ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ"

Transcript

1 Αθήνα ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ σύµφωνα µε το δηµοσιευµένο σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας" 1

2 ΗΛΩΣΗ Το παρόν κείµενο έχει συνταχθεί από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µε στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αριθµητικές παράµετροι και γενικότερα όλα τα κατωτέρω αναγραφόµενα δεν δεσµεύουν τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ούτε το ιαχειριστή του Συστήµατος, ούτε εξάλλου αποτελούν τµήµα ή διαδικαστικό µέρος του ιαγωνισµού "για τη σύναψη συµβάσεων διαθεσιµότητας ισχύος νέας µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας". Τυχόν ανακρίβειες ή σφάλµατα στις κατωτέρω πληροφορίες δεν µπορούν να θεµελιώσουν ευθύνη της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ή του ιαχειριστή του Συστήµατος. Τα ίδια ισχύουν και για τυχόν αποκλίσεις από αυτές τις εκτιµήσεις που θα προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού ή την εκτέλεση των Συµβάσεων. 2

3 Εισαγωγή Στο παρόν κείµενο παρουσιάζεται ένα σχέδιο εκτιµώµενων χρηµατορροών µιας υποθετικής Μονάδας Εγγύησης Εσόδων καθαρής ισχύος 390MW, αναφορικά µε την οποία συνάπτονται Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι) µε τον ιαχειριστή του Συστήµατος ( ΕΣΜΗΕ), ως αποτέλεσµα του επικείµενου ιαγωνισµού για τη σύναψη Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος Νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η σύναψη των Σ Ι µεταξύ του ιαχειριστή του Συστήµατος και των νέων παραγωγών θα προκύψει ως αποτέλεσµα ιαγωνισµού, στα πλαίσια του οποίου κάθε νέος παραγωγός θα υποβάλλει ως προσφορά το ελάχιστο ετήσιο καθαρό έσοδο (Εγγυηµένο Έσοδο (GFA)) που επιθυµεί να έχει από τη συµµετοχή του στον Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό (ΗΕΠ) για το 70% της καθαρής ισχύος της µονάδας του, πέραν του κόστους λειτουργίας του σταθµού που αντιστοιχεί στην συµβεβληµένη µε το ΕΣΜΗΕ ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο σχέδιο του τεύχους ιακήρυξης του ιαγωνισµού, το οποίο έχει δηµοσιεύσει ο ΕΣΜΗΕ στην ιστοσελίδα του. Ο µειοδότης, δηλαδή αυτός που θα προσφέρει τη µικρότερη τιµή Εγγυηµένου Εσόδου, θα συνάψει τις Σ Ι µε το ιαχειριστή του Συστήµατος. Η εκτίµηση των ετήσιων χρηµατορροών γίνεται για εικοσαετή περίοδο λειτουργίας του σταθµού, κατά την οποία υπολογίζονται τα ετήσια καθαρά έσοδα και εκτιµώνται δείκτες χρηµατοοικονοµικής απόδοσης (ονοµαστικός και πραγµατικός εσωτερικός βαθµός απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων -IRR), λαµβάνοντας υπόψη και τη λειτουργία της οικονοµικής συµφωνίας παροχής εγγύησης εσόδων κατά την αρχική δωδεκαετή περίοδο ισχύος της σύµβασης µε το ΕΣΜΗΕ. Προκειµένου να εξυπηρετηθεί το αντικείµενο και οι στόχοι του παρόντος οι σχετικοί υπολογισµοί γίνονται µε τη µεθοδολογία του Σχεδίου Οικονοµικής Συµφωνίας Εγγύησης Εσόδων που έχει δηµοσιεύσει ο ΕΣΜΗΕ αλλά µε την απλουστευτική παραδοχή όσον αφορά τη λειτουργία της αγοράς,. ότι τα καθαρά έσοδα από τον ΗΕΠ που αναφέρονται στη Συµβεβληµένη Ισχύ και τα καθαρά έσοδα που αναφέρονται στην υπόλοιπη(µέχρι την ονοµαστική) ισχύ της Μονάδας έχουν σχέση 70/30. Θεωρούµε ότι η ίδια αναλογία ισχύει µεταξύ της παραγόµενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην Συµβεβληµένη Ισχύ και αυτής που αντιστοιχεί στην υπόλοιπη(µέχρι την ονοµαστική) ισχύ της Μονάδας. Λογική υπολογισµών Εσόδων Εξόδων 1. Το Φύλλο Χρηµατορροών (εσόδων εξόδων) στηρίζεται στη λογική του δηµοσιευµένου Σχεδίου των ιαγωνισµών και συγκεκριµένα ότι τα έσοδα της Μονάδας για κάθε έτος θα είναι τα ακόλουθα: Το έσοδο από την πώληση των Α Ι που αναφέρονται στην ισχύ της Μονάδας η οποία δεν θα έχει συµβολαιοποιηθεί ως αποτέλεσµα του διαγωνισµού. Το έσοδο αυτό κατά την 12ετή περίοδο ισχύος της σύµβασης µε το ΕΣΜΗΕ αντιστοιχεί στο 30 % της ονοµαστικής καθαρής ισχύος της Μονάδας και κατόπιν στο 100%. Το καθαρό έσοδο από την συµµετοχή στον ΗΕΠ, το οποίο 3

4 (α) κατά την 12ετή περίοδο ισχύος της σύµβασης µε το ΕΣΜΗΕ αναλύεται στο καθαρό έσοδο που προέρχεται από την καθαρή ονοµαστική ισχύ της Μονάδας που δεν θα έχει συµβολαιοποιηθεί (30%) και στο Εγγυηµένο Έσοδο (GFA) όπως αυτό προκύπτει από το ιαγωνισµό (σταθερό για τη 12ετή περίοδο ισχύος της σύµβασης µε το ΕΣΜΗΕ), (β) κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο προέρχεται από το 100 % της καθαρής ονοµαστικής ισχύος της.μονάδας. Το Ετήσιο Εγγυηµένο Έσοδο υπολογίζεται ως το γινόµενο της µοναδιαίας τιµής των Εγγυηµένων Εσόδων (SGFA) και της Συµβεβληµένης Ισχύος (CNCAP) η οποία αντιπροσωπεύει το 70% της καθαρής ονοµαστικής ισχύος το σταθµού (NCAP). 2. Κατά την 12ετή περίοδο ισχύος της σύµβασης µε το ΕΣΜΗΕ τα ετήσια κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων, EBITDA, υπολογίζονται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : EBITDA = [Καθαρό Έσοδο ΗΕΠ - σταθερό κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας (Σ&Λ)] 30% + Ετήσιο Εγγυηµένο Έσοδο (από διαγωνισµό) + Έσοδα διάθεσης Α Ι που αναφέρονται στο 30% της ισχύος και δεν δεσµεύονται από τον ΕΣΜΗΕ Ώς Καθαρό Έσοδο ΗΕΠ θεωρούνται τα ποσά που προκύπτουν αν από τα έσοδα λόγω συµµετοχής στον ΗΕΠ αφαιρεθεί το µεταβλητό κόστος (VC) όπου: VC = Κόστος καυσίµου + Μεταβλητό κόστος Σ&Λ Εφόσον η Μονάδα εµφανίσει για το 70% της καθαρής ισχύος της καθαρά κέρδη από τον ΗΕΠ µεγαλύτερα του εγγυηµένου εσόδου ( GFA ), δηλαδή : ([Καθαρό Έσοδο ΗΕΠ - σταθερό κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας (Σ&Λ)] ) x 70% > GFA, τότε παρουσιάζονται επιπλέον έσοδα (τα οποία στο λογιστικό φύλλο υπολογίζονται στην γραµµή: Έσοδα πάνω από το Εγγυηµένο ποσό). 3. Ο Συντελεστής Κάλυψης του Τοκοχρεολυσίου προκύπτει από το ακόλουθο κλάσµα: 4

5 EBITDA ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΟΧΡΕOΛΥΣΙΟ Βασικές παραδοχές κατά τους υπολογισµούς Βασική παραδοχή των υπολογισµών που περιγράφονται στο Φύλλο Χρηµατορροών αποτελεί η θεώρηση ότι οι πραγµατικές τιµές τόσο του σταθερού όσο και του µεταβλητού κόστους συντήρησης και λειτουργίας (Σ&Λ) δεν διαφέρουν σηµαντικά από τις αντίστοιχες τιµές αναφοράς, όπως επίσης και ότι το ενδεχόµενο κόστος προµήθειας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του Θερµοκηπίου για τη µη συµβεβληµένη ισχύ είναι αµελητέο. Ετήσια σταθερά έξοδα Συντήρησης και Λειτουργίας Για τους υπολογισµούς του Φύλλου Χρηµατορροών θεωρείται ότι το ετήσιο σταθερό λειτουργικό κόστος αναφοράς είναι ίσο µε 5.95 εκ. Σηµειώνεται ότι το κόστος αυτό προέκυψε από αξιολόγηση δεδοµένων από ανεξάρτητες µεταξύ τους πηγές και περιλαµβάνει το κόστος ασφάλισης λειτουργίας του σταθµού καθώς και τα αναµενόµενα για τη Μονάδα Τέλη Χρήσης του Συστήµατος. Μεταβλητό κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας Για τους υπολογισµούς του Φύλλου Χρηµατορροών θεωρείται ότι το µεταβλητό λειτουργικό κόστος συντήρησης και λειτουργίας της Μονάδας είναι ίσο µε την τιµή αναφοράς : 1.5 /MWhe Απαιτούµενο Κόστος Κεφαλαίου Το συνολικό απαιτούµενο κεφάλαιο για την υλοποίηση του έργου εκτιµάται ίσο µε 250 εκατοµµύρια ευρώ, ποσό το οποίο περιλαµβάνει τους τόκους της κατασκευαστικής περιόδου. άνειο Η περίοδος αποπληρωµής λαµβάνεται ίση µε τον χρόνο εγγύησης εσόδων, δηλαδή 12 έτη και γίνεται η υπόθεση ότι η πληρωµή του δανείου γίνεται βάσει ετήσιων σταθερών τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Το επιτόκιο δανεισµού λαµβάνεται σταθερό και ίσο µε 5%. Αποσβέσεις Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε µέθοδο σταθερής απόσβεσης µε ρυθµό 6% για το σύνολο της επένδυσης. 5

6 Πληθωρισµός Τα βασικά µεγέθη εσόδων και εξόδων πληθωρίζονται µε 3% ετησίως. Φορολογία Ο Συντελεστής φορολόγησης λαµβάνεται ίσος µε 25%. Εγγυηµένο έσοδο Θεωρούµε ότι δεν προκαλείται για κανένα έτος οποιαδήποτε µείωση του εγγυηµένου εσόδου ως συνέπεια των σχετικών όρων του δηµοσιευµένου κειµένου της συµφωνίας εγγύησης εσόδων. Τιµή Σ Ι Η αξία αγοράς των Σ Ι υπολογίζεται µε βάση την από δηµοσιευµένη Γνωµοδότηση της ΡΑΕ σχετικά µε τον καθορισµό του Μοναδιαίου Τιµήµατος Πληρωµής Ισχύος στο ύψος των ανά MW καθαρής διαθέσιµης ισχύος ανά έτος. Κατά συνέπεια η αξία κάθε Σ Ι (το οποίο αναφέρεται σε 1 MW Καθαρής Ισχύος) προκύπτει από τον παρακάτω τύπο : Αξία αγοράς των Σ Ι = x (1-EFOR D ) Θεωρώντας τον συντελεστή απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας της Μονάδας ίσο µε 5,67%, η Αξία αγοράς των Σ Ι της Μονάδας υπολογίζεται ίση µε / ΜW καθαρής εγκατεστηµένης ισχύος. Υπολλειµατική αξία Γίνεται η υπόθεση ότι η υπολλειµατική αξία της επένδυσης στο τέλος της 20ετίας είναι ίση µε 40 /kw καθαρής ισχύος σε τιµές του πρώτου έτους λειτουργίας. Αποτελέσµατα Με βάση τις παραπάνω παραδοχές και τους υπολογισµούς του Φύλλου Χρηµατορροών εκτιµώνται οι εξής δείκτες απόδοσης της Επένδυσης: Ονοµαστικός Εσωτερικός βαθµός Απόδοσης επί των Ιδίων Κεφαλαίων IRRn Πραγµατικός Εσωτερικός βαθµός Απόδοσης επί των Ιδίων Κεφαλαίων IRRr Συντελεστής κάλυψης τοκοχρεολυσίου για τις τιµές των παραµέτρων που δίνονται στον Πίνακα 3: 6

7 Περιθώριο κέρδους ΗΕΠ Πίνακας 3 Ισοδ. Ώρες Λειτουργίας Ποσοστό Ιδίων Κεφαλαίων % Όπου ως περιθώριο κέρδους ΗΕΠ θεωρείται η µεσοσταθµική διαφορά της Οριακής Τιµής Συστήµατος από το συνολικό µεταβλητό κόστος (σε /ΜWh) της µονάδας κατά τη λειτουργία της µέσα στη διάρκεια του έτους. Οι δείκτες απόδοσης, όπως υπολογίστηκαν για το παραπάνω σενάριο συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4. Πίνακας 4 IRRn IRRr Μέσο Ποσοστό Κάλυψης Τοκ. 14% 10.6% 1.39 Ακολούθως παρουσιάζεται Φύλλο Χρηµατορροών για εικοσαετή δραστηριότητα της Μονάδας µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα και παραδοχές. 7

8 Βασικό Σενάριο Χρηµατορροών Υποθετικής Μονάδας Εγγύησης Εσόδων Εισαγωγή εδοµένων Κεφάλαιο 250 Απόσβεση 6% Τόκος 5.0% Περίοδος δανεισµού 12 Πληθωρισµός 3% Σταθερό κόστος συντήρησης και λειτουργίας M /yr 5.95 Μοναδιαία τιµή εγγύησης 85,000 /MW Ισοδύναµες ώρες λειτουργίας 5,200 Περιθώριο κέρδους 5.00 Ίδια κεφάλαια 20% Υπολειµµατική Αξία /kw 40 Καθαρή ισχύς (MW) 390 ΦΥΛΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΡΡΟΩΝ Συµβεβληµένη Ισχύς 273 Τιµή Σ Ι 33,016 Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έτος Έσοδα από ΗΕΠ µη συµβεβλ. ισχύος πλέον του µεταβλητού κόστους 3,042,000 3,133,260 3,227,258 3,324,076 3,423,798 3,526,512 3,632,307 3,741,276 3,853,515 3,969,120 4,088,194 4,210,839 14,457,215 14,890,932 15,337,660 15,797,790 16,271,723 16,759,875 17,262,671 17,780,551 Έσοδα πάνω από το εγγυηµένο ποσό Εγγυηµένο Έσοδο GFA (7)x(13) 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205,000 23,205, Έσοδα πώλησης Α Ι συµβ. ισχύος (12-13) x (14) 3,862,814 3,978,698 4,098,059 4,221,001 4,347,631 4,478,060 4,612,401 4,750,773 4,893,297 5,040,095 5,191,298 5,347,037 18,358,161 18,908,906 19,476,173 20,060,459 20,662,272 21,282,140 21,920,605 22,578,223 Σταθερό κόστος συντήρησης και λειτουργίας µη συµβ. ισχύος -1,785,000-1,838,550-1,893,707-1,950,518-2,009,033-2,069,304-2,131,383-2,195,325-2,261,185-2,329,020-2,398,891-2,470,857-8,483,277-8,737,776-8,999,909-9,269,906-9,548,003-9,834,443-10,129,477-10,433,361 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA 28,324,814 28,478,408 28,636,610 28,799,558 28,967,395 29,140,267 29,318,325 29,501,725 29,690,627 29,885,195 30,085,601 30,292,019 24,332,099 25,062,062 25,813,924 26,588,342 27,385,992 28,207,572 29,053,799 29,925,413 Απόσβεση -15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-15,000,000-10,000, Τόκος -10,000,000-9,371,746-8,712,079-8,019,429-7,292,146-6,528,500-5,726,670-4,884,750-4,000,733-3,072,516-2,097,887-1,074, Κέρδη προ φόρων (EBT) 3,324,814 4,106,662 4,924,531 5,780,129 6,675,249 7,611,768 8,591,655 9,616,975 10,689,893 11,812,680 12,987,714 14,217,492 9,332,099 10,062,062 10,813,924 11,588,342 17,385,992 28,207,572 29,053,799 57,280,108 Φόροι -831,203-1,026,666-1,231,133-1,445,032-1,668,812-1,902,942-2,147,914-2,404,244-2,672,473-2,953,170-3,246,928-3,554,373-2,333,025-2,515,516-2,703,481-2,897,086-4,346,498-7,051,893-7,263,450-14,320,027 Κέρδη µετά φόρων (EAT) 2,493,610 3,079,997 3,693,398 4,335,097 5,006,437 5,708,826 6,443,741 7,212,731 8,017,420 8,859,510 9,740,785 10,663,119 6,999,075 7,546,547 8,110,443 8,691,257 13,039,494 21,155,679 21,790,349 42,960,081 Ποσό ανείου -200,000,000 Τοκοχρεολύσιο 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565,082 22,565, Πλέον Αποσβέσεις 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000, Πλέον τόκοι 10,000,000 9,371,746 8,712,079 8,019,429 7,292,146 6,528,500 5,726,670 4,884,750 4,000,733 3,072,516 2,097,887 1,074, Υπολειµµατική αξία 27,354,694 Καθαρή ταµειακή ροή -50,000,000 4,928,528 4,886,660 4,840,395 4,789,444 4,733,501 4,672,243 4,605,329 4,532,399 4,453,071 4,366,943 4,273,591 4,172,564 21,999,075 22,546,547 23,110,443 23,691,257 23,039,494 21,155,679 21,790,349 42,960,081 Άληκτο Κεφάλαιο -200,000, ,434, ,241, ,388, ,842, ,569, ,533,408-97,694,996-80,014,664-61,450,315-41,957,749-21,490, Αποδοση Έργου IRR 8.6% -250,000,000 27,493,610 27,451,742 27,405,477 27,354,526 27,298,583 27,237,325 27,170,411 27,097,481 27,018,153 26,932,025 26,838,673 26,737,646 21,999,075 22,546,547 23,110,443 23,691,257 23,039,494 21,155,679 21,790,349 42,960,081 Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων IRR (Nominal) 14.0% Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων IRR (Real) 10.6% Συντελεστης κάλυψης τοκοχρεoλυσίου

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων

Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους. Λειτουργίας Μονάδων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρητρα Επιφυλαξης ικαιωµατων Εγχειρίδιο Υπολογισµού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ κατ άρθρο 289 παρ. 5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΪΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα