ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Στηνπαρουσίαση του πρωτοκόλλου είπαµε, ότι πρόκειται για πρωτόκολλοπροσανατολισµένο σε σύνδεση. Τι είναιόµως η σύνδεσηκαι πωςτο πρωτόκολλοσυσχετίζειτα τµήµατα µε τη σύνδεση, στην οποία, ανήκουν; Τα ερωτήµατα αυτά θα απαντηθούν στην παρούσα παράγραφο. Οόρος σύνδεσηστο πρωτόκολλο έχει την έννοια νοητής σύνδεσης, που εγκαθίσταται από το πρωτόκολλο και χρησιµοποιείται για να συνδέσειδυοτελικά σηµεία. Πρόσβαση Πρόσβαση Νοητή Σύνδεση Πρόσβαση Πρόσβαση epal-diktya.blogspot.com

2 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Φανταστείτε την σύνδεση αυτή σαν νοητό σωλήνα, που συνδέει τα δύο άκρα και χρησιµοποιείται για να µεταφέρειτα δεδοµένααπό το ένα άκρο στο άλλο (Σχήµα 7-11). Πρόσβαση Πρόσβαση Νοητή Σύνδεση Πρόσβαση Πρόσβαση

3 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Ησύνδεσηείναι νοητή, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριµένος δρόµος, τον οποίο ακολουθούν όλα τα τµήµατα, προκειµένου να φτάσουναπό την πηγή στο προορισµό. Νοητή Σύνδεση

4 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Αντίθετα, κάθε τµήµα (ή καλύτερα τα κοµµάτια, στα οποία διασπάται κάθε τµήµα καθώς διέρχεται από το πρωτόκολλο και µεταδίδεται στο φυσικό µέσο) ακολουθεί τη δική του διαδροµή, Νοητή Σύνδεση

5 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις µεαποτέλεσµατα τµήµατα της σύνδεσης να φτάνουν στον προορισµό µπερδεµένατόσο µεταξύ τους όσοκαι µε τµήµατα άλλων συνδέσεων.

6 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Τοπρωτόκολλο αναλαµβάνειµε βάση ορισµένα αναγνωριστικά στοιχείανα προσδιορίσει, ποια τµήµατα ανήκουν σε κάθε σύνδεση και τα να παραδώσει στην ανάλογη εφαρµογή.

7 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Γιανα κατανοήσουµε καλύτερα τον τρόπο, που δουλεύουν οι συνδέσεις και πως αυτές προσδιορίζονται από το πρωτόκολλο είναι καλύτερα να τις εξετάσουµε µέσα από παράδειγµα. epal-diktya.blogspot.com

8 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Αςυποθέσουµε ότι µέσω της εφαρµογής µεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) θέλουµε να στείλουµε αρχείοσε έναν άλλο υπολογιστή. Για να µπορέσει να ξεκινήσειη διαδικασία αποστολήςτου αρχείου δεν είναι αρκετή µόνο η γνώση της διεύθυνσης προορισµού. Αρχικά, θα πρέπει να αποκαταστήσουµε µία σύνδεσηµε τον FTP εξυπηρετητήστο απέναντι άκρο. προορισµού FTP SERVER

9 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Γιανα γίνει αυτό, θα πρέπει, όταν συνδεθούµεµε τον υπολογιστή προορισµού, να δηλώσουµε, ότι θέλουµε να µιλήσουµε µε τον FTP εξυπηρετητή. Η επικοινωνία µε τον FTP εξυπηρετητή γίνεται µέσω του port. PORT προορισµού FTP SERVER

10 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Έτσι, για την µεταφορά αρχείουη τυπική σειρά τωv διαδικασιών, που εκτελούνται, είναι η ακόλουθη: Πρώτα, τρέχει η εφαρµογή FTPστην πλευρά αυτού, που θέλει να µεταφέρει το αρχείο. Αυτή θα ανοίξει µία σύνδεση µε τον FTP εξυπηρετητή του απέναντι άκρου χρησιµοποιώντας για το δικό της άκροκάποιο τυχαίο port, ας πούµε το PORT 1234 προορισµού FTP SERVER

11 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Αντίθετα, θα προσδιορίσει σαν portπροορισµού το 21, γιατί αυτό είναι, που έχει ανατεθεί στον FTP εξυπηρετητή. Για την πραγµατοποίηση της επικοινωνίας, συµµετέχουν δύο διαφορετικάπρογράµµατα. Το πρόγραµµα FTP, που τρέχει στην πλευρά του αποστολέα και η εκτέλεση του ξεκίνησε από το χρήστη και το πρόγραµµα, που εκτελείται στο απέναντι άκροαπό τον FTP εξυπηρετητή. PORT PORT προορισµού FTP SERVER

12 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Τοπρόγραµµα FTP, που εκτελείται από τον αποστολέα (διεργασίαπελάτη του µοντέλου πελάτη -εξυπηρετητή), είναι πρόγραµµα, που έχει σχεδιαστεί να δέχεται εντολέςαπό το τερµατικότου χρήστη και έχει σαν έργονα τις περνά στο άλλο άκρο. Το πρόγραµµα, που εκτελεί ο FTP εξυπηρετητής (διεργασίαεξυπηρετητή του µοντέλου πελάτη -εξυπηρετητή), έχει σχεδιαστεί να δέχεται εντολές µέσω σύνδεσης δικτύου µε port 21. PORT PORT αποστολέας προορισµού FTP SERVER

13 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Γιατο πρόγραµµα, που τρέχει στον υπολογιστή του αποστολέα, δεν χρειάζεταινα χρησιµοποιηθεί κάποιο συγκεκριµένο port, γιατί κανείς δεν πρόκειται να το αναζητήσει. Όµως, για το πρόγραµµα, που εκτελείται από τον FTP εξυπηρετητή, πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συγκεκριµένο port (21), έτσι ώστε ο FTP εξυπηρετητής να αναγνωρίσει, ότι τα εισερχόµενα τµήµατα απευθύνονται σε αυτόν. PORT PORT αποστολέας προορισµού FTP SERVER

14 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Κάθεσύνδεσηπεριγράφεται πλήρως από τέσσερις αριθµούς: Τις διευθύνσεις της πηγής και του προορισµού και τα portsκάθε άκρου. Οι αριθµοί αυτοί προσδιορίζουν µε µοναδικό τρόπο µία σύνδεσηκαι είναι αυτοί, που χρησιµοποιούνται, προκειµένου το πρωτόκολλο να προσδιορίσειποια τµήµαταανήκουν σε κάθε σύνδεση. Σύνδεση 1 ΠΗΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

15 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Εποµένως, όλα τα πακέτα, που φέρουν την ίδια τετράδα αριθµώνανήκουν στην ίδια σύνδεση. Σύνδεση 1 ΠΗΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ PortA PortB 21 datae Από() Προς() Αρχή E Τέλος

16 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Αυτόσηµαίνει, ότι η ίδια τετράδα αριθµώνδεν µπορείνα χρησιµοποιηθεί από δυο διαφορετικές συνδέσεις. Σύνδεση 1 ΠΗΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Σύνδεση

17 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Προκειµένου να αποφευχθούν σφάλµατα, θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους τέσσερις αριθµούς των δύο συνδέσεων να είναι διαφορετικός. Αυτό µπορεί να συµβεί στην περίπτωση, που δύο διαφορετικοί χρήστες, που χρησιµοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, στέλνουν αρχείαστον ίδιο υπολογιστή προορισµού. ΠΗΓΗ Σύνδεση 1 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Σύνδεση

18 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις Το σενάριο αυτό (Σχήµα 7-12) µπορεί να οδηγήσει σε συνδέσεις µε τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον Πίνακα 7-1.

19 7.3 Πρωτόκολλο συνδέσεις εδοµένου ότι και στις δύο συνδέσεις ο υπολογιστής πηγής και ο υπολογιστής προορισµού είναι ίδιοι, οι διευθύνσειςπηγής και προορισµού θα είναι ίδιες. Επιπρόσθετα, επειδή και στις δύο συνδέσεις εκτελείται η ίδια λειτουργία, µεταφορά αρχείου, στο ένα άκροκαι των δύο συνδέσεων πρέπει να έχει ανατεθείτο portτης εφαρµογής FTP. Η µόνη διαφορά, που παρουσιάζεται στις δύο συνδέσεις είναι το port, που έχει ανατεθεί στο άκρο του προγράµµατος, που εκτελείται από το χρήστη. epal-diktya.blogspot.com

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα δίκτυα τεχνολογίας / χρησιμοποιούν διεύθυνση 32 bits, προκειμένου να δρομολογήσουν ένα αυτοδύναμο πακέτο στο προορισμό του. Κατά σύμβαση έχει επικρατήσει οι διευθύνσεις να

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP)

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ (FTP) Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση µε το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων µεταξύ υπολογιστών. Σύντοµη Περιγραφή: Το FTP είναι το ακρωνύµιο των λέξεων File Transfer Protocol.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας

υποστηρίζουν και υλοποιούν την πολιτική ασφάλειας Firewalls Firewalls Τα firewalls (τοίχοι πυρασφάλειας ή πυρότοιχοι ή αναχώματα ασφαλείας ή φράγματα ασφαλείας) είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του ιδιωτικού δικτύου και του δημοσίου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901

Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Τι είναι το όνομα ενός υπολογιστή ή ενός δικτύου; Επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να θυμούνται τις IP διευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός adsl για το OpenFalcon

Οδηγός adsl για το OpenFalcon e-hellenicairforce www.e-haf.org Οδηγός adsl για το OpenFalcon ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΤΥΠΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ adsl 2 3. ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ adsl MODEM 3 3.1 Τοπολογία Συνδέσεων 3 3.2 ιαδικασία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DHCP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ NAT

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ DHCP ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ NAT Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ I 2 C ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ WORLD WIDE WEB ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1996 ΖΑΜΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες INTERNET, Κεφάλαιο 1: Ιστορικό - Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιστορικό Πρωτόκολλα Υπηρεσίες 1. Εισαγωγή στο Internet Ιστορικό Το Internet, όπως γνωρίζουµε, έχει αρκετά µεγάλη ιστορία και βασικά, έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Περιεχόµενα 1.. 2. Χρήση προγραµµάτων φυλλοµετρητή. Πρόσβαση σε δικτυακό τόπο Αξιοποίηση της δοµής υπερµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Εισαγωγή στο Internet και στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 1 Internet Το Internet ή ιαδίκτυο όπως λέγεται στην ελληνική ορολογία, είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που συνδέει εκατοµµύρια υπολογιστές, οι οποίοι µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. Το Internet είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα