ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03"

Transcript

1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΈΡΓΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΈΣΟΔΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2008

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνική περιγραφή του έργου Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση έργου Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Χαρακτηρισμός έργου ως μεγάλου ή μικρού (βάσει του Καν.1083/2006) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Παραδοχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης Κόστος επένδυσης Εκτίμηση εσόδων Εκτίμηση εξόδων Καθαρή Παρούσα Αξία Χρηματορροών Ανάλυση Κινδύνου και ευαισθησίας ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Συμπεράσματα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης Υπολογισμός κοινοτικής συμμετοχής

4 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 Τεχνική περιγραφή του έργου Συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου με παρουσίαση των βασικών τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου ώστε να αποσαφηνίζεται το φυσικό του αντικείμενο. 1.2 Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση έργου Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (α) συνολικό κόστος του έργου και ο τρόπος χρηματοδότησής του (β) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έναρξη έργου: Λήξη έργου: - 2 -

5 (γ) Ανάλυση εκταμιεύσεων ανά έτος για όλη την περίοδο κατασκευής του έργου. 1.3 Χαρακτηρισμός έργου ως μεγάλου ή μικρού (βάσει του Καν.1083/2006) - 3 -

6 2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Το παρόν κεφάλαιο πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεθοδολογία όσον αφορά τη διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους-οφέλους των μεγάλων έργων. Πέρα από τα συνοπτικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται παρακάτω, διαβιβάζεται το πλήρες έγγραφο της ανάλυσης κόστους-οφέλους ως παράρτημα ΙΙ για την υποστήριξη της παρούσας αίτησης. 2.1 Παραδοχές χρηματοοικονομικής ανάλυσης Παρουσιάζονται οι κυριότερες παραδοχές του βασικού σεναρίου ως ακολούθως. (α) Νόμισμα Τιμές οικονομικής ανάλυσης Όλα τα μεγέθη εκφράζονται σε ευρώ. Όλα τα μεγέθη (κόστος έργου, έσοδα, έξοδα από τη λειτουργία του) υπολογίζονται σε σταθερές τιμές του έτους (έτος που πραγματοποιείται η οικονομική ανάλυση του έργου ή έτος έναρξης κατασκευής του έργου). (β) Περίοδος χρηματοοικονομικής ανάλυσης Η περίοδος αναφοράς είναι το πλήθος ετών για τα οποία παρέχονται προβλέψεις στην χρηματοοικονομική ανάλυση. Οι προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη του έργου πρέπει να διατυπώνονται για περίοδο προσαρμοσμένη στην οικονομικά χρήσιμη ζωή του και η οποία θα είναι επαρκώς μακρά ώστε να καλύπτει τον πιθανώς πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπό του. Ο χρονικός ορίζοντας αναφοράς ανά τομέα, με βάση διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, ο οποίος συνιστάται από την Επιτροπή παρέχεται κατωτέρω: Τομέας Χρονικός Τομέας Χρονικός Ορίζοντας Ορίζοντας Αναφοράς Αναφοράς Ενέργεια Οδοί Νερό & Περιβάλλον 30 Βιομηχανία 10 Σιδηρόδρομοι 30 Άλλες Υπηρεσίες 15 Λιμένες & αερολιμένες

7 Η περίοδος ανάλυσης των παραγόμενων εσόδων (και εξόδων) έχει διάρκεια όπως ορίζεται στον παραπάνω πίνακα, με αφετηρία το πρώτο έτος εκταμίευσης για την εκτέλεση του έργου. Με δεδομένο ότι πρώτο έτος εκταμίευσης είναι το έτος.. η συνολική περίοδος ανάλυσης των εσόδων και των εξόδων αφορά τα έτη από έως.. (γ) Εκτίμηση εσόδων - εξόδων Για κάθε έτος λειτουργίας του έργου υπολογίζονται τα καθαρά έσοδα του έργου ως εξής: Καθαρά έσοδα (έτους ν) = Σύνολο εσόδων (έτους ν) Σύνολο εξόδων (έτους ν) Γίνεται αναλυτική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία ως εξής: Συνολικό ποσό (εσόδων-εξόδων) = Άθροισμα επί μέρους ποσών (εσόδων-εξόδων) Τα επιμέρους ποσά εσόδων ή εξόδων υπολογίζονται αναλυτικά λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα (αντίστοιχα: εργασίας ή υλικού ή χρόνου κλπ.) και την τιμή μονάδος (εργασίας ή υλικού ή χρόνου κλπ.) κάθε παραμέτρου. Επιμέρους ποσό = ποσότητα Χ τιμή μονάδος Από τα παραπάνω επιμέρους ποσά, δημιουργείται η συγκεντρωτική ετήσια κατανομή των δαπανών επένδυσης και των συνολικών καθαρών εσόδων (=έσοδα μείον έξοδα). (δ) Επιτόκιο προεξόφλησης Το επιτόκιο προεξόφλησης βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η Καθαρή Παρούσα Αξία των εκτιμωμένων χρηματορροών του βασικού σεναρίου ανέρχεται σε 5% (Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους οφέλους, Έγγραφο εργασίας ΕΕ, 8/2006). 2.2 Κόστος επένδυσης Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε.. πλέον ΦΠΑ.. Συνολικός προϋπολογισμός έργου σε.. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Συμπεριλαμβάνονται τυχόν «ιστορικά» κόστη επένδυσης εφόσον είναι αντίστοιχα των εσόδων που υπολογίζονται

8 Η ανάλυση του προϋπολογισμού του έργου ανά κατηγορία παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (A) ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (B) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Γ)=(A)-(B) Δαπάνες προγραμματισμού και σχεδιασμού Αγορά γης 1 Οικοδομικές και κατασκευαστικές εργασίες Εγκαταστάσεις και μηχανές Διάφορα απρόβλεπτα 2 Αναπροσαρμογές τιμών (κατά περίπτωση) 3 Τεχνική βοήθεια Δημοσιότητα Επίβλεψη κατά την εκτέλεση Υποσύνολο ΦΠΑ Σύνολο Είναι ο ΦΠΑ επιλέξιμος ΝΑΙ ΟΧΙ Τεκμηρίωση επιλεξιμότητας ΦΠΑ 1 Σε ότι αφορά στην αγορά γης οι επιλέξιμες δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης 2 3 Τα απρόβλεπτα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 9% του συνολικού επενδυτικού κόστους χωρίς να υπολογίζονται τα απρόβλεπτα για όλες τις κατηγορίες έργων προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου των 5 εκατ. Ευρώ και το 15% για έργα προϋπολογισμού μικρότερου των 5 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω απρόβλεπτα μπορούν να περιλαμβάνονται στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της προγραμματισμένης συμβολής των ταμείων. Μπορεί να περιλαμβάνεται, ανάλογα με την περίπτωση, αναπροσαρμογή των τιμών για την κάλυψη του αναμενόμενου πληθωρισμού όταν οι επιλέξιμες αξίες κόστους αποτελούν σταθερές τιμές

9 Ανάλυση εκταμιεύσεων ανά έτος κατασκευής του έργου: Έτος Ποσά (σταθερές τιμές έτους., ποσά σε Ευρώ) Σύνολο 2.3 Εκτίμηση εσόδων Η εκτίμηση των εσόδων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη. Τα παραγόμενα έσοδα του έργου είναι απολύτως συμβατά με το προς ένταξη έργο. Ειδικότερα, τα προβλεπόμενα έσοδα, τόσο σε επίπεδο κατηγοριών όσο και σε επίπεδο μεγέθους, θα προέλθουν από τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν συνεπεία του έργου και μόνο, μετά την ολοκλήρωσή του. Η ανάλυση και τεκμηρίωση πρέπει να αφορά σε κάθε μία επί μέρους πηγή εσόδων, ώστε να προκύπτει το σύνολο. Για την εκτίμηση των εσόδων, πρέπει επίσης, κατ ελάχιστο, να λαμβάνονται υπ όψη τα παρακάτω: συμπεριλαμβάνονται έσοδα, που προέρχονται μόνο από εφαρμογή σχετικής θεσμοθετημένης τιμολόγησης (π.χ. σχετικές κανονιστικές διατάξεις, αποφάσεις ΔΣ κλπ) όταν πρόκειται για Μικρά Έργα, κατά παραδοχή δεν λαμβάνεται υπ όψη η υπολειμματική αξία δεν συμπεριλαμβάνονται τόκοι και αποσβέσεις συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ μόνον εάν είναι επιλέξιμος Όλα τα ποσά υπολογίζονται σε σταθερές τιμές έτους βάσης

10 2.4 Εκτίμηση εξόδων Η εκτίμηση των εξόδων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη. Η ανάλυση και τεκμηρίωση πρέπει να αφορά σε κάθε μία επί μέρους κατηγορία εξόδων, ώστε να προκύπτει το σύνολο. Για την εκτίμηση των εξόδων, πρέπει επίσης, κατ ελάχιστο, να λαμβάνονται υπ όψη τα παρακάτω: δεν συμπεριλαμβάνεται δαπάνη ανανέωσης εξοπλισμού δεν συμπεριλαμβάνονται τόκοι και αποσβέσεις συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ μόνον εάν είναι επιλέξιμος Όλα τα ποσά υπολογίζονται σε σταθερές τιμές έτους βάσης. 2.5 Καθαρή Παρούσα Αξία Χρηματορροών Για τον υπολογισμό της Παρούσας Αξίας των ποσών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της σημαντικότητας των καθαρών εσόδων (καθαρά έσοδα και παρούσα αξία των δαπανών της επένδυσης), το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται ανέρχεται σε 5% για το βασικό σενάριο. Ο προσδιορισμός της σημαντικότητας των καθαρών εσόδων εκφράζεται από τον λόγο R/C, δηλαδή την Παρούσα Αξία των καθαρών εσόδων (R) προς την παρούσα αξία των δαπανών της επένδυσης (C). Και τα δύο ποσά έχουν εκφραστεί σε σταθερές τιμές του πρώτου έτους εκταμίευσης. Για τον υπολογισμό των χρηματορροών και της καθαρής παρούσας αξίας χρησιμοποιούνται τα συνημμένα αρχεία του Excel ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του έργου

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ :... Δικαιούχος :... Πιν. 1α Ανάλυση χρηματορροών εσόδων, εξόδων για MΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (προϋπολογισμός 25 Μ για έργα περιβάλλοντος ή 50 Μ για έργα άλλων τομέων) Τίτλος Πράξης:... MIS:.. - ΕΡΓΑ. νομισματική μονάδα: τα ποσά έχουν εκφρασθεί σε σταθερές τιμές:... έτος ( 1 ) επιμέρους έσοδα ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ) επιμέρους έξοδα ( 3 ), ( 5 ) σύνολο εσόδων σύνολο εξόδων σύνολα περιόδου ανάλυσης ( 1 ) Για την περίπτωση μικρών έργων θα λαμβάνεται 20-ετής Περίοδος Ανάλυσης ( 2 ) Συμπεριλαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη Εθνική τιμολογιακή πολιτική ( 3 ) Συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ μόνο εάν είναι επιλέξιμος ( 4 ) Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη ανανέωσης εξοπλισμού ( 5 ) Οι εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων να είναι ρεαλιστικές και εάν απαιτείται να προτείνεται διόρθωση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού ( 6 ) Τα αρδευτικά τέλη κατανέμονται ανά στρέμμα και αφορούν το σύνολο των καλλιεργητών ( 7 ) Η στρεμματική εισφορά αφορά μέρος των καλλιεργητών που ωφελούνται από ειδικά μέρη του Εργου (π.χ. αποστραγγιστικά) ( 8 ) Η έκτακτη εισφορά αναφέρεται σε έκτακτα έξοδα ( 9 ) Απαιτείται σαφής προσδιορισμός Για τον Δικαιούχο - 9 -

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ :... Τελικός Δικαιούχος :... Τίτλος Εργου:... MIS:.. Πιν. 1α Ανάλυση χρηματορροών εσόδων, εξόδων για MEΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (προϋπολογισμός > 25 Μ για έργα περιβάλλοντος ή 50 Μ για έργα άλλων τομέων) - ΕΡΓΑ. νομισματική μονάδα: τα ποσά έχουν εκφρασθεί σε σταθερές τιμές:... επιμέρους έσοδα ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ) επιμέρους έξοδα ( 3 ), ( 5 ) έτος ( 1 ) σύνολο εσόδων σύνολο εξόδων σύνολα περιόδου ανάλυσης ( 1 ) Για την περίπτωση μικρών έργων θα λαμβάνεται 20-ετής Περίοδος Ανάλυσης. Ειδικώς για πράξεις που αφορούν πλήρως απαξιούμενα προϊόντα (π.χ. ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ) εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου της 20-ετίας θα λαμβάνεται περίοδος ανάλυσης ανάλογης διάρκειας ( 2 ) Συμπεριλαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχη τιμολογιακή πολιτική ( 3 ) Συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ μόνο εάν είναι επιλέξιμος ( 4 ) Στα έσοδα δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη ανανέωσης εξοπλισμού ( 5 ) Οι εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων να είναι ρεαλιστικές αντίστοιχες της εξεταζόμενης επένδυσης (άρα να γίνεται αναλογισμός εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία) και εάν απαιτείται να προτείνεται διόρθωση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Για τον Τελικό Δικαιούχο

13 2.6 Ανάλυση Κινδύνου και ευαισθησίας (α) Παραδοχές Η ανάλυση ευαισθησίας-κινδύνου πραγματοποιείται με βάση τα εξής σενάρια: με προεξοφλητικό επιτόκιο, αυτό του βασικού σεναρίου +1% και 1% με θεώρηση κόστους επένδυσης, αυτό του βασικού σεναρίου +20% με θεώρηση καθαρών εσόδων, αυτών του βασικού σεναρίου -20% με συνδυασμό των παραπάνω παραδοχών, ήτοι: κόστος επένδυσης βασικού σεναρίου +20% και καθαρά έσοδα βασικού σεναρίου 20% Η ανάλυση κινδύνου και ευαισθησίας γίνεται με χρήση των συνημμένων αρχείων Excel ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του έργου. (β) Ανάλυση ευαισθησίας Παρουσιάστε τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στα αποτελέσματα των δεικτών χρηματοοικονομικής και οικονομικής απόδοσης. Μεταβλητή που Μεταβολή του Μεταβολή της Μεταβολή του Μεταβολή της δοκιμάστηκε συντελεστή καθαρής οικονομικού καθαρής χρηματοδοτικής παρούσας συντελεστή παρούσας απόδοσης χρηματοδοτικής απόδοσης οικονομικής αξίας αξίας Ποιες μεταβλητές εντοπίστηκαν ως κρίσιμες μεταβλητές; Αναφέρετε ποιο κριτήριο εφαρμόστηκε. Ποιες είναι οι τιμές μετατροπής των κρίσιμων μεταβλητών;

14 (γ) Ανάλυση κινδύνου Περιγράψτε την εκτίμηση της κατανομής πιθανοτήτων για τους δείκτες χρηματοοικονομικής και οικονομικής απόδοσης. Παράσχετε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία (αναμενομένες τιμές, τυπική απόκλιση)

15 Πιν. 1β Χρηματοοικονομική ανάλυση & εξέταση της σχέσης καθαρών εσόδων και κόστους επένδυσης, με ανάλυση ευαισθησίας για ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (προϋπολογισμός 25 Μ για έργα περιβάλλοντος ή 50 Μ για έργα άλλων τομέων) - ΕΡΓΑ. Ι έτος δαπάνες επένδυσης (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου δαπάνες επένδυσης (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου +20% ( 1 ) σύνολο καθαρών εσόδων (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου ( 1 ) σύνολο καθαρών εσόδων (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου -20% ( 1 ) σύνολα περιόδου ανάλυσης

16 Πιν. 1β Χρηματοοικονομική ανάλυση & εξέταση της σχέσης καθαρών εσόδων και κόστους επένδυσης, με ανάλυση ευαισθησίας για ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (προϋπολογισμός > 25 Μ για έργα περιβάλλοντος ή 50 Μ για έργα άλλων τομέων) Ι - ΕΡΓΑ. έτος δαπάνες επένδυσης (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου δαπάνες επένδυσης (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου +20% ( 1 ) σύνολο καθαρών εσόδων (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου ( 1 ) σύνολο καθαρών εσόδων (σταθερές τιμές) βασικού σεναρίου -20% ( 1 ) σύνολα περιόδου ανάλυσης

17 ΙΙ εξέταση της σχέσης καθαρών εσόδων και κόστους επένδυσης για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια ΙΙΙ εξέταση της σχέσης καθαρών εσόδων και κόστους επένδυσηςγια διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια βασικού σεναρίου με κόστος επένδυσης, αυτό του βασικού σεναρίου +20% 4% 5% 6% 4% 5% 6% παρούσα αξία δαπανών επένδυσης "C" παρούσα αξία δαπανών επένδυσης "C" παρούσα αξία καθαρών εσόδων "R" παρούσα αξία καθαρών εσόδων "R" R/C (%) R/C (%) IV εξέταση της σχέσης καθαρών εσόδων και κόστους επένδυσης για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού σεναρίου -20% V εξέταση της σχέσης καθαρών εσόδων και κόστους επένδυσης για διάφορα προεξοφλητικά επιτόκια με κόστος επένδυσης, αυτό του βασικού σεναρίου +20% και καθαρά έσοδα, αυτά του βασικού σεναρίου -20% 4% 5% 6% 4% 5% 6% παρούσα αξία δαπανών επένδυσης "C" παρούσα αξία δαπανών επένδυσης "C" παρούσα αξία καθαρών εσόδων "R" παρούσα αξία καθαρών εσόδων "R" R/C (%) R/C (%) ( 1 ) Η υπολειμματική αξία των Εργων δεν προστίθεται στα καθαρά έσοδα Για τον Δικαιούχο

18 3. ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 3.1 Συμπεράσματα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης Κύρια στοιχεία και παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοικονομική ανάλυση Κύρια στοιχεία και παράμετροι Αξία Μη Προεξοφλημένη Αξία Προεξοφλημένη (Καθαρή παρούσα Αξία) 1. Περίοδος αναφοράς (έτη) 2. Χρηματοδοτικό προεξοφλητικό επιτόκιο(%) 3. Συνολικό κόστος επένδυσης (σε ευρώ, μη προεξοφλημένη) 4. Συνολικό κόστος χρηματοδότησης [C] (σε ευρώ, προεξοφλημένη) 5. Υπολειματική αξία (σε ευρώ, μη προεξοφλημένη) 6. Υπολειματική αξία (σε ευρώ, προεξοφλημένη) 7. Έσοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένα) 8. Λειτουργικά Έξοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένα) 9. Καθαρά έσοδα = έσοδα λειτουργικά έξοδα +υπολειμματική αξία (σε ευρώ, προεξοφλημένα) = [R] = (7) (8) + (6) 10. Επιλέξιμες δαπάνες (άρθρο 55 παράγραφος 2) = κόστος επένδυσης καθαρά έσοδα (σε ευρώ, προεξοφλημένες) = C - R = (4) (9) 11. Συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης (%) = Χρηματοδοτικό περιθώριο (%) = 1-(R/C) = (10)/(4) Κύρια αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης Χωρίς κοινοτική συνδρομή (ΣΧΑ/Σ) A Με κοινοτική συνδρομή (ΣΧΑ/Κ) B 1. Συντελεστής χρηματοδοτικής απόδοσης (%) ΣΧΑ/Σ ΣΧΑ/Κ 2. Καθαρή παρούσα αξία (ευρώ) ΤΚΧΑ/Σ ΤΚΧΑ/Κ 3.2 Υπολογισμός κοινοτικής συμμετοχής Το ποσό της απόφασης και άλλα οικονομικά στοιχεία στο παρόν κεφάλαιο πρέπει να συμφωνούν με τη βάση (συνολικό ή δημόσιο κόστος) για το συντελεστή

19 συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας. Όταν οι ιδιωτικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση βάσει του άξονα προτεραιότητας, εξαιρούνται από τις επιλέξιμες δαπάνες. Όταν οι ιδιωτικές δαπάνες είναι επιλέξιμες, μπορούν να περιλαμβάνονται. Συνολικοί προγραμματισμένοι πόροι και προγραμματισμένη συμβολή των ταμείων Υπολογισμός της Κοινοτικής (ΕΕ) Συμμετοχής Μέγεθος Τιμή 1. Επιλέξιμες δαπάνες (σε ευρώ, μη προεξοφλημένες) 2. Συντελεστής ελλείμματος χρηματοδότησης (%) = Χρηματοδοτικό περιθώριο (%) = 1-(R/C) 3. Ποσό της απόφασης, δηλ. το «ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας» [άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006] = (1)(2) (τηρουμένης της μέγιστης δημόσιας συνεισφοράς βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων) 4. Συντελεστής συγχρηματοδότησης του άξονα προτεραιότητας (%) 5. Κοινοτική συνεισφορά (σε ευρώ) = (3)(4) Πηγές συγχρηματοδότησης Υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων από τον υπολογισμό του χρηματοδοτικού ελλείμματος (κατά περίπτωση) οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες του έργου καλύπτονται από τις ακόλουθες πηγές: Πηγή των συνολικών επενδυτικών δαπανών ( ) Εκ των οποίων (ενημερωτικά) Συνολικό κόστος Κοινοτική Εθνική Εθνική Άλλες πηγές Δάνεια επένδυσης συνδρομή δημόσια (ή ιδιωτική (προσδιορίστε) ΕΤΕ/ΕΤΕπ: ισοδύναμη) (α)= (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (β)+(γ)+(δ)+(ε)

20 Η χρηματοδότηση των δανείων, όταν χρησιμοποιείται, αποδίδεται στο φορέα που φέρει την ευθύνη της αποπληρωμής τους, εθνικό δημόσιο ή εθνικό ιδιωτικό. Το ποσό της χρηματοδότησης από δανειοδότηση είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται για λόγους ενημέρωσης μόνο στην περίπτωση δανείων ΕΤΕ/ΕΤΕπ. Ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης της κοινοτικής συνεισφοράς Η κοινοτική συνεισφορά παρουσιάζεται ως μερίδιο της ανάληψης υποχρεώσεων του ετήσιου προγράμματος. (σε ευρώ) [ΤΣ/ΕΤΠΑ- προσδιορίστε]

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΟΔΗΓΙ ΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙ ΚΟΥ ΔΕΛΤΙ ΟΥ ΠΡ ΟΤΕΙ ΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡ ΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ, ΤΑΜΕΙ ΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤ ΓΕΝΙ ΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη του Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ...6 3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής

ISSN 1831-0826. Ειδική έκθεση αριθ. 21. Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής 2012 ISSN 1831-0826 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO Ειδική έκθεση αριθ. 21 Οικονομική αποδοτικότητα των επενδύσεων που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής EL Ειδική έκθεση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα