Σύνδεση. Χρήση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών. Username και Password. Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνδεση. Χρήση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών. Username και Password. Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές"

Transcript

1 Σύνδεση Χρήση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών Quick Guide Όνοµα χρήστη username Κωδικός password Προσοχή: Αυτό σηµαίνει ότι είναι ολύ σηµαντική η ασφαλής φύλαξη του κωδικού ρόσβασής σας. Υ ενθύµιση: Ο οιαδή οτε κατάχρηση του λογαριασµού του Η/Υ σας είναι δική σας ευθύνη, ακόµα κι αν η κατάχρηση γίνει α ό κά οιο άλλο άτοµο. Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 2 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Username και Password Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές Φοιτητική Ταυτότητα του Frederick Frederick Info Kiosk Εκτύ ωση Username & Password Σύνδεση στους Η/Υ Λειτουργικό Σύστηµα Windows Frederick Webmail Βιβλιοθήκη Frederick Extranet Frederick E-Learning Εκτύ ωση Wireless στο Frederick Slide 3 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 4 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

2 Σύνδεση Σύνδεση Προβλήµατα FIT Προβλήµατα ρόσβασης: Κοιτάξετετακεφαλαίαγράµµατα Caps Lock. ΚοιτάξετεηγλώσσαναείναιηΑγγλική EN. Αν το ρόβληµα εξακολουθεί ε ικοινωνήστε µε ένα βοηθό του CISS. Slide 5 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 6 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Windows 7 Λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας. Η οθόνη του υ ολογιστή ονοµάζεται ε ιφάνεια εργασίας (desktop). Κάθε εφαρµογή λειτουργεί σε ξεχωριστό αράθυρό (window). Slide 7 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 8 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

3 Α οσύνδεση Start Log Off Frederick Webmail Πρόσβασηστο Frederick Webmailείναι εφικτή α ό ο οιοδή οτε υ ολογιστή ου έχει ρόσβαση στο Internet. Ανοίξετεένα web browser (Internet Explorer) και ληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε το σας και τον κωδικό ρόσβασης (password). Προσοχή: Ο οιαδή οτε κατάχρηση του λογαριασµούσαςείναιδικήσαςευθύνη, ακόµακιανέγινεα όκά οιοάλλοάτοµο. Slide 9 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 10 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 11 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 12 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

4 ηµιουργία Νέων Μηνυµάτων Γιαναδηµιουργήσετεένανέοµήνυµα, κάνετε κλικ στο New Message. Συνηµµένα Attachments Για να ε ισυνάψετε ένα αρχείο, στο κάτω µέρος της οθόνης υ άρχει η ε ιλογή Attachments. Στο εδίο To γράψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του αραλή τη. Αν θέλετε να γνωστο οιήσετε το µήνυµα σε κά οιο άλλο άτοµο γράψετε την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο εδίο Cc. Στο εδίο Subject γράψετε το θέµα του µηνύµατος. Στο εδίο Text γράψετε το κυρίως µήνυµα. Μην ξεχάσετε το ονοµατε ώνυµό σας στο τέλος. Κάνετε κλικ στο κουµ ί Browse... για να ε ιλέξετε το αρχείο ου θέλετε, και αφού το ε ισηµάνετε, κάνετε κλικ στο Open. Μετά κάνετεκλικστο Attach. Για να στείλετε το µήνυµα, µετακινήστε το δροµέα ροςτα άνωκαικάνετεκλικστο κουµ ί Send. Slide 13 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 14 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 ιαχείριση Μηνυµάτων Για να α αντήσετε σε ένα µήνυµα: Ε ιλογές Έξοδος Για να διαγράψετε µηνύµατα ε ιλέξετε τοµήνυµακαιµετάτηνε ιλογή Move To Folder Trash. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Settings για να αλλάξετε στοιχεία: Προσω ικέςπληροφορίες (Personal Information): Όνοµα, Ε ίθετο ουθα εµφανίζεται. Ε ιλογές Μηνυµάτων (Message Options) και άλλα. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο α οσύνδεσης Logout. Slide 15 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 16 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

5 Κατάλογος Βιβλιοθήκης Η ρόσβαση στο σύστηµα καταλόγου της βιβλιοθήκης είναι εφικτή µόνο µέσα στο ανε ιστήµιο. Ανοίξετεένα web browser (Internet Explorer) και ληκτρολογήστε την ακόλουθη διεύθυνση Slide 17 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 18 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Frederick University Extranet Το Frederick University Extranetείναιµια ηλεκτρονική υ ηρεσία ου µ ορούν να χρησιµο οιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) Πρόγραµµατωνµαθηµάτωντουεξαµήνου, Μαθήµατα ου υ ολεί ονται για την α ονοµή τίτλουσ ουδών. Ανακοινώσειςστουςφοιτητές, Αναλυτική Βαθµολογία Οι τελικές βαθµολογίες εµφανίζονται στο Extranet. Τα µαθήµατα και τις βαθµολογίες τους ανά εξάµηνο Slide 19 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 20 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

6 Πρόσβαση 1 [ Log In ] 2 3 Slide 21 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 22 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Timetable Πρόγραµµα Fall 2013 Status:Ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, υ εύθυνοςκαθηγητής (advisor), ανακοινώσεις. Timetable: Το ρόγραµµα του τρέχοντος εξαµήνου Study Path: Αναλυτική κατάσταση µαθηµάτων του ρογράµµατος σ ουδών Transcript: Αναλυτικήβαθµολογία Lecturer Timetable: Πρόγραµµα καθηγητών του τρέχοντος εξαµήνου. Exam Results: Α οτελέσµατα εξετάσεων του τρέχοντος εξαµήνου Projects: Εµφανίζεται η δι λωµατική εργασία ου ανατέθηκε. Free Electives: Κατάλογος µαθηµάτων ελεύθερης ε ιλογής. Logout: Έξοδος α ό το σύστηµα. 23/9/2013 Slide 23 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 24 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

7 Study Path Transcript 2013 Slide 25 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 26 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Lecturer Timetable Πρόγραµµα καθηγητών του τρέχοντος εξαµήνου. Exam Results Fall Spring 2014 Fall 2013 Slide 27 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 28 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

8 Έξοδος Κάνετε κλικ στο µενού α οσύνδεσης Logout ου βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης σας για να τερµατίσετε τη σύνδεσηµετο Frederick University Extranet. Frederick E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platformείναι µια ηλεκτρονική υ ηρεσία ου µ ορούν να χρησιµο οιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) Πληροφορίες αφορούν τα µαθήµατα Σηµειώσεις για τα µαθήµατά Κατάθεση εργασιών και ρόσβαση σε σηµαντικές ληροφορίεςγιαταµαθήµατά. υνατότητεςε ικοινωνίας (forums, chat, messaging) µε καθηγητές και φοιτητές Slide 29 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 30 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 31 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 32 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

9 Slide 33 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 34 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Εκτύ ωση Πίστωση λογαριασµού: Ταµείο, βοηθό CISS για ίστωση λογαριασµού. Για να εκτυ ώσετε: Κάντε κλικ στο µενού File. Κάντε κλικ στην εντολή Print. Εκτύ ωση Slide 35 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 36 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

10 Ε ιλογή Εκτυ ωτή Είδος εκτυ ωτή: B/Wγια µαυρόασ ρο Colour για έγχρωµο Το οθεσία: Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 High-End (HE) Υ όλοι ο: Υ όλοι ο Λογαριασµού Στοκάτωδεξιάµέροςτηςοθόνηςτων υ ολογιστών του Frederick ι λόκλικστοεικονίδιο Slide 37 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 38 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Frederick Wi-Fi Σεόλουςτουςχώρουςτου ανε ιστηµίου Frederickυ άρχει ασύρµατη ρόσβαση στο ιαδίκτυο (Wireless). Σύνδεση: Όνοµα χρήστη username Κωδικός password Υ ενθύµιση: Ο οιαδή οτε κατάχρηση του λογαριασµού του Η/Υ σας είναι δική σας ευθύνη, ακόµα κι αν η κατάχρηση γίνει α ό κά οιο άλλο άτοµο. Σύνδεση Ενεργο οιήστετο Wireless Connection στον υ ολογιστή σας. Σηµ. ιαφέρει για κάθε µοντέλο υ ολογιστή. Έρευνα για Wireless Networks. Ε ιλέξετε το FIT-WN. Ανοίξετεένα αράθυρο web browser (Internet Explorer). Εισάγετε τη διεύθυνση Πληκτρολογήστε: Όνοµα χρήστη username Κωδικός password Slide 39 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 40 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

11 Frederick Wi-Fi Σύνδεση Wireless 1 2 Slide 41 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Slide 42 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Προγράµµατα AutoCAD Student Download Centre Microsoft DreamSpark Ευχαριστώ! Καλή Αρχή! Slide 43 Computing and Information Systems Service 26/09/2013 Computing and Information Systems Service 26/09/2013

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς θα συνδεθείτε σε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του Frederick, πώς να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 1 2. Οδηγίες πριν την Εγκατάσταση 2 2.1 Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας 3 2.2 Επιταχυντής σύνδεσης στο διαδίκτυο 3 3. Σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1 : Προετοιμασία για την διάσκεψη σας..σελ. Ενότητα 2 : Είσοδος στον λογαριασμό και logging in..σελ. Ενότητα 3 : Οθόνη Επιλογών για τον Guest.σελ. Ενότητα 4: Παράθυρα βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET

. Στοιχεία χρήσης του INTERNET Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Περιήγηση στο ιαδίκτυο Internet...3 1.1 Οδηγίες για το πρόγραµµα Internet Explorer...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/

Οδηγός Χρήστη. Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης. http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Οδηγός Χρήστη Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3 2. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 6 3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 9 4. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα