Περιεχόµενα. Εισαγωγή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Εισαγωγή"

Transcript

1 Περιεχόµενα Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 1.1 Ιστορική Αναδροµή Ορισµοί Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Μοντέλα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Μοντέλα ΑΑΕ µε βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση Μοντέλο µε βάση τη διάκριση Σύχρονων και Ασύγχρονων Υπηρεσιών Μοντέλο µε βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς εκπαιδευόµενες περιοχές Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα της εκπαίδευσης από απόσταση Μέθοδοι και εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης..24 Κεφάλαιο 2 Τηλεκπαίδευση 2.1 Χαρακτηριστικά είδη τηλεκπαίδευσης Βασικά χαρακτηριστικά τηλετάξης οµή τηλετάξης Τεχνολογίες λογισµικών τηλετάξης Λειτουργικά χαρακτηριστικά λογισµικών τηλετάξης Βήµατα εκπαιδευτικής διαδικασίας τηλετάξης..33 Κεφάλαιο 3 Μαθησιακά Περιβάλλοντα 3.1 Εισαγωγή Εµπορικά διαθέσιµα περιβάλλοντα Forum 36 1

2 3.2.2 Centra Web-CT TopClass First class/learn Link Blackboard CoMentor Learning Space Learning Server TeamWave etoolkit, ecompanion, ecourse ecollege Virtual U Συγκριτικοί πίνακες 50 Κεφάλαιο 4 Εκπαιδευτικό Υλικό 4.1 Γενικά Χαρακτηριστικά έντυπου εκπαιδευτικού υλικού Χαρακτηριστικά οπτικοακουστικού υλικού Λογισµικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς Αξιολόγηση του λογισµικού και διδασκαλία µε αυτό.. 58 Κεφάλαιο 5 Σχεδιασµός Συστηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 5.1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά σπουδαστών σε ένα εξ αποστάσεως σύστηµα εκπαίδευσης ιαφορές ανάµεσα στους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Μ. Βρετανία) και τους φοιτητές των άλλων Πανεπιστηµίων Προγράµµατα που θα εφαρµοστούν σε ένα εξ αποστάσεως σύστηµα Επιλογή των µέσων για το σχεδιασµό ενός συστήµατος Ο ρόλος της διοίκησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Ο δρόµος προς µία αποτελεσµατικότερη εξ αποστάσεως εκπαίδευση Αξιολόγηση εξ αποστάσεως συστηµάτων.66 2

3 Κεφάλαιο 6 Παιδαγωγικό Μοντέλο για την Εκπαίδευση από Απόσταση 6.1 Μορφή και βασικά στοιχεία ιδακτικό µοντέλο Μοντέλο µαθητή Γενικοί και Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι Μαθησιακές/διδακτικές στρατηγικές στην εκπαίδευση από απόσταση Μοντέλο Επικοινωνίας Οργάνωση και ιαχείριση της εκπαιδευτικής πρακτικής 78 Κεφάλαιο 7 Τηλεκπαίδευση και Υγεία 7.1 Αναγκαιότητα της τηλεκπαίδευσης στον τοµέα υγείας Τρόποι πραγµατοποίησης της τηλεκπαίδευσης στην υγεία Κρίσιµα θέµατα στην τηλεκπαίδευση στον τοµέα υγείας Παρουσίαση ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών elearning.86 Συµπεράσµατα..89 Παράρτηµα 91 Ελληνικά Ακρωνύµια 92 Ξενόγλωσσα Ακρωνύµια..93 Ελληνική Βιβλιογραφία 94 Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία..96 ιαδικτυακοί Τόποι..97 3

4 Περίληψη Στην εργασία αυτή, κάνουµε µία ανάλυση όσον αφορά στη χρησιµότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρατηρούµε ότι στην Ελλάδα έχει γίνει µια προσπάθεια της οποίας τα αποτελέσµατα είναι λίγα σε σχέση µε το εξωτερικό στον τοµέα αυτό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στον τοµέα της υγείας που εξελίσσεται ραγδαία, παρόλα αυτά, στην Ελλάδα, έχει µείνει αρκετά πίσω. Πιο συγκεκριµένα, µετά από µία ανάλυση διαφόρων ορισµών που σχετίζονται µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η τελευταία χαρακτηρίζεται από την απόσταση του διδάσκοντα από τον διδασκόµενο και αποτελεί ένα διακριτό πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι, αφενός, συµπληρωµατική µορφή προς τη συµβατική, αφετέρου, κύρια µορφή εκπαίδευσης για εργαζοµένους, για ανθρώπους που δεν µπορούν να αποµακρυνθούν από το χώρο της εργασίας τους. Έχουµε παρατηρήσει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξυπηρετεί τη δευτεροβάθµια, τη µεταδευτεροβάθµια, την τριτοβάθµια, την µετατριτοβάθµια, την τεχνική, τη διά βίου και την επαγγελµατική εκπαίδευση. Η συµβολή της γίνεται εµφανής σε τοµείς, όπου η συµβατική εκπαίδευση δεν µπορεί να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες ανάγκες των πολιτών, όπως είναι η εκπαίδευση µεγάλου αριθµού σπουδαστών, η εξατοµίκευση της διδασκαλίας, η εκπαίδευση των φυλακισµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ατόµων που ζουν σε αποµονωµένες περιοχές ή που για κάποιο λόγο δεν µπορούν ή δε θέλουν να µετακινηθούν στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Παρουσιάζουµε, στη συνέχεια, τα διάφορα µοντέλα ΑΑΕ: το µοντέλο µε βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση, το µοντέλο µε βάση τη διάκριση σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών και, τέλος, αυτό µε βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς εκπαιδευτικές περιοχές. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τόσο πλεονεκτήµατα όσο και µειονεκτήµατα: γι αυτό το λόγο µπορούµε να περάσουµε στην εκπαίδευση από απόσταση µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων, που είναι η λεγόµενη τηλεκπαίδευση. Παρουσιάζουµε, στην εργασία αυτή, τη διαφορά σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης καθώς και τον ορισµό της τάξης από απόσταση (τηλετάξη), τη δοµή της και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά λογισµικών τηλετάξης. ώσαµε ιδιαίτερη προσοχή στα βήµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας τηλετάξης. Θα µπορούσαµε να 4

5 πούµε ότι δίνονται πολύ, παραστατικά, µερικά από τα µαθησιακά περιβάλλοντα µε τη χρήση των οποίων µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σηµαντικό παράγοντα, σε τέτοιου είδους εκπαίδευση, παίζει το εκπαιδευτικό υλικό, λόγω του ότι σπουδαστές εξαρτώνται από αυτό και πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένο, ώστε να αναπληρώνει το διδάσκοντα. Θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της ανοικτής εκπαίδευσης, παρέχοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να µελετήσουν και να µάθουν, στο δικό τους τόπο και χρόνο, καθώς και µε το ρυθµό της επιλογής τους. Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται: στο έντυπο υλικό, το οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και το εκπαιδευτικό λογισµικό. Μετά από όλα αυτά, καταλήγουµε στον τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζουµε τέτοια συστήµατα και στο τι είναι αυτά που επηρεάζουν το σχεδιασµό τους. Οι σπουδαστές παίζουν αρκετά σηµαντικό ρόλο γιατί, συνήθως, είναι άτοµα που έχουν και άλλες υποχρεώσεις εκτός από την υποχρέωση της εκπαίδευσής τους καθώς και τα προγράµµατα που θα επιλεγούν για την ολοκληρωµένη εκµάθησή τους και η επιλογή των µέσων που θα χρησιµοποιήσουν οι σχεδιαστές προκειµένου να πετύχουν ένα σωστό πρόγραµµα. Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση του παιδαγωγικού µοντέλου της εκπαίδευσης από απόσταση και, ιδιαιτέρως, των επιµέρους µοντέλων: του διδακτικού, του µοντέλου επικοινωνίας και αυτού της διαχείρισης και οργάνωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής. Τέλος, γίνεται επικέντρωση της τηλεκπαίδευσης στον τοµέα υγείας και εφιστούµε την προσοχή στην εφαρµογή της σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Λέξεις - κλειδιά Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανοικτή εκπαίδευση, τηλεκπαίδευση, µαθησιακά περιβάλλοντα, εκπαιδευτικό υλικό, λογισµικό υποστήριξης, παιδαγωγικό µοντέλο, Ανοικτό Πανεπιστήµιο, εκπαιδευόµενος, εκπαιδευτής, συµβατική εκπαίδευση, (παραδοσιακή). 5

6 Résumé À travers ce travail, nous procédons à une analyse relativement à l utilité de l enseignement à distance et nous observons qu en Grèce on a déjà oeuvré dans cette direction: néanmoins, les résultats de cet effort sont peu nombreux par rapport à ce qui se passe à l étranger, dans ce domaine précis. L enseignement à distance est particulièrement utile, précisément, dans le domaine de la santé qui évolue à une vitessse vertigineuse; malgré tout cela, en Grèce, les choses n ont pas évolué de façon adéquate. En effet, suite à une analyse de differents termes qui sonts liés à ce type d enseignement, nous constatons que ce dernier se base, justement, sur la distance qui existe entre l enseignant et l apprenant, élément qui constitue un champ de recherches bien évident. L ED est, en amont, une forme complémentaire de l enseignement traditionnel et, en aval, la donnée d enseignement prépondérante concernant des personnes qui ne peuvent pas s éloigner de leur lieu de travail. Il s avére que l ED rend de grands services à l enseignement technologique et professionnel continu, au niveau secondaire, post-secondaire, ainsi qu au troisième et post-troisième degrés. Sa contribution est indubitable dans des domaines où l éducation traditionnelle n est pas en mesure de répondre à certains besoins des citoyens, tels que l éducation d un grand nombre d étudiants, la personnalisation du cours, l enseignement des prisonniers et des personnes handicapées où bien la formation d individus qui vivent dans des régions isolées; il y a également ceux qui, pour une raison particulière, ne veulent pas se déplacer pour suivre les cours aux installations mêmes des institutions éducatives. Nous présentons, par la suite, les différents types de l ED: il existe celui qui se base sur l approche éducative, un autre qui s appuie sur la différence entre le cours où la communication avec l enseignant doit être immediate (synchronique) et l enseignement qui laisse un champ plus indépendant (asynchronique); il y a un autre forme d enseignement qui relie l éducateur avec les régions qui demandent les services de ce dernier. L ED a autant d avantages que d inconvénients: c est la raison pour laquelle nous pouvons passer à l ED par le biais de moyens électroniques, méthode que nous appelons un télé-enseignement. Via ce travail, nous présentons la différence qui existe entre les deux méthodes du télé-enseignement, synchronique et asynchronique; parallèlement, nous détérminons la classe d enseignement à distance, sa 6

7 structure ainsi que les caractéristiques concernant les éléments logiciels de la classe à distance. Nous avons signalé l évolution de la trajectoire de l ED et nous pourrions dire que nous donnons, de façon explicite, certaines caractéristiques des logiciels de ce type de travail, dont l utilisation nous permet de réaliser l enseignement à distance. Un facteur primordial, dans cette sorte d enseignement, est le matériel éducatif, à cause du fait que les étudiants en dépendent: ce dernier doit, donc, être programmé de manière qu il puisse remplacer l enseignant. Par ailleurs, le matériel éducatif doit servir les besoins de l éducation ouverte, en donnant la possibilité aux étudiants d étudier et d apprendre au lieu même où ils vivent et selon leur rythme temporel et leur choix personnel. Le matériel éducatif se divise aux secteurs suivants: celui du matériel écrit et celui du matériel audiovisuel, sans oublier le logiciel éducatif. Après tout cela, nous aboutissons à la manière dont nous devons programmer de tels systèmes, tout en essayant de comprendre quels sont les éléments qui influeront sur leur programmation. Le rôle des étudiants est assez important car, d habitude, ce sont des personnes qui ont, parallèlement, d autres obligations, à part celles de suivre leur formation. Les responsables doivent également étudier les programmes qui seront choisis pour compléter l éducation des apprenants, le choix des moyens que les responsables du programme utiliseront afin que le résultat soit parfait. Ensuite, on présente le modèle pédagogique de l ED et en particulier, les modèles à part: le modèle éducatif et ceux de la communication et de la gestion/organisation de la pratique éducative. Enfin, nous focalisons la méthode du télé-enseignement dans le domaine de la santé et nous mettons en relief son application dans les autres pays de l UE. Mots clés Enseignement à distance, éducation ouverte ou élargie, télé-enseignement, logiciel éducatif, matériel éducatif, logiciel de soutien, modèle pédagogique, université ouverte, apprenant, éducateur, enseignement traditionnel. 7

8 Εισαγωγή Στις µέρες µας οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται στον οικονοµικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τοµέα καθιστούν απαραίτητη την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων προσαρµοσµένων στις αλλαγές αυτές. Στον κόσµο των επιχειρήσεων αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο λόγω του ανταγωνισµού που επικρατεί στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Οι αλλεπάλληλες τεχνολογικές αλλαγές οδηγούν σε νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας οι οποίες µε τη σειρά τους απαιτούν την αξιοποίηση του εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού. Άρα βασικό µέσο καταπολέµησης του ανταγωνισµού της αγοράς και αντιµετώπισης της ανεργίας είναι η συνεχιζόµενη εκπαίδευση. Ο σύγχρονος άνθρωπος για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής χρειάζεται να έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται το νόηµα των κοινωνικών εξελίξεων και στη συνέχεια να αποκρυπτογραφεί πληροφορίες. Έπειτα χρειάζεται να κατέχει κάποιες εξειδικευµένες γνώσεις και µετά από αυτά να συνδυάζει την ικανότητα προγραµµατισµού µε αυτή της επεξεργασίας εναλλακτικών λύσεων, της προσαρµοστικότητας και του <<να µαθαίνει κανείς πώς να µαθαίνει>>. Η διά βίου εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί ένα εργαλείο για την ανάπτυξη αυτών των προσόντων. Άρα η ανάπτυξη προγραµµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ταχύρυθµη επαγγελµατική κατάρτιση, ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, επιµόρφωση εξειδίκευση, προγράµµατα που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της γενικής παιδείας, της αντιµετώπισης του κοινωνικού αποκλεισµού είναι εντελώς λογική καθώς επίσης και η δηµιουργία ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσα στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα είτε έξω από αυτό για να βοηθηθούν άτοµα που δεν µπορούν να βρίσκονται σε αίθουσες διδασκαλίας. Έρχεται λοιπόν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσα από τις δυναµικές που ορίζονται στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον να κάνει πιο ευέλικτη την ακαδηµαϊκή και µη εκπαίδευση των ενηλίκων φυσικά µε τη βοήθεια της εξέλιξης της τεχνολογίας. Θεωρούµε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί διακριτό πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας και συµπληρώνει τη συµβατική εκπαίδευση. Η συµβολή της γίνεται σε τοµείς όπου η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν µπορεί να αντιµετωπίσει όπως εκπαίδευση µεγάλου αριθµού σπουδαστών, η εξατοµίκευση της διδασκαλίας, η εκπαίδευση των φυλακισµένων, των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ατόµων που ζουν σε αποµακρυσµένες 8

9 περιοχές ή που για κάποιο λόγο δεν µπορούν ή δε θέλουν να µετακινηθούν στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε µια πορεία συνεχούς ανάπτυξης, ξεκίνησε να χρησιµοποιείται ως µοχλός εκπαιδευτικής στρατηγικής σε µία σχετικά επεκτεινόµενη κλίµακα τυπικής ή συµβατικής εκπαίδευσης. Ξεκίνησε ως οργάνωση σπουδών µερικής φοίτησης, συνέχισε µε την αλληλογραφία µέσω ταχυδροµείου µε ήδη δοκιµασµένα συµβατικά βιβλία, χρησιµοποίησε το ραδιόφωνο, µετά τη τηλεόραση και το τηλέφωνο και τα τελευταία χρόνια υιοθέτησε όλες της µορφές της σύγχρονης τεχνολογίας: από δορυφόρους έως κινητά τηλέφωνα Το µέλλον θα δείξει την προσαρµοστικότητά της, την αποτελεσµατικότητά της και τις δυνατότητες ενσωµάτωσής της στο συµπαγές κυρίως σώµα του εκπαιδευτικού συστήµατος (http://www.eap.gr/news/). 9

10 Κεφάλαιο Ιστορική Αναδροµή Το 1970 ήταν η χρονιά όπου παρατηρήσαµε ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή συνδέθηκε και µε τη στροφή από την ιδιωτική εκπαίδευση στη δηµόσια σε παγκόσµιο επίπεδο. Από το 1870 έως το 1970 τα περισσότερα συστήµατα εξ αποστάσεως ήταν ιδιωτικά και χρησιµοποιούσαν τον όρο <<σπουδές δι αλληλογραφίας>>, κατ οίκον σπουδές ή εξωτερικές σπουδές. Στις µέρες µας πολλές κυβερνήσεις προσπαθούν να εισαγάγουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό τους σύστηµα σαν συµπλήρωµα στη συµβατική εκπαίδευση. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 έχει εξαπλωθεί σε πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα. Οι κυβερνήσεις πολλών κρατών δε διαθέτουν χρηµατικά ποσά για την ανέγερση κτιρίων ακόµα και αν είχαν δε θα επένδυαν τα ποσά αυτά σε κτίρια. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να δώσει τη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Το 1995 υπήρχαν δέκα συστήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από κρατικά ιδρύµατα µεγάλου κύρους εξαιρετικής ποιότητας. Έχουµε στην Κίνα το δίκτυο CCTVU 1, στην Τουρκία το Πανεπιστήµιο Ανατολίας, στη Γαλλία το CNED 2, στην Ινδονησία το πανεπιστήµιο Terbuka, στην Ταϋλάνδη το ανοικτό Πανεπιστήµιο Sukkothai Thamatirat, στην Ινδία το ανοικτό πανεπιστήµιο Indira Ghandhi,στην Κορέα το εθνικό ανοικτό πανεπιστήµιο, στο Ηνωµένο Βασίλειο το Ανοικτό Πανεπιστήµιο, στην Ισπανία το UNED 3, στη Νοτιοαφρικανική Ένωση το UNISA 4. Μεταξύ των ετών 1996 και 2000 η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρέχεται σαν συµπλήρωµα στα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήµια. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 στις ΗΠΑ γίνονται µαθήµατα µε αλληλογραφία, από την τηλεόραση, τηλεδιασκέψεις, γραφικά ήχου, καλωδιακά δίκτυα και δίκτυα υπολογιστών. Η δορυφορική τηλεδιάσκεψη χρησιµοποιείται από πολλές αµερικάνικες εταιρείες µε ιστοσελίδες το Στην Κίνα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από µαθήµατα δι αλληλογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του Προγράµµατα από την τηλεόραση ξεκίνησαν στις αρχές του 1960, αποδιοργανώθηκαν στη διάρκεια της Μορφωτικής 1 Central Chinese Television University (CCTVU) 2 Centre National d Enseignement a Distance (CNED) 3 Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) 4 University of South Africa (UNISA) 10

11 Επανάστασης και ξανάρχισαν το Το σηµερινό σύστηµα έχει τη µορφή δικτύου που περιλαµβάνει ένα κεντρικό ανοικτό πανεπιστήµιο στο Πεκίνο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των προγραµµάτων και 43 ανοικτά πανεπιστήµια σε κάθε επαρχία και µεγάλο δήµο (Keegan, 2001). Στη Γαλλία η πολιτεία παρενέβει καθοριστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μετά την εισβολή των Γερµανών στη Γαλλία το 1939 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης δι Αλληλογραφίας προκειµένου να προσφέρει µαθήµατα µε αλληλογραφία σε παιδιά σχολικής ηλικίας σε δυσπρόσιτες περιοχές. Τώρα το Κέντρο είναι το µεγαλύτερο δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Ευρώπη και παρέχει τίτλους σπουδών από την πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, επαγγελµατική και τεχνική εκπαίδευση ως την εκπαίδευση καθηγητών καθώς και διπλώµατα πανεπιστηµιακού επιπέδου. Στη Γαλλία δεν υπάρχει ανοικτό πανεπιστήµιο. Οι περισσότεροι ακολουθούν τα συµβατικά πανεπιστήµια και οι άλλοι εγγράφονται σε ιδιωτικά ινστιτούτα. Μετά από την αναφορά αυτή στα διάφορα συστήµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλο τον κόσµο, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα εξελισσόµενο πεδίο στην ανάπτυξη του οποίου συνέτεινε η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών κατά την τελευταία δεκαετία. Σηµαντικό ρόλο παίζει η παγκόσµια κινητή τηλεφωνία, η <<εικονική αίθουσα διδασκαλίας>> µέσω δορυφόρου, το αµφίδροµο βίντεο, η τηλεδιάσκεψη µε δυνατότητα εικόνας και τα πολυµέσα, η δυνατότητα videoconferencing, το ISDN, το διαδίκτυο. Η εκπαίδευση από απόσταση ακολούθησε τα παρακάτω στάδια. Στην αρχή έχουµε τα µαθήµατα µε αλληλογραφία. Τα µαθήµατα, το βοηθητικό υλικό καθώς και οι απαντήσεις µεταφέρονταν µε το ταχυδροµείο. Υπάρχει και σήµερα η µέθοδος αυτή αλλά το εκπαιδευτικό υλικό έχει εµπλουτισθεί µε βιντεοκασέτες, κασέτες ήχου κι ίσως και κάποια αρχεία σε δισκέτες και cds. Σε επόµενη φάση ακολουθεί η εκπεµπόµενη εκπαίδευση (Broadcast Education). Με τη µέθοδο αυτή παρουσιάζονται µαθήµατα µέσω τηλεόρασης ή ραδιοφώνου. Μέσα από µαγνητοσκοπηµένες ή ζωντανές εκποµπές µε φόντο κάποιο γραφείο παραδίδονταν µαθήµατα σε συνέχειες µέσα από µια σειρά εκποµπών. Η µετάδοση της πληροφορίας ήταν µονόδροµη. Στη συνέχεια έχουµε την εκπαίδευση και επιµόρφωση µέσω υπολογιστή το λεγόµενο Computerised Education and Training. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογιστής παρέχει την πληροφορία µέσω κάποιων προγραµµάτων που παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Οι υπολογιστές µπορεί να συνδέονται σε δίκτυο ή να είναι µεµονωµένοι. Η εκπαίδευση βασιζόµενη σε υπολογιστές (Computer Based Training CBT) και οι οδηγίες µέσω υπολογιστή 11

12 (Computer Aided Instruction CAI) αποτελούν ένα τρόπο µάθησης που γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής. Τέλος έχουµε την εκπαίδευση από απόσταση µέσω internet. Σ αυτή την περίπτωση δεν έχουµε µονόδροµη µετάδοση πληροφορίας αλλά µία αλληλεπίδραση ανθρώπου µηχανής. Είναι η εκπαίδευση Web Based Training WBT όπου δίνει την ευκαιρία στον καθένα να επισκεφθεί οποιαδήποτε γωνία του πλανήτη. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουµε µία απρόσωπη µορφή επικοινωνίας την οποία επιτυγχάνει η τεχνολογία. Τα εξ αποστάσεως συστήµατα µπορούν να σταθούν παράλληλα στη συµβατική εκπαίδευση και να προσπαθούν να ενεργοποιήσουν το µαθητή πώς να µαθαίνει µόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνοµα προς µία πορεία εύρεσης, αυτοµάθησης και γνώσης. 1.2 Ορισµοί Γύρω στα τέλη του 1970 δόθηκε για πρώτη φορά ο ορισµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στη δεκαετία του 80 αυξήθηκε ραγδαία η βιβλιογραφία της, εκδόθηκαν επιστηµονικά περιοδικά και αναπτύχθηκε η έρευνα σε κλάδους όπως ο σχεδιασµός προγράµµατος, η οικονοµία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες υποστήριξης των σπουδαστών και τα διάφορα µέσα που χρησιµοποιούνται. Στα µέσα της δεκαετίας του 80 έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα προγράµµατα που χορηγούσαν πανεπιστηµιακό τίτλο. Κρίθηκε αναγκαίο η διευκρίνιση των παρακάτω όρων πριν δώσουµε τον ορισµό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συµβατική Εκπαίδευση Ο όρος αυτός αναφέρεται στην τυπική εκπαίδευση, στην αίθουσα διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός σχολείου, ενός κολεγίου ή ενός πανεπιστηµίου όπου ο διδάσκων και ο διδασκόµενος βρίσκονται µαζί µε τη φυσική τους παρουσία στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο (Keegan, 2001). Η συµβατική εκπαίδευση είναι αυτή που παρέχεται κατά τη διάρκεια της φοίτησής µας στο δηµοτικό, γυµνάσιο, λύκειο, πανεπιστήµιο. Μη συµβατική Εκπαίδευση Υπονοείται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι µη συµβατική εκπαίδευση µε την έννοια ότι δεν πληροί τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης. Αυτό είναι λανθασµένη εντύπωση αφού υπάρχουν απόφοιτοι Ανοικτών Πανεπιστηµίων οι οποίοι είναι εξίσου επαρκείς όσον αφορά στην ποιότητα παροχής εκπαιδευτικών προγραµµάτων όπως και αυτοί των συµβατικών πανεπιστηµίων. Παρόλα αυτά δεν έχει 12

13 εξαλειφθεί το αίσθηµα ότι µόνο η πρόσωπο µε πρόσωπο διδασκαλία σε µία αίθουσα µπορεί να είναι η έγκυρη πηγή γνώσεων. Ανοικτή Εκπαίδευση Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι όροι εξ αποστάσεως και ανοικτή εκπαίδευση είναι ταυτόσηµοι. Όµως η λέξη ανοικτή µπορεί να πάρει διάφορες έννοιες συνεπώς δεν µπορούµε να πούµε ότι ταυτίζονται. Υπάρχουν πολλά πανεπιστήµια που εφαρµόζουν εξ αποστάσεως συστήµατα και έχουν κλειστές και αυστηρές δοµές πράγµα που σηµαίνει ανελαστικό χρόνο παράδοσης εργασιών, κλειστές ηµεροµηνίες εγγραφής, ανελαστικά σχήµατα αξιολόγησης. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι ούτε ανοικτή ούτε κλειστή είναι απλώς µία µορφή εκπαίδευσης που µπορεί να παρέχει και ανοικτά και κλειστά προγράµµατα Επίσης όταν λέµε ανοικτή εκπαίδευση εννοούµε υποστήριξη από τους συναδέλφους εκπαιδευόµενους ή από τον εκπαιδευτή ανεξάρτητη από χρονικούς περιορισµούς (ασύγχρονα) και τόπο (αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε φορητούς υπολογιστές). Σηµαντική είναι και η πρόσβαση σε υλικό όπου και όπως απαιτείται, πρόσβαση σε εθνικές και διεθνείς έρευνες και απόψεις. Ακόµα η ανοικτή εκπαίδευση συµβάλλει στην αύξηση της ενεργητικής και αυτόνοµης συµπεριφοράς των µαθητών, υποστηρίζει ρυθµούς µάθησης που δίνουν ελαστικότητα στον εκπαιδευόµενο (http://www.pischools.gr/hdtc/material/ict/ict2.htm). Ευέλικτη Εκπαίδευση Η ευέλικτη εκπαίδευση µπορεί να ταυτισθεί µε την ανοικτή εκπαίδευση διότι η ευέλικτη είναι ένα σύστηµα που δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο να σπουδάσει αυτό που θέλει όποτε το θέλει και όπως επιθυµεί. Αυτές οι αρχές µπορούν να εφαρµοστούν και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τότε οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιλέξουν πού θα σπουδάσουν (π.χ. στο σπίτι, σε κάποιο ίδρυµα ή εταιρεία, σε κάποιο κέντρο κατάρτισης). Εκπαίδευση Ενηλίκων Σε αυτό το είδος εκπαίδευσης οι διδασκόµενοι είναι ενήλικες ενώ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να έχουµε και παιδιά ή εφήβους. Στην εκπαίδευση ενηλίκων υφίσταται η έννοια της οµάδας ενώ στην εξ αποστάσεως όχι. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν έχει φτάσει στα ίδια επίπεδα µε αυτά της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εκπαιδευτική Τεχνολογία Είναι ο επιστηµονικός κλάδος που εξετάζει την χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. ιαφέρει µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση διότι εδώ υπάρχει η άµεση 13

14 επικοινωνία σπουδαστή µε εκπαιδευτή και επίσης αποτελεί ένα πεδίο εκπαιδευτικής έρευνας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση λαµβάνει τα προβλήµατα των σπουδαστών που βρίσκονται σε απόσταση ενώ η εκπαιδευτική τεχνολογία προσπαθεί να βελτιώσει την πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνία. Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Πριν επικρατήσει ο όρος αυτός είχαµε µία άλλη ορολογία όπως εκπαίδευση δι αλληλογραφίας, σπουδές κατ οίκον, ανεξάρτητες σπουδές, εξωτερικές σπουδές, εξ αποστάσεως διδασκαλία, εξ αποστάσεως µάθηση. Ο ορισµός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προέκυψε σαν σύνθεση διαφόρων ορισµών που προϋπήρχαν. Έτσι εννοούµε τελικά την εκπαίδευση την οποία χαρακτηρίζει η απόσταση του διδάσκοντα από το διδασκόµενο σε σχεδόν µόνιµη βάση καθ όλη τη διάρκεια που θα κρατήσει η εκπαίδευση. Την εκπαίδευση αυτή χαρακτηρίζει η επίδραση του εκπαιδευτικού οργανισµού τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην προετοιµασία του διδακτικού υλικού και στη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τους διδασκόµενους οι οποίοι είναι αυτόνοµοι αλλά υποστηρίζονται σε δραστηριότητες που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν µόνοι τους. Όταν διεκπεραιώσει ο οργανισµός αυτό το ρόλο τότε το µόνο που κάνει είναι να παρέχει πληροφόρηση. Γίνεται χρήση τεχνικών µέσων έντυπου, ακουστικού, οπτικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνδέουν το διδάσκοντα µε το διδασκόµενο και µεταφέρουν το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών. Στην περίπτωση αυτή έχουµε αµφίδροµη επικοινωνία ώστε οι διδασκόµενοι να επωφεληθούν από τον άµεσο διάλογο και την απουσία της οµάδας καθ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτή η τελευταία ιδιαιτερότητα µας οδηγεί σε µεθόδους εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να ταυτισθεί µε τη βιοµηχανοποιηµένη διαδικασία παραγωγής αγαθών. Για παράδειγµα µία εταιρεία που διεκπεραιώνει ταχυδροµικές παραγγελίες µοιάζει σε πολλά µε ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα συστήµατα αυτά µπορεί να έχουν και µικρό κόστος πράγµα φυσικά που εξαρτάται από την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 1.3 Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η απόσταση το οποίο αποδέχονται πολλοί µελετητές. Η επαφή µε τον διδάσκοντα µπορεί να είναι ανύπαρκτη, προαιρετική ή υποχρεωτική. Τίθεται το ερώτηµα σε κάθε περίπτωση αν η άµεση πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση πρέπει να µην υφίσταται καθόλου, να είναι προαιρετική ή να 14

15 επιβάλλεται από το ίδρυµα. Είναι σηµαντικό επίσης να κατανοήσουµε το ρόλο του εκπαιδευτικού οργανισµού σε σχέση µε την προσωπική κατ ιδίαν µελέτη στο σπίτι. Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουµε µία θεσµοθετηµένη παροχή εκπαίδευσης ενώ επισηµαίνουµε ότι ο εκπαιδευόµενος µαθαίνει καθηµερινά σε προσωπικό επίπεδο διαβάζοντας βιβλία, ακούγοντας µία συζήτηση, συζητώντας µε ένα φίλο και µε χίλιους δύο άλλους τρόπους. Κοινό στοιχείο και στην εξ αποστάσεως και στην προσωπική κατ ιδίαν εκπαίδευση είναι ο εξατοµικευµένος χαρακτήρας. Σηµαντική επίσης διαφοροποίηση µε τη συµβατική εκπαίδευση είναι η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (έντυπο υλικό, τηλεδιάσκεψη 5, αναµετάδοση ήχου ή κινούµενης εικόνας, κ.ά.). Χαρακτηριστικό γνώρισµά της είναι η αµφίδροµη επικοινωνία. Ο διδασκόµενος δε θα πρέπει να είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών και για το οτιδήποτε, µπορεί να έρχεται σε επαφή µε το ίδρυµα που του προµηθεύει το εκπαιδευτικό υλικό. Για παράδειγµα, η εκπαιδευτική τηλεόραση δεν παρέχει αυτή την αµφίδροµη επικοινωνία ούτε και οι ραδιοφωνικές εκποµπές και επίσης ούτε η χρήση οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται ως υλικό για διαλέξεις ή για χρήση στην αίθουσα διδασκαλίας. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό είναι η παρουσία της οµάδας στη µαθησιακή διαδικασία µέσω της τηλεδιάσκεψης µε ήχο και εικόνα ή µε την τηλεδιάσκεψη µέσω προσωπικού υπολογιστή. Άρα δεν είναι σαφές αν υπάρχει εξατοµίκευση στην όλη διαδικασία ή όχι. Είναι σαφές όµως ότι ο σπουδαστής δεν είναι υποχρεωµένος να ενταχθεί στη µαθησιακή οµάδα. Κάποιες όµως πρόσφατες µορφές σύγχρονης επικοινωνίας που εισήχθησαν στην εκπαίδευση όπως η µονόδροµη ή αµφίδροµη µετάδοση κινούµενης εικόνας µέσω δορυφόρου ή συµπιεσµένου σήµατος βίντεο απαιτούν από τους διδασκόµενους να µετακινούνται από το χώρο τους σε <<ηλεκτρονικές τάξεις>> σε συγκεκριµένες µέρες και ώρες προκειµένου να συναντήσουν την οµάδα. εν έχουν διευκρινισθεί ακόµα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της απουσίας της µαθησιακής οµάδας από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία φέρει στοιχεία της θεωρίας της βιοµηχανοποίησης όπως υποστηρίζουν κάποιοι µελετητές. Μπορούµε να σηµειώσουµε ότι αρκετοί ορισµοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνουν βάση στην ανεξαρτησία, την αυτονοµία και την ελευθερία του διδασκόµενου πράγµα που δεν αληθεύει όσον αφορά στην αυτονοµία διότι υπάρχουν πολλές φορές 5 Τηλεδιάσκεψη είναι η διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε πραγµατικό χρόνο ατόµων που βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους µε τη χρήση κειµένων, εικόνας και ήχου. Στόχος της 15

16 αυστηρά καθορισµένες ηµεροµηνίες για την υποβολή εργασιών που βαθµολογεί ο καθηγητής σύµβουλος ή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ανελαστικότητα στο περιεχόµενο του διδακτικού υλικού (Keegan, 2001). Η έννοια της εξατοµίκευσης είναι αυτή που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον ορισµό. Ένα σύστηµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποσπά τον διδασκόµενο από τη µαθησιακή οµάδα και τον τοποθετεί σε µία πιο ιδιωτική κατάσταση. Χαρακτηριστικό επίσης είναι η έλλειψη οπτικής επαφής καθώς στα µάτια καθρεπτίζονται όλα τα βαθύτερα αισθήµατα του ανθρώπου. Γι αυτό το λόγο πολλά από τα συστήµατα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παρέχουν σεµινάρια στους διδασκόµενους όταν είναι αναγκαίο ή δυνατότητα επαφής µέσω τηλεδιασκέψεων. Λόγω όµως του συµπιεσµένου σήµατος βίντεο µε τη βοήθεια του οποίου οι διδασκόµενοι βλέπουν τον διδάσκοντα θα πρέπει να αναρωτηθούµε για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ηλεκτρονικών συναντήσεων ή των άµεσων επαφών πρόσωπο µε πρόσωπο. 1.4 Μοντέλα Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Υπάρχουν διάφορα µοντέλα ΑΑΕ που επικρατούν σε παγκόσµιο επίπεδο κάτω από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: Με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση Με βάση τη διάκριση σύγχρονων και ασύγχρονων υπηρεσιών Με βάση την αντιστοίχηση εκπαιδευτή προς εκπαιδευόµενες περιοχές Μοντέλο ΑΑΕ µε βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση Μοντέλο Ιδεατής Τάξης Με την εµφάνιση της τηλεδιάσκεψης µπορεί να γίνει η αναπαραγωγή µίας τάξης µε τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόµενο σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στην αρχή είχαµε τη σύνδεση µόνο δύο διαφορετικών τοποθεσιών. Σήµερα µπορούν οι µαθητές να αλληλεπιδρούν µε τον καθηγητή τους ή µεταξύ τους από διαφορετικές τοποθεσίες. Στην ιδεατή τάξη έχουµε το δασκαλοκεντρικό µοντέλο όπως και σε µία κανονική τάξη όπου ο δάσκαλος είναι αυτός που καθορίζει τις µεθόδους εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόµενοι παρακολουθούν ατοµικά ή σε οµάδες το µάθηµα σε ένα ή περισσότερα δωµάτια που είναι κατάλληλα τεχνολογικά εξοπλισµένα. Αυτές οι τηλεδιασκέψεις είναι η πραγµατοποίηση συναντήσεων και συσκέψεων, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 16

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσησ Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη Ø Ύλη: Βιβλίο + Διαφάνειες στο e-class Ø Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π

ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2 ου ΤΕΕ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΞΗ 2Π Εργασία του µαθητή Μελίδη Λουκά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα 2 Πρόλογος. 3 Γενικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Κεφάλα Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων Σύγχρονη και Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα Τηλεκπαίδευση: νέο μοντέλο εκπαίδευσης;; Συμπληρωματική ως προς την παραδοσιακή Άρση χωρο χρονικών περιορισμών Αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας και μάθησης -μέσα σε ένα περιβάλλον λογισμικού Η/Υ- στην ενίσχυση της εννοιολογικής μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης

Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Λεωνίδας Φραγγίδης fragidis@teicm.gr Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τους ρόλους μίας Πλατφόρμας Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Διαχειριστής 2 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση

Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, τηλεόραση «H εξ αποστάσεως εκπαίδευση» Επιµέλεια: Φιλοθέη Κολίτση (ΠΕ2) ραστηριότητα στην Ενότητα 4 ΠΑΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας 2011-2012 Ορισµός ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ε.α.ε) είναι... Η υποβοηθούµενη από τα µέσα

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο

Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων. 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Από την αίθουσα διδασκαλίας στην αίθουσα συσκέψεων 5 τρόποι για να προετοιμάσετε τους σύγχρονους φοιτητές για τον αυριανό επαγγελματικό στίβο Εφαρμογή συνεργατικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Τεχνητή νοημοσύνη... 9 Κεφάλαιο 2: Νευρωνικά δίκτυα... 25 Κεφάλαιο 3: Έμπειρα συστήματα... 35 Κεφάλαιο 4: Γραφικά υπολογιστών... 43 Κεφάλαιο 5: Εικονική πραγματικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος

Κυριακή Μπαλτά. Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές. Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως απάντηση της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις κοινωνικές, οικονοµικές και τεχνολογικές αλλαγές Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόµος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας -

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Ένταξη Ενσωμάτωση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Φάσεις και Μοντέλα Ένταξης Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εθνικό & Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Τηλεκπαίδευση

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Τηλεκπαίδευση ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Τηλεκπαίδευση Υπεύθυνος καθηγητής: Στεργίου Ελευθέριος Επιμέλεια εργασίας: Ζάχρη Σαμίρ Μπόλες

Διαβάστε περισσότερα

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας

Η πλατφόρµα E-Class. στη διδασκαλία των ΣΓΠ. ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας Η πλατφόρµα E-Class στη διδασκαλία των ΣΓΠ ρ. Χρίστος Χαλκιάς Λέκτορας, τµήµα Γεωγραφίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σηµαντικές εξελίξεις στην επιστήµη της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση *

Υπηρεσίες Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση * Υπηρεσίες Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Εκπαίδευση * Απόστολος Γκάμας Επίκουρος Καθηγητής Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων gkamas@aeavellas.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΚΟΖΑΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Περιγραφή αίθουσας τηλεδιάσκεψης... 3 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες... 4 4. Τεχνική Υποστήριξη... 5 5. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Κύκλος ζωής εκπαιδευτικού υλικού Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό, έχει έντυπη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική. Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων E-εκπαίδευση,e-συνεργασία, e-ιατρική Δρ. Α. Στεφανή Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εκπαίδευση από απόσταση.. Βασικοί ορισμοί Βασικοί ορισμοί Εξέλιξη Υλοποίηση εφαρμογών εκπαίδευσης από απόσταση Εφαρμόστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ.

µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ : µ µ µ. µ / µ. µ, µ µ. µ µ. µ µ,. µ µ µ, µµ. µ µ : µ µ µ µ. µ µµ, µ. µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ 2005 µ µµ µ µ µ µ., µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ µ opusmagnum µ µ / 1997-2005 ISBN: 960-538-562-7 : 37/3 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τα Σεµινάρια του Εργαστηρίου Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών Συσκευών Το Εργαστήριο Προηγµένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρµογών Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟ Α ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑ 4 Όνομα _Ανδρέας Επώνυμο _Αθανασόπουλος Αριθμός Μητρώου Φοιτητή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός / Αριθμός _Τήνου 31 Περιοχή Κυψέλη Πόλη Αθήνα Ταχ. Κώδικας 11257

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας και Ετοιμότητας Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Γεωργογιάννης Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ( Σ.Δ.Ο. )

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ( Σ.Δ.Ο. ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ( Σ.Δ.Ο. ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα. ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ιαδικτυακές εφαρµογές ιαχείριση µαθηµάτων µε ηλεκτρονικό τρόπο Πρόγραµµα σπουδών διδακτική ενότητα µάθηµα Παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση: Μαθησιακών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Δ Τρίτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα Ενήλικοι μαθητές Επιχειρηματολογία κατά τη συζήτηση Στρατηγικές: χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Δ ΙΔ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Δ ΙΔ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ επιστηµονική ηµερίδα: Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Δ ΙΔ ΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Δ ΙΔ ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Titania Hotel 11 Δ εκεµβρίου 2010 Αθѳήνα Προσκεκληµένη εισηγήτρια: Δ ρ Παµουκτσόγλου Αναστασία τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περιβάλλον Διερευνητικής Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω του Διαδικτύου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ι. Φεργαδιώτου 1, Δ. Σάμψων 2, Κ. Δούκας 1 Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μεσογείων 151, Μαρούσι 15125, Αθήνα, Email

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκ αίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - m139 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα