ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ."

Transcript

1 ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε φηη δηαθαηέρεζηε απφ ειπίδα γηα κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή δσή θαη θφβν κήπσο ε επέλδπζή ζαο ζε ρξφλν, θφπν θαη ρξήκα ζην Η.Δ.Κ. πάεη ρακέλε. Θέινπκε λα ζαο δηαβεβαηψζνπκε φηη ηφζν ν ζεζκφο ησλ Η.Δ.Κ. φζν θαη εκείο δε ζα δηαςεχζνπκε ηηο πξνζδνθίεο ζαο. Ο ΟΜΖΡΟ ζαο είλαη ήδε γλσζηφο γηα ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε, φζν γηα ηνλ ζεζκφ ησλ Η.Δ.Κ. πνιχ ζχληνκα ζα αληηιεθζείηε ηελ αμηνπηζηία θαη ηνλ δπλακηζκφ ηνπ. Οη ζπλεξγάηεο κνπ θαη εγψ ζαο επρφκαζηε θαιή πξφνδν θαη θαιή επηηπρία ζηνλ αγψλα ζαο πνπ ηψξα αξρίδεη. Ο Γηεπζπληήο Ν. Μαθξππιίδεο

2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Η.Δ.Κ. ''ΟΜΖΡΟ'' ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΗΔΚ ΜΑΚΡΤΠΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ Γ/ΝΣΖ ΗΔΚ ΚΤΡΗΑΕΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ ΜΟΝΑΓΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΜΖΜΑ ΓΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΟΦΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΕΔΡΒΟΤΓΑΚΖ ΝΗΚΖ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΣΟΝΣΖ ΟΦΗΑ

3 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΗΔΚ ΟΜΖΡΟ ΥΟΛ. ΔΣΟ Άξζξν 1 : Έηνο θαη εμάκελα θαηάξηηζεο 1. Ζ θνίηεζε ζηα ΗΔΚ δηαξθεί 2 έηε. Κάζε έηνο ησλ Η.Δ.Κ. πεξηιακβάλεη δχν απηνηειή δηδαθηηθά εμάκελα, ην ρεηκεξηλφ θαη ην εαξηλφ. Σν ρεηκεξηλφ δηδαθηηθφ εμάκελν αξρίδεη ηελ 15ε Οθησβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σν εαξηλφ δηδαθηηθφ εμάκελν αξρίδεη ηελ 22ε Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 7ε Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Κάζε δηδαθηηθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη 14 πιήξεηο εβδνκάδεο καζεκάησλ θαη 2 εβδνκάδεο γηα εμεηάζεηο - απνηειέζκαηα - εγγξαθέο. 2. Ζ θαηάξηηζε θάζε εμακήλνπ είλαη πιήξεο, φηαλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο ψξεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξαγκαηνπνηεζεί δηδαζθαιία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν : Αλαπιεξψλεηαη ε δηδαζθαιία κε αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο, κε επζχλε ηνπ Αλαπιεξσηή Γ/ληή ηνπ Η.Δ.Κ. Παξαηείλεηαη αληίζηνηρα ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. Άξζξν 2 : Γηαθνπέο - Αξγίεο. Γηδαζθαιία καζεκάησλ & πάζεο θχζεσο εμεηάζεηο δελ γίλνληαη θαηά ηηο εμήο ρξνληθέο πεξηφδνπο : 1. Σηο δηαθνπέο : α) Σσλ Υξηζηνπγέλλσλ, απφ 24 Γεθεκβξίνπ έσο 6 Ηαλνπαξίνπ β)πάζρα, απφ Μ. Γεπηέξα έσο θαη ηελ Παξαζθεπή ηεο Γηαθαηλεζίκνπ γ) Θεξηλέο, απφ 7εο Ηνπιίνπ κέρξη 30εο επηεκβξίνπ. 2. Σηο επίζεκεο αξγίεο : α) 28ε Οθησβξίνπ β) 25ε Μαξηίνπ γ) 1ε Μαΐνπ δ) Σνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο ε) Καζαξή Γεπηέξα.. 3. Σηο εκέξεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ωο ενξηέο, αξγίεο ή επέηεηνη γηα ηελ ζπνπδάδνπζα λενιαία : α) 30ε Ηαλνπαξίνπ β) 17ε Ννεκβξίνπ. 4. Καηά ηελ εκέξα πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί ωο εκέξα ηνπηθήο αξγίαο ζηελ έδξα θάζε Η.Δ.Κ., ιόγω ηνπηθήο ζξεζθεπηηθήο ή άιιεο ενξηήο. Άξζξν 3 : Δγγξαθέο. 1. Οη εγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν απφ ηελ 5ε επηεκβξίνπ έσο θαη ηελ 4ε Οθησβξίνπ θαη γηα ην εαξηλφ εμάκελν απφ ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ έσο θαη ηελ 18ε Φεβξνπαξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία εκέξα ησλ εγγξαθψλ ζπκπίπηεη κε αξγία, ε παξαπάλσ πξνζεζκία κεηαηίζεηαη ζηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία. 2. Οη ελδηαθεξόκελνη λα εγγξαθνύλ ππνβάιινπλ ζην Η.Δ.Κ. : α) ρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα νλνκαζηηθά ηνπο ζηνηρεία, ηα ινηπά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ ππνςήθηνπ, θαζψο θαη ε εηδηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ. β) Ννκίκσο επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ (απνιπηήξην ή πηπρίν ).

4 γ) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή Γηαβαηεξίνπ, ζα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο δ). Γειηίν απφδεημεο πιεξσκήο 45 ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα Αξ. Λνγ ππέξ ηνπ ΟΔΔΚ. (Γηα ζπνπδαζηέο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο δειηίν απφδεημεο πιεξσκήο 90 ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ) 3. Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ησλ εγγξαθψλ θάζε εμακήλνπ θαηάξηηζεο ν Γηεπζπληήο ηνπ Η.Δ.Κ., ππνβάιιεη ζηνλ Ο.Δ.Δ.Κ., θαηάζηαζε κε ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εγγξαθέλησλ αλά εηδηθφηεηα ή εμεηδίθεπζε θαη εμάκελν θαηάξηηζεο. 4. Μεηά ηε ιήμε ησλ εγγξαθψλ δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε αιιαγή εηδηθφηεηαο ή εμεηδίθεπζεο. 5. Δγγξαθή ζαο ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ ζεκαίλεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 4 : ηξαηνινγηθά ζέκαηα χκθσλα κε ηελ ππ`αξηζκφλ πξσηνθφιινπ Ε/1123 ηεο απφθαζε ηνπ ΟΔΔΚ νη θαηαξηηδφκελνη ππνρξενχληαη λα επηθνηλσλνχλ κε ηα αξκφδηα ζηξαηνινγηθά γξαθεία γηα λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία θιήζεο ηεο θάζε Δ...Ο. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο δηθαηνινγίεο ηχπνπ «ε Αζηπλνκία θαζπζηεξεί ηηο εηδνπνηήζεηο» θ.η.ι. Ζ ζεψξεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ζηξαηνινγηθή ρξήζε ζα γίλεηαη κέρξη θαη δέθα ( 10 ) εκέξεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΟΔΔΚ θαη γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ αξκφδην είλαη ην ΗΔΚ ΟΜΖΡΟ Με ηελ ιήμε ηεο θνίηεζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ν θαηαξηηδφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε δηαθνπή ηεο αλαβνιήο ηνπ. Σν ΗΔΚ ελεκεξψλεη άκεζα ηελ αξκφδηα αξρή. Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ Αλαβνιήο ηξαηνινγίαο είλαη πξνζσπηθή επζχλε ηνπ θάζε θαηαξηηδνκέλνπ. Άξζξν 5 : Γίδαθηξα 1. Σα δίδαθηξα ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ θαζνξίδνληαη ζε Euro., γηα θάζε εμάκελν θνίηεζεο ηα νπνία θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ην αλάινγν ζπκθσλεηηθφ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κηα Δπξσπατθή γιψζζα ηεο επηινγήο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ (Αγγιηθά, Ηηαιηθά, Ηζπαληθά). 2. Ζ κε θαηαβνιή ηεο αξρηθήο δφζεο εμακήλνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε εγγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζην εμάκελν απηφ, ελψ ε κε εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδάθηξσλ ηνπ εμακήλνπ ζπλεπάγεηαη ηε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ εμακήλνπ. Ο ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη ζηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη. 3. ε πεξίπησζε επαλεμέηαζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν καζήκαηνο εμακήλνπ, ρσξίο επαλαπαξαθνινχζεζε θαηαβάιινληαη εμέηαζηξα εμήληα Euro ( 60 ). Σν παξαπάλσ πνζφ θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ, κε αίηεζε ηνπ θαηαξηηδφκελνπ γηα ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επαλεμέηαζε. 4. ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ καζήκαηνο ή καζεκάησλ ιφγσ απνπζηψλ ή κεησκέλεο επίδνζεο, θαηαβάιινληαη εθαηφλ πέληε euro ( 120 ) γηα θάζε κάζεκα αλά εμάκελν, πνιιαπιαζηαδφκελν ηνπ πνζνχ απηνχ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιινληαη εμέηαζηξα. Σν θαηά ηα παξαπάλσ πνζφ θαηαβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ κε αίηεζε επαλαπαξαθνινχζεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Άξζξν 6 : Μεηεγγξαθέο - Καηαηάμεηο 1. Ο θαηαξηηδφκελνο, πνπ επηζπκεί κεηεγγξαθή, ππνβάιιεη αίηεζε ζην Η.Δ.Κ. πνπ θνηηά, έσο θαη πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ, αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο θαη θαηαζέηνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.

5 Ζ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά δηαβηβάδνληαη ζηε Γηεχζπλζε Καηάξηηζεο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ., ε νπνία αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπο ιφγνπο, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, ηελ εγθξίλεη ή ηελ απνξξίπηεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο. 2. Ο θαηαξηηδφκελνο, κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ εμακήλνπ θνηηά ζην Η.Δ.Κ. ζην νπνίν κεηεγγξάθεθε, φπνπ θαη δηαβηβάδεηαη ν αηνκηθφο θάθεινο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ, θσηναληίγξαθα ησλ νπνίσλ θπιάζζεη ζε αξρείν κεηεγγξαθνκέλσλ ην Η.Δ.Κ. απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. Ζ κεηεγγξαθή ζην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ απνθιείεηαη. 3. χκθσλα κε απφθαζε ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ δελ πξνβιέπεηαη θαηάηαμε θαηαξηηδνκέλνπ ζε άιιε εηδηθφηεηα, παξά κφλν απνθνίηνπ ΗΔΚ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα απφθαζε νη αηηήζεηο γηα θαηάηαμε ππνβάιινληαη άπαμ ηνπ έηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 1εο έσο 10εο Ηνπιίνπ έθαζηνπ έηνπο. 4. Ο θαηαξηηδφκελνο πνπ επηζπκεί ηε δηαθνπή θνίηεζήο ηνπ νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρε αίηεζε θαη λα ηελ θαηαζέζεη ζην Η.Δ.Κ Άξζξν 7 : Υαξαθηεξηζκόο καζεκάηωλ - Γηάξθεηα ωξηαίαο δηδαζθαιίαο 1. Σα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε : α. Θεωξεηηθά.: Υαξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα ησλ νπνίσλ ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ ζε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. β. Δξγαζηεξηαθά: Υαξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα εθείλα, ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ - ηθαλνηήησλ θαη εθηεινχληαη απνθιεηζηηθά ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο. γ. Μηθηά : Υαξαθηεξίδνληαη ηα καζήκαηα εθείλα, ηα νπνία απαηηνχλ ηαπηφρξνλε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ - ηθαλνηήησλ. Ο ραξαθηεξηζκφο θάζε καζήκαηνο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Δ.Δ.Κ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο φισλ ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη ζε 45 ιεπηά. Ζ δηδαζθαιία ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ή εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο κηθηψλ καζεκάησλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη ζπλερφκελε κέρξη ηξεηο (3) ψξεο. 3. Ζ δηάξθεηα ησλ δηαιεηκκάησλ νξίδεηαη ζε 10' ιεπηά. 4. Μεηά ηελ είζνδν ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ αίζνπζα ή ζηνλ εξγαζηεξηαθφ ρψξν δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη ε έμνδφο ζε θαλέλα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 5. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα φπσο επίζεο ηζηγάξα, θαθέδεο, αλαςπθηηθά θιπ. 6. Οη παξνπζίεο ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά αλά δηδαθηηθή ψξα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο. Μεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ αίζνπζα αξγνπνξεκέλσλ ζπνπδαζηψλ. Άξζξν 8 : Υαξαθηεξηζκόο Καηάξηηζεο Ζ παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα φια ηα καζήκαηα, ζεσξεηηθά, εξγαζηεξηαθά θαη κηθηά. Δπαξθήο ραξαθηεξίδεηαη ε θαηάξηηζε ζε θάζε κάζεκα, ζην νπνίν ν θαηαξηηδφκελνο ζεκείσζε αξηζκφ σξηαίσλ απνπζηψλ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ θαηάξηηζεο ηνπ καζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, ζηξνγγπινπνηνχκελν ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην.

6 ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε θαηάξηηζε ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο. 2. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Η.Δ.Κ. αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο θαηάξηηζεο ηελ επνκέλε ηεο ιήμεσο ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ. 3. Ο θαηαξηηδφκελνο ππνρξενχηαη ζε επαλεμέηαζε ηελ επφκελε εμεηαζηηθή ζηα καζήκαηα, ζηα νπνία ε θνίηεζή ηνπ ραξαθηεξίζηεθε αλεπαξθήο. ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΑΠΟΤΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΜΑΘΖΜΑ ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΩΡΔ ΜΑΘΖΜΑΣΟ (ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΩ) Άξζξν 9 : Δμεηάζεηο - Απνηειέζκαηα ( 14 πιήξεηο εβδνκάδεο καζεκάησλ ) ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΩΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΑΠΟΤΗΔ (πνζνζηό 20% κε ζηξνγ γπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην) ε φια ηα καζήκαηα θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε πξνφδνπ κία (1) θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ απηνχ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ απηψλ είλαη ην ήκηζπ ησλ σξψλ εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο, σο εμήο : α. ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα νη θαηαξηηδφκελνη απαληνχλ ζε ζεηξά γξαπηψλ εξσηήζεσλ ή ζε θείκελν αμηνιφγεζεο (ηεζη) θαηά ηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηή, κε ηα νπνία ειέγρεηαη ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο δηδαζθαιίαο. β. ηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, νη θαηαξηηδφκελνη εμεηάδνληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ ή έξγσλ απφ θάζε θαηαξηηδφκελν ή ζπιινγηθνχ έξγνπ απφ νκάδα, ζε θάζε κέινο ηεο νπνίαο αλαηίζεηαη ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ έξγνπ. γ. ηα κηθηά καζήκαηα, νη θαηαξηηδφκελνη εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα κε γξαπηέο εξσηήζεηο θαη κε πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ. Οη θαηαξηηδφκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο κε επζχλε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Η.Δ.Κ. 2. ην ηέινο θάζε εμακήλνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηειηθέο εμεηάζεηο (Σ.Δ.) ζε θάζε κάζεκα θαζψο επίζεο θαη ε παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. α. Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ καζήκαηνο, ε δηάξθεηα ηεο γξαπηήο δηαπξαγκάηεπζεο ζεκάησλ νξίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλαπιεξσηή δηεπζπληή θαη δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν (2) σξψλ. β. Σα ζέκαηα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ (Σ.Δ.) ζεσξνχληαη απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηνπ Η.Δ.Κ. θαη ζηε ζπλέρεηα δίδνληαη ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο, θαηά πξνηίκεζε ζε θσηναληίγξαθν.

7 γ. Ο κέζνο φξνο ηνπ βαζκνχ πξνφδνπ θαη ηνπ βαζκνχ γξαπηήο ηειηθήο εμακεληαίαο εμέηαζεο, ζηξνγγπινπνηνχκελνο ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην, απνηειεί ηελ ηειηθή βαζκνινγία (Σ.Β.) ηνπ καζήκαηνο. δ.σν άζξνηζκα ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο φισλ ησλ καζεκάησλ, ζεσξεηηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη κηθηψλ ηνπ εμακήλνπ, δηαηξνχκελν κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ, απνηειεί ην γεληθφ κέζν φξν βαζκνινγίαο (Γ.Μ.Ο.Β.) ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζην εμάκελν απηφ. ζη. Όπνηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ πξνζέιζεη ζηηο εμεηάζεηο βαζκνινγείηαη κε ηε κνλάδα. δ. Ζ θιίκαθα βαζκνινγίαο νξίδεηαη απφ 01 έσο Οη πηπρηαθέο - δηπισκαηηθέο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Γηπιψκαηνο γίλνληαη απφ ηξηκεξείο επηηξνπέο. Με Τπνπξγηθή απφθαζε θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο πηπρηαθέο εμεηάζεηο έρνπλ φινη φζνη πεξάησζαλ επηηπρψο ηελ θαηάξηηζε θαη έιαβαλ ηελ πξνβιεπφκελε βεβαίσζε απφ ην Η.Δ.Κ. 4. ε πεξίπησζε κε εμφθιεζεο απφ ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ησλ δηδάθηξσλ εμακήλνπ θαηάξηηζεο, ε Γ/λζε ηνπ ΗΔΚ δελ επηηξέπεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδνκέλσλ απηψλ ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο εμακήλνπ θαηάξηηζεο. Άξζξν 10 : Πξόνδνο Καηαξηηδνκέλωλ 1. Ο θαηαξηηδφκελνο εγγξάθεηαη ζην επφκελν εμάκελν, εθφζνλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : α) Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ ζε θάζε κάζεκα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10). β) Τζηεξεί ζ ' έλα κάζεκα, ελψ ν γεληθφο κέζνο φξνο βαζκνινγίαο (Γ.Μ.Ο.Β.) ηνπ ζ' φια ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ πνπ πζηέξεζε είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) θαη ε βαζκνινγία ηνπ ζην κάζεκα πνπ πζηέξεζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ (08). ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηαξηηδφκελνο ππνρξενχηαη λα επαλεμεηάδεηαη ζην κάζεκα πνπ πζηέξεζε ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ εμακήλνπ πνπ γξάθηεθε. Ζ βαζκνινγία ηνπ απηή είλαη ε λέα ηειηθή βαζκνινγία ζην κάζεκα απηφ. Δάλ ε λέα βαζκνινγία δελ είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10), ν θαηαξηηδφκελνο δελ απνθηά δηθαίσκα εγγξαθήο ζην επφκελν εμάκελν, αιιά δχλαηαη λα πξνζέξρεηαη γηα επαλεμέηαζε ζ' επφκελν εμάκελν. 2. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ν θαηαξηηδφκελνο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη κφλνλ ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ ζηα νπνία πζηέξεζε. Άξζξν 11 : πκπεξηθνξά - Κπξώζεηο - Όξγαλα Δπηινγήο. Οη θαηαξηηδφκελνη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη εππξεπψο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Η.Δ.Κ., ηνπο εθπαηδεπηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ Η.Δ.Κ. θαη λα ηεξνχλ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο: α) λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ αλειθπζηήξα β) λα πξνθαινύλ θζνξέο ζην πιηθό ηνπ ΗΔΚ, γ) λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πάζεο θύζεωο εξγαιεία, κεραλήκαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμνπιηζκνύ ρωξίο ηελ άδεηα θαη παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή ηνπο, δ) λα αληηγξάθνπλ Software από ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ Η.Δ.Κ. γηα ηδηωηηθή ρξήζε, (ε αλαπαξαγωγή πξνγξακκάηωλ δηώθεηαη θαη από ην λόκν 2121/92, νη δε πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο είλαη ιίαλ

8 απζηεξέο ) ε) ε ρξεζηκνπνίεζε κε εθπαηδεπηηθνύ Software ζη) ε ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλωλ εληόο ηωλ αηζνπζώλ θαη ηωλ εξγαζηεξίωλ δ) Ζ είζνδνο ζηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα κε ηξόθηκα θαη πνηά ε) Σν θάπληζκα ζε όινπο ηνπο θιεηζηνύο ρώξνπο ηνπ ΗΔΚ.Κάζε παξέθθιηζε από ηα παξαπάλω ειέγρεηαη θαη δύλαηαη λα επηβάιινληαη νη εμήο θπξώζεηο : α. Παξαηήξεζε. β. Ωξηαία απνβνιή απφ ην κάζεκα. γ. Απνβνιή κέρξη ηξεηο (3) εκέξεο. δ. Γηαθνπή θαηάξηηζεο. ε πεξίπηωζε πνπ νη θαηαξηηδόκελνη πξνβνύλ ζε θζνξά πιηθνύ ηνπ Η.Δ.Κ, πέξαλ ηεο θπξώζεωο, ππνρξενύληαη λα απνθαηαζηήζνπλ ζην αθέξαην ηηο θζνξέο πνπ πξνμέλεζαλ. ' όιεο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη δπλαηόλ ε δηνίθεζε ηνπ Η.Δ.Κ. λα παξαπέκπεη ηα αδηθήκαηα ζηε δηθαηνζύλε. Άξζξν 12 : Βηβιηνζήθε - Αλαγλωζηήξην Ζ βηβιηνζήθε - αλαγλσζηήξην ηνπ Η.Δ.Κ. απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα ηκήκαηα: α) Σκήκα αλαγλσζηεξίνπ β) Σκήκα βηβιηνζηαζίνπ γ) Γαλεηζηηθφ ηκήκα ηε βηβιηνζήθε - αλαγλσζηήξην ηνπ Η.Δ.Κ., ππάξρνπλ βηβιία γηα θάζε κάζεκα. Κάζε θαηαξηηδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δαλείδεηαη βηβιία γηα θάζε κάζεκα ηνπ εμακήλνπ πνπ θνηηά κε ηελ ππνρξέσζε λα ηα δηαηεξεί θαζαξά θαη λα ηα επηζηξέθεη ζην Η.Δ.Κ. ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηα παξέιαβε, ην αξγφηεξν θαηά ηελ εκέξα ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. Κάζε θζνξά ησλ βηβιίσλ ζα επηβαξχλεη ηνλ θαηαξηηδφκελν κε αληηθαηάζηαζε απηψλ ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Η.Δ.Κ. ηε βηβιηνζήθε - αλαγλσζηήξην ηνπ Η.Δ.Κ., ππάξρνπλ επίζεο πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Η.Δ.Κ. Οη εθπαηδεπηέο αλαζέηνπλ ζηνπο θαηαξηηδφκελνπο εξγαζίεο, ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ηε ρξήζε βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο βηβιηνζήθεο Δγγξαθή θαηαξηηδνκέλνπ ζην Η.Δ.Κ. ζεκαίλεη αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΜΑΚΡΤΠΛΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛIΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΔΠΑΓ/ΚΖ ΔΚΠ/Ζ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΒΑΘΜΟ ΑΦ. ΒΑΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα