Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mελέτη Κόστους-Οφέλους"

Transcript

1 Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Μάρτιος 2011 Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 1/39

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Εργου Ποσοτικά και ποιτικά χαρακτηριστικά των Α.Σ.Α. Αττικής ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση της επένδυσης Ανάλυση της επένδυσης και των επανεπενδύσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παραδοχές οικονομικής ανάλυσης Ανάλυση εξόδων Ανάλυση εσόδων Καθορισμός του Τέλους Χρήσης ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Προδιορισμός του Τέλους Χρήσης Προδιορισμός Κοινοτικής Συνδρομής Ανάλυση Νεκρού Σημείου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 2/39

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρούσα μελέτη Κόστους-Οφέλους που αφορά το συγχρηματοδοτούμενο Έργο: «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α. εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής» εκπονείται στα πλαίσια της από σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της Ι.Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. «Σύμβουλος Υποστήριξης Ε.Δ.Α. σε δράσεις Περιβάλλοντος» που σκοπό έχει την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημοσίων Εργων (Δ.Δ.Ε.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ειδικότερα δε σε συνέχεια της 5529/ επιστολής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Αττικής για την «επικαιροποίηση, τεκμηρίωση και περαιτέρω ανάλυση της μελέτης Κόστους / Οφέλους» για το εν θέματι Εργο. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας είναι: Η επικαιροποίηση, Η τεκμηρίωση με τη χρήση παραμέτρων και Η περαιτέρω ανάλυση της μελέτης Κόστους / Οφέλους για το εν θέματι Εργο, που έχει ήδη παραδόσει η εταιρεία BDO βάσει σχετικής σύμβασης με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Η τελική πρόταση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης των Α.Σ.Α. Για την τεκμηρίωση της τελικής πρότασης, εκτός των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων της σχετικής Ανάλυσης, η παρούσα μελέτη έλαβε επίσης υπόψη τα εξής: το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, τη Μελέτη Επιλογής Τεχνολογιών που εκπονήθηκε από την Κ/Ξ «Enviroplan Α.Ε. Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Ι.Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» χωροθέηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στο Δυτικό Τομέα της Π.Α.Μ.Θ. τις βασικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτορυγίας των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και ιδιαίτερα: την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού και χαρτιού), την (πιθανή) παραγωγή και αξιοποίηση καύσιμου μίγματος από τα απορρίμματα με τη μορφή RDF ή SRF, Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 3/39

4 την ανάκτηση ενέργειας μέσω της (πιθανής) αναερόβιας χώνευσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α., την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost), τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ανακτώμενων προϊόντων & υλικών, όπως προδιαγράφονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Μ.Ε.Α., όπως οι επιμέρους δυναμικότητες, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κόστη λειτουργίας, η ενεργειακή κατανάλωση κλπ το επιτρεπόμενο ποσοστό υπολλειμμάτων για διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Υ. Για την ανάλυση Κόστους / Οφέλους ελήφθη υπόψη το ύψος επένδυσης, το κόστος λειτουργίας των Μ.Ε.Α., η Δημόσια Συυμετοχή, τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση υλικών & ενέργειας και από την είσπραξη Τέλους Χρήσης). Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 4/39

5 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σκοπός του εν θέματι έργου είναι η επίτευξη μακροχρόνιας και συμβατής προς την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία λύσης στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) στην περιοχή της Αττικής. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές υποδοχής και επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς επίσης τις δυνατότητες των διαθέσιμων αδειοδοτημένων χώρων στην Αττική και τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου η περιοχή της Αττικής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως προς τη μείωση της ταφής των βιοαποδομήσιμων στοιχείων των απορριμμάτων, προσδιορίστηκε η ποσότητα των Α.Σ.Α τόνων ετησίως. Η ποσότητα αυτή πρέπει να τύχει επεξεργασίας και διαχείρισης σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία. Η επίτευξη των στόχων της επεξεργασίας των Α.Σ.Α. υλοποιείται σε εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Αττικής προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων μονάδων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, εκ των οποίων μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής (Φυλή) δυναμικότητας τόνων ετησίως, μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια) δυναμικότητας τόνων ετησίως, μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) δυναμικότητας τόνων ετησίως και μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) δυναμικότητας τόνων ετησίως. Η μελέτη - κατασκευή των Μονάδων αυτών θα γίνει από τον Ανάδοχο (μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού Ε.Ε.Σ. Α.Ε.) η οποία αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση τους με Ίδια Κεφάλαια που θα συνεισφέρει ο Ανάδοχος, Επιχορήγηση που θα λάβει από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους και Δάνεια που θα εξασφαλίσει. Η λειτουργία των νέων αυτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνει: 1) Tην εξεύρεση άμεσης λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής ενόψει του επικείμενου κορεσμού των υπαρχόντων διατιθέμενων χώρων υγειονομικής ταφής. 2) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος 2013 καθώς και το έτος ) Την αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους καθώς και την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά την διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων. 4) Την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων υλικών με υψηλή θερμογόνο δύναμη για ενεργειακή αξιοποίηση τους. 5) Την παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 5/39

6 Το Μοντέλο Δημοπράτησης που έχει επιλεγεί είναι αυτό της Πρωτοβουλίας Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (Private Finance Initiative - PFI) και συμμετοχή του Δημοσίου στην επένδυση, με τη μορφή Επιχορήγησης (Εθνικής και Κοινοτικής). Ο Ανάδοχος θα συστήσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ ΑΕ) η οποία και θα αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία και εν γένει διαχείριση των Μονάδων Επεξεργασίας των Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) για είκοσι (20) έτη. Πλεονεκτήματα της ανωτέρω μεθόδου Δημοπράτησης αποτελούν τα εξής: Σχετική μικρή συμμετοχή του Δημοσίου στην επένδυση (της τάξης του 25%). Αξιοποίηση των δυνατοτήτων (τεχνικών & χρηματοοικονομικών) του Παραχωρησιούχου στην κατασκευή, λειτουργία και εν γένει διαχείριση των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Αποπληρωμή του Παραχωρησιούχου για την κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των Μ.Ε.Α. μέσω Τέλους Χρήσης (Gate Fee) σε βάθος είκοσι (20) ετών. 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Εργου Οι εν θέματι εργασίες θα υλοποιούνται μέσω της διαχείρισης έργων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων/απορριμμάτων. Προς το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα συστήσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ) η οποία θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, μελέτη και κατασκευή των έργων και θα προβεί στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα αναλάβει να, σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να λειτουργεί τις κάτωθι αναφερόμενες μονάδες εντός των επιμέρους Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας Αττικής, που έχουν χωροθετηθεί με το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 και οι οποίες περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Αττικής που έχει εγκριθεί με την υπ αριθμόν 319/Φ.περ.Σ-Α/06/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής: Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν οι κάτωθι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) με σκοπό την 20ετή λειτουργία τους, ως εξής: 1. Το Εργοστάσιο Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως θα κατασκευασθεί στη θέση Σκαλιστήρι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής. Θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης ~ m 2, Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 6/39

7 που βρίσκεται εντός της χωροθετημένης έκτασης για την κατασκευή λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη Φυλή. 2. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως, που θα κατασκευασθεί στα Άνω Λιόσια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Άνω Λιοσίων του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής θα χωροθετηθεί σε δυο οικόπεδα έκτασης ~ m 2 & ~ m 2 αντίστοιχα. 3. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως στην Βορειοανατολική Αττική θα κατασκευασθεί στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Γραμματικού. του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής του Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό Αττικής). Θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης ~ m 2, που βρίσκεται εντός της χωροθετημένης έκτασης για την κατασκευή της Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής. 4. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας των Συμμείκτων Αστικών Απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως στην Νοτιοανατολική Αττική θα κατασκευασθεί στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κερατέας του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής. Θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης ~ m 2, που βρίσκεται εντός της χωροθετημένης έκτασης για την κατασκευή της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής. Η τεχνολογία που θα εφαρμοσθεί κατά την κατασκευή και λειτουργία της κάθε επιμέρους Μονάδας Επεξεργασίας θα αποσκοπεί: είτε μόνον στην παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και στην παραγωγή στερεού καυσίμου με αερόβια βιολογική σταθεροποίηση, είτε μόνον στην παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικού κλάσματος, το οποίο θα υφίσταται αναερόβια ή αερόβια χώνευση, είτε σε συνδυασμό των παραπάνω σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που τίθενται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου. Η λογική της υιοθέτησης της λύσης παραγωγής καυσίμου με αερόβια βιολογική σταθεροποίηση των απορριμμάτων αποσκοπεί στην παραγωγή καυσίμου με υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων υλικών (χαρτί, οργανικά), ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική συμβολή στη μείωση συσσώρευσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά την καύση του καυσίμου. Επίσης με την αφαίρεση της υγρασίας κατά την βιολογική σταθεροποίηση οι διαχωρισμοί που ακολουθούν για τον εξευγενισμό του καυσίμου Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 7/39

8 καθίστανται πολύ αποδοτικοί και η αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας που εκλύεται κατά τις βιολογικές δράσεις συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ξήρανση των υλικών. Υιοθετήθηκε επίσης η παραγωγή ανακυκλώσιμων σε κάθε περίπτωση, επειδή κάθε τεχνική επεξεργασία των απορριμμάτων θα πρέπει να αποσκοπεί αρχικά στην ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχονται σε αυτά και στη συνέχεια στην ανάκτηση ενέργειας από αυτά. Η λογική αυτή αποσκοπεί όχι μόνον στον περιορισμό της συσσώρευσης, αλλά και στην ελάττωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι με την ανακύκλωση των υλικών αποφεύγεται η εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από τις βιομηχανίες που αξιοποιούν τα υλικά της ανακύκλωσης. Αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω Μ.Ε.Α. ισχύουν τα εξής: 1. Για την υπ αριθμ.1 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής. 2. Για την υπ αριθμ.2 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός των ορίων του Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής. 3. Για την υπ αριθμ. 3 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) (ΦΕΚ 1350Β/2009)] για τη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. 4. Για την υπ αριθμ. 4 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με τη με α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) αυτή έχει χωροθετηθεί σε γήπεδο έκτασης 540 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Κερατέα Αττικής, στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής αντίστοιχα. Τέλος, έχει εκπονηθεί «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία συνέκρινε σύγχρονες διαθέσιμες τεχνολογίες και επέλεξε τις πλέον κατάλληλες για τις συνθήκες της περιοχής του λεκανοπέδιου Αττικής λαμβάνοντας υπόψη το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων τη σύσταση των Α.Σ.Α. τους διαθέσιμους χώρους και το χρονοδιάγραμμά εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Διαχειριστικό Σχέδιο των απορριμμάτων της Αττικής. Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε τόσο με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.K.Ν.Α. όσο και με απόφαση της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Αττικής. Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 8/39

9 2.2.2 Ποσοτικά και ποιτικά χαρακτηριστικά των Α.Σ.Α. Αττικής Όσον αφορά την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων, στόχος είναι η περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισμός της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας (μείωση επικινδυνότητας) των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή, ειδικότερα δε των βιοαποδομήσιμων κλασμάτων. Ο στόχος αυτός έχει εξειδικευτεί ποσοτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο στα πλαίσια της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων για το Νομό Αττικής. Προκειμένου να γίνει η στοχοθέτηση για τα ΒΑΑ χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη μελέτη: «Στρατηγική διαχείρισης βιοποδομήσιμων αποβλήτων Ελλάδας» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη μελέτη αυτή τίθενται ποσοτικοί στόχοι για την μέγιστη ποσότητα βιοαποδομήσιμου κλάσματος που μπορεί να οδηγείται σε ΧΥΤΑ κατά τα έτη 2010, 2013 και 2020, σε εθνικό επίπεδο. Οι στόχοι υπολογίστηκαν θεωρώντας αύξηση απορριμμάτων 35% στην εικοσαετία (δηλαδή 1,5% ετησίως) και σύσταση των απορριμμάτων αυτή που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Σχεδιασμό. Από τις ποσότητες των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που υπολογίζονται αφαιρούνται οι υφιστάμενες και οι αναμενόμενες ποσότητες χαρτιού που ανακυκλώνονται βάσει των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), εφόσον η ανακύκλωση περιλαμβάνεται στην έννοια της επεξεργασίας (Άρθρο 2 ΚΥΑ Η.Π /3508). Για την ποσοτικοποίηση των στόχων στην περιοχή μελέτης ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: Υπολογίστηκε η ποσότητα των ΒΑΑ της περιοχής μελέτης, με βάση τις ποσότητες των Α.Σ.Α., και λαμβάνοντας ετήσια αύξηση 1,5% και θεωρώντας ως μέση σύσταση την προκύπτουσα από τα προγράμματα αναλύσεων του ΕΣΔΚΝΑ. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την σύσταση αυτή, το ποσοστό των ζυμώσιμων, του χαρτιού και των ξύλου-χόρτου, ήτοι του βιαποδομήσιμου κλάσματος στην περιοχή μελέτης, είναι ίσο με 71%. Το ίδιο ποσοστό προκύπτει για το βιοαποδομήσιμο κλάσμα της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την ποιοτική σύσταση του Εθνικού Σχεδιασμού (ΚΥΑ 50910/2727/2003). Σε επίπεδο χώρας έχουν εκτιμηθεί τόσο οι ποσότητες ΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του ΕΣΔΑ για το έτος 2001, όσο και οι ποσότητες ΒΑΑ σε επίπεδο χώρας με ετήσια αύξηση 1,5% και μέση σύσταση αυτήν του Εθνικού Σχεδιασμού (ΚΥΑ 50910/2727/2003). Έτσι εκτιμώνται σε επίπεδο χώρας οι ποσοτικοί στόχοι του ΕΣΔΑ για τα προς επεξεργασία ΒΑΑ των ετών 2010, 2013 και Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 9/39

10 Ομοίως, και με μέση σύσταση αυτήν του ΕΣΔΚΝΑ, εκτιμήθηκαν και οι ποσοτικοί στόχοι της περιοχής μελέτης για τα προς εξεργασία ΒΑΑ των ετών 2010, 2013 και Αφαιρώντας την ποσότητα που πρέπει να υφίσταται επεξεργασία από τη συνολική ποσότητα των ΒΑΑ που παράγονται στην περιοχή μελέτης προκύπτει η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που «επιτρέπεται» να οδηγείται απευθείας προς ταφή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2-1: Στόχοι του ΠΕ.Σ.Δ.Α. για τη διαχείριση του Β.Α.Α. των Α.Σ.Α. ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) του ΠΕΣΔΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ) του ΠΕΣΔΑ ΒΑΑ προς εκτροπή (στόχοι) ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΑΑ προς ταφή Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 10/39

11 Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η ποσότητα των Α.Σ.Α. που θα οδηγείται προς επεξεργασία στις Μ.Ε.Α. έχει ως εξής: Πίνακας 2-2: Ποσότητα Α.Σ.Α. προς επεξεργασία Νο1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΑΕ) ΒΑΑ Μ.Ε.Α. (ΤΑΕ). Απόδοση ΕΚΤΡΟΠΗ (ΤΑΕ) Ε.Μ.Α.Κ. Ι % Μ.Ε.Α. ΠΡΟΔΙΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ % Μ.Ε.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ % Μ.Ε.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ % Ε.Μ.Α. ΙΙ Α.Λιοσίων % Μ.Ε.Α. Φυλής % Κ.Δ.Α.Υ. (σύνολο) % ΣΥΝΟΛΟ % Τα παραπάνω αναμενόμενα αποτελέσματα από την Επεξεργασίας των Α.Σ.Α. μέσω του συνόλου των Μονάδων Βιολογικής / Μηχανικής Επεξεργασίας πρέπει να συγκριθούν με τον παρακάτω Πίνακα που δείχνει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σχετικά με την εκτροπή του Β.Α.Α. εντός του έτους Πίνακας 2-3: Ποσότητα Α.Σ.Α. προς επεξεργασία Νο2 ΕΤΟΣ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΒΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΑ προς εκτροπή ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΑ προς ταφή Ετσι, χωρίς επεξεργασία μένουν ~ τόνοι/έτος. Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστούν και οι αυξανόμενες ποσότητες των Α.Σ.Α. συγκριτικά με τη συνολική δυναμικότητα των σχεδιαζόμενων Μ.Ε.Α. που προφανώς μένει διαχρονικά σταθερή. Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 11/39

12 Η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εισερχόμενων απορριμμάτων σε όλα τα εργοστάσια, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί από τους διαγωνιζόμενους για τους υπολογισμούς τους, είναι ως εξής: Πίνακας 2-4: Ποιοτική σύσταση των προς επεξεργασία Α.Σ.Α. ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ Περιεκτικότητα, % κ.β. επί υγρής βάσεως Ζυμώσιμα 41% Χαρτί, χαρτόνι 29% Σιδηρούχα μέταλλα 2,6% Μη σιδηρούχα μέταλλα 0,9% Πλαστικά 14% Πολυολεφίνες (φύλλο πλαστικού 5,5%, ΡΕ-ΡΡ 2,4%) 7,9% PVC 1,8% PET, υπόλοιπα πλαστικά (ΡΕΤ 2,15%, υπόλοιπα πλαστικά 2,15%) 4,3% Γυαλί 3,5% Διάφορα* 7,5% Αδρανή 1,5% ΣΥΝΟΛΟ 100% * Στην κατηγορία «Διάφορα» περιλαμβάνονται δέρματα, λάστιχα, ξύλα, υφάσματα, πάνες κλπ. Τέλος, κατά τη λειτουργία τους, οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) πρέπει να πληρούν όλες τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις σχεδιασμού που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου και ιδιαίτερα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Μέρος 1. Οι απαιτήσεις αυτές κυρίως αφορούν τα παρακάτω: Ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενου καυσίμου. Ποσοστά ανάκτησης υλικών προς ανακύκλωση. Ποσοστά καθαρότητας υλικών προς ανακύκλωση. Ποσοστά εκτροπής προς τους Χ.Υ.Τ.Υ. Στο επόμενο Σχήμα παρουσιάζεται η προτεινόμενη δομή του Έργου: Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 12/39

13 Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 13/39

14 2.3 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για την υλοποίηση των ανωτέρω Μ.Ε.Α. θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες εδαφικές εκτάσεις εντός των εγκεκριμένων Ο.Ε.Δ.Α. Αττικής, για τις οποίες έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις, ειδικότερα δε: 1. Στην Ο.Ε.Δ.Α. Δ. Αττικής (θέση Φυλή) εδαφική έκταση επιφανείας 100 περίπου στρεμμάτων. 2. Στην Ο.Ε.Δ.Α. Δ. Αττικής (θέση Άνω Λιόσια) δύο εδαφικές εκτάσεις επιφανείας 60 και 30 περίπου στρεμμάτων. 3. Στην Ο.Ε.Δ.Α. ΒΑ Αττικής (θέση Γραμματικό) εδαφική έκταση επιφανείας περίπου 40 στρεμμάτων. 4. Στην Ο.Ε.Δ.Α. ΝΑ Αττικής (θέση Κερατέα) εδαφική έκταση επιφανείας περίπου 40 στρεμμάτων. Αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω Μ.Ε.Α. ισχύουν τα εξής: Για την υπ αριθμ.1 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής. Για την υπ αριθμ.2 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός των ορίων του Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής. Για την υπ αριθμ. 3 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) (ΦΕΚ 1350Β/2009)] για τη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Για την υπ αριθμ. 4 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με τη με α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) αυτή έχει χωροθετηθεί σε γήπεδο έκτασης 540 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Κερατέα Αττικής, στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής αντίστοιχα. Με βάση τους εγκριθέντες Περιβαλλοντικούς Ορους των έργων (Α.Ε.Π.Ο.) τα Ισοζύγια Μάζας / Ενέργειας, επί των οποίων βασίζονται οι υπολογισμοί των εσόδων / εξόδων, έχουν ως εξής: Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 14/39

15 Πίνακας 2-5: Ισοζύγια Μάζας / Ενέργειας Μ.Ε.Α. ΣΕΝΑΡΙΟ ΙV ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ - Α.Ε.Π.Ο. ΣΕΝΑΡΙΟ ΙV ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ - Α.Ε.Π.Ο. ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ - Α.Ε.Π.Ο. Από το νέο ΕΜΑ ΙΙ Είσοδος t/y Total(t/y) Ποσότητα, τόνοι/έτος Ποσότητα, t/έτος, w.w. Α.Σ.Α Ανάκτηση Fe Ανάκτηση Fe Νερό Ανάκτηση Al Ανάκτηση Al Σύνολο Πλαστικές συσκευασίες Παραγωγή RDF Έξοδος Χαρτί Πλαστικές συσκευασίες Ανακυκλώσιμα Compost Χαρτί CLO RDF/SRF Υπόλειμμα Υλικό προς βιοαέριο Υπόλειμμα Παραγωγή RDF Βιοαέριο (m3/yr) Από την Εγκατάσταση Αναερόβιας Χώνευσης Υδρατμοί-πτητικά Ενέργεια προς εκμετάλλευση (MW) 4,1 Ποσότητα, t/έτος, w.w. Υπόλειμμα Υλικό τύπου Compost Νερό από αφυδάτωση Υπόλειμμα Σύνολο Βιοαέριο (m3/έτος) Ενέργεια προς εκμετάλλευση (MW) 1,5 Ποσότητα, τόνοι/έτος Ανάκτηση Fe Από την βιολογική ξήρανση: Ανάκτηση Al Ποσότητα, t/y w.w. Πλαστικές συσκευασίες Ανάκτηση Fe Χαρτί Ανάκτηση Al Compost Παραγωγή SRF Παραγωγή RDF Υπόλειμμα Υπόλειμμα Βιοαέριο (m3/yr) Ενέργεια προς εκμετάλλευση (MW) 1,3 2,6 Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 15/39

16 3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Η οικονομική ανάλυση ενός Επενδυτικού Σχεδίου ξεκινάει με ελλιπή δεδομένα και σημαντικά στοιχεία αβεβαιότητας. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η διερεύνηση βιωσιμότητας του έργου «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α. εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής» σε σχέση με τον καθορισμό του ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, παράλληλα με λοιπά κριτήρια που παρατίθενται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου. Στα πλαίσια της παρούσας θα γίνουν οι παρακάτω οικονομικές αναλύσεις: 1. Ανάλυση Εσόδων Εξόδων Καθορίζονται τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα, με βάση τα παραγόμενα προϊόντα των Μ.Ε.Α. και υπολογίζονται τα προβλεπόμενα ετήσια έξοδα που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος «Επεξεργασία Τελική Διάθεση» των απορριμμάτων. 2. Ανάλυση βιωσιμότητας με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας της Επένδυσης, με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εξετάζεται: ο προβλεπόμενος Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης και οι προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές της επένδυσης, ενώ καθορίζεται ο Συντελεστής Εσωτερικής Απόδοσης (IRR) των Ιδίων Κεφαλαίων. Η οικονομική ανάλυση συνοδεύεται επίσης από Ανάλυση Ευαισθησίας: του Συντελεστή Εσωτερικής Απόδοσης (IRR) των Ιδίων Κεφαλαίων. Τέλος, σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. αυτό καθορίζεται ως Τέλος Λειτουργίας / τόνο υπολειμμάτων, όπως αναφέρεται και στα επόμενα. 3.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Στην ανάλυση έχει γίνει η παραδοχή ότι το Έργο θα ανατεθεί σε Ανάδοχο / Παραχωρησιούχο την 01/07/2012. Η ολοκλήρωση των Μ.Ε.Α. θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. Τελικά, η επένδυση / κατασκευή του Έργου θα ολοκληρωθεί την 30/06/2015. Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 16/39

17 Για την απλοποίηση της ανάλυσης έχει γίνει έγινε η παραδοχή ότι η κατασκευή όλων των Μ.Ε.Α. θα ξεκινήσει ταυτόχρονα, ενώ ταυτόχρονη θα είναι και η ολοκλήρωσή τους. Η λήξη της περιόδου Παραχώρησης θα λήξει την Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται τα εξής: Εξασφάλιση της ελάχιστης ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των Μ.Ε.Α. Συμμόρφωση λειτουργίας των Μ.Ε.Α. με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου. Αξιοποίηση & διάθεση των παραγόμενων προϊόντων των επιμέρους διεργασιών των Μ.Ε.Α. Ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ. 3.3 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση της επένδυσης Ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση κατασκευής και των τεσσάρων (4) Μονάδων - Μ.Ε.Α. - αναλύεται ως εξής: Α1: Μονάδα ΤΑΕ Φυλή Χωματουργικά Έργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Βιολογική Επεξεργασία τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 17/39

18 Α2: Μονάδα ΤΑΕ Α.Λιόσια Χωματουργικά Εργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Α3: Μονάδα ΤΑΕ Αναερόβια Χώνευση Χωματουργικά Εργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα-μελέτες ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Α4: Μονάδα ΤΑΕ - Γραμματικό Χωματουργικά Εργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Α5: Μονάδα ΤΑΕ - Κερατέα Χωματουργικά Εργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 18/39

19 Ετσι, η συνολική επένδυση ανά Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (όπως έχει αποτιμηθεί επενδυτικά) έχει ως εξής: Πίνακας 3-1: Παρουσίαση συνολικής Επένδυσης (σε Ευρώ) Μ.Ε.Α. Φυλής Ε.Μ.Α. ΙΙ Μ.Ε.Α. Γραμματικού Μ.Ε.Α. Κερατέας ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ανάλυση της επένδυσης και των επανεπενδύσεων Η κατανομή της συνολικής Επένδυσης, με δεδομένο ότι η Δημόσια συμμετοχή θα ανέλθει στα , αναλύεται ως εξής: Πίνακας 3-2: Ανάλυση συνολικής Επένδυσης του έργου (σε Ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,9% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,0% ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ,1% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ,0% Η κατανομή της αρχικής Επένδυσης - ανά κατηγορία έργων (Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικά) καθώς και των αναγκαίων Επανεπενδύσεων (για έργα Η/Μ αναπλήρωσης στην 8ετία και στη 12ετία) αναλύεται ως εξής: Πίνακας 3-3: Ανάλυση Επένδυσης και Επανεπενδύσεων (σε Ευρώ) Κατανομή επένδυσης Κατηγορία Ποσοστό Αποσβέσεις Η/Μ 12 64% 8,3% Η/Μ 8 3% 12,5% ΠΜ 20 33% 5,0% Σύνολο 100% ανά έτος Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 19/39

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΤΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αυτή η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα