Mελέτη Κόστους-Οφέλους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mελέτη Κόστους-Οφέλους"

Transcript

1 Mελέτη Κόστους-Οφέλους «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής» Εργοδότης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Μάρτιος 2011 Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 1/39

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Εργου Ποσοτικά και ποιτικά χαρακτηριστικά των Α.Σ.Α. Αττικής ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση της επένδυσης Ανάλυση της επένδυσης και των επανεπενδύσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παραδοχές οικονομικής ανάλυσης Ανάλυση εξόδων Ανάλυση εσόδων Καθορισμός του Τέλους Χρήσης ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Προδιορισμός του Τέλους Χρήσης Προδιορισμός Κοινοτικής Συνδρομής Ανάλυση Νεκρού Σημείου ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 2/39

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η παρούσα μελέτη Κόστους-Οφέλους που αφορά το συγχρηματοδοτούμενο Έργο: «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α. εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής» εκπονείται στα πλαίσια της από σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της Ι.Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. «Σύμβουλος Υποστήριξης Ε.Δ.Α. σε δράσεις Περιβάλλοντος» που σκοπό έχει την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δημοσίων Εργων (Δ.Δ.Ε.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ειδικότερα δε σε συνέχεια της 5529/ επιστολής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (Ε.Δ.Α.) Περιφέρειας Αττικής για την «επικαιροποίηση, τεκμηρίωση και περαιτέρω ανάλυση της μελέτης Κόστους / Οφέλους» για το εν θέματι Εργο. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της παρούσας είναι: Η επικαιροποίηση, Η τεκμηρίωση με τη χρήση παραμέτρων και Η περαιτέρω ανάλυση της μελέτης Κόστους / Οφέλους για το εν θέματι Εργο, που έχει ήδη παραδόσει η εταιρεία BDO βάσει σχετικής σύμβασης με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Η τελική πρόταση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης των Α.Σ.Α. Για την τεκμηρίωση της τελικής πρότασης, εκτός των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων της σχετικής Ανάλυσης, η παρούσα μελέτη έλαβε επίσης υπόψη τα εξής: το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Αττικής, τη Μελέτη Επιλογής Τεχνολογιών που εκπονήθηκε από την Κ/Ξ «Enviroplan Α.Ε. Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Ι.Φραντζής & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.» χωροθέηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στο Δυτικό Τομέα της Π.Α.Μ.Θ. τις βασικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτορυγίας των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και ιδιαίτερα: την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού και χαρτιού), την (πιθανή) παραγωγή και αξιοποίηση καύσιμου μίγματος από τα απορρίμματα με τη μορφή RDF ή SRF, Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 3/39

4 την ανάκτηση ενέργειας μέσω της (πιθανής) αναερόβιας χώνευσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α., την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost), τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ανακτώμενων προϊόντων & υλικών, όπως προδιαγράφονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Μ.Ε.Α., όπως οι επιμέρους δυναμικότητες, το απασχολούμενο προσωπικό, τα κόστη λειτουργίας, η ενεργειακή κατανάλωση κλπ το επιτρεπόμενο ποσοστό υπολλειμμάτων για διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Υ. Για την ανάλυση Κόστους / Οφέλους ελήφθη υπόψη το ύψος επένδυσης, το κόστος λειτουργίας των Μ.Ε.Α., η Δημόσια Συυμετοχή, τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση υλικών & ενέργειας και από την είσπραξη Τέλους Χρήσης). Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 4/39

