Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ"

Transcript

1 Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε προσ τα κάτω για να διαβάςετε τθν πλιρθ λίςτα των ερωτιςεων και απαντιςεων. Σχετικά με τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA Εγγραφι ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, Εγγραφι ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA κατά τθ διάρκεια αγοράσ ςε ζμπορο πιςτοποιθμζνο για MasterCard SecureCode / Verified by VISA Κάνοντασ αγορζσ με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ SecureCode / Verified by VISA Διαχείριςθ SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ Αςφάλεια και Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων Τεχνικζσ πλθροφορίεσ Υποςτιριξθ Σχετικά με τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA Τί είναι θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA είναι μια νζα υπθρεςία από τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ που ςασ παρζχει πρόςκετθ αςφάλεια όταν κάνετε θλεκτρονικζσ αγορζσ, εξαςφαλίηοντασ επιπλζον προςταςία από μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ. Ζχω κάποια επιβάρυνςθ για τθ χριςθ τθσ νζασ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Όχι, δεν ζχετε καμία επιβάρυνςθ για να εγγραφείτε και να χρθςιμοποιιςετε τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA. Θ υπθρεςία παρζχεται από τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ δωρεάν. Ρϊσ με προςτατεφει θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode / Verified by VISA ςασ παρζχει ζνα επιπλζον επίπεδο προςταςίασ ςτισ ςυναλλαγζσ μζςω internet, εφ όςον κάκε φορά που κα πραγματοποιείτε μια online αγορά ςε ζνα ςυμμετζχοντα ζμπορο, μια οκόνθ κα εμφανίηεται αυτόματα ηθτϊντασ ςασ να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ (SecureCode ι Verified by VISA) τθσ εγγεγραμμζνθσ ςασ κάρτασ, όπωσ θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ςασ ηθτά τον PIN ςτο ΑΣΜ. Όταν ειςάγετε ςωςτά τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ, επιβεβαιϊνετε ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ και μόνο τότε ολοκλθρϊνεται θ αγορά ςασ. Ρϊσ μπορϊ να ξζρω αν ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα ςυμμετζχει ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA ι όχι; Σα θλεκτρονικά καταςτιματα και οι ζμποροι που ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode ι Verified by VISA προβάλουν το αντίςτοιχο λογότυπο, MasterCard SecureCode ι Verified by VISA, ςτθν αρχικι τουσ ςελίδα. Ροιεσ κάρτεσ μπορϊ να εγγράψω ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; τθ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μπορείτε να εγγράψετε τόςο τθν πιςτωτικι ςασ κάρτα, MasterCard ι VISA, όςο και τθν χρεωςτικι ςασ κάρτα Maestro. Ζτςι, πζρα από τθν πρόςκετθ αςφάλεια που ςασ παρζχει θ νζα υπθρεςία κατά τθ χριςθ τθσ ελίδα 1

2 πιςτωτικισ ςασ κάρτασ ςε online αγορζσ, ζχετε πλζον τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιείτε ςτισ online αγορζσ ςασ ςε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ και τθ χρεωςτικι ςασ κάρτα. Θα χρειαςτεί να αποκτιςω μια νζα κάρτα για να χρθςιμοποιιςω τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Όχι, δεν απαιτείται να αποκτιςετε νζα κάρτα. Θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA λειτουργεί με τθν υπάρχουςα κάρτα ςασ Maestro, MasterCard ι VISA. Τι κα ςυμβεί όταν θ κάρτα μου λιξει; Θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ κα ανανεϊςει αυτόματα αυτζσ τισ πλθροφορίεσ ςτο προφίλ ςασ. Θ μόνθ φορά που κα χρειαςτεί να ενθμερϊςετε το προφίλ ςασ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA είναι όταν κελιςετε να αλλάξετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ ι τον Ρροςωπικό Χαιρετιςμό τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ. Τι κα ςυμβεί αν ακυρϊςω τθν υπάρχουςα κάρτα μου και ςτθ ςυνζχεια αποκτιςω μια καινοφρια από τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ με διαφορετικό αρικμό; Θα χρειαςτεί να εγγράψετε τθ νζα ςασ κάρτα ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA. Απλά, κα πρζπει να επιςτρζψετε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, να επιλζξετε MasterCard SecureCode / Verified by VISA και να επαναλάβετε τθ διαδικαςία εγγραφισ με τθ νζα κάρτα ςασ. Είναι εφκολο, γριγορο και αςφαλζσ! Είναι υποχρεωτικι θ εγγραφι τθσ κάρτασ μου; Aν δεν εγγράψετε τθν κάρτα ςασ Maestro, δεν κα μπορείτε να τθ χρθςιμοποιείτε ςε online αγορζσ. Αν δεν εγγράψετε τθν κάρτα ςασ MasterCard ι VISA, κα ςυνεχίςετε, όπωσ και ςιμερα, να ζχετε δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ online αγορϊν με τθν κάρτα ςασ, αλλά μόνο ςε εμπόρουσ που δεν ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία. ε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ, κα μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν κάρτα ςασ MasterCard ι VISA ςε τρεισ (3) ςυνολικά αγορζσ χωρίσ τθ χριςθ Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ. τθν τζταρτθ αγορά κα ςασ ηθτθκεί να ακολουκιςετε υποχρεωτικά τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA. Μζχρι πότε μπορϊ να εγγραφϊ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ προκεςμία για τθν εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA και αυτι μπορεί να γίνει οποτεδιποτε. Ωςτόςο, μζχρι να εγγραφείτε δεν κα μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ χρεωςτικι ςασ κάρτα Maestro για online αγορζσ και δεν κα απολαμβάνετε τθν πρόςκετθ αςφάλεια που παρζχει θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA και κατά τθ χριςθ τθσ πιςτωτικισ ςασ κάρτασ για online αγορζσ ςε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ. Εγγραφι ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, Ρϊσ μπορϊ να εγγράψω τθν κάρτα μου ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ; Μπορείτε να εγγράψετε τθν πιςτωτικι ι τθ χρεωςτικι ςασ κάρτα ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: ειςάγετε τα προςωπικά ςτοιχεία που κα ςασ ηθτθκοφν, ελίδα 2

3 δθμιουργιςτε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ και τον Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό. Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ που κα δθμιουργιςω από τι πρζπει να αποτελείται; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ που κα δθμιουργιςετε πρζπει να αποτελείται από 6 ζωσ 12 χαρακτιρεσ και να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 1 γράμμα και 1 αρικμό. Τι πρζπει να προςζχω αφοφ δθμιουργιςω τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ είναι μοναδικόσ και αυςτθρά προςωπικόσ. Χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςτισ online αγορζσ ςασ προκειμζνου θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ να επιβεβαιϊςει ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ. Ζτςι, πρζπει να μεριμνάτε για τθν αςφαλι φφλαξθ και μθ διαρροι του ςε τρίτουσ, όπωσ κάνετε και με τον ΡΙΝ τθσ κάρτασ ςασ. Τι είναι ο Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ; Ο Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ είναι ζνα μινυμα που πρζπει να δθμιουργιςετε κατά τθν εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA. Κάκε φορά που κάνετε μια online αγορά ςε ζνα ςυμμετζχοντα ζμπορο, μια οκόνθ κα ςασ ηθτάει να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. ε αυτιν τθν οκόνθ, κα δείτε τον Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό και άλλεσ λεπτομζρειεσ τθσ αγοράσ ςασ. Ο Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ είναι θ διαβεβαίωςι ςασ ότι επικοινωνείτε με τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ, ςτθν οποία υποβάλετε και τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ, προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ταυτότθτά ςασ. Αν ο Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ είναι λάκοσ, δεν κα πρζπει να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ και κα πρζπει να επικοινωνιςετε αμζςωσ με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ καλϊντασ ςτο τθλ (από το εςωτερικό) ι ςτο τθλ (από το εξωτερικό), για να αναφζρετε πικανι απάτθ. Ο Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ από τι πρζπει να αποτελείται; Ο Ρροςωπικόσ ςασ Χαιρετιςμόσ πρζπει να αποτελείται από 1 ζωσ 30 χαρακτιρεσ και να διαφζρει από τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Ειςάγω τα προςωπικά μου ςτοιχεία, αλλά θ εγγραφι μου αποτυγχάνει. Τι πρζπει να κάνω; Σα ςτοιχεία που παρζχετε, ελζγχονται με βάςει τισ πλθροφορίεσ που θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ζχει ιδθ ςτθ βάςθ τθσ. Αν ζχουν αλλάξει κάποια από τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία και δεν ζχετε ενθμερϊςει τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ, τότε δεν κα μπορεί να επιβεβαιϊςει ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ. Αν ειςάγετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, αλλά παρ όλα αυτά αποτυγχάνει θ εγγραφι ςασ, πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (από το εςωτερικό) ι ςτο τθλ (από το εξωτερικό). Ο Εκπρόςωποσ τθσ Σράπεηασ κα ςασ κατευκφνει να εγγραφείτε ςτθν υπθρεςία μζςω ενόσ Ρροςωρινοφ Κωδικοφ Ρρόςβαςθσ (Δείτε Πώσ μπορώ να εγγραφώ με Προςωρινό Κωδικό Πρόςβαςησ;). Παράλλθλα, κα πρζπει να δθλϊςετε τα νζα ςασ ςτοιχεία ςε οποιοδιποτε κατάςτθμα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ για τθν αμεςότερθ εξυπθρζτθςι ςασ ςτο μζλλον. Ρϊσ μπορϊ να εγγραφϊ με Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ; Θ εγγραφι με Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: επικοινωνιςτε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ του Εκπροςϊπου, προκειμζνου να επιβεβαιϊςετε ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ, ελίδα 3

4 καταγράψτε τον Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ που κα ςασ δοκεί, επιςκεφκείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, επιλζξτε Εγγραφή με Προςωρινό Κωδικό Πρόςβαςησ, ειςάγετε τον Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ προκειμζνου να δθμιουργιςετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ και τον Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό. Θ εγγραφι ςασ πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε διάςτθμα 48 ωρϊν από τθ χρονικι ςτιγμι που κα ςασ δοκεί ο Ρροςωρινόσ Κωδικόσ Ρρόςβαςθσ από τον Εκπρόςωπο του Σμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μποροφν δφο κάτοχοι καρτϊν, π.χ. το κφριο και το πρόςκετο μζλοσ, να χρθςιμοποιοφν τον ίδιο Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ ι κα πρζπει να εγγραφοφν ξεχωριςτά; Όχι, δεν μποροφν να χρθςιμοποιοφν τον ίδιο Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Θα πρζπει ο κακζνασ να εγγραφεί ξεχωριςτά και να δθμιουργιςει ζνα μοναδικό Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Γιατί πρζπει να ειςάγω ξανά όλα τα προςωπικά μου ςτοιχεία όταν επαναλαμβάνω τθ διαδικαςία εγγραφισ για μια δεφτερθ κάρτα; Σα ςτοιχεία που παρζχετε ελζγχονται με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ζχει ςτθ βάςθ τθσ, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι, το άτομο που πραγματοποιεί τθν εγγραφι, είναι ο πραγματικόσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ. Απαιτείται να ειςάγετε ξανά τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία όταν εγγράφετε μια δεφτερθ κάρτα, για δικι ςασ προςταςία. Με αυτόν τον τρόπο, θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ βεβαιϊνεται ότι θ εγγραφι πραγματοποιείται από τον πραγματικό κάτοχο τθσ κάρτασ. Μπορϊ να εγγράψω περιςςότερεσ από μία κάρτεσ ταυτόχρονα, ζτςι ϊςτε να ζχουν όλεσ τον ίδιο Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Κάκε κάρτα κα πρζπει να εγγραφεί ξεχωριςτά ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA, ϊςτε να είναι ξεχωριςτά προςτατευμζνθ. Για κάκε κάρτα που εγγράφετε ςτθν υπθρεςία, κα ςασ ηθτθκεί να ορίςετε ζνα διαφορετικό Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ςασ ςυνιςτά να επιλζξετε ζναν Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ που κα είναι εφκολο να κυμάςτε, αλλά δφςκολο για τουσ άλλουσ να μαντζψουν. Τι πρζπει να κάνω αν ζχω ερωτιςεισ κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ; Εάν ζχετε ερωτιςεισ ι χρειάηεςτε βοικεια κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (από το εςωτερικό) ι ςτο τθλ (από το εξωτερικό). Εγγραφι ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA κατά τθ διάρκεια αγοράσ ςε ζμπορο πιςτοποιθμζνο για MasterCard SecureCode ι Verified by VISA Ρϊσ πραγματοποιείται θ εγγραφι μου κατά τθ διάρκεια αγοράσ ςε ζμπορο πιςτοποιθμζνο για MasterCard SecureCode ι Verified by VISA; Εάν δεν ζχετε εγγραφεί προθγουμζνωσ ςτθν υπθρεςία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, τθν πρϊτθ φορά που κα πραγματοποιιςετε μια online αγορά ςε ζμπορο πιςτοποιθμζνο για MasterCard SecureCode / Verified by VISA, κα εμφανιςτεί αυτόματα θ οκόνθ MasterCard SecureCode / Verified by VISA προκειμζνου να εγγραφείτε. ελίδα 4

5 Θ εγγραφι είναι εφκολθ, γριγορθ και δωρεάν για τουσ κατόχουσ καρτϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ: ειςάγετε τα προςωπικά ςτοιχεία που κα ςασ ηθτθκοφν, δθμιουργιςτε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Θ online αγορά ςασ κα ολοκλθρωκεί μετά τθν επιτυχι εγγραφι ςασ ςτθν υπθρεςία. Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ που κα δθμιουργιςω από τι πρζπει να αποτελείται; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ που κα δθμιουργιςετε πρζπει να αποτελείται από 6 ζωσ 12 χαρακτιρεσ και να περιλαμβάνει τουλάχιςτον 1 γράμμα και 1 αρικμό. Τι πρζπει να προςζχω αφοφ δθμιουργιςω τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ είναι μοναδικόσ και αυςτθρά προςωπικόσ. Χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςτισ online αγορζσ ςασ προκειμζνου θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ να επιβεβαιϊςει ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ. Ζτςι, πρζπει να μεριμνάτε για τθν αςφαλι φφλαξθ και μθ διαρροι του ςε τρίτουσ, όπωσ κάνετε και με τον ΡΙΝ τθσ κάρτασ ςασ. Πταν εγγράφω τθν κάρτα μου κατά τθ διάρκεια μιασ online αγοράσ, είναι αςφαλζσ να ειςάγω τα προςωπικά μου ςτοιχεία; Δεν κα τα δει ο ζμποροσ; Θ επικοινωνία ανάμεςα ςε εςάσ και τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ δεν είναι ορατι από τον ζμπορο και καμία από τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ, δεν γνωςτοποιείται ςτον ζμπορο. Θα πρζπει να ειςάγω όλα τα προςωπικά μου ςτοιχεία κάκε φορά που κάνω μια online αγορά; Όχι. Από τθ ςτιγμι που κα εγγραφείτε επιτυχϊσ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA, οι μόνεσ πλθροφορίεσ, πζραν των ςτοιχείων τθσ κάρτασ ςασ, που κα πρζπει να παρζχετε για να ολοκλθρωκεί θ online αγορά ςασ ςε ζνα ςυμμετζχοντα ζμπορο, είναι ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Κάνοντασ αγορζσ με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ SecureCode / Verified by VISA Ρϊσ μπορϊ να ξζρω αν ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα ςυμμετζχει ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA ι όχι; Σα θλεκτρονικά καταςτιματα και οι ζμποροι που ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode ι Verified by VISA προβάλουν το αντίςτοιχο λογότυπο, MasterCard SecureCode ι Verified by VISA, ςτθν αρχικι τουσ ςελίδα. Ρϊσ μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά ςε ζνα ςυμμετζχοντα ζμπορο και αφοφ ειςάγετε τισ λεπτομζρειεσ τθσ κάρτασ ςασ, μια οκόνθ κα εμφανιςτεί αυτόματα από τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ηθτϊντασ να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Αφοφ επανεξετάςετε τα ςτοιχεία τθσ αγοράσ ςασ και επιβεβαιϊςετε ότι ο Ρροςωπικόσ ςασ Χαιρετιςμόσ είναι ςωςτόσ, ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ για να ολοκλθρϊςετε τθν αγορά ςασ. Τι επίδραςθ κα ζχει ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ ςτθν αγορά μου; Θ μόνθ επίδραςθ ςτθν αγορά ςασ είναι ότι, κα χρειαςτεί να πλθκτρολογιςετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ και ςτθ ςυνζχεια να περιμζνετε μερικά δευτερόλεπτα ζωσ ότου θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ επιβεβαιϊςει τθν ταυτότθτά ςασ. Να κυμάςτε ότι, θ υπθρεςία MasterCard ελίδα 5

6 SecureCode / Verified by VISA ςασ παρζχει πρόςκετθ προςταςία από τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ τθσ κάρτασ ςασ κατά τισ online αγορζσ ςασ ςε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ. Ρρζπει να επιςτρζψω ςτθν ιςτοςελίδα εγγραφισ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA, για να ςυνδεκϊ πριν από κάκε αγορά μου; Όχι. Θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA λειτουργεί αυτόματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ. Δεν απαιτείται καμία προθγοφμενθ ςφνδεςθ. Απλά, κάντε τισ online αγορζσ ςασ όπωσ ςυνθκίηετε, ειςάγετε τισ πλθροφορίεσ τθσ εγγεγραμμζνθσ ςασ κάρτασ και όταν βρίςκεςτε ςτο τελικό ςτάδιο τθσ αγοράσ ςασ ςτο θλεκτρονικό κατάςτθμα ενόσ ςυμμετζχοντα εμπόρου, θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ κα εμφανιςτεί αυτόματα. Μπορϊ να ξεκινιςω τισ αγορζσ μου με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ αμζςωσ μόλισ εγγραφϊ; Ναι. Μπορείτε να αρχίςετε να χρθςιμοποιείτε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ ςε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγγραφισ ςασ. Μπορϊ να κάνω αγορζσ ςε θλεκτρονικά καταςτιματα που αποδζχονται MasterCard ι VISA, αλλά δεν ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Ναι, αλλά ςε αυτά τα θλεκτρονικά καταςτιματα δεν κα ςασ ηθτθκεί να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Για να ολοκλθρϊςετε τθν αγορά ςασ, απλϊσ ακολουκιςτε τθν παραδοςιακι διαδικαςία πλθρωμισ. Μπορϊ να κάνω αγορζσ ςε θλεκτρονικά καταςτιματα που αποδζχονται Maestro, αλλά δεν ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode; Όχι, δεν μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν κάρτα ςασ Maestro ςε θλεκτρονικά καταςτιματα που δεν ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode. τα καταςτιματα αυτά δεν κα εμφανιςτεί θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ και πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, κα εμφανιςτεί ςχετικό μινυμα ότι δεν είναι δυνατι θ εκτζλεςθ τθσ ςυναλλαγισ. Ρϊσ κα γνωρίηει το online κατάςτθμα ότι θ κάρτα μου προςτατεφεται από τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Όταν χρθςιμοποιείτε ςε ςυμμετζχοντα ζμπορο μια κάρτα που ζχετε εγγράψει ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA, ο ζμποροσ δεν γνωρίηει ότι θ κάρτα ςασ προςτατεφεται μζχρι να ολοκλθρϊςετε τθν αγορά και ςασ ηθτθκεί να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ επιβεβαιϊνει τθν ταυτότθτά ςασ, αλλά δεν γνωςτοποιεί ποτζ ςτον ζμπορο τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Μπορϊ να δω το ιςτορικό των αγορϊν που πραγματοποίθςα με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Για να δείτε μια λίςτα με όλεσ τισ αγορζσ που πραγματοποιιςατε και οι οποίεσ πιςτοποιικθκαν με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ πρζπει να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, και να: επιλζξετε MasterCard SecureCode / Verified by VISA, επιλζξετε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξετε Ιςτορικό Συναλλαγών SecureCode / Verified by VISA. ελίδα 6

7 Ξζχαςα τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ μου. Τι πρζπει να κάνω; Αν ξεχάςετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ, και εφόςον δεν τον ζχετε μπλοκάρει (δείτε Τι θα ςυμβεί αν κάνω λάθοσ ςτην ειςαγωγή του Προςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ;), κα πρζπει να επαναλάβετε τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: ειςάγετε τον αρικμό τθσ κάρτασ ςασ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγγραφισ. Αν αντιμετωπίςετε οποιαδιποτε δυςκολία, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ). Τι κα ςυμβεί αν κάνω λάκοσ ςτθν ειςαγωγι του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ; Αν ειςάγετε πάνω από τρεισ (3) φορζσ λανκαςμζνο Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ, τότε μπλοκάρει και θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA δεν κα είναι διακζςιμθ. Θα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ) προκειμζνου να ςασ επιτραπεί να ενεργοποιιςετε και πάλι τθν υπθρεςία. Τι πρζπει να προςζχω κατά τθν ειςαγωγι του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ είναι μοναδικόσ και αυςτθρά προςωπικόσ. Χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ςτισ online αγορζσ ςασ προκειμζνου θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ να επιβεβαιϊςει ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ. Ζτςι, πρζπει να μεριμνάτε για τθν αςφαλι φφλαξθ και μθ διαρροι του ςε τρίτουσ, όπωσ κάνετε και με τον ΡΙΝ τθσ κάρτασ ςασ. Τι κα ςυμβεί αν ο Ρροςωπικόσ μου Χαιρετιςμόσ λείπει ι είναι λάκοσ; Αν ο Ρροςωπικόσ ςασ Χαιρετιςμόσ λείπει από τθν οκόνθ ειςαγωγισ του Προςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ ι αν εμφανίηεται λανκαςμζνοσ Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ, δεν κα πρζπει να ειςάγετε τον Προςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ και κα πρζπει να επικοινωνιςετε άμεςα με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι ςτο τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ). Διαχείριςθ SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ Σε τι εξυπθρετεί θ Διαχείριςθ SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ; Μζςω αυτισ τθσ επιλογισ ζχετε τισ παρακάτω δυνατότθτεσ: Ιςτορικό Συναλλαγϊν: Μπορείτε να δείτε το ιςτορικό των ςυναλλαγϊν που πραγματοποιιςατε με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Ενθμζρωςθ Ρροφίλ: Μπορείτε να αλλάξετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ ι τον αντίςτοιχο Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό, εφόςον το επικυμείτε. Ακφρωςθ Υπθρεςίασ: Μπορείτε να ακυρϊςετε τθν εγγραφι τθσ κάρτασ ςασ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA. Ρϊσ μπορϊ να ζχω πρόςβαςθ ςε αυτι τθν επιλογι; Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, και: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε. ελίδα 7

8 Τι πρζπει να κάνω αν ζχω ξεχάςει τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ μου και δεν μπορϊ να ςυνδεκϊ; Αν ξεχάςετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ, και εφόςον δεν τον ζχετε μπλοκάρει (δείτε Τι θα ςυμβεί αν κάνω λάθοσ ςτην ειςαγωγή του Προςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ;), κα πρζπει να επαναλάβετε τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: ειςάγετε τον αρικμό τθσ κάρτασ ςασ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγγραφισ. Αν αντιμετωπίςετε οποιαδιποτε δυςκολία, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ). Γιατί δεν κα μποροφςε ο εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ να μου πει τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ μου; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ είναι αυςτθρά προςωπικόσ και είςτε το μόνο άτομο που τον γνωρίηει, όπωσ ιςχφει αντίςτοιχα με τον PIN τθσ κάρτασ ςασ. Θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ, ωσ εκδότθσ τθσ κάρτασ ςασ, ζχει μόνο μια κρυπτογραφθμζνθ και κωδικοποιθμζνθ ζκδοςθ του κωδικοφ ςασ, όχι όμωσ τον ίδιο τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Θ κρυπτογραφθμζνθ ζκδοςθ ςυγκρίνεται με το κρυπτογραφθμζνο μινυμα που αποςτζλλεται κατά τθ διάρκεια μιασ ςυναλλαγισ από τον browser ςασ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ ταυτότθτά ςασ. Δεν υπάρχει τρόποσ να αποκρυπτογραφθκεί ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ και επομζνωσ πρζπει να τον επαναφζρετε εςείσ προςωπικά. Ρόςο πίςω ανατρζχει το ιςτορικό των ςυναλλαγϊν μου με Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Οι διακζςιμεσ θμερομθνίεσ αναφζρονται ςτθν κυλιόμενθ μπάρα. Επιλζξτε το χρονικό διάςτθμα που επικυμείτε και κάντε κλικ ςτθν επιλογι Προβολή Συναλλαγών. Λάβετε υπόψθ ςασ ότι, ςτο Ιςτορικό Συναλλαγών προβάλλονται μόνο αγορζσ που πραγματοποιοφνται με χριςθ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ. Επίςθσ, μπορεί να περιλαμβάνονται αγορζσ που ενδεχομζνωσ απορρίφκθκαν ι ακυρϊκθκαν αφότου είχατε ειςάγει τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ. Ροιεσ πλθροφορίεσ προβάλλονται ςτθ ςτιλθ Ημερομηνία Αγοράσ ςτθν προβολι του ιςτορικοφ των ςυναλλαγϊν; Προβάλλονται θ θμερομθνία και θ ϊρα ςυναλλαγισ (χρθςιμοποιϊντασ 24ωρο ρολόι), πλθροφορίεσ που παρζχονται από τον ζμπορο χρθςιμοποιϊντασ τθν Ώρα Γκρίνουιτσ. Για να μάκετε πϊσ να μετατρζπετε τθν Ώρα Γκρίνουιτσ ςτθν τοπικι ςασ ϊρα, επιςκεφκείτε το Τι είναι θ ςτιλθ Αποτζλεςμα; Ζνα ςθμάδι ελζγχου ςτθ ςτιλθ αυτι αποτελεί ζνδειξθ επιτυχοφσ ελζγχου τθσ ταυτότθτασ ςασ για κάκε ςυναλλαγι, δθλαδι ςωςτι ειςαγωγι Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ. Ρϊσ μπορϊ να αλλάξω τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδιποτε ςτιγμι τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ελίδα 8

9 ειςάγετε τα ιςχφοντα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξτε Ενημζρωςη Προφίλ, ειςάγετε τα νζα ςασ ςτοιχεία. Ρϊσ μπορϊ να αλλάξω τον Ρροςωπικό μου Χαιρετιςμό; Μπορείτε να αλλάξετε τον Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ιςχφοντα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξτε Ενημζρωςη Προφίλ, ειςάγετε τα νζα ςασ ςτοιχεία. Ο νζοσ Ρροςωπικόσ ςασ Χαιρετιςμόσ πρζπει να αποτελείται από 1 ζωσ 30 χαρακτιρεσ και να διαφζρει από τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Ρϊσ μπορϊ να ακυρϊςω τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ μου; Μπορείτε να ακυρϊςετε τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξτε Ακφρωςη Υπηρεςίασ SecureCode / Verified by VISA. Μετά τθν ακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ, δεν κα εμφανίηεται πλζον θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ όταν πραγματοποιείτε μια online αγορά. Αν ακυρϊςω τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode τθσ κάρτασ μου Maestro, κα μπορϊ να τθ χρθςιμοποιϊ ςε online αγορζσ; H χριςθ τθσ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode είναι υποχρεωτικι προκειμζνου να πραγματοποιείτε online αγορζσ με τθ χρεωςτικι ςασ κάρτα Maestro. Aν ακυρϊςετε τθν εγγραφι ςασ, δεν κα μπορείτε πλζον να χρθςιμοποιείτε τθ χρεωςτικι ςασ κάρτα Maestro ςε online αγορζσ. Αν ακυρϊςω τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ κάρτασ μου MasterCard ι VISA, κα μπορϊ να τθ χρθςιμοποιϊ ςε online αγορζσ; Ακυρϊνοντασ τθν εγγραφι ςασ, κα πάψετε να απολαμβάνετε τθν πρόςκετθ αςφάλεια που ςασ παρζχει θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA ςτισ online αγορζσ ςασ ςε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ. Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθ δυνατότθτα χριςθσ τθσ κάρτασ ςασ MasterCard ι VISA ςε οριςμζνα online καταςτιματα και, ςτο μζλλον, ίςωσ απαιτθκεί να επανεγγραφείτε ςτθν υπθρεςία προκειμζνου να πραγματοποιείτε online αγορζσ ςε ςυμμετζχοντεσ εμπόρουσ. ε εμπόρουσ που δεν ςυμμετζχουν ςτθν υπθρεςία, κα ςυνεχίςετε, όπωσ και ςιμερα, να ζχετε δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ online αγορϊν με τθν κάρτα ςασ MasterCard ι VISA. Ρϊσ μπορϊ να ενεργοποιιςω ξανά τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Απλά επιςτρζψτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, και επαναλάβετε τθ διαδικαςία εγγραφισ ωσ εξισ: ελίδα 9

10 ειςάγετε τον αρικμό τθσ κάρτασ ςασ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγγραφισ. θμειϊςτε ότι, για λόγουσ αςφαλείασ, κα πρζπει να δθμιουργιςετε ζναν Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ που να διαφζρει από τον προθγοφμενο. Αςφάλεια και Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων Ρϊσ με προςτατεφει θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Θ χριςθ τθσ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode / Verified by VISA ςασ παρζχει ζνα επιπλζον επίπεδο προςταςίασ ςτισ ςυναλλαγζσ μζςω internet, εφ όςον κάκε φορά που κα πραγματοποιείτε μια online αγορά ςε ζνα ςυμμετζχοντα ζμπορο, μια οκόνθ κα εμφανίηεται αυτόματα ηθτϊντασ ςασ να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ ςασ κάρτασ, όπωσ θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ςασ ηθτά τον PIN ςτο ΑΣΜ. Όταν ειςάγετε ςωςτά τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ, επιβεβαιϊνετε ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ και μόνο τότε ολοκλθρϊνεται θ αγορά ςασ. Ροφ μπορϊ να δω τουσ Προυσ Χριςθσ τθσ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ; Μπορείτε να ενθμερωκείτε για τουσ Προυσ Χριςθσ τθσ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode / Verified by VISA, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Όροι Χρήςησ. Γιατί πρζπει να παρζχω προςωπικά μου ςτοιχεία κατά τθν εγγραφι μου ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Σα ςτοιχεία που παρζχετε, ελζγχονται με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ζχει ςτθ βάςθ τθσ. Αυτό γίνεται για λόγουσ αςφαλείασ προκειμζνου να βεβαιωκεί θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ότι, το άτομο που πραγματοποιεί τθν εγγραφι, είναι ο πραγματικόσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ. Αυτά τα προςωπικά δεδομζνα δεν γνωςτοποιοφνται ςτον ζμπορο. Ροιοσ μου ηθτά αυτζσ τισ πλθροφορίεσ κατά τθν εγγραφι μου ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ςασ ηθτάει να ειςάγετε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, προκειμζνου να επιβεβαιϊςει τθν ταυτότθτά ςασ πριν προχωριςετε ςτθ διαδικαςία εγγραφισ. Θ ςυνολικι επικοινωνία για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA πραγματοποιείται με τθν ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ, μζςω αςφαλοφσ καναλιοφ, και ο ζμποροσ δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ ςτοιχεία. Ρϊσ μπορϊ να ενθμερωκϊ για τθν Ρολιτικι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων; Προκειμζνου να ενθμερωκείτε για τθν πολιτικι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ κα πρζπει να επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ, και ςτθ ςυνζχεια να επιλζξετε Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων. Θα χρθςιμοποιθκοφν τα προςωπικά μου ςτοιχεία χωρίσ τθν άδειά μου; Απολφτωσ όχι. Σα προςωπικά ςασ ςτοιχεία υπόκεινται ςτθν πολιτικι Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Προκειμζνου να ενθμερωκείτε, παρακαλοφμε επιςκεφτείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, και επιλζξτε Προςταςία Προςωπικών Δεδομζνων. Τεχνικζσ πλθροφορίεσ ελίδα 10

11 Μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA από οποιονδιποτε υπολογιςτι; Ναι. Δεν απαιτείται θ εγκατάςταςθ ειδικοφ λογιςμικοφ και επομζνωσ μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορζσ από οποιονδιποτε υπολογιςτι, απολαμβάνοντασ ταυτόχρονα τθν πρόςκετθ προςταςία που παρζχει θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA. Ροιεσ είναι οι απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ για τθν υποςτιριξθ τθσ υπθρεςίασ MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA λειτουργεί με τουσ περιςςότερουσ browsers. Θα πρζπει να βεβαιωκείτε ότι ζχει ενεργοποιθκεί το Java Script. Διαφορετικά, ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ ενδζχεται να μθ λειτουργεί ςωςτά. Αν αντιμετωπίςετε οποιαδιποτε δυςκολία, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ καλϊντασ ςτο τθλ (από το εςωτερικό) ι ςτο τθλ (από το εξωτερικό). Ρϊσ μπορϊ να αποκθκεφςω τθ Σελίδα Υποδοχισ ι τθ Σελίδα Ειςόδου; Ακολουκιςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ, ανάλογα με το πρόγραμμα περιιγθςθσ που χρθςιμοποιείτε. Netscape: Πθγαίνετε ςτο κφριο μενοφ κάτω από το ελιδοδείκτθσ/bookmark και επιλζξτε Προςκικθ ελιδοδείκτθ/add Bookmark. Internet Explorer: Πθγαίνετε ςτο κφριο μενοφ κάτω από τα Αγαπθμζνα/Favorites και επιλζξτε Προςκικθ ςτα Αγαπθμζνα/Add to Favorites. AOL: Δθμιουργιςτε ζνα αγαπθμζνο μζροσ. Τπάρχουν δφο τρόποι για να προςκζςετε μια διεφκυνςθ Web ςτθ λίςτα με τισ αγαπθμζνεσ κζςεισ. Από το menu Παράκυρο/Window ςτον AOL, επιλζξτε τθν εντολι Προςκικθ ςτα Αγαπθμζνα Μζρθ/Add to Favorite Places (ι κάντε κλικ ςτθν κόκκινθ καρδιά ςτθ γραμμι τίτλου του παρακφρου). Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε τθν εντολι Αγαπθμζνα Μζρθ/Favorite Places από το menu Μετάβαςθ ε/go to ςτον AOL για να ανοίξετε το παράκυρο Αγαπθμζνα Μζρθ/Favorite Places. Αποκθκεφοντασ αυτζσ τισ ςελίδεσ, μπορείτε να ενθμερϊνεςτε για νζουσ εμπόρουσ και ειδικζσ προςφορζσ. Θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ κάνει χριςθ cookies; Όχι, θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ δεν χρθςιμοποιεί cookies που αποκθκεφονται ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ. Αντ' αυτοφ, το λογιςμικό χρθςιμοποιεί "session cookies, που αποκθκεφονται προςωρινά ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ και αμζςωσ μετά (και αυτόματα) διαγράφονται όταν αποςυνδεκείτε. Τι πρζπει να κάνω αν πραγματοποιϊ μια online αγορά ςε ςυμμετζχοντα ζμπορο, αλλά δεν εμφανιςτεί θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ; Θα πρζπει να κάνετε τα εξισ: 1. Βεβαιωκείτε ότι ειςάγετε τα ςτοιχεία τθσ εγγεγραμμζνθσ ςασ κάρτασ και ζχετε υποβάλει αίτθςθ τελικισ παραγγελίασ. ελίδα 11

12 2. Βεβαιωκείτε ότι οι ρυκμίςεισ ςασ ςτο Internet επιτρζπουν τθν ενεργοποίθςθ Java Script. 3. Αφοφ ελζγξετε τα παραπάνω και δεν εμφανιςτεί θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ, επικοινωνιςτε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Υποςτιριξθ Τι πρζπει να κάνω αν ζχω ερωτιςεισ κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ; Εάν ζχετε ερωτιςεισ ι χρειάηεςτε βοικεια κατά τθ διαδικαςία εγγραφισ, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (από το εςωτερικό) ι ςτο τθλ (από το εξωτερικό). Τι κα ςυμβεί αν κάνω λάκοσ ςτθν ειςαγωγι του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ; Αν ειςάγετε πάνω από τρεισ (3) φορζσ λανκαςμζνο Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ, τότε κα μπλοκάρει και θ υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA δεν κα είναι διακζςιμθ. Θα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ) προκειμζνου να ςασ επιτραπεί να ενεργοποιιςετε και πάλι τθν υπθρεςία. Τι πρζπει να κάνω, αν ξεχάςω τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Αν ξεχάςετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ, και εφόςον δεν τον ζχετε μπλοκάρει (δείτε Τι θα ςυμβεί αν κάνω λάθοσ ςτην ειςαγωγή του Προςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ;), κα πρζπει να επαναλάβετε τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: ειςάγετε τον αρικμό τθσ κάρτασ ςασ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγγραφισ. Αν αντιμετωπίςετε οποιαδιποτε δυςκολία, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ). Γιατί δεν κα μποροφςε ο εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ να μου πει τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ κάρτασ μου; Ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ ςασ είναι αυςτθρά προςωπικόσ και είςτε το μόνο άτομο που τον γνωρίηει, όπωσ ιςχφει αντίςτοιχα με τον PIN τθσ κάρτασ ςασ. Θ ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ, ωσ εκδότθσ τθσ κάρτασ ςασ, ζχει μόνο μια κρυπτογραφθμζνθ και κωδικοποιθμζνθ ζκδοςθ του κωδικοφ ςασ, όχι όμωσ τον ίδιο τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Θ κρυπτογραφθμζνθ ζκδοςθ ςυγκρίνεται με το κρυπτογραφθμζνο μινυμα που αποςτζλλεται κατά τθ διάρκεια μιασ ςυναλλαγισ από τον browser ςασ, προκειμζνου να επιβεβαιωκεί θ ταυτότθτά ςασ. Δεν υπάρχει τρόποσ να αποκρυπτογραφθκεί ο Ρροςωπικόσ Κωδικόσ Αςφαλείασ τθσ κάρτασ και επομζνωσ πρζπει να τον επαναφζρετε εςείσ προςωπικά. Ρϊσ μπορϊ να αλλάξω τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ; Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδιποτε ςτιγμι τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ιςχφοντα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξτε Ενημζρωςη Προφίλ. ελίδα 12

13 Ρϊσ μπορϊ να εγγραφϊ με Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ; Θ εγγραφι με Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: επικοινωνιςτε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ του Εκπροςϊπου, προκειμζνου να επιβεβαιϊςετε ότι είςτε ο εξουςιοδοτθμζνοσ κάτοχοσ τθσ κάρτασ, καταγράψτε τον Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ που κα ςασ δοκεί, επιςκεφκείτε τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, επιλζξτε Εγγραφή με Προςωρινό Κωδικό Πρόςβαςησ, ειςάγετε τον Ρροςωρινό Κωδικό Ρρόςβαςθσ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ προκειμζνου να δθμιουργιςετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ και τον Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό. Θ εγγραφι ςασ πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε διάςτθμα 48 ωρϊν από τθ χρονικι ςτιγμι που κα ςασ δοκεί ο Ρροςωρινόσ Κωδικόσ Ρρόςβαςθσ από τον Εκπρόςωπο του Σμιματοσ Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Τι πρζπει να κάνω αν πραγματοποιϊ μια online αγορά ςε ςυμμετζχοντα ζμπορο, αλλά δεν εμφανιςτεί θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ; Θα πρζπει να κάνετε τα εξισ: 1. Βεβαιωκείτε ότι ειςάγετε τα ςτοιχεία τθσ εγγεγραμμζνθσ ςασ κάρτασ και ζχετε υποβάλει αίτθςθ τελικισ παραγγελίασ. 2. Βεβαιωκείτε ότι οι ρυκμίςεισ ςασ ςτο Internet επιτρζπουν τθν ενεργοποίθςθ Java Script. 3. Αφοφ ελζγξετε τα παραπάνω και δεν εμφανιςτεί θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ, επικοινωνιςτε με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Τι κα ςυμβεί αν ο Ρροςωπικόσ μου Χαιρετιςμόσ λείπει ι είναι λάκοσ; Αν ο Ρροςωπικόσ ςασ Χαιρετιςμόσ λείπει από τθν οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ, ι αν εμφανίηεται λανκαςμζνοσ Ρροςωπικόσ Χαιρετιςμόσ, δεν κα πρζπει να ειςάγετε τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφάλειασ τθσ κάρτασ ςασ και κα πρζπει να επικοινωνιςετε άμεςα με το Σμιμα Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ ςτο τθλ (για κλιςεισ εςωτερικοφ) ι ςτο τθλ (για διεκνείσ κλιςεισ). Ρϊσ μπορϊ να αλλάξω τον Ρροςωπικό μου Χαιρετιςμό; Μπορείτε να αλλάξετε τον Ρροςωπικό ςασ Χαιρετιςμό μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ιςχφοντα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξτε Ενημζρωςη Προφίλ, ειςάγετε τα νζα ςασ ςτοιχεία. Ο νζοσ Ρροςωπικόσ ςασ Χαιρετιςμόσ πρζπει να αποτελείται από 1 ζωσ 30 χαρακτιρεσ και να διαφζρει από τον Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ. Ρϊσ μπορϊ να ακυρϊςω τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ μου; ελίδα 13

14 Μπορείτε να ακυρϊςετε τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ εγγεγραμμζνθσ κάρτασ ςασ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, ωσ εξισ: επιλζξτε Διαχείριςη SecureCode / Verified by VISA Λογαριαςμοφ, ειςάγετε τα ςτοιχεία ςασ προκειμζνου να ςυνδεκείτε, επιλζξτε Ακφρωςη Υπηρεςίασ SecureCode / Verified by VISA. Μετά τθν ακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ, δεν κα εμφανίηεται πλζον θ οκόνθ ειςαγωγισ του Ρροςωπικοφ Κωδικοφ Αςφαλείασ όταν πραγματοποιείτε μια online αγορά. Ρϊσ μπορϊ να ενεργοποιιςω ξανά τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA; Απλά επιςτρζψτε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ, και επαναλάβετε τθ διαδικαςία εγγραφισ ωσ εξισ: ειςάγετε τον αρικμό τθσ κάρτασ ςασ και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγγραφισ. θμειϊςτε ότι, για λόγουσ αςφαλείασ, κα πρζπει να δθμιουργιςετε ζναν Ρροςωπικό Κωδικό Αςφαλείασ που να διαφζρει από τον προθγοφμενο. ελίδα 14

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο

Ακινα, 4/2/2011. ΘΕΜΑ: Παροχι προςωπικών λογαριαςμών ςτουσ μακθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ από το Πανελλινιο χολικό Δίκτυο Να διατθρθκεί μζχρι. Βακμόσ Αςφαλείασ...... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Διεφκυνςθ Λειτουργικών Τποδομών Πλθροφορικισ και Νζων Σεχνολογιών Σμιμα Β - Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε:

Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: ΔΟΜΗ ΑΠΟΦΑΗ Στα προθγοφμενα δφο εργαςτιρια είδαμε τθ δομι απόφαςθσ (ι επιλογισ ι ελζγχου ροισ). Ασ κυμθκοφμε: Όταν το if που χρθςιμοποιοφμε παρζχει μόνο μία εναλλακτικι διαδρομι εκτζλεςθ, ο τφποσ δομισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα