ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό Πιαίζην θαη ε Λεηηνπξγία ησλ Κνηλσληθώλ Σπλεηαηξηζκώλ Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο ζηελ Ειιάδα.» ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Γρ. Παναγιώηης Εάννης ΠΟΤΓΑΣΖ: Δμμανοσήλ Μαρκοσλάηος ΑΘΖΝΑ 2008

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Περίληυη... 3 Διζαγφγή... 4 Κεθάλαιο 1 ο :... 7 Θεφρηηικό Τπόβαθρο για ηην Λειηοσργία ηφν Κοι..Π.Δ Η Έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο Η ζεζκηθή λνκηθή πξνζέγγηζε Η Καλνληζηηθή Πξνζέγγηζε Οη Σπλεηαηξηζκνί Οη Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί Κεθάλαιο 2 ο : Κοινφνικοί σνεηαιριζμοί Περιοριζμένης Δσθύνης (Κοι..Π.Δ.) Τα Πξώηα Βήκαηα Ο Νόμος 2716/ Γεληθά γηα ηνπο Κνη.Σ.Π.Ε Η Σύζηαζε ησλ Κνη.Σ.Π.Ε Τα Μέιε ησλ Κνη.Σ.Π.Ε Οη Εξγαδόκελνη ησλ ΚνηΣΠΕ Η Εγγξαθή Μειώλ θαη νη Σπλεηαηξηζηηθέο Μεξίδεο Η Δηνίθεζε ησλ Κνη.Σ.Π.Ε Τα Οηθνλνκηθά ησλ Κνη.Σ.Π.Ε Δηάιπζε θαη Ελώζεηο Κνη.Σ.Π.Ε Κεθάλαιο 3 ο : Αποηελέζμαηα Ποιοηικής Δμπειρικής Έρεσνας για ηοσς ΚοιΠΔ Ταπηόηεηα Έξεπλαο ΚνηΣΠΕ: κηα Σρεηηθά Σύληνκε Πνξεία Μέιε ησλ ΚνηΣΠΕ Εξγαδόκελνη ησλ ΚνηΣΠΕ Επηρεηξεκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο Οηθνλνκηθά Δεδνκέλα Σρέζεηο κε Ελδηαθεξόκελα Μέξε ζην Εμσηεξηθό Πεξηβάιινλ ηνπ ΚνηΣΠΕ Σρέζεηο κε ηνπο Πειάηεο Σρέζεηο κε ηελ Τνπηθή Κνηλσλία Σρέζεηο κε ηνπο Σπγγελείο ησλ Ψπρηθά Παζρόλησλ Τν Εζσηεξηθό Πεξηβάιινλ ηνπ ΚνηΣΠΕ Σρέζεηο κεηαμύ ησλ Εξγαδνκέλσλ ηεο Πξώηεο Καηεγνξίαο Σρέζεηο κεηαμύ ησλ Εξγαδνκέλσλ ηεο Πξώηεο θαη Δεύηεξεο Καηεγνξίαο Ψπρνινγηθή Σηήξημε ησλ Εξγαδνκέλσλ ηεο Πξώηεο Καηεγνξίαο Ννκνζεηηθό Πιαίζην: Ειιείςεηο θαη Πξνβιήκαηα Πξνβιήκαηα ζηνπο ΚνηΣΠΕ Επαγγεικαηηθή θαη Κνηλσληθή Έληαμε ησλ Ψπρηθά Παζρόλησλ Σπκπεξάζκαηα Σπκπεξαζκαηηθέο Επηζεκάλζεηο Βιβλιογραθία ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

3 Περίληψη Βαζηθνί ζηφρνη απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ ζεζκνχ ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚνηΠΔ), θαη ε αλαζθφπεζε ηεο δηεξγαζίαο ζεζκηθήο ηνπο κνξθνπνίεζεο ζηε Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα πξαθηηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σα παξαπάλσ εληάζζνληαη ζε κηα πξψηε απφπεηξα αμηνιφγεζεο ηφζν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, φζν θαη ηνπ έξγνπ ησλ νξγαληζκψλ απηψλ, πνπ ήξζαλ λα θαιχςνπλ έλα ζεκαληηθφ θελφ ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, θαη απνηέιεζαλ ηελ πξψηε (θαη κνλαδηθή έσο ηψξα) ζεζκνζεηεκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έληαμεο. Abstract The main objectives of this paper are: (a) the presentation of the theoretical background of the institution of Limited Liability Social Cooperatives, (b) an assessment of the process of their institutional formation in Greece, (c) an analysis of their practical results, as well as of the significant problems which were encountered during their relatively short time of operation. The aforementioned objectives are aspects of a preliminary attempt to evaluate the institutional framework, as well as the actual functioning, of these organizations, which were intended to fill a significant gap in the area of mental health, and were the first (and only up to now) officially instituted effort to lift the social exclusion of sensitive social groups by means of their professional integration. 3

4 Εισαγωγή Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚνηΠΔ) αλήθνπλ ζηε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο αθελφο απνηεινχλ ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη αθεηέξνπ δηαζέηνπλ έλα επηπιένλ απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ πξνζδνθψκελε επίηεπμε ελφο θνηλσληθνχ ζθνπνχ. Ο θνηλσληθφο ζθνπφο πνπ επηηειείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΚνηΠΔ είλαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη ε επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Απνηεινχλ ηελ κνλαδηθή ζεζκνζεηεκέλε κνξθή Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ ζηελ ρψξα καο, θαζψο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Ν. 2716/99 πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚνηΠΔ δελ έρεη αθφκα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ζεζκνζέηεζε θαη άιισλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ πνπ ζα αθνξνχλ ζε άιιεο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αλάπηπμε ησλ ΚνηΠΔ, ε νπνία μεθίλεζε δεηιά ην 2002 θαη εληάζεθε ηελ δηεηία , εμειίζζεηαη παξάιιεια κε [θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο] ζηηο πξνζπάζεηεο γηα Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ ρψξα καο, ε νπνία επηηειείηαη κέζα απφ ην πξφγξακκα απναζπινπνίεζεο «Φπραξγψο», ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ην νπνίν μεθίλεζε ην 2000 θαη ζπλερίδεηαη έσο ζήκεξα 1. Ο ΚνηΠΔ έρνπλ ηελ πξσηνηππία λα απνηεινχλ ζπγρξφλσο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο γηα ηελ ζηήξημε ησλ κειψλ ηνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα. Με κηα πξψηε καηηά, ζα ππνζηήξηδε θαλείο φηη ν ζεζκφο απηφο, πνπ παξέρεη εξγαζία ζε ςπρηθά πάζρνληεο, είλαη ε κφλε δηέμνδνο πξνο κηα ιεηηνπξγηθή δσή γηα ηα ελ ιφγσ άηνκα, ηα νπνία δπζθνιεχνληαη ηδηαηηέξσο λα βξνπλ εξγαζία, βηψλνληαο έλα ηδηφηππν θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ν νπνίνο επηβαξχλεη θαη ην ηαηξηθφ ηνπο πξφβιεκα. Μέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ηα άηνκα απηά βνεζνχληαη φρη κφλν επαγγεικαηηθά-νηθνλνκηθά αιιά (ζαθψο) και ζεξαπεπηηθά. Όινη ζρεδφλ ζα ζπλεγνξνχζακε ζηελ αλαγθαηφηεηα ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ. 1 Πξφγξακκα «Φπραξγψο» 4

5 Παξφια απηά θαίξην παξακέλεη ην εξψηεκα, πώς μεθοδεύεηαι η σλοποίηζη ασηού ηοσ «αγαθού», καηά γενική ομολογία, εγτειρήμαηος ζηην τώρα μας. Πην ζπγθεθξηκέλα: πξνρσξάεη κε ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ε έσο ηψξα πξνζπάζεηα γηα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΚνηΠΔ; πλνδεχηεθε θαη εληζρχζεθε, ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, ε ςήθηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηνπο ΚνηΠΔ απφ ην αλάινγν έμπρακηο ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο; Πνηα ήηαλ ε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απέλαληη ζηνπο ΚνηΠΔ νη νπνίνη αλαπηχρζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο; Πνηα ήηαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ νη ΚνηΠΔ απφ ζπζηάζεσο ηνπο; Πνηά είλαη ηα πιένλ ζεκαληηθά ηνπο επηηεχγκαηα έσο ηψξα; Γηα λα δνζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηνπο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκνχο, ζεσξήζεθε ζθφπηκν ε κειέηε απηή λα ρσξηζηεί ζε ηξία θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ππνβαζηάδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚνηΠΔ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, κηαο έλλνηαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη λα ζπλδπαζηνχλ απφ ηε κηα ηα εζηθά πξνηάγκαηα ηνπ Γπηηθνχ αλζξσπηζκνχ (ζηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ), θαη απφ ηελ άιιε ε ινγηθή ηεο αγνξάο, ή, γηα λα ην δηαηππψζνπκε θάπσο δηαθνξεηηθά, επηρεηξείηαη ε [πεξηνξηζκέλε-ηνπηθή, έζησ] κεηάιιαμε ηεο «ζθιεξήο» πξαγκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο, έηζη ψζηε λα πεξηιάβεη, σο νξγαληθή ηεο πξνέθηαζε, θάπνηεο πην αλζξσπνθεληξηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηή ε έλλνηα-νκπξέια πεξηιακβάλεη πνιιά είδε νξγαλψζεσλ, έλα απφ ηα νπνία, θαη κάιηζηα πνιχ ζεκαληηθφ, είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί. Τπνδηαίξεζε απηνχ ηνπ είδνπο απνηεινχλ νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί. Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη θαη επεμεγνχληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΚνηΠΔ [δει. ηνπ λφκνπ 2716 ηνπ 1999]. ην ηξίην θαη ζπνπδαηφηεξν θεθάιαην δίλνληαη θαηαξρήλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ειιεληθνχο ΚνηΠΔ ζήκεξα (αξηζκφο κειψλ, εξγαδνκέλσλ, είδε δξαζηεξηνηήησλ), ελψ ζηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη θαίξηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ζρέζεηο κε πειάηεο, 5

6 ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, πξνβιήκαηα, ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ςπρνινγηθή ζηήξημε παζρφλησλ, επαγγεικαηηθή έληαμε, θνηλσληθή έληαμε). Σα ζηνηρεία απηά ζπιιέρηεθαλ θαηφπηλ πνηνηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο (κε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην) ζε 10 απφ ηνπο 13 ελ ελεξγεία ΚνηΠΔ. Ζ παξνχζα εξγαζία θιείλεη κε εθηελή ζπκπεξάζκαηα θαη παξαηεξήζεηο γηα ηελ έσο ηψξα πνξεία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ελψ ζην ηέινο ππάξρεη θαη παξάξηεκα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ

7 Κευάλαιο 1 ο : Θεωρητικό Τπόβαθρο για την Λειτοσργία των Κοι..Π.Ε Η Έλλνηα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Ζ πξψηε έλλνηα πνπ ρξήδεη άκεζεο εξκελείαο θαζψο απνηειεί θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΚνηΠΔ είλαη απηή ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. Ση είλαη ινηπφλ ε Κνηλσληθή Οηθνλνκία (Κ.Ο.) ; Δίλαη ν ρψξνο αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ην δεκφζην ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο φπνπ δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλσληθνχο ζθνπνχο 2, κε άιια ιφγηα νη ζηφρνη ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ππεξβαίλνπλ ελ δπλάκεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ κηαο θαζαξήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θεξδνθνξία θαη κηαο θαζαξήο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία εδξαδφκελε ζε έλα ζχζηεκα εζηθψλ αμηψλ, ζα είρε σο πξσηαξρηθφ ή αθφκε θαη απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο πξναγσγή δηαθφξσλ κνξθψλ θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Ζ Κ.Ο δελ απνηειεί κηα λέα έλλνηα, θαζψο ήηαλ πάληνηε ζπλπθαζκέλε κε ηδηαίηεξεο ηδενινγηθέο αληηιήςεηο πνπ θπξηάξρεζαλ κε πεξηζζφηεξε έληαζε απφ ηνλ 18 ν αηψλα θαη έπεηηα 3. Δπηπιένλ, απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη έλαο θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο Κ.Ο. 4. Χζηφζν ζρεδφλ φιεο νη 2 Υξπζάθεο Μ., Εηψκαο Γ, Καξακεηξνπνχινπ Ν., Υαηδαληψλεο Γ., Προοπηικές Απαζτόληζης ζηον Τομέα ηης Κοινφνικής Οικονομίας, Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, Δθδφζεηο άθθνπια, 2002, ζει Βι. Ninacs W. and Toye M., A Review of the Theory and Practice of Social Economy in Canada, a SRDC Working Paper Series 02-02, Social Research and Demonstration Corporation, Vancouver, 2002 Μαπξνγηάλλεο Γ., «Παγθνζκηνπνίεζε θαη πκκεηνρηθή Γεκνθξαηία» ζην Κνχγηαο Η., επηκ., Παγκοζμιοποίηζη και Κοινφνική Οικονομία, Πξαθηηθά Γ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, Μεζνιφγγη, 2001 Νηθνιφπνπινο Ζ., «Παγθνζκηνπνίεζε, Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη Οξζνινγηθφηεηα. Εεηήκαηα Κνηλσληθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ» ζην Υαξαιάκπνπο Κ., επηκ., Η Κοινφνική Οικονομία Ανάμεζα ζηο Τοπικό και ζηο Παγκόζμιο, Πξαθηηθά Γ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, Νηθνιφπνπινο Ζ., «Παγθνζκηνπνίεζε, πζζψξεπζε θαη Κνηλσληθφο Μεηαζρεκαηηζκφο» ζην Κνχγηαο Η., επηκ., Παγκοζμιοποίηζη και Κοινφνική Οικονομία, Πξαθηηθά Γ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, Μεζνιφγγη, 2001 Υαξαιάκπνπο Κ., «Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία» ζην Η. Κνχγηαο, επηκ., Παγκοζμιοποίηζη και Κοινφνική Οικονομία, Πξαθηηθά Γ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, Μεζνιφγγη, Υξπζάθεο Μ., Εηψκαο Γ, Καξακεηξνπνχινπ Ν., Υαηδαληψλεο Γ.(2002), ζει. 33 7

8 επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο δηεζλψο πνπ αθνξνχλ ζηελ Κ.Ο. πεξηγξάθνπλ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα κε φξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ νη νπνίνη θαη απνηεινχλ επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ηεο Κ.Ο πνπ νλνκάδεηαη θαη «ζεζκηθή-λνκηθή» πξνζέγγηζε, ζπρλά κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ ιεγφκελε «θαλνληζηηθή» ή «εζηθνινγηθή» πξνζέγγηζε, φπσο ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα Η ζεζκηθή λνκηθή πξνζέγγηζε. ηηο πεξηζζφηεξεο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ηεο Κ.Ο. κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο β) θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο θαη γ) ζσκαηεία ή νξγαληζκνχο πνπ απνθαινχληαη γεληθά «ελψζεηο». Απηή είλαη κηα πξνζέγγηζε κε βαζηέο ηζηνξηθέο ξίδεο αθνχ ηέηνηνη νξγαληζκνί πξνυπήξραλ εδψ θαη πνιχ θαηξφ αιιά απέθηεζαλ κφλν ζηαδηαθά λνκηθή αλαγλψξηζε γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ειεχζεξε έλσζε ησλ κειψλ ηνπο, ε νπνία παξέκελε άηππε θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη κπζηηθή θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα. 6 Ση πεξηιακβάλνπλ φκσο, ιίγν πην αλαιπηηθά νη ηξεηο θαηεγνξίεο ηεο Κ.Ο.; α) Δπιτειρήζεις ζσνεηαιριζηικού ηύποσ: Απηέο πεξηιακβάλνπλ αγξνηηθνχο, πηζησηηθνχο, απνηακηεπηηθνχο, θαηαλαισηηθνχο, δηαλεκεηηθνχο, νηθηζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 7 θ.α. Έλα κεγάιν κέξνο παιαηψλ ζπλεηαηξηζκψλ αλαπηχρζεθαλ ζε αγνξέο πνπ έγηλαλ αξθεηά αληαγσληζηηθέο, θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα εθείλνη λα πηεζηνχλ λα δξάζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ ηνπο θαηεπζπλφκελνπο απφ ην θέξδνο 5 Defourny J., Introduction: From third Sector to Social Enterprise, in Borzaga C. and Defourny J. eds., The Emergence of Social Enterprise, Routledge, 2001, ζει. 4 6 Ibid 7 Βι. Parnell Δ., Επανεθεύρεζη ηφν Σσνεηαιριζμών, Επιτειρήζεις για ηον 21 ο Αιώνα, κεηάθξαζε Μηράιεο Φεθέο, Δθδφζεηο ηνραζηήο, Νηνλάθεο Δ., «Διιεληθφ πλεηαηξηζηηθφ Κίλεκα. Ζ Πεξίπησζε ησλ Πηζησηηθψλ πλεηαηξηζκψλ» ζην Κνχγηαο Η., επηκ., Παγκοζμιοποίηζη και Κοινφνική Οικονομία, Πξαθηηθά Γ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, Μεζνιφγγη, 2001 Παηξψλεο Β., «Ζ Παγθνζκηνπνίεζε θαη ε Κξίζε ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο: ην Παξάδεηγκα ησλ Διιεληθψλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ» ζην Κνχγηαο Η., επηκ., Παγκοζμιοποίηζη και Κοινφνική Οικονομία, Πξαθηηθά Γ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηνπ ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ, Μεζνιφγγη,

9 αληαγσληζηέο ηνπο 8. Παξφια απηά, νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δηαηεξνχλ αθφκε νξηζκέλα ζπλεηαηξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη, γεγνλφο πνπ είλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ζπλεηαηξηζηηθφ θίλεκα έρεη αλαλεσζεί απφ ηελ εκθάληζε πξσηνβνπιηψλ φπσο εξγαηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζε λέα πεδία δξαζηεξηνηήησλ, ή νη θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ εθηελψο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο 9. β) Οργανιζμοί ηύποσ «Δηαιρίας ή Κοινφνίας Αλληλοβοήθειας»: Οη εηαηξίεο απηέο έρνπλ ζηαδηαθά ζεζκνζεηεζεί ζε πνιιέο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη έρνπλ γίλεη ηζρπξνί παίρηεο ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Παξφια απηά ην ζηνηρείν ηεο αιιεινβνήζεηαο ηεο Κ.Ο. πεξηιακβάλεη επίζεο θαη άιινπο νξγαληζκνχο δηαθφξσλ ηχπσλ νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλάγθε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ λα νξγαλψζνπλ θνηλνηηθά ζπζηήκαηα αζθάιηζεο, γηα παξάδεηγκα ζε ρψξεο φπνπ ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο θαη θαιχπηνπλ έλα κηθξφ θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ 10. Απηέο νη εηαηξίεο παξέρνπλ «αιιεινβνήζεηα» γηα έλα εχξνο θηλδχλσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ πγεία (ην θφζηνο ζεξαπείαο, ηα θάξκαθα θαη ηελ παξακνλή ζην λνζνθνκείν), ην ζάλαην (πιηθή ππνζηήξημε γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ απειζφληνο, θεδείεο) θαη θαθέο ζνδεηέο ή ςαξηέο. 11 γ) Δνώζεις, φμαηεία, Δηαιρίες Μη Κερδοζκοπικές: Ζ ειεπζεξία ζχζηαζεο κηαο έλσζεο πξνζψπσλ έρεη επίζεκα αλαγλσξηζηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αιιά εθθξάδεηαη κέζα απφ έλα επξχ θάζκα λνκηθψλ κνξθψλ θαη θάησ απφ ζπλζήθεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ελζαξξπληηθέο 12. ηελ πξάμε, απηφ ην ηξίην ζπζηαηηθφ πεξηιακβάλεη πνιιέο νξγαλψζεηο ππεξάζπηζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηδσζνχλ θαη ζαλ 8 Defourny J. (2001),. ζει. 5 9 Ibid. 10 Υξπζάθεο Μ., Εηψκαο Γ, Καξακεηξνπνχινπ Ν., Υαηδαληψλεο Γ.(2002), ζει Βι. Morris S., "Defining the Nonprofit Sector: Some Lessons from History", Voluntas (2000), vol 11, no 1, ζει Bargal D., "The Early Stage in the Creation of Two Self- Help Organizations: An Exploratory Study", ζην D. Bargal and H. Schmid (eds), Organizational Change and Development in Human Service Organizations, New York and London: Haworth Press, 1992 Bloomfield K., "Beyond Sobriety: The Cultural Significance of Alcoholics Anonymous as a Social Movement", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (1994), vol 23, no 1, ζει Υξπζάθεο Μ., Εηψκαο Γ, Καξακεηξνπνχινπ Ν., Υαηδαληψλεο Γ.(2002), ζει. 35 9

10 πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ ζηα κέιε ηνπο, ζε άιινπο αλζξψπνπο (φπσο ε Save the Children) ή ζε νιφθιεξε ηελ θνηλσλία (π.ρ. ε Greenpeace). Πην γεληθά πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άιιεο κνξθέο ειεχζεξεο έλσζεο πξνζψπσλ (πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο δχν θαηεγνξίεο) κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπνπ ε επίηεπμε ηνπ θέξδνπο δελ απνηειεί θπξίαξρν ζθνπφ 13. Πξνθαλψο, απηφο ν ηχπνο νξγαληζκψλ εκθαλίδεη κηα κεγάιε πνηθηιία νλνκάησλ, φπσο: ελψζεηο, κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηδξχκαηα αιιά θαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο (ζε ρψξεο φπσο ε Αγγιία) 14. Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη απηή ε πξνζέγγηζε ηεο K.O. βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θπξίαξρσλ ζεζκηθψλ ηχπσλ νξγαληζκψλ. Απηφ βέβαηα δεκηνπξγεί, έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ, θάπνηνπ είδνπο λνκηθή ηππηθφηεηα, ε νπνία, σζηφζν, είλαη ίζσο απαξαίηεηε γηα πεξηπηψζεηο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, γηαηί βνεζάεη ζηελ θαηάηαμε ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ κε βάζε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή 15. Παξά ηαχηα, ε πξνζέγγηζε απηή δελ απνθιείεη ηελ έληαμε ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο θαη άιισλ άηππσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ [σζηφζν] θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηππηθψλ νξγαληζκψλ. 13 Ibid. 14 Βι. Εάλλεο, Π., «Σξίηνο Σνκέαο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: Μχζνη θαη Πξαγκαηηθφηεηεο», Βήκα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ηφκνο Η, ηεπρ. 40, 2005, ζ.ζ Εάλλεο, Π., «Ο Σξίηνο Σνκέαο ζην Πεδίν ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. Γπλαηφηεηεο θαη Πξννπηηθέο», εηζήγεζε ζηελ εκεξίδα: «Πνιπδηάζηαηεο Γξάζεηο Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο», IRIS- ΠΟ.ΛΤ. θαη Γήκνο Διιεληθνχ, 31 Μαξηίνπ 2004, πξαθηηθά εκεξίδαο, Εάλλεο, Π., «Με Κπβεξλεηηθέο- Με Κεξδνζθνπηθέο Οξγαλψζεηο: Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά, Κνηλσληθφο ρεδηαζκφο θαη Κνηλσληθή Παξέκβαζε», θεθάιαην ζην ζπιινγηθφ ηφκν Αθνπμελίδεο θαη Κ. πξαθνχιεο (επηκ.): Διατείριζη Έργφν ζε Μ.Κ.Ο., Λάξηζα: Πξνπνκπφο, 2006, ζ,ζ Van Til J., Growing Civil Society. From Nonprofit Sector to Third Space, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2000 Salamon L., Sokolowski S. W., et al, "Social Origins of Civil Society. An Overview", Working Papers of the John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no 38, Baltimore: The John Hopkins Center for Civil Society Studies, Υξπζάθεο Μ., Εηψκαο Γ, Καξακεηξνπνχινπ Ν., Υαηδαληψλεο Γ.(2002), ζει

11 1.1.2 Η Καλνληζηηθή Πξνζέγγηζε. Ο δεχηεξνο ηξφπνο λα ηδσζεί ε Κ.Ο. είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο αξρέο πνπ είλαη θνηλέο ζηηο νξγαλψζεηο ηεο. Με άιια ιφγηα, νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζην λα αλαδείμνπλ κε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε αθξίβεηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο είλαη ηαγκέλνη λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ, θαζψο θαη ηελ θνηλή κέζνδν πνπ δηαθξίλεη απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο απφ ηνπο άιινπο πνπ αλήθνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ηδησηηθφ ηνκέα αιιά θαη ην δεκφζην ηνκέα 16. Ο θαλνληζηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θαη δελ κπνξεί λα ινγηζηεί ζαλ πξναηξεηηθφ ζπκπιήξσκα ζηελ πξψηε πξνζέγγηζε. Μηα ηέηνηα νπηηθή ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα έξζνπλ ζε αληίζεζε νξγαλψζεηο θαζηεξσκέλεο εδψ θαη θαηξφ, νη νπνίεο εχθνια εκπίπηνπλ ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ηεο ζεζκηθήο πξνζέγγηζεο, κε ηηο λεφηεξεο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα, νη νπνίεο ζπρλά αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη πξαθηηθέο, παξά ζε λνκηθνχο ηχπνπο. ήκεξα ππάξρεη κηα επξεία ζπκθσλία φηη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνπο ζθνπφ θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή. Τπάξρνπλ βέβαηα δηάθνξνη ηξφπνη λα νξηζηεί ε Κ.Ο., σζηφζν, απηφο πνπ αθνινπζεί έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπλδπάδεη ηελ λνκηθή/ζεζκηθή πξνζέγγηζε κε κηα επηβεβαίσζε ησλ αμηψλ θαη ησλ αξρψλ πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ Κ.Ο. (δει. κε ηελ θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε). Απηφο ν νξηζκφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρψξεο, αλαθέξεη: Ζ Κ.Ο. πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ζπλεηαηξηζκνχο θαη ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο, θνηλσλίεο αιιεινβνήζεηαο θαη ζσκαηεία (ελψζεηο), ε εζηθή ζηάζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο: θνπφ έρνπλ θπξίσο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ θνηλσλία, παξά ηελ επηδίσμε θέξδνπο. Έρνπλ αλεμάξηεηε δηνίθεζε. 16 Defourny J. (2001),. ζει.6 11

12 Δθαξκφδνπλ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ Απνδίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία, έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηελ δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. 17 ηελ πξψηε αξρή δίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Κ.Ο. ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα κέιε ηνπο ή ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα, θαη δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ κέζνλ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζην θεθάιαην επέλδπζεο 18. Ζ πηζαλή δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη ην θπξίαξρν θίλεηξν απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ζηε δηνίθεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζπληζηά θαηά πξψην ιφγν θαη έλαλ ηξφπν δηάθξηζεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Οη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ επσθεινχληαη απφ κηα επξχηεξε αλεμαξηεζία ε νπνία θαη πξνζδίδεη ηελ απαξαίηεηε ψζεζε ζηηο εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο 19. Ζ αλάγθε γηα κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πεγάδεη απφ ηελ αλάγθε εθαξκνγήο ηεο αξρήο «έλα άηνκν κηα ςήθνο» θαη φρη «κηα κεξίδα κηα ςήθνο», ή ηνπιάρηζηνλ ηεο εθαξκνγήο ελφο απζηεξνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ςήθσλ θαηά άηνκν ζηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ 20. Τπάξρεη πνηθηιία ηέηνησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο εδξάδνληαη ζηελ γεληθή αξρή φηη ε ζέζε ηνπ κέινπο, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, δελ επεξεάδνληαη απφ ην κεξίδην θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη. Όζνλ αθνξά ηελ ηειεπηαία αξρή (πξνηεξαηφηεηα ζηα άηνκα θαη ηελ εξγαζία έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ), απηή θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη νξγαληζκνί 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Ibid. ζει Ibid. 12

13 ηεο Κ.Ο.: πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ ή κειψλ/ρξεζηψλ ππφ ηε κνξθή δψξνπ («bonus»), δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ γηα αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, άκεζε ρξήζε πιενλάζκαηνο γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο Οη Σπλεηαηξηζκνί Αθνχ νξίζηεθε αξρηθά, ν ρψξνο ηεο Κ.Ο., αμίδεη λα εμεηαζηεί ηψξα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ε κία απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νξγαλψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Κ.Ο., νη ζπλεηαηξηζκνί. Παξφηη νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη αλακθηζβήηεηα κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, δηαθέξνπλ ξηδηθά απφ κηα παξαδνζηαθή επηρείξεζε. Απφ ηε κηα, ε θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε έρεη σο ζθνπφ ηεο λα κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ζην θεθάιαην πνπ έρεη επελδπζεί ζηελ επηρείξεζε, ή/θαη λα δηαζθαιίζεη ζηνπο επελδπηέο έλα ζεκαληηθφ θέξδνο ζηελ επέλδπζε ηνπο 21. ε έλα ζπλεηαηξηζκφ, σζηφζν, πξσηαξρηθφο ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε παξνρή νθειψλ ζηελ πξσηεχνπζα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ - απφ ηελ νπνία αληινχληαη θαη ηα κέιε. Με άιια ιφγηα νη ζπλεηαηξηζκνί είλαη «αλζξσπνθεληξηθνί», ζε αληίζεζε κε ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη «θεθαιαηνπρηθέο». Δπηπιένλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ε νκάδα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ έρεη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη νη επελδπηέο αιιά ηα κέιε ηνπ. 22 Έλαο πιεξέζηεξνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πεξηιακβάλεη: κηα επηρείξεζε (έλαο νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο) πνπ βαζίδεηαη ζηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηδξχεηαη νηθηνζειψο. Αλήθεη θαη ειέγρεηαη απφ κηα νκάδα πξνζψπσλ (θπζηθά θαη λνκηθά), θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή ακνηβαίσλ νθειψλ ζε ηζφηηκε βάζε, ηα νπνία απνθηψληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, θαη φρη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο επελδχζεηο ζε απηή 23. Πέξα απφ θάπνην θαζνξηζκέλν ηφθν ζηηο κεξίδεο, θαλέλα πιενλέθηεκα δελ δίλεηαη ζηα κέιε ηνπο κε βάζε ηηο επελδχζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ζηελ δηνίθεζε δελ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ 21 Parnell Δ., «Δπαλεθεχξεζε ησλ πλεηαηξηζκψλ, Δπηρεηξήζεηο γηα ηνλ 21 ν Αηψλα», κεηάθξαζε Μηράιεο Φεθέο, Δθδφζεηο ηνραζηήο, ζει Ibid. ζει Ibid. ζει

14 ζα δηαλέκεηαη έλα δίθαην κέξηζκα ζην επελδπκέλν θεθάιαην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ ησλ κειψλ Οη Κνηλσληθνί Σπλεηαηξηζκνί ην πιαίζην απηήο ηεο γεληθήο έλλνηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ππάγεηαη θαη ε εηδηθή νκάδα ζπλεηαηξηζκψλ πνπ νλνκάδνληαη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί, θαη παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπλεζηζκέλνη ζπλεηαηξηζκνί δελ επηδηψθνπλ απαξαίηεηα έλα θνηλσληθφ ζθνπφ γηαηί ζπλήζσο επηδηψθνπλ έλαλ αιιεινβνεζεηηθφ ζθνπφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο 24. Παξφια απηά νη κφλεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ έλα θνηλσληθφ ζθνπφ είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί, κφλν πνπ πεξηνξίδνπλ ηα θνηλσληθά ηνπο νθέιε απνθιεηζηηθά ζηα κέιε ηνπο 25. ε αληίζεζε κ απηφ, νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί ζπλδπάδνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε έλαλ θνηλσληθφ ζθνπφ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ηφζν ζηα κέιε ηνπο φζν θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 26. Κχξηνη ζηφρνη ηνπο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε ελζσκάησζε κεηνλεθηνχλησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 27. Μηα κνξθή ινηπφλ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη θαη νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηε ρψξα καο. Ζ δξάζε ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπλάθεηα θαη κε ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ Απαζρφιεζε, θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ ππιψλα γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, φπνπ πξνηάζζεηαη ε ελεξγνπνίεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πνιηηηθψλ πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ αλέξγνπ. Πξνηείλεηαη λα 24 Bozaga C. and Santuari A., Italy, From Traditional Co-operatives to Innovative Social Enterprises in Borzaga C. and Defourny J. eds., The Emergence of Social Enterprise, Routledge, 2001, ζει Ibid. ζει Ibid. ζει Ibid. ζει

15 αληηθαηαζηαζνχλ ηα παζεηηθά απφ ελεξγά κέηξα, ψζηε θάζε θξάηνο-κέινο λα νξίζεη έλα ζηφρν γηα ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ηελ παζεηηθή ππνζηήξημε εηζνδήκαηνο ζε ελεξγά κέηξα ζπλδεφκελα κε ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 28. Δηδηθφηεξα, ε ιεηηνπξγία ησλ Κνη..Π.Δ. εληάζζεηαη ζηηο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Πξάζηλεο Βίβινπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, θαη πξνο κηα ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή πγεία γηα ηελ Δ.Δ. 29 ηελ Διιάδα, ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο «Φπραξγψο», αλαγλσξίδνληαο ηελ κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο απφ ηελ ςπρηαηξηθή πεξίζαιςε πξνο ηε θξνληίδα ςπρηθήο πγείαο, πξνρψξεζε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θιεηζηνχ κνληέινπ πξνζηαζίαο ησλ ςπρηθά αζζελψλ, πξνσζψληαο δηαδηθαζίεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο, θεληξηθφο ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα, ψζηε ν αζζελήο λα εμππεξεηείηαη θνληά ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ απηφ, δηαηεξψληαο παξάιιεια κε φια ηα κέζα ηελ θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΔΠ ΑΝΑΓ ζει Ibid. ζει Ηbid. ζει

16 Κευάλαιο 2 ο : Κοινωνικοί σνεταιρισμοί Περιορισμένης Εσθύνης (Κοι..Π.Ε.) 2.1 Τα Πξώηα Βήκαηα Πξφθεηηαη γηα κηα λέα ζεψξεζε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα άηνκα κε ςπρoθνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ μεπήδεζε θπξίσο κέζα απφ ηελ ίδξπζε ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ εληφο θαη εθηφο ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο μεθίλεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 815/84 ηεο Δ.Δ., ν νπνίνο παξείρε εηδηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα γηα ηελ δεκηνπξγία δνκψλ πνπ ζα πξνσζνχζαλ ηελ ςπρηαηξηθή κεηαξξχζκηζε, πεξηιακβάλνληαο βνήζεηα γηα ηελ απφ-τδξπκαηνπνίεζε κεγάισλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ 31. Άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα επίζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ European Social Fund γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε πξσηνβνπιία Horizon, έρνπλ ρξεκαηνδνηήζεη επηπιένλ απηέο ηηο εμειίμεηο. ηηο αξρέο ηνπ 1990 ιεηηνχξγεζαλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ Κξαηηθψλ Φπρηαηξείσλ νη ιεγφκελεο άηππεο ζεξαπεπηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κνλάδεο. Δπξφθεηην γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο ςπρηθά αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ, κε ζθνπφ ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε ησλ αζζελψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζεξαπείαο ηνπο. Απηέο νη κνλάδεο πνπ απνηέιεζαλ ηνλ «πξφδξνκν» ησλ ΚνηΠΔ, (κεηαβηβάδνληαο ζηνπο ηειεπηαίνπο πξνζσπηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο) παξά ηελ επηηπρή δξάζε ηνπο αληηκεηψπηζαλ θαη πξνβιήκαηα θπξίσο φζνλ αθνξά ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθαλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ αζηηθνί θαη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ έσο ηφηε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ (Ν. 1667/86 γηα αζηηθνχο θαη Ν. 1541/85 γηα αγξνηηθνχο) γηα ηελ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ηφζν απφ ηνπο ςπρηθά αζζελείο θαη ην λνζειεπηηθφ ηνπο πξνζσπηθφ θαζψο θαη απφ άιιεο εηδηθέο 31 Ziomas D., Ketsetzopoulou M. and Bouzas N., Greece, Social Enterprises Responding to Welfare Needs in Borzaga C. and Defourny J. eds., The Emergence of Social Enterprise, Routledge, 2001, ζει

17 νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο θπιαθηζκέλεο γπλαίθεο, πξψελ ρξήζηεο νπζηψλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο 32. Καζψο φκσο ην λνκνζεηηθφ απηφ πιαίζην δελ αλαγλψξηδε ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία απηψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηνλ έληνλν θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία ελφο λένπ κνξθψκαηνο, ηνπ Κνηλσληθνχ πλεηαηξηζκνχ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚνηΠΔ) θαηά ηα πξφηππα ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζκψλ ηεο Ηηαιίαο, κε ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2716 ην Ο λένο απηφο νξγαληζκφο απεπζπλφηαλ απνθιεηζηηθά ζηα άηνκα κε ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, ρσξίο λα γίλεηαη κλεία γηα άιιεο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ. Δπζχο ακέζσο αθνινπζεί κηα ελδειερήο αλάιπζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Κνη..Π.Δ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2716/ Ο Νόμος 2716/ Γεληθά γηα ηνπο Κνη.Σ.Π.Ε. Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί απνβιέπνπλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ζεξαπεία ηνπο θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ νηθνλνκηθή ηνπο απηάξθεηα. 34 Οη Κνη..Π.Δ. είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπο, έρνπλ εκπνξηθή ηδηφηεηα, θαη απνηεινχλ Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηνπο ηνκείο Φπρηθήο Τγείαο 35. Ζ κέξηκλα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ε επνπηεία ηνπο αλήθνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη αζθνχληαη κέζσ 32 Ibid. 33 Ibid. ζει Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, Οδεγφο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Equal, Νφκνο ππ αξηζ. 2716, Αλάπηπμε θαη Δθζπγρξνληζκφο ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο θαη άιιεο Γηαηάμεηο, ΦΔΚ 96, 17 Μαΐνπ άξζξν 12 παξ. 1 17

18 ηεο Γηεχζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο. Οη Κνη..Π.Δ. κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα παξαγσγηθέο, θαηαλαισηηθέο, εκπνξηθέο, πξνκεζεπηηθέο, κεηαθνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, νηθνδνκηθέο, πηζησηηθέο, αλαπηπμηαθέο, θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο κνλάδεο θαη λα αλαπηχζζνπλ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 36. Οη Κνη..Π.Δ. κπνξνχλ λα ηδξχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαη ππνθαηαζηήκαηα νπνπδήπνηε, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, θαζψο θαη ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή λα ζπκκεηέρνπλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξίεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο 37. Οη Κνη..Π.Δ. έρνπλ έδξα ηνπο ην δήκν ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε δηνίθεζε ηνπο. ε θάζε Σνκέα Φπρηθήο Τγείαο ζπζηήλεηαη θαη ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά έλαο Κνη..Π.Δ Η Σύζηαζε ησλ Κνη.Σ.Π.Ε. Ζ ζχζηαζε ησλ Κνη..Π.Δ. ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.1667/1986, πνπ αλαθέξεη φηη απαηηείηαη ε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ πνπ ππνγξάθεηαη απφ δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα θαη θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ εηξελνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ρσξίο φκσο ηνλ πεξηνξηζκφ γηα ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ εθαηφ ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα αλ πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηηθφ ζπλεηαηξηζκφ 38. Πνηνη κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ απηψλ; Τα Μέιε ησλ Κνη.Σ.Π.Ε. Μέιε ησλ Κνη..Π.Δ. κπνξνχλ λα γίλνπλ άηνκα απφ ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: α) Φπζηθά πξφζσπα, ελήιηθεο ή αλήιηθνη ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ νη νπνίνη ιφγσ ςπρηθήο δηαηαξαρήο έρνπλ αλάγθε απνθαηάζηαζεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε Σνκεαθή Δπηηξνπή Φπρηθήο Τγείαο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ηελ 36 Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, Οδεγφο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Equal, 2005, ζει Ibid. 38 Νφκνο 2716/99, άξζξν 12 παξ. 3 18

19 δπλαηφηεηα γηα δηθαηνπξαμία, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζηηθνχ θψδηθα θαη ησλ λφκσλ πεξί πλεηαηξηζκψλ. Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 39. β) ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, φπσο εξγνζεξαπεπηέο, εθπαηδεπηέο θαη άιιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο. Δπηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ή ςπρηάηξσλ ή ςπρνιφγσλ θιάδνπ Δ..Τ. Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ην 45% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 40. γ) ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη δήκνη, θνηλφηεηεο ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαη εηδηθφηεξα ηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ., θπξίσο ηα Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία, ηα Γεληθά Ννζνθνκεία, ηα Παλεπηζηεκηαθά Φπρηαηξηθά Ννζνθνκεία, ηα Ν.Π.Η.Γ. ηα νπνία έρνπλ αλαπηχμεη Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο. Σα κέιε απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλνπλ ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ Οη Εξγαδόκελνη ησλ ΚνηΣΠΕ Δξγαδφκελνη ζηνπο ΚνηΠΔ κπνξνχλ λα γίλνπλ ηα κέιε κφλν ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλα κέιε. Ο ΚνηΠΔ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ ακνηβή ηφζν ησλ ςπρηθά παζρφλησλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδεηαη ελψ δελ βαξχλεηαη κε ηελ ακνηβή ησλ κειψλ-εξγαδνκέλσλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 42. Οη ηειεπηαίνη, φληαο δεκφζηνη ππάιιεινη ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο κπνξνχλ χζηεξα απφ αίηεζε ηνπο ζηνλ ΚνηΠΔ θαη έγθξηζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο, φπνπ αλήθνπλ, λα απαζρνινχληαη παξάιιεια, λα 39 Ibid. άξζξν 12 παξ Ibid. 41 Ibid. 42 Ibid άξζξν 12 παξ. 5 19

20 κεηαθηλνχληαη ή λα απνζπνχληαη κε ηελ ζπλαίλεζε ηνπο ζηνλ ΚνηΠΔ 43. Οη εξγαδφκελνη απηνί ζπλερίδνπλ λα πιεξψλνληαη απφ ηελ δνκή πξνέιεπζεο ηνπο, ελψ νη ζπλεηαηξηζκνί νθείινπλ λα θαηαβάινπλ ζε απηνχο κφλν ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε απηνχο. Οη ςπρηθά πάζρνληεο απφ ηελ άιιε απαζρνινχληαη θαη ακείβνληαη αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ην ρξφλν απαζρφιεζεο ηνπο. Ζ ακνηβή απηή πξνζηίζεηαη ζηα φπνηα επηδφκαηα ή ζπληάμεηο παίξλνπλ. Αλ είλαη αλαζθάιηζηνη, ηνπο αζθαιίδεη ν Κνη..Π.Δ. ζηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα Η Εγγξαθή Μειώλ θαη νη Σπλεηαηξηζηηθέο Μεξίδεο. Σα ηδξπηηθά κέιε γίλνληαη κέιε ησλ Κνη..Π.Δ. κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ζ εγγξαθή λέσλ κειψλ είλαη πάληνηε ειεχζεξε ζε λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ 45. Σα κέιε κπνξεί λα απνρσξήζνπλ απφ ηνπο Κνη..Π.Δ. κε γξαπηή δήισζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζην Γ.. ηξεηο κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Κάζε κέινο εγγξάθεηαη κε κηα ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα πνπ θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φια ηα κέιε 46. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ απφθηεζε απφ θάζε κέινο έσο πέληε πξναηξεηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, εθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή κεξίδα. Ζ ζπλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηα δελ θιεξνλνκείηαη νχηε θιεξνδνηείηαη. Κάζε λέν κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη, εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ, εηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο 47. Σα κέιε επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε ηξίηνπο κέρξη ην πνζφ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπο κεξίδαο. 43 Ibid. 44 Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, «Οδεγφο Ίδξπζεο & Λεηηνπξγίαο Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ», Equal, 2005, ζει Νφκνο 2716/99, άξζξν 12 παξ Ibid. άξζξν 12 παξ Ibid. άξζξν 12 παξ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΕ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟΕ ΣΔ ΛΒΐΟ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΒΛΏΕΟΛΏΑΟ

ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΕ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟΕ ΣΔ ΛΒΐΟ ΜΒ ΒΜΦΏΔ ΣΟ ΐΕΟΛΟΓΕΚΟ ΒΛΏΕΟΛΏΑΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ,ΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ,ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ,ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤ ΞΗ ΚΑΙ ΤΝΟΧΗ» ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ ΚΏΕ ΏΓΡΟΣΕΚΟΕ ΤΝΒΣΏΕΡΕΜΟΕ ΣΔ ΛΒΐΟ ΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα