Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form"

Transcript

1 Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully. Questions not relevant to you, please mark as not applicable. If there is insufficient space, please provide details on a separate sheet of paper carrying your letterhead. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Ερωτήσεις που δεν σας αφορούν να χαρακτηρίζονται ως μη σχετικές. Εαν υπάρχει ανεπαρκές διάστημα παρέχετε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο που φέρει σχετική επικεφαλίδα σας. The answers to these questions will form part of the contract of insurance for which you are applying. Απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα αποτελέσουν μέρος του ασφαλιστικής σύμβασης για το οποίο υποβάλλετε αίτηση. A copy of this application form should be retained for your own records. Ένα αντίγραφο της αίτησης αυτής πρέπει να διατηρηθεί στα αρχεία σας.

2 Beazley Plantation Place South 60 Great Tower Street London EC3R 5AD Tel: +44 (0) Fax:+44 (0) Architects & engineers professional indemnity proposal form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών Details of applicant: Στοιχεία αιτούμενου: 1. Name(s) (including trading names) of all entities to be insured: Επωνυμία (συμπεριλαμβανομένου και του εμπορικού διακριτικού τίτλου) όσων ασφαλίζονται 2. Address(es) of the Applicant(s): Διεύθυνση(εις) του Αιτούμενου (ων) 3. Web-site / address: Σελίδα στο διαδίκτυο / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 4. Date since the Applicant has continually conducted business: Ημερομηνία έναρξης συνεχούς δραστηριότητας του αιτούμενου: 5. Please provide details of the Principal(s) / Partner(s) / Director(s) of the Applicant: Παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες των Κύριων / Μετόχων / Διευθυντών Name: Qualifications: Ονοματεπώνυμο: Πτυχίο: Date Qualified: Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου: Date Commenced: Ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας: 6. Please provide curriculum vitae of the Principal/Partners/Directors to support your application. Επισυνάψετε βιογραφικά των Κύριων/Μετοχών/Διευθυντών που στηρίζουν τη δραστηριότητα σας 7. Please state total number of: Δηλώστε συνολικό αριθμό ατόμων: Principals / Partners / Directors: Προϊστάμενοι/Μέτοχοι /Διευθυντές Other Qualified Staff: Λοιπό Καταρτισμένο Προσωπικό: Other Technical Staff: Λοιπό Τεχνικό Προσωπικό: Administrative / Clerical Staff: Διοικητικοί / Υπάλληλοι Γραφείου: A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 2 / 10

3 Details of the business: Στοιχεία για την επιχείρηση σας: 8. (a) Has the name of the Applicant ever been changed? (α) Έχει αλλάξει ως τώρα η επωνυμία του αιτούμενου; (b) Has any other business or practice amalgamated or merged with you? (β) Έχει άλλη επιχείρηση συγχωνευτεί με την επιχείρηση σας; (c) Have you purchased any other practice or business? (γ) Έχετε εξαγοράσει άλλη επιχείρηση; If Yes to any of (a), (b) or (c) above, please provide details: Εάν Ναι σε (α), (β) ή (γ), αναφέρεται με λεπτομέρειες No/ Όχι 9. If the Applicant is a sole practitioner what procedures are in place for periods of absence / illness? Εάν ο αιτούμενος είναι μεμονωμένος επαγγελματίας τι διαδικασίες τηρεί σε περιόδους απουσίας του αρρώστιας του? 10. Please list the Professional / Regulatory bodies, trade associations / societies to which you belong: Απαριθμήστε τους επαγγελματικούς οργανισμούς / Εμπορικές ενώσεις / συνδέσμους στις οποίες είστε μέλος: Income: Εισόδημα: 11. Please state applicable currency Δηλώστε εφαρμοστέο νόμισμα (a) Please state split of gross income/fees for the following years: Διαχωρισμός του ακαθάριστου εισόδηματος/αμοιβών σας των παρακάτω ετών Domestic Εσωτερικού European Union Ευρωπαϊκή Ένωση USA / Canada Η.Π.Α. / Καναδάς Elsewhere Αλλού Past Financial Year Προηγούμενο έτος (b) Average fee from any one client: Μέση αμοιβή από πελάτη σας: Current Financial Year Τρέχον Οικονομικό έτος Estimate next financial year Εκτιμώμενο επόμενου έτους A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 3 / 10

4 (c) Largest fee from any one client: Μεγαλύτερη αμοιβή από πελάτη σας: Activities: Δραστηριότητες: 12. (a) Please state split of gross fees / income for the past financial year: Διαχωρισμός των ακαθάριστων αμοιβών/εσόδων για το προηγούμενο οικονομικό έτος Civil Engineering Architecture Πολιτική Μηχανική Structural Engineering Δομική Μηχανική Mechanical Engineering Μηχανολογική Μηχανική Electrical Engineering Ηλεκτρολογική Μηχανική Chemical Engineering Χημική Μηχανική Soils Engineering Εδαφομηχανική Quantity Surveying Πιστοποίηση Ποσότητας Geology/Land Surveying Γεωλογία/Έρευνα εδάφους Environmental Περιβαντολογική Αρχιτεκτονική Landscape Architecture Αρχιτεκτονική τοπίων Residential Surveys/Valuations for Lending purposes Εκτιμήσεις κατοικιών για δάνεια Other Residential Surveys/Valuations Λοιπές εκτιμήσεις κατοικιών Commercial Surveys/Valuations for Lending purposes Εμπορικές εκτιμήσεις για δάνεια Other Commercial Surveys/Valuations Λοιπές εμπορικές εκτιμήσεις Project Management Διεύθυνση Προγραμμάτων Project Coordination Συντονισμός Προγραμμάτων Other (please specify) Άλλα (παρακαλώ διευκρινίστε) Total /Σύνολο 100 (b) Please state the split of gross fees / income for the past financial year: Διαχωρισμός των ακαθάριστων αμοιβών/εσόδων για το προηγούμενο οικονομικό έτος Residential (Low-Rise) Κατοικίες (μεζονέτες) Residential (High-Rise) Κατοικίες (Πολυόροφα κτίρια) High Rise (> 7 storeys) Πολυόροφα (> 7 ορόφους) Hospitals Νοσοκομεία Schools/public buildings Σχολεία/Δημόσια κτίρια Hotels/resorts Ξενοδοχεία/τουριστικά θέρετρα Retail/office/commercial Καταστήματα/Γραφεία/ Εμπορικά Theatres/stadiums Θέατρα/Στάδια Industrial Βιομηχανικά Petrochemical/pipelines Πετροχημικά/Δίκτυα σωλήνων Dams/harbours/jetties Φράγματα/Λιμάνια/Λιμενοβραχίονες Offshore Παράκτια Water systems/sewerage Συστήματα Υδροδότησης/αποχέτευσης Highways/bridges/tunnels Αυτοκινητόδρομοι/Γέφυρες/τούνελ Machinery/mechanical design Μηχανήματα/Μηχανολογικά σχέδια Other (please specify): Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε) Total / Σύνολο 100 A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 4 / 10

5 13. Please state the split of gross fees / income for the past financial year: Διαχωρισμός των ακαθάριστων αμοιβών/εσόδων για το προηγούμενο οικονομικό έτος Design only Σχεδίαση μόνο Design and supervision Σχεδίαση και επίβλεψη Supervision only Επίβλεψη μόνο Project or construction management Διεύθυνση προγράμματος και κατασκευής Feasibility or other studies Other (please specify): Μελέτες σκοπιμότητας ή άλλες Άλλο (Παρακαλώ διευκρινίστε) μελέτες Total Please provide details of your largest 5 contracts undertaken in the last 5 years: Αναφέρετε τους 5 μεγαλύτερους πελάτες / συμβάσεις που αναλάβατε τα 5 τελευταία χρόνια Client Πελάτης Country Χώρα Start date Ημ/νια έναρξης Completion date Ημ/νια ολοκλήρωσης Total contract value Συνολική αξία σύμβασης Fees/income from project Αμοιβές/εισόδημα από το πρόγραμμα Description of professional services Περιγραφή των επαγγελματικών υπηρεσιών 15. Have your activities changed in the past 5 years or do you anticipate any major changes in these activities in the forthcoming 12 months? Έχετε αλλάξει δραστηριότητες τα 5 τελευταία έτη ή προσδοκάτε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές σε αυτές τις δραστηριότητες τους προσεχείς 12 μήνες; If yes, please provide full details: Εάν απαντήσετε Ναι παρακαλώ διευκρινίστε λεπτομερώς: 16. (a) Do you use a standard client contract or agreement? (α) Χρησιμοποιείτε μια τυποποιημένη σύμβαση ή συμφωνία με τους πελάτες; (b) Do you always confirm verbal reports in writing? (β) Επιβεβαιώνετε πάντα τις λεκτικές εκθέσεις εγγράφως; If no, please describe exceptions: Εάν όχι, παρακαλώ περιγράψτε τις εξαιρέσεις: Consultants, sub-contractors or agents: Σύμβουλοι, υπεργολάβοι ή αντιπρόσωποι: 17. (a) Do you use the services of Consultants, Sub-Contractors or Agents? (α) Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες συμβούλων, υπεργολάβων ή αντιπροσώπων; If yes, do you require them to maintain their own P.I. Insurance? Εάν ναι, απαιτείτε απ αυτούς να διατηρούν συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης; A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 5 / 10

6 If yes, what minimum limit of indemnity do you require them to have? Εάν ναι, ποιο είναι το κατώτατο όριο κάλυψης που επιθυμείτε να έχουν; EUR (b) What percentage of your income relates to Sub-Contracted work? (β) Ποιο ποσοστό του εισοδήματός σας αφορά εργασίες που εκτελούνται με υπεργολαβία; Associated companies: Σχετικές επιχειρήσεις: 18. Do any of the Principals, Partners or Directors of the Applicant have any association or financial interest in any other practice, company or organisation? Έχουν οι κύριοι, μέτοχοι ή διευθυντές σας οποιαδήποτε συμμετοχή ή οικονομικό συμφέρον από άλλη επιχείρηση ή οργάνωση; If yes, please provide details: Εάν Ναι παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερώς: Office procedures: Διαδικασίες Γραφείων: 19. (a) Are satisfactory written references obtained prior to the engagement of any employee responsible for money, accounts or goods? (α) Λαμβάνονται ικανοποιητικές γραπτές αναφορές πριν από τη δέσμευση οποιουδήποτε υπαλλήλου αρμόδιου για χρήματα, λογαριασμούς ή αγαθά; (b) Are petty cash and cash in hand checked independently of the employees responsible at least monthly and additionally without warning every six months? (β) Ελέγχεται το ταμείο που διαχειρίζονται οι αρμόδιοι υπάλληλοι, τουλάχιστον μηνιαία και πρόσθετα χωρίς καμία προειδοποίηση τους κάθε έξι μήνες; (c) Are bank statements, receipts, counterfoils and supporting documents checked at least monthly against the cash book entries independently of the employees making cash book entries or paying into the bank? (γ) Ελέγχονται καταθέτρια, αποδείξεις, παραλαβές, στελέχη και δικαιολογητικά έγγραφα τουλάχιστον κάθε μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις τους στα βιβλία ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους που κάνουν τις καταχωρήσεις; (d) Are employees receiving cash and cheques in the course of their duties required to pay in daily? (δ) Κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους, υπάλληλοι λαμβάνουν μετρητά και επιταγές που απαιτούνται να καταθέτουν καθημερινά; (e) Do all cheques drawn for more than EUR 50,000 require at least two signatures? (ε) Όλες οι επιταγές που εκδίδονται και είναι ποσού άνω των Εuro απαιτούν τουλάχιστον δύο υπογραφές; (f) Are all computer records backed-up daily? (στ) Κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των υπολογιστών σας καθημερινά; If YES, are these back-up records maintained in an off-site location? Εάν ΝΑΙ, αυτά τα αντίγραφα ασφαλείς των αρχείων διατηρούνται σε άλλη ασφαλή τοποθεσία; A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 6 / 10

7 (g) Has the Applicant(s) suffered any loss through fraud or dishonesty at any time? (ζ) Έχετε ιστορικό από απώλεια μέσω απάτης ή απιστίας ; If YES, please provide details including dates, circumstances, amounts involved and steps taken to prevent a recurrence: Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ παρέχετε λεπτομέρειες αναφέροντας ημερομηνίες, ιστορικό, ποσά και μέτρα που λάβατε για την αποφυγή παρόμοιας κατάστασης: Previous insurance: Προηγούμενη ασφάλιση: Is the Applicant currently insured for Professional Indemnity? Υπάρχει ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης εν ισχύ; If yes please state: Εάν Ναι παρακαλώ αναφέρετε: Name of Insurer: Όνομα του ασφαλιστή: Renewal Date: Ημερομηνία ανανέωσης: Limit of Indemnity: Όριο κάλυψης: Current Retroactive Date: Τρέχουσα αναδρομική ισχύς: Excess: Απαλλαγή: Premium: Ασφάλιστρα: 20. Has the Applicant ever been refused this type of insurance, had special terms imposed or had similar insurance cancelled? Αρνήθηκε ποτέ άλλη Ασφαλιστική εταιρία να σας ασφαλίσει; σας επέβαλε ειδικούς πρόσθετους όρους ή σας ακύρωσε ποτέ παρόμοια ασφάλιση; If yes, please provide full details: Εάν Ναι παρακαλώ αναφέρετε με λεπτομέρειες: A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 7 / 10

8 Current requirements: Τρέχουσες απαιτήσεις: 21. (a) What Limit of Indemnity is required? (α) Ποιο όριο κάλυψης επιθυμείτε; EUR 500,000 EUR 1,000,000 EUR 2,500,000 Other (please specify): EUR Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): (b) What level of excess is required? (β) Ποίο είναι το επιθυμητό ποσό απαλλαγή; EUR 5,000 EUR 10,000 EUR 25,000 Other (please specify): Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): EUR Claims or circumstances: Ζημιές/Αξιώσεις ή περιστάσεις: 22. After enquiry, have any claims of a type being the subject of this proposal for insurance ever been made against the Applicant or any subsidiary or any person intended to be covered? Κατόπιν έρευνας, έχουν εγερθεί ποτέ αξιώσεις που αποτελούν αντικείμενο αυτής της πρότασης ασφάλισης εναντίον σας ή σε κάποιο υποκατάστημα ή σε άλλο πρόσωπο που σκοπεύει να περιληφθεί της κάλυψης; If yes, please provide full details on a separate page including dates, circumstances, cost/estimated cost of claim or loss and steps taken to prevent recurrence. Εάν ναι, παρακαλώ παρέχετε πλήρη στοιχεία σε ξεχωριστή σελίδα συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών, των περιστάσεων, του κόστους/του εκτιμώμενου κόστους της αξίωσης ή της απώλειας και μέτρων που λαμβάνονται για να αποτρέψουν την επανάληψη αυτής 23. After enquiry, is the Applicant or any subsidiary or any person intended to be covered aware of any negligent act, error or omission or any other fact, circumstance or situation which may reasonably be expected to give rise to a claim against the Applicant or any subsidiary or any person intended to be covered? Κατόπιν έρευνας, ο υποψήφιος ή υποκατάστημα του ή άλλο πρόσωπο που σκοπεύει να καλυφθεί είναι ενήμερο(ς) για οποιαδήποτε πράξη εναντίον του προερχόμενη από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη ή γεγονός, περίσταση ή κατάσταση που αναμένεται να δώσει αφορμή για αξίωση εναντίον του; If yes, please provide full details on a separate page including estimated cost of claim / loss: Εάν ναι, παρακαλώ παρέχετε πλήρη στοιχεία σε ξεχωριστή σελίδα συμπεριλαμβανομένων του εκτιμώμενου κόστους της αξίωσης / απώλειας: A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 8 / 10

9 Important notice Σημαντικές Σημειώσεις Ιt is your duty to answer all questions fully and to disclose all material facts to Underwriters. A material fact is one which may influence an Underwriter's judgement in the consideration of your proposal. If your proposal is a renewal, it is likely that any change in facts previously advised to Underwriters will be material and such changes should be highlighted. If you are in any doubt as to whether a fact is material you should consult your broker or disclose it. Είναι υποχρέωση σας να απαντήσετε πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις και να γνωστοποιήσετε όλα τα ουσιώδη στοιχεία και γεγονότα στους ασφαλιστές. Ουσιώδες στοιχείο ή γεγονός είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη κρίση των ασφαλιστών κατά τη θεώρηση / αξιολόγηση της πρότασηής σας. Εάν η πρόταση σας αφορά ανανέωση, οποιαδήποτε αλλαγή στα ουσιώδη στοιχεία για τα οποία είχαν ενημερωθεί οι Ασφαλιστές θα είναι ουσιαστική και οι αλλαγές θα πρέπει να τονίζονται. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αν ένα στοιχείο είναι ουσιώδες, συμβουλευτείτε το συνεργάτη σας ή παρακαλούμε να μας το αναφέρετε. Failure to so inform us may invalidate this insurance or any claim made under it. Παράλειψη ενημερώσής μας έχει ως επάκολουθο την ακύρωση αυτής της ασφάλισης ή της κάλυψης οποιασδήποτε ζημιάς που εμπίπτει σε αυτή την ασφάλιση. The particulars provided by, and statements made by, or on behalf of the Applicant(s) contained in this application form and any other information submitted or made available by, or on behalf of the Applicant(s) are the basis for the proposed policy and will be considered as being incorporated into and constituting a part of the proposed policy. Οι λεπτομέρειες, οι δηλώσεις και οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αιτούντα την ασφάλιση ή υποβλήθηκαν εκ μέρους του και περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ασφάλισης, αποτελούν τη βάση για την προτεινόμενη ασφάλιση και θα ενσωματωθούν / συμπεριληφθούν στο προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαίο αποτελώντας τμήμα του. Data protection notice Σημείωση Προστασίας Δεδομένων Beazley Furlonge Limited will collect certain information about individuals within or connected to your company and any subsidiaries ("data subjects") in the course of considering your application and, if we issue a policy, in conducting our relationship with you. This information will be processed for the purpose of underwriting your insurance coverage, managing any policy issued, providing risk management advice and administering claims. We may pass the information to our reinsurers, legal advisers, loss adjusters, group companies or agents for these and other purposes. This may involve its transfer to countries which do not have data protection laws. Οι Ασφαλιστές και ο Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής θα συλλέξουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα που βρίσκονται ή συνδέονται με την εταιρία σας και τυχόν θυγατρικές της προκειμένου για την αξιολόγησή του αιτήματός σας για ασφάλιση. Αυτή η πληροφόρηση θα αποτελέσει αντικείμενο επερξεργασίας για τους σκοπούς της ανάληψης του κινδύνου και κατάρτισης των όρων ασφάλισης, της διαχείρισης του ασφαλιστηρίου που τυχόν εκδοθεί, της παροχής συμβουλών διαχείρισης κινδύνου και ζημιών. Η πληροφόρηση αυτή ενδέχεται να προωθηθεί εκ μέρους μας στους Ασφαλιστές, νομικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες για τους προαναφερθέντες αλλά και άλλους λόγους. Αυτό ενδεχομένως ενέχει μεταφορά πληροφόρησης σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν νόμοι για την προστασία «ευαίσθητων» πληροφοριών και δεδομένων. Some of the information we collect may be classified as 'sensitive' - that is, information about disciplinary proceedings, convictions, sentences or alleged criminal activities. Data protection laws impose specific conditions in relation to sensitive information including, in some circumstances, the need to obtain the explicit consent of data subjects before we process the information. Κάποιες από τις πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να θεωρηθούν «ευαίσθητες», όπως πληροφορίες σχετικά με πειθαρχικές διαδικασίες, καταδικαστικές αποφάσεις ή πιθανές ποινικές πράξεις. Οι Νόμοι προστασίας δεδομένων επιβάλλουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με ευαίσθητες πληροφορίες περικλείοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, την ανάγκη απόκτησης ρητής συγκατάθεσης πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες. A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 9 / 10

10 By signing this proposal form you confirm the consent of the data subjects to the processing and transfer of information (including sensitive information) described in this notice, and that you have taken all steps necessary to inform them of our processing and your disclosure of information to us for the purposes described above. Without this consent and your confirmation of these matters, we would not be able to consider your application. Με την υπογραφή της παρούσας πρότασης ασφάλισης επιβεβαιώνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών (περιμβανομένων και «ευαίσθητων» πληροφοριών και δεδομένων) που περιλαμβάνονται στο παρόν. Επίσης επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους μας και την υποβολή αυτής της ουσιώδους πληροφόρησης σε εμάς, για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Χωρίς αυτή τη συγκατάθεση και επιβεβαίωσή σας για αυτά τα στοιχεία, δεν θα ήμασταν σε θέση να αξιολογήσουμε την αίτηση για ασφάλισή σας. Declaration Υπεύθυνη Δήλωση I/we hereby confirm that I am authorised to complete this Application Form on behalf of all parties entitled to coverage under this insurance. Με το παρόν έγγραφο επιβεβαιώνω ότι εξουσιοδοτούμαι να συμπληρώσω αυτήν την αίτηση ασφάλισης, εξ ονόματος όλων των συμβαλλόμενων μερών που έχουν το δικαίωμα στην κάλυψη κάτω από αυτήν την ασφάλιση. I/we declare that the statements and particulars contained in the proposal are true and that I/we have not misstated or suppressed any material facts. Με το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι οι δηλώσεις και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην πρόταση ασφάλισης ειναι αληθείς και ότι δεν έχω δηλώσει λάθος ή αποκρύψει ουσιώδη στοιχεία. I/we undertake to inform Underwriters of any material alteration to these facts occurring before completion of the contract of insurance. Με το παρόν έγγραφο αναλαμβάνω να πληροφορήσω τους Ασφαλιστές για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή σε αυτά τα ουσιώδη στοιχεία που συνέβη πρίν την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Signed: Ο αιτών: Position: Θέση: Dated: Ημερομηνία: A&E06EURv1_GREEK&ENGLISH.doc 10 / 10

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form

BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form BusinessGuard Directors & Officers Liability Ευθύνη Στελεχών ιοίκησης Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Agency Πρακτορείο Company Details Στοιχεία Εταιρίας 1. Name of Company: Επωνυµία Εταιρίας : VAT No

Διαβάστε περισσότερα

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION

CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION Κ Λ Α Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν CASH IN TRANSIT / SAFE / FIDELITY INSURANCE APPLICATION ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ / ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ AGENCY:

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr.

National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA. BS-Enviro.Gr@chartisinsurance.com url: www.chartisinsurance.gr. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Enviro Solutions Επωνυµία Ασφαλιστικής Εταιρίας για την οποία έχει συνταχθεί η παρούσα αίτηση Name of Insurance Company to which Application is made (herein

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TRAVEL INSURANCE DEPT. -ΤΜΗΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ APPLICATION FORM ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι. GENERAL INFORMATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Name of Applicant: Όνοµα Ασφαλιζόµενου : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : The Applicant

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL. Στοιχεία Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης / Company Details Interasco Α.Ε.Γ.Α. Ανώνυμος Ετιρεί Γενικών Ασφλίσεων Βσ. Γεωρίου 44 & Κάλου, 152 33 Χλάνδρι - Αττική ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ DIRECTORS & OFFICERS LIABILITY PROPOSAL Πρκτορείο

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION KIT Greece

APPLICATION KIT Greece IATA DOMESTIC AGENT APPLICATION KIT Greece CHECK LIST Instructions and special requirements in order to become a NON_IATA agent (Domestic only) Copy of the EOT license. Application Form signed with company

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα