ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

2 Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Φορείς του Προγράμματος Διδάσκοντες Εγκαταστάσεις ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ Υποψήφιοι Διαδικασία Εισδοχής Αίτηση Εισδοχής στο πρόγραμμα Αίτηση Μεταφοράς Μαθημάτων - Πιστωτικών Μονάδων Διάρκεια Φοίτησης Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλωμάτων και Πιστοποιητικών Απαιτούμενες Πιστωτικές Μονάδες ανά Δίπλωμα Μαθήματα Παρακολούθηση - Διδασκαλία Μαθημάτων Εγγραφή Μαθημάτων και Δίδακτρα Αριθμός Φοιτητών ανά τμήμα Μέγιστος αριθμός μαθημάτων και παρακολούθηση Μεταφορά μαθημάτων ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ Στοιχεία Αξιολόγησης Γραπτές εξετάσεις Εργασίες Επιμέρους στοιχεία αξιολόγησης Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος (Pass) Αποτυχία στο μάθημα (Fail) Τελική Βαθμολογία Αίτηση Αναλυτικής Βαθμολογίας Τελικών Γραπτών Εξετάσεων Αναβολή Εξέτασης ΝΟΓΑΛΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) Διευθυντής Ακαδημαϊκή Επιτροπή Γενικός Ακαδημαϊκός Διευθυντής Διευθυντής του Προγράμματος ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΑ ΞΑΟΑΞΡΩΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΗΛΔΠ ΡΔΙΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η Βαθμολογίες Επαναϋποβολή στοιχείων σε περίπτωση aποτυχίας σε ένα μάθημα Αποτυχία με συνολική βαθμολογία μικρότερη του Αποτυχία με συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με το Επαναϋποβληθείσες Εργασίες και Επανάληψη Γραπτών Εξετάσεων (Resits)... 16

3 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ To Ιλζηηηνχην Τξαπεδηθήο Δπηκφξθσζεο Κχπξνπ (IBS Institute of Banking Studies Cyprus) πξνζθέξεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ American Bankers Association (ΑΒΑ)/ American Institute of Banking (AIB) πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Γηπισκάησλ (Diplomas) ηνπ ΑΒΑ, θαζψο θαη ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο (Certificates) ζηα καζήκαηα ηνπ δηπιψκαηνο. Τν IBS πξνζθέξεη ηα πην θάησ δηπιψκαηα: Γεληθήο Τξαπεδηθήο (General Banking Diploma) Τξαπεδηθψλ Λεηηνπξγηψλ (Bank Operations Diploma) 1.1. Φνξείο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ρν IBS - Institute of Banking Studies - Cyprus (The local ABA training provider for Cyprus) Ρν IBS S.A. - Institute of Banking Studies - Thessaloniki (The local ABA training provider for Greece) 1.2. Γηδάζθνληεο Τε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ αλαιακβάλνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ABA/ΑΙΒ θαη ηνπ IBS SA Διιάδνο, θαζεγεηέο πνπ είλαη θάηνρνη πηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο κε εξεπλεηηθή ή/θαη ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ηνκείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αηρκή ηεο επαγγεικαηηθήο, ηξαπεδηθήο εθπαίδεπζεο Δγθαηαζηάζεηο Οη εγθαηαζηάζεηο θαη νη φξνη παξνρήο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη εγθεθξηκέλνη απφ ην ΑΒΑ/ΑΙΒ. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 3

4 2. ΔΓΓΟΑΦΖ ΠΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2.1. πνςήθηνη Σην πξφγξακκα ΑΙΒ γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη απφ νπνηνδήπνηε αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα δεπηεξνβάζκηαο ή/θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ απαηηείηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν. Δπηζπκεηή είλαη ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο Γηαδηθαζία Δηζδνρήο Κάζε αθαδεκατθφ έηνο ρσξίδεηαη ζε δχν αθαδεκατθέο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο γηα εηζδνρή ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ: Φζηλνπσξηλή πεξίνδνο Δαξηλή πεξίνδνο Αίηεζε Δηζδνρήο ζην πξφγξακκα Σεπηέκβξηνο - Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο - Ινχληνο Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο/ηξηεο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ αίηεζε εηζδνρήο είηε ειεθηξνληθά, είηε απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο ηεο πεξηφδνπ εηζδνρήο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Ιλζηηηνχην θαη λα ζπλνδεχεηαη κε θσηναληίγξαθν ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο θαη αληίγξαθν απνιπηεξίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο Αίηεζε Κεηαθνξάο Καζεκάησλ - Ξηζησηηθψλ Κνλάδσλ Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο απφ ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θνιιέγηα ή παλεπηζηήκηα) νη νπνίεο ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο κεηαθεξφκελσλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ αλά κάζεκα είλαη 3. Οη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ Αίηεζε Δηζδνρήο ηνπο, επηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο απφ αλαγλσξηζκέλε ζρνιή ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή/θαη επηθπξσκέλα πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ. Σηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πνπ δφζεθαλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο, ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ν αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη ν βαζκφο. Γεθηά γίλνληαη ηα καζήκαηα κε βαζκφ «C» θαη πάλσ. Μαζήκαηα κε βαζκφ «Pass/Fail» δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε. Όιεο νη αηηήζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3) ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ (transfer credits). Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ απαιιαγψλ εμεηάδνληαη θαη απνθαζίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη γηα θάζε αίηεζε ιακβάλεηαη εηδηθή απφθαζε. Γηα ηελ επηθχξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ απαιιαγψλ θαη ηελ έθδνζε «Βεβαίσζεο Απαιιαγψλ» απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ γηα θάζε κάζεκα, ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο εηζδνρήο θαη ε εγγξαθή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα κάζεκα. Τν πνζφ απηφ δελ επηζηξέθεηαη. Όιεο νη αηηήζεηο ηζρχνπλ κφλν ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ηνπο θαη πξέπεη λα επαλππνβάιινληαη γηα αμηνιφγεζε θαη λα ζπλνδεχνληαη κε φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 4

5 2.3. Γηάξθεηα Φνίηεζεο Η κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ελφο Γηπιψκαηνο είλαη πέληε ρξφληα, απφ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζεο ζην πξφγξακκα. Σε πεξίπησζε πνπ ν ζπνπδαζηήο δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε θνίηεζή ηνπ, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο θαη ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ πνπ ήδε έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαθνπή απηή δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο θαη λννπκέλνπ φηη δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε εθθξεκφηεηα κε ην πξφγξακκα (π.ρ. εμέηαζε/επαλεμέηαζε ζε κάζεκα). Η Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3) δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα επηηξέςεη ζε ζπνπδαζηή λα ζπλερίζεη/νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα έζησ θαη αλ ππεξβαίλεη ηα πην πάλσ ρξνληθά πεξηζψξηα. Κάζε πεξίπησζε εμεηάδεηαη μερσξηζηά θαη ιακβάλεηαη εηδηθή απφθαζε Ξξνυπνζέζεηο απφθηεζεο Γηπισκάησλ θαη Ξηζηνπνηεηηθψλ Κάζε ζπνπδαζηήο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην πξφγξακκα γηα απφθηεζε ελφο Γηπιψκαηνο (Diploma), ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ζεηξά καζεκάησλ, ψζηε λα ζπγθεληξψζεη ηηο απαηηνχκελεο πηζησηηθέο κνλάδεο (credits) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηπιψκαηνο. Γηα θάζε κάζεκα ην νπνίν ν ζπνπδαζηήο παξαθνινπζεί θαη νινθιεξψλεη κε επηηπρία, ηνπ απνλέκεηαη Πηζηνπνηεηηθφ Δπηηπρίαο (Certificate) απφ ην ΑΒΑ Απαηηνχκελεο Ξηζησηηθέο Κνλάδεο αλά Γίπισκα Γεληθήο Τξαπεδηθήο (24.5 πηζησηηθέο κνλάδεο) Τξαπεδηθψλ Λεηηνπξγηψλ (24.5 πηζησηηθέο κνλάδεο) Τν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ πην πάλσ δηπισκάησλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΑΒΑ/ΑΙΒ Καζήκαηα Κάζε κάζεκα, κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ, αληηζηνηρεί ζε πηζησηηθέο κνλάδεο ηηο νπνίεο ζπγθεληξψλεη ν ζπνπδαζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ έθηαζε θαη ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο. Η δηδαζθαιία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη θπξίσο ζηα Διιεληθά. Μαζήκαηα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζηα Αγγιηθά εθφζνλ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ λα δηθαηνινγεί ηε δεκηνπξγία αγγιηθψλ ηκεκάησλ (βι. παξάγξ ). Γηα θάζε κάζεκα παξέρνληαη εμεηδηθεπκέλα βηβιία απφ ην ΑΒΑ ζηελ Διιεληθή ή Αγγιηθή (κφλν γηα ηα Αγγιηθά ηκήκαηα), φπνπ απηφ θξίλεηαη φηη ζπλάδεη κε ηα ηνπηθά δεδνκέλα. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δίλνληαη άιια βηβιία εγθεθξηκέλα ή πξνηεηλφκελα απφ ην ΑΒΑ/ΑΙΒ. Τα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη θάζε αθαδεκατθή πεξίνδν αλαθνηλψλνληαη έγθαηξα απφ ηε Γξακκαηεία θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 5

6 Ξαξαθνινχζεζε - Γηδαζθαιία Καζεκάησλ Θεσξείηαη απαξαίηεην νη ζπνπδαζηέο λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο δηαιέμεηο ησλ καζεκάησλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα θαη λα είλαη αθξηβείο ζηελ ψξα πξνζέιεπζήο ηνπο ζηηο ηάμεηο. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ππεξβνιηθέο ή/θαη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο (πέξαλ ηνπ 20%) είλαη δπλαηφλ λα ιεθζνχλ δηνηθεηηθά θαη αθαδεκατθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο Δγγξαθή Καζεκάησλ θαη Γίδαθηξα Η Πεξίνδνο εγγξαθήο καζεκάησλ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζηε Γξακκαηεία ή ζηνπο θαηά επαξρία Υπεπζχλνπο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ «Αίηεζε Δγγξαθήο Μαζεκάησλ ΑΙΒ», εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Ιλζηηηνχην. Γηα ηελ εγγξαθή ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε ή ε απαιιαγή απφ άιια καζήκαηα φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3) θαη ην ΑΒΑ/ΑΙΒ. Γηα ηελ επηθχξσζε ηεο εγγξαθήο πξνθαηαβάιινληαη ηα δίδαθηξα, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ψξεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ, θαη αλαθνηλψλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εγγξαθψλ. Τα δίδαθηξα αλά κάζεκα είλαη ζπλνιηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: Τέιε Δγγξαθήο ζην ΑΒΑ Βηβιίν/α καζήκαηνο Γηδαζθαιία θαη Αμηνιφγεζε Γηπιψκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά Πξψηε Δμέηαζε Αηηήζεηο εγγξαθήο, πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, εμεηάδνληαη κφλνλ αθνχ θαηαβιεζεί ην θφζηνο εθπξφζεζκεο εγγξαθήο θαη λννπκέλνπ φηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. Καζπζηέξεζε ζηελ εθπιήξσζε νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη (α) ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ζπνπδαζηή (β) ζηε δηαθνπή ηεο θνίηεζήο ηνπ θαη (γ) ζηε κε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ επηηπρίαο Αξηζκφο Φνηηεηψλ αλά ηκήκα Γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο ηκήκαηνο ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 θνηηεηέο, ελψ ν αξηζκφο θνηηεηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο Κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ θαη παξαθνινχζεζε Ο κέγηζηνο αξηζκφο πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εγγξαθεί έλαο ζπνπδαζηήο γηα θάζε θχθιν καζεκάησλ είλαη 6.5, θαη απηέο αληηζηνηρνχλ ζε δπν θχξηα καζήκαηα ηνπ δηπιψκαηνο ηξηψλ (3) κνλάδσλ θαη έλα δεπηεξεχνλ κάζεκα κηζήο κνλάδαο (0.5) Κεηαθνξά καζεκάησλ Οη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα κεηαθέξνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ζηελ επφκελε αθαδεκατθή πεξίνδν. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ε «Αίηεζε Μεηαθνξάο Μαζήκαηνο» θαη λα παξαδίδεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 6

7 ή ζηνπο θαηά επαξρία Υπεπζχλνπο. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Σε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε. Σπκπιεξψλνληαο ηελ πην πάλσ αίηεζε δελ εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ καζήκαηνο. Τν αίηεκα ζα εμεηάδεηαη απφ ηελ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3), ε νπνία θαη ζα απνθαζίδεη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Σηελ πεξίπησζε έγθξηζεο γηα κεηαθνξά ελφο καζήκαηνο, ην κάζεκα κεηαθέξεηαη απηφκαηα γηα παξαθνινχζεζε ζηελ επφκελε αθαδεκατθή πεξίνδν. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 7

8 3. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ 3.1. Πηνηρεία Αμηνιφγεζεο Η αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ βαζίδεηαη ζε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ην θάζε ζηνηρείν θαη ζπλνιηθφ βαζκφ αλαγφκελν ζε πνζνζηηαίεο (%) κνλάδεο. Τν ζηνηρείν ή ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ πηνζεηνχληαη αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ θάζε καζήκαηνο. Μαζήκαηα πνπ δίλνπλ: 3 δ.κ. αμηνινγνχληαη κε εξγαζία (βαξχηεηα: 25% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο) θαη κε γξαπηή εμέηαζε (βαξχηεηα: 75% επί ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο) 2 δ.κ. αμηνινγνχληαη κφλν κε γξαπηή εμέηαζε 1 δ.κ. αμηνινγνχληαη κφλν κε εξγαζία έσο 1 δ.κ. αμηνινγνχληαη είηε κε κηθξή εξγαζία, είηε κε ζχληνκεο εμεηάζεηο. δ.κ.: Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Credits) Γξαπηέο εμεηάζεηο Ο ζπνπδαζηήο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο θάζε θχθινπ καζεκάησλ, ππνρξενχηαη λα πάξεη κέξνο ζηηο ηειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο. Οη γξαπηέο εμεηάζεηο γίλνληαη κεηά ηε ιήμε θάζε θχθινπ καζεκάησλ. Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο απφ ηε Γξακκαηεία θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. Τε δηφξζσζε ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ αλαιακβάλνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ABA/ΑΙΒ, θαζεγεηέο ηνπ IBS SA Διιάδνο. Τν ΑΒΑ/ΑΙΒ δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζην εμήο: Η αληηγξαθή ή ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηηο εμεηάζεηο επηθέξνπλ ηηο απζηεξφηεξεο ησλ πνηλψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, πέξαλ ηνπ κεδεληζκνχ ηεο εμέηαζεο (βι. παξάγξ. 5) Δξγαζίεο Μέξνο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ ζπνπδαζηψλ γίλεηαη κε γξαπηέο εξγαζίεο, ζπλήζσο έθηαζεο ιέμεσλ γηα θάζε κάζεκα, νη νπνίεο ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππε εθηχπσζε καδί κε έλα θσηναληίγξαθν. Τε δηφξζσζε ησλ εξγαζηψλ αλαιακβάλνπλ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΑΒΑ/ΑΙΒ, θαζεγεηέο ηνπ IBS Cyprus Ltd. Τν ΑΒΑ/ΑΙΒ θαη ην IBS SA Διιάδνο δηελεξγνχλ δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο. Τα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε κάζεκα εηνηκάδνληαη απφ θνηλνχ απφ φινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο ζηηο αξρέο θάζε θχθινπ καζεκάησλ. Η δνκή θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ θάζε εξγαζία πξνζδηνξίδνληαη κε ιεπηνκέξεηα γηα θάζε κάζεκα. Σην εμψθπιιν θάζε εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πην θάησ: Ολνκαηεπψλπκν ζπνπδαζηή Αξηζκφο ηαπηφηεηαο Δμεηαδφκελν κάζεκα Θέκα εξγαζίαο Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 8

9 Ηκεξνκελία Όλνκα ππεχζπλνπ θαζεγεηή Όιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ή ζηνπο θαηά επαξρίαλ Υπεπζχλνπο, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ππνβνιήο εξγαζηψλ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Ιλζηηηνχην. Τειεπηαία εκέξα ππνβνιήο εξγαζηψλ θαζνξίδεηαη ζπλήζσο ε δέθαηε κέξα πξηλ ην ηέινο θάζε θχθινπ καζεκάησλ. Δξγαζία, ε νπνία ππνβάιιεηαη κεηά ηελ ηειεπηαία κέξα ππνβνιήο θαη κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ θχθινπ καζεκάησλ ζα ζεσξείηαη «αξγνπνξεκέλε» θαη ζα κεηψλεηαη ε βαζκνινγία ηεο θαηά 10%. Δάλ ε εξγαζία ππνβιεζεί κεηά ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ θχθινπ καζεκάησλ δελ ζα παξαιακβάλεηαη θαη ζα ζεσξείηαη σο κε ππνβιεζείζα. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (βι. παξάγξ. 4.5) δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ησλ πην πάλσ, εμεηάδνληαο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαηά πεξίπησζε. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3) δχλαηαη λα δψζεη γεληθή παξάηαζε ζηηο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ εξγαζηψλ. Δθίζηαηαη ε πξνζνρή ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αλάγθε νη εξγαζίεο αθελφο λα είλαη πξσηφηππεο θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ ζαθή αλαθνξά ζηηο πεγέο άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία. Γηαπηζηψζεηο φηη δελ έρνπλ ηεξεζεί ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά αθαδεκατθήο εληηκφηεηαο, επηθέξνπλ ηηο απζηεξφηεξεο ησλ πνηλψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, πέξαλ ηνπ κεδεληζκνχ ηεο εξγαζίαο (βι. παξάγξ. 5). Όινη νη ζπνπδαζηέο ζα πξέπεη λα θξαηνχλ αληίγξαθα ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο δεηεζνχλ πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ Δπηκέξνπο ζηνηρεία αμηνιφγεζεο Τα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο ελφο καζήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα απνηεινχληαη απφ κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies), ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δεηεζεί ε παξνπζίαζε, εμεηάζεηο, ή άιιεο κνξθέο γξαπηήο εξγαζίαο, ή έλαο ζπλδπαζκφο ησλ πξνεγνπκέλσλ, φηαλ θξίλεηαη αλαγθαίν. Όηαλ ε νινθιήξσζε ελφο καζήκαηνο απνηειείηαη απφ ηε δηεθπεξαίσζε/ζχλζεζε πνιιψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, θάζε έλα απφ απηά ζηαζκίδεηαη θαηάιιεια πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ν ηειηθφο βαζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο Δπηηπρήο νινθιήξσζε καζήκαηνο (Pass) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα κάζεκα αμηνινγείηαη κε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηνηρεία εξγαζίαο, ζα πξέπεη ν ζπνπδαζηήο λα ηα ππνβάιιεη φια αλεμαηξέησο, πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί φηη νινθιήξσζε ην κάζεκα. Βαζκφο ηνπιάρηζηνλ 40% πξέπεη λα επηηεπρζεί γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ καζήκαηνο θαη ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 60% γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Σε πεξίπησζε πνπ έλα κάζεκα αμηνινγείηαη κε έλα κφλν ζηνηρείν (π.ρ. είηε κε εξγαζία είηε κε γξαπηή εμέηαζε) βαζκφο ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 60% πξέπεη λα επηηεπρζεί γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 9

10 3.3. Απνηπρία ζην κάζεκα (Fail) Η κε ππνβνιή θάπνηνπ απαηηνχκελνπ ζηνηρείνπ εξγαζίαο ή ε βαζκνινγία ηνπ κε βαζκφ θάησ ηνπ 40%, αλεμάξηεηα ηεο πςειήο βαζκνινγίαο πνπ επηηπγράλεηαη ζηα άιια ζηνηρεία, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο θαη ζεσξείηαη σο απνηπρία. Αλ ν ζηαζκηθφο κέζνο φξνο γηα θάζε κάζεκα είλαη θάησ απφ ην 60% ηφηε ζεσξείηαη σο απνηπρία ζην κάζεκα (βι. παξάξηεκα Ι.1). Σπνπδαζηήο, ν νπνίνο έρεη απνηχρεη ζε θάπνην κάζεκα, δηθαηνχηαη, γηα αθφκα δπν θνξέο, λα επαλαυπνβάιεη/επαλαιάβεη φια ή κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία εξγαζίαο ηνπ καζήκαηνο αλάινγα κε ην ζηνηρείν ζην νπνίν έρεη απνηχρεη. (βι. παξάξηεκα Ι.2 θαη Ι.3). Η εθ λένπ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη ηελ ακέζσο επφκελε αθαδεκατθή πεξίνδν εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ππνβνιήο εξγαζηψλ θαη γξαπηψλ εμεηάζεσλ, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Ιλζηηηνχην. Σηηο πεξηπηψζεηο επαλάιεςεο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, απαξαίηεηε είλαη ε θαηαβνιή ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεμέηαζεο αλά κάζεκα. Σεκεηψλεηαη πσο ε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο επαλεμέηαζεο κπνξεί λα νδεγήζεη (α) ζηε κε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη (β) ζηε κε έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επηηπρίαο ή παξαθνινχζεζεο. Η Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3) δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ζ έλα θνηηεηή, ν νπνίνο έρεη απνηχρεη 3 θνξέο ζε έλα κάζεκα, λα εγγξαθεί γηα αθφκε κηα θνξά θαη λα ην παξαθνινπζήζεη εθ λένπ. Σε ηέηνηα πεξίπησζε, ν ζπνπδαζηήο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη φια ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηνο λννπκέλνπ φηη ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε ρξφληα (βι. παξάγξ. 2.4) Ρειηθή Βαζκνινγία Η ηειηθή βαζκνινγία έρεη θιίκαθα απφ 0-100% θαη ππνινγίδεηαη κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην αξηζκφ (.49,.50). Η βάζε γηα ηελ ηειηθή βαζκνινγία είλαη ην 60%. Ξίλαθαο Ρειηθήο Βαζκνινγίαο Α = Άξηζηα % Β = Λίαλ Καιψο 80-89% C = Καιψο 70-79% D = Μέηξηα 60 69% F5 = Απνηπρία 50 59% F4 = Απνηπρία 40 49% F3 = Απνηπρία 30 39% F2 = Απνηπρία έσο 29% FC = Απνηπρία ιφγσ ρακειήο βαζκνινγίαο (θάησ ηνπ 40%) ζε θάπνην απφ ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο αλεμάξηεηα απφ ην ζπλνιηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο 3.5. Αίηεζε Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο Ρειηθψλ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ Κάζε Σπνπδαζηήο, ν νπνίνο έρεη απνηχρεη ζε κάζεκα, δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη αίηεζε γξαπηήο αλάιπζεο ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δνθηκίνπ ηεο ηειηθήο εμέηαζεο ηνπ, εληφο 15 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ππνβάιινληαο ην ζρεηηθφ έληππν «Αίηεζε Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο Τειηθψλ Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ» θαη θαηαβάιινληαο ην Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 10

11 δηθαίσκα ηνπ θαζνξηζκέλνπ πνζνχ αλά κάζεκα. Η αλάιπζε ηνπ εμεηαζηηθνχ δνθηκίνπ γίλεηαη κφλν κηα θνξά γηα θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν ζπνπδαζηήο, πνπ επηζπκεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία απηή, γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ε βαζκνινγία ηνπ, αιιά ηελ αθνινπζεί γηα λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν βειηίσζήο ηνπ. Ωο εθ ηνχηνπ δελ γίλεηαη δεθηή αίηεζε γηα εθ λένπ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο (αλαβαζκνιφγεζε) νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ αθνξά ην κάζεκα (π.ρ. ηειηθή εμέηαζε, εξγαζία). Η απάληεζε, ε νπνία ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αμηνινγεηή, ζα είλαη γξαπηή θαη ζα παξαδίδεηαη ζην ζπνπδαζηή πεξίπνπ 40 εκέξεο απφ ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Αληίγξαθν ηεο απάληεζεο ζα απνζηέιιεηαη θαη ζην Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η απάληεζε ζα πεξηιακβάλεη ηξία κέξε: Κέξνο πξψην: Αλαιπηηθή βαζκνινγία θαηά ζέκα θαη εξψηεζε ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε βαζκνινγία. Κέξνο δεχηεξν: Δπηζήκαλζε ησλ ειιείςεσλ θαη ιαζψλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηα ζρεηηθά ζρφιηα, ηελ αηηηνιφγεζε ηεο δνζείζαο αλεπαξθνχο βαζκνινγίαο θαη ησλ ιφγσλ ηεο απνηπρίαο. Κέξνο ηξίην: Σπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ζηηο απαληήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ γξαπηνχ. Τπρφλ επηπιένλ επεμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ζα παξέρνληαη πξνθνξηθά απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαβνιή Δμέηαζεο Σε πεξηπηψζεηο πνπ ζπνπδαζηήο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ αμηνιφγεζήο ηνπ ή λα παξνπζηαζηεί ζε εμέηαζε ιφγσ έθηαθηεο εμαηξεηηθήο πεξίπησζεο (π.ρ. ζνβαξήο αζζέλεηαο) έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη «Αίηεζε Αλαβνιήο Δμέηαζεο» θαη λα κεηαθέξεη ηελ εμέηαζε ή ηελ ππνβνιή ηεο εξγαζίαο ηνπ ηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν. Η αίηεζε πξέπεη λα παξαδίδεηαη δηά ρεηξφο ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, ή ζηνπο θαηά επαξρία Υπεπζχλνπο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ πξσηφηππή ηνπο κνξθή, εληφο ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη κέρξη θαη κηα βδνκάδα κεηά ηε ιήμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. Η κεηαθνξά εμέηαζεο γηα θάπνην κάζεκα είλαη δπλαηφ λα γίλεη κέρξη θαη ηξεηο θνξέο. Οη αηηήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ηα πην πάλσ θξηηήξηα δελ ζα εμεηάδνληαη. Η κεκνλσκέλε κεηαθνξά ελφο ζηνηρείνπ αμηνιφγεζεο πέξαλ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο ΓΔΝ είλαη δπλαηή εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο καζεκάησλ πνπ ε αμηνιφγεζή ηνπο δελ πεξηιακβάλεη ηε γξαπηή εμέηαζε. Σε πεξίπησζε πνπ ζπνπδαζηήο δελ έρεη ππνβάιεη θάπνην απφ ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ή απνπζίαδε αδηθαηνιφγεηα απφ γξαπηή εμέηαζε ζα βαζκνινγείηαη κε απνηπρία ζην κάζεκα (Fail). Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 11

12 4. ΝΟΓΑΛΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 4.1. Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (ΓΠ) Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή θαη επηβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία/εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε πξνγξακκάησλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γηεπζπληήο Ο Γηεπζπληήο είλαη κέινο ηνπ ΓΣ θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηεχζπλζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, εθηειεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ, πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δηνηθεί ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή Η Αθαδεκατθή Δπηηξνπή έρεη ηελ εθηειεζηηθή επζχλε θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΑΙΒ. Δμεηάδεη ηελ χπαξμε τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων και καθορίζει την επιβολή των ποινών (βλ. παράγρ. 5). Η Αθαδεκατθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ: ηνλ Πξφεδξν IBS ΑΔ ην Γεληθφ Αθαδεκατθφ Γηεπζπληή (Α.Γ. IBS ΑΔ) θαη ην Γηεπζπληή Πξνγξάκκαηνο IBS Cyprus Ltd 4.4. Γεληθφο Αθαδεκατθφο Γηεπζπληήο Ο Γεληθφο Αθαδεκατθφο Γηεπζπληήο είλαη κέινο ηεο Αθαδεκατθήο Δπηηξνπήο. Σε ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζπληή Πξνγξάκκαηνο θαη αθνινπζψληαο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΑΒΑ: α. Γηεπζχλεη ηηο αθαδεκατθέο ππνζέζεηο θαη παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ αθαδεκατθήο ζθνπηάο. β. Παξαθνινπζεί ηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο, εθαξκφδνληαο ηπρφλ αλαπξνζαξκνγέο/πξνζζήθεο λέσλ γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο δηδαθηέαο χιεο. γ. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ θαη ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ Γηεπζπληήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ο Γηεπζπληήο Πξνγξάκκαηνο είλαη κέινο ηεο Αθαδεκατθήο Δπηηξνπήο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Αθαδεκατθφ Γηεπζπληή, έρεη ηελ επζχλε ηεο γεληθήο παξαθνινχζεζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ. Σηα θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλνληαη ε αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ε ελεκέξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηε θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ζπνπδαζηψλ. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 12

13 5. ΞΔΗΘΑΟΣΗΘΑ ΞΑΟΑΞΡΩΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΗΛΔΠ Ωο πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ζεσξνχληαη ελέξγεηεο πνπ θνηλψο ραξαθηεξίδνληαη σο αληηδενληνινγηθέο, θαζψο επίζεο θαη ελέξγεηεο πνπ είηε πξνζβάιινπλ είηε εκπνδίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο αληηδενληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηηο εμεηάζεηο θαη κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (π.ρ. παξάιεηςε αλαθνξάο ζηηο πεγέο πιεξνθνξηψλ θαη θεηκέλσλ ινγνθινπή (plagiarism)). Οη παξαβάζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο επηθέξνπλ ηε κέγηζηε ησλ πνηλψλ. Τν Πεηζαξρηθφ Σπκβνχιην θαιεί ηνλ παξαβάηε ζε έγγξαθε απνινγία ή/θαη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε. Οη πνηλέο, νη νπνίεο θαηαρσξνχληαη ζην θάθειν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αλαθνηλψλνληαη δεκφζηα, κπνξεί λα είλαη κηα ή/θαη ζπλδπαζκφο ησλ πην θάησ: Θέζε ππφ επηηήξεζε Έγγξαθε επίπιεμε Πξφζηηκν (ηνπιάρηζηνλ δηπιάζην ηεο αμίαο ηεο πιηθήο θαηαζηξνθήο) Πξνζσξηλή απνβνιή Γηαθνπή ηεο θνίηεζεο (πξνζσξηλή ή θαη νξηζηηθή) Γηαγξαθή απφ ηα κεηξψα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 6. ΡΔΙΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ Η Αθαδεκατθή Δπηηξνπή (βι. παξάγξ. 4.3) είλαη ππεχζπλε γηα φπνηα ζέκαηα δελ δηεπθξηλίδνληαη είηε ζηνλ Καλνληζκφ είηε ζηηο ζρεηηθέο παξαπνκπέο πνπ αλαθέξζεθαλ θαζψο θαη γηα θάζε αλαζεψξεζε ηνπ παξφληνο ή γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη θαη πνπ αληίθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ. Κάζε πξνεγνχκελε απφθαζε αληίζεηε πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 13

14 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 1. Βαζκνινγίεο Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα πνπ ιακβάλεη Σπλνιηθή βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 60 ζεσξείηαη επηηπρψλ/νχζα (Α, B, C, D) λννπκέλνπ φηη ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο Σπλνιηθήο βαζκνινγίαο (π.ρ. Δξγαζία, Γξαπηή Τειηθή Δμέηαζε) έρεη βαζκνινγίεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο κε ην 40. Ξαξάδεηγκα: C Πην Ππνπδαζηή δίλεηαη: PASS PASS C PASS Σε πεξίπησζε πνπ Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ιάβεη ζπλνιηθή βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 60 ΑΙΙΑ ζε έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο Σπλνιηθήο βαζκνινγίαο έρεη βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 40 ηφηε ζην κάζεκα ζεσξείηαη απνηπρψλ/νχζα (FC - FAIL). Ξαξάδεηγκα: FC Πην Ππνπδαζηή δίλεηαη: FAIL PASS FC - FAIL Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ιάβεη ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 60 ηφηε ζην κάζεκα ζεσξείηαη απνηπρψλ/νχζα (F5, F4, F3, F2). Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 14

15 2. Δπαλαυπνβνιή ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα κάζεκα 2.1. Απνηπρία κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 60 Αλ ε Δξγαζία θαη ε Γξαπηή Ρειηθή Δμέηαζε ιάβνπλ βαζκνινγίεο κηθξφηεξεο ηνπ 60 ηφηε ν Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηελ Δξγαζία εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ θαη λα ιάβεη κέξνο ζηηο Γξαπηέο Δμεηάζεηο ηεο επνκέλεο αθαδεκατθήο πεξηφδνπ. Ξαξάδεηγκα: F4 Πην Ππνπδαζηή δίλεηαη: FAIL FAIL FAIL F4 Αλ ε Δξγαζία ιάβεη βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 60 ηφηε ν Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ππνρξενχηαη λα ιάβεη κέξνο κφλν ζηηο Γξαπηέο Δμεηάζεηο ηεο επνκέλεο αθαδεκατθήο πεξηφδνπ. Ξαξάδεηγκα: F5 Πην Ππνπδαζηή δίλεηαη: PASS FAIL FAIL F5 Αλ ε Γξαπηή Ρειηθή Δμέηαζε είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 60 ηφηε ν Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ κφλν ηελ Δξγαζία εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ. Ξαξάδεηγκα: F5 Πην Ππνπδαζηή δίλεηαη: FAIL PASS FAIL F Απνηπρία κε ζπλνιηθή βαζκνινγία κεγαιχηεξε ή ίζε κε ην 60 Δθφζνλ ε Δξγαζία είλαη κηθξφηεξε ηνπ 40 ηφηε ν Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ κφλν ηελ Δξγαζία εληφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ. Ξαξάδεηγκα: FC Πην Ππνπδαζηή δίλεηαη: FAIL PASS FAIL - FC Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 15

16 3. Δπαλαυπνβιεζείζεο Δξγαζίεο θαη Δπαλάιεςε Γξαπηψλ Δμεηάζεσλ (Resits) Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εθ λένπ ηελ Δξγαζία ελφο καζήκαηνο, ηφηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηηο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε Δξγαζία κε ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία. Σηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ Σπνπδαζηήο/Σπνπδάζηξηα ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηελ Γξαπηή Δμέηαζε ελφο καζήκαηνο (Resit) ηεο επφκελεο αθαδεκατθήο πεξηφδνπ, ηφηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Σπλνιηθήο βαζκνινγίαο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε βαζκνινγία ηεο πην πξφζθαηεο Γξαπηήο Δμέηαζεο. Ινχιηνο 2012 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο 16

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (GENERAL BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ IBS CYPRUS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ICBC) ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα