Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θρησκεία καί Ἐκκλησία στήν κοινωνία"

Transcript

1 Ὁ θεῖ ος ἔ ρως Ἀ να λύ ο ντας τό θέ μα γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα βρι σκό μα στε στήν καρ διά τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀ φοῦ ὁ θεῖ ος ἔ ρως συν δέ ε ται στε νά μέ τήν θε ω ρί α τοῦ Θε οῦ, δη λα δή μέ τήν ὅ ρα ση τοῦ ἀ κτί στου Φω τός. Ἡ ἀ γά πη ἔ χει δια βαθ μί σεις, καί μά λι στα συν δέ ε ται μέ τίς δια βαθ μί σεις τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, ἀλ λά ὁ θεῖ ος ἔ ρως συ νι στᾶ τό ὕ ψος τῆς θεί ας ἀ γά πης. Ὁ πό τε, θεί α ἀ γά πη καί θεῖ ος ἔ ρως ταυ τί ζο νται με τα ξύ τους. Ἐ πει δή μπο ρεῖ νά γί νη σύγ χυ ση με τα ξύ τῆς συ ναι σθη μα τι κῆς ἤ ἐ μπα θοῦς ἀ γά πης καί τοῦ θεί ου ἔ ρω τος - θεί ας ἀ γά πης, γι αὐ τό θά προ σπα θή σου με νά κα θο ρί σου με τί ἀ κρι βῶς εἶ ναι ὁ θεῖ ος ἔ ρως καί πῶς μπο ρεῖ κα νείς νά φθά ση σέ αὐ τήν τήν ἐ μπει ρί α. 1. Ἡ ἄ πτω τη ἀ γά πη Κα θο ρι στι κό χω ρί ο πού δεί χνει τήν ἀ γά πη τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό εἶ ναι ὁ λό γος τῆς Πα λαι ᾶς Δια θή κης τόν ὁ ποῖ ο ὑ πεν θύ μι ζε πολ λές φο ρές ὁ Χρι στός, τό: «ἀ γα πή σεις Κύ ριον τόν Θε όν σου ἐξ ὅ λης τῆς καρ δί ας σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ψυ χῆς σου καί ἐξ ὅ λης τῆς δια νοί ας σου καί ἐξ ὅ λης τῆς ἰ σχύ ος σου» (Μάρκ. ιβ, 30). Ἡ ἀ γά πη τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό πρέ πει νά ἐκ δη λω θῆ μέ ὅ λες τίς δυ νά μεις τῆς ψυ χῆς του, ἤ τοι μέ τήν καρ διά, τήν ψυ χή, τήν διά νοια, τήν δύναμη, πού στήν πραγ μα τι κό τη τα εἶ ναι τό τρι με ρές τῆς ψυ χῆς, ἤ τοι τό δια νο η τι κό, τό ἐ πι θυ μη τι κό, τό θυ μι κό. Καί ἐ πει δή αὐ τό τό τρι με ρές τῆς ψυ χῆς ἀ να φέ ρε ται στά πά θη, ἤ τοι τήν φι λο δο ξί α, τήν φι λη δο νί α, τήν φι λαρ γυ ρί α, ση μαί νει ὅ τι ἡ ἀ γά πη πρός τόν Θε όν ἐκ φράζε ται μέ τήν προ σφο ρά ὅ λης τῆς ὑ πάρ ξε ώς μας πρός τόν Θε ό. Μι λώ ντας γιά τήν ἀ γά πη δέν πρέ πει νά πα ρα θε ω ρη θῆ ὁ ὕ μνος τῆς ἀ γά πης τοῦ Ἀ πο στόλου Παύ λου πού συ να ντᾶ ται στήν Α πρός Κο ριν θί ους ἐ πι στο λή του. Ἐ κεῖ με τα ξύ τῶν ἄλ λων χα ρα κτη ρι στι κῶν τῆς ἀ γά πης προ στί θε ται ὅ τι «ἡ ἀ γά πη οὐ δέ πο τε ἐκ πί πτει» (Α Κο ρ. ιγ, 8). Ὅ μως, ἐ άν ἐν νο ή σου με ὡς ἀ γά πη αὐ τό πού ἐ μεῖς ἐκ δη λώ νου με στήν κα θη με ρι νή μας ἀ να στρο φή, τό τε δέν μπο ρεῖ νά κα τα νο η θῆ αὐ τός ὁ ἀ πο στο λι κός λό γος, για τί μιά τέ τοια ἀν θρω πο κε ντρι κή καί οὑ μα νι στι κή ἀ γά πη δια κρί νε ται ἀ πό διαρ κεῖς ἀλ λοι ώ σεις, ἄ ρα ἐκ πί πτει. Πῶς μπο ρεῖ νά ἰ σχύ ση αὐ τός ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου, ὅ ταν ἐ πι κρα τοῦν αὐ ξο μοι ώ σεις τῆς ἀ γά πης, ἀ φοῦ δέν ἀ γα ποῦ με ὅ λους τούς ἀν θρώ πους ἐξ ἴ σου καί πά ντο τε; Γί νε ται φα νε ρό ὅ τι τό χω ρί ο «ἡ ἀ γά πη οὐ δέ πο τε ἐκ πί πτει» ἀ να φέ ρε ται κυ ρί ως στήν θεί α ἀ γά πη, πού εἶ ναι καρ πός ἀ πα θεί ας, ἐκ φρά ζε ται κα τά τήν θε ω ρί α τοῦ ἀ κτί στου Φω τός, κα τά τήν θεο πτί α, καί εἶ ναι καρ πός τῆς με θέ ξε ως τῆς θε ο ποιοῦ ἐ νερ γεί ας τοῦ Θε οῦ. Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος φθά ση στήν θέ α τοῦ Θε οῦ, τό τε κοι νω νεῖ μα ζί Του, θε ώ νε ται, διό τι ἡ ὅ ρα ση τοῦ ἀ κτί στου Φω τός εἶ ναι θέ ω ση τοῦ ἀν θρώ που καί γι αὐ τό ὁ θε ό πτης δέν μπο ρεῖ νά ξε χά ση αὐ τήν τήν ἀ γά πη, ζῆ μέ σα στό κλί μα αὐ τῆς τῆς ἀ γά πης. Ἑ πο μέ νως, ἡ θεί α ἀ γά πη εἶ ναι, κα τά τούς Πα τέ ρες, ἄ πτω τος, για τί συν δέ ε ται μέ τήν ἕ νωση καί κοι νω νί α ἀν θρώ που καί Θε οῦ. Σέ αὐ τήν τήν κα τά στα ση ὁ ἄν θρω πος καί πο θεῖ τόν Θε ό καί Τόν βι ώ νει καί Τόν δι ψᾶ, καί Τόν ἀ να ζη τᾶ.

2 Ὁ Μ. Βα σί λειος κά νει λό γο γι αὐ τήν τήν θεί α ἀ γά πη. Ἡ ἀ γά πη εἶ ναι «ἀ δί δα κτος», διό τι ἀ πό τήν σύ στα ση τοῦ ἀν θρώ που ἔ χει κα τα βλη θῆ μέ σα μας ὡς «σπερ μα τι κός τις λό γος», εἶναι ὁ σπιν θή ρας «τοῦ θεί ου πό θου». Ὅ πως γρά φει, λά βα με ἀ πό τόν Θε ό «τήν ἀ γα πη τι κήν δύ να μιν» ἀ μέ σως ἀ πό τήν ἀρ χή τῆς δη μιουρ γί ας μας. Μέ αὐ τήν τήν δύ να μη ἐ πι θυ μοῦ με τά κα λά καί ἔ χου με στορ γή πρός τούς οἰ κεί ους καί συγ γε νεῖς, χω ρίς νά τήν δι δα χθοῦ με, ἀλ λά συγ χρό νως ἔ χου με κα λή διά θε ση στούς εὐ ερ γέ τες μας. Πά νω ἀ πό τούς συγ γε νεῖς καί τούς εὐ ερ γέ τες ἡ ἀ γά πη στρέ φε ται πρός τόν Θε ό. Αὐ τήν τήν ἀ γά πη τήν χα ρα κτη ρί ζει ὡς πό θο δρι μύ καί ἀ φό ρη το. «Ποῖ ος πό θος ψυ χῆς οὕ τω δρι μύς καί ἀ φό ρη τος ὡς ὁ ἀ πό τοῦ Θε οῦ ἐγγι νό με νος τῇ ἀ πό πά σης κα κί ας κε κα θαρ μέ νῃ ψυ χῇ;». Συν δέ ει δέ αὐ τήν τήν ἀ γά πη μέ τήν θε ω ρί α τῆς δό ξης τοῦ Θε οῦ... *** 4. Πο ρεί α πρός τόν θεῖ ο ἔ ρω τα Ὅ πως ἡ πο ρεί α τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό ἔ χει πολ λές ἀ να βά σεις, για τί πρέ πει ὁ ἀ ναβαί νων στό ὕ ψος τῆς θε ώ σε ως νά ἀ πο βάλ λη τόν πα λαιό ἄν θρω πο καί νά ἐν δύ ε ται τόν νέ ον ἄν θρω πο, πρό κει ται, δη λα δή, γιά μιά διαρ κῆ ἀ να γέν νη ση καί ἀ να καί νι ση, κα τά τόν ἴ διο τρόπο καί ἡ πο ρεί α τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν θεῖ ο ἔ ρω τα δια κρί νε ται ἀ πό ποι κί λες ἀ να βά σεις. Θά ἐ ντο πι σθοῦν με ρι κά ση μεῖ α αὐ τῆς τῆς ἀ να βά σε ως γιά νά φα νῆ ὅ τι ὁ θεῖ ος ἔ ρως καί ἡ θεί α ἀ γά πη δέν ἔ χουν καμ μιά σχέ ση μέ τόν ἀ νθρώ πι νο ἔ ρω τα καί τήν συ ναι σθη μα τι κή ἀνθρω πο κε ντρι κή ἀ γά πη. α) «Τήν πρώ την ἀ γά πην ἀ φῆ κας» Στόν Ἐ πί σκο πο τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἐ φέ σου, ὅ πως τό δια σώ ζει ἡ Ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Ἰ ω άν νη, ὁ Θε ός λέ γει: «ἀλ λ ἔ χω κα τά σοῦ, ὅ τι τήν πρώ την ἀ γά πην ἀ φῆ κας» (Ἀπ. β, 4). Φαί νε ται ὅ τι ἡ ἀ γά πη, ὅ πως καί ὅ λες οἱ ἀ ρε τές, ἔ χει πολ λές δια βαθ μί σεις. Ἀρ χί ζει κα νείς τήν πνευ μα τι κή του πο ρεί α μέ μιά ἀ γά πη πρός τόν Θε ό, στήν συ νέ χεια γιά πολ λούς λό γους μει ώ νε ται αὐ τή ἡ πρώ τη ἀ γά πη, καί ἀ παι τεῖ ται ἐ πα νεύ ρε ση καί αὔ ξη σή της. Ἐ δῶ πρό κει ται γιά τό με γά λο μυ στή ριο τῆς παι δεί ας τοῦ Θε οῦ πού ἔ χει σχέ ση μέ τίς ἐ λεύ σεις καί τίς ἀ ποκρύ ψεις τῆς θεί ας Χά ρι τος. β) Δοῦ λοι, μι σθω τοί, υἱ οί Στήν Ἐκ κλη σί α ὑ πάρ χουν τρεῖς κα τη γο ρί ες Χρι στια νῶν, ἤ τοι οἱ δοῦ λοι τοῦ Θε οῦ, οἱ φί λοι τοῦ Θε οῦ καί οἱ υἱ οί τοῦ Θε οῦ. Ὑ πάρ χουν πολ λά χω ρί α τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς πού ἀ να φέ ρο νται στίς τρεῖς αὐ τές κα τη γο ρί ες τῶν Χρι στια νῶν. Αὐ τήν τήν διά κρι ση βλέ που με καί στήν Πα ραβο λή τοῦ ἀ σώ του υἱ οῦ, στήν ὁ ποί α φαί νε ται ὅ τι στό σπί τι τοῦ πα τέ ρα ὑ πάρ χουν οἱ δοῦ λοι, οἱ μι σθω τοί καί οἱ υἱ οί. Τήν διά κρι ση αὐ τή με τα ξύ δού λων, μι σθω τῶν καί υἱ ῶν τήν συ να ντοῦ με καί στήν δι δασκα λί α τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων. Δοῦ λοι εἶ ναι αὐ τοί πού τη ροῦν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ γιά νά

3 Απόσπασμα - Ὁ θεῖος ἔρως ἀ πο φύ γουν τήν Κό λα ση. Μι σθω τοί εἶ ναι αὐ τοί πού τη ροῦν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ γιά νά κερδί σουν τόν Πα ρά δει σο. Καί υἱ οί τοῦ Θε οῦ εἶ ναι αὐ τοί πού ἐ φαρ μό ζουν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ, χω ρίς ἰ διο τέ λεια, δη λα δή ἐ φαρ μό ζουν τό θέ λη μα τοῦ Θε οῦ ὄ χι ἀ πό φό βο καί ἐλ πί δα μι σθοῦ, ἀλ λά για τί ἀ γα ποῦν τόν Θε ό. Αὐ τή ἡ διά κρι ση, κα τά τόν ἅ γιο Μά ξι μο τόν Ὁ μο λο γη τή, φαίνε ται καί στήν πρό σκλη ση τοῦ Ἱ ε ρέ ως στούς πι στούς νά κοι νω νή σουν μέ τόν προ τρε πτι κό λό γο: «Με τά φό βου Θε οῦ (δοῦ λοι), πί στε ως (μι σθω τοί) καί ἀ γά πης (υἱ οί) προ σέλ θε τε». Βα θύ τε ρος σκο πός τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι ἡ θέ ω ση, ἡ θε ο πτί α, ἡ ἕ νω ση τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό ἐν τῷ ἀ κτί στῳ Φω τί τῆς δό ξης Του. Αὐ τή ἡ θέ ω ση προ ϋ πο θέ τει μιά ρι ζι κή ἀλ λα γή τοῦ ἀν θρώ που, ὥ στε ἀ πό ἐ χθρός τοῦ Θε οῦ νά με τα βλη θῆ δια δο χι κά σέ δοῦ λο τοῦ Θε οῦ, ἀ πό δοῦ λος σέ μι σθω τό καί ἀ πό μι σθω τός σέ φί λο τοῦ Θε οῦ. Πρό κει ται γιά μιά ἐ ξε λι κτι κή πο ρεί α στήν πνευ μα τι κή ζω ή. Αὐ τή ἡ με τα βο λή γί νε ται μέ τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ καί τήν συ νέρ γεια τοῦ ἀν θρώ που, διά τῆς κα ταλ λα γῆς τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό, διά τῆς με θέ ξε ως τοῦ μυ στηρί ου τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ. Δέν μπο ρεῖ νά ὑ πάρ ξη κα ταλ λα γή τοῦ ἀν θρώ που μέ τόν Θε ό χω ρίς τήν μέ θε ξη τοῦ μυ στη ρί ου τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ 15. Ὁ ἄν θρω πος, ὁ ὁ ποῖ ος διά τοῦ μυ στη ρί ου τοῦ Σταυ ροῦ καί τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ ἐ πι τυγ χά νει τήν κά θαρ ση ἀ πό τά πά θη καί ἀ παλ λάσ σε ται ἀ πό τίς δαι μο νι κές ἐ νέρ γει ες, ἀλλά καί προ χω ρεῖ, διά τῆς θε ώ σε ως, πέ ραν τοῦ «φω τι σμοῦ τοῦ βα πτί σμα τος καί γί νε ται φί λος τοῦ Θε οῦ, εἶ ναι ὁ κατ ἐ ξο χήν θε ο λό γος καί πνευ μα τι κός πα τήρ, ἀ φοῦ ὑ πό τοῦ Πα ρα κλή του Πνεύ μα τος τῆς Ἀ λη θεί ας ὁ δη γεῖ ται εἰς πᾶ σαν τήν ἀ λή θειαν ὡς συ νέ βη εἰς τούς ἀ πο στό λους τήν ἡ μέ ραν τῆς Πε ντη κο στῆς» 16. Οἱ φί λοι τοῦ Θε οῦ δια κα τέ χο νται ἀ πό τήν μέ θη τῆς θεί ας ἀ γά πης, ἀ φοῦ κα θα ρί σθη καν ἀ πό δου λι κές καί μι σθω τι κές ἐ ξαρ τή σεις καί ἀ γα ποῦν τόν Θε ό ἀ νι διο τε λῶς, ὁ πό τε ἰ σχύ ει ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου: «Ἡ ἀ γά πη... οὐ ζη τεῖ τά ἑ αυ τῆς» (Α Κο ρ. ιγ, 5-6). Γί νε ται ἀ ντι λη πτό ὅ τι ὑ πάρ χει μιά ἀ γά πη πού «ζη τεῖ τά ἑ αυ τῆς» καί λέ γε ται φι λαυ τί α, καί μιά ἀ γά πη ἡ ὁ ποί α «οὐ ζη τεῖ τά ἑ αυ τῆς» καί αὐ τή εἶ ναι ἡ τε λεί α ἀ γά πη. Μέ τήν ἐ νέρ γεια τῆς θεί ας ἀ γάπης, τοῦ θεί ου ἔ ρω τος, ἐκ φρά ζε ται ἡ πραγ μα τι κή θε ο λο γί α, καί ὁ ἄν θρω πος ἀ να δει κνύ ε ται πραγ μα τι κός ἐ μπει ρι κός θε ο λό γος. γ) Φό βος καί ἀ γά πη Στήν Ἁ γί α Γρα φή ἐ παι νεῖ ται ὁ φό βος τοῦ Θε οῦ διά τοῦ ὁ ποί ου ὁ δη γού μα στε στήν τή ρη ση τῶν ἐ ντο λῶν Του, ὁ πό τε στήν συ νέ χεια ἔρ χε ται στήν καρ διά τοῦ ἀν θρώ που ἡ ἀ γά πη πρός τόν Θε ό. Στήν Πα λαιά Δια θή κη εἶ ναι γραμ μέ νο: «ἀρ χή σο φί ας φό βος Κυ ρί ου» (Πα ροιμ. α, 7). Αὐτός ὁ φό βος εἶ ναι ἡ ἀρ χή τῆς πο ρεί ας τοῦ ἀν θρώ που πρός τόν Θε ό, ὁ πό τε, ὅ ταν ἔρ χε ται ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, πού εἶ ναι ἡ ἐ νέρ γειά Του, τό τε ἀ πο βάλ λε ται ὁ φό βος, κα τά τόν λό γο τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ Ἰ ω άν νου «ἡ τε λεί α ἀ γά πη ἔ ξω βάλ λει τόν φό βον» (Α Ἰ ω. γ, 18). Στήν δι δα σκα λί α τῶν ἁ γί ων Πα τέ ρων τῆς Ἐκ κλη σί ας πα ρα τη ροῦ με ὅ τι γί νε ται λό γος γιά τόν «εἰ σα γω γι κό» ἤ «κο λα στι κό» φό βο, πού εἶ ναι ἡ ἀρ χή τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς, καί διά τοῦ φό βου αὐ τοῦ ἀ πο κτοῦ με τήν μνή μη τοῦ θα νά του καί τῶν τι μω ρι ῶν πού ἀ κο λου θοῦν, καί

4 γιά τόν «τέ λειο» ἤ «ἁ γνό φό βο» πού εἶ ναι ὁ φό βος μή πως ἐκ πέ σου με αὐ τῆς τῆς ἀ γά πης τοῦ Θε οῦ. Δη λα δή, ἀρ χί ζει ὁ ἄν θρω πος τήν πνευ μα τι κή του ζω ή διά τοῦ φό βου τῆς Κο λά σε ως καί τῆς ἀ πω λεί ας τοῦ Πα ρα δεί σου, καί ἔρ χε ται στήν ἀ γά πη πού ἀ πο βάλ λει αὐ τόν τόν «εἰσα γω γι κό» φό βο. Καί ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος ἀ πο κτή ση τήν ἀ γά πη, ὕ στε ρα ἔρ χε ται ὁ δεύ τε ρος «τέ λειος», ὁ «ἁ γνός» φό βος, μή πως χά σει τήν ἀ γά πη αὐ τή πού δο κί μα σε. Φυ σι κά πρέ πει νά λε χθῆ ὅ τι τό σο στόν «εἰ σα γω γι κό» ἤ «κο λα στι κό» φό βο, ὅ σο καί στόν «τέ λειο» ἤ «ἁ γνό» φόβο ἐ νερ γεῖ ἡ Χά ρη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος καί, ἑ πο μέ νως, δέν ἔ χει σχέ ση μέ τίς ψυ χο λο γι κές κα τα στά σεις, ἀλ λά εἶ ναι ἐ μπει ρί α τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ὁ ἅ γιος Διά δο χος ὁ Φω τι κῆς ἀ να φε ρό με νος σέ αὐ τήν τήν δι ερ γα σί α λέ γει ὅ τι δέν μπο ρεῖ κα νείς νά ἀ γα πή ση τόν Θε ό μέ αἴ σθη ση καρ δί ας, ἐ άν προ η γου μέ νως δέν Τόν φο βη θῆ μέ ὅ λη του τήν καρ διά. «Διά γάρ τῆς ἐ νερ γεί ας τοῦ φό βου ἁ γνι ζο μέ νη καί ἁ πα λυ νο μέ νη ὥ σπερ ἡ ψυ χή εἰς ἀ γά πην ἐ νερ γου μέ νην ἔρ χε ται» 17. Ὁ φό βος εἶ ναι ἐ νέρ γεια τοῦ Θε οῦ, πού βι ώ νε ται κα τ αὐ τόν τόν τρό πο, λό γῳ τῆς πα ρου σί ας τῶν πα θῶν καί ἡ ἀ γά πη εἶ ναι ἐ νέρ γεια τοῦ Θεοῦ πού βι ώ νε ται ὡς ἀ γά πη, λό γῳ τῆς κα θάρ σε ως ἐκ τῶν πα θῶν. Γι αὐ τό ὁ φό βος ὑ πάρ χει ἐ κεῖ πού εἶ ναι ἀ νά γκη νά κα θα ρι σθῆ ἡ καρ διά τοῦ ἀν θρώ που, ἐ νῶ ἡ ἀ γά πη βρί σκε ται στήν καρ διά τῶν ἀν θρώ πων πού ἔ χει κα θα ρι σθῆ ἀ πό τά πά θη. «Ὁ μέν φό βος τῶν ἔ τι κα θα ρι ζο μένων ἐ στί με τά με σό τη τος ἀ γά πης ἡ δέ ἀ γά πη ἡ τε λεί α τῶν ἤ δη κα θα ρι σθέ ντων ἐ στίν, ἐν οἷς οὐ κέ τι ἐ στί φό βος» 18. Ἔ τσι, καί στόν «εἰ σα γω γι κό» ἤ «κο λα στι κό» φό βο ὑ πάρ χει μιά μι κρή ἀ γά πη, για τί ὁ ἄνθρω πος ἀ γω νί ζε ται ἀ πό μιά μι κρή αἴ σθη ση ἀ γά πης στόν Θε ό, ἀλ λά καί στήν «τε λεί α» ἀ γά πη ὑ πάρ χει ἕ νας φό βος, πού εἶ ναι ὁ φό βος τῆς ἀ πώ λειας τῆς ἀ γά πης. Ἡ ἄ νο δος στήν πο ρεί α τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς γί νε ται μέ τήν ἐ ναλ λα γή με τα ξύ φό βου καί ἀ γά πης, ἀ φοῦ ὁ πρῶ τος φό βος ὁ δη γεῖ στήν ἀ γά πη καί ἡ νέ α ἀ γά πη στόν με γά λο φό βο πού ὁ δη γεῖ σέ με γα λύ τε ρο βαθ μό ἀ γά πης κ.ο.κ. Ὁ Γέ ρο ντας Σω φρό νιος ἐ ξη γεῖ αὐ τήν τήν πο ρεί α μέ τά ἑ ξῆς: «Καί ἡ πί στη εἶ ναι ἀ γά πη, Ἀλ λά ἀ μυ δρή. Καί ἡ ἐλ πί δα εἶ ναι ἀ γά πη, ἀλ λά ἀ τε λής. Κά θε φο ρά πού ἡ ψυ χή ἀ νε βαί νει ἀ πό κα τώ τε ρο σ ἀ νώ τε ρο βαθ μό ἀ γά πης, περ νᾶ ἀ πα ραι τή τως μέ σα ἀ πό τό φό βο. Ἡ ἀ γά πη δι ώ χνει μέ τήν ἐμ φά νι σή της τό φό βο. Ὁ φό βος ὅ μως πού δι ώ χτη κε ἀ πό τή μι κρή ἀ γά πη, ξα να γεν νι έ ται πά λι ὅ ταν δια βαί νη ἡ ψυ χή σέ με γα λύ τε ρη ἀ γάπη, γιά νά ξα να νι κη θῆ καί πά λι ἀ πό τήν ἀ γά πη. Καί μό νο ἡ τε λεί α ἀ γά πη, ὅ πως μαρ τυ ρεῖ ὁ Με γά λος Ἀ πό στο λος τῆς ἀ γά πης, δι ώ χνει τε λεί ως ἔ ξω τό φό βο, τό φό βο ὅ μως ἐ κεῖ νον πού «κό λα σιν ἔ χει». Ὑ πάρ χει κι ἄλ λος φό βος Θε οῦ, γε μά τος χα ρά καί πνο ή ἅ γιας αἰ ω νιό τη τας. Γι αὐ τό τό φό βο, πού δέν πρέ πει νά ἐ γκα τα λεί πη τόν ἄν θρω πο ὅ σο βρί σκε ται στή γῆ, ὁ Γέ ρο ντας (Σιλου α νός) λέ ει τά ἑ ξῆς: Ἐ νώ πιον τοῦ Θε οῦ πρέ πει νά ζῆς μέ φό βο καί ἀ γά πη. Μέ φό βο, για τί Ἐ κεῖ νος εἶ ναι ὁ Κύ ριος μέ φό βο μήν θλί ψης τόν Κύ ριο μέ κα κό λο γι σμό μέ ἀ γά πη, για τί ὁ Κύ ριος εἶ ναι ἀ γά πη» 19. δ) Νοῦς, λό γος, ἔ ρως, κα τά τόν ἅ γιο Γρη γό ριο τόν Πα λα μᾶ Κα τά τήν δι δα σκα λί α τῆς Ἐκ κλη σί ας, ὅ πως ὁ Θε ός εἶ ναι Τρια δι κός, Πα τήρ, Υἱ ός καί Ἅ γιον

5 Απόσπασμα - Ὁ θεῖος ἔρως Πνεῦ μα ἔ τσι καί ὁ ἄν θρω πος, ὡς δη μιούρ γη μα τοῦ Τρια δι κοῦ Θε οῦ, εἶ ναι κα τ εἰ κό να καί κα θ ὁ μοί ω ση Αὐ τοῦ. Σύμ φω να μέ ἄλ λη εἰ κό να ὁ Πα τήρ λέ γε ται νοῦς, ὁ Υἱ ός λό γος καί τό Ἅ γιον Πνεῦ μα πνεῦ μα. Ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς κά νει λό γο γιά νοῦ, λό γο καί ἔ ρω τα. Τό ἅ γιον Πνεῦ μα «οἷ όν τις ἔ ρως ἐ στίν ἀ πόρ ρη τος τοῦ γεν νή το ρος πρός αὐ τόν τόν ἀ πορ ρή τως γεν νη θέ ντα Λό γον» 20. Βε βαί ως τό ὅ τι ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς λέ γει ὅ τι τό Ἅ γιον Πνεῦ μα εἶ ναι σάν ἕ νας ἀ πόρ ρη τος ἔ ρως τοῦ νοῦ πρός τόν Λό γο, δέν ση μαί νει ὅ τι ἀ πο δέ χε ται τήν θε ω ρί α τῆς σχο λα στι κῆς θε ο λο γί ας πε ρί ἐκ πο ρεύ σε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος ἀ πό τόν Πα τέ ρα καί τόν Λό γο (F i l i o q ue) τήν ὁ ποί α σέ ἄλ λα κεί με νά του ἀ πορ ρί πτει για τί πρῶ τον χρη σι μο ποι εῖ τήν φρά ση «οἷ όν τις», δεύ τε ρον λέ γει ὅ τι καί «ὁ τοῦ Πα τρός ἐ πέ ρα στος Λό γος καί ὁ Υἱ ός χρῆ ται πρός τόν γεν νή το ρα» τό Ἅγιον Πνεῦ μα καί τρί τον ὅ τι τό Ἅ γιον Πνεῦ μα στέλ λε ται πρός τούς ἀ ξί ους ἀ πό τόν Πα τέ ρα καί τόν Υἱ όν, ἀλ λά «κα θ ὕ παρ ξιν» ἐκ πο ρεύ ε ται ἀ πό μό νον τόν Πα τέ ρα, δη λα δή κά νει διά κρι ση με τα ξύ τῆς κα τ ἐ νέρ γειαν ἀ πο στο λῆς τοῦ Ἁ γί ου Πνεύμα τος, πού γί νε ται καί διά τοῦ Υἱ οῦ, καί τῆς κα θ ὕ παρ ξιν ἤ ὑ πο στα τι κῆς προ ε λεύ σε ως τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, πού γί νε ται μό νον ἀ πό τόν Πα τέ ρα 21. Τό ση μα ντι κό εἶ ναι ὅ τι ὀ νο μά ζει τό Ἅ γιον Πνεῦ μα ἔ ρω τα, ἀλ λά καί τόν Υἱ ό ἐ πέ ρα στο, ὅ πως καί ὁ Πα τέ ρας εἶ ναι ἔ ρως. Ἔ χο ντας αὐ τά ὑπ ὄ ψη ὁ ἅ γιος Γρη γό ριος ὁ Πα λα μᾶς δι δά σκει ὅ τι ὁ νοῦς (ψυ χή) τοῦ ἀνθρώ που, πού κτί σθη κε ἀ πό τόν Θε ό κα τ εἰ κό να Του, ἔ χει «τοῦ ἀ νω τά του ἔ ρω τος τήν εἰ κόνα». Ὁ πό τε, ἡ ψυ χή τοῦ ἀν θρώ που ἔ χει νοῦ, λό γο καί ἔ ρω τα. Ἡ ψυ χή ἔ χει νο ε ρά καί λο γι κή φύ ση καί νο ε ρό ἔ ρω τα. Αὐ τός ὁ νο ε ρός ἔ ρως εἶ ναι τό πνεῦ μα τοῦ ἀν θρώ που πού ζω ο ποι εῖ τό συ νημ μέ νο σῶ μα, τό ὁ ποῖ ο προ έρ χε ται ἀ πό τόν νοῦ καί εἶ ναι τοῦ λό γου, καί εἶ ναι μέ σα στόν λό γο καί στόν νοῦ, καί ἔ χει μέ σα του καί τόν λό γο καί τόν νοῦ 22. Ὁ Πα τήρ γεν νᾶ τόν Λό γο καί ἐκ πο ρεύ ει τό Ἅ γιον Πνεῦ μα, ἀλ λά καί τό κά θε Πρό σω πο ζῆ μέ σα στά ἄλ λα, χω ρίς νά συγ χέ ω νται τά ὑ πο στα τι κά του ἰ διώ μα τα. Κά τι ἀ νά λο γο γί νε ται μέ τήν τρι με ρῆ, κα τά τήν διαί ρε ση, ψυ χή τοῦ ἀν θρώ που. Ὁ λό γος γεν νι έ ται ἀ πό τόν νοῦ καί ὁ ἔ ρως προ έρ χε ται ἀ πό τόν νοῦ, ἀλ λά εἶ ναι συν δεδε μέ νος μέ τόν νοῦ καί τόν λό γο. Μέ ἄλ λα λό για ὁ νοῦς τοῦ ἀν θρώ που εἶ ναι ὁ ὀ φθαλ μός τῆς ψυ χῆς, ὁ πυ ρή νας τῆς ὑ πάρξε ώς του, ἀ πό αὐ τόν ἐκ πο ρεύ ε ται ὁ λό γος πού εἶ ναι ἐν διά θε τος στήν καρ διά καί στήν συ νέχεια γί νε ται ἔ ναρ θρος, καί ἀ πό τόν νοῦ ἐκ πο ρεύ ε ται ὁ ἔ ρως γιά τήν γνώ ση. Ἔ τσι ὁ ἔ ρως ἔ χει σχέ ση μέ τόν νοῦ καί τόν λό γο, ὑ πάρ χει μέ σα στόν νοῦ καί τόν λό γο, ἀλ λά καί ὁ νοῦς καί ὁ λό γος ἔ χει τόν ἔ ρω τα. Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος βρί σκε ται στήν πτω τι κή του κα τά στα ση καί κυ ριαρ χῆ ται ἀ πό τά πο νηρά πνεύ μα τα εἶ ναι ἄρ ρω στος καί ὁ νοῦς καί ὁ λό γος καί ὁ ἔ ρως πνεῦ μα. Ὁ ἅ γιος Ἀν δρέ ας Κρή της τό γρά φει πα ρα στα τι κά: «ὁ νοῦς τε τραυ μά τι σται, ὁ λό γος με μα λά κι σται, νο σεῖ τό πνεῦ μα (ὁ ἔ ρως)». Στήν κα τά στα ση τῆς πτώ σε ως ὁ ἔ ρως εἶ ναι δι ε στραμ μέ νος, γι αὐ τό καί χρειά ζε ται νά θε ρα πευ θῆ. Ἐ πει δή, ὅ μως, συν δέ ε ται μέ τόν νοῦ καί τόν λό γο, γι αὐ τό ἡ θε ραπεί α τοῦ ἔ ρω τος γί νε ται μέ τήν κά θαρ ση καί τόν φω τι σμό τοῦ νοῦ καί τοῦ λό γου. Ὅ ταν ὁ νοῦς τοῦ ἀν θρώ που ἀ πο βάλ λη τήν ἀ κα θαρ σί α του καί φω τι σθῆ μέ τήν ἐ νέρ γεια τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, τό τε καί ὁ λό γος εἶ ναι «ἅ λα τι ἠρ τυ μέ νος» (Κολ. δ, 6) καί ὁ νο ε ρός ἔ ρως εἶ ναι ἁ γνός, στρέ φε ται στόν Θε ό καί δια κρί νε ται ἀ πό μιά πνευ μα τι κή μέ θη. Ὁ ἀ λη θής ἔ ρως δέν κι νεῖ ται ἀ νε ξάρ τη τα ἀ πό τόν φω τι σμέ νο νοῦ καί τόν κε κα θαρ μέ νο λό γο. Οἱ ἅ γιοι

6 Πα τέ ρες, ὅ ταν κά νουν λό γο γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα, δέν τόν συγ χέ ουν μέ τόν ἀν θρώ πι νο ἔ ρω τα, τόν δια πο τι σμέ νο ἀ πό τά πά θη τῆς φι λο δο ξί ας, τῆς φι λη δο νί ας καί τῆς φι λαρ γυ ρί ας, ἀλ λά ἐν νο οῦν τόν ἔ ρω τα πού προ ϋ πο θέ τει φω τι σμέ νο νοῦ καί κε κα θαρ μέ νο λό γο. Γι αὐ τό καί συν δέ ουν τόν θεῖ ο ἔ ρω τα μέ τήν θε ο πτί α. Συ μπέ ρα σμα Μι λώ ντας γιά τόν θεῖ ο ἔ ρω τα, τήν θεί α ἀ γά πη, οὐ σια στι κά κά νου με λό γο γιά τήν οὐ σί α τῆς πνευ μα τι κῆς ζω ῆς. Ὁ ἄν θρω πος πού αἰ σθά νε ται τήν Χά ρη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος γλυκαί νε ται ἀ πό αὐ τήν τήν θεί α ἐ νέρ γεια. Γι αὐ τό καί ἡ ἀ γά πη λέ γε ται «μέ θη», καί μά λι στα νη φά λιος μέ θη. Βε βαί ως, ὅ πως ἔ γι νε ἀ ντι λη πτό, ἄλ λη εἶ ναι ἡ ἀν θρώ πι νη φυ σι κή ἀ γά πη καί ἄλ λη εἶ ναι ἡ ἀ γά πη τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Γρά φει ὁ ἅ γιος Διά δο χος ὁ Φω τι κῆς: «ἄλ λη ἐ στίν ἡ ἀ γά πη τῆς ψυ χῆς ἡ φυ σι κή καί ἄλ λη ἡ ἐκ τοῦ ἁ γί ου Πνεύ μα τος αὐ τῇ προ σγι νο μέ νη». Καί ἐ ξη γεῖ ὅ τι ἡ πρώ τη ἀ γά πη ἐ ξαρ τᾶ ται ἀ πό τήν θέ λη σή μας, γι αὐ τό καί εὔ κο λα διαρ πά ζε ται ἀ πό τά πονη ρά πνεύ μα τα, ὅ μως ἡ δεύ τε ρη «το σοῦ τον ἐκ καί ει τήν ψυ χήν πρός τήν ἀ γά πην τοῦ Θε οῦ ὥ στε πά ντα τά τῆς ψυ χῆς τό τε μέ ρη τῇ τοῦ θεί ου πό θου ἀ λα λή τως ἐ γκολ λᾶ σθαι χρη στό τη τι ἐν ἀ πεί ρῳ τι νί ἁ πλό τη τι δια θέ σε ως». Ἡ δεύ τε ρη αὐ τή ἀ γά πη φλο γί ζει τήν ψυ χή καί ὅ λα τά μέ ρη της κολ λοῦν ἀ λα λή τως στόν Θε ό μέ τόν θεῖ ο πό θο. Σέ αὐ τήν τήν κα τά στα ση ὁ νοῦς τοῦ ἀν θρώ που κυ ο φο ρεῖ αὐ τήν τήν ἐ νέρ γεια καί γί νε ται πη γή πού ἀ να βλύ ζει ἀ γά πη καί χα ρά 23. Ἑ πο μέ νως, ὁ θεῖ ος ἔ ρως ἀ να πτύσ σε ται στήν καρ διά τοῦ ἀν θρώ που ἐ κεί νου πού ἔ χει προη γου μέ νως κα θα ρι σθῆ ἀ πό τήν ἐ νέρ γεια τοῦ «εἰ σα γω γι κοῦ» ἤ «κο λα στι κοῦ» φό βου, ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος φω τί ζε ται ἀ πό τήν Χά ρη τοῦ Θε οῦ. Ὁ πό τε, ὁ θεῖ ος ἔ ρως ἐμ φα νί ζε ται κυ ρί ως στήν κα τά στα ση τοῦ φω τι σμοῦ τοῦ νο ός καί στήν κα τά στα ση τῆς θε ω ρί ας, γι αὐ τό καί εἶ ναι καί λέ γε ται κατ ἐ ξο χήν θε ο λο γι κό χά ρι σμα. Ὁ ἅ γιος Ἰ σα άκ ὁ Σύ ρος γρά φει ὅ τι ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ εἶ ναι Πα ρά δει σος ὅ που ὑ πάρ χει ἡ τρυ φή ὅ λων τῶν ἀ γα θῶν. «Πα ρά δει σός ἐ στιν ἡ ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ, ἐν ᾗ ἡ τρυ φή πά ντων τῶν μα κα ρι σμῶν» 24. Ἐ πί σης λέ γει ὅ τι αὐ τή ἡ ἀ γά πη εἶ ναι μέ θη ἀ πό τήν ὁ ποί α μέ θυ σαν οἱ Ἀ πόστο λοι καί δί δα ξαν σέ ὅ λο τόν κό σμο, μέ θυ σαν οἱ ἅ γιοι Μάρ τυ ρες καί μαρ τύ ρη σαν γιά τόν Χρι στό, καί μέ θυ σαν οἱ ὅ σιοι ἀ σκη τές καί ὑ πο βλή θη καν σέ τέ τοιους με γά λους ἀ σκη τι κούς ἀ γῶ νες 25. Καί μα κα ρί ζει αὐ τούς πού πί νουν ἀ πό αὐ τόν τόν οἶ νον. «Ἐκ τού του ἔ πιον οἱ ἀ κόλα στοι, καί ᾐ δέ σθη σαν καί οἱ ἁ μαρ τω λοί, καί ἐ πε λά θο ντο τάς ὁ δούς τῶν προ σκομ μά των καί οἱ μέ θυ σοι, καί ἐ γέ νο ντο νη στευ ταί καί οἱ πλού σιοι, καί ἐ πε θύ μη σαν τήν πτω χεί αν καί οἱ πέ νη τες, καί ἐ πλού τη σαν τῇ ἐλ πί δι καί οἱ ἄρ ρω στοι, καί ἐ γέ νο ντο δυ να τοί καί οἱ ἰ δι ῶ ται, καί ἐ σο φί σθη σαν» 26. Ὁ θεῖ ος ἔ ρως εἶ ναι ἡ πνευ μα τι κή κα τά στα ση τῶν Προ φη τῶν, τῶν Ἀ πο στό λων, τῶν Μαρτύ ρων, τῶν Ὁ σί ων, τῶν Ἁ γί ων. Εἶ ναι βί ω ση τῆς ἀ λη θι νῆς ζω ῆς, τῆς κοι νω νί ας τοῦ ἀν θρώπου καί τοῦ Θε οῦ, ἡ θέ ω ση. «Μα κά ριος ὁ πί νων ἐκ τοῦ οἴ νου τού του». Μάρτιος 2006

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου

Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου 18/05/2019 Τι μπορεί να δει κάποιος στο μουσείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου / Ιερές Μονές Η μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου δι α μόρ φω σε μί α σει ρά α πό πε ρι κα λείς μου σεια κούς χώ ρους, για την α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΠΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. Παρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014. Ἦχος. ΑΟΛΥΤΙΚΙΑ & ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΣΕΡΑΣ 1-15 ΑΥΟΥΣΤΟΥ αρασκευή 1/08/2014 Ἑσπέρας Ψάλλοµεν τὸ Ἀπολυτίκιο τῆς 2/8/2014 δ Ταχὺ προκατάλαβε ι α σι λει ον δι α δη µα ε στε φθη ση κο ρυ φη εξ α θλων ων υ πε µει νας υ περ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε

ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε ÊËÁÄÉÊÅÓ ÓÕËËÏÃÉÊÅÓ ÓÕÌÂÁÓÅÉÓ ΧΑΙ ΡΕ ΤΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ Ε ΔΡΟΥ ΤΗΣ Ο ΤΟ Ε σ. Σταύ ρου Κού κου. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Συ να δέλ φισ σες και συ νά δελ φοι, Η σημερινή εκδήλωση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Λαζάρου ὡς ἐν τῷ Τριωδίῳ Ἦχος Νη Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης. Ἦχος Πα. υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος. σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα ξα α προ ο ος σε ει σα α α α κου σο ον

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου

Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου Κυ ρι ε ε κε ε ε κρα α α ξα προς σε ει σα κου ου ου σο ο ο ο ονμου ει σα α α κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α ξα προς σε ει σα α α κου σο ο ον μου προσ χες τη φω νη η η η η τη η

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΜΕΤΑ Β ΣΤΑΣΕΩΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ Ἦχος Πα ε ε υ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ος σε ει σα α α κου ου σο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή

Κε φά λαιο. Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις. Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Κε φά λαιο 1 Έννοιες, Ο ρι σμοί και Βα σι κές Προ ϋ πο θέ σεις Αναπηρία και ειδική φυσική αγωγή Η έν νοια της α ναπη ρί ας εί ναι πολυ διά στα τη και α ντι κα το πτρί ζει την αλ λη λε πί δρα ση του ε κά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον.

0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. n 00211000Aqq11j1w Εκ νε ό τη τός μου ο εχ θρό ός με πει ρά ζει, 00qaj-1`q`qq+0)q11l1 ταίς η δο ναίς φλέ γει με ε γώ δέ πε ποι θώς, 0a1qqW+1a1`qÁlw n εν σοί Κύ ρι ε τρο πού μαι τού τον. 211`w1l1+000 0wl1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι E Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλο γος της Ελ λη νι κής Έκ δο σης...11 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία στο Ποδόσφαιρο...12 Ôï Ü èëç ìá του Ποδοσφαίρου...13 Το Γήπε δο του Πο δο σφαίρου...15 Εξοπλισμός...16

Διαβάστε περισσότερα

Α λιευ τι κή πο λι τι κή

Α λιευ τι κή πο λι τι κή Α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ τμ. Δημόσιας Διοίκησης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού

Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ι ε ε κε ε κρα α α ξα α προ ος σε ει σα κου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ο ον μου Κυ υ ρι ι ι ε Κυ ρι ε ε

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας των εργαζοµένων στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρµάρων όλης της χώρας K63R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) TΩΩN EPΓAZOMENΩΩN ΣTA ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡ ΓΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚO

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα Ἰωάννου Πρωτοψάλτου υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα