Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν"

Transcript

1 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεμβρίου. νήμη τῆς Ἁγίας εγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τό ὡς ἄνω) Στίχος 2. άντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ Ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 3. αρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τό ὡς ἄνω) 1

2 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἀπολυτίκιον, ροεόρτιον. Ἦχος δ. Ἦχος ι Ε τοι µα ζου η θλε εµ η νοι κται πα σιν η Ε δεµ ευ τρε πι ζου Ε φρα θα ο τι το ξυ λον της ζω ης εν τω σπη λαι ω ε ξην θη σεν εκ της αρ θε ε νου α ρα δει σος και γαρ η ε κει νης γα στηρ ε δει χθη νο η τος εν ω το θει ον φυ τον εξ ου φα γον τες ζη η σω µεν ου χι δε ως ο Α δαµ τε θνη ξο µε θα Χρι στος γεν να ται την πριν πε σου σαν α να στη σων ει κο ο να α 2

3 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ όξα... Τῆς Ἁγίας. Ἦχος δ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ Ἦχος ι ο ξα α τρι και Υι ω και α γι ω νευ µα τι Την α θλη φο ο ρο ον του Χρι στου την πα νεν δο ξον Α να στα σι ι α αν οι πι στοι ι κε τευ σω µεν ο πως Χρι στος δε η σε σιν αυ της τει χι ση ται η µας ον περ ε πε πο θη σεν ως υµ φι ον ου ρα νι ον παν τα α πο πτυ σα σα προς την του του α πο λαυ σιν κατ α ο ρα των γαρ εχ θρων και ο ρα 3

4 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ των µε σι τις πε λει Κυ ρι ω ευ προ ο σδε κτος Και νυν και α ει και εις τους αι ω ροεόρτιον. νας των αι ω νων α µην Ε τοι µα ζου η θλε εµ η νοικταιπα σιν η Ε δεµ ευ τρε πι ζου Ε φρα θα ο τι το ξυ λον της ζω ης εν τω σπη λαι ω ε ξην θη σεν εκ της αρ θε ε νου α ρα δει σος και γαρ η ε κει νης γα στηρ ε δει χθη νο η τος εν ω το θει ον φυ τον εξ ου φα γον τες ζη η σω µεν ου χι δε ως ο Α 4

5 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ δαµ τε θνη ξο µε θα Χρι στος γεν να ται την πριν πε σου σαν α να στη σων ει κο ο να α α 5

6 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ετὰ τὴν α Στιχολογίαν, Κάθισµα Ἦχος α. Τὸν τάφον σου Σωτήρ Ἦχος Κε Κ Ως νυµ φην σε Χρι στου ευ φη µου µεν παρ θε νε ως Θε κλαν την σεµνην ε πα ξι ως τι µω µεν δι ο και εν τη µνη η µη σου ου α ρυ ο µε ε θα να α µα τα συ γαρ ει ει λη φας των ι α µα των την χα ριν ως φυ λα α ξα σα τας εν το λας του Κυ ρι ου δυ να µει ὸξα. τὸ αὐτό. του νευ µα τος Καὶ νῦν. Κ Α γαλ λου η Σι ων η θλε εµ ευ τρε πι ζου ο παν των συ νο χευς τον 6

7 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ α στε ρα προ πεµ ψας ε µη νυ σε την α α µε τρο ον ε αυ του συ υ γκα τα α βα σιν ον γαρ τρε ε µου σι των ου ρα νων αι δυ να µεις ον τως τι ι κτε ται εκ της αρ θε νου α τρε πτως ο µο νος φι λαν θρω πος ετὰ τὴν β Στιχολογίαν, Κάθισµα Ἦχος πλ. δ', Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον Ἦχος η Ε κο σµη θης στε φα α νοις παρ θε νι κοις ε δο ξα σθης εν πο ο νοις α θλη τι κοις Γ πολ λου ου ους προ σε νε γκα σα σω ζο µε νους τω κτι στη σου' τω γαρ θει ω πο θω λι που σα 7

8 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ τα προ σκαι ρα αν δρι κους α γω νας ε τε λε σας εν δο ξε ο ο θεν µε τα τε λος α τε Γ λε ευ τη τον ε ευ ρες ζω η η ην βα σι λευ ου σα συν Χρι στω ω τω νυµ φι ω σου Γ Α να στα σι α πα α νευ φη η µε ρε Γ σβευ ε Χρι στω ω τω Θε ω των πται Γ σµα των α φε σιν δω ω ρη σα α σθαι τοις ε ορ τα ζου σι πο ο θω την α γι αν µνη η µη ην ὸξα. τὸ αὐτό. σου Καὶ νῦν. προεόρτιον. Ου ρα νος µοι ε φα α νης ση µε ρον γη ε πι γης γαρ γεν να 8

9 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ α ται ο ποι η της και Γ φα ατ νη α να κλι νε ται ο τοις πα σιν α χω ρη τος εν Υ ψι στοις δο ξα οι αγ γε λοι µελ που σιν ει ρη νη εν κο σµω βρο τοις α πο λυ τρω σις ει ει δον τον α στε ρα της ερ σι ι δος οι α α γοι Γ και δω ω ω ρα προ σα ξον τες η πειγ µε ε νως ε βα δι ζον χρυ σον και σµυρ ναν Γ και αι λι βα α νον Χρι στω τω του παν το ος βα σι λει τω εκ αρ θε νου γεν νη θη ναι αι Γ µελ λο ον τι και των αν θρω πων την φυ υ σιν θε ω ω σαι θε λη η σα αν τι 9

10 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Των ΕΤΑ ΤΟ ΟΛΥΕΛΕΟ Κάθισµα Ἦχος πλ. δ', Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον µαρ τυ ρων ζη λου ου σα την α ρε την συ µπα θει α καρ δι ι ας του των θερ µως Γ ταις χρει ει ει αις ε κα στο τε δι η κο νεις θε ο πνευ στε και τους ι χω ρας πι στει ε ξε µατ τες χαι ρου σα εν µη δε νι θε µε νη τα προ σκαι ρα βα σα να ο ο θεν ε πι τε Γ λει συ σχε θει ει σα και πο ο νους πολ λου ου ους υ πο µει να σα στερ ρο τα α τως ε Γ νη θλη σας Α να στα σι α πα α νευ φη η µε ρε σβευ ε Χρι στω ω τω Θε ω των 10

11 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Γ πται σµα των α φε σιν δω ω ρη σα α σθαι τοις ε ορ τα ζου σι πο ο θω την α γι αν µνη η µη ην σου ὸξα. Τό προσταχθέν Α γαλ λι α α α σθω ου ρα νος γη ευ φραι νε ε ε σθω και χο ρευ ε ε ε τω πας πι στο ος ευ φρο συ υ υ νη ι δου γαρ α νε τει λε ση η µε ρον η µε ρα της µα αρ τυ ρος και παρ θε ε ε νου υ περ αυ γας α στρα α α πτου σα του η λι ι ου πα σαν την γην θει οις α θλοι οις και θαυ µα σιν ην εκ βα θε 11

12 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ε ων ψυ χης υ µνη σω µεν κραυ γα α ζο ον τες Χαι ρε µα αρ τυς πο λυ υ α α θλε Καὶ νῦν. προεόρτιον. Των γε νε θλι ι ι ων του Χρι στου τα προ ε ο ορ τι α ε πι τε λου ου ουν τες οι πι στοι πα νη γυ ρι ι σω µεν και ε πα ξι ως πα αν τες προ υ υ παν τη σω µεν ως µα α γοι δω ρο φο ρου ου ουν τες τας α ρε τας ως αγ γε λοι µε λω δου ουν τες α σµα και νον τω εκ κο ρη ης Θε ο παι δος εν η θλε εµ α νευ σπο ρας Χρι στω τε χθη ναι µε ελ λο ον τι 12

13 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ὁ β χορός ον δο ξα α ζει τα συ υµ πα αν τα 13

14 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἶτα, τό α ἀντίφωνο τοῦ δ ἦχου Εκ Ἦχος νε ο τη το ο ο ος µου πο ο ολ λα α α πο λε ε µει µε ε πα α α θη η αλλ α αυ τος α αν τι ι λα α α βου ου ου και σω ω ω σον Σω ω τη η ηρ µου ου ὶς Οι µι σου ουν τες Σι ω ω ων αι αι σχυ υν θη η η τε ε ε ε ε α πο ο του Κυ υ ρι ι ι ου ου ως χο ο ο ο ο ορ το ο ο ο ος γαρ πυ υ ρι ι ι ι ι ε ε σε ε ε σθε ε ε ε ε α 14

15 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ πε ξη ραµ µε ε ε νοι οι ὶς ο ξα α τρι και Υι ω ω και αι Α γι ι ω νε ευ µα α τι ι Α γι ω νευ µα τι ι ι πα α α σα ψυ υ χη ζω ω ου ου ου ται αι και κα α θα αρ σει υ ψου ου ου ται αι λα α αµ πρυ υ νε ε ε ται τη η τρι ι α δι κη η ο ο να α α δι ι ι ι ι ι ε ε ρο κρυ υ φι ι ι ω ως Και νυ υν και α α ει και εις του ου ους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω νωνα α µη 15

16 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ην Α γι ω νευ µα α τι ι α να α βλυ υ υ ζει τα α τη η ης χα α α α ρι το ος ρει ει ει θρα α αρ δε ε ε ε ε ευ ο ο ο ο ον τα α α α πα α σαν τη ην κτι ι ι σι ι ι ι ιν προς ζω ω ω ο γο ο νι ι ι α αν ροκείµενον Ἦχος δ Υ πο µε νων υ πε µει να τον Κυ ρι ον και προ σε σχε µοι και ει ση κου σε της ( ίς ) δε η η σε ως µου 16

17 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Στιχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά μου. Τό τρίτον. Υ πο µε νων υ πε µει να τον Κυ ρι ον και προ σε σχε µοι και ει ση η κου σε της δε η η σε ω ως µου ου ου ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν ὁ χορὸς: Κύριε ἐλέησον ὁ Ἱερεὺς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,.... ὁ χορὸς: Αμήν Ἦχος ι α α α σα πνο ίς η αι νε σα τω τον Κυ υ ρι ον Το τρίτον Αι νε σα α τω πνο ο η 17

18 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ πα σα τον Κυ υ ρι ο ο ον ὁ ιάκονος: Καὶ ὑπέρ τοῦ καταξιωθῆναι. ὁ χορὸς: Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ ιάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, ὁ Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. ὁ Χορὸς: Και τω νευµα τι σου ὁ Χορὸς: Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα, ιάκονος: ρόσχωμεν. ο ξα σοι Κυ ρι ε ο ξα σοι Ἱερεὺς:... Χορὸς: όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. ετά το Εὐαγγέλιο, Χορὸς: όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. 18

19 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἶτα ἀναγινώσκεται ὁ ψαλµός Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα. Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσο-μαι πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύ-νην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 19

20 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. ὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου, καὶ τὸ νεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. ιδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 20

21 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους. 21

22 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ετά τὸν Ψαλµό Ἦχος ι ο ξα α τρι και Υι ω και Α γι ω νευ µα τι ταις της Α θλη φο ο ρου πρε σβει αις ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θει των ε µω ω ων εγ κλη µα των Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α µην Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θει των ε µω ω ων εγ κλη µα α των Ε λε η σον µε ο Θε ος κα τα 22

23 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ το µε γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτοιρ µων σου ε ξα λει ψον το α νο ο µη µα α α α µου Ε θαυ µα σαν οι αγ γε λοι α α νω ω θεν και ε φρι ξαν οι αν θρω ποι κα α τω ω θεν ο ρων τες σε µε τα σαρ κο ος α σθε νους τον α σαρ κον εχ θρον συ µπα τη σα α σαν και Χρι στον τον Θε ον αν δρει ο φρο νως κη ρυ υ υ ξα α α α σαν Α να στα σι ι α α πο λυ υ α α α α θλε βα βαι της κα α αρ τε ε ρι ας ον τως υ περ τε ρα ε 23

24 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ δει χθης της αρ ρε νο ο φρο νος Ι ου ου δηθ ουκ ο λο φερ νην γαρ ε κτει νας αλλ αυ τον τον την σην προ µη το ρα Ε ευ α α αν πτερ νι ι σα α α αν τα και νυν των στε φα νων της νι κης εν ου ρα νοι οις α α πο λα α αυ ου ου ου ου σα πρε σβευ ε υ περ τω ων ψυ χω ω ων η η η η µω ω ω ω ω ω ω ων 24

25 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ ). Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε (δίς) ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε η σο ο ον 25

26 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἶτα ψάλλοµεν τον ροεόρτιο Κανόνα. ᾨδὴ α. Ὁ Εἰρµός. Ἦχος ι Τµη θει ση τµα α ται πον τος ε ρυ θρος κυ µα το τρο φος δε ξη ραι νε ται βυ θος ο αυ τος ο µου α ο πλοις γε γο νως βα τος και πα νο πλι ι ταις τα φος ω δη η η δε θε ο τερ πης α νε µελ πε το εν δο ξως δε δο ξα σται Χρι στο ος ο Θε ος η η µω ων ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Η παν ται τι ι α και πα ρε κτι κη ζω ης η α πει ρος σο φι α του Θε ου 26

27 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ω κο δο µη σε τον οι κον ε αυ της α γνης εξ α πει ραν δρου µη τρος να ον γαρ σω µα τι κον πε ρι θε µε νος εν δο ξως δε δο ξα σται Χρι στο ος ο Θε ος η η µω ων ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι υ στα γω γου ου σα µα γους συ γκα λει την α παρ χην Θε ου Σο φι α των ε θνων τους α λο γους πριν τρα φη ναι λο γι κως α λο γων ε πι φατ νη ης τρα πε ζης κει µε νης της µυ στι κης προς ην σπευ δου ου ου σι συν δω ροις ο δευ ον τες α στε ε ρος 27

28 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ προ λα µπον το ος ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Α κου τι σθω ω µεν νυν ρο φη τι κων εκ πλη ρου µε νων δι α νευ µα τος φω νων η αρ θε νος γαρ λα βου σα εν γαστρι ε πει γε ται τε κειν το ον προ ον τα ον α γοις µεν ου ρα νος κα θυ πε δει ξε οι µε σι δε Αγ γε λοι ως βρε ε φος φαι νο µε νο ον 28

29 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Α Ὁ Κανὼν τῆς Ἁγίας ᾨδὴ α. Ἦχος α. ᾨδὴν ἐπινίκιον... Ἦχος α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Την µνη η µην σου ση µε ρον Α να στα σι ι α πι στω ως ε ορ τα ζο µεν ην Χρι στος ε δο ξα σεν α πει ροις θαυ µα σιν ο εν τη πο λει η θλε εµ σαρ κι τι κτο ο µε ε νος Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Ο κο ο σµος α γαλ λε ται τας α ρι 29

30 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ στει ει ας τας σα ας και τα θαυ µα τα και τα κα τορ θω µα τα α να κη ρυτ των α ει Α να στα σι α α θλη των το ε γκαλ λω ω πι ι σµα Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Υ µνου ου µεν τους πο νους σου Α να στα σι α τα α θλα τα στιγ µα τα τα φρι κτα τε ρα στι α την προς τον Κυ ρι ον θει αν α γα πην Υ και πολ λην ον τως οι κει ει ω ω σιν περ α γι α Θε ο το κε σω σον 30

31 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ η µας Θεοτοκίον. Σαρ κου ου ται ο α σαρ κος δι ευ σπλαγ χνι ι αν εκ Κορηςτικτοµε ε νης α γοι ευ τρε πι ζον ται α να το λων βα σι λεις του τον θε α σα σθαι πι στως και προ σκυ νη η σαι σαρ κι 31

32 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἕτερος Κανὼν τῆς Ἁγίας ᾨδὴ α. Ἦχος πλ. δ Ἇσµα άναπέµψωµεν... Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Υ µνον α να πεµ ψω µεν Θε ω τω µελ λον τι τε χθη σε σθαι σαρ κι εκ της αρ θε νου εν η θλε εµ τη πο λει και φατ νη τε θη σε σθαι νη η πι ον ω σπερ βρε φος ι να σω ω ση αν θρω ω πων το γε νος Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων ο νον το ε ρα σµι ον Χρι στου Α να 32

33 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ στα σι α εν δο ξε κα αλ λος ζη τη σα σα πα ρε δρα µες τα καλ λη του κο σµου στε ερ ρο τη τι γνω ω µης και α θα να του κλη ρου χι ας αρ τυς η ξι ω θης όξα. υ κτα του της πλα νης σκο τα σµου τω φω τι σµω του νευ µα τος αυ γα ζο µε ε νη Σε µνη πα ρε δρα µες εµ φρο νως και νυ υν κα τε σκη νω σας ε εν θα το θει ον φεγ γος της α κτι στου Τρι α α δος υ παρ χει Καὶ νῦν.θεοτοκίον. Ω φθη ο α ο ρα 33

34 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ τος Θε ος υ περ φυ ως τι κτο µε νος δι ευ σπλαγ χνι ι αν πολ λην εκ σου αρ θε νο µη τορ πτω χε ευ σας ο πλου σι ος ο ο πως α θα να σι αν των αν θρω πων το γε ε νος πλου τι ση 34

35 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἶτα ψάλλοµεν τὸν ροεόρτιο Κανόνα ᾨδή γ. Ὁ εἰρµὸς. Κυ ρι ος ων πα αν των και κτι στης Θε ος το κτι στον ο α πα θης πτω χευ σας σε αυ τω η νω σε και ως βρε φος φε ρο µε νος σαρ κι εν φατ νη πε νι χρα προ ο σκυ νει ται φα γε τε βο ων το σω µα µου και ω θη σε ε σθε (δὶς) ε πιστει στε ρε ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Ρυ σι ον κε νω ω σαι ερ χο µε ε νον υ περ κο σµου το οι κει ει ον αι µα Χρι στον θρα συ νε ται ο Η ρω δης του κτει ναι 35

36 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ προ και ρου µα νεις προ της µα νι α ας ι λα του ο θεν φο νι κη ω µο τη τι των βρε φων στι φη κα τε ε σφα ξεν ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Α φρων α νηρ ε φη ουκ ε στι Θε ος ος µα νι ας πλη ρω θει εις ε σχα της Χρι στο κτο νι ι αν νο σει του σκο που δε της τολ µης εκ πε σων προς φο νον βρε φων α πει ει ρο κα κων ο λον ε αυ τον ε ξω πλι σε και γην ε µι α νεν αι αι µα σιν 36

37 Α ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ὁ Κανὼν τῆς Ἁγίας ᾨδὴ γ. Ἦχος α Λίθον ὅν ἀπεδοκίµασαν... γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Εν δον του Σπη λαι ου τι κτε ται ο προ ε ω σφο ρου εκ γα στρος εκ λαµ ψας υ περ νουν και λο ο γον και του τον ου ρα νο θεν α στηηρ υ πο δεικνυσι τοις α στρο λο γοις εµ φα νως του τον πι στοι υ µνο λο γη η σω ω µεν Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων 37

38 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ι δε ι ε ρα πα νη γυ ρις η µιν ε τη σι ω ως ε λαµ ψεν η µνη µη η της Α θλο φο ρου εν ταυ τη φω τι σθεν τες Θε ο ον α νυ µνη σω µεν τον µε γα λυ ναν τα αυ την θε ο πρε πως θαυ µα τουρ γι ι αις πολ λαις Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Στο µα θε ο λο γον η νοι ξας µε σον του στα δι ου κα θο µο λο γου ου σα του Χρι στου το πα θος και πα σχου σα προ θυ µως 38

39 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ εν τε ευ θεν γε γε νη σαι πα σι τοις κα µνου σιν α ει µαρ τυς σε µνη κα τα φυ γη η και Υ λι µην περ α γι α Θε ο το κε σω σον η µας Θεοτοκίον. Ου τος µο νος ο Θε ος η µων ο εκ σου αρ θε νε σαρ κα υ περ λο γον α λη θως φο ρε σας τε χθη ναι εν Σπη λαι αι ω ε πει γε ται ο πως µε οι κον γε νο µε νον λη στων δει ξη να ον του θει ου νε ευ µα α τος 39

40 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἕτερος Κανὼν τῆς Ἁγίας ᾨδὴ γ. Οὐρανίας ἀψῖδος... Ἦχος Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Γ Σπαρ γα νου µε νον βρε φος ο α να φης Κυ ρι ος µελ λει κα θο ρα σθαι εν φα ατ νη α να κλι νο µε νος ο ρη σκιρ τη σα τε και α γαλ λι α σιν θει αν οι βου νοι εν δυ σα σθε φω τος πλη ρου µε νοι Α γι α του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η µων Γ Ευ σε βει παρ ρη σι ατωνδι ω κτωνηµ 40

41 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ βλυ νας τα πε πυ ρω µε να ρη µα α των βε λη σω τη ρι ον λο γον πλου τη σα σα Α να στα σι α και θει ω πο θω τα κι νη µα τα όξα... ψυ χης ι θυ νου σα Γ ο νον αρ τυν ε βο ας ε πι ζη τω Κυ ρι ον µο νη τη αυ του α γα πη η σει ψυ χην προ σε δη σα του του ελ λα µπε σθαι κα θα ρω τα ταις πλου σι ως α στρα παις ε πει γο µαι η θους α πλο τη τι Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Γ Α πει ρο γα µε Κο ρη τον τη χει ρι φε ρον τα α πα σαν την κτι 41

42 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ σιν εν µη η τρα φε ρεις σαρ κου µε νον ον και τι κτο µε νον α να κλι νεις εν τη φατ νη βρε φος κα θο ρω µε νον τον προ αι ω νι ο ο ο ο ο ο ον 42

43 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Κάθισµα Ἦχος πλ. δ, Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον Ἦχος η Των µαρ τυ ρων ζη λου ου σα την α ρε την συ µπα θει α καρ δι ι ας του των θερ µως Γ ταις χρει ει ει αις ε κα στο τε δι η κο νεις θε ο πνευ στε και τους ι χω ρας πι στει ε ξε µατ τες χαι ρου σα εν µη δε νι θε µε νη τα προ σκαι ρα βα σα να ο ο θεν ε πι τε Γ λει συ σχε θει ει σα και πο ο νους πολ λου ου ους υ πο µει να σα στερ ρο τα α τως ε Γ νη θλη σας Α να στα σι α πα α νευ φη η µε πρε σβευ ε Χρι στω ω τω Θε ω των 43

44 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Γ Γ πται σµα των α φε σιν δω ω ρη σα α σθαι τοις ε ορ τα ζου σι πο ο θω την α γι αν µνη η µη ην σου όξα... Τὸν τάφον σου Σωτήρ Ἦχος Κε ο ξα α τρι και Υι ω και α γι ω νευ µα Κ Θαυ µα τι των σε πη γην κε κτη µε νοι αν τλου µεν την ρω σιν δα ψι λως µαρ τυς Α να α στα σι α υ µνουν τε ες τους πο ο ο νου ους και τον ζη λο ον τον ε εν θε ον και τα 44

45 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ στι ιγ µα τα και τους γεν ναι ους α γω νας και τε λου µεν σου την α ξι α γα στον µνη µην εις δο ξαν Θε ου η µων Καὶ νῦν... ροεόρτιον Ἦχος ὁ αὐτὸς Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι Κ ω νων α µην Α γαλ λου η Σι ων η θλε εµ ευ τρε πι ζου ο παν των βα σι λε ευς τον α στε ρα προ πεµ ψας ε µη νυ σε ε την α α φα το ον ε αυ του συ υγ κα τα α βα σιν ον γαρ τρε ε µου σι των ου ρα νων αι δυ να µεις ου τος τι 45

46 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ κτε ται εκ της αρ θε νου α φρα στως ο µο νος Θε ος η µω ω ων 46

47 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἶτα ἀναγινώσκεται τὸ Κοντάκιον τῆς Ἁγίας Ἦχος β. Τὰ ἄνω ζητῶν Οἱ ἐν πειρασμοῖς, καὶ θλίψεσιν ὑπάρχοντες, πρὸς τὸν σὸν ναόν, προστρέχοντες λαμβάνουσι, τὰ σεπτὰ ἰάματα, τῆς ἐν σοὶ οἰκούσης θείας χάριτος Ἀναστασία σὺ γὰρ ἀεί, τῷ κόσμῳ πηγάζεις τὰ ἰάματα. Ὁ Οἶκος Τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου συνεπώνυμος οὖσα, πεπτωκότα με νῦν ἀνάστησον ταῖς πρεσβείαις σου, ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν σῶν, σταγόνα ἐπιστάξασα, άρτυς τῇ ψυχῇ μου, καὶ τὸν φλογμὸν τῆς δεινῆς ἁμαρτίας κατασβέσασα τὸν κόσμον γὰρ διασῴζεις ἐκ παθῶν πολυτρόπων ἑκάστοτε, ὧν περ κἀγὼ πεπείραμαι σὺ γὰρ πάντα τοῖς πᾶσι παρέχουσα, τῷ κόσμῳ πηγάζεις τὰ ἰάματα. Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν Τῇ Κ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τῆς ἁγίας εγαλομάρτυρος Ἀναστασίας, τῆς Φαρμακολυτρίας. 47

48 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Στίχ. Ἀναστασία φάρμακον πιστοῖς μέγα, ᾶν φάρμακον λύουσα, καὶ κεκαυμένη. Καύθη Ἀναστασίη πυρὶ δευτέρᾳ εἰκάδι λαύρῳ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου άρτυρος Χρυσογόνου. Στίχ. ίδωσι Χρυσόγονος αὐχένα ξίφει, Ὁ πνεῦμα χρυσοῦς, χάλκεος δὲ τὸ σθένος. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἁγίας άρτυρος Θεοδότης καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς. Στίχ. Ἡ Θεοδότη πῦρ φέρει σὺν φιλτάτοις, Φίλτρῳ Θεοῦ ζέουσα, καὶ πυρὸς πλέον. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἁγίου άρτυρος Ζωίλου. Στίχ. Ζωὴν ῥέουσαν ἐκλιπὼν ὁ Ζωίλος, Ζωὴν μένουσαν εὗρεν ἐν ζώντων τόπῳ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὰ θυρανοίξια τῆς τοῦ Θεοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας. Στίχ. Αἴρουσιν ἄνδρες ἱεροὶ Χριστοῦ πύλας, 48

49 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Τοὺς αυῒδ ἡμῖν ἐκτυπούμενοι νόας. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τὸ φωτοδρόμιον τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας. Στίχ. Τρέχοντα φῶτα σήμερον αοῦ κύκλῳ, ηλοῦσι φωτὸς εἰς τὸ πᾶν θείου δρόμον. Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 49

50 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ΚΑΤΑΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΩ Ἦχος α Ὠδή α Χρι στο ος γεν να ται δο ξα σα τε Χρι στος εξ ου ρα νω ων α παν τη σα τε Χρι στο ος ε πι γης υ ψω θη τε Α σα τε τω Κυ ρι ω πα α σα η γη η η η και εν ευ φρο συ υ νη α νυ µνη σα τε λα οι ο τι δε ε δο ο ξα α σται Ὠδή γ Τω προ των αι ω νων εκ α τρος γεν νη θεν τι αρ ρε ευ στως Υι ω και επ ε σχα των εκ αρ θε νου σαρ κω θεν τι α σπο ρως Χρι στω ω τω Θε ω βο η σω µεν Ο 50

51 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ α νυ ψω σας το κε ρας η µων Ὁ α χορός Α γι ος ει Κυ υ ρι ι ε Ὠδή δ Ρα βδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι και αν θος εξ αυ της Χρι στε εκ της αρ θε νου α νε βλα στη σας εξ ο ο ρους ο αι νε τος κα τα σκι ι ου δα σε ος ηλ θες σαρ κω θεις εξ α πει ραν δρου ο α α υ λος και Θε ος ο ξα τη δυ να µει σουου Κυ υ ρι ι ε Ὠδή ε Θε ο ος ω ω ω ων ει ρη η η η νης α τηρ οι κτιρ µων της µε γα λης ου λη ης σου τον Αγ γελον ει ρη νην πα ρε ε 51

52 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ χο µε νον α πε ε στει λας η µιν ο θεν θε ο γνω σι ας προς φως ο δη γη θεν τες εκ νυ κτος ορ θρι ζον τες δο ξο λο γου µεν σε φι λα αν θρω ω πε Ὠδή στ Σπλαγ χνων Ι ω ναν εµ βρυ ον α πη µε σεν ε να λι ος θηρ οι οι ον ε δε ξα το τη αρ θε νω δε ε νοι κη σας ο Λο γος και σα αρ κα λα βων δι ε λη λυ θε φυ λα ξας α δι α φθο ρον η ης γαρ ουχ υ πε στη ρευ σε ως την τε κου σαν κα τε σχεν α πη η µααν τον 52

53 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ὠδή ζ Οι αι δες ευ σε βει α συν τρα φεν τες δυ υσ σε βους προ σταγ µα τος κα τα φρο νη σαν τες πυ ρο ος α πει λην ουκ ε πτο η θησαν αλλ εν µε σω της φλο γος ε στω τες ε ψαλ λον Ο των α τε ε ρων Θε ος ευ λο γη το ο ος ει Ὠδή η Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ νου µεν τον Κυ ρι ον Θαυµα τος υ περφυ ους η δρο σο βο λος ε ξει κο νι σε κα µι νος τυ πον ου γαρ ους ε δε ξα το φλε γει ε ους ως ου δε 53

54 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ πυρ της Θε ο τη τος αρ θε νου ην υ πε ε δυ νη δυν δι ο ο α νυ µνουν τες α να µελ ψω µεν Ευ λο γει τω η Κτι σις πα α σα τον Κυ ρι ον και υ περ υ ψου ου τω εις παν τας τους αι ω ω ω να α α α ας Τήν Θεοτόκον... 54

55 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Τιµιωτέρα πρώτου ἦχου. Ἦχος α ε γα λυ νει η ψυ χη µου τον Κυ υ ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ µα µου ε πι τω Θε ω τω σω τη ρι µου Την Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν Στίχος β Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την 55

56 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ τα πει νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α πο του νυν µα κα ρι ου σι µε πα σαι αι γε νε αι Την Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν Στίχος γ Ο τι ε ποι η σε µοι µε γα λει α ο υ να τος και α γι ον το ο νο µα αυ του και το ε λε ος αυ 56

57 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ του εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε νοις αυ τον Την Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει ειµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν Στίχος δ Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των Την Τι µι ω τε ε ραν των Χε ρου 57

58 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ βει ει ει ειµ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µεν Στίχος ε Γ Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε ε πλη σεν α γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λεν κε νους Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον 58

59 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ τε κου σαν νο µεν Στίχος στ την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του µνη σθη η ναι ε λε ε ε ους κα θως ε λα λη σε προς τους πα τε ε ρας η µων τω Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του ε ως αι ω νος Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον Σε µε γα 59

60 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ λυ νο µεν Εἴτα ψάλλεται ἡ θ ᾠδὴ τοῦ κανόνος ε γα λυ νον ψυ χη η µου ου την τι µι ω τε ε ραν και εν δο ξω τε ε ραν των α νω στρα τευ µα α α των υ στη ρι ον ξε νον ο ρω ω και πα ρα δο ξον ου ρα νον το Σπη λαι ον θρο νον Χε ρου βι κον την αρ θε νον την φα ατ νην χω ρι ι ον εν ω ω α νε κλη θη ο α χω ρη τος Χρι στος ο Θε ος ον α νυ µνουν τες µε γα α λυ υ νο ο 60

61 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ µε ε ε εν 61

62 αρ ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἁγίας Τοῖς αθηταῖς συνέλθωµεν. Ἦχος ι θε νο ο µα αρ τυς ε εν δο ξε α θλο ο φο ρω ων το κλε ε ος Α να στα α σι ι α πα αν σο φε δυ σω ω που σα α µη πα αυ ση τον εκ αρ θε νου ου νυ υν κο ο ρης της α α γνης Θε ε ο το ο κου τε χθη ναι προ ο ερ χο ο µε νον εν Σπη η λαι ω ω και φα α ατ νη α α µαρ τι ι ω ω ω ω ων δου ναι λυ σιν πα σιν τοις ε ε κτε λου ου σι την πα να α γι ι αν µνη η µην σου και τι ι µω 62

63 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ σι ι σε πο ο θω ω ροεόρτιον, ὅµοιον. Την εκ α αρ θε ε νου γε εν νη σιν Γ του Χρι ι στου προ ο κη ρυ υτ τει η φω το ο φο ο ρος µνη η µη σου αρ τυς Α να α στα σι ι α εν η θλε εµ συ υ γκα α λου ου σα α γους µεν ε εκ ερ σι ι δος συν δω ροις του ους ποι µε ε νας δε µετ α αγ γε λω ων προς υ υ υ µνον συ υ γαρ σα αυ τη η η η ην ως χρυ σον και λι βα νον και αι ως σµυ υρ ναν 63

64 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ προ ση ξας τω ω ε σπο ο τη σου ε να θλου σα α Θε ο ο φρο ον 64

65 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἦχος α Nε α α α σα πνο η αι νε σα α τω ω το ον Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ον Αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ω ω ω ων ου ρα νω ω ων αι νει ει ει τε α α αυ το ο ο ον εν τοι οις υ υ υ ψι ι ι ι στοις Σοι πρε ε ε ε πει υ υ µνο ος τω Θε ε ω ω Αι τες οι Α νει ει ει ει τε α αυ τον πα α αν αγ γε ε ε λοι α α αυ του αι νει ει ει ει τε αυ τον πα σαι αι δυ να 65

66 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ α α µεις α α αυ του Σοι πρε ε ε ε πει υ υ µνο ος τω Θε ε ω ω Στιχηρὰ ροσόµοια τῆς Ἁγίας Ἦχος δ Ὡς γενναῖοι ἐν µάρτυσιν... Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της µε γα λω συ νης αυ του Την λα µπα δα την παν φω τον την α κτι να του νευ µα τος την υ περ τον η η λι ον παν τας λα µπου σαν της Εκ κλη σι ας το καυ χη µα την κλι ι νην την παγ χρυ σον 66

67 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ βα σι λε ως ου ρα νων την πη γη ην την α εν να ον α να βρυ ου σαν ι α µα α των τα ρει θρα την α γι αν και φαι δραν Χρι στου παρ θε νον Α να στα σι ι αν τι µη σω µεν Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψα λτη ρι ω και κι θα ρα Των µαρ τυ ρων την ευ κλει αν παρ θε νι ας καλ λω πι σµα νυµ φην του αν τα α να κτος την α κη ρα τον την χα ρι το βρυ 67

68 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ τον θα λασ σαν το φε εγ γος το α δυ τον συ µπα θει ας πο τα µον της Χρι στου ου Α να στα σε ως την ε πω νυ µον α νυ µνη η σω µεν παν τες ε πα ξι ως ως ε στι αν των χα ρι των Α να στα σι ι αν την εν δο ξον Αι νει τε αυ τον εν τυ µπα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα νω Την Θε ου η λι ο µορ φον θυ γα τε ρα την ευ ο σµον η λε αν Κυ πα ρισ σο ον 68

69 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ την υ ψι κο µον κρι νον κοι λα δων η δυ πνο ον ροι α αν πορ φυ ρο χρο ον ρο δον ον τες ε ρυ θρον µαρ τυ ρι ι ου την α µπελον την κα τα καρ πον το γλυ κυ υ τα τον ο νο µα και πραγ µα φι λε ορ των αι χο ρει αι Α να στα σι ι αν υ µνη σω µεν Αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις α λα λαγ µου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον 69

70 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Α η δων ως λι γυ φω νος χε λι δων ως πο λυ φω νος και τρυ γων γε γε εν νη κας καλ λι κε λα δος Α να στα σι α πα νευ φη µε τοις πα α σι κη ρυτ του σα τον νυµ φι ον σου Χρι στον Θε ον ει ει ναι και αν θρω πον ο θεν α παν τες οι πι στοι οι κα τα χρε ος ευ φη µου µεν την πα νεν δο ξον σου µνη µην και τα αν δρει ει α πα λαι σµα τα 70

71 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἰς τούς Αἲνους, όξα... Ἦχος α ο ο ξα α τρι ι ι ι και αι Υι ω και Α γι ι ω νευ µα α α τι ρο ε ο ορ τι ι ι ος η µε ε ρα α ση η η µε ε ε ε ρον της ε ναν θρω πη σε ε ως Χρι στου ου ου ου του ου Θε ου τη της αν ευ φη µου και µα αρ τυ υ υ υ ρος ε ορ τη η η συν ε ξε ε ε ε λα α α αµ ψεν Α να α στα α α σι ι ι ι α ι δου ου η α αρ θε ε ε νος εν η θλε ε ε εµ ε πει ει ει ει γε ε ε ε ται βρε φος 71

72 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ σπαρ γα νου ου µε ε ε ε νον α να κλι ι ι ι να ας ε ε εν φα ατ νη τω ων α λο ο ο ο γων τον ε λευ θε ρω σα αν τα α η µας εκ της αρ χαι ας κα τα α α ρα ας και σω ω ω ω ζο ο ο ον τα τα ας ψυ χα α ας η η η µω ω ω ων Και νυν και α ει και εις τους αι ω ω νας των αι ω ω ω νων Α α α µην η στυ υ γνα α ζε ε Ι ι ω ω σηφ κα θο ρω ων µου την νη η η δυν ο ψει γαρ το τι κτο µε νο ο ο ον ε εξ 72

73 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ε ε µου και χα ρι ι ι ι ι ση και ως Θε ο ο ο ον προ ο σκυ υ υ νη η η η σεις η Θε ο το κο ος ε λε ε γε τω ε αυ της νη η η στη η η ρι µο λου ου σα α α α του τε ε κει ει ειν τον Χρι ι ι στον τα α αυ τη ην α Κ νυ µνη η σω ω µε εν λε ε Κ ε γο ο ο ον τες Χαι ρε κε χα ρι ι τω ω µε ε ε ε ε νη ο Κυ ρι ος µε ε τα α α σου και δι α σου µε ε εθ η η η µω ω ω ων 73

74 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ οξολογία σε ἦχο πλ. α. Ἐπιλογές. Κ Ἦχος α ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ Κ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι Κ α Υ µνου µεν σε ευ λο γου µεν σε προ σκυ Κ νου µεν σε δο ξο λο γου µεν σε ευ χα ρι στου µεν Σοι δι α την µε γα α λην \σου δο ξαν Κ Κυ ρι ε α σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε α τερ πα ντο κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε µο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον 74

75 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ νευ µα Κ Κυ ρι ε ο Θε ος ο α µνος του Θε ου ο Υι ο ος του α τρος ο αι αι ρων την α µαρ τι ι αν του κο σµου ε λε η σον η µας ο αι αι ρων τας α µαρ τι ι ας του κο σµου Κ ρο σδεξαι την δε η σιν η µων ο κα θη µε νος εκ δε ξι ω ων του α τρος και ε λε Κ η σον η µας Ο τι συ ει µο νος Α γι ος Συ ει µο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε ου α τρος α µην 75

76 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Κ Καθ ε κα στην η µε ραν ευ λο γη σω σε και αι νε σω το ο νο µα α σου εις τον αι ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος Κ Κα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η µε ρα ταυ τη α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι η µας Ευ Κ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Κ πα τε ε ρων η µων και αι νε το ον και δε δο ξα σµε ε νον το ο νο µα α σου εις τους αι ω νας α µην 76

77 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Γε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η µας κα θα περ ηλ πι ι ι σα µεν ε πι σε Κ Ευ λο γη το ος ει Κυ ρι ε δι δα ξον µε τα δι και ω µα τα Σου Κ (τρίς) Κυ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη θης η µιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ε ε λε η σο ον µε ι α σαι την ψυ χην µου ου ο τι η µαρ τον Σοι Κ Κυ ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα ξο ον µε του ποι ειν το θε λη µα α σου ο τι συ ει 77

78 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ει ο Θε ος µου Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ψο µε θα φως Κ α ρα τει νον το ε λε ος σου ου τοις γι Κ νω σκου σι Σε Α γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η µας Κ (τρίς) ο ξα α τρι ι και Υι ω και α γι ω νευ µα τι Κ Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην 78

79 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Κ Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η µας Ἀσματικόν. Α Κ γι ι ι ος ο Θε ε ε ος Α α α α γι ι ος Ι ι σχυ υ υ ρος Κ Α γι ος Α α α θα να α τος ε Κ ε λε η η σο ο ον η η η η µα α α ας 79

80 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἁπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Ἦχος ι Την α θλη φο ο ρο ον του Χρι στου την πα νεν δο ξον Α να στα σι ι α αν οι πι στοι ι κε τευ σω µεν ο πως Χρι στος δε η σε σιν αυ της τει χι ση ται η µας ον περ ε πε πο θη σεν ως υµ φι ον ου ρα νι ον παν τα α πο πτυ σα σα προς την του του α πο λαυ σιν κατ α ο ρα των γαρ εχ θρων και ο ρα των µε σι τις πε λει Κυ ρι ω ευ προ ο σδε κτο ο ος 80

81 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟ Ἦχος η Κυ ρι ε ε λε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Κυρι ε ε λε ε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η σον Κυ ρι ε ε ε λε ε ε η η σον Κυ ρι ε ε λε η η σον 81

82 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Κυ ρι ε ε ε λε η σο ο ον Κυ ρι ε ε λε ε η σον Γ Κυ Κυ Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον ρι ε ε λε η σον ρι ε ε λε η σον Γ Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Σοι Κυ ρι ε 82

83 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἀντίφωνον α Γ Ἦχος ι Α µη η ην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και παν τα τα εν τος µου το ο νο µα το Α γι ον αυ του Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και µη ε πι λαν θα νου πα σας τας αν τα πο δο σεις αυ του Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω 83

84 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ τερ σω σον η µας 3 Κυ ρι ος εν τω ου ρα νω η τοι οι µα σεν τον θρο νον αυ του και η α σι λει α αυ του παν των δε σπο ζει Τὸ τρίτον Ταις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η µα α ας Ἀντίφωνον β Α Αι µη η ην νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον αι νε σω Κυ ρι ον εν τη ζω η µου ψαλ λω τω Θε ω µου ε ως υ παρ χω 84

85 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Γ Γ Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν α Γ γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ι α α κα ρι ος ου ο Θε ος Ι α κωβ βο η θος αυ του η ελ πις αυ του ου ε πι Κυ ρι ον τον Θε ον αυ του Γ Γ Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν α Γ γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ι α α σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω να ο Θε ος σου Σι ων εις γεν νε α 85

86 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ αν και γεν νε αν Γ Γ Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν α Γ γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ι ο α ξα α τρι και Υι ω και Α γι ω νευ µα τι Γ Και νυν και α ει και εις τους αι αι ω νας των αι αι ω νων Α µην Ο µο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε 86

87 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Γ τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α ει παρ θε νου α ρι ας α τρε ε πτως εν Γ αν θρω πη σας σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να α τω ω θα να τον πα τη σας ει εις ων της Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο µε νος τω α τρι και τω Γ Α γι ω νευ µα τι σω σον η µα α Τό γ ἀντίφωνο. Ἦχος ι ας Υ πο µε νων υ πε µει να τον Κυ ρι ον και προ σε σχε ε µοι 87

88 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ. Ἁπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Την α θλη φο ο ρο ον του Χρι στου την πα νεν δο ξον Α να στα σι ι α αν οι πι στοι ι κε τευ σω µεν ο πως Χρι στος δε η σε σιν αυ της τει χι ση ται η µας ον περ ε πε πο θη σεν ως υµ φι ον ου ρα νι ον παν τα α πο πτυ σα σα προς την του του α πο λαυ σιν κατ α ο ρα των γαρ εχ θρων και ο ρα των µε σι τις πε λει Κυ ρι ω ευ προ ο σδε κτο ο ος 88

89 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἰσοδικόν Ἦχος ι ε ευ τε προ σκυ νη σω µεν και προ σπε ε σω ω µε εν Χρι στω ω ω ω ω Σω Γ σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α Ὁ χορός. Γ Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α 89

90 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἶτα ὁ Ἀρχιερεύς ψάλλει τό Ἁπολυτίκιον τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας Ἦχος ι Την α θλη φο ο ρο ον του Χρι στου την πα νεν δο ξον Α να στα σι ι α αν οι πι στοι ι κε τευ σω µεν ο πως Χρι στος δε η σε σιν αυ της τει χι ση ται η µας ον περ ε πε πο θη σεν ως υµ φι ον ου ρα νι ον παν τα α πο πτυ σα σα προς την του του α πο λαυ σιν κατ α ο ρα των γαρ εχ θρων και ο ρα των µε σι τις πε λει Κυ ρι ω ευ προ ο σδε κτος 90

91 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἀπολυτίκιον, ροεόρτιον. Ἦχος δ. Ἦχος ι Ε τοι µα ζου η θλε εµ η νοι κται πα σιν η Ε δεµ ευ τρε πι ζου Ε φρα θα ο τι το ξυ λον της ζω ης εν τω σπη λαι ω ε ξην θη σεν εκ της αρ θε ε νου α ρα δει σος και γαρ η ε κει νης γα στηρ ε δει χθη νο η τος εν ω το θει ον φυ τον εξ ου φα γον τες ζη η σω µεν ου χι δε ως ο Α δαµ τε θνη ξο µε θα Χρι στος γεν να ται την πριν πε σου σαν α να στη σων ει κο ο να α Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ αοῦ 91

92 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ΚΟΤΑΚΙΟ ΡΟΕΟΡΤΙΟ ΤΩ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΩ Ἦχος Γα Γ Η αρ θε νος ση η µε ρον τον προ αι ω νι ον Λο ο ο γον εν Σπη λαι ω ε ερ χε ται α πο τε κειν α πορ ρη η η τως Χο ρευ ε η οι κου µε ε ε νη α κου τι σθει ει ει σα δο ο ξα σον µε τα Αγ γε λων και των οι µε ε ε νων βου λη θεν τα ε πο φθη η ναι παι δι ον νε ον τον προ αι ω νων Θε ο ο ο ον 92

93 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ΑΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΑΓΩΣΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ροκείμενον. Ἦχος δ' Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν. ρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς αύλου τὸ Ανάγνωσμα 3:23-29, 4:1-5 Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. άντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ιησοῦ ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ιουδαῖος οὐδὲ Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ιησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ 93

94 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον. Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου. 94

95 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Εἰς νηµόσυνον... Κωνσταντίνου ρίγγου Ἄρχοντος ρωτοψάλτου Τ..Τ.Χ.Ε. Ἦχος α Ἔκτασις. Nε ε ε Ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει Εις µνη µο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο Ζ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ει ει εις µνη µο ο ο ο ο ο ο ο συ υ υ νο ο ο ο ο ον αι 95 ω ω ω ω

96 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Γ ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω αι ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω Ζ ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω νι ι ι ι ι ι αι ω ω ω ω ω ω Ζ ω νι ι ι ο ον ε ε ε ε ε ε ε Κ ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Κ ε ε ε ε ε ε ε ε σται δι ι ι ι και αι αι ο ο ο ο ο ος Αλ λη λου ου ου ου ι ι ι α α α α α α α α α 96

97 ΕΚΕΡΙΟΣ Κ Ἡ εταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «ελωδός» τοῦ κ. Σάββα απαδόπουλου ἀπὸ τὸν ασίλειο Κιαµηλίδη Ἱεροψάλτη στὸν Ι.. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας έροιας. 97

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεµβρίου νήµη τῆς Ἁγίας εγαλοµάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι

φα νεν η µιν Κυ ρι ος και ε πε 8 λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα Κυ ρι ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν τι Κυ ρι ου Ἦχος Δ Δι 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι ΕΚΕΡΙΟΣ ΚΕ Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ µα τι λο γη µε νος ο ερ χο Κυ ρι ου µε νος εν ο νο Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2016 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤ 2016 Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 25-12-2017 ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΕΚΕΡΙΟΥ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 25-12-2016 ΟΡΘΡΟΣ & ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΕΚΕΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2014 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ἡ λαµπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς Ἰερουσαλὴµ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μαρτίνου πάπα Ρώµης,

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ἡ λαµπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς Ἰερουσαλὴµ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μαρτίνου πάπα Ρώµης, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΪΩΝ 13-04-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΪΩΝ. Ἡ λαµπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς Ἰερουσαλὴµ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, αρτίνου πάπα Ρώµης, Θε ος Κυ Ἦχος α ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α 12-02-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις ατρὸς ἡμῶν ελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι 10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν ρηγορίου Ἐπισκόπου ύσσης, καὶ οµετιανοῦ Ἐπισκόπου ελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μ 02-02-2017 Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2017 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣΤ (ΙΔ ΛΟΥΚΑ) Μνήμη Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν δ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣΤ (ΙΔ ΛΟΥΚΑ) Μνήμη Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν δ. 03-12-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Α. ΕΩΘ. 03-12-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣΤ (Ι ΛΟΥΚΑ) νήμη νήμη τοῦ Ἁγίου ροφήτου Σοφονίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν δ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 23-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν ζ. Ἦχος ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι ι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Δομνίκης. Ἦχος δʹ. Ἑωθινόν ζ.

ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Δομνίκης. Ἦχος δʹ. Ἑωθινόν ζ. 08-01-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. νήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & νήμη τῆς Ὁσίας ητρὸς ἡμῶν ομνίκης. Ἦχος δʹ. Ἑωθινόν ζ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΙΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. Γ

ΟΡΘΡΟΣ ΙΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. Γ 07-02-2016 ΟΡΘΡΟΣ ΙΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. 07-02-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν αρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκων, καὶ τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ, τοῦ ἐν τῷ Στειρίῳ τῆς Ἑλλάδος. Ἦχος γ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήµων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήµων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 29-06-2017 έτρου καὶ αύλου τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήµων πρωτοκορυφαίων ἀποστόλων. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. ΣΤ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. ΣΤ 17-12-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. ΣΤ 17-12-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΗ' ( ΙΑ ΛΟΥΚΑ) \ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΙΩ ΡΟΑΤΟΡΩ νήμη τοῦ Ἁγίου ροφήτου ανιήλ, καὶ τῶν Ἁγίων τριῶν αίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, ισαήλ. νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος Γα. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος Γα. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 05-02-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ 05-02-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ \ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινόν ια Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀποτοµὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιµίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

Ἡ ἀποτοµὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιµίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 29-08-2016 Ἡ ἀποτοµὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιµίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, ροδρόµου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ἦχος β. Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ἦχος β. Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 25-06-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ἦχος β. Ἑωθινόν γ. Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν α.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν α. 27-08-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Α 27-08-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν οιμένος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν α. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ (Γ ΛΟΥΚΑ). Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ζʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ (Γ ΛΟΥΚΑ). Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ζʹ. 08-10-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ (Γ ΛΟΥΚΑ). νήμη τῆς Ὁσίας ητρὸς ἡμῶν ελαγίας. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ζʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ 17-07-2016 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α. ΑΤΕΡΩ 17-07-2016 \ Κυριακή τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων ατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου \ αρίνης εγαλομάρτυρος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν δ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 05-06-2017 ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΟΥ ΕΥΑΤΟΣ 05 ΙΟΥΙΟΥ 2017 ευτέρα τοῦ Ἁγίου νεύματος. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος ωροθέου, Ἐπισκόπου Τύρου. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 16-07-2017 υριακή τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος, Ἀθηνογένους. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινόν στ. Ἦχος Πα Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 24-04-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Ἡ λαμπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς Ἰερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Ἐλισάβετ, τῆς θαυματουργοῦ. Ἦχος Πα Θε ος Κυ ρι ος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ. Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν δ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ. Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν δ. 17-09-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΥΨΩΣΗ. Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, ίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν δ. Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 27-11-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ (ΙΓ ΛΟΥΚΑ). νήμη τοῦ Ἁγίου εγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ έρσου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν α Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι ι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Β

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Β ΟΕΒΡΙΟΣ Κ 2014 23-11-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Κ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ ρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Β Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 09-04-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΪΩΝ. Ἡ λαμπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς Ἰερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. \ νήμη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Εὐψυχίου τοῦ ἐν Καισαρείᾳ. 09-04-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΪΩΝ Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα