ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης ΜΠL/0729 Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΕΙΡΑΙΑ 2010

2 2 ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θ. Υνλδξνθνχθε Γξεγφξην γηα ηελ βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε ηφζν ζηα καζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ζηε πνξεία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή θαη εμαηξεηηθά σθέιηκε. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ κε βνήζεζαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε φια απηά ηα ρξφληα ηεο αθαδεκατθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο (θίινπο, ζπγγελείο, θαζεγεηέο, ζπκθνηηεηέο θ.ιπ), είηε νηθνλνκηθά, είηε κε ηελ πξνζθνξά γλψζεσλ είηε κε ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο πξνο ην πξφζσπφ κνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη ςπρνινγηθά φια απηά ηα ρξφληα, θαη θπξίσο ηνλ παηέξα κνπ, ν νπνίνο «έθπγε» απν ηε δσή πξφζθαηα.

3 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Γηνίθεζε ΤπεξεζηψλΤγείαο... 7 Δηζαγσγή Μνξθέο ζπζηεκάησλ πγείαο Διιεληθά Ννζνθνκεία Μεηνλεθηήκαηα ΔΤ Σαμηλφκεζε Ννζνθνκείσλ Ζ Γνκή ηεο Οξγάλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Δπηινγή & Αμηνιφγεζε ηνπ CEO (Chief Executive Officer) Λεηηνπξγίεο Γηνίθεζεο Ννζνθνκείνπ Ρφινη Γηνηθεηή Ννζνθνκείνπ Γηνίθεζε Απνζεκάησλ Σκήκα Πξνέιεπζεο ηεο Αλάγθεο Σκήκα Αγνξψλ Πξνκεζεπηέο Σκήκα Παξαιαβψλ Σκήκαηα Απνγξαθήο & Γηαλνκήο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λνζνθνκείσλ Ζ Τπνδνκή Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (HCIS) ελφο ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο παξνρήο ππεξεζηψλ Σν επίηεπγκα κηαο Οινθιεξσκέλεο Τπνδνκήο HCIS Δκθάληζε & Δχξνο ηερλνινγηψλ HCIS πνιιαπιψλ πξνκεζεπηψλ Ζ Αλάπηπμε Σερλνινγηψλ HCIS ζηα πιαίζηα ελφο έμππλνπ νξγαληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο Σερλνινγίεο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ & Οξγαλσηηθήο Γηνίθεζεο γηα πζηήκαηα Οξγαλσκέλεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Απνκαθξπζκέλα Γίθηπα Ζ/Τ(ηειε-πγεία) ΓΑΚΜ (Γνκεκέλε Αλάιπζε πζηεκάησλ & Μέζνδνο ζρεδηαζκνχ) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ & ηελ αλάπηπμε Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (HCIS) «Αλνηθηά ζπζηήκαηα» Πξνζηαζία θαη Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ Τγείαο θαη Αζθάιεηα Πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο Ηαηξηθφ Απφξξεην & Ηαηξηθή Γενληνινγία Σν Πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ Αζθάιεηα πζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Πνιηηηθέο αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ Μέζνδνη Αλάπηπμεο Αζθαιψλ πζηεκάησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ Αξρέο Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζηηο Μνλάδεο Τγείαο πζηήκαηα Κσδηθνπνίεζεο & Ηαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Οξηζκφο θσδηθνπνίεζεο Οη θσδηθνπνηήζεηο έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο Γηαδηθαζία επηινγήο, δεκηνπξγίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ θσδηθνπνηήζεσλ χζηεκα SNOMED SNOMED ΗΗΗ SNOMED RT (Reference Termiology) SNOMED CT (Clinical Terms)... 77

4 χζηεκα Mesh χζηεκα CANDO χζηεκα ICD χζηεκα ICPC Diagnostic Related Groups (DRG s) ATC LOINC DSM Ηαηξηθφο Φάθεινο Γεληθά Δπίπεδα Απηνκαηνπνίεζεο Ηαηξηθνχ Φαθέινπ Γξαζηεξηφηεηεο Ηλζηηηνχηνπ Ηαηξηθνχ Φαθέινπ (MRI) Πξνθιήζεηο & Πξννπηηθέο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πγείαο Γεληθά Πξνθιήζεηο Πξννπηηθέο Πνζνηηθνί δείθηεο ζηα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Τγείαο Γεληθά Πνζνηηθνί Γείθηεο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο Γείθηεο Ννζεξφηεηαο Γείθηεο Θλεζηκφηεηαο Γείθηεο Πξνζβνιήο Δπηδεκηνινγηθνί Γείθηεο Γείθηεο Πξνγξακκαηηζκνχ Γείθηεο αμηνιφγεζεο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο Γείθηεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα θξνληίδα πγείαο Φαξκαθεπηηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο Δλδνζνθνκεηαθή Γηαλνκή & Γηαρείξηζε Φαξκάθσλ Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems) θαη πζηήκαηα Λήςεο Απνθάζεσλ (Decision Support Systems) Λεηηνπξγηθή Πεξηγξαθή Σξφπνη Αλαπαξάζηαζεο ηεο Γλψζεο (Knowledge Repsresentation) ζηελ βάζε γλψζεο Δπηρεηξεκαηνινγία Βάζεη Πεξηπηψζεσλ (Case-Based Reasoning- CBR) Πνηνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο Έκπεηξνπ πζηήκαηνο Σν Έκπεηξν χζηεκα MYCIN πζηήκαηα Λήςεο Απφθαζεο (Decision Support Systems-DSS) Λεηηνπξγηθε Πεξηγξαθε B.P.I.S χζηεκαηα Λήςεο απφθαζεο ζηελ πγεία Ηαηξηθέο πζθεπέο θαη Ζ/Τ-Γηαρείξηζε Βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ χλδεζε Ηαηξηθψλ πζθεπψλ κε ηνλ Ζ/Τ Παξαδείγκαηα Ηαηξηθψλ πζθεπψλ Βηνταηξηθή Σερλνινγία Γεληθά Σαμηλφκεζε Γηαρείξηζε Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείνπ Βηνταηξηθή Μεραληθή (Biomedical Engineering) Δκβηνκεραληθή (Bioengineering)...127

5 Κιηληθή Μεραληθή (Clinical Engineering) Έμππλεο Κάξηεο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο Γεληθά Καηεγνξίεο ησλ έμππλσλ θαξηψλ ζε ηαηξηθέο εθαξκνγέο Πιενλεθηήκαηα ησλ Έμππλσλ Καξηψλ Λεηηνπξγίεο ησλ Έμππλσλ Καξηψλ Πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο Έμππλσλ Καξηψλ πζηήκαηα Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο & Δξγαζηεξηαθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ ζηελ ηαηξηθή επηζηήκε Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο Σν ππνζχζηεκα ηνπ πεξηβάιινληνο θίλεζεο Σν ππνζχζηεκα ηνπ ειέγρνπ Σν ππνζχζηεκα ηεο αίζζεζεο Ζ ηαηξηθή θαη ε εθαξκνγή ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο Δθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε Υεηξνπξγηθή κε ηε ρξήζε Ζ/Τ Γηάγλσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο θαη Πξνζνκνίσζεο ζηελ Ηαηξηθή Δπηζηήκε Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηνλ Διιαδηθφ Υψξν Καηεγνξίεο Δξγαζηεξηαθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Πιενλεθηήκαηα Υξήζεο ΔΠ Λεηηνπξγίεο ελφο ΔΠ Παξαδείγκαηα εγθαηεζηεκέλσλ ΔΠ Αμηνιφγεζε ηεο ρξήζεο ΔΠ Σειεταηξηθή-Σειεθπαίδεπζε ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο Οξηζκνί Δθαξκνγέο Σειεταηξηθήο Σειεδηάγλσζε & Σειεζπκβνπιεπηηθή Σειεαθηηλνινγία Σειεδεξκαηνινγία Σειεθαξδηνινγία Σειεπαζνινγία Σειεζπλδηάζθεςε ηαηξηθψλ νκάδσλ Σειερεηξνπξγηθή Ζ ηειεταηξηθή ζηελ Διιάδα Δηζαγσγή ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε Παξαδνζηαθή Δθπαίδεπζε & Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε Πιενλεθηήκαηα & Μεηνλεθηήκαηα εθαξκνγήο κεζφδσλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε Μέζνδνη & Δξγαιεία ζηελ Δθπαίδεπζε απφ απφζηαζε Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Σειεηάμεο (εηθνληθήο ηάμεο) Γεληθά Γνκή ηειεηάμεο Σερλνινγίεο ινγηζκηθψλ ηειεηάμεο Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά Λνγηζκηθψλ Σειεηάμεο Βήκαηα Δθπαηδεπηηθήο Γηαδηθαζίαο Σειεηάμεο ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ...170

6 Δξγαζηεξηαθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Χλάζεηνπ Καξδηνρεηξνξγηθνχ Κέληξνπ HYGEIAnet (Integrated Health Telematics Network of Crete) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ...174

7 7 1.Γιοίκηζη ΤπηπεζιώνΤγείαρ Διζαγυγή Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρνπλ δηακνξθψζεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο δηαζηάζεηο ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη βαζίδεηαη ζε γλψζεηο θαη εκπεηξία απφ ηηο δηεξγαζίεο ζηελ ηαηξηθή θαη ηε θξνληίδα πγείαο. Ζ ηαηξηθή πιεξνθνξηθή εληάζζεηαη πιένλ ζε έλα επηζηεκνληθφ πεδίν, ηελ πιεξνθνξηθή πγείαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη είλαη ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία ηεο επεμεξγαζίαο επξχηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζην ηνκέα ηεο πγείαο. Οη εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο πγείαο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθψλ κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ πγείαο. πιεζπζκνχ, πγείαο. Οη ζηφρνη ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο είλαη: 1. Ζ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πεξίζαιςεο θαη ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ 2. Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλδπάδεηαη κε ηηο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο, δηακνξθψλνληαο έλα λέν ηνκέα ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζην ρψξν ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ν νπνίνο ηνκέαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ πνιιαπιψλ ηξφπσλ πξφζβαζεο κε εθηεηακέλε εθαξκνγή κεζφδσλ ηειεπηθνηλσληψλ, δηθηχσζεο θαη ρξήζεο ηνπ internet. ην ζπγθεθξηκκέλν ηνκέα εληάζζεηαη ε ηειεταηξηθή θαη ε ηειε-πγεία γεληθφηεξα κε πνιιέο εθαξκνγέο ζηε πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζε. Όιεο νη παξαπάλσ εμειίμεηο θαζηζηνχλ ην ξφιν ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ πγεία απφ ππνζηεξηθηηθφ ζε ζηξαηεγηθφ. 1.1 Μοπθέρ ζςζηημάηυν ςγείαρ Κάζε ζχζηεκα πγείαο ζε ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Σα ζπζηήκαηα πγείαο εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ, άιινηε κε βάζε ηηο επηινγέο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαοκ θαη

8 8 άιινηε θάησ απφ ηελ επίδξαζε θνηλσληθψλ παξαγφλησλ θαη δηεξγαζηψλ θαη ηερλνινγηθψλ-επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ. Δπνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επνρή αιιά θαη κε ηηο ηδαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο. Ζ εθάζηνηε κνξθή ελφο ζπζηήκαηνο πγείαο πξνζδηνξίδεηαη απφ δηάθνξα νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ, ν βαζκφο ηζνηηκίαο, ε έθηαζε ηεο θάιπςεο, ε ζρέζε δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, ε ειεπζεξία επηινγψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη αθνινχζσο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο κνξθέο ζπζηεκάησλ πγείαο: 1. Σν θξαηηθφ ή δεκφζην, 2. Σν ηδησηηθφ, 3. Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σν θξαηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θπξίσο κέζσ ηεο άκεζεο θαη ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηζφηηκε θαη δσξεάλ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πγείαο φινπ ηνπ πιεζπζκνχ κε θνηλφ θάζκα παξνρψλ. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο αλήθνπλ θπξίσο ζην θξάηνο θαη νη γηαηξνί είλαη, θαηά θαλφλα, έκκηζζνη ππάιιεινη ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηδησηηθή ηαηξηθή δελ είλαη απαγνξεπκέλε, αιιά αζθείηαη πεξηζσξηαθά. Σα θξαηηθά ζπζηήκαηα ππνδηαηξνχληαη ζε απηά πνπ εθαξκφζηεθαλ κε πην νινθιεξσηηθφ ηξφπν ζηηο ρψξεο κε θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα θαη ζε φζα δηακνξθψζεθαλ κε ηε κνξθή ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πγείαο ζε ρψξεο ηεο δπη.δπξψπεο, αιιά θαη ζε κεζνγεηαθέο ρψξεο (Ηζπαλία, Διιάδα, Ηηαιία). Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ηα θξαηηθά ζπζηήκαηα πιενλεθηνχλ σο πξνο ηελ ηζφηηκε θαη θαζνιηθή θάιπςε, ηελ χπαξμε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχθαη πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ θαη ηελ έκθαζε ζηε δεκφζηα πγεία θαη πξφιεςε. ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε αλεπαξθήο δηαρείξηζε, ε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, ε χπαξμε παξανηθνλνκίαο, ε ππνβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηαηξνχ αζζελνχο, θαζψο θαη ε ζρεηηθά ρακειή, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Σν ηδησηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδνηείηαη θπξίσο απφ ηηο ηδησηηθέο δαπάλεο πγείαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ άκεζεο ηδησηηθέο πιεξσκέο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα

9 9 ιεηηπνξγεί ζε αληηζηνηρία κε ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη κε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θξαηηθή παξέκβαζε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ειεπζεξία γηαηξψλ θαη αζζελψλ, νη νπνίνη δξνπλ ζαλ παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο ηαηξηθψλ πξντφλησλ αληίζηνηρα, ελψ ε αζθάιηζε πγείαο δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν ζχζηεκα εμαζθαιίδεη, ζεσξεηηθά, ζηνλ θαηαλαισηή ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ γηαηξνχ θαη ζηνλ γηαηξφ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ηνπ. Οη ππεξεζίεο πγείαο αλήθνπλ, ζηε πιεηνςεθία ηνπο, ζε ηδησηηθνχο θνξείο πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή ή θνηλσθειή δξαζηεξηφηεηα. Σαπηφρξνλα, νη ηηκέο θαζνξίδνληαη θπξίσο κε βάζε ηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην ηδησηηθφ ζχζηεκα θπξηαξρείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε πγείαο θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο, φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα, γεγνλφο πνπ έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ ειεπζεξία επηινγήο ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ γηαηξψλ. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπ αζζελή θαη ηνπ γηαηξνχ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε χπαξμε ζεκαηηθψλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε απμεκέλε πξνζθνξά θαη δήηεζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη νη κεγάιεο δαπάλεο πγείαο. Σν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ χπαξμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, πνπ ζπλήζσο ζπγθξνηνχληαη κε βάζε νκνεηδείο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Σα ηακεία ρξεκαηνδνηνχλ ην ζχζηεκα, κέζσ εηζθνξψλ ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε θαη ζπλαθφινπζα απφ ηηο αξρέο ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Ζ ζρεηηθή απηνλνκία ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πεξηνξίδεη, ζε θάπνην βαζκφ, ηε θξαηηθή παξέκβαζε θαη δηαθνξνπνηεί ην εχξνο ησλ παξνρψλ. Οη ππεξεζίεο είλαη θπξίσο δεκφζηεο ή ηδησηηθέο, θεξδνζθνπηθέο θαη κε θαη νη γηαηξνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. Σα κνληέια απηά ζπλαληψληαη ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαιιία. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη αληίζηνηρα κε εθείλα ησλ θξαηηθψλ ζπζηεκάησλ, κφλν πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη κε πην ήπηα κνξθή. Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ππεξέρνπλ ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ιφγσ θπξίσο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ζπκβάζεσλ.

10 10 ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο επξσπατθέο, ηα ζπζηήκαηα πγείαο ηείλνπλ πξνο ελδηάκεζεο κνξθέο ζπζηεκάησλ κεηθηήο νξγάλσζεο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο, είηε σο εζληθφ ζχζηεκα είηε σο θνηλσληθή αζθάιηζε, ζπλππάξρεη κε ηνλ ηδησηηθφ, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Ζ ζπλχπαξμε απηή νδεγεί ζηε ηαπηφρξνλε παξνπζία ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ δπν θαηεγνξηψλ. ε ρψξεο φπνπ έρεη εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε ζχδεπμε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ, φπσο ε Μεγ.Βξεηαλία θαη νη θαλδηαλβηθέο Υψξεο, επηθξαηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηεο Διιάδαο, φπνπ ζπλππάξρεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο κεηθηήο νξγάλσζεο είλαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλή απφ ηα πιενλεθηήκαηα. Σα ζπζηήκαηα πγείαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη κε άιια θξηηήξηα, φπσο ζπλδπάδνληαο ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ. χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε απηή, πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν ΟΟΑ, ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα γίλεη εζεινληηθά απφ ηνπο αλαζθάιηζηνπο ή εθείλνπο πνπ έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε ή ππνρξεσηηθά απφ ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. Ο ηξφπνο πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα γίλεηαη: Απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, κε δηθά ηνπ ρξήκαηα, Απφ ηνλ ίδην ηνλ αζζελή, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα απνδεκησζεί απφ ηελ αζθάιηζή ηνπ, Έκκεζα απφ ηνλ θνξέα αζθάιηζεο, κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο, Έκκεζα απφ ηνλ θνξέα αζθάιηζεο, κέζσ ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ πνπ εληάζζνληαη ζε νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ππεξεζηψλ πγείαο. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δπν ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο κε ηνπο ηέζζεξηο ηξφπνπο ακνηβήο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνθχπηνπλ νθηψ δηαθνξεηηθά κνληέια ζπζηεκάησλ πγείαο. ηε πξάμε φκσο ιεηηνπξγνχλ κφλν ηα επηά, αθνχ είλαη αλεθάξκνζηνο ν ζπλδπαζκφο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο θαη πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο. Σν εζεινληηθφ κνληέιν κε πιεξσκή απφ ηνλ αζζελή, ην απινχζηεξν θαη παιαηφηεξν κνληέιν, ην νπνίν έρεη απνθηήζεη δεπηεξεχνληα ξφιν εμαηηίαο ηεο επέθηαζεο ηεο αζθάιηζεο.

11 11 Σν εζεινληηθφ κνληέιν κε απνδεκίσζε ηνπ αζζελή βαζίδεηαη ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, ε νπνία θαιχπηεη νιηθά ή κεξηθά ηνλ αζθαιηζκέλν. Σν δεκφζην κνληέιν κε απνδεκίσζε ηνπ αζζελή εμαζθαιίδεη θαζνιηθή θνηλσληθή αζθάιηζε θαη παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ην εηζφδεκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ (Γεξκαλία, Γαιιία). Σν εζεινληηθφ κνληέιν κε ζπκβάζεηο βαζίδεηαη επίζεο ζηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, ε νπνία ζπκβάιιεηαη κε ππεξεζίεο πγείαο, λνζνθνκεία, γηαηξνχο θηι., παξ ερνληαο πιήξε ή κεξηθή θάιπςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο έλαληη εηήζηνπ ή κεληαίνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ. Σν δεκφζην κνληέιν κε ζπκβάζεηο ιεηηπνξγεί κε βάζε ην πξναλαθεξζέλ κνληέιν, αιιά, αληί γηα ηδησηηθνχο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηηο ππνγξάθνπλ ηα θνηλσληθά ηακεία αζθάιηζεο. Σν εζεινληηθφ νινθιεξσκέλν κνληέιν κνηάδεη κε ην εζεινληηθφ κνληέιν κε ζπκβάζεηο, κε ηε δηαθνξά φηη νη ππεξεζίεο πγείαο αλήθνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη νη γηαηξνί είλαη, θαηά θαλφλα, έκκηζζνη ππάιιεινη ηνπ ηαηξηθναζθαιηζηηθνχ ζπκπιέγκαηνο. Σν δεκφζην νινθιεξσκέλν κνληέιν είλαη εθείλν ζην νπνίν ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ν βαζηθφο πξνκεζεπηήο ππεξεζηψλ πγείαο, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη αληίζηνηρα θαη ζηε ρψξα καο (Δ..Τ, Η.Κ.Α). Δθηφο απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ πγείαο, αλαπηχζζνληαη θαη θάπνηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα εδψ θαη ιίγεο δεθαεηίεο, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, κε ηε κνξθή ηεο νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο., πξνθεηκέλνπ λα αθεζεί απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ζηηο ξαγδαία απμαλφκελεο δαπάλεο πγείαο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ φγθνπ ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ Οξγαλσκέλε θξνληίδα πγείαο απνηειεί νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη πξναγσγήο πγείαο, πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (ΠΦΤ), λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, κεηαλνζνθνκεηαθήο θξνληίδαο θαη απνθαηάζηαζεο, βάζε ζπκβνιαίσλ κε πξνπιεξσκέο. Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε νκάδεο αζθαιηζκέλσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζηε πξνθαηαβνιή κεληαίαο ή εηήζηαο ζπλδξνκήο. Σα ηαηξναζθαιηζηηθά απηά ζπκπιέγκαηα δηαζέηνπλ ζπλήζσο δηθέο ηνπο ηαηξηθέο κνλάδεο, αιιά κπνξεί λα ζπκβάιινληαη θαη κε άιιεο. Οη βαζηθέο κνξθέο ησλ ζπζηεκάησλ νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο είλαη δχν:

12 12 1. Οη Οξγαληζκνί Γηαηήξεζεο Τγείαο (Health Maintenance Organization, HMO) θαη 2. Οη Οξγαληζκνί Πξνηηκψκελνπ Φνξέα (Preferred Provider Organization, PPO) Σα ΖΜΟ απνηεινχλ εληαίν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πγείαο ζηνλ εγγεγξακκέλν πιεζπζκφ έλαληη πξνπιεξσκέλεο ακνηβήο. Σα λνζνθνκεία θαη νη πξσηνβάζκηεο ππεξεζίεο αλήθνπλ ζε απηή ηε κνξθή ζπζηήκαηνο νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο. Σα ΖΜΟ διηνλπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξφιεςεο θαη πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο φπσο ε λνζειεία ζν ζπίηη, ηα θέβηξα απνθαηάζηαζεο, ηα πξσηφθνιια πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ θ.ά, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη γηαηξνί είλαη θπξίσο έκκηζζνη ππάιιεινη, κε θίλεηξα φκσο παξαγσγηθφηεηαο.τπάξρνπλ θαη ΖΜΟ, φπνπ νη γηαηξνί ζπκβάιινληαη κε ηνλ νξγαληζκφ, ζε νκαδηθφ ή αηνκηθφ επίπεδν. πλήζσο, πξφθεηηαη γηα ελψζεηο αλεμάξηεησλ ηαηξίσλ πνπ δηαζέηνπλ ζπκβεβιεκέλνπο γηαηξνχο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη γηαηξνί κπνξεί λα πιεξψλνληαη κε κηζζφ ή θαηά θεθαιήλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ππεξεζηψλ θαη εθηφο ηνπ ΖΜΟ, αιιά κε ζεκαληηθή ννηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Σα ΡΡΟ δηαθέξνπλ απφ ηα ΖΜΟ ζε δχν βαζηθά ζεκεία. ε απηιε ηε πεξίπησζε, νη εγγεγξακκέλνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζε εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο ηεο επηινγήο ηνπο, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε. Οη γηαηξνί είλαη ζπκβεβιεκέλνη κε ηα ΡΡΟ, δηαηεξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απηνλνκία, πιεξψλνληαη θαηά πξάμε θαη δελ αλαιακβάλνπλ θαλέλα νηθνλνκηθφ θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηνλ φγθν θαη ην θφζηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, αλ θαη ππφθεηληαη ζε ζπρλνχο ειέγρνπο. Ζ δεχηεξε δηαθνξά αθνξά ην γεγνλφο φηη νη λνζνθνκεηαθέο θαη εμσλνζνθνκεηαθέο ππνδνκέο δελ αλήθνπλ ζηα ΡΡΟ, αιιά ζπκβάιινληαη κε απηά. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΡΡΟ, νη αζθαιηζκέλνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο εθηφο, κε νηθνλνκηθή ηπνο φκσο επηβάξπλζε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΖΜΟ θαη ΡΡΟ έρεη νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ δαπαλψλ πγείαο θαηά 30% πεξίπνπ. Ζ κείσζεαπηή νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ππεξθαηαλάισζεο πνπ πξνθαιεί ζπλήζσο ε ακνηβή θαηά πξάμε, ζηε κείσζε ηεο πξνιήςηκεο λνζεξφηεηαο, θαζψο θαη ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο ζ έλα εληαίν πιέγκα πξνζηαζίαο θαη πεξίζαιςεο, κε πςεινχο δείθηεο πνηφηεηαο. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ πξφιεςε θαη

13 13 ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ νη πςειέο λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, ελψ ζηα κεηνλεθηήκαηα ε ηάζε γηα ππνθαηαλάισζε ππεξεζηψλ πγείαο, ζηελ νπνία νδεγεί ζπρλά ε πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ. Δθηφο απφ ηηο δπν απηέο βαζηθέο κνξθέο ζπζηεκάησλ νξγαζλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο, έρνπλ αλαπηπρζεί θαη νξγαληζκνί απνθιεηζηηθνχ θνξέα (Exclusive Provider Organization). Οη νξγαληζκνί απηνί δηαθέξνπλ απφ ηα ΡΡΟ ζην φηη δε παξέρνπλ ηε δπλαηφηεα θάιπςεο ζε κε ζπκβεβιεκέλεο ππεξεζίεο. Κπξίαξρε είλαη ε ηάζε δεκηνπξγίαο κεηθηψλ ζπζηεκάησλ νξγαλσκέλεο θξνληίδαο πγείαο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηε θηινζνθία θαη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ ΖΜΟ, παξέρνλη;αο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη ππεξεζηψλ εθηφο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε νξηζκέλα φκσο αληηθίλεηξα θαη πάληα ππφ ηνλ έιεγρν ησλ πξσηνβάζκησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, νη ζρέζεηο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνπο γηαηξνχο γίλνληαη πην πνηθίιεο, επηηξέπνληαο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλεξγαζίαο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ην ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζε πνιχθαιή πιεξνθνξηαθή ππνδνκή, πνπ έρεη άμνλα ηνλ ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ θάθειν, γηα ηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζηε ζπλέρεηα. Ο ηαηξηθφο θάθεινο ζπλνδεχεη ηνλ εγγεγξακκέλν ζε θάζε επαθή ηνπ κε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, επηηξέπνληαο ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζπλέπεηα ζηε ηαηξηθή ηνπ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ δηαρείξηζε. Δπίζεο,ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο ρξεζηκνπνηψληαο πξσηφθνιια θαη νδεγίεο πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, αχμεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ πιεζπζκνχ θαη ηήξεζεο ησλ πξνεπηιεγκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ιεηηνπξγίαο. Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έρεη πξνηηκεζεί έλα δηαθνξεηηθφ κνληέιν Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Τγείαο (Integrated Health System, HIS), ην νπνίν απνηειεί νξγαληζκφ ή δίθηπν νξγαληζκψλ, πνπ παξέρεη ζπληνληζκέλν θάζκα ππεξεζηψλ πγείαο ζε πξνζδηνξηζκέλν πιεζπζκφ θαη έρεη ηελ επζχλε, ηφζν θιηληθή φζν θαη νηθνλνκηθή, γηα ηα πνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλεη. Σα ζπζηήκαηα απηά βαζίδνληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηελ αλάπηπμε αλαπηπγκέλσλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεκαηηθήο. Αλαθνξηθά κε ηα HIS, ζα ππάξμεη ιεπηνκεξή αλάιπζε ζε επφκελν θεθάιαην.

14 Δλληνικά Νοζοκομεία Σα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, απφ ηελ θαζηέξσζή ηνπ, απνηεινχζαλ θπξίσο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ). Με ηνλ λφκν 2889/2001 είραλ κεηαηξαπέη ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ ΠεΤΠ, ρσξίο δηθφ ηνπο λνκηθφ θαζεζηψο. Ο ίδηνο λφκνο πξνέβιεπε θαη ηε ζέζπηζε ηνπ δηνηθεηή-manager. Δλ ζπλερεία, κε ηνλ λ.3329/2005, κεηαηξέπνληαη μαλά ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηνπ δηνηθεηή ηεο αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο. Με ηνλ ίδην λφκν, ηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ δηαθξίλνληαη ζε γεληθά, ηα νπνία παξέρνπλ λνζειεία ζε αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο, θαη ζε εηδηθά, ηα νπνία παξέρνπλ λνζειεία ζε αζζελείο πνπ εληάζζνληαη ζε κηα κφλν ζεξαπεπηηθή θαηεγνξία. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ είλαη ην δηνηθεηηθ πν ζπκβνχιην θαη ν δηνηθεηήο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη επηακειέο γηα λνζνθνκεία κέρξη 399 νξγαληθά θξεβάηηα θαη ελληακειέο γηα λνζνθνκεία κε 400 θαη πεξηζζφηεξα νξγαληθά θξεβάηηα. Ο δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, έρεη ηελ επζχλε νξγάλσζεο, ζπληνληζκνχ, ειέγρνπ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. ε λνζνθνκεία κε 400 θαη πεξηζζφηεξεο νξγαληθέο θιίλεο ζπκκεηέρεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ν αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ επίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο ηνπ λνζθνκείνπ, παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κεξηκλά γηα ηε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. ε θάζε λνζνθνκείν ιεηηνπξγεί ελλεακειέο επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην, ελψ απφ παιαηφηεξεο λνκνζεζίεο ηα λνζνθνκεία πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ππεξεζίεο: Ηαηξηθή Ννζειεπηηθή Γηνηθεηηθή-Οηθνλνκηθή Σερληθή 1.3 Μειονεκηήμαηα ΔΤ Σα ειιεληθά δεκφζηα λνζνθνκεία, σο ΝΠΓΓ, ζα έπξεπε λα είλαη νξγαληζκνί απηφλνκνη θαη απηνδηνηθνχκελνη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, δελ είλαη ηίπνηα πφ ηα δχν. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ είλαη ρακειφο, ελψ ππάξρνπλ πνιιέο θαηαζηάζεηο ζχγρπζεο αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εθάζηνηε

15 15 δηνηθήζεσλ. Οη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ θαη νη πεξηγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο πξνέβιεπαλ νη δηάθνξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, δελ θαηαξηίζηεθαλ ζσζηά κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ λνζνθνκείσλ δελ είλαη πάληα ε θαιχηεξε. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη παιαησκέλεο θαη παξνπζηάδνλπ ειιείςεηο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν εμνπιηζκφο, δε κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφο, κε απνηέιεζκα ηα λνζνθνκεία λα βξίθζνληαη ζε αδπλακία θάιπςεο ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Ζ άληζε θαηαλνκή ηνπ βηνταηξηθνχ εμνπιηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πεξηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ είλαη επίζεο αλαπνηειεζκαηηθή. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζηειερψλεη ηα ειιεληθά λνζνθνκεία είλαη αξηζκεηηθά αλεπαξθέο θαη άληζα θαηαλεκεκέλν, ελψ ππάξρνπλ κεγάιεο ειιίςεηο λνζειεπηηθνχ θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ. Μηα άιιε θαηεγνξία δεκφζησλ λνζνθνκείσλ είλαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΗΓ). ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα λνζνθνκεία Χλάζεην, Δξξίθνο Νηπλάλ, θαη ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο ην θαζέλα. Σέινο, δεκφζηα λνζνθνκεία είλαη ηα παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία, ηα ζηξαηησηηθά θαη ηα λνζνθνκεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία είλαη ζπλήζσο αλψλπκεο εηαηξείεο, κε κεηφρνπο ηφζν γηαηξνχο φζν θαη επηρεηξεκαηίεο. Έρνπλ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν δηνηθεί ηελ εηαηξεία θαζνξίδνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη απφ ηνλ γεληθφ δηεπζπληή πνπ ζπλήζσο είλαη επαγγεικαηίαο manager. 1.4 Σαξινόμηζη Νοζοκομείυν 1. Πηζηνπνίεζε: χκθσλα κε ηνλ βαζκφ ζπκκφξθσζεο ζηνπο θαλφλεο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο γηα παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο, ηα λνζνθνκεία δηαθξίλνληαη ζε πηζηνπνηεκέλα θαη ζε κε πηζηνπνηεκέλα. Οη θαλφλεο απηνί εθδίδνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο ε Joint Commission. Σα πηζηνπνηεκέλα δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσλ απφ ηε θπβέξλεζε, φπσο επίζεο θαη ηελ ίδξπζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ επηζεψξεζε γίλεηαη

16 16 θάζε 3 ρξφληα θαη αλ θάπνην λνζνθνκείν δε πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, πθίζηαηαη θπξψζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη απφ ρξεκαηηθέο κέρξη θαη απφζπξζε ηεο πηζηνπνίεζεο. 2. Δθπαίδεπζε: Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξεη έλα λνζνθνκείν, ρσξίδεηαη ζε κεγάιν ή ζε κηθξφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Αλ ππάξρεη θαη αλάκεημε θάπνηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηφηε απηφ νλνκάδεηαη παλεπηζηεκηαθφ. 3. Πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ: Αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε, ηα λνζνθνκεία κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε θνηλνηηθά θαη κε θνηλνηηθά. Σα θνηλνηηθά είλαη εθείλα ζηα νπνία ε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ είλαη ειεχζεξε, ελψ ηα κε θνηλνηηθά εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηα πιαίζηα ηδξπκάησλ, φπσο θπιαθέο θαη ςπρηαηξεία, θαζψο θαη εθείλα πνπ ζεξαπεχνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ρξφληεο παζήζεηο φπσο θαη άηνκα εμαξηεκέλα απφ λαξθσηηθά θαη αιθνφι. 4. Γηάξθεηα παξακνλήο ησλ αζζελψλ: Σα λνζνθνκεία επίζεο ρσξίδνληαη ζε βξαρείαο ή καθξάο λνζειείαο, κε κέζν φξν λνζειείαο κηθξφηεξν θαη κεγαιχηεξν απφ 30 εκέξεο. 5. Βαζκφο Δμεηδίθεπζεο: Σα λνζνθνκεία δηαθξίλνληαη επίζεο ζε πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα. Σα πξσηνβάζκηα λνζνθνκεία είλαη εθείλα ηα νπνία έρνπλ ζηειερσζεί θαη εμνπιηζηεί έηζη ψζηε λα κπνξνχλ πξνζθέξνπλ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε εμσλνζνθνκεηαθή βάζε. Γεπηεξνβάζκηα νλνκάδνληαη εθείλα πνπ ν αζζελήο κπνξεί λα λνζειεπηεί έζησ θαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα, ελψ απνηεινχληαη απφ πην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απφ φηη ηα πξσηνβάζκηα θαη ζε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα γεληθά λνζνθνκεία επείγνπζαο θξνληίδαο θαη ηα ρεηξνπξγηθά θέληξα. Σα ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεία είλαη κεγάια λνζνθνκεία θαη απαηηνχλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ πφξσλ ζε ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ζε εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ (π.ρ παλεπηζηεκηαθά). 1.5 Η Γομή ηηρ Οπγάνυζηρ ηος Νοζοκομείος Ζ δνκή ηνπ παξαδνζηαθνχ απηφλνκνπ λνζνθνκείνπ έρεη ηε κνξθή ππξακηδηθνχ ή ηεξαξρηθνχ νξγαλσηηθνχ κνληέινπ. Απηφ ην κνληέιν είλαη ζπλεζηζκέλν, επίζεο, ζηα πιαίζηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ. χκθσλα κε απηή ηε δνκή, δηάθνξεο ππαιιειηθέο ζέζεηο κέζα ζε θάζε ηκήκα ηνπ λνζνθνκείνπ είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε έλαλ ηεξαξρηθφ ηξφπν. Σα άηνκα ζηε

17 17 θνξπθή ηεο ππξακίδαο (π.ρ πξντζηακέλνη ηκεκάησλ) έρνπλ θαζνξηζκέλν πεδίν εμνπζίαο θαη ε εμνπζία απηή κεηαθέξεηαη πξνο ηα θάησ, πξνο ηνπο ππαιιήινπο ζηα θαηψηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο, δεκηνπξγψληαο ηελ αξρή ηεο αιπζίδαο ησλ εληνιψλ. Έηζη, ε εμνπζία δηαζθνξπίδεηαη ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ. Σα λνζνθνκεία ελζαξξχλνπλ απηή ηε δνκή ηεο ππξακίδαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο, θαζψο κπνξεί έλαο πξντζηάκελνο λα εμνπζηνδνηήζεη δχν επνπηεχνληεο θαη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα εμνπζηνδνηήζνπλ δχν πεξηζζφηεξνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα εμνπζηνδνηήζνπλ θάπνηα άηνκα πην θάησ ζηελ ππξακίδα. Οη νξγαληζκνί πνπ αθνινπζνχλ ην ππξακηδηθφ κνληέιν έρνπλ ηε ηάζε λα αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο γξαθεηνθξαηείαο. Μεξηθέο απφ ηηο αξρέο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά είλαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο, ην ζχζηεκα θαλφλσλ, ε ελφηεηα ζηε δηνίθεζε, ην εχξνο ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε αλάζεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, ν ζπληνληζκφο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ πξντζηακέλσλ κε ην πξνζσπηθφ. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηα λνζνθνκεία έρνπλ εμεηδηθεπκέλα θαζήθνληα πνπ ρξεηάδνληαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε έρνπλ αλαθαιχςεη φηη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο έθαλε επθνιφηεξε ηε πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ θαζεθφλησλ. Σα ππνρξεσηηθά εξγαιεία γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο είλαη νη γξαπηέο πεξηγξαθέο εξγαζηψλ θαη νη θαηάινγνη θαζεθφλησλ θαη παξέρνπλ κεγάιε ρξεζηκφηεηα ζηνλ δηεπζπληή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζε έλα λνζνθνκείν, θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα γλσξίζεη ηα αθξηβή φξηά ηνπ θαη ηε ζθαίξα ηεο επηξξνήο ηνπ πξνθεηκέλνπ ην λνζνθνκείν λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά. Έλα ζχγρξνλν λνζνθνκείν δελ είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ρσξίο ιεπηνκεξείο νξγαλσηηθνχο θαλνληζκνχο θαη ζχζηεκα θαλφλσλ. Σα λνζνθνκεία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε έλα ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα φξηα ησλ πξάμεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ ηδξχκαηνο. Οη πνιηηηθέο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ πεξηγξάθνληαη ζε εγρεηξίδην πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο ππαιιήινπο. Οη γξαπηέο δηαδηθαζίεο πεξηγξαθήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα παξέρεηαη θξνληίδα ζηνπο αζζελείο απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ελφο λνζνθνκείνπ. Οη

18 18 θαλνληζκνί απηνί βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζε βνεζεηηθά ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ λνζνθνκείνπ (ζπληήξεζε, δηαηξνθή, θαζαξηφηεηα). Ζ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ελφηεηαο ηεο δηνίθεζεο απφ ηνπο ππαιιήινπο αληηπξνζσπεχεη παξαβίαζε ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεηζαξρηθή πνηλή. Γηα λα ππάξρεη ελφηεηα ζηε δηνίθεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ζα πξέπεη θάζε ππάιιεινο λα ινγνδνηεί έλαληη ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ. ε έλα λνζνθνκεηαθφ ίδξπκα φκσο, πνπ αλαπηχζζνληαη ηφζν επηρεηξεζηαθέο φζν θαη θιηληθέο ιεηηνπξγίεο, θάπνηνο ππάιιεινο κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξα απφ έλα αθεληηθά. Ζ χπαξμε πνιιψλ αθεληηθψλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ζχγρπζε θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ιήςε απνθάζεσλ. Ζ παξαδνζηαθά απηή πξνζέγγηζε ακθηζβεηείηαη φκσο απφ ηελ νκαδηθή νξγάλσζε (Matrix), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα κέιε πεξηζζνηέξσλ απφ έλα ηκεκάησλ νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε εηδηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ πνπ απαηηνχλ ηε ζχλζεζε κηαο ζεηξάο ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, ε χπαξμε κηαο πνιχ ηππνπνηεκέλεο ελφηεηαο ζηε δηνίθεζε εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο απνζάξξπλζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ ππαιιήινπ. χκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο νξγαλσηηθέο αξρέο, θάζε πξντζηάκελνο κπνξεί λα δηεπζχλεη κφλν έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πθηζηακέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ αηφκσλ θαη ην εχξνο ειέγρνπ πνπ έλαο πξντζηάκελνο κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί ηθαλνπνηεηηθά είλαη δεηήκαηα αξθεηά ακθηιεγφκελα θαη εμαξηψληαη απφ ην επίπεδν θαη ηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ ή ηνπ δηεπζπληή κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη ηφζν επξείεο επζχλεο θαη ιεηηνπξγίεο, ψζηε ε αλαθνξά ηεζζάξσλ ή πέληε πθηζηακέλσλ ζε απηφλ λα είλαη ε θαηαιιειφηεξε, ελψ νη δηεπζπληέο ζηα θαηψηεξα επίπεδα κπνξνχλ λα έρνπλ επζχλε γηα δηπιάζην αξηζκφ ιεηηνπξγηψλ. χκθσλα κε ηηο θιαζζηθέο νξγαλσηηθέο ζεσξίεο, νη πην απνηειεζκαηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ κηθξφηεξν εχξνο ειέγρνπ. ρεηηθά κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ, είλαη θαιχηεξν γηα έλα λνζνθνκείν λα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν, θάηη ην νπνίν είλαη ινγηθφ θαη ζπλεπέο κε ηε θαιή δηνίθεζε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη αθφκα θαη νη απινχζηεξεο απνθάζεηο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκκέλα θαζήθνληα ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη

19 19 λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο θαηψηεξνπο θαη, φηαλ απηφ ελδείθλπηαη, ε αλψηεξε δηνίθεζε πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεσο απνθάζεσλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ κεηαβίβαζε φκσο ηεο εμνπζίαο ζε πθηζηακέλνπο δελ απαιάζζεη ηα αλψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο απφ ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ κεηαβηβάζεη. Ζ εμνπζία ησλ πξντζηακέλσλ ππνδειψλεη ηελ άκεζε επνπηεία ησλ πθηζηακέλσλ. ε έλα λνζνθνκείν, φκσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλνδεχεηαη επίζεο θαη κε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ πξντζηακέλσλ θαη πξνζσπηθνχ είλαη νξαηή ζην ηκήκα ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνζνθνκείνπ. ην ζπγθεθξηκκέλν ηκήκα, ε εμνπζί αηεο επνπηείαο δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο πνπ έρνπλ ηε ζέζε ησλ δηεπζπληψλ-λνζνθφκσλ, πξντζηακέλσλ-λνζνθφκσλ θαη επνπηψλ-λνζνθφκσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ ή ησλ επηκνξθσηψλ. Απηνί πξνζθέξνπλ ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε θαη δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά πξνο ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο. ε έλα ζχγρξνλν λνζνθνκείν, ην νπνίν ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο, ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγίεο, ππάξρεη έληνλε αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο. Μέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ εμαζθαιίδεηαη φηη νη δηαθνξεηηθέο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα ζην λνζνθνκείν είλαη ζπγρξνληζκέλεο θαη φηη ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά. Σν κέζν δηνηθεηηθφ επηηειείν είλαη εθείλν πνπ έρεη ζπλήζσο ηελ επζχλε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηκεκάησλ δελ είλαη πάληα ζπληνληζκέλεο θαη έλα απφ ηα θχξηα εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα απνηειεζκαηηθφ ζπληνληζκφ είλαη ε θαή επηθνηλσλία. Αλ επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, είλαη επθνιφηεξν θαη πηζαλφηεξν λα επηηεπρζεί θη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ λνζνθνκείνπ. ην αλψηαην επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο βξίζθεηαη ην θπβεξλφλ ζψκα. Σν θπβεξλφλ ζψκα ελφο λνζνθνκείνπ απνθαιείηαη σο ζπκβνχιην επηηξφπσλ, δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ζπκβνχιην ππεχζπλσλ δηαθπβέξλεζεο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θπβεξλψληνο ζψκαηνο είλαη λα θαζνδεγεί, λα πξνζηαηεχεη θαη φηαλ ρξεηάδεηαη λα κεηαβάιιεη ην ζθνπφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Απηφ είλαη ην νξγαλσηηθφ ζψκα κε ηελ ηειηθή επζχλε γηα φιεο ηηο απνθάζεηο κέζα ζην λνζνθνκείν θαη ιεηηνπξγεί σο ηδηνθηήηεο ηνπ λνζνθνκείνπ.

20 20 Δπίζεο, είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ηαηξηθνχ επηηειείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζιεςε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη επίηξνπνη αλαιακβάλνπλ ηε ηειηθή επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηαζεζίκσλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο. Με ηε πξάμε ηνπο απηή δηαρεηξίδνληαη ηνπο πφξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε αμηνπνίεζεο ησλ πηζηψζεσλ. Σν θπβεξλφλ ζψκα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην λνζνθνκείν. Δπνκέλσο, ηα κέιε πνπ ην ζπληζηνχλ έρνπλ ζεκαληηθή επζχλε. Οη επίηξνπνη ήηαλ ηα πεξαζκέλα ρξφληα ζπλήζσο ηδηψηεο πνιίηεο πνπ είραλ θίλεηξν λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο. ηε ζχζγρξνλε επνρή, ηα ζπκβνχιηα ησλ λνζνθνκείσλ ζπλήζσο δηνξίδνπλ άηνκα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην λνζνθνκείν (ινγηζηηθέο γλψζεηο, επηρεηξεκαηηθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε). 1.6 Δπιλογή & Αξιολόγηζη ηος CEO (Chief Executive Officer) Πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ην ζπκβνχιην επηηξφπσλ ζε ν,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ, νη ίδηνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζιάβνπλ έλαλ ηθαλφ δηνηθεηή, ν νπνίνο ζα επνπηεχεη ηε θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη ε έξεπλα, ε επαλεμέηαζε θαη ε επηινγή ηνπ CEO. Δμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ, νη επίηξνπνη ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ έρνπλ ηθαλφηεηεο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη απνδεδεηγκέλεο αξρεγηθέο ηθαλφηεηεο. Όηαλ επηιέμεη ηνλ δηνηθεηή, κεηαβηβάδεη πξνο απηφλ ηελ εμνπζία θαη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ελψ δηαηεξεί ηαπηφρξνλα ηε ηειηθή επζχλε γηα θάζε ηη πνπ ζπκβαίλεη ζην λνζνθνκείν. Δπνκέλσο, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηνηθεηή θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ είλαη πξσηαξρηθά ε ζρέζε κεηαμχ εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε, αιιά φρη κε ηε ζπλήζε έλλνηα ηνπ φξνπ. Δπεηδή ην λνζνθνκείν είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο νξγαληζκνχ, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ CEO θαη ηνπ θπβεξλψληνο ζψκαηνο είλαη παξφκνηα κε κηα ζπλεξγαζία. Έηζη, φπσο είλαη επζχλε ηνπ ζπκβνπιίνπ απηνχ ε πξφζιεςε ηνπ CEO, είλαη επίζεο επζχλε ηνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ.

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΜΟΗΟΓΔΝΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (ΚΔΝ-DRGs), ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η εθαξκνγή ηνπ Κιεηζηνύ Καηά Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ ζηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα