Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ"

Transcript

1 Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer, whose name and position is shown at the end of the same, for the purpose of seeking terms and conditions for the insurance of Liability arising from his activities as a properly registered M.O.T. Inspection & Certification Body. To this effect the Proposer shall reply to all questions set out below in the fullest possible form, adding additional pages (numbered to that effect) where necessary. If you have any doubt whether or not to include additional information, include it. If you require any assistance in filling out this form please use the contact address or telephone set out at the end. Η Παρούσα πρόταση συμπληρώνεται από τον προτείνοντα, του οποίου το όνομα και η θέση παρουσιάζονται στο τέλος, με σκοπό την αναζήτηση όρων και προϋποθέσεων για την ασφάλιση της ευθύνης από τις δραστηριότητες του ως κάτοχος αδείας Ιδιωτικής εταιρείας ΚΤΕΟ. Με τον σκοπό αυτό ο προτείνων θα πρέπει να απαντήσει σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις όσον το δυνατόν πληρέστερα, και εάν χρειαστεί μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπλέον αριθμημένες σελίδες για τον σκοπό αυτό. Εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν πρέπει να συμπεριλάβετε επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε συμπεριλάβετε τις. INFORMATION ABOUT THE PROPOSER / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Full Name: Πλήρης Ονομασία: Address: Διεύθυνση: City: Πόλη: Country: Χώρα: Tax Number: ΑΦΜ: Postal Code: Ταχ. Κώδικας: Tel: Τηλ: Fax Tax Authority: ΔΟΥ Web Page: PROFESSIONAL ACTIVITY / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Date of start up of Professional Activities: Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας: What type of vehicles you certify: Τι τύπους οχημάτων πιστοποιείτε: (a) Certification of Normal Vehicles of up to 3.500kgs: i.e. Private Use, Public Use Passenger vehicles, Lorries, ambulances, taxis, driving school s vehicles, buses, etc. Πιστοποίηση Ελαφρών Οχημάτων Yes/Ναι No/Όχι Number of test lines / Αριθμός Γραμμών Ελέγχου.. (b) Certification of Mopeds of up to 50cc & Motorcycles of 50cc and over Πιστοποίηση Μότο Yes/Ναι No/Όχι Number of test lines / Αριθμός Γραμμών Ελέγχου... Page 1 of 6

2 (c) Certification of Vehicles over 3.500kg: i.e. Goods vehicles, Trailers, ADR / ATP Vehicles, Buses, etc. Πιστοποίηση Βαρέων Οχημάτων, Οχημάτων τύπου ADR/ATP Yes/Ναι No/Όχι Number of test lines / Αριθμός Γραμμών Ελέγχου. FINANCIAL INFORMATION (ONLY FOR GREECE) / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) Turnover last financial year Κύκλος εργασιών προηγουμένου έτους (year έτος ) Estimated Turnover Current Year Προβλεπόμενος κύκλος εργασιών τρέχοντος έτους (year έτος ) Estimated Turnover next year Προβλεπόμενος κύκλος εργασιών επομένου έτους (year έτος ) Average fee from any one client / Μέση αμοιβή από πελάτη σας Average number of vehicles certified daily / Μέσος όρος οχημάτων που πιστοποιούνται ημερησίως Average number of certifications annually/μέσος όρος πιστοποιήσεων ετησίως Average cost per vehicle certification / Μέσο κόστος πιστοποίησης ανά όχημα Average value per certified vehicle / Μέση αξία πιστοποιημένου οχήματος Maximum value per certified vehicle / Μέγιστη αξία πιστοποιημένου αυτοκινήτου ACTIVITIES / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Types of Controls carried out / Είδη Ελέγχου που διεξάγονται: 1) Initial controls for the vehicles classification, exhaust controls, and issuance of the Pollutants Exhausts Control Card, Αρχικοί Έλεγχοι για την ταξινόμηση των οχημάτων, έλεγχοι εξατμίσεων και έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων. 2) Compulsory by law controls every 4 years to certify the driving reliability of the vehicle and issuance of relevant certificate, otherwise the traffic police and ministry of transportation are notified of the possible problems found under the IKTEO / MOT controls. The controls are carried out in: The brakes, ammortiseurs, wheels, visual controls according to the relevant regulations foreseen by the Ministry of Transports and Communications Υποχρεωτικοί Έλεγχοι κάθε 4 χρόνια για την πιστοποίηση της οδικής αξιοπιστίας του αυτοκινήτου και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, διαφορετικά τροχαία και το υπουργείο Μεταφορών ενημερώνοναι για τα πιθανά προβλήματα που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο από το ΙΚΤΕΟ. Οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν: Τα φρένα, αμμορτισέρ, ελαστικά, και οπτικούς ελέγχους οχημάτων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς που προβλέπονται από το Υπουργείο Μεταφορών 3) Optional controls / Προαιρετικοί Έλεγχοι. Please describe other activities / controls you may carry out apart from the above. Παρακαλούμε αναφέρατε άλλες δραστηριότητες / ελέγχους που διεξάγετε εκτός των παραπάνω. Page 2 of 6

3 Have your activities changed in the past 5 years or do you anticipate any major changes in these activities in the forthcoming 12 months? Έχετε αλλάξει δραστηριότητες τα 5 τελευταία έτη ή προσδοκάτε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις δραστηριότητες τους προσεχείς 12 μήνες; Yes/Ναι No/Όχι If your answer is Yes, please provide full details. Εάν η απάντηση είναι Ναι, παρακαλούμε δώστε λεπτομέρειες: INFORMATION ON YOUR EMPLOYEES / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ Principals / Partners / Directors: Προϊστάμενοι/ Μέτοχοι / Διευθυντές: Other Qualified Staff: Λοιπό Καταρτισμένο Προσωπικό: Other Technical Staff: Λοιπό Τεχνικό Προσωπικό: Administrative / Clerical Staff: Διοικητικοί / Υπάλληλοι Γραφείου: CONSULTANTS, SUB-CONTRACTORS OR AGENTS / ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Do you use the services of Consultants, Sub-Contractors or Agents? Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες συμβούλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων; Yes / Ναι No / Όχι What percentage of your income relates to Sub-Contracted work? Ποιο ποσοστό του εισοδήματος/αμοιβών σας αφορά εργασίες που εκτελούνται με υπεργολαβία; Would you require insurance cover for subcontractors or personnel not employed directly by your company? Ζητάτε κάλυψη για υπεργολάβους ή για προσωπικό το οποίο απασχολείται με σχέση διαφορετική εκτός της εξαρτημένης εργασίας (π.χ. παροχή υπηρεσιών, κ.τ.λ.); Yes / Ναι No / Όχι Do you make it a condition of any subcontracting or delegation of work upon third parties that they assume direct liability for the work they perform? Συμπεριλαμβάνετε στους όρους υπεργολαβίας ή εκχώρησης εργασιών σε τρίτους όρο πως αυτοί αναλαμβάνουν άμεση ευθύνη για τις εργασίες τις οποίες αναλαμβάνουν; Yes / Ναι No / Όχι If your answer is "Yes", please indicate the amount of insurance you require your subcontractor / third party to buy: Εάν η απάντηση είναι Ναι, παρακαλούμε σημειώστε το ποσό με το οποίο ζητάτε να καλύπτονται οι υπεργολάβοι σας ή τρίτοι PREVIOUS CLAIMS RECORD / ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΖΗΜΙΩΝ Are there any claims of a type being the subject of this proposal for insurance ever been made against the Applicant or any subsidiary or any person intended to be covered, or are you aware of any incident which may lead to such claim? Έχουν εγερθεί ποτέ αξιώσεις η έχουν υποπέσει στην αντίληψη σας περιστατικά τα οποία είναι δυνατόν να εγείρουν αξίωση τρίτου εις βάρος σας η εις βάρος θυγατρικών ή υποκαταστημάτων κλπ της εταιρίας σας, είτε σε άλλο πρόσωπο που σκοπεύει να περιληφθεί στην αιτούμενη κάλυψη και που αποτελούν αντικείμενο αυτής της πρότασης ασφάλισης ; Yes / Ναι No / Όχι If your answer is Yes, then please provide for each instance the following details: Εάν η απάντηση είναι Ναι, παρακαλούμε συμπληρώστε για κάθε γεγονός τα παρακάτω: Page 3 of 6

4 Date of Loss Ημερομηνία Ζημιάς Amount Ποσό Cause / Αιτία PREVIOUS INSURANCE / ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Is the Applicant currently insured for Professional Indemnity? Υπάρχει ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης εν ισχύ; Yes / Ναι No / Όχι If your answer is Yes, please state / Εάν η απάντηση είναι Ναι, παρακαλούμε να δηλώσετε: Name of Insurer: Όνομα του Ασφαλιστή: Renewal Date: Ημερομηνία ανανέωσης: Limit of Indemnity: Όριο κάλυψης: Retroactive Date Αναδρομική Ισχύς: Excess: Απαλλαγή: Premium (Νet / Gross): Ασφάλιστρα (Καθαρά / Μικτά): Has the Applicant ever been refused this type of insurance, special terms imposed, claims reduced or declined, or had similar insurance cancelled? Αρνήθηκε ποτέ άλλη Ασφαλιστική εταιρία να σας ασφαλίσει; Σας επέβαλε ειδικούς πρόσθετους όρους ή σας ακύρωσε ποτέ παρόμοια ασφάλιση; Yes / Ναι No / Όχι If your answer is Yes, please provide full details and reasons. Εάν η απάντηση είναι Ναι, παρακαλούμε να αναφέρετε τους λόγους: REQUESTED INSURANCE / EΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΛΥΨΗ A. PLEASE INDICATE THE INDEMNITY LIMIT YOU ARE PROPOSING TO BUY.(The limit of indemnity indicated below would constitute a single limit applicable to both General Third Party Liability and Professional Liability, each and every claim and in the annual aggregate). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ TO ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ TO ΟΠΟΙΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ.(To όριο αποζημίωσης που θα επιλεχθεί θα είναι to ανώτατο κοινό όριο ευθύνης της Εταιρίας για τις καλύψεις της Γενικής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικής Ευθύνης ανά απαίτηση και για όλη την ασφαλιστική περίοδο). Page 4 of 6

5 Requested Indemnity Limit / Αιτούμενο Όριο Aποζημίωσης: Limit Alternatives Εναλλακτικές Ορίων Per occurrence Κατά Περιστατικό In the annual aggregate Eτησίως Option 1 / Εναλλακτική 1 250, ,000 Option 2 / Εναλλακτική 2 500,000 1,000,000 Option 3 / Εναλλακτική 3 Other (please specify) / Άλλο (παρακαλούμε διευκρινίστε): B. PLEASE INDICATE WHAT LEVEL OF DEDUCTIBLE/EXCESS IS REQUIRED. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ TO ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ each and every loss / ανά απαίτηση each and every loss / ανά απαίτηση each and every loss / ανά απαίτηση each and every loss / ανά απαίτηση C. WOULD YOU REQUIRE EMPLOYER S LIABILITY INSURANCE COVER? (sub-limit of GTPL) ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ; (Υπο-όριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης) Yes / Ναι No / Όχι If your answer is Yes, please indicate the indemnity limit you are proposing to buy.εάν η απάντηση είναι Ναι, παρακαλούμε σημειώστε το όριο αποζημίωσης που επιθυμείτε:... per occurrence / κατά περιστατικό & in the annual aggregate / ετησίως Important notice / Σημαντικές Σημειώσεις Ιt is your duty to answer all questions fully and to disclose all material facts to Underwriters. A material fact is one which may influence an Underwriter's judgement in the consideration of your proposal. If your proposal is a renewal, it is likely that any change in facts previously advised to Underwriters will be material and such changes should be highlighted. If you are in any doubt as to whether a fact is material you should consult your broker or disclose it. Είναι υποχρέωση σας να απαντήσετε πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις και να γνωστοποιήσετε όλα τα ουσιώδη στοιχεία και γεγονότα στους ασφαλιστές. Ουσιώδες στοιχείο ή γεγονός είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη κρίση των ασφαλιστών κατά τη θεώρηση / αξιολόγηση της πρότασηής σας. Εάν η πρόταση σας αφορά ανανέωση, οποιαδήποτε αλλαγή στα ουσιώδη στοιχεία για τα οποία είχαν ενημερωθεί οι Ασφαλιστές θα είναι ουσιαστική και οι αλλαγές θα πρέπει να τονίζονται. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αν ένα στοιχείο είναι ουσιώδες, συμβουλευτείτε το συνεργάτη σας ή παρακαλούμε να μας το αναφέρετε. Failure to so inform us may invalidate this insurance or any claim made under it. Παράλειψη ενημέρωσής μας έχει ως επάκολουθο την ακύρωση αυτής της ασφάλισης ή της κάλυψης οποιασδήποτε ζημιάς που εμπίπτει σε αυτή την ασφάλιση. The particulars provided by, and statements made by, or on behalf of the Applicant(s) contained in this application form and any other information submitted or made available by, or on behalf of the Applicant(s) are the basis for the proposed policy and will be considered as being incorporated into and constituting a part of the proposed policy. Οι λεπτομέρειες, οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα την ασφάλιση ή υποβλήθηκαν εκ μέρους του και περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ασφάλισης, αποτελούν τη βάση για την προτεινόμενη ασφάλιση και θα ενσωματωθούν / συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποτελώντας τμήμα του. Page 5 of 6

6 Data protection notice / Σημείωση Προστασίας Δεδομένων Underwriters and the Coverholder will collect certain information about individuals within or connected to your company and any subsidiaries ("data subjects") in the course of considering your application and, if we issue a policy, in conducting our relationship with you. This information will be processed for the purpose of underwriting your insurance coverage, managing any policy issued, providing risk management advice and administering claims. We may pass the information to our reinsurers, legal advisers, loss adjusters, group companies or agents for these and other purposes. This may involve its transfer to countries which do not have data protection laws. Οι Ασφαλιστές και ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που βρίσκονται ή συνδέονται με την εταιρία σας και τυχόν θυγατρικές της προκειμένου για την αξιολόγησή του αιτήματός σας για ασφάλιση. Αυτή η πληροφόρηση θα αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς της ανάληψης του κινδύνου και κατάρτισης των όρων ασφάλισης, της διαχείρισης του ασφαλιστηρίου που τυχόν εκδοθεί, της παροχής συμβουλών διαχείρισης κινδύνου και ζημιών. Η πληροφόρηση αυτή ενδέχεται να προωθηθεί εκ μέρους μας στους Ασφαλιστές, νομικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες για τους προαναφερθέντες αλλά και άλλους λόγους. Αυτό ενδεχομένως ενέχει μεταφορά πληροφόρησης σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν νόμοι για την προστασία «ευαίσθητων» πληροφοριών και δεδομένων. Some of the information we collect may be classified as 'sensitive' - that is, information about disciplinary proceedings, convictions, sentences or alleged criminal activities. Data protection laws impose specific conditions in relation to sensitive information including, in some circumstances, the need to obtain the explicit consent of data subjects before we process the information. Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να θεωρηθούν «ευαίσθητες», όπως πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικές διαδικασίες, καταδικαστικές αποφάσεις ή πιθανές ποινικές πράξεις. Οι Νόμοι προστασίας δεδομένων επιβάλλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες περικλείοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, την ανάγκη απόκτησης ρητής συγκατάθεσης πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες. By signing this proposal form you confirm the consent of the data subjects to the processing and transfer of information (including sensitive information) described in this notice, and that you have taken all steps necessary to inform them of our processing and your disclosure of information to us for the purposes described above. Without this consent and your confirmation of these matters, we would not be able to consider your application. Με την υπογραφή της παρούσας πρότασης ασφάλισης επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών (περιμβανομένων και «ευαίσθητων» πληροφοριών και δεδομένων) που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους μας και την υποβολή αυτής της ουσιώδους πληροφόρησης σε εμάς, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και επιβεβαίωσή σας για αυτά τα στοιχεία, δεν θα ήμασταν σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτηση για ασφάλισή σας. Declaration / Υπεύθυνη Δήλωση I/we hereby confirm that I am authorised to complete this Application Form on behalf of all parties entitled to coverage under this insurance. Με το παρόν έγγραφο επιβεβαιώνω ότι εξουσιοδοτούμαι να συμπληρώσω αυτήν την αίτηση ασφάλισης, εξ ονόματος όλων των συμβαλλόμενων μερών που έχουν το δικαίωμα στην κάλυψη κάτω από αυτήν την ασφάλιση. I/we declare that the statements and particulars contained in the proposal are true and that I/we have not misstated or suppressed any material facts. Με το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι οι δηλώσεις και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην πρόταση ασφάλισης είναι αληθείς και ότι δεν έχω δηλώσει λάθος ή αποκρύψει ουσιώδη στοιχεία. I / we undertake to inform Underwriters of any material alteration to these facts occurring before completion of the contract of insurance. Με το παρόν έγγραφο αναλαμβάνω να πληροφορήσω τους Ασφαλιστές για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε αυτά τα ουσιώδη στοιχεία που συνέβη πρίν την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Signed /Ο αιτών: Position /Θέση: Date / Ημερομηνία: Page 6 of 6

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, 152 33 Χλάνδρι - Αττική ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL Πρκτορείο

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS

ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS OF THE BANK OF GREECE WHEN ACTING AS CCB AND AS ASSISTING NCB FOR CREDIT CLAIMS The current terms and conditions as described below consist of a summary description of the

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa

Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Αίτηση Θεώρησης Σένγκεν Application for Schengen Visa Το παρόν έντυπο παρέχεται δωρεάν This application form is free ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ PHOTO 1.Επώνυμο Surname (Family name) 2.Γένος κατά τη γέννηση (προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS

Page Number 1 to 20: English Language. Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS Page Number 1 to 20: English Language Page Number 21 to 43: Greek Language ETIHAD AIRWAYS TRAVELGUARD POLICY TERMS & CONDITIONS GREECE) (PW Ref. No: GR/ETH/04/10) What to do if You need assistance: Please

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα