙΑΛ / για 250 εως 700 εξετάσεις 690,3226 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β.1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕΤ ,19 Β.2.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΣΟΚΥΤΤΑΡΟΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕΤ ,54 Β.3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ( ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο DNA ) KAI ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙOY HPV ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕΤ ,93 Β.4. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ( ΣΕΕΠΙΠΕ Ο mrna) ΤΟΥ ΙΟΥ HPVΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕΤ 5241,93 Σελίδα 29

30 ΑΡ. ΕΣΗ ΗΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΕΣ Περιγραφή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσότητα ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΓΡΑΜΜΕΣ 1 GIEMSA x 500ml ml , ΓΡΑΜΜΕΣ 2 GOLD III CHLORID gr 5 69,4 ΓΡΑΜΜΕΣ 3 ΓΡΑΜΜΕΣ 4 ΓΡΑΜΜΕΣ 5 GLUTARALDEIDE 25% ΣΥΣΚ 250ml ΣΥΣΚ 2 12, HEMATOXYLINE MAYERS 250ml ML , HEMATOXYLINE Harris των 2,5lt ΛΙΤΡΑ 50 15,4 ΓΡΑΜΜΕΣ 6 KONGO RED gr 50 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 7 MERCUROCHROME gr 500 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 8 NAPHTOL AS-BI-PHOSPHATE mgr ΓΡΑΜΜΕΣ 9 ΓΡΑΜΜΕΣ 10 NAPHTOL AS-D- CHLOROACETATE mgr NATRIUM HUDROGEN PHOSPHATE 12 HYDRATE gr 500 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 11 NATRIUM PYROSULFIT gr 500 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 12 PARAROSANILINE gr 50 3, ΓΡΑΜΜΕΣ 13 POTASSIUM ACETATE gr 200 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 14 ΓΡΑΜΜΕΣ 15 POTASSIUM HEXACYANOFERATE gr 100 0, POTASSIUM HYDROGEN PHOSPHATE gr ΓΡΑΜΜΕΣ 16 POTASSIUM HYDROXIDE gr 100 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 17 SCHIFF'S REAGENT 500ml ML , ΓΡΑΜΜΕΣ 18 SODIUM NITRITE gr 50 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 19 TITRIPLEX III 100gr gr , Σελίδα 30

31 ΓΡΑΜΜΕΣ 20 TRIS p.a 500gr gr , ΓΡΑΜΜΕΣ 21 ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΣΤΕΡΕΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ + DMSO ΚΙΛΑ ,8 ΓΡΑΜΜΕΣ 22 ΥΠΕΡΙΩ ΙΚΟ ΟΞΥ gr 100 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 23 (ΑΝΤΙ /ΡΙΑ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ) α-1 ΑΝΤΙCHYMOTRYPSIN FLACON 1 137,5 ΓΡΑΜΜΕΣ 24 a-1 ANTITRYPSIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 25 a-1 FETOPROTEIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 26 ACTIN-SARCOMERIC FLACON 1 498, ΓΡΑΜΜΕΣ 27 ACTIN-SMOOTH MUSCLE, 2ml FLACON 2 407, ΓΡΑΜΜΕΣ 28 CYTOKERATIN AE1/AE3, 2ml FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 29 ALK-1 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 30 ANTI-CMV FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 31 AMACR (P504S) FLACON 1 764, ΓΡΑΜΜΕΣ 32 ALPHA-LACTALBUMIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 33 AMYLOID-a FLACON 1 442, ΓΡΑΜΜΕΣ 34 AMYLOID-a (clone mc1) FLACON 1 352, ΓΡΑΜΜΕΣ 35 ANTIGEN RETRIEVAL REAGENT FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 36 ANTI-MPO FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 37 BAK FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 38 BAX FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 39 BCL 10 ONCOPROTEINE FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 40 BcL 2 (1:30) FLACON 2 444, ΓΡΑΜΜΕΣ 41 BcL 6 (1:20) FLACON 2 683, ΓΡΑΜΜΕΣ 42 GATA 3 FLACON 1 370, ΓΡΑΜΜΕΣ 43 CALCITONIN FLACON 1 266, ΓΡΑΜΜΕΣ 44 CATHEPSIN D FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 45 CD 7 FLACON 1 303, Σελίδα 31

32 ΓΡΑΜΜΕΣ 46 CD 5 FLACON 2 331, ΓΡΑΜΜΕΣ 47 CD 10 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 48 CD 105 ADHESION MOLECULES FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 49 CD 117 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 50 CD 11 FLACON 1 361, ΓΡΑΜΜΕΣ 51 CD 15 LEU MI FLACON 1 360, ΓΡΑΜΜΕΣ 52 CD 19 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 53 CD 20 FLACON 3 522, ΓΡΑΜΜΕΣ 54 CD 23 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 55 CD 25 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 56 CD 3 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 57 CD 30 (Ki-1) FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 58 CD 31 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 59 CD 34 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 60 CD 38 FLACON 1 683, ΓΡΑΜΜΕΣ 61 CD 4 FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 62 CD123 FLACON 1 524, ΓΡΑΜΜΕΣ 63 CD42 FLACON 1 516, ΓΡΑΜΜΕΣ 64 CD 41 FLACON 1 361, ΓΡΑΜΜΕΣ 65 CD 43 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 66 CD 44 FLACON 1 322, ΓΡΑΜΜΕΣ 67 CD 45 (LCA) FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 68 CD 56 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 69 CD 57 (ANTI-LEU 7) FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 70 CD 61 (PLATELET GLYCOPROTEIN) FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 71 CD 63 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 72 CD 68 KP1 FLACON Σελίδα 32

33 ΓΡΑΜΜΕΣ 73 CD 7 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 74 CD 74 LN 2 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 75 CD 75 MT 2 FLACON 1 466, ΓΡΑΜΜΕΣ 76 CD 79a FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 77 CD 8 FLACON 1 767, ΓΡΑΜΜΕΣ 78 CD 99 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 79 CDK-4 (200 µg) FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 80 CEA FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 81 CERbB2 (clone CB11) FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 82 CHROMOGRANIN B FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 83 CHROMOGRANIN a FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 84 CLUSTERIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 85 c-myc ANTIGEN (Clone EP121) FLACON 1ml ΓΡΑΜΜΕΣ 86 C-MET FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 87 COLLAGEN IV FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 88 CYCLIN A,B,D,E FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 89 CYTOKERATIN HMW FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 90 CYTOKERATIN LMW FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 91 DESMIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 92 EBER (ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) KIT (24 test) , ΓΡΑΜΜΕΣ 93 EGFR FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 94 EMA FLACON 1 361, ΓΡΑΜΜΕΣ 95 ΓΡΑΜΜΕΣ 96 POLYMER ONE STEP KIT ΜΕ DEXTRAN ΚΙΤ EBER FOR IN SITU HYBRIDISATION 25 test (probe) , ΓΡΑΜΜΕΣ 97 EPSTEIN -BARR VIRUS FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 98 ESA FLACON 1 482, ΓΡΑΜΜΕΣ 99 e-selectin FLACON 1 602, Σελίδα 33

34 ΓΡΑΜΜΕΣ 100 ESTROGEN RECEPTOR PROTEIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 101 EWING SARCOMA MARKER FLACON 1 548, ΓΡΑΜΜΕΣ 102 FACHIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 103 FAS FLACON 1 562, ΓΡΑΜΜΕΣ 104 FGFR FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 105 FIBRONECTIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 106 FMC 7 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 107 GALECTIN -3 FLACON 1 723, ΓΡΑΜΜΕΣ 108 GCDFP-15 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 109 GLUCOPHORIN a FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 110 GLUCOPHORIN c FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 111 GLUTATHIONE S- TRANSFERASE FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 112 GRANOME -A,B FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 113 HCG FLACON 1 290, ΓΡΑΜΜΕΣ 114 HEAT SHOCK PROTEIN FLACON 1 490, ΓΡΑΜΜΕΣ 115 HEPATOCYTE (Hepar1) FLACON (1ml) 1 338, ΓΡΑΜΜΕΣ 116 HERPES SIMPLEX VIRUS FLACON 1 384, ΓΡΑΜΜΕΣ 117 HERPES VIRUS FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 118 HLA-DR FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 119 HPV PAN SCREENING ΚΙΤ ΓΡΑΜΜΕΣ 120 HPV TYPING 6/11,16/18,31/33 ΚΙΤ ΓΡΑΜΜΕΣ 121 HUMAN PLACENTAL LACTOGEN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 122 IgA FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 123 IgD FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 124 IgG FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 125 IgM FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 126 INHIBIN FLACON Σελίδα 34

35 ΓΡΑΜΜΕΣ 127 INVOLURIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 128 KAPPA LIGHT CHAIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 129 Ki-67 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 130 LAMBDA LIGHT CHAIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 131 LAMININ FLACON 1 266, ΓΡΑΜΜΕΣ 132 LAT FLACON 1 548, ΓΡΑΜΜΕΣ 133 LATENT MEMBRANE PROTEIN (LMP) FLACON 1 402, ΓΡΑΜΜΕΣ 134 LEF-1 FLACON 1 548, ΓΡΑΜΜΕΣ 135 LEUKEMIA HAIRY CELL MONOCLONAL FLACON 1 522, ΓΡΑΜΜΕΣ 136 LN 3 FLACON 1 482, ΓΡΑΜΜΕΣ 137 LN 5 FLACON 1 482, ΓΡΑΜΜΕΣ 138 LUMINAL EPITHELIAL ANTIGEN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 139 LYSOZYME FLACON 2 324, ΓΡΑΜΜΕΣ 140 MAC 387 FLACON 1 361, ΓΡΑΜΜΕΣ 141 MAM-6 FLACON 1 377, ΓΡΑΜΜΕΣ 142 MAST CELL TYROSINE KINASE FLACON 1 520, ΓΡΑΜΜΕΣ 143 MELAN A (MART-1) FLACON 2 681, ΓΡΑΜΜΕΣ 144 MELANOMA HMB-45 FLACON 2 597, ΓΡΑΜΜΕΣ 145 MESOTHELIAL MARKER ANTIGEN FLACON 1 497, ΓΡΑΜΜΕΣ 146 METALLOPROTEINASE FLACON 1 541, ΓΡΑΜΜΕΣ 147 METALLOTHIONEIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 148 MLHI FLACON 1 629, ΓΡΑΜΜΕΣ 149 MSH 2 FLACON 1 723, ΓΡΑΜΜΕΣ 150 MSH 6 FLACON 1 352, ΓΡΑΜΜΕΣ 151 PMS 2 FLACON 1 352, ΓΡΑΜΜΕΣ 152 MPO FLACON 1 359, ΓΡΑΜΜΕΣ 153 MYF-4 FLACON 1 602, Σελίδα 35

36 ΓΡΑΜΜΕΣ 154 MYOGLOBIN FLACON 1 216, ΓΡΑΜΜΕΣ 155 RCC (RENAL CELL CARCINOMA MARKER) FLACON 1 522, ΓΡΑΜΜΕΣ 156 Napsin A FLACON (1ml) 2 592, ΓΡΑΜΜΕΣ 157 NEURAL ADHESION MOLECULE FLACON 1 505, ΓΡΑΜΜΕΣ 158 NEUROFILAMENT FLACON 1 579, ΓΡΑΜΜΕΣ 159 NEUTROPHIL ELASTASE FLACON 1 402, ΓΡΑΜΜΕΣ 160 NM-23 PROTEIN FLACON 1 720, ΓΡΑΜΜΕΣ 161 NSE FLACON 1 401, ΓΡΑΜΜΕΣ 162 OC 125 FLACON 1 970, ΓΡΑΜΜΕΣ 163 p21 RAS FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 164 p16 FLACON (1ml) ΓΡΑΜΜΕΣ 165 p40 FLACON (1ml) ΓΡΑΜΜΕΣ 166 PAX-5 FLACON 1 677, ΓΡΑΜΜΕΣ 167 PAX-8 FLACON 1 677, ΓΡΑΜΜΕΣ 168 PAP ANTI-RABB ΚΙΤ 1 261, ΓΡΑΜΜΕΣ 169 PCNA ΚΙΤ ΓΡΑΜΜΕΣ 170 PLAP FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 171 PROGESTERONE RECEPTOR PROTEIN (1:30) FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 172 PRONASE gr ΓΡΑΜΜΕΣ 173 PS2 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 174 PSA (PROTEINASE SPECIFIC ANTIGEN) (1:80) FLACON 1 150, ΓΡΑΜΜΕΣ 175 PSAP FLACON 1 307, ΓΡΑΜΜΕΣ 176 ΓΡΑΜΜΕΣ 177 ΓΡΑΜΜΕΣ 178 RABBIT ANTIMOUSE IMMUNOGLOBULINS HRP FLACON RABBIT TO MOUSE IMMUNOGLOBULINS FLACON RETINOBLASTOMA GENE PRODUCT FLACON 1 259, ΓΡΑΜΜΕΣ 179 S-100 FLACON 2 402, Σελίδα 36

37 ΓΡΑΜΜΕΣ 180 SECRETORY COMPONENT FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 181 SUBSTANCE P FLACON 1 350, ΓΡΑΜΜΕΣ 182 SYNAPTOPHYSIN FLACON 4 480, ΓΡΑΜΜΕΣ 183 TDT FLACON 1 977, ΓΡΑΜΜΕΣ 184 TENASCIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 185 TETRANECTIN FLACON 1 682, ΓΡΑΜΜΕΣ 186 THROMBOMODULIN FLACON 1 473, ΓΡΑΜΜΕΣ 187 TTF-1 FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 188 TUBULIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 189 TYROSINASE FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 190 UBIQUITIN FLACON 1 401, ΓΡΑΜΜΕΣ 191 UCHL 1 (CD-45RO) FLACON 2 360, ΓΡΑΜΜΕΣ 192 upa R FLACON 1 350, ΓΡΑΜΜΕΣ 193 VEGF FLACON 1 187, ΓΡΑΜΜΕΣ 194 VILLIN FLACON 2 722, ΓΡΑΜΜΕΣ 195 VIMENTIN FLACON 1 372, ΓΡΑΜΜΕΣ 196 Calcium Acetate ΚΙΛΑ 1 24, ΓΡΑΜΜΕΣ 197 GRANZYME A FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 198 Cycloxygenase-2 (cox-2) FLACON 1 985, ΓΡΑΜΜΕΣ 199 Caspase-3 FLACON 1 648, ΓΡΑΜΜΕΣ 200 Ammonia solution 30%, 500ml ΛΙΤΡΑ 1 12, ΓΡΑΜΜΕΣ 201 Perforin FLACON 1 804, ΓΡΑΜΜΕΣ 202 TIA 1 FLACON 1 911, ΓΡΑΜΜΕΣ 203 Granzyme B ΚΙΤ ΓΡΑΜΜΕΣ 204 Calretinin FLACON 1 534, ΓΡΑΜΜΕΣ 205 P63 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 206 ΚΑΛΠΟΝΙΝΗ FLACON 1 420, Σελίδα 37

38 ΓΡΑΜΜΕΣ 207 ΜΥΟΓΕΝΙΝΗ FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 208 MYO -D1 FLACON 1 562, ΓΡΑΜΜΕΣ 209 HHV-8 FLACON 1 615, ΓΡΑΜΜΕΣ 210 WT1 FLACON 2 747, ΓΡΑΜΜΕΣ 211 MDM-2 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 212 FLI-1 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 213 OCT 2 FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 214 BOB-1 FLACON 1 524, ΓΡΑΜΜΕΣ 215 J-CHAIN FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 216 P-504 S (AMARC) FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 217 N-CAM FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 218 BOMBESIN FLACON 1 374, ΓΡΑΜΜΕΣ 219 ALK για καρκίνο πνεύµονα FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 220 ΓΡΑΜΜΕΣ 221 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΞΥΛΟΛΗΣ (αοσµο, µη τοξικό) ΛΙΤΡΑ 50 5, ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ FLACON 10 0, ΓΡΑΜΜΕΣ 222 CD 21 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 223 EGFR wild-type FLACON 1 822, ΓΡΑΜΜΕΣ 224 Factor VIII FLACON 1 310, ΓΡΑΜΜΕΣ 225 Mammaglobin FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 226 MUM 1 protein FLACON 1 826, ΓΡΑΜΜΕΣ 227 p27 Kip1 FLACON 1 666, ΓΡΑΜΜΕΣ 228 PTEN FLACON 1 833, ΓΡΑΜΜΕΣ 229 Thyroid Peroxidase FLACON 1 770, ΓΡΑΜΜΕΣ 230 ZAP-70 FLACON 1 534, ΓΡΑΜΜΕΣ 231 LAT FLACON 1 280, ΓΡΑΜΜΕΣ 232 CD 1a FLACON 1 960, Σελίδα 38

39 ΓΡΑΜΜΕΣ 233 CD 103 FLACON 1 604, ΓΡΑΜΜΕΣ 234 CD 33 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 235 CD 2 FLACON 1 884, ΓΡΑΜΜΕΣ 236 CD 16 FLACON 1 361, ΓΡΑΜΜΕΣ 237 CD 138 FLACON 1 375, ΓΡΑΜΜΕΣ 238 CA 19-9 FLACON 1 406, ΓΡΑΜΜΕΣ 239 CA 15-3 FLACON 1 870, ΓΡΑΜΜΕΣ 240 Helicobacter pylori FLACON 1 372, ΓΡΑΜΜΕΣ 241 Gastrin FLACON 1 884, ΓΡΑΜΜΕΣ 242 CDX-2 FLACON , ΓΡΑΜΜΕΣ 243 Uroplacin FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 244 K-ras (µοριακή ανάλυση µε PCR) ΚΙΤ των 24 τεστ , ΓΡΑΜΜΕΣ 245 Cytokeratin 5/6 FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 246 Cytokeratin 7 FLACON 4 600, ΓΡΑΜΜΕΣ 247 Cytokeratin 8/18 FLACON 1 366, ΓΡΑΜΜΕΣ 248 Cytokeratin 14 FLACON 1 477, ΓΡΑΜΜΕΣ 249 Cytokeratin 18 FLACON 1 165, ΓΡΑΜΜΕΣ 250 Cytokeratin 19 FLACON 1 600, ΓΡΑΜΜΕΣ 251 Cytokeratin 20 FLACON 4 843, ΓΡΑΜΜΕΣ 252 Thyroglobulin FLACON 1 333, ΓΡΑΜΜΕΣ 253 Somatostatin FLACON 1 720, ΓΡΑΜΜΕΣ 254 Caldesmon FLACON 1 420, ΓΡΑΜΜΕΣ 255 CD 68 PGM1 FLACON 2 522, ΓΡΑΜΜΕΣ 256 E-Cadherin FLACON 4 525, ΓΡΑΜΜΕΣ 257 N-Cadherin FLACON 1 654, ΓΡΑΜΜΕΣ 258 Beta-Catenin FLACON ΓΡΑΜΜΕΣ 259 P53 ΚΙΤ 1 522, Σελίδα 39