5 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σκοπός του εν θέματι έργου είναι η επίτευξη μακροχρόνιας και συμβατής προς την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία λύσης στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.) στην περιοχή της Αττικής. Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές υποδοχής και επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς επίσης τις δυνατότητες των διαθέσιμων αδειοδοτημένων χώρων στην Αττική και τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου η περιοχή της Αττικής να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως προς τη μείωση της ταφής των βιοαποδομήσιμων στοιχείων των απορριμμάτων, προσδιορίστηκε η ποσότητα των Α.Σ.Α τόνων ετησίως. Η ποσότητα αυτή πρέπει να τύχει επεξεργασίας και διαχείρισης σύμφωνα με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία. Η επίτευξη των στόχων της επεξεργασίας των Α.Σ.Α. υλοποιείται σε εφαρμογή του ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Περιφέρειας Αττικής προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων μονάδων μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, εκ των οποίων μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής (Φυλή) δυναμικότητας τόνων ετησίως, μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής (Άνω Λιόσια) δυναμικότητας τόνων ετησίως, μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό) δυναμικότητας τόνων ετησίως και μίας εντός της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής (Κερατέα) δυναμικότητας τόνων ετησίως. Η μελέτη - κατασκευή των Μονάδων αυτών θα γίνει από τον Ανάδοχο (μέσω της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού Ε.Ε.Σ. Α.Ε.) η οποία αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση τους με Ίδια Κεφάλαια που θα συνεισφέρει ο Ανάδοχος, Επιχορήγηση που θα λάβει από Κοινοτικούς ή Εθνικούς πόρους και Δάνεια που θα εξασφαλίσει. Η λειτουργία των νέων αυτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνει: 1) Tην εξεύρεση άμεσης λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής ενόψει του επικείμενου κορεσμού των υπαρχόντων διατιθέμενων χώρων υγειονομικής ταφής. 2) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος 2013 καθώς και το έτος ) Την αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους καθώς και την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά την διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων. 4) Την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων υλικών με υψηλή θερμογόνο δύναμη για ενεργειακή αξιοποίηση τους. 5) Την παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 5/39

6 Το Μοντέλο Δημοπράτησης που έχει επιλεγεί είναι αυτό της Πρωτοβουλίας Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (Private Finance Initiative - PFI) και συμμετοχή του Δημοσίου στην επένδυση, με τη μορφή Επιχορήγησης (Εθνικής και Κοινοτικής). Ο Ανάδοχος θα συστήσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ ΑΕ) η οποία και θα αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία και εν γένει διαχείριση των Μονάδων Επεξεργασίας των Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) για είκοσι (20) έτη. Πλεονεκτήματα της ανωτέρω μεθόδου Δημοπράτησης αποτελούν τα εξής: Σχετική μικρή συμμετοχή του Δημοσίου στην επένδυση (της τάξης του 25%). Αξιοποίηση των δυνατοτήτων (τεχνικών & χρηματοοικονομικών) του Παραχωρησιούχου στην κατασκευή, λειτουργία και εν γένει διαχείριση των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Αποπληρωμή του Παραχωρησιούχου για την κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των Μ.Ε.Α. μέσω Τέλους Χρήσης (Gate Fee) σε βάθος είκοσι (20) ετών. 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Εργου Οι εν θέματι εργασίες θα υλοποιούνται μέσω της διαχείρισης έργων επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων/απορριμμάτων. Προς το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα συστήσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Ε.Ε.Σ) η οποία θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, μελέτη και κατασκευή των έργων και θα προβεί στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού θα αναλάβει να, σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να λειτουργεί τις κάτωθι αναφερόμενες μονάδες εντός των επιμέρους Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας Αττικής, που έχουν χωροθετηθεί με το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003 και οι οποίες περιλαμβάνονται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Αττικής που έχει εγκριθεί με την υπ αριθμόν 319/Φ.περ.Σ-Α/06/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής: Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν οι κάτωθι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) με σκοπό την 20ετή λειτουργία τους, ως εξής: 1. Το Εργοστάσιο Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως θα κατασκευασθεί στη θέση Σκαλιστήρι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής του Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής. Θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης ~ m 2, Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 6/39

7 που βρίσκεται εντός της χωροθετημένης έκτασης για την κατασκευή λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη Φυλή. 2. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως, που θα κατασκευασθεί στα Άνω Λιόσια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Άνω Λιοσίων του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής θα χωροθετηθεί σε δυο οικόπεδα έκτασης ~ m 2 & ~ m 2 αντίστοιχα. 3. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας των Σύμμεικτων Αστικών Απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως στην Βορειοανατολική Αττική θα κατασκευασθεί στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Γραμματικού. του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής του Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής (Γραμματικό Αττικής). Θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης ~ m 2, που βρίσκεται εντός της χωροθετημένης έκτασης για την κατασκευή της Ο.Ε.Δ.Α. Βορειοανατολικής Αττικής. 4. Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας των Συμμείκτων Αστικών Απορριμμάτων δυναμικότητας τόνων ετησίως στην Νοτιοανατολική Αττική θα κατασκευασθεί στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κερατέας του Ν. Αττικής και εντός των ορίων του γηπέδου κατασκευής της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής. Θα χωροθετηθεί σε οικόπεδο συνολικής έκτασης ~ m 2, που βρίσκεται εντός της χωροθετημένης έκτασης για την κατασκευή της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιοανατολικής Αττικής. Η τεχνολογία που θα εφαρμοσθεί κατά την κατασκευή και λειτουργία της κάθε επιμέρους Μονάδας Επεξεργασίας θα αποσκοπεί: είτε μόνον στην παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και στην παραγωγή στερεού καυσίμου με αερόβια βιολογική σταθεροποίηση, είτε μόνον στην παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικού κλάσματος, το οποίο θα υφίσταται αναερόβια ή αερόβια χώνευση, είτε σε συνδυασμό των παραπάνω σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που τίθενται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου. Η λογική της υιοθέτησης της λύσης παραγωγής καυσίμου με αερόβια βιολογική σταθεροποίηση των απορριμμάτων αποσκοπεί στην παραγωγή καυσίμου με υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων υλικών (χαρτί, οργανικά), ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική συμβολή στη μείωση συσσώρευσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά την καύση του καυσίμου. Επίσης με την αφαίρεση της υγρασίας κατά την βιολογική σταθεροποίηση οι διαχωρισμοί που ακολουθούν για τον εξευγενισμό του καυσίμου Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 7/39

8 καθίστανται πολύ αποδοτικοί και η αξιοποίηση της παραγόμενης θερμότητας που εκλύεται κατά τις βιολογικές δράσεις συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική ξήρανση των υλικών. Υιοθετήθηκε επίσης η παραγωγή ανακυκλώσιμων σε κάθε περίπτωση, επειδή κάθε τεχνική επεξεργασία των απορριμμάτων θα πρέπει να αποσκοπεί αρχικά στην ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιέχονται σε αυτά και στη συνέχεια στην ανάκτηση ενέργειας από αυτά. Η λογική αυτή αποσκοπεί όχι μόνον στον περιορισμό της συσσώρευσης, αλλά και στην ελάττωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι με την ανακύκλωση των υλικών αποφεύγεται η εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από τις βιομηχανίες που αξιοποιούν τα υλικά της ανακύκλωσης. Αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω Μ.Ε.Α. ισχύουν τα εξής: 1. Για την υπ αριθμ.1 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής. 2. Για την υπ αριθμ.2 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός των ορίων του Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής. 3. Για την υπ αριθμ. 3 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) (ΦΕΚ 1350Β/2009)] για τη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. 4. Για την υπ αριθμ. 4 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με τη με α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) αυτή έχει χωροθετηθεί σε γήπεδο έκτασης 540 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Κερατέα Αττικής, στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής αντίστοιχα. Τέλος, έχει εκπονηθεί «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», η οποία συνέκρινε σύγχρονες διαθέσιμες τεχνολογίες και επέλεξε τις πλέον κατάλληλες για τις συνθήκες της περιοχής του λεκανοπέδιου Αττικής λαμβάνοντας υπόψη το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής τις υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Νομοθεσίας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων τη σύσταση των Α.Σ.Α. τους διαθέσιμους χώρους και το χρονοδιάγραμμά εντός του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Διαχειριστικό Σχέδιο των απορριμμάτων της Αττικής. Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε τόσο με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.K.Ν.Α. όσο και με απόφαση της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Αττικής. Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 8/39

9 2.2.2 Ποσοτικά και ποιτικά χαρακτηριστικά των Α.Σ.Α. Αττικής Όσον αφορά την τελική διάθεση των στερεών αποβλήτων, στόχος είναι η περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία δεν υπόκεινται σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται ο διαχρονικός περιορισμός της ποσότητας και βελτίωση της ποιότητας (μείωση επικινδυνότητας) των αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή, ειδικότερα δε των βιοαποδομήσιμων κλασμάτων. Ο στόχος αυτός έχει εξειδικευτεί ποσοτικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο στα πλαίσια της Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης απορριμμάτων για το Νομό Αττικής. Προκειμένου να γίνει η στοχοθέτηση για τα ΒΑΑ χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη μελέτη: «Στρατηγική διαχείρισης βιοποδομήσιμων αποβλήτων Ελλάδας» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στη μελέτη αυτή τίθενται ποσοτικοί στόχοι για την μέγιστη ποσότητα βιοαποδομήσιμου κλάσματος που μπορεί να οδηγείται σε ΧΥΤΑ κατά τα έτη 2010, 2013 και 2020, σε εθνικό επίπεδο. Οι στόχοι υπολογίστηκαν θεωρώντας αύξηση απορριμμάτων 35% στην εικοσαετία (δηλαδή 1,5% ετησίως) και σύσταση των απορριμμάτων αυτή που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Σχεδιασμό. Από τις ποσότητες των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που υπολογίζονται αφαιρούνται οι υφιστάμενες και οι αναμενόμενες ποσότητες χαρτιού που ανακυκλώνονται βάσει των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), εφόσον η ανακύκλωση περιλαμβάνεται στην έννοια της επεξεργασίας (Άρθρο 2 ΚΥΑ Η.Π /3508). Για την ποσοτικοποίηση των στόχων στην περιοχή μελέτης ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: Υπολογίστηκε η ποσότητα των ΒΑΑ της περιοχής μελέτης, με βάση τις ποσότητες των Α.Σ.Α., και λαμβάνοντας ετήσια αύξηση 1,5% και θεωρώντας ως μέση σύσταση την προκύπτουσα από τα προγράμματα αναλύσεων του ΕΣΔΚΝΑ. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την σύσταση αυτή, το ποσοστό των ζυμώσιμων, του χαρτιού και των ξύλου-χόρτου, ήτοι του βιαποδομήσιμου κλάσματος στην περιοχή μελέτης, είναι ίσο με 71%. Το ίδιο ποσοστό προκύπτει για το βιοαποδομήσιμο κλάσμα της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με την ποιοτική σύσταση του Εθνικού Σχεδιασμού (ΚΥΑ 50910/2727/2003). Σε επίπεδο χώρας έχουν εκτιμηθεί τόσο οι ποσότητες ΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του ΕΣΔΑ για το έτος 2001, όσο και οι ποσότητες ΒΑΑ σε επίπεδο χώρας με ετήσια αύξηση 1,5% και μέση σύσταση αυτήν του Εθνικού Σχεδιασμού (ΚΥΑ 50910/2727/2003). Έτσι εκτιμώνται σε επίπεδο χώρας οι ποσοτικοί στόχοι του ΕΣΔΑ για τα προς επεξεργασία ΒΑΑ των ετών 2010, 2013 και Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 9/39

10 Ομοίως, και με μέση σύσταση αυτήν του ΕΣΔΚΝΑ, εκτιμήθηκαν και οι ποσοτικοί στόχοι της περιοχής μελέτης για τα προς εξεργασία ΒΑΑ των ετών 2010, 2013 και Αφαιρώντας την ποσότητα που πρέπει να υφίσταται επεξεργασία από τη συνολική ποσότητα των ΒΑΑ που παράγονται στην περιοχή μελέτης προκύπτει η ποσότητα του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που «επιτρέπεται» να οδηγείται απευθείας προς ταφή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2-1: Στόχοι του ΠΕ.Σ.Δ.Α. για τη διαχείριση του Β.Α.Α. των Α.Σ.Α. ΕΤΟΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) του ΠΕΣΔΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ) του ΠΕΣΔΑ ΒΑΑ προς εκτροπή (στόχοι) ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΑΑ προς ταφή Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 10/39

11 Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η ποσότητα των Α.Σ.Α. που θα οδηγείται προς επεξεργασία στις Μ.Ε.Α. έχει ως εξής: Πίνακας 2-2: Ποσότητα Α.Σ.Α. προς επεξεργασία Νο1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (ΤΑΕ) ΒΑΑ Μ.Ε.Α. (ΤΑΕ). Απόδοση ΕΚΤΡΟΠΗ (ΤΑΕ) Ε.Μ.Α.Κ. Ι % Μ.Ε.Α. ΠΡΟΔΙΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ % Μ.Ε.Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ % Μ.Ε.Α. ΚΕΡΑΤΕΑΣ % Ε.Μ.Α. ΙΙ Α.Λιοσίων % Μ.Ε.Α. Φυλής % Κ.Δ.Α.Υ. (σύνολο) % ΣΥΝΟΛΟ % Τα παραπάνω αναμενόμενα αποτελέσματα από την Επεξεργασίας των Α.Σ.Α. μέσω του συνόλου των Μονάδων Βιολογικής / Μηχανικής Επεξεργασίας πρέπει να συγκριθούν με τον παρακάτω Πίνακα που δείχνει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σχετικά με την εκτροπή του Β.Α.Α. εντός του έτους Πίνακας 2-3: Ποσότητα Α.Σ.Α. προς επεξεργασία Νο2 ΕΤΟΣ Α.Σ.Α. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΒΑΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΑ προς εκτροπή ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΑ προς ταφή Ετσι, χωρίς επεξεργασία μένουν ~ τόνοι/έτος. Στα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστούν και οι αυξανόμενες ποσότητες των Α.Σ.Α. συγκριτικά με τη συνολική δυναμικότητα των σχεδιαζόμενων Μ.Ε.Α. που προφανώς μένει διαχρονικά σταθερή. Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 11/39

12 Η εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εισερχόμενων απορριμμάτων σε όλα τα εργοστάσια, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί από τους διαγωνιζόμενους για τους υπολογισμούς τους, είναι ως εξής: Πίνακας 2-4: Ποιοτική σύσταση των προς επεξεργασία Α.Σ.Α. ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ Περιεκτικότητα, % κ.β. επί υγρής βάσεως Ζυμώσιμα 41% Χαρτί, χαρτόνι 29% Σιδηρούχα μέταλλα 2,6% Μη σιδηρούχα μέταλλα 0,9% Πλαστικά 14% Πολυολεφίνες (φύλλο πλαστικού 5,5%, ΡΕ-ΡΡ 2,4%) 7,9% PVC 1,8% PET, υπόλοιπα πλαστικά (ΡΕΤ 2,15%, υπόλοιπα πλαστικά 2,15%) 4,3% Γυαλί 3,5% Διάφορα* 7,5% Αδρανή 1,5% ΣΥΝΟΛΟ 100% * Στην κατηγορία «Διάφορα» περιλαμβάνονται δέρματα, λάστιχα, ξύλα, υφάσματα, πάνες κλπ. Τέλος, κατά τη λειτουργία τους, οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) πρέπει να πληρούν όλες τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις σχεδιασμού που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του Εργου και ιδιαίτερα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Μέρος 1. Οι απαιτήσεις αυτές κυρίως αφορούν τα παρακάτω: Ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενου καυσίμου. Ποσοστά ανάκτησης υλικών προς ανακύκλωση. Ποσοστά καθαρότητας υλικών προς ανακύκλωση. Ποσοστά εκτροπής προς τους Χ.Υ.Τ.Υ. Στο επόμενο Σχήμα παρουσιάζεται η προτεινόμενη δομή του Έργου: Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 12/39

13 Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 13/39

14 2.3 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για την υλοποίηση των ανωτέρω Μ.Ε.Α. θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες εδαφικές εκτάσεις εντός των εγκεκριμένων Ο.Ε.Δ.Α. Αττικής, για τις οποίες έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις, ειδικότερα δε: 1. Στην Ο.Ε.Δ.Α. Δ. Αττικής (θέση Φυλή) εδαφική έκταση επιφανείας 100 περίπου στρεμμάτων. 2. Στην Ο.Ε.Δ.Α. Δ. Αττικής (θέση Άνω Λιόσια) δύο εδαφικές εκτάσεις επιφανείας 60 και 30 περίπου στρεμμάτων. 3. Στην Ο.Ε.Δ.Α. ΒΑ Αττικής (θέση Γραμματικό) εδαφική έκταση επιφανείας περίπου 40 στρεμμάτων. 4. Στην Ο.Ε.Δ.Α. ΝΑ Αττικής (θέση Κερατέα) εδαφική έκταση επιφανείας περίπου 40 στρεμμάτων. Αναφορικά με την υλοποίηση των ανωτέρω Μ.Ε.Α. ισχύουν τα εξής: Για την υπ αριθμ.1 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη θέση «Σκαλιστήρι» του Δήμου Φυλής. Για την υπ αριθμ.2 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός των ορίων του Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής. Για την υπ αριθμ. 3 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) (ΦΕΚ 1350Β/2009)] για τη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Για την υπ αριθμ. 4 Μ.Ε.Α. ανωτέρω έχουν εγκριθεί Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ αρ / ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και με τη με α.π. οικ / απόφαση ανανέωσης απόφασης ΕΠΟ (με την οποία ανανεώνεται η διάρκεια των Π.Ο. μέχρι ) αυτή έχει χωροθετηθεί σε γήπεδο έκτασης 540 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Κερατέα Αττικής, στη θέση «Βραγόνι» Κερατέας Λαυρεωτικής αντίστοιχα. Με βάση τους εγκριθέντες Περιβαλλοντικούς Ορους των έργων (Α.Ε.Π.Ο.) τα Ισοζύγια Μάζας / Ενέργειας, επί των οποίων βασίζονται οι υπολογισμοί των εσόδων / εξόδων, έχουν ως εξής: Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 14/39

15 Πίνακας 2-5: Ισοζύγια Μάζας / Ενέργειας Μ.Ε.Α. ΣΕΝΑΡΙΟ ΙV ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗ - Α.Ε.Π.Ο. ΣΕΝΑΡΙΟ ΙV ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗ - Α.Ε.Π.Ο. ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ - Α.Ε.Π.Ο. Από το νέο ΕΜΑ ΙΙ Είσοδος t/y Total(t/y) Ποσότητα, τόνοι/έτος Ποσότητα, t/έτος, w.w. Α.Σ.Α Ανάκτηση Fe Ανάκτηση Fe Νερό Ανάκτηση Al Ανάκτηση Al Σύνολο Πλαστικές συσκευασίες Παραγωγή RDF Έξοδος Χαρτί Πλαστικές συσκευασίες Ανακυκλώσιμα Compost Χαρτί CLO RDF/SRF Υπόλειμμα Υλικό προς βιοαέριο Υπόλειμμα Παραγωγή RDF Βιοαέριο (m3/yr) Από την Εγκατάσταση Αναερόβιας Χώνευσης Υδρατμοί-πτητικά Ενέργεια προς εκμετάλλευση (MW) 4,1 Ποσότητα, t/έτος, w.w. Υπόλειμμα Υλικό τύπου Compost Νερό από αφυδάτωση Υπόλειμμα Σύνολο Βιοαέριο (m3/έτος) Ενέργεια προς εκμετάλλευση (MW) 1,5 Ποσότητα, τόνοι/έτος Ανάκτηση Fe Από την βιολογική ξήρανση: Ανάκτηση Al Ποσότητα, t/y w.w. Πλαστικές συσκευασίες Ανάκτηση Fe Χαρτί Ανάκτηση Al Compost Παραγωγή SRF Παραγωγή RDF Υπόλειμμα Υπόλειμμα Βιοαέριο (m3/yr) Ενέργεια προς εκμετάλλευση (MW) 1,3 2,6 Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 15/39

16 3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Η οικονομική ανάλυση ενός Επενδυτικού Σχεδίου ξεκινάει με ελλιπή δεδομένα και σημαντικά στοιχεία αβεβαιότητας. Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι η διερεύνηση βιωσιμότητας του έργου «Μελέτη, κατασκευή, συγχρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α. εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής» σε σχέση με τον καθορισμό του ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, παράλληλα με λοιπά κριτήρια που παρατίθενται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου. Στα πλαίσια της παρούσας θα γίνουν οι παρακάτω οικονομικές αναλύσεις: 1. Ανάλυση Εσόδων Εξόδων Καθορίζονται τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα, με βάση τα παραγόμενα προϊόντα των Μ.Ε.Α. και υπολογίζονται τα προβλεπόμενα ετήσια έξοδα που αφορούν στη λειτουργία του συστήματος «Επεξεργασία Τελική Διάθεση» των απορριμμάτων. 2. Ανάλυση βιωσιμότητας με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια Για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας της Επένδυσης, με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εξετάζεται: ο προβλεπόμενος Λογαριασμός Εκμετάλλευσης και Αποτελεσμάτων Χρήσης και οι προβλεπόμενες Ταμειακές Ροές της επένδυσης, ενώ καθορίζεται ο Συντελεστής Εσωτερικής Απόδοσης (IRR) των Ιδίων Κεφαλαίων. Η οικονομική ανάλυση συνοδεύεται επίσης από Ανάλυση Ευαισθησίας: του Συντελεστή Εσωτερικής Απόδοσης (IRR) των Ιδίων Κεφαλαίων. Τέλος, σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ. αυτό καθορίζεται ως Τέλος Λειτουργίας / τόνο υπολειμμάτων, όπως αναφέρεται και στα επόμενα. 3.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Στην ανάλυση έχει γίνει η παραδοχή ότι το Έργο θα ανατεθεί σε Ανάδοχο / Παραχωρησιούχο την 01/07/2012. Η ολοκλήρωση των Μ.Ε.Α. θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. Τελικά, η επένδυση / κατασκευή του Έργου θα ολοκληρωθεί την 30/06/2015. Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 16/39

17 Για την απλοποίηση της ανάλυσης έχει γίνει έγινε η παραδοχή ότι η κατασκευή όλων των Μ.Ε.Α. θα ξεκινήσει ταυτόχρονα, ενώ ταυτόχρονη θα είναι και η ολοκλήρωσή τους. Η λήξη της περιόδου Παραχώρησης θα λήξει την Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται τα εξής: Εξασφάλιση της ελάχιστης ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των Μ.Ε.Α. Συμμόρφωση λειτουργίας των Μ.Ε.Α. με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους του Έργου. Αξιοποίηση & διάθεση των παραγόμενων προϊόντων των επιμέρους διεργασιών των Μ.Ε.Α. Ασφαλής διάθεση των υπολειμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Υ. 3.3 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ανάλυση της επένδυσης Ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός για την ολοκλήρωση κατασκευής και των τεσσάρων (4) Μονάδων - Μ.Ε.Α. - αναλύεται ως εξής: Α1: Μονάδα ΤΑΕ Φυλή Χωματουργικά Έργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Βιολογική Επεξεργασία τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 17/39

18 Α2: Μονάδα ΤΑΕ Α.Λιόσια Χωματουργικά Εργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Α3: Μονάδα ΤΑΕ Αναερόβια Χώνευση Χωματουργικά Εργα Π.Μ Μηχανολογικός Εξοπλισμός Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας Λοιπά έργα-μελέτες ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Α4: Μονάδα ΤΑΕ - Γραμματικό Χωματουργικά Εργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Α5: Μονάδα ΤΑΕ - Κερατέα Χωματουργικά Εργα Π.Μ τεμ Μηχανολογικός Εξοπλισμός τεμ Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός τεμ Κινητός Εξοπλισμός Μονάδας τεμ Λοιπά έργα-μελέτες τεμ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 18/39

19 Ετσι, η συνολική επένδυση ανά Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (όπως έχει αποτιμηθεί επενδυτικά) έχει ως εξής: Πίνακας 3-1: Παρουσίαση συνολικής Επένδυσης (σε Ευρώ) Μ.Ε.Α. Φυλής Ε.Μ.Α. ΙΙ Μ.Ε.Α. Γραμματικού Μ.Ε.Α. Κερατέας ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ανάλυση της επένδυσης και των επανεπενδύσεων Η κατανομή της συνολικής Επένδυσης, με δεδομένο ότι η Δημόσια συμμετοχή θα ανέλθει στα , αναλύεται ως εξής: Πίνακας 3-2: Ανάλυση συνολικής Επένδυσης του έργου (σε Ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ,9% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,0% ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ,1% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ,0% Η κατανομή της αρχικής Επένδυσης - ανά κατηγορία έργων (Πολιτικού Μηχανικού και Ηλεκτρομηχανολογικά) καθώς και των αναγκαίων Επανεπενδύσεων (για έργα Η/Μ αναπλήρωσης στην 8ετία και στη 12ετία) αναλύεται ως εξής: Πίνακας 3-3: Ανάλυση Επένδυσης και Επανεπενδύσεων (σε Ευρώ) Κατανομή επένδυσης Κατηγορία Ποσοστό Αποσβέσεις Η/Μ 12 64% 8,3% Η/Μ 8 3% 12,5% ΠΜ 20 33% 5,0% Σύνολο 100% ανά έτος Επικαιροποίηση τεκμηρίωση της μελέτης Κόστους-Οφέλους Μ.Ε.Α. Αττικής σελ. 19/39

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή

Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή Σχέδιο Δημιουργίας ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ στη Φυλή 1. Εισαγωγή Προτείνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εγκαταστάσεων, που θα αποτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Disclaimers.

Η παρούσα εργασία είναι εμπιστευτική κι έχει καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Disclaimers. Μελέτη, Κατασκευή, Συγχρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Έργου Παραχώρησης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ο.Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής Κατάρτιση Χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΟΕΑ) Εκδήλωση ΤΕΕ Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης

Δοκιμαστική Εφαρμογή Λογισμικού DSS Tool v1: Περιφέρεια Κρήτης Establishment of Waste Network for sustainable solid waste management planning and promotion of integrated decision tools in the Balkan Region (BALKWASTE) LIFE07/ENV/RO/686 ACTION 5: Development of decision

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας»

«Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας» «Εναλλακτική Διαχείριση Βιοαερίου: Αξιολόγηση περίπτωσης μελέτης ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας» Αργύρης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ Γκαρμπούνης Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Αθήνα, 01/04/2016

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε.) «ΕΡΕΙΠΙΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ» Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Δ.Ε. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

BIGPOWER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ και διαθέτει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο πάνω σε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής. Είναι σε θέση να αναλάβει ενεργειακά έργα όλων των τεχνολογιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) Βασικές απαιτήσεις ΕΣΔΑ για στόχους στα ΑΣΑ: α) υπόλειμμα < 30% του συνόλου των ΑΣΑ και εκτροπή των ΒΑΑ (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα),

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: σχεδιασμός, υλοποίηση & λειτουργία - η εμπειρία της Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής: Βασίλης Παύλου Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δ Ι Α Α Μ Α Θ Α Α Ε Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Α Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Ν Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το θέμα της διαχείρισης είναι αρκετά δύσκολο και μεγάλο και στο σύντομο χρονικό διάστημα που υπάρχει θα γίνει εκ μέρους μου μια προσπάθεια επιγραμματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση: 38η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμός Απόφασης : 483/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Συνεδρίαση: 38η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθμός Απόφασης : 483/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την με Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ.: Ρεύμα αποβλήτου Νομοθεσία ΕΣΔΑ Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΚΥΑ 29407/3508/2002) Βιοαπόβλητα (απόβλητα τροφών, εστιατορείων, κήπων, πάρκων)

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+, το χρηματοδοτικό μέσο της Ε.Ε. για το περιβάλλον 2 1. Εισαγωγή Το έργο Recycling@Home «Ανακύκλωση στο σπίτι-ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Αθήνα 13.01.2006 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου

LIFE+ ENERGY WASTE LIFE09 ENV/GR/000307. Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου LIFE+ LIFE09 ENV/GR/000307 Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2 η Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307) με τίτλο: "Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» TEXNOOIKONOMIKH ΜΕΛΕΤΗ Για την καλύτερη κατανόηση της οικονοµικότητας και της απόδοσης µιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, θα παρουσιαστεί µία τεχνοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το υπό μελέτη έργο προβλέπεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΣΔΑ της

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήμερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7 η ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Χριστίνα Στουραϊτη ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Η εμπειρία της Ελευσίνας στη διαχείριση των ΑΣΑ Γιώργος Αμπατζόγλου Δήμαρχος Ελευσίνας Διαχείριση ΑΣΑ στην Αττική AΤΤΙΚΗ 124 ΟΤΑ 3.762.010 κάτοικοι ΕΣΔΚΝΑ 87 ΟΤΑ 3.536.192 κάτοικοι 1 ΧΥΤΑ για τους 87 ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου

BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου BiogasIN KAΠΕ Πικέρμι 24.07.2012 Αξιολόγηση κατά την αδειοδοτική διαδικασία έργων βιοαερίου Διονύσης Παπαβασιλείου ΥπεύθυνοςΤμήματοςΥποστήριξηςΕνεργειακών Επενδύσεων Διάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/6/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 12/6/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 823,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 8,16%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 95,30 εκατ. εκ των οποίων 0,82 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΕΣΔΑ είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον σύνδεσμο:

Το ΠΕΣΔΑ είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον σύνδεσμο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 24-10-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 168354/3127 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προς:

Διαβάστε περισσότερα