Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα."

Transcript

1 Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή, κεηεγγξαθή ή θαηάηαμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 2. Οη εγγξαθέο ησλλενεηζαγφκελσλ ζπνπδαζηψλ γίλνληαη ζην νηθείν Σκήκα ηεο ρνιήο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη κε ηηο ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ζπνπδαζηψλ θαη κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη απφ απηέο. Γηα ηελ εγγξαθή φζσλ πξνέξρνληαη απφ κεηεγγξαθή ή θαηάηαμε, γηα ηελ εγγξαθή ηνπο απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 3. Γηα ιφγνπο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, φπσο παξαηεηακέλε ζενκελία, ζνβαξή αζζέλεηα, ζηξάηεπζε ή απνπζία ζην εμσηεξηθφ θιπ., είλαη δπλαηή ε εγγξαθή ηνπ ζπνπδαζηή πνπ θαζπζηέξεζε λα εγγξαθεί κέζα ζηηο πξνζεζκίεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζπνπδαζηή ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 30 (ηξηάληα) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εγγξαθήο θαη ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη ιφγνη ηεο θαζπζηέξεζεο. πνπδαζηήο πνπ δε γξάθηεθε νχηε κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζην ΣΔΙ Κξήηεο. 4. πνπδαζηήο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε άιιν Σκήκα Σξηηνβάζκηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο Διιάδαο, δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο θαη ζπνπδαζηήο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. ΆΡΘΡΟ 2 ο Ανανέυζη εγγπαθήρ. 1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 27 Ν. 1404/83 ν ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη αλά εμάκελν ζε αλαλέσζε εγγξαθήο. Η αλαλέσζε γίλεηαη κία εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ θαη κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ζνβαξνχο ιφγνπο γηα κηα εβδνκάδα αθφκα, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, κε εηδηθή έληππε δήισζε πνπ δηαηίζεηαη απφ ην Σκήκα. 2. πνπδαζηήο πνπ δελ αλαλέσζε ηελ εγγξαθή ηνπ γηα δχν (2) ζπλερφκελα ή γηα ηξία (3) κε ζπλερφκελα εμάκελα ζπνπδψλ, ράλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην ΣΔΙ Κξήηεο θαη δηαγξάθεηαη απφ ηα Μεηξψα ηνπ Σκήκαηνο. Σν πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςεη επαλεγγξαθή δηαγξαθέληνο ζπνπδαζηή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. ΆΡΘΡΟ 3 ο Κύκλοι ζποςδών, έναπξη, διακοπή και λήξη μαθημάηυν 1. Σε βαζηθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζην ΣΔΙ Κξήηεο απνηειεί ην δηδαθηηθφ εμάκελν. Κάζε δηδαθηηθφ έηνο πνπ αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 5ε Ινπιίνπ, πεξηιακβάλεη 2 απηνηειή δηδαθηηθά εμάκελα: Σν ρεηκεξηλφ ην νπνίν αξρίδεη ηελ πξψηε Γεπηέξα κεηά ηηο 19 επηεκβξίνπ θαη ην εαξηλφ, ην νπνίν αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ Β πεξηφδνπ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. Μεηαμχ ησλ δχν εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ ή κεηά ηε ιήμε ηεο δεχηεξεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ κπνξνχλ λα παξεκβάιινληαη εκέξεο ειεχζεξεο καζεκάησλ. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ δε δηεμάγνληαη καζήκαηα θαη εμεηάζεηο ηηο επίζεκεο ενξηέο θαη δηαθνπέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. 3. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ, ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δηαθνπψλ ηνπ επφκελνπ δηδαθηηθνχ έηνπο, θαζνξίδνληαη, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε ζπλδπαζκφ κε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν1404/83, απφ ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο θαη αλαθνηλψλνληαη κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ Αληηπξνέδξνπ εληαία γηα φιεο ηηο ζρνιέο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ην αξγφηεξν κέρξη ηέινο Ινπλίνπ θάζε έηνπο. Σελίδα 1 από 10

2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Οπγάνυζη ζποςδών, μοπθέρ διδαζκαλίαρ, εκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ. ΆΡΘΡΟ 4 ο : Οπγάνυζη μαθημάηυν - Ππογπάμμαηα ζποςδών 1. Οη ζπνπδέο ζην ΣΔΙ Κξήηεο νξγαλψλνληαη κε βάζε ην εμακεληαίν κάζεκα. Καη' εμαίξεζε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αξζξσηψλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ (modules), γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θάζε Σκήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε γεληθά ππνρξεσηηθά, θαη' επηινγή ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν, απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ θάζε Σκήκαηνο, πξφγξακκα ζπνπδψλ σο εμήο: α) Γεληθά ππνρξεσηηθά είλαη ηα καζήκαηα ππνδνκήο θαη ηα βαζηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο. β) Σα θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά είλαη καζήκαηα εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο απφ πίλαθα πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ. Σα καζήκαηα απηά κπνξεί λα είλαη νκαδνπνηεκέλα, νπφηε ν ζπνπδαζηήο επηιέγεη ππνρξεσηηθά φια ηα καζήκαηα κηαο νκάδαο. ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε δηδαζθαιία φισλ ησλ καζεκάησλ ηεο νκάδαο, ε ζπκπιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηεο νκάδαο γίλεηαη κε ειεχζεξε επηινγή. Δάλ ζην Σκήκα έρνπλ νξηζηεί θαηεπζχλζεηο, απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αληίζηνηρε νκάδα θαη' επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ. γ)σα πξναηξεηηθά είλαη καζήκαηα γεληθήο κφξθσζεο ή καζήκαηα εκβάζπλζεο, ππνδνκήο ή δηεπηζηεκνληθά. 2. Κάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (δ.κ.). ε θάζε εμάκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, αληηζηνηρνχλ 30 δ.κ. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο θαζνξίδεηαη ε πνζφζησζε θαηαλνκήο ησλ 30 δ.κ. ζηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ζηελ πηπρηαθή εξγαζία αληίζηνηρα. ε θάζε πεξίπησζε ε θαηαλνκή απηή δελ κπνξεί λα είλαη άλσ ησλ 20 δ.κ. θαη θάησ ησλ 10 δ.κ. γηα ην θάζε έλα απφ απηά. Δπίζεο ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, θαζνξίδεη ηελ αληηζηνηρία ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ κε δηδαθηηθέο κνλάδεο. 3. Γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο νξίδεηαη γηα ηα θαη' επηινγή ππνρξεσηηθά θαη γηα ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα έλαο ειάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Δηδηθφηεξα κε βάζε ην πεξίγξακκα ζπνπδψλ θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηα θαη επηινγή ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά καζήκαηα. 4. Δάλ νη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζε έλα κάζεκα είλαη πξνυπφζεζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο άιινπ καζήκαηνο, ην πξψην κάζεκα ραξαθηεξίδεηαη πξναπαηηνχκελν ηνπ δεπηέξνπ θαη ην δεχηεξν εμαξηψκελν απφ ην πξψην. Ο αξηζκφο ησλ πξναπαηηνχκελσλ θαη εμαξηψκελσλ καζεκάησλ θαζψο θαη ε αιιεινπρία ηνπο θαζνξίδεηαη γηα θάζε Σκήκα αλάινγα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ απφ ηε Γεληθή ηνπ πλέιεπζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πξναπαηηνχκελσλ δελ ππεξβαίλεη ην 25% θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αιιεινζπλδεφκελσλ καζεκάησλ δελ ππεξβαίλεη ην 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. 5. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη κε βάζε ην πεξίγξακκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα: α) Σνλ θαηαξρήλ δηαρσξηζκφ ησλ καζεκάησλ ζε ζεσξεηηθά, εξγαζηεξηαθά ή κεηθηά θαη β) Σελ εηδηθφηεξε αλάιπζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο θαη ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ θάζε καζήκαηνο. Σέινο ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο αλά εμάκελν ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν1404/83, φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα. 6. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εγγξαθψλ θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ, αλαθνηλψλεηαη κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο ην εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν ζπληάρηεθε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη επηθπξψζεθε απφ ην πκβνχιην Σκήκαηνο. Σν εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα πεξηέρεη: α) Σα ηππηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θάζε εμακήλνπ β) Σνπο δηδάζθνληεο θάζε καζήκαηνο ησλ ηππηθψλ πξνγξακκάησλ. γ) Σελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηελ αίζνπζα ή ην ρψξν πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θάζε κάζεκα. Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο θάζε Σκήκαηνο, ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα ζπκπίπηεη θαηάιιεινο ειεχζεξνο ρξφλνο ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα ηεο εβδνκάδαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχγθιηζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο ή ησλ ηαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. Ο ρξφλνο απηφο ζπληζηάηαη λα είλαη θνηλφο γηα φια ηα Σκήκαηα. Σν πξφγξακκα ζα πξέπεη λα κε κεηαβάιιεηαη απφ εμάκελν ζε εμάκελν, παξά κφλν γηα ηελ θάιπςε ζνβαξψλ αλαγθψλ ή θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. 7. α) Σα ηππηθά πξνγξάκκαηα ησλ εμακήλσλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ελδεηθηηθά θαη φρη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 Σελίδα 2 από 10

3 πεξίπησζε α ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ο ζπνπδαζηήο κπνξεί γηα θάζε δηδαθηηθφ εμάκελν λα θαηαξηίζεη ην αηνκηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα καζήκαηα πνπ επηζπκεί θαη πξφθεηηαη λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην εμάκελν απηφ. ρεηηθή δήισζε ππνβάιινπλ ζην Σκήκα φινη νη ζπνπδαζηέο ηαπηφρξνλα κε ηελ εγγξαθή ή αλαλέσζε εγγξαθήο ηνπο. Μέζα ζε κία (1) εβδνκάδα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δειψζεσλ καζεκάησλ ν ζπνπδαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο ηνπ δήισζεο. β) Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ν ζπνπδαζηήο ιακβάλεη ππνρξεσηηθά πξφλνηα ψζηε: i) Σν ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ σξψλ δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα πνπ δειψλεη (ππνρξεσηηθά θαη θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθά) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κέζν φξν ησλ σξψλ ησλ ηππηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ εμακήλσλ πξνζαπμεκέλν θαηά 15%. ηηο ψξεο απηέο δελ πξνζκεηξνχληαη νη ψξεο κέρξη δχν θαηνρπξσκέλσλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ. Αλάινγε ξχζκηζε γηα θαηνρπξσκέλα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ή εξγαζηεξηαθφ κέξνο κεηθηνχ καζήκαηνο εμεηάδεηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο, επηπιένλ ησλ πξνεγνχκελσλ σξψλ. Καηνρπξσκέλν ζεσξείηαη κάζεκα ζην νπνίν ν ζπνπδαζηήο έρεη βαζκνινγεζεί κε «αλεπαξθψο», φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ παξφληνο. Σα θξηηήξηα θαηνρχξσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ γηα ηα νπνία, εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπο, δελ θαηαηίζεηαη ηειηθφο βαζκφο παξά κφλνλ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζή ηνπο, απνθαζίδνληαη απφ ηνπο ηνκείο. ii) Γελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην ζπνπδαζηή ε δήισζε καζεκάησλ ζηα νπνία θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν εμάκελν έρεη βαζκνινγεζεί κε βαζκφ θάησ απφ ηε βάζε επηηπρίαο. iii) Σα δεινχκελα καζήκαηα δελ πξέπεη λα επηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο, παξά κφλν θαη εθ φζνλ ππνιείπνληαη ζην ζπνπδαζηή κέρξη 30 ψξεο γηα λα πάξεη πηπρίν. Γηα ηα θαηνρπξσκέλα καζήκαηα δελ ηζρχνπλ νη επηθαιχςεηο. iv) Να κε δειψλνληαη καζήκαηα ηα πξναπαηηνχκελα ησλ νπνίσλ δελ έρεη παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ν ζπνπδαζηήο. v) Αλ νη ζπνπδαζηέο έρνπλ κέρξη 20 ψξεο (ππνρξεσηηθψλ ή θαη επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ), πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, δελ ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. γ) Δάλ ζηε δήισζε καζεκάησλ ηνπ θάζε ζπνπδαζηή δελ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζε ζπλελλφεζε κε ην ζπνπδαζηή, κεξηκλά γηα ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. 8. ε θακία πεξίπησζε ν ζπνπδαζηήο, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 7, πεξίπη. β ηνπ παξφληνο, δελ κπνξεί λα θαηαζηεί πηπρηνχρνο λσξίηεξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. Γηα ηνπο θαηαηαρζέληεο ζπνπδαζηέο, ε ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη ίζε κε ηελ πξνβιεπφκελε, εθηφο απφ ηα εμάκελα πνπ πξνεγνχληαη απηνχ ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζην Σκήκα. ΆΡΘΡΟ 5 ο : Γιδαζκαλία Ξένυν Γλυζζών 1. ην ΣΔΙ Κξήηεο δηδάζθνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ιηαιηθή, Ρσζηθή ή Ιζπαληθή. Αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ηελ επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο, ε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο έρεη σο ζθνπφ λα κάζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηε γιψζζα πνιχ θαιά ή ζε βαζκφ πνπ λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θείκελα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 2. Μαζήκαηα μέλεο γιψζζαο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ή φρη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ θάζε Σκήκαηνο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ελφο Σκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα μέλεο γιψζζαο, ν πξσηνεηζαγφκελνο ζπνπδαζηήο πνπ θαηέρεη ηελ μέλε γιψζζα κπνξεί λα δεηήζεη ηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε παξαθνινχζεζεο ηεο γιψζζαο απηήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο, ζπγθξνηείηαη επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο αληίζηνηρεο γιψζζαο, ε νπνία αμηνινγεί ζε επίπεδν ηκεκαηηθψλ εμεηάζεσλ ην ζπνπδαζηή θαη ηνλ βαζκνινγεί. Ο βαζκφο απηφο, αλ είλαη ζεηηθφο, είηε γίλεηαη δεθηφο απφ ην ζπνπδαζηή νπφηε θαηαρσξείηαη σο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή, είηε απνξξίπηεηαη απ' απηφλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη θαλνληθά ην ελ ιφγσ κάζεκα θαη λα αμηνινγεζεί ζην ηέινο. ΆΡΘΡΟ 6 ο : Μοπθέρ διδαζκαλίαρ, ζςνδιδαζκαλίαρ. 1. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θάζε καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ή/θαη εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία. Η ζεσξεηηθή δηδαζθαιία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίνπ, ζπκβνπιεπηηθήο δηδαζθαιίαο ή θξνληηζηεξίνπ. Η εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή εξγαζηεξίνπ ή αζθήζεσλ. Σελίδα 3 από 10

4 α) Η ζεσξεηηθή δηδαζθαιία καζήκαηνο παξνπζηάδεη ζθαηξηθά κία επξεία πεξηνρή ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ην ζρεηηθφ κε απηήλ επηζηεκνληθφ πξνβιεκαηηζκφ. Σκήκα ηεο δηδαζθαιίαο απηήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εηδηθέο αζθήζεηο γηα ηελ εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ηε κνξθή εθαξκνγψλ ή θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Σνκέα. Δπίζεο, κέξνο ηεο χιεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη γηα παξνπζίαζε ζε ζπνπδαζηέο αηνκηθά ή νκαδηθά. Η ζπλζεηηθή εθαξκνγή γλψζεσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γίλεηαη ζε εηδηθά επηιεγκέλα ζέκαηα πνπ αλαζέηεη ν θαζεγεηήο ζηνπο ζπνπδαζηέο, θαηά νκάδεο ή αηνκηθά. β) Σα ζεκηλάξηα ζηνρεχνπλ ζηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη έθηαζε, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα θαη ηε βνήζεηα ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. γ) Οη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη νη αζθήζεηο πξάμεο πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθά ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ή ζε ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο νπνίνπο νη ζπνπδαζηέο, θάησ απφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθπαηδεχνληαη ζε κηθξέο νκάδεο ζηελ εθαξκνγή ζεσξεηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ ή ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ, ην ρεηξηζκφ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ εμνηθείσζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ηε ζχληαμε πεξηγξαθηθψλ εθζέζεσλ θιπ., ψζηε λα απνθηνχλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο. 2. α) ε πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ ζπνπδαζηψλ ζε έλα κάζεκα, είλαη δπλαηή ε θαηάηκεζή ηνπ. Αληίζηξνθα, αλ ν αξηζκφο είλαη κηθξφο, είλαη δπλαηή ε ζπγρψλεπζε δχν ηκεκάησλ γηα ζπλδηδαζθαιία. Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο. Δίλαη δπλαηφλ ε δηδαζθαιία ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο λα αλαηεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα δηδάζθνληεο, φηαλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ην απαηηεί. Σε ζρεηηθή απφθαζε παίξλεη ν Σνκέαο. β) Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ θξνληηζηεξηαθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ν ειάρηζηνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ είθνζη (20). ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία νκάδσλ κε ιηγφηεξνπο απφ είθνζη (20) ζπνπδαζηέο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. γ) Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ηκεκάησλ ζπλεξγάδνληαη, ν έρσλ ηελ επζχλε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο κε ηνπο δηδάζθνληεο ην εξγαζηεξηαθφ κέξνο. ΆΡΘΡΟ 7 ο : Γιάπκεια διδαζκαλίαρ και αζκήζευν 1. Η δηάξθεηα ηεο σξηαίαο δηδαζθαιίαο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ θαη θξνληηζηεξηαθψλ αζθήζεσλ νξίδεηαη ζε ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά ηεο ψξαο, κεηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο αθνινπζεί δηάιεηκκα κέρξη Η δηάξθεηα ησλ σξηαίσλ πξαθηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ είλαη πελήληα πέληε (55) ιεπηά. Οη θξνληηζηεξηαθέο, εξγαζηεξηαθέο θαη πξαθηηθέο αζθήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη θαη ρσξίο δηάιεηκκα, αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπο θαη ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληα. 3. Η δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ ζεκηλαξίσλ ξπζκίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ζπνπδαζηέο. 4. Η δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο ή εξγαζηεξηαθήο δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη λα κελ ππεξβαίλεη ηηο δχν (2) ζπλερείο ψξεο ζην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο επηιακβάλεηαη ν Σνκέαο. ΆΡΘΡΟ 8 ο : Δκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ 1. α) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εκπέδσζε ησλ ζεσξεηηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ ησλ ζπνπδαζηψλ νξγαλψλνληαη, κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ Σκήκαηνο, εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο (φρη πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) ηνλ νιηγφσξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή αλά εμάκελν. Η έγθξηζε παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεεξγάζηκεο εκέξεο ην εμάκελν), ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Θεσξείηαη απαξαίηεηε κία (1) ηνπιάρηζο. β) Πνιπήκεξεο, άλσ ησλ πέληε (5) εκεξψλ εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ, πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηά ηηο δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ηνπ Πάζρα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ. Η έγθξηζε παξέρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ην Πξφγξακκα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ ζπνπδαζηψλ) θαη πξφηαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. Σελίδα 4 από 10

5 ΆΡΘΡΟ 9 ο : Πποπαπαζκεςαζηικά θπονηιζηήπια 1. Με πξφηαζε ηνπ Σνκέα θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο ρνιήο είλαη δπλαηή ε δηνξγάλσζε πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θξνληηζηεξίσλ γηα ζπνπδαζηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ή ηεο μέλεο γιψζζαο. Η δηνξγάλσζε πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θξνληηζηεξίσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη θαη ζε επίπεδν ρνιήο ή ζε επίπεδν ΣΔΙ, κε απφθαζε ησλ πκβνπιίσλ ρνιήο ή ΣΔΙ αληίζηνηρα. 2. Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά θξνληηζηήξηα δηαξθνχλ έλα δηδαθηηθφ εμάκελν κε ηξεηο (3) ην πνιχ εβδνκαδηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο αλά κάζεκα. Δίλαη φκσο δπλαηή ε ζχκπηπμή ηνπο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε αλάινγε αχμεζε ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ σξψλ. Σα πξνπαξαζθεπαζηηθά θξνληηζηήξηα γίλνληαη θαηά θαλφλα πέξα απφ ην θαλνληθφ σξάξην ζπνπδψλ θαη δελ θαηαιήγνπλ ζε ηειηθή αμηνιφγεζε, νχηε είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζή ηνπο απφ ηνλ ίδην ζπνπδαζηή πέξαλ ησλ δχν (2) εμακήλσλ ζε θάζε κάζεκα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Φοίηηζη, έλεγσορ επίδοζηρ, επιηςσήρ παπακολούθηζη ΆΡΘΡΟ 10 ο : Φοίηηζη 1. Οη ζπνπδαζηέο παξαθνινπζνχλ φια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηε δήισζή ηνπο θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ. 2. Οη πξνβιεπφκελεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαηά εμάκελν γηα θάζε κάζεκα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Σνκέα θαη αλαθνηλψλνληαη απφ ην δηδάζθνληα ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ, κε βάζε ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη κέξεο πνπ επίζεκα δε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 3. ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ν αξηζκφο ησλ εβδνκαδηαίσλ καζεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε έλα δηδαθηηθφ αληηθείκελν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν είλαη κηθξφηεξνο ησλ δέθα (10) γηα φιν ην δηδαθηηθφ εμάκελν, ην κάζεκα απηφ ζεσξείηαη φηη δε δηδάρζεθε. ε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο καζήκαηνο κε επζχλε ηνπ Καζεγεηή ή γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (θαηά ηελ θξίζε ηνπ Σνκέα) ε αλαπιήξσζε ηνπ καζήκαηνο απηνχ γίλεηαη κέζα ζηηο επφκελεο δχν (2) εβδνκάδεο. Η δηαπίζησζε πξαγκαηνπνίεζεο ή κε ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη θαηά ηε ιήμε ηνπ εμακήλνπ, κεηά απφ γξαπηή δήισζε ηνπ δηδάζθνληνο θαη απφθαζε ηνπ Σνκέα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο απνθαζίδεη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο. ΆΡΘΡΟ 11 ο : Βαθμολογική κλίμακα 1. Η βαζκνινγία ζε φια ηα καζήκαηα εθθξάδεηαη κε ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα: κεδέλ έσο δέθα (0-10), κε βάζε επηηπρίαο ην βαζκφ πέληε (5). 2. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο επίδνζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά κάζεκα θαζνξίδεηαη σο εμήο : o Απφ 0-3,9 «θαθψο» o Απφ 4-4,9 «αλεπαξθψο» Απφ 5-6,9 «θαιψο» o Απφ 7-8,4 «ιίαλ θαιψο» o Απφ 8,5-10 «άξηζηα» 3. Όινη νη βαζκνί ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε πξνζέγγηζε ελφο δεθάηνπ (1/10) ηεο αθέξαηαο κνλάδαο. ΆΡΘΡΟ 12 ο : Βαθμοί επγαζηηπίος, πποόδος και εξεηάζευν 1. α) Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο ή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο κεηθηνχ καζήκαηνο, απαηηείηαη ν ζπνπδαζηήο λα έρεη δηεμαγάγεη κε επηηπρία ηα 80% ησλ αζθήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Σελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο, εξγαζηεξηαθέο ή πξαθηηθέο αζθήζεηο ή εμεηάζεηο, γηα φζνπο ζπνπδαζηέο έρνπλ απνηχρεη ή απνπζηάζεη ζε πνζνζηφ κέρξη 15% ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 80%. Γηα ηε κνξθή ηεο ζπκπιήξσζεο αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηε ζρεηηθή απφθαζε παίξλεη ν Σνκέαο. β) Ο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ή πξαθηηθνχ κέξνπο κεηθηνχ καζήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Σνκέα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ Καζεγεηή. γ) Δληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Σελίδα 5 από 10

6 αμηνιφγεζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, ν δηδάζθσλ θαηαζέηεη ζην Σκήκα ηε βαζκνινγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ε νπνία θαηαρσξείηαη ζην πξσηφθνιιν θαη αλαθνηλψλεηαη. 2. Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπνπδαζηή γηα ηελ επίδνζή ηνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα ή ην ζεσξεηηθφ κέξνο κεηθηνχ καζήκαηνο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: α) Δλδηάκεζε αμηνιφγεζε: ε θάζε κάζεκα εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ηεο νπνίαο ν ηξφπνο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ηειηθή βαζκνινγία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Σνκέα κε εηζήγεζε ηνπ δηδάζθνληα θαζεγεηή θαη αλαθνηλψλεηαη ηελ πξψηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ. Ο ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηδάζθνληα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ. Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπνπδαζηή ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε είλαη πξναηξεηηθή. Ο βαζκφο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο είλαη ππνρξεσηηθφο γηα ην ζπνπδαζηή πνπ ηελ έρεη επηιέμεη γηα ην ηξέρνλ εμάκελν. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο ζηελ ηειηθή βαζκνινγία, γηα ην ζπνπδαζηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, δελ κπνξεί λα είλαη θάησ απφ 20% θαη πάλσ απφ 40%. Αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ζα θπκαίλεηαη απφ 80% έσο 60%. ε πεξίπησζε δχν (2) γξαπηψλ αμηνινγήζεσλ απηέο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην δίσξν αζξνηζηηθά. β) Γηα ηνπο κε ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο κνξθέο ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο, ε βαζκνινγία ηνπο πξνθχπηεη απφ ην 100% ηνπ βαζκνχ ηνπο ζηελ ηειηθή γξαπηή εμέηαζε, ε νπνία κπνξεί κε επηινγή ηνπ δηδάζθνληα λα δηαθέξεη σο πξνο ηελ εμεηαδφκελε χιε γηα ηνπο έρνληεο βαζκφ ελδηάκεζεο αμηνιφγεζεο. 3. Ο δηδάζθσλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδηάκεζεο αμηνιφγεζήο ηνπο ην αξγφηεξν δχν (2) εβδνκάδεο κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπο. 4. α) Ο ηειηθφο βαζκφο ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο ή ζεσξεηηθνχ κέξνπο κεηθηνχ καζήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν ζπνπδαζηήο απφ ηελ επίδνζή ηνπ ζηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε θαη ηελ ηειηθή εμέηαζε, πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πξνθαζνξίζηεθαλ γη' απηνχο πνπ επέιεμαλ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε. β) πνπδαζηήο ζεσξείηαη επηηπρψλ ζηα καζήκαηα εθείλα πνπ ζπγθέληξσζε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5). 5. Ο βαζκφο απηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηάηαμε εμάγεηαη σο εμήο: Σν Σκήκα ππνδνρήο κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απαιιάζζεη ηνπο θαηαηαζζφκελνπο απφ καζήκαηα ή αζθήζεηο, ζηα νπνία έρνπλ εμεηαζηεί κε επηηπρία ζηε ρνιή ή ζην Σκήκα πξνέιεπζεο, κε θαηαγξάθνληαο ηνπο βαζκνχο ησλ καζεκάησλ απηψλ. Δπίζεο θαζνξίδεη ηα καζήκαηα θαη ηηο αζθήζεηο πξνεγνπκέλσλ εμακήλσλ, ζηα νπνία νη θαηαηαζζφκελνη νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ, εθφζνλ δε δηδάρηεθαλ ή δελ αζθήζεθαλ πιήξσο ή επαξθψο ζε απηά ζηε ρνιή ή ην Σκήκα πξνέιεπζεο, αλεμάξηεηα απφ ην εμάκελν πνπ έγηλε ε θαηάηαμε. 6. πνπδαζηήο πνπ δελ παξαθνινχζεζε κε επηηπρία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ππνρξεσηηθφ κάζεκα, πξέπεη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. Γηα θάζε κάζεκα πνπ δειψλεη ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο δχν (2) εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αθνινπζνχλ ην εμάκελν. Καη' εμαίξεζε, εάλ ν ηειηθφο βαζκφο ελφο ζεσξεηηθνχ ή ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο έρεη ηελ έλδεημε «αλεπαξθψο» ν ζπνπδαζηήο φηαλ δειψλεη πάιη ην κάζεκα, κπνξεί αληί λα ην επαλαιάβεη, λα ιάβεη κέξνο κφλν ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο πεξηφδνπ ρσξίο λα ην παξαθνινπζήζεη. Δπίζεο, ζπνπδαζηήο ν νπνίνο έρεη επηηχρεη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο αζθήζεηο ή εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη ηκεκαηηθά ζε φιε ηελ χιε, ζε εξγαζηεξηαθφ κάζεκα θαη απέηπρε κφλν ζηελ ηειηθή εμέηαζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, κπνξεί αληί λα ην επαλαιάβεη, λα ιάβεη κέξνο κφλν ζηελ ηειηθή εμέηαζε ρσξίο λα ην παξαθνινπζήζεη, δειψλνληάο ην γηα ηα ακέζσο δχν (2) επφκελα εμάκελα κε ηελ έλδεημε «αλεπαξθψο». ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ν βαζκφο ησλ εμεηάζεσλ πεξηφδνπ (φζνλ αθνξά ζεσξεηηθά καζήκαηα ή ην ζεσξεηηθφ κέξνο καζήκαηνο) ή ν βαζκφο ηεο ηειηθήο εμέηαζεο (φζνλ αθνξά εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ή εξγαζηεξηαθφ κέξνο κεηθηνχ καζήκαηνο) είλαη θαη ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο. 7. Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην ζπλππνινγηζκφ ησλ βαζκψλ ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ / πξαθηηθνχ κέξνπο ηνπ κεηθηνχ καζήκαηνο κε ζπληειεζηέο, πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,40 θαη 0,60 θαη έρνπλ άζξνηζκα έλα (1). Η θαηαλνκή απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Σνκέα κε βάζε ηηο ψξεο, ηηο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη ηε θχζε θάζε κέξνπο ηνπ καζήκαηνο. Η παξαθνινχζεζε ζε έλα κάζεκα ζεσξείηαη επηηπρήο, εθφζνλ ν βαζκφο ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην εξγαζηεξηαθφ / πξαθηηθφ κέξνο ηνπ καζήκαηνο απηνχ έρεη ηελ έλδεημε ηνπιάρηζηνλ «θαιψο», «5». Ο ηειηθφο βαζκφο ακηγψο εξγαζηεξηαθνχ / πξαθηηθνχ ή ακηγψο ζεσξεηηθνχ καζήκαηνο είλαη ν βαζκφο πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληίζηνηρα. Γηα φζνπο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο δελ επέιεμαλ ελδηάκεζε αμηνιφγεζε, ν βαζκφο ηεο ηειηθήο εμέηαζεο είλαη ν ηειηθφο βαζκφο. ε πεξίπησζε επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ελφο κφλν κέξνπο κεηθηνχ καζήκαηνο, Σελίδα 6 από 10

7 ν βαζκφο ηνπ κέξνπο απηνχ θαηνρπξψλεηαη θαη ην κάζεκα επαλαιακβάλεηαη κφλν σο πξνο ην άιιν κέξνο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ο : Κανονιζμόρ εξεηάζευν πεπιόδος και πηςσιακήρ επγαζίαρ. Λήτη πηςσίος. ΆΡΘΡΟ 13 ο : Δξεηαζηικέρ πεπίοδοι εξαμήνος, ππόγπαμμα εξεηάζευν. 1. Μεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ αθνινπζνχλ δχν (2) εμεηαζηηθέο πεξίνδνη, δχν (2) εβδνκάδσλ ε θάζε κία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη ζπνπδαζηέο εμεηάδνληαη γξαπηψο. Καη' εμαίξεζε νη ζπνπδαζηέο είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ πξνθνξηθά απφ ηνλ Καζεγεηή ηνπ καζήκαηνο, εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη πγείαο ή εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα απνθαίλεηαη ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο, ζε φιε ηε δηδαθηέα χιε φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην πεξίγξακκα θάζε καζήκαηνο. 2. Οη εμεηάζεηο πεξηφδνπ ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα ή ζην ζεσξεηηθφ κέξνο κεηθηψλ καζεκάησλ είλαη γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ηα έρνπλ δειψζεη ππνρξεσηηθέο θαη δηεμάγνληαη κε βάζε ην πξφγξακκα πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν πξνγξάκκαηνο, επηθπξψλεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο θαη αλαθνηλψλεηαη, κε επζχλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ. Σν πξφγξακκα εμεηάζεσλ πεξηιακβάλεη: o Σν εμεηαδφκελν κάζεκα κε ηνλ θσδηθφ ηνπ αξηζκφ. o Σνλ εηζεγεηή ησλ ζεκάησλ. o Ηκεξνκελία, ψξα θαη αίζνπζα εμεηάζεσλ. o Σα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππεπζχλσλ θαη επηηεξεηψλ ησλ εμεηάζεσλ. ΆΡΘΡΟ 14 ο : Οπγάνυζη ηυν εξεηάζευν πεπιόδος 1. Σε γεληθή επζχλε εχξπζκεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, έρεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο ν νπνίνο κεξηκλά έγθαηξα γηα ηνλ νξηζκφ επνπηψλ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρψξσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαη γεληθφηεξα γηα ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ. 2. ηελ αξρή ηεο εμέηαζεο γίλεηαη απφ ηνπο επηηεξεηέο έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπνπδαζηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ. 3. Μέζα ζε πέληε εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε δηεμαγσγή ηεο εμέηαζεο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαζέηεη ζην Σκήκα ηε βαζκνινγία ησλ εμεηάζεσλ πεξηφδνπ θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο. Μεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν, ην Σκήκα πξνβαίλεη ζηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ αξρεηνζέηεζε ησλ βαζκνινγηψλ. 4. Σα γξαπηά δνθίκηα θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ εμεηαζηή γηα δχν (2) εμάκελα κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ νπνίσλ θαηαζηξέθνληαη. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ εμεηαζηή λα ζπκβνπιεπηεί ην γξαπηφ ηνπ. 5. Ο εμεηαζηήο θάζε καζήκαηνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ζην Σκήκα έλα (1) αληίγξαθν ησλ ζεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ε «ηξάπεδα ζεκάησλ» ζηελ νπνία έρνπλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. ΆΡΘΡΟ 15 ο : Δκπόνηζη πηςσιακήρ επγαζίαρ - ππακηική άζκηζη 1. Κάζε ζπνπδαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη πηπρηαθή εξγαζία κε ζέκα πνπ πξέπεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο. Σα ηαθηηθά κέιε ηνπ Δ.Π. θαη Δπηζηεκνληθνί, Δξγαζηεξηαθνί πλεξγάηεο πνπ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα, πξνηείλνπλ ζέκαηα πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα ζηνπο ζπνπδαζηέο. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη απαξαίηεην, νη ρψξνη θαη ν εμνπιηζκφο θαζψο επίζεο ηπρφλ αλαγθαία νηθνλνκηθά κέζα ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο. Δπίζεο ε πηπρηαθή εξγαζία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο εθηφο ΣΔΙ, ζε Οξγαληζκνχο, Ιδξχκαηα, Δπηρεηξήζεηο, Τπεξεζίεο θιπ.. Σηο αλαζέζεηο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα θαζνξίδεη κε απφθαζή ηνπ ν Σνκέαο θαη επηθπξψλεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο. 2. Κνηλφ ζέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα αλαηεζεί θαη ζε νκάδα ζπνπδαζηψλ φρη άλσ ησλ ηξηψλ (3), κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Σνκέα θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. 3. Κάζε κέινο ηνπ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο αλαιακβάλεη ηελ επίβιεςε αξηζκνχ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηέζζεξηο (4) αλά εμάκελν. 4. Γηα ηελ επίβιεςε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ νη δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο νξίδνπλ ζην σξνιφγην πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπνπδαζηέο. Σελίδα 7 από 10

8 5. Η αλάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη ζηα ηξία ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ, ε δε επεμεξγαζία ηεο δελ κπνξεί λα επεθηαζεί πέξα ησλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο. 6. Αιιαγή ζέκαηνο πηπρηαθήο εξγαζίαο επηηξέπεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο. 7. Δθφζνλ νη πηπρηαθέο εξγαζίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηηο αηηήζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ ζέινπλ θαη δηθαηνχληαη λα αλαιάβνπλ πηπρηαθή εξγαζία, ηφηε πηπρηαθέο ζα αλαιακβάλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ζπνπδαζηέο νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη κε επηηπρία ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ησλ καζεκάησλ. 8. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζε απηνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 9. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα εθπαηδεπηηθνχ, απηή ππνβάιιεηαη θαη θαηαρσξείηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Σν πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο νξίδεη εκεξνκελία κέζα ζηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ή αξηζκνχ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ απφ κέιε ηνπ Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο, εξγαζηεξηαθνχο ζπλεξγάηεο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο είλαη ν εηζεγεηήο. Σελ παξνπζίαζε απηή κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα κέιε ηνπ Δ.Π. θαη νη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο. 10. ε πεξίπησζε έιιεηςεο κειψλ ηνπ Δ.Π. ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, ε επηηξνπή ζπκπιεξψλεηαη απφ κέιε ηνπ Δ.Π. ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Σκήκαηνο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο παξαθνινπζνχλ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο θαη ππνβάιινπλ δηεπθξηληζηηθέο θαη εμεηαζηηθέο εξσηήζεηο, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο ιχζεο πνπ δφζεθε ζην πξφβιεκα θαη γηα ην βαζκφ ζπκκεηνρήο θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπνπδαζηέο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο. Ο βαζκφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πηπρηαθή εξγαζία δίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ζπνπδαζηέο, ηφηε ε βαζκνινγία είλαη δπλαηφλ λα αθνξά θάζε έλα ζπνπδαζηή ρσξηζηά. ε θάζε πεξίπησζε νη αμηνινγεηέο αηηηνινγνχλ ηε βαζκνινγία ηνπο. 11. ε πεξίπησζε πνπ κηα πηπρηαθή εξγαζία θξηζεί ειιηπήο, παξαπέκπεηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία, νπφηε επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη παξνπζίαζεο, φπσο νξίδεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 12. Δίλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο ζε Σξηηνβάζκηα Ιδξχκαηα Δζσηεξηθνχ ή Δμσηεξηθνχ κε ηα νπνία ππάξρεη ζπκθσλία ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε βαζκνινγία ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πνπ ηίζεηαη απφ ην μέλν Ίδξπκα, θαηαηίζεηαη ζην Σκήκα κε επζχλε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 13. Όινη νη ζπνπδαζηέο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ππνρξενχληαη λα θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ εμάκελν. Γηα ην παξαπάλσ ηνπ ελφο (1) εμακήλνπ δελ ππάξρνπλ εηδηθέο πξνυπνζέζεηο. Η πξαθηηθή άζθεζε δηεμάγεηαη θαηά ην ηππηθφ εμάκελν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θάζε Σκήκαηνο. Πξνυπφζεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε είλαη ν ζπνπδαζηήο λα έρεη πεξαηψζεη φια ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηνπ Σκήκαηφο ηνπ, πιελ ην πνιχ ελφο (1), θαη ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ. Δάλ ην εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο δελ είλαη ην ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ, ηφηε ε πλέιεπζε Σκήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ζα δηεμαρζεί ε πξαθηηθή άζθεζε. ΆΡΘΡΟ 16 ο : Βαθμόρ πηςσίος, ανακήπςξη πηςσιούσυν. 1. Ο βαζκφο πηπρίνπ εμάγεηαη κε πξνζέγγηζε ελφο (1) δεθαδηθνχ ςεθίνπ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν : φπνπ είλαη νη βαζκνί φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε ν ζπνπδαζηήο θαη νη αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο κνλάδεο θάζε καζήκαηνο. ηα καζήκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε πηπρηαθή εξγαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη κε δηδαθηηθέο κνλάδεο ηηο νπνίεο θαζνξίδεη ην Σκήκα αλάινγα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ. Ο παξαπάλσ ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ δχλαηαη λα αλαζεσξείηαη κε απφθαζε εθάζηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπκβαηφο κε δηεζλή δεδνκέλα (ECTS). 2. Ο/Η ηειεηφθνηηνο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο αλαθεξχζζεηαη πηπρηνχρνο, αθνχ νινθιεξψζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Νφκνπ 1404/83, Σελίδα 8 από 10

9 πξνυπνζέζεηο θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ηειεπηαίαο εθπαηδεπηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξσηφθνιιν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Σίηλοι ζποςδών, βιβλιάπια, ηαςηόηηηα, ηηπούμενα βιβλία. ΆΡΘΡΟ 17 ο : Σίηλοι ζποςδών 1. ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ρνξεγνχληαη ηα αθφινπζα πηζηνπνηεηηθά θαη ηίηινη ζπνπδψλ: α) Βεβαίσζε ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο β) Πηζηνπνηεηηθφ απνθνίηεζεο γ) Πηπρίν 2. Η βεβαίσζε ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο απνηειεί αληίγξαθν ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο ηνπ ζπνπδαζηή. 3. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνθνίηεζεο επέρεη ζέζε αληίγξαθνπ πηπρίνπ. 4. Ο ηχπνο ηνπ πηπρίνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν1404/ Ο πνηνηηθφο ραξαθηεξηζκφο βαζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο θαζνξίδεηαη σο εμήο: o απφ 5-6,9 «θαιψο» o απφ 7-8,4 «ιίαλ θαιψο» o απφ 8,5-10 «άξηζηα» Όινη νη βαζκνί ππνινγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη κε πξνζέγγηζε ελφο δεθάηνπ (1/10) ηεο αθέξαηαο κνλάδαο. ΆΡΘΡΟ 18 ο : Σηπούμενα βιβλία ζηο Σμήμα και ζηη σολή 1. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπνπδαζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Σκήκαηνο ηεξνχληαη ηα αθφινπζα βηβιία θαη πξαθηηθά : α) Μεηξψν ζπνπδαζηψλ β) Μεηξψν πηπρηνχρσλ γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο Σνκέα δ) Βηβιίν πξαθηηθψλ πκβνπιίνπ Σκήκαηνο ε) Βηβιίν πξαθηηθψλ Γεληθήο πλέιεπζεο Σκήκαηνο 2. ε επίπεδν ρνιήο ηεξείηαη κφλν βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ πκβνπιίνπ. 3. Η πξφζβαζε ζηα αξρεία γίλεηαη κφλν απφ ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Σκεκάησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ο : Φιλοξενούμενοι ζποςδαζηέρ και θοίηηζη ηυν ζποςδαζηών ηος ΣΔΙ Κπήηηρ ζε Ιδπύμαηα ηηρ αλλοδαπήρ ΆΡΘΡΟ 19 ο : Φιλοξενούμενοι ζποςδαζηέρ Οη ζπνπδαζηέο, νη δηαθηλνχκελνη κεηαμχ ησλ Σξηηνβαζκίσλ Ιδξπκάησλ ηεο Αιινδαπήο θαη ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, εγγξάθνληαη σο θηινμελνχκελνη ζπνπδαζηέο. Οη θηινμελνχκελνη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ Ιδξχκαηνο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε θνίηεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο. ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ ζα νινθιεξψζνπλ ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ (εξγαζηεξηαθψλ ή ζεσξεηηθψλ) θαη έιαβαλ κέξνο επηηπρψο ζε εμεηάζεηο, ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ κε ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο, ην βαζκφ θαη ηηο αθαδεκατθέο πηζησηηθέο κνλάδεο. Άπθπο 20 ο : Φοίηηζη ηυν ζποςδαζηών ηος ΣΔΙ Κπήηηρ ζε Ιδπύμαηα ηηρ αλλοδαπήρ Πξνθεηκέλνπ πεξί ζπνπδαζηψλ ελφο Σκήκαηνο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο πνπ εθπνλνχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε Ιδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο θαη ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο ησλ Ιδξπκάησλ πνπ ππάξρεη ζπλεξγαζία. ε θάζε πεξίπησζε, ην πκβνχιην Σκήκαηνο πξηλ ηελ αλαρψξεζε επηιακβάλεηαη ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη ν ζπνπδαζηήο. Σελίδα 9 από 10

10 Άπθπο 21 ο : Γιάθοπερ εξεηαζηικέρ πεπίοδοι Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ζπνπδαζηψλ ην πκβνχιην ηνπ Σκήκαηνο δχλαηαη λα νξίζεη δηαθνξεηηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. Άπθπο 22 ο : Γενική διάηαξη Θέκαηα θαη ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαζνξίδνληαη απφ ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο κε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. Σελίδα 10 από 10

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ.

ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΟΤ Η.Δ.Κ. αο θαισζνξίδσ ζην Η.Δ.Κ. ΟΜΖΡΟ γηα ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 Δγψ θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ γλσξίδνπκε ηα φλεηξά ζαο θαη ζπλαηζζαλφκαζηε ηηο ειπίδεο θαη ηνπο θφβνπο ζαο. Ξέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ /.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (Α ΔΞ)-ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΔ ΟΜΑΓΔ Σηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ηνπ Α εμακήλνπ, νη θνηηεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ σποτρεωτικά ηέζζεξηο (4) εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

EΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

EΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ EΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΗ 2014-2015 Σελίδα 1 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ 1. κοπόρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: «Οι εργαζιακές ζτέζεις ηων ζποσδαζηών ΣΔΙ καηά ηην διάρκεια ηων ζποσδών ηοσς» Τποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» 1. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε κεηαβιεηή ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα κε ηελ θαηεγνξία πνπ βξίζθεηαη ζηε δεμηά ζηήιε: ΜΔΣΑΒΛΗΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1. ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 2. ΜΗΘΟ 3.ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟΤ Α. ΠΟΗΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, 55236 Θεζζαινλίθε, mixalisg@otenet.gr 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα