φορος,ος,ον qui divino instinctu agi tur,celesti numine afflatu.- Inspira do para vaticinar: φοιβαστικóς,η,óν habens vim vaticinandi.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "φορος,ος,ον qui divino instinctu agi tur,celesti numine afflatu.- Inspira do para vaticinar: φοιβαστικóς,η,óν habens vim vaticinandi."

Transcript

1 INSPECTOR éφορος,οu,ò; éπóψιµος,éπó ψιος,ος,ον; éπωπης,οu,ò; σκοπóς,οû, ò,η inspector.- Inspectora: éπωπις, íδος,η inspectrix.- De obras: éργóτρuξ,εως,ò inspector operum.- De todo: πανδερκéτης,πανεπóπτης,οu,ò; παντεπíσκοπος,ος,ον omnium inspector INSPIRACIÓN éµπνεuσις,εως,η; εíσπνοη,ης,η; éµφúσηµα,ατος,τó; κατáπνεu µα,ατος,τó; πεúµα,ατος,τó inspiratio Divina: éνθοuσíασις,εως,η; ποµπη,ης, η; θεοφορíα,ας,η; θεοληψíα,ας,η; éπí πνεuσις,εως,η; κατακοχη,ης,η divinus afflatus,instinctus numinis.- Por inspiración: éπιτεθειασµéνως,θειαστικως divino afflatu.- Que obra por inspiración divina: θεοµηστωρ, ορος,ò qui agit divino consilio.- Recibir inspiración divina: áποθειáζω divino numine afflor INSPIRADO éνθεος,éπíπνοος,ος,ον; éµ πνεuστóς,η,óν; éνθοuσιαστικóς,η,óν; πνεuµατοφóρος,κατáσχετος,κατóχιµος, ος,ον; µανικóς,η,óν; θεοφóρητος,θεóπαρéω enixe precor INSTAURACIÓN κατáρτισις,µεταποíησις, εως,η instauratio INSTAURAR áνακαλéω,-καλéοµαι,παρεµπλáσσω,-ττω,προσανανεóω instauro INSTIGACIÓN óτρuντúς,úος,η; παρáθηξις; θησις,εως,η; éποποµπη,ης,η instigatio INSTIGADOR éπεíκτης,οu,ò instigator INSTIGAR éπιµαíοµαι,éποτρúνω,óργáζω, óτρúνω,παραζηλóω,προβιβáζω,ψεuδáζω, σuντεíνω,θηγáνω,θηγω instigo INSTILAR éνστáζω,éνσταλáζω,éντηκω φορος,ος,ον qui divino instinctu agi tur,celesti numine afflatu.- Inspira do para vaticinar: φοιβαστικóς,η,óν habens vim vaticinandi.- Estar inspi rado de un númen: κατοχεúω,πνεuµατοφορéοµαι,θεοπεµπéω,éνθοuσιáζω,éνσοuθιáω numine afflor,numine afflatus sum.- Ser inspirado: éνθεáζω divino spiritu afflatus esse INSPECCIONAR εíσεíδω,éπιóπτοµαι,σuνε ποπτεúω (una inspicio) inspicio.- Que inspecciona y examina todo: πανδερκης,ης,éς; πανεπíσκοπος,ος,ον; παντεπóπτης,οu,ò qui omnia cernit et inspicit INSPIRAR εíσπνéω,éµφuσáω,éµπνéω,- éµπνεíω,éπιπνéω,-πνεíω,καταπνéω,προσ πνéω inspiro,afflo.- Ser inspirado: σuνéχοµαι instinctu divino corripior Inspirar confianza: θαρσuνéσκω,θαρσúνω fiduciam affero INSTANCIA judicial éνστασις,εως,η instantia litis et causae INSTANTE θησις,εως,η momentum.- Momento de tiempo: στíγµη χρóνοu punctum temporis.- Al instante: παραχρηµα,παραuτá,παραuτικá,παρεu-θúς,- εuως, óθως statim,illico,confes tim.- Desde este mismo instante: πα- ραuτóθεν,τοúντεûθεν jam ab hoc tempore INSTAR διενíσταµαι,éφíστηµι,éνισχuρí ζοµαι,éπíκειµαι,λιπαρéω,πρóσκειµαι, προστεíνοµαι,προστíθεµαι insto,instanter rogo.- Que insta: éπιων,ων,óν (-οντος,) instans.- Rogando: προσλι- instilo.- Sobre: éπιστáζω,éπισταλáζω instillo super INSTINTIVAMENTE αúτοδιδáκτως suo ipsius ingenio INSTITUCIÓN divina θεορρηµοσúννη,ης, η divina institutio (Ver INSTRUCCIÓN INSTITUIR áνáγω,διαθεσµοθετéω,καθíστηµι,καθιστáνω,καθιστáω instituo.- Además: προσκατασκεuáζω instituo INSTRUCCIÓN κατηχησις,εως,η; µáθη,ης η; µαθητεíαας,η;παιδεíα,ας,η institu tio.- Doctrina: γνωσις,εως,η; éπιστηµοσúνη,ης,η doctrina.- Previa: προπαιδéια,ας,η praevia doctrina.- Que se adquiere por sí mismo, sin 442

2 maestro: αúτοµáθεια,αúτοµαθíα,ας,η doctrinam quam quis ipse sibi magister comparat.- Sere periódica de ins trucciones: éγκuκλοπειδεíα,ας,η disciplinarum series.- Tener deseo vehe mente de instrucción: λογοµανéω vehe menti amore doctrinae teneor.- El que da las instrucciones para un negocio,para el gobierno de la casa: éξηγητης,οû,ò negotia,res domesticas regulans.- Enemigo de la instrucción µισσολóγος,ος,ον osor litterarum et doctrinae INSTRUCTOR κατηχητης,καθηγητης,οû,ò iniciator,dux viae.- De niños: παιδα γωγóς,οû,ò puerorum informator INSTRUÍDO διδακτóς,éπιστηµονικóς,η, óν; éπïδµων,ων,ον peritus,doctus INSTRUIR éνδιδáσκω,µοσχεúω, σuµπαιδεúω,σuνεκτáττω,-σσω (simul erudio, instruo), doceo,erudio.- En las letras humanas: éκµοuσóω ad humaniores litteras instituo.- A los niños: παι δοτριβéω,éκπαιδεúω pueros educo,instituo INSTRUIRSE,que poco ha comenzó a instruirse: νεοµαθης,ης,éς qui paulo anrte coepit discere INSTRUMENTAL óργανικóς,η,óν instrumentalis INSTRUMENTO éργαλεîον, óργανον,οu,τó σκεûος,εος,τó instrumentum.- De música: µáγαδις (µαγáδιδιος,η),µáγαδος οu,ò; µαγáδιον,οu,τó (µαγαδíζω tangere lyram),χελωνíς,íδος,η; σκινδαψóς,οû,ò musicum instrumentum.- Ins trumento de hierro: σφuρηµατα,ων,τá ferramenta.- Medio: éφοδος,οu,ò ins trumentum.- Sin instrumentos,desprevenido: áσκεuης,ης,éς; áσκεuος,ος, ον carens instrumentis riis incesso.- Burlándose: éπεγγελáω ridens insulto INSULTO éπικαúχησις,εως,η; πονηρολογíα,ας,η convitium,insultatio.- Fies tas de Atenas que recordaban la llegado de Deméter de los Infiernos INSTRUSO παρéγγραπτος,,παρéγγραφος, ος,ον intrusus INSUFICIENCIA éλειψις,εως,η derelictio INSUFICIENTE µετενδεης,ης,éς non sufficiens INSUFRIBLE áφερτος, áτληντος, áτλαν τος,δúσοιστος,ος,ον; µuσαχθης,ης,éς non ferendus,intolerandus,aegre vel graviter abominandus INSULAR νησιωτικóς,η,óν insularis INSULSEZ éπανιστερóτης,ητος,η; σuηνíα,ùηνεíα,ας,η insulsitas,imperitia INSULSO áκνισσος,áκνíσσωτος, áναλος ος,ον; εúηθικóς,η,óν; φλεδονωδης,ης ες; νηρκεδης,ης,éς; σuηνóς,η,óν insulsus,futilis.- Decir cosas insulsas: ψuχρολογéω frigida et inepta dico.- En el hablar: áκαιρολóγος,ος, ον qui intempestive loquor.- Que habla cosas insulsas: ψuχρολóγος,ος, ον qui inepta dicit INSULTADO áλúµαντος,ος,ον insultatus Ser atrevidamente insultado: éνασελγαíνοµαι petulanter illudor INSULTANTE,insultador áποσοβητης,οû ò; κηκáς,áδος,ò,η qui insolenter insultat,conviciator INSULTAR áρρηνéω,áσελγαíνω,-γαíω,- γéω,éπιγελáω,καταχορεúω,καθιλαρεúο- µαι,κηκαδéω,περιωθéω,περιωθω,περιωθíζω,προσεµπεβαíνω,προσπεδáω,προσuβρíζω,στοβáζω,τωθáζω,-áσδω;κολαβρíζω convitior,ago petulanter,illudo,insulto,vexo,contumeliosus sum,dicte- en las cuales las mujeres se insultaban festivametne unas a otras: Στηνια,ων,τá festiva commemo ratio Demetros ex inferis provenien tis in qua mulieres athenienses festive vicissim insultabantur 443

3 INSUPERABLE áπáλαισος,ος,ον insuperabilis,qui in lucta est invictus INSURRECCIÓN áνταρσις,εως,η insurrectio INSURRECCIONAR áναστατóω ad sedotio nem concito INTACTO áχραης,áχρανης,áναφης,áπλεγης,ης,éς; áπóρθητος, áχραντος,ος,ον áχραεíς,εσσα,εν impollutus,intactus Puro,casto,célibe: παρθéνος,οu,ò purus,caelebs.- Ileso: αáθικτος,ος,ον intactus.- Incontaminado: áπροτíµαστος,ος,ον intactus,incontaminatus.- No roto: áρρωξ,ωγος,ò,η non ruptus Conservar intacto: éκσαωζω incolumem servo INTEGRAMENTE óλοσχερως,προσαρτíως, τελεíως integre INTEGRIDAD áδιαφθορíα,αúτοτéλεια,εú- µοιρíα,óλοκληρíα,παντéλεια,ας,η; τελεóτης,ητος,η integritas.- De una cosa: óλóτης,ητος,η integritas alicuius rei.- Perfecta: οúλοµελíη,ης,η oerfecta integritas ÍNTEGRO ολος,η,ον; áπηρης,ης,éς; áπηρος,áπηρωρος,ος,ον; κατατελης, óλοφuης,óλοσχερης,οúλοµελης,πανασκηθης,παντοτελης,ùγιης,ης,éς; οúλιος, íα,ιον; οûλος,η,ον; παντéλειος,ος,ον σως,σωος,σωα,σωον; στερεóς,στερρóς á,óν; σúνολος,ος,ον; τéλειος,íα,ιον τéλεος,α,ον integer.- Integro, que no accepta dádivas: áδωροδóκητος,ος, ον qui munera non accipit.- Honesto: καλοκáγαθος,ος,ον integer.- Intacto: áκµης,ητος,ò,η fatigatus,integer INTELECTUAL διανοητικóς,η,óν intelec tualis INTELIGENCIA αíσθητηριον,οu,τó; διáνοια,ας,η; φρην,φρενóς,η; φρóνησις, κíχησις,νωσις,νóησις,περινóησις,εως η; νóος,óοu (νοûς,νοû),σúνησις,εως,η intelligentia,facultas intelligendi Con inteligencia: σuνετως,φραδως,περιφραδéως diserte,perite,intelligen- ter.- Estar en inteligencia con otro σuγκακοuργéω simul maliciose ago.- Que tiene mucha inteligencia: πολúνοος (νοuς,οuς,uον) cui multum mentis est INTELIGENTE εúβολος,ος,ον; φρóνιµος, η,ον; νοερóς,á,óν; νοuνεχης,ης,éς; σuνετης,οû,ò; σuνετóς,η,óν; σuνιεíς εîσσα,éν intelligens,consultus.- Hacer inteligente: σuνετíζω intelligentem reddo.- Hecho con inteligen cia: εúδαíδαλος,ος,ον scite,affabre factus.- Inteligente según él: δοκησíνοος,ος,ον qui sibi videtur intelligens INTELIGIBLE χωρητóς,ξuνετóς,η,óν in telligibilis,qui comprehendi animo potest INTEMPERANCIA áκρασíα,ας,η; παρáχρησις,εως,η intemperantia,abusus.- En la bebida: áσωτοποσíα,λαβροποσíα,ας, η intemperantia in bibendo.- Lasciva οíστροµανíα,ας,η libidinis intemperantia.- Propenso a la intemperancia φιλακóλαστος,ος,ον studiosus intemperantiae INTEMPERANTE áκóλαστος,ος,ον; áκρατης,ης,éς intemperans INTEMPERIE δuσκρασíα,ας,η intemperies.- Dormir a la intemperie: αíθριοκοιτéω sub dio dormio.- Dormir a la intemperie (sust.): áστροσíα, ας,η cubatio sine tecto.- El que está a la intemperie: θuραuλικóς,η, óν; áστραδιαíτος,ος,ον; éναíθριος, ùπαíθριος,`úπαθρος,ος,ον; éνδιος,α, ον sub dio agens,subdialis,sub dio vivens.- Estar a la intemperie: διαι θριáζω,ùπαιθριáζω sub dio moror,sub dio sum.- Exponer a la intemperie: éξαιθριáζω sub dio teneo.- Pasar la vida al sereno,a la intemperie: áσκηνος,ος,ον sub dio vivens.- Quedarse a la intemperie de la noche: ùπαιθριáζω sub dio moror INTEMPESTIVAMENTE παρ'`ωραµ intempes tive 444

4 INTEMPESTIVO áκαιρος, áωρος, éκκαιρος, éξωρος,áποκαíριος,πατακαíριος, παρáκαιρος,πáρωρος,ος,ον intempestivus.- Antes de tiempo βλαδá,ων,τá temprano immatura.- Enteramente in- INTENCIÓN éντασις,τáσις,εως,η inten tio.- Que oculta su intención: κλεψι φρων,ων,ον mentem occultans.- Que tiene intención mala: οúλóθuµος,ος, ον noxium animum habens.- Tener la misma intención: òµονοéω eiusdem mentis sum INTENCIONADAMENTE sulto παρασκεuης con- INTENCIONADO,mal intencionado: áριφρων,ων,ον ingenio pravo INTENDENCIA ταµιαεíα,ας,η dispensatio INTENDENTE,ser intendente o distribuidor de víveres públicos: σιτοµνηµονéω frumentum distribuo.- Distri buidor de alimentos públicos,intendente: σιτονóµος,ος,ον annonarius INTENSAMENTE éπιτεταµéνως,κατασποuδην studiose,intense INTENSIDAD éπíτασις,εως,η vehementia Dar intensidad: τονéω,τονóω intendo INTENSIVO éντατικóς,éπιτατικóς,η,óν éπíτονος,ος,ον intendendi vim habens intensus INTENSO éπíτονος,ος,ον; σφεδανóς,η, óν; τοναîος,αíα,αîον; τονικóς,η,óν intensus,intentus.- Muy intenso: ùπερτενης,ης,éς supra modum intentus INTENTAR áναπειρáω,áντιποιéω,καταπειρáζω,καταπειρáω,πειρáω conor.- Se ha de intentar: πειρατéον conandum INTENTO éγχεíρηµα,éπιχεíρηµα,ατος, τó; προβολη,ης,η actio quae intenditur,conatus.- De intento de: éπιτε δης,φρενóθεν,κατασποuδην ex mente, de industria.- Difícil de apartar de sus intentos: δuσαπóτρεπτος,ος,ον qui tempestivo: παναωριος,ος,ον omnino intempestivus.- Muy intempestivo: τρισáωρος,ος,ον ter,valde intempesti vus difficulter averti a suis consiliis potest INRTERCALACIÓN interposición éµβολισµóς,οû,ò; παρéνταξις,εως,η; παρα πλοκη,παρεµβολη,ης,η; παρéµβλησις, εως,η intercalatio,interpositio,admixtio INTERCALADO éµβóλιµος,ος,ον; éπακτóς,η,óν intercalaris (mes,dia),intercalatus INTERCALAR παρεµβáλλω,παρεντáσσω,παρεντíθηµι intercalo INTERCEDER µεσιτεúω,ùπερεντuγχáνω, ùπερεúχοµαι intercedo,sum mediator INTERCEPTAR µεσολαβéω,ùφαρπáζω intercipio.- Acción de interceptar, cortar el camino a las tropas: áπóληψις,εως,η actio profectionem exercitus impediendi INTERCESIÓN διαπορεíα,µεσιτεíα,ας,η; διαπóρεuσις,ùπερεντεuσις,εως,η intercessio INTERCESOR παραιτητης,οû,ò; παρáκλητος,ος,ον intercessor INTERCOLUMNIO: διáπηγα,ων,τá; µεσοτριγλúφιον,οu,τó intercolumnia,intercolumnium INTERDICCIÓN κωλuµη,ης,η interdictio (de derechos civiles); προαγóρεuσις,εως,η intercitio (de derechos sagrados) INTERDICTO del magistrado: áπóρρηµα ατος,τó; áπóρρησις,εως,η interdictum magistratus INTERÉS,cuidado,inquietud ωρα,ας,η cura.- Poco interés: εúωρíα,ας,η neglectus.- Acción de dar a interés 445

5 (ganancia): τοκισµóς,οû,ò foeneratio Dar a interés: τóκíζω do ad usuram, foeneror.- Dinero puesto a interés: δáνειον,οu,τó; δáνεισµα,ατος,τó pecunia foeneratitia.- El que da a interés,usurero: τοκιστης,οû,ò ;τοκó γλuφος,οu,ò foenerator,qui pecuniam foenori datam tabulis insculpit.- Escribir los nombres de los que han recibido a interés: τοκογλuφéω tabulis nomina eorum quibus foenori credita est pecunia insculpo.- Que genera interés,ganancia: δενειστικóς η,óν foeneratorius.- Reclamación de intereses ya pagados: παλιντοκíα,ας, η foenoris repetitio.- Tomar una cosa con interés,con celo: προθuµéοον,ον; éνδóτερος,éσωτερος,νéρτερος, α,ον interior.- Desde lo interior: éνδοθεν ex interiore loco.- Estar en lo interior: éνδοµuχóω intus maneo.- Lo más interior: µúχη,ης,η; µuχóς,οû,ò locus intimus INTERIORMENTE éνδον, éνδοθι, éνδοî intus INTERJECCIÓN παρενθηκη,ης,η interjectio INTERLINEAL (espacio) σελíς,íδος,η spatium inter lineas INTERLOCUTOR διáκτορος,ος,ον; εíσαγγελεúς,éσαγγελεúς,éως,ò; διáγγελος, οu.ò internuntius, qui nuntium pro alio dat vel transmittit INTERMEDIARIO µετáγγελος,πρóχενος, -ξεινος,οu,ò; προξενητης,οû,ò pararius,internuntius.- LO que se da al intermediario por su trabajo: προξενητικóν,οû,τó quod proxenetae solvitur INTERMEDIO éµµεσος,ος,ον; µεσηρης µεσσηρης,ης,ες intermedius.- Descan so entre obra y obra: διáπασµα,ατος, τó intermissio INTERMINABLE áτερµáτιστος,δuσαποπαúσ τως infintus; ita ut finis vix impo ni possit µαι studiose curo.- Intereses del dinero de un año: áφενος,οu,ò; áφνος,εος,τó reditus unius anni INTERESADO,que nada hace sino por dinero: λαβáργuρος,ος,ον qui nihil nisi accepto pretio facit.- INTERESAR,que a todos interesa (épidel navío Argos) πασιµéλοuσα,ης,η quae ab omnibus curae habebatur INTERESARSE áµφιπéροµαι satago circa ÍNTERIM éστηµως interim INTERIOR éγκατος, éµφuλος,éφúλιος, INTERMINABLEMENTE áτéλεστα sine fine INTERMISIÓN áνακωχη,ης,η intermissio INTERNO éµφuλος,éµφúλιος,éνδιáθετος ος,ον internus,intestinus.- Más interno: éνδóτερος,α,ον interior INTERNUNCIO,ministro de la Iglesia que hace las veces de nuncio: éσαγγελεúς,éως,ò internuntius INTERPELACIÓN µεταξuλογíα,ας,η; παρε νóχλησις,εως,η; ùποβολη,ης,η interpellatio INTERPELAR áνακóπτω,éντεúχω,éντuγχáνω,µεταφωνéω,παρενοχλéω interpello, compello.- A alguien,dirigirle la palabra: éπικατáγοµαι apello INTERPOLACIÓN παρεµπλοκη,ης,η interjectus INTERPOLADO παλιναíρετος,ος,ον interpolatus INTERPONER διαλεíπω,διαµλιµπáνω,éγκαθιστáω,-íστηµι,éντáττω,πανερεíρω, παρεντíθηµι,προεµβáλω interpono.- Que se interpone en el combate: µεσσωτηρ,ηρος,ò (µεσωτηρ) qui se inter ponit certamini INTERPOSICIÓN éµβολισµóς,οû,ò; παρενθηκη,ης,η interpositio, interjectio 446

6 INTERPRETACIÓN διασáφησις,εως,η; èρ- µενεíα,,ας,η; èρµηµεuµα,ατος,τó; σúγ κριµα,ατος,τó; σúγκρισις,εως,η; φρασ τúς,úος,η; γλωσσα,γλωττα,γλωσση,ης,η interpretatio.- A manera de interpre tación παραφραστικως in modum paraphrasis.- Astuta: σοφισµóς,οû,ò callida interpretatio.- Breve: σχóλιον οu,τó brevis interpretatio.- De difí cil interpretación: δuσéξοιστος,ος, ον difficilis ad efferendum.- El que escribe acerca de la interpretación de las lenguas: γλωσσογρáφος,ος,ον qui de linguarum interpretatrione scribit.- Mala interpretación: παρερ µηνεíα,ας,η; παρεξηγησις,εως,η prava,perversa interpretatio.- Que tiene interpretación: µεταφραστικóς, η,óν metaphrasim habens INTERPRETAR áποδíδωµι,áποδιδóω,διαπορθµεúω,διερµενεúω,èρµηνεúω,µεταφρáζω,µεθερµηνεúω,σuγκρíνω,ùποκρíνο- µαι interpretor.- Al modo de los que interpretan las cosas divinas: ùποφητικως eorum more que divina interpretantur.- En sentido contrario: της,οu,ò doerum interpres.- De sueños: óνειροπóλος,οu,ò somniorum interpres INTERPUESTO: παρéνθετος,ος,ον interpositus INTERREGNO µεσοβασιλεíα,ας,η interregnum INTERROGACIÓN éπερωτηµα,ατος,τó; πúστις,εως,η interrogatio INTERROGAR éπανεíροµαι,éπανéροµαι, éξεíροµαι, éξéροµαι interrogo.- Ade más: προσανακρíνω insuper interrogo Antes: προερωτáω ante interrogo.- Ser interrogado además: προσανακρíνοµαι ultra interrogor INTERROGATIVO éρωτηµατικóς,πεuστικóς η,óν interrogativus, habens vim interrogandi.- En tono interrogativo: éρωτηµατικως interrogative περιποιéω in contrariam partem inter pretor.- Las cosas divinas: ùποφητεúω res divinas enarro.- Malamente: παρεξεγéοµαι,παρασχεδιáζω,παρερµηνεúω prave,perperam interpretor.- Que interpreta falsamente lo oído: παρακροáτης,οu,ò qui audita falso interpretatur.- Que interpreta lo divino: ùποφητικóς,η,óν qui habet vim divina interpretandi.- Que puede interpretar: φραστικóς,η,óν habens vim eloquendi.- Que sirve para: èρ- µηνεuτικóς,η,óν habens vim interpre tandi.- Interpretar sueños: óνειροπο λéω in somniis interpretandis versor Util para interpretar: σuµβλητικóς,η óν habens vim interpretandi INTÉRPRETE διερµηνεuτης,èρµηνεuτης, οû,ò; èρµηνεúς,éως,ò; éξεγητης,µεταφραστης,παραφραστης,ùφηγητης,ùποµνη- µατιστης,οû,ò; φραστηρ,ηρος,ò; περιη γητικóς,η,óν, σαφητωρ,ορος,ò interpres,paraphrastes.- Intérprete cómi co,actor: δεικηλιστης,οu,ò comicus De los dioses: προφáτας,οu,ò; προφη- INTERROGATORIO áπóρηµα,ζητηµα,ατος, τó quaestio INTERRUMPIR áνακóπτω,διαλαµβáνω,éγκóπτω,µεταφωνéω,µετéπω interloquor, interpello,interrumpo.- Hablando: áντιφθéγγοµαι,µεταuδáω obloquor,interloquor.- La conversación: ùποβáλλω sermonem interpello.- Interrumpiendo al que habla: ùποβληδην inter pellato sermone INTERRUPCIÓN διακωχη,ης,η; διáλειµ- µα,διáπασµα,ατος,ó intermissio.- De una conversación: µεταξuλογíα,ας,η interlocutio.- Sin interrupción: éνχηρω,éχοµéνως,σuνηµµéνως,παρεξης,προ σεχως serie perpetua,continenter INTERSTICIO διáφραγµα,ατος,τó; διáφu σις,εως insterstitium,membrana quae demet INTERVALO διακωχη,ης,η; διáλειµµα, διáρµα,διáστηµα,ατος,τó; διáσφαξ, 447

7 áγος,ò; διωρíα,ας,η; éπíοuρα,τá; τοµεταξú,τοúµµéσω (τò éν µéσσω) intervallum,intercapedo,elatio,intermissio.- Cualquier intervalo: µεταíχ µιον,µεσαíχµιον,οu,τó inter duo alia medium INTERVENCIÓN µεσιτεíα,ας,η mediatio INTERVENIR éµπíπτω,µεσιτéúω,µετáειµι µéτειµι,µεθηκω,παραγíνοµαι,-γíγνοµαι -γεíνοµαι,-γενéοµαι,πáρειµι,προστuγχáνω,προσγíνοµαι,-γíγνοµαι,-γεíνοµαι intervenio,intersum.-poner las manos en: éσαφáω,-αφáοµαι,áφáσσω immitto manum,intervenio INSTESTINO éγκuτον, éντερον, éνuστρον, ηνuστρον,οu,τó; χαλáς,áδος,η χóλιξ,ικος,ò: χορδη,ης,η intestinum Instestinos: λαπáρη,ης,η; λáπαρον,οu τó; νηδúïα,ων,τá; éγκατα,ων,τá; εν δινα,ων,τá; áραιá,âς,η; éγκοíλια,ων τá; éντóσθια,-σθíδια,ων,τá; ùποχóνδρια,ων,τá; λαγων,ονος,η ilia,intes tina,praecordia.- Sacar los intestinos: éντερεúω exentero.- Grueso,craso: φúσκα,φúσκη,ης,η; χοεîον,οu,τó crassum intestinum.- Enfermedad que se manifiesta en el intestino (vólvo lo): εíλεóς,οû,ò ileon.- Recto: éφεδρων,ωνος,ò; áρχóς,οû,ò latrina, rectum intestinum.- Ruído de los intestinos:βορβορuγµóς,οû,ò; βορβορuγη,ης,η; κορκορuγµóς,οû,ò in testinorum tumultus (quando esurio tunc intestina crepant) INTIMAMENTE éνδοτáτω intime INTIMIDACIÓN `ρησις,εως,η; πρóκλησις κνος,áτρεστος,áτρóµητος, áτροµος,θρα σúσπλαγχνος,áπτóητος,áπτοíητος,áτáρ- µuκρος,ος,ον; áδαης,áταβης,áθαµβης, ης,éς; τολµηεις,ησσα,εν; θρασúς,εïα, ú audax,intrepidus,securus INTRIGA,combinación de intrigas y fraudes: µηχανορραφíα,ας,η machinarum dolorumque concinnatio INTRIGANTE óχλοκóπος,ος,ον machinator εως,η territio,tremefactio INTIMIDAD,comercio íntimo y relaciones íntimas entre el marido y la mujer óαριστúς,úος,η commercium mariti cum uxore ÍNTIMO éµφuλος,éµφúλιος,éνδιáθετος, ος,ον; éνδóτατος,éσωσατος,µuχοíτατος η,ον; µuχιαîος,µúχιος,α,ον intimus, internus INTUTULARSE,tomar una titulación ofi cial: χρηµατíζω apellor,nuncupor INTOCABLE áναφης,ης,éς non tangendus INTOLERABLE áασκεκτος, áβιος,áτλητος, áτλατος,áφóρητος,áπρóσοιστος, βαρúτλητος,δuσáνεκτος,δuσκóµιστος,ος,ον intolerabilis,intolerandus.- Insufrible: áνúποιστος,ος,ον intolerabilis INTRANSITABLE áνοδος, áπορος, áστειπτος,áδιéξοδος,áπóρεuτος,áπροσελεúστος,δúσοδος,ος,ον non calcatus, invius,impervius,qui transire non datur INTRATABLE áκοινωνητος,áµεταχεíριστος,áπαιδαγωγητος,áπαραµúθητος,áπαρáµuθος,áπρóσµαστος,áπρóσρητος,δuσáγωγος,δuσπροσηγορος,πικρóλοχος,ος,ον δuσαλγης,ης,éς sociatatis expers,intractabilis,aegre tolerandus,asper INTRÉPIDAMENTE áραρβητως,áτρéπτως, áτρéτως intrepide INTRÉPIDO áφοβος,áφοβóσπλαγχνος, áο INTRINCADAMENTE πολuπλóκως intrincate INTRINCADO áδιεξóδεuστος,ος,ον; γριφωδης,ης,ες; λαβuρíνθειος,α,ον; πλóκιος,íα,ιον intrincatus,inextricable Que usa lenguaje intrincado: µuθοπλó κος,ος,ον intrinato sermone utens INTRODUCCIÓN éνεσις,εως,η; εíσαγωγη,εíσποµπη,παρεισαγωγη,προσαγωγη,ης η immisio,introductio,intromissio, 448

8 admotio INTRODUCIDO éφειµéνος,η,ον; εíσαγωγιµος,ος,ον immissus,importatus.- Junto con: σuνεíσακτος,ος,ον simul introductus.- Ocultamente: παρεíσακτος,ος,ον irreptitius INTRODUCIR éφεíω,éφíηµι,éγκατοικíζω, éικοµíζω,εíσáγω,εíσαφíηµι,éµβαστáζω, áναφíηµι,éνíηµι,éνσεíω,éπεισφéρω,éπι πéµπω,éπεισφρéω,éπεíσφρηµι, éσáγω,éσαρτíζω,παρεισáγω,παρεισφéρω προïηµι,σuµπαραπéµπω,σuναπερεíδω importo,introduco,immitto,intromitto, infercio,infero,incutio.- Antes: προ εισπéµπω,προεπαφíηµι ante intromitto ante immitto.- El primero: προεισáγω προεισφéρω,προεκπéµπω prior vel ante induco aut infero.- Juntamente: παρεισπéµπω,σuνεισφéρω,σuνεισáγω simul,una introduco.- Introducir dul cemente,mezclar:παρεíρω suaviter introduco.-introducir la mano: παρεí ρω insero manum.-por engaño: παρεξωθéω per errorem introduco.- Por fuer za: σuνωθéω contrudo.- Secretamente ùποπéµπω submitto.- Lo que se introduce en otra cosa: παρáβuσµα,ατος,τó id quod aliis infercitur.- Que se introduce o mete entre otras cosas: παρáβuστος,ος,ον qui aliis intruditur vel inseritur.- Que sirve para introducir,meter: éµβολεúς,éως,η immissor.- Se ha de introducir: éποιστéον inferendum INTRODUCIRSE διεξερπúζω,διεξερπuτáζω,διεξéρπω,καθερπúζω,καθéρπω,προσáγω,ùπóδuµι,ùποδúοµαι subeo,irrepo perrepo.- Disimuladamente: παραδúω παραδúοµαι irrepo.- Insidiosamente: παρερπúζω,παρéρπω furtim et insidiose adrepo.- Que se introduce calladamente: σιγéρπης,οu,ò furtim adrepens INTRODUCTOR εíσαγωγικóς,η,óν introductorius INTROSPECCIÓN παρακúψις,εως,η intros pectio INTUICIÓN βλéπος,εος,τó; βληπησις, εως,η intuitus INUNDACIÓN áπóπλuµα,ατος,τó; éπíκλuσις,εως,η; πληµµúρα,ας,η; πληµµuρíς íδος,η; πρóσκλuσις,εως,η; σúγκλuσµα ατος,τó inundatio.alluvies,illuvies Del mar: `ραχíα,ας,η;`ρηχíη,ης,η; θαλáττωσις,εως,η maris proluvies,res tagnatio maris INUNDADO κατáρρuτος,ος,ον inundatus Lugar inundado: κατáρρuτον,οu,τó locus in quem defluit humor INUNDANTE πληµµuρóς,á,óν inundans INUNDAR éπικατακλúζω,éπικλúζω,καταβρéχω,κατακλúζω,µορµúρω,πληθω,προσκλúζω,σúγκλúζω,ùποκλúζω inundo.- An tes: προκαταλúζω ante inundo.- Con la marea: πληµµúρω,-µuρéω aestu inun do.- Del todo: προσκατακλúζω prorsus inundo> Estar inundado: λιµνáζω restagno.- Sobremanera: ùπερπληµµuρéω supra modum exundo INUSITADAMENTE éκνοµíως inusitate INUSITADO éκνóµιος,ος,ον; ξéνος,ξεîνος,η,ον inusitatus INUSUAL áχρηστος,ος,ον inusitatus Ser inusual: áχρηστéω inusitatus sum INUSUALMENTE áχρηστως inusitate INÚTIL áχρηστος, áναλτος,ος,ον;áγuρ τικóς,óς,óν; áχρηεις,εσα,εν;áχρηïος, áχρηïστος,áχρησιµος,ος,ον; áχρηîος, α,ον; áλuσιτελης,ης,éς; áνóνητος,áσúµβολος,áσúµφορος,ος,ον; κηενεóς, κενóς,η,óν; µéταιος,αíα,αιον; νηκερδης,ης,éς; παρεξηuλéµενος,η,ον inutilis,vanus.- Ser inútil: áχρηστéω sum inutilis.- Hombre inútil,chancero: πuλαíστατος,οu,ò; áργοφáγος,οu,ò homo nihili.- Hacer inútil: µαταιóω vanum reddo.- Hablar cosas inútiles: θαλασσοκοπéω vana loquor.- Decir cosas inútiles: εíκαιορρηµονéω vana dico.-enteramente inútil: παµµáταιος 449

9 ος,ον omnino ineptus.- Cosas inútiles: γρuτáρια,ων,τá; γρúτη,ης,η frivola.- Buscar cosas inútiles (que andan por las nubes): µετεωροπóρος ος,ον inania inquirens INUTILIDAD áχρειóτης,ητος,η; áχρηστíα,áχρησíα,ας,η inutilitas INUTILIZAR áχρειóω,καταργéω inutilem reddo INÚTILMENTE áχρειως,áχρηστως,áλιθíως áλíως,áσuµφóρως,µαταïως,µáτην,νητην turpiter,inutiliter,frustra,incassum INVADIR éπειµι,εíσβáλλω,εíσορµáω,éµ πíπτω,éπεισéρχοµαι,καταφθáνω,καταλαµ βáνω,κατασκηπτω,καθáπτω,καθáπτοµαι, προσβáλλω,σπιλáζω,σuµβιáζω invado, irrumpo,ingruo.- Antes: προεπιχειρéω ante aggredior.- Apto para invadir: éπιθετικóς,η,óν aptus ad invadendum El primero: προεµβáλλω prius invado Fácil de: εúéµβολος,ος,ον invasu facilis INVÁLIDO áπóµαχος,ος,ον; éκµελης,ης, éς; τéρuς,uος,ò causarius,invalidus INVARIABLE áπερíτρεπτος,ος,ον non versatilis INVASIÓN `ηλúσιον,οu,τó;`ηλuσις,εως, η; éπéλεuσις,éπíβασις,éπíθεσις,κατáληψις,κατáσκεψις,εως,η invasio,occupatio INVECTIVA καταφορá,âς,η; στηλíτεuσις εως,η invectiva,oratio qua invehimur in aliquem INVENCIBLE áαπτος,áχεíρωτος,áµáχετος,πuρíµαχος,áπáλαισος,ος,ον invictus,non tangendus,qui manibus non potest subiji,nullo proelio superandus,insuperabilis INVENCIÓN éπινóηµα,ατος,τó; éπιτéχνη σις,εúρεσις,εως,η; εúρηµα,ατος,τó; µηδοσúνη,ης,η; παρεúρεσις,εως,η; πλáσµα,ατος,τó commentum,adiventio inventum,inventio.- Falsa: ψεuδοµuθíα,ας,η falsum commentum.- Hallazgo áνεúρεσις,εως,η inventio.- Ingeniosa: σóφισµα,ατος,τó inventio ingeniosa.- Invencioncilla: τ εχνúδριον, οu,τó inventiuncula.- Obra de invención: πλαστοuργíα,ας,η effictio INVENTAR σuνεξεuρíσκω,áλφαíνω,áλφáνω áλφáζω,áλφαíω,áλφαδéω,áλφω,áλφéω,εúφερíσκω,éκτεχνáοµαι,éπινóεω,µηχανεúω πατατεκταíνω,παρειρíσκω,περιµηχανáο- µαι,πλáσσω,-ττω,προσµηχανáοµαι,προσπορíζω,σuµπλáσσω,-ττω,ùπεξéρχοµαι comminiscor,excogito,invenio.- Aún más,más: προσεπινοéω,προσεuρíσκω,προ σεφεuρíζω,προσφιλοτεχνéω insuper invenio,excogito.- Diestro en: µuθολογικóς,η,óν; τεχναστης,οû,ò; εúρετικóς,η,ον peritus fingendi,solers in cogitando.- Inventar además,en adelante: προσεξεuρíσκω praeterea invenio.- Que inventa por sí mismo: φρενοτéκτων,ων,ον (ονος) qui suo ingenio componit INVENTARIO γρáµµατα,τá indices INVENTΟ éφεúρηµα,áφéρεuµα,εúρηµα,éξεúρηµα,καθεúρηµα,-εúρηµα,ατος,τó inventum.- Añadir algo al invento: προσφιλοτεχνéω inventis aliquid addo INVENTOR áλφηστης,οû,ò; áρχιτéκτων, (ονος),ò; éφερεuτης,εúρετης,µηχανητης,ποιητης,οû,ò inventor,excogitator,creator.- De todo: παµµηστωρ, ορος,ò omnium excogitator.- Primer inventor o creador: προτωπλáστης,οu ò prius fictor.- Inventora: πλáστειρα,ας,η fictrix INVERNADA χειµασíα,ας,η hiematio INVERNADERO χειµáδιον,οu,τó hibernaculum INVERNAL χειµáδιος,íα,ον; χειµερινóς η,óν; χειµéριος,α,ον; χειµερóς,á,óν hibernus,hiemalis INVERNAR διαχειµáζω,éγχειµáζω,χειµáζω,χειµαíνω,παραχειµáζω,προχειµáζω hiberno,hiemem ago in.- Apto para invernar: χειµáδιος,íα,ον;χιµáδιος, 450

10 íα,ον aptus ad hibernandum.- Estancia en algún sitio para pasar el invierno: παραχειµασíα,ας,η hibernatio.- Invernar juntamente: σuγχειµáζω una sum in hibernis INMVEROSÍMILMENTE áπεοικóτως non verosimiliter INVERSA,a la inversa τοúνατíον (τò éναντíον) praepostere τερολογíα,ας,η praepostera dictio INVESTIGABLE áνεξιχνíαστος,ος,ον investigabilis INVESTIGACIÓN éξερεúνησις,éξéτασις, íχνεuσις,εως,η; éξετασµóς,οû,ò; éξιχ νιασµóς,οû,ò; íχνεíα,ας,η; íχνηλασíα ας,η; íχνεuµα,ατος,τó exquisitio,investigatio,vestiactio.- Por el fuego: πúρωσις,εως,η exploratio per ignem INVESTIGADOR διζηµων (ονος),ò,η; δíκ της,οu,ò,ζητητης,οû,ò; éκζητητης,οû, ò; éξεταστης,οû,ò; íχνηλáτης,οu,ò; íχνεuτηρ,ηρος,ò;-της,οû,ò; στιβεúς, éω; στιβεuτης,οû,ò; προερεuνητης,οû, ó; πρóσκοπος,ος,ον explorator,investigator,qui vestigia lustrat INVESTIGAR áνερεuνáοµαι,áνιχνεúω,áπο σuκáζω,διεξερεuνáω,éξακριβáζω,éξερéο µαι,éξéροµαι,éξιχνεúω,-χνιáζω,íχνáο- µαι,íχνηλατéω,µáω (µéµαα,µεµαως),στι βεúω insto,investigo,sciscitor,vestigo,sequor.- Alguna cosa: éξιστορéω exquirere quid.- Cuidadosamente: éκ- µαστεúω,-µατεúω studiose exquiro.- Difícil de: δuσíχνεuτος,ος,ον investigatu difficilis INVICTO áηττητος,áκαταµáχητος,áνuπóσ τατος,áτρíακτος,áνíκατος,áνíκητος,ος,ον invictus.- De ánimo invicto: κρατερóφρων,ων,ον invictus animo INVIERNO χεîµα,ατος,τó; χειµων (ονος óρνιθíας,οu,ò hierms.- A propósito para el invierno: εúχεíµερος,ος,ον ad hiberna accomodatus.- De invier- INVERTIDO éναλλος,πρωθúστερος,ος,ον praeposterus.- Inversión,trastorno, lo que no está ordenado: ùστερóπρωτον,οu,τó praeposterum.- Ser invertdio,trastornado,puesto en sentido contrario: éνστρéφοµαι invertor INVERTIR áναστρéφω,éκστρéφω subverto inverto.- Totalmente: περικαταστρéφω prorsus inverto.- Expresión que invierte el orden de las cosas: ùσ- no,invernal: δuσχεíµερος,δúσχειµος, ος,ον hibernalis.- Día de invierno: κηλáς,áδος,η hiberna dies.- Estación de invierno: χειµáς `ωρα hibernum tempus.- Ejercitarse durante el invierno: χειµασκéω hieme exerceor.- Pasar el invierno en: éγχειµáζω,χει- µáζω,χειµαíνω,χειµερíζω hieme dego in.- Que corre o se derrite con las lluvias de invierno: χειµáρροος,χεí- µαρρος,ος,ον hieme fluiens.- Sin rigores de: áχεíµερος,ος,ον carens hieme.- Sufrir juntamente el invierno: σuγχειµáζω una hieme sustineo.- Vestido de invierno: χειµáς éσθης, χεíµαστρον,οu,τó hiemalis vestes INVIOLABILIDAD áσuλíα,ας,η inviolabilitas INVIOLABLE áσuλος,ος,ον; áσuλáρχης, ης,ες; áσúλητος,ος,ον inviolabilis, quem nefas est violare INVIOLABLEMENTE áσuλεí inviolabile INVISIBLE áφαντος, áνοπτος, áοπτος, áóρατος,áνωπιστος,áπεριóπτος,áπροπíóπτος,δuσóρατος,νηλεστος,νηλεuστος, ος,ον; τuφλóς,οû,ò non conspicuus, invisibilis,qui videri nequit,vix visibilis INVITACIÓN κλησις,εως,η vocatio INVITAR φωνéω,κατεπáγω invito.- A comer: áνακλíνω facio discumbere.- A su vez: áντικαλéω vicissim invito Con magnificencia y gusto: áσµεννíζω comiter accipio.- Que se invita a sí mismo: αúτóκλητος,ος,ον ipse a se invitatus 451

11 INVOCACIÓN previa προαναφωνησις,εως, η praevia invocatio INVOCADO,digno de ser παρακλητéος,α ον invocandus INVOCAR éπεúχοµαι,κατακαλéω,λιταíνω invoco.- A Dios: éπιθεáζω,-θειáζω precibus deum imploro INVOLUNTARIAMENTE áκοuσα,-ης,-íως, áπροθúµως inconsulte,invite INVOLUNTARIO áκων,οuσα,ον; áνεθéλητος,áπροαιρéτος,ος,ον invitus,involuntarius INVULNERABLE áτραuµáτιστος,ος,ον invulnerabilis INVULNERADO,sin herida áπuος,ος,ον invulneratus INYECCIÓN éνεµα,ατος,τó injectio εµβαíνω,προηκω,προαποφοιτáω,προïηµι προïχνεúω,προκατéρχοµαι,προµóλω,προοδεúω,προπερεúοµαι, προστιβáζοµαι, προüποστáω,προüφíστηµι,προüφιστáω, ùφηγéοµαι praecedo,praeeo,antegredior,progredior,procedo.- Ir detrás: éπακολοuθéω,éπαπéρχοµαι,óπáζω,µéτει- µι,µετοιχéοµαι,µετοíχοµαι subsequor, persequor,eo post.- En contra: προσφéροµαι,προσφéρω tendo contra.- En orden: στιχáω,-áοµαι ordine eo.- Frecuentemente de un lado para otro: σuµπεριφéροµαι una huc illuc ventito Girar por diversas partes: áντιπεριá γω in diversam partem circumago,circumverto.-hacia adelante: προéρχοµαι progredior.- Ir a ver: éπισκéπτοµαι inviso.- Juntamente: σuγχωρéω simul eo.- Mandar ir: πορεúω ire jubeo.- Más allá: παραβαíνω,παταβατéω praetereo.- Más lejos: καταπροïκοµαι progredior longius.- Prontamente o corriendo: σóοµαι incitato cursu feror.- Ir y venir: φοιτáω,φοιτíζω ventito.- El acto de ir adelante: πρáβασις,εως,η progressio.- Por donde es fácil ir,accesible: òδωτóς, η,óν pervius.- Por donde puede irse: INYECTAR por medio de una jeringa: εíσηθéω,-ηθíζω per collum irrigo IR éω,íηµι,áποíχοµαιáτραπíζω,βαδíζω βατéω,βαíνω,εîµι,εíω,χωρéω,κιµβεúω κíω,κοµíζοµαι,µολéω,ναíω,νεéω,νεíσσοµαι,νéω,νíσσοµαι,νοστéω,óρµáθω, προσéρχοµαι,προσµóλω,προσοíχοµαι vado,venio,eo,praetereo.- A juntarse βινéω coêo.- A la otra parte: µετατáσσοµαι transeo.- A su perdición: παραπóλλuµι in perditionem eo.- A una: íσοδροµéω pariter curro.- Adelante: ùπáγω progredior.- Al alcance µεθéπω insequor.- Al paso: κατασκηπτω grassor.- Alrededor: περιοιχνéω circumeo.- Con frecuencia: φοιτáω ventito.- Con luz delante: προλáµπω φρuκτορéω praeluceo.- De frente: áντιπαρηκω contra venio.- Delante: προηγéοµαι,`ηγεµονεúω,καθηγéοµαι,προ πορεuτóς,η,óν qua gradi licet.- Que va a tierras lejanas: τηλéπορος,ος, ον longe pervadens.- Que va con otro,compañero: òµóφοιτος,ος,ον qui cum aliquo it.- Que va delante o guía: ùφηγητης,οû,ò qui praeit alteri.- Se debe ir: πορεuτéον,íτéον προσιτητéον eundum,adeundum est.- Ir sobre,pisar: éπιστεíβω incedo super IRA éγκοτος,οu,ò; βαρuθuµíα,ας,η; χολη,ης,η; µηνιµα,µηνíαµα, µηνιγµα, ατος,τó; κóτις,ιδος,η; µéνος,εος,τó óργá,âς,η; óργη,ης,η; θúµηµα,ατος,τó θuµóς,οû,ò; µηνιθµóς,οû,ò ira.- Divi na: µηνιθµóς,οû,ò; µηνιµα,ατος,τó; θεοµηνíα,ας,η ira divina.- El que oculta su ira: κλεψíχολος,ος,ον bilem occultans.- Excitación a la ira: παρóργισµα,ατος,τó; παροργισµóς οû,ò irritatio ad iram.- Ira fuerte: óξuχολíα,ας,η acris et praeceps ira Libre de ira: áοργητος,ος,ον expers irae.- Ira permanente: µηνις,ιος,- ιδος,η; µáνις,ιος;-ιδος,η ira permanens.- Precipitada: óξuθuµíα,ας,η acris et praeceps ira.- Precipitado en la ira: óξuκáρδιος,ος,ον praeceps 452

12 ad iram.- Propenso a la ira: óξuκíνητος,σκορπιωδης,ης,ες pronus in iram.- Provocado a la ira: χολωτóς,η óν ad iram concitatus.- Que disumula la ira: κρuψíχολος,ος,ον iram dissimulans.- Que excita la ira: νεµεση- µων,ων,ον indignationem provocans.- Que oculta la ira: κελψíχολος,ος,ον bilem occultans.- Sin ira: áµηνιτος, ος,ον irae expers.- Tener puntos de ira: úξuθuµéω celerem iram concipio Ser provocado a ira: θuµóοµαι ad iram concitor.- Provocar la ira: διογíρζω,θuµéω,παροργíζω,óργíζω,éνθuµóω,διαγριαíνω,θuµóω ad iram provoco.- Obrar con ira: µηνιáω,µηνíω µηνíζω iram exerceo.- Mover a la ira καταπνíγω iram moveo.- Incitar a la ira: χóω,χóοµαι,χωοµαι ad iram incito.- Encenderse en ira: éµµáω succen dor ira.- Deponer la ira: áποµηνíω iram depono IRACUNDIA óργιλóτης,ητος,η; παρóργισ µα,ατος,τó; παροργισµóς,οû,ò iravundia IRACUNDO áποργης,ης,éς; βαρuµηνιος, -µáνιος,ος,ον; βαρúµηνις,ις,ι (gen. -ιος,-íδος), δúσοργος,éγκαρσíχολος, éπιχολος,εúοργος,-óργητος,óργιλος, ος,ον; óργιστικóς,η,óν; óξíνης,οu,ò óξuθuµíας,οu,ò; óξúθuµος,οu,ò; πολú- µηνις,ιος,ò,η; θuµικóς,η,óν; θuµοειδης,ης,éς iracundus.- Muy iracundo: ζáχολος,ος,ον valde iracundus.- Hom IRREFUTABLE áνεξéλεγτος,ος,ον qui refutari et coargui non potest IRREGULAR áνωµαλον,τó inaequale IRREGULARIDAD áνωµαλóτης,ητος,η; áνω µαλíα,ας,η; áνωµáλωσις,εως,η inaequalitas IRREPRENSIBLE áνεπíληπτος,áτáρβητος, ος,ον irreprehensus IRREPROCHABLE áσuκοφáντητος,áτáρβητος,ος,ον; νηλιτης,ης,éς qui crimino se o non est delatus o non potest deferri,inculpatus,peccati expers bre iracundo: οξος,εος,τó vir iracundus.- Que se enoja y desenoja fácilmente: παλíγκοτος,ος,ον qui vicissim irascitur IRONÍA εíρωνεíα,ας,η ironia.- Hablar con ironía: εíρωρνεúοµαι,éπειρωνεúοµαι dissimulo in loquendo,cavillor Que habla con ironía: εíρων,ων,ον; εíρωνεuτης,οû,ò qui,quae loquitur ironice.- Que gusta hablar con ironía: εíρωνικóς,η,óν qui dissimula tione gaudet IRÓNICAMENTE εíρωνικως ironice IRÓNICO εíρωνικóς,η,óν qui dissimula tione gaudet IRRACIONAL áλóγιστος,ος,ον rationis expers IRRECONCILIABLE áδιáλλακτος,δuσκατáλλακτος,ος,ον irreconciliabilis,difficilis ad reconciliandum IRREDENTO áπρíατος,η,ον non redemptus IRREDUCTIBLE áτéραµνος,ος,ον durus IRREFLEXIBLEMENTE áφρáστως inconsulte IRREFLEXIVO áστáθµητος,ος,ον qui nihil expendit IRRESCATABLE áνáποινος,ος,ον irrecuperabilis IRRESISTIBLE áτολµητος,áτóµατος,ος, ον non audendus IRRESOLUTO `ρáθuµος,ος,ον remissus.- Ser irresoluto: `ρaθuµéω remisso sum animo IRRESPONSABLE áνuπεúθuνος,ος,ον non obnoxius rationibus (no sujeto a rendir cuentas) IRRIGACIÓN áρδεuσις,εως,η; éνεµα, ατος,τó; áρδεíα,ας,η; áρδηθµóς,áρδ- µóς,οû,ò injectio,irrigatio 453

13 IRRISIÓN éκµuκτηρισµóς,οû,ò; éπíχαρ- µα,ατος,τó; γελαιοασµóς,οû,ò; χηνη- µα,ατος,τó; χλεuασíα,ας,η; κατáγελως οτος,ò; µωκηµα,µωµηµα,ατος,τó; µuχθισµóς,οû,ò; µuκτηρ,ηρος,ò; µuκτηρισ µóς,οû,ò; σíφλος,οu,ò; τωθασµóς,οû,ò µωκíα,ας,η irrisio,sanna.- Amarga: σαρκασµóς,οû,ò irrisio amarulenta IRRISORIO καταγελαστικóς,τωθαστικóς, η,óν irrisorius IRRITABILIDAD µεωλαγχολíα,ας,η irritatio IRRITABLE áκρáχολος (áκρóχολος),ος, ον; µελαγχολικóς,óργιστικóς,η,óν ad iram valde proclivis,irritabilis IRRITACIÓN βαρuφροσúνη,ης,η; διερéθισµα,ατος,τó; θúµωσις,εως,η irritamentum,excandescentia IRRITADO νεµεσηµων,ων,ον iratus IRRITAR áγγρíζω,áγριαíνω,áγριóω,διαρεθíζω,διαθηριóω,áπογνíγω,διοργíζω, éπιτéγχω,éπιτραχúνω,áποξúνω,éρεθíζω, -íσδω,éξαγριóω,éξελκóω,éξερεθíζω,κατερεθíζω,-ερéθω,οíστρóω,óρσολοπεúω, παραζηλóω,παρακινéω,παραπικραíνω,παροξúνω,πικρáζω,πικραíνω,προκαλéοµαι σκορπιéοµαι,σκúζω,σuνρρηγνuµι,-ρηγνúω,-ρησσω,ùπερεθíζω subirrito,exa - cui(o,iirito,exulcero,exacerbare,in iram concito.- Irritar a un tiempo: σuνοργíζω simul iram accendo.- Lo que irrita: éρéθισµα,ατος,τó irritamentum IRRITARSE áποδuσπετéω,µηνιáω,µηνíω, σκορπιéοµαι stomachor,irascor,exacer bor.- Fácil en: óξuκáρδιος,ος,ον praeceps ad iram.-más: προσεµπικραíνοµαι insuper exacerbor.- Pronto en irritarse: ταχúµηνις,εως,ò,η celer irasci.- Un poco: ùποργíζοµαι submino òδοιπορικóς,η,óν itinerarius IZQUIERDO σκαιóς,á,óν laevus.- A la izquierda,por la izquierda: σκαιóθεν a laeva.- El que está a la izquierda en el coro: áριστεροστáτης,οu,ò a irascor IRROMPIBLE áαγης,ης,éς infragilis IRRUMPIR a la fuerza ωθíζοµαι,áποροúω irrumpo,irruo.- Salir con ímpetu: áποσúοµαι erumpo IRRUPCIÓN εíσδροµη,éµβολη,éπιδροµη, ης,η; éπíπτωσις,εως,η irruptio.- Hacer una irrupción: σuνεισπíπτω una incido IRSE εíργοµαι,οíχéω,πρóειµι,προσχωρéω abeo,proficiscor,pergo.- Irse con: σuναπαíρω simul abeo.- Facultad de irse: áπáλλαξις,εως,η discendi facultas.- Al que se le deja que se vaya: áφετος,ος,ον dimissus ISLA νâσος,οu,ò; νησος,οu,ò insula.- Pequeña: νησíς,íδος,η; νησíδιον,νησíον,νησúδριον,οu,τó insula parva.- Islas muy cercanas: σuνδροµáδες concurrentes insulae.- Asemejarse a una isla: νησíζω insulae formam refero ISLEÑO νασιωτας,τα,ò; νησιωτις,ιδος, η; νησιωτης,οu,ò insulanus,insulana ναuσíποuς,οδος,ò cui naves pro pedibus sum ISMENIO (Apolo) 'Ισµηνιος,οu,ò Ismenius (sic dictus Apollo) ISTMO δíπορος,ος,ον duo maria penetrans.- Pasar el istmo: ùπεριθµéω isthmum trajicio.- En el istmo: ìσθ- µοî in isthmo.- Que vive en el istmo ισθµιος,α,ον; íσθµιóτης,οu,ò in isthmo habitans ITALIANO íταλος,ος,ον italus ITINERANTE,viajero òδοιπóρος,οu,ò viator ITINERARIO itineraria,relativo a ca- sinistra manu.- Que está a la izquierda: éπανíστερος,ος,ον sinister 454

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119

SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES Págs. 101 a 119 Página 0. a) b) π 4 π x 0 4 π π / 0 π / x 0º 0 x π π. 0 rad 0 π π rad 0 4 π 0 π rad 0 π 0 π / 4. rad 4º 4 π π 0 π / rad 0º π π 0 π / rad 0º π 4. De izquierda a derecha: 4 80 π rad π / rad 0 Página 0. tg

Διαβάστε περισσότερα

Lógica Proposicional

Lógica Proposicional Proposicional educción Natural Proposicional - 1 Justificación de la validez del razonamiento os maneras diferentes de justificar Justificar que la veracidad de las hipótesis implica la veracidad de la

Διαβάστε περισσότερα

Lógica Proposicional. Justificación de la validez del razonamiento?

Lógica Proposicional. Justificación de la validez del razonamiento? Proposicional educción Natural Proposicional - 1 Justificación de la validez del razonamiento? os maneras diferentes de justificar Justificar que la veracidad de las hipótesis implica la veracidad de la

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού

Ταξίδι Τρώγοντας έξω. Τρώγοντας έξω - Στην είσοδο. Τρώγοντας έξω - Παραγγελία φαγητού - Στην είσοδο Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_. Για να κάνετε κράτηση Una mesa para _[número de personas]_, por favor. Για να ζητήσετε τραπέζι Aceptan tarjetas de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL)

Métodos Matemáticos en Física L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro APL) L4F. CONDICIONES de CONTORNO+Fuerzas Externas (Cap. 3, libro Condiciones de contorno. Fuerzas externas aplicadas sobre una cuerda. condición que nos describe un extremo libre en una cuerda tensa. Ecuación

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

μέλλων τελευτᾶν 0,25 puntos καὶ βουλόμενος 0,25 puntos τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐμπείρους εἶναι τῆς γεωργίας, 0,5 puntos

μέλλων τελευτᾶν 0,25 puntos καὶ βουλόμενος 0,25 puntos τοὺς αὐτοῦ παῖδας ἐμπείρους εἶναι τῆς γεωργίας, 0,5 puntos Materia: GRIEGO II. EvAU CURSO 17/18 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN PROPUESTA A: EL LABRADOR Y SUS HIJOS 1.- Traducción íntegra del texto: (4 puntos). Se ponderará, ante todo: - La recta adecuación

Διαβάστε περισσότερα

PÁGINA 106 PÁGINA a) sen 30 = 1/2 b) cos 120 = 1/2. c) tg 135 = 1 d) cos 45 = PÁGINA 109

PÁGINA 106 PÁGINA a) sen 30 = 1/2 b) cos 120 = 1/2. c) tg 135 = 1 d) cos 45 = PÁGINA 109 PÁGINA 0. La altura del árbol es de 8,5 cm.. BC m. CA 70 m. a) x b) y PÁGINA 0. tg a 0, Con calculadora: sß 0,9 t{ ««}. cos a 0, Con calculadora: st,8 { \ \ } PÁGINA 05. cos a 0,78 tg a 0,79. sen a 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύτερη περιοχή χαράδρας ποταμού Αράχθου

Ευρύτερη περιοχή χαράδρας ποταμού Αράχθου Ruta por Epiro: Ioannina y sus alrededores Día 1 Kostitsi La población de Kostitsi se ubica en la región Epiro de Grecia. Ευρύτερη περιοχή χαράδρας ποταμού Αράχθου Ευρύτερη περιοχή χαράδρας ποταμού Αράχθου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χωρίς πράσινο, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουµε ανάγκη αυτή τη σχέση µε τη φύση γιατί η µη ύπαρξη της,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 1: Λατινικά 1 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato de dirección

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα 09/12/2017. Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γλυφάδα 09/12/2017. Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 Γλυφάδα 09/12/2017 Μάθημα : ΛΑΤΙΝΙΚΑ Καθηγήτρια: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑΤΑ Χρόνος: 3 ΩΡΕΣ Τάξη: Γ12 Κείμενα 1. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur : «Quid?» inquit «Ego non cognosco

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ventiladores helicoidales murales o tubulares, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice de aluminio.

Ventiladores helicoidales murales o tubulares, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice de aluminio. HCH HCT HCH HCT Ventiladores helicoidales murales o tubulares, de gran robustez Ventiladores helicoidales murales o tubulares, versión PL equipados con hélice de plástico y versión AL equipados con hélice

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ :ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 Existimāvit ad se venīre hominem ingentis magnitudinis et facie squalidā, similem

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens M MACEDONIA,guardia imperial de πεζéταιροι,ων,οì milites imperatoriae custodiae apod macedonas MACERACIÓN φúρασις,εως,η maceratio MACERADO τακηρóς,ταριχηρóς,á,óν mace ratus,sale maceratus MACERAR áναφuρáω,éκτηκω,éπισµúχω,προ

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía 27 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (1): a, de, en, desde, desde hace/hacía Οι προθέσεις χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν λέξεις ή φράσεις και δηλώνουν κάποια επιρρηματική σχέση. Είναι άκλιτες λέξεις και μπαίνουν πριν από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Digestión de los lípidos

Digestión de los lípidos Digestión de los lípidos El 90% de los lípidos de la dieta está conformado por triacilglicéridos. El 10% restante está compuesto por fosfolípidos, colesterol, ésteres de colesterol y ácidos grasos libres

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1)

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) 16 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) Οι αόριστες αντωνυμίες επιτελούν τη λειτουργία της αντικατάστασης, χρησιμοποιούνται δηλαδή αντί του ονόματος. Τα αόριστα επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN N I V E L C 1

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN N I V E L C 1 C1 PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN EN LA ESCUELA EXAMEN DE ESPAÑOL N I V E L C 1 LIBRO DEL PROFESOR Exámenes de práctica: Libro del Profesor El presente libro es el tercero de una serie de tres manuales de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 3. proinde

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Pedir un formulario Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir la fecha de expedición de un documento Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir el lugar de expedición de

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México, D.F. Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Av. Galileo 110 12560 Madrid (Madrid) Formato de dirección de

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

Tema 1 : TENSIONES. Problemas resueltos F 1 S. n S. O τ F 4 F 2. Prof.: Jaime Santo Domingo Santillana E.P.S.-Zamora (U.SAL.

Tema 1 : TENSIONES. Problemas resueltos F 1 S. n S. O τ F 4 F 2. Prof.: Jaime Santo Domingo Santillana E.P.S.-Zamora (U.SAL. Tea : TENSIONES S S u n S 4 O Probleas resuelos Prof: Jae Sano Dongo Sanllana EPS-Zaora (USL) - 8 -Las coponenes del esado de ensones en un puno son: N/ -5 N/ 8 N/ 4 N/ - N/ N/ Se pde deernar: ) Las ensones

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. Συγχαρητήρια για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα

Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα - Γενικά Can I withdraw money in [country] without paying fees? Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde

Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam. dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde Α. Να μεταφράςετε τα παρακάτω αποςπάςματα : Non Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum matre Evandri nunc loquaris,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS

EXERCICIOS DE REFORZO: RECTAS E PLANOS EXERCICIOS DE REFORZO RECTAS E PLANOS Dada a recta r z a) Determna a ecuacón mplícta do plano π que pasa polo punto P(,, ) e é perpendcular a r Calcula o punto de nterseccón de r a π b) Calcula o punto

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

TEMA IV: FUNCIONES HIPERGEOMETRICAS

TEMA IV: FUNCIONES HIPERGEOMETRICAS TEMA IV: FUNCIONES HIPERGEOMETRICAS 1. La ecuación hipergeométrica x R y α, β, γ parámetros reales. x(1 x)y + [γ (α + β + 1)x]y αβy 0 (1.1) Dividiendo en (1.1) por x(1 x) obtenemos (x 0, x 1) y + γ (α

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ

ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ ΣΕΠΤΙΜΙΟΥ ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΥ Περι Μετανοιασ (De Paenitentia)(*1) Κεφ. 1o. Η μετάνοια των εθνικών I. Paenitentiam hoc genus homines quod et ipsi retro fuimus, caeci sine domini lumine, natura tenus norunt passionem

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari Anno 2006-2007 2007 LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA LA DOMANDA DI MONETA Teoria Macro Micro Th.Quantitativa Th.. Keynesiana => Keynes, Tobin Th. Friedman

Διαβάστε περισσότερα

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO

QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO HVMANITAS - Vol. LI (1999) 3-21 A. LóPEZ EIRE Universidad de Salamanca QUINCE RASGOS DE LOS LENGUAJES CIENTÍFICO-TÉCNICOS DEL GRIEGO ANTIGUO Summary: Applying the point of view of Pragmatics, the author

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 55 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που δηλώνεται στην κύρια πρόταση: Te llamaré cuando pueda Cuando pueda, te llamaré es correcta la partición

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Se usa para pedir ayuda

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Se usa para pedir ayuda - Básicos Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Se usa para pedir ayuda Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Para preguntar si una persona habla inglés Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me

Διαβάστε περισσότερα

Roma* Turquía Jerusalén*

Roma* Turquía Jerusalén* Roma* Turquía Jerusalén* Éfeso * Colosas Valle Licos Laodicea = Centro Bancario Hierápolis = Aguas Termales Colosas = Antigua, más pequeña, Al lado del camino Industria languidece Valle Licos Nativos de

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Encabezamiento e introducción

Negocios Encabezamiento e introducción - Encabezamiento e introducción Inglés Griego Dear Mr. President, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo. Dear

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIFUGAL AIR COOLED CONDENSERS CONDENSADORES DE AIRE CENTRÍFUGOS. GPC, GMC and GSC Series. Series GPC, GMC y GSC

CENTRIFUGAL AIR COOLED CONDENSERS CONDENSADORES DE AIRE CENTRÍFUGOS. GPC, GMC and GSC Series. Series GPC, GMC y GSC CENTRIFUGAL AIR COOLED CONDENSERS GPC, GMC and GSC Series CONDENSADORES DE AIRE CENTRÍFUGOS Series GPC, GMC y GSC Key Example / Ejemplo de nomenclatura de modelos GP Direct Drive 900/100 rpm / Transmisión

Διαβάστε περισσότερα

ORACIONES DE RELATIVΟ

ORACIONES DE RELATIVΟ INFINITIVO, EL PARTICIPIO, ORACIONES COMPLETIVAS, Traducción: ORACIONES DE RELATIVΟ 1. Τὸ μὲν ὑγιαίνειν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ, δεύτερον δὲ τὸ καλὸν καὶ ἀγαθὸν εἶναι, τρίτον δὲ τὸ δικαίως πλουτεῖν, τέταρτον

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα