APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων"

Transcript

1 Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων τὸ ἄ-χραν-τόν σου ῶ-μα-- ἀ-νέ-στης τρι-ή-με-ρος, ω-τἠρ, δω-ρού-με-νος τῷ κό-σμω τὴν ζωήν (ε-βό-ων σοι -- γυνεικα) Δι-ὰ τοῦ-το αἱ Δυ-νά-μεις τῶν οὐρα-νῶν ἐ-βό-ων σοι Ζω-ο-δό-τα, Δό-ξα--τῆ ἀ-να-στά-σει σου, Χρι-- στέ, δό-ξα τῆ βα-σι-λεί-α σου, μό-νε φι--λάν-θρω-δό-ξα τῆ οἰ-κονο-μί-α σου, μό-νε φι-λάν-θρω-πε Tu Lithu Sfragisthendos Tou li-thoo sfra-gis-then-dos i-po ton I-ou-dhe-on kai stra-ti-o-ton fi-las-son-ton to a-hrach-don sou So-ma a-ne-stis tri-i-me-ros, So-tir dho-rou-me-nos to ko-smo tin zo-in (e-vo-on soi) Dhi-a tou-to eh Dhi-na-meis ton ou-ranon e-vo-on si Zo-o-dho-ta Dho-ksa ti a-na-sta-si sou, Hris-te Dho-ksa ti va-si-li-a sou mo-ne fi---lan-thro-dho-ksa ti i-ko-no-mia sou mo-ne fi-lan--thro---pe The Stone Before Your Grave Tone 1 Amen The stone before your tomb had been sealed by the Jews; Soldiers stood on guard, keeping watch there beside your most pure Body; but Savior, in three days you did rise, bestowing unto all creation Life. Thus the powers of the Heavens cried out to you, for you are the Giver of Life. Glory to your Resurrection, O Christ. Glory unto your Kingdom. Glory to your Dispensation, O God, who alone loves mankind. 1

2 Ότε κατήλθες ΗΧΟ Β Α-μήν. Ο-τε κα-τῆλ---θες πρὸς τὸν θά-να-τον, ἡ ζω-ὴ ή ἀ-θά-να-τος, τό-τε τὸν Ἅ-δην ἐ-νε-κρω-σας τῆ ἀ--στρα-πῆ τῆς Θε--ό--τη-τος, ὄ-τε δὲ καὶ τοὺς τε-θνε-ῶ-τας ἐκ τῶν κα-ταχ-θο-νί-ὢν ἀ-νέ-στη-σας, πᾶ-σαι αἱ Δυ-νά-μεις τῶν ἐ-που-ρανί-ων ἐκ-ραύ-γα-ζον. Ζω-ο-δό-τα Χρι-στἒ ὁ Θε-ὸς ἡ-μῶν, δό-ξα σοι. Ote Katilthes O-te ka-til--thes pros ton tha-na-ton i zo-i i a-tha-na-tos to-te ton A-dhin e-ne-kro-sas ti a--stra-pi tis The--o--ti-tos o-te dhe kai tous te-thne-o-tas ek ton ka-tahch-tho-ni-on a-ne-sti-sas pa-sai eh Di-na-meis ton e-pou-ra-nion ek-rav-gha-zon Zo-o-dho-ta Xris-te o The-os i-mon dho-ksa si You Have Descended Tone 2 You have descended into death below, although You are immortal Life, rendering Hades a mortal blow by Your divinity's blinding light. And when You also made the dea to be raised up from Hades' infernal depths, All of Heaven's powers then began to cry out aloud to You, singing "Glory to You, our God, the Life-giving Christ!" 2

3 Ευφραινέσθω τα ουράνια ΗΧΟ Γ Α--μήν Εύ-φραι-νέ-σθω τὰ οὐ-ρά-νι-α ἀ-γαλ-λι-ά-σθω τὰ ἐ-πί-γει-α ὅ-τι ἐ-ποί-ι-σε κρά-τος ἐν βρα-χί-ο-νι ὁ Κύ-ρι-ος, ἐ-πά-τη-σε τῶ θα-νά-τω τὸν θά-νατον, πρω-τό-το-κος τῶν νε-κρῶν ἐ-γέ-νετο. ἐκ κοι-λί-ας Ἅ-δου ἐρ-ρή-σα-το ἡ-μᾶς, καὶ πα-ρέ--σχε τῶ κό---σμῳ τὸ μέ-γα ἕ-λε-ος. Efrenestho ta ourania E-fre-ne-stho ta ou-ra-ni-a ag-gha-li-as-tho ta e-pi-yi-a o-ti e-pi-i-se kra-tos en vra-hi-o-ni o Ky-ri-os e-pa-ti-se to tha-na-to ton tha-na-ton pro-to-to-kos ton ne-kron e-ye-ne-to ek ki-li-as A-dhou er-ri-sa-to i-mas kai pa-re---ssye to ko--smo to me-gha e-le-os. Let the Heavens Rejoice! Tone 3 Let the heavens rejoice and let the earth be glad! For he has shown forth His power when the Lord lifted up His mighty arm! He had trampled down death by death, and first-born among the dead he has become! From the depths of Hades, delivering mankind, He has granted great mercy on all the universe. 3

4 Τὸ φαιδρὸν ΗΧΟ Δ' Ἀ-μήν Σὸ φαι-δρὸν τῆς Ἀ-να-στά-σε-ως κήρυγ-μα ἐκ τοῦ Ἀγ-γέ-λου μα-θοῦ-σαι αἱ τοῦ Κυ-ρί-ου μα-θή-τρι-αι, καὶ τὴν προ-γο-νι-κὴν ἀ-πό-φα-σιν ἀ-πορ-ρί-ψα-σαι, τοῖς Ἀ-πο-στό-λοις καυ-χώ-με-ναι ἕ-λε-γον Ἐ-σκύ-λευ-ται ὁ θά-να-τος, ἠ-γέρ-θη Χρι-στὸς ὁ Θε-ός, δω-ρού-με-νος τῶ κό-σμῳ τὸ μέ-γα-ε-λε-ος. To Fedhron tis Anastaseos To fe-dhron tis A-na-sta-se-os ki-righma ek tou Ang-ghe-lou ma-thou-se eh tou Ky-ri-ou ma-thi-tri-eh kai tin pro-yo-ni-kin a-po-fa-sin a-por-ri-psa-sai tis A-po-sto-lis kav-cho-me-nai e-le-ghon E-ski-lev-tai o tha-na-tos i-yer-thi Chris-tos o The-os, do-rou-me-nos to ko-smo to me-gha-e--le-os Having Learned the Joyful Tidings, Tone 4 Having learned the joyful tiding the angels told when they proclaimed the Resurrection, the women followers of the Lord did cast aside the ancient curse laid upon the forefathers. To the apostles, the women cried out with pride: Death has lost its armored might, and Christ God is risen from the dead, granting his great mercy to all the universe! 4

5 Τον συνάναρχον Λόγον ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Α Ἀ-μήν. Σὸν συ-νά-ναρ-χον Λό-γον Πα-τρὶ καὶ Πνεύ-μα τι, τὸν ἐκ Παρ-θέ-νου τεχ-θέν-τα εἰς σω-τη-ρί-αν ἠ-μῶν, ανυμνἠσωμεν πιστοί και προσκυνήσωμεν Ὀ-τι νὐ-δό-κη-σε σαρ-κί, ἀ-νελ-θεῖν ἐν τῳ ταυ-ρῳ καὶ θα-να-τον ὑ-πο-μεῖ-ναι, καὶ ἐ-γεῖ-ραι τοὺς τε-θνε-ῶ-τας, τοὺς τε-θνε-ῶ-τας ἐν τῆ ἐν-δό-ξῳ Ἀ-να-στά-σει αύ-του αὐ-τοῦ. Ton Sinarkhon Logon Ton si-na-nar-chon Lo-gon Pa-tri kai Pnev-ma ti, ton ek Par-the-nou tech-then-da eis so-ti-ri-an i-mon An-ni-mni-so-men pi-sti kai pro-ski-niso-men (women) o-ti ni-dho-ki-se sar-ki a-nel-thein en to Strav-ro kai tha-na-ton i-po-mei-nai kai e-ghei-rai tous te-thne-o-tas tous te-thne-o-tas en ti en-dho-kso A-na-sta-sei av-tou af-tou Let Us the Faithful Tone 5, Plagal 1st Let us the faithful sing praise and bow down before the Word, who with the Father and Spirit has no beginning or end, of the Virgin, being born for our salvation's sake. For He ascended the Cross in the flesh of mortal man and suffered death by His own choosing. By His glorious Resurrection, those who died are also raised up with Him. 5

6 Αγγελικαὶ Δυνάμεις ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Β Α-μήν. Αγ--γε--λι--καὶ Δυ-νά-μεις ἐ-πὶ τὸ μνῆ-μά σου, καὶ οἱ φυ-λά-σσον-τες ἀ-πε--νε-κρώθη-σαν ἵ-σα-το Μα-ρί-ἐν τῶ τά-φω, ζη-τοῦ-σα τὸ ἅχ-ραν-τόν σου ῶ------μα. Ἐ-σκύ-λευ-σας τὀν Ἅ-δην, μὴ πει-ρασ-θεὶς ὑπ' αὐ-τοῦ ὑ-μήν-τη-σας τῆ Παρ-θέ-νῳ, δω-ρού-με-νος τήν ζω-ήν. Ὁ ἀ-να-στας ἐκ τῶν νε-κρῶν, Κύ-ρι-ε δό-ξα, δό-ξα---σι. APOLYTIKIONS Angelike Dynamis. Ang-ge-li--kai Dy-na-meis e-pi to mnima sou kai i fi-la-son-des a-pe--ne-kro-thi-san i-sa-to Ma-ri-en to ta-fo zi-tou-sa to ach-ran-don sou So----ma e-ski-lev-sas ton A-din, mi pei-ras-theis ip af-tou i-min-ti-sas ti Par-the-no, do-rou-me-nos tin zo-in O a-na-stas ek ton ne-kron Ky-ri-e do-ksa, do-ksa---si When the angelic powers Tone 6, Plagal 2nd When the angelic powers appeared before Your grave, the sooldiers guarding it took on the look of death, and standing at Your sepulcher was Mary, there seeking Your pure and spotless Body, Despoiling Hades' armor, you were not stained by his touch. You came forth to meet the Virgin, bestowing eternal life. And You are risen from the dead; glory to you, O Lord! 6

7 Κατέλυσας τῶ Σταυρῶ ΗΧΟ ΒΑΡΤ Ἀ-μήν Κα-τέ-λυ--σας τῶ ταυ--ρῶ σου τὸν Θά-να-τον ή νέ-ω ξας τῳ λῃ-στῆ τον Πα-ρά-δεισον τῶν Μυ-ρο-φό-ρων θρῆ-νον με-τέ-βαλες καὶ τοῖς σοῖς ἀ-πο-στό-λοις κη-ρύτ-τειν ἐ-πέ-τα-ξας ὄ-τι ἀ-νέ-στης, Χρι--τὲ ὁ Θε-ός πα-ρέ-χων τῶ Κό-σμῳ τὸ μέ-γα έ-λεος. Katelisas to Stavro Ka-te-li--sas to Stav--ro sou ton Thana-ton i ne-o sas to li-sti ton Pa-ra-dei-son ton My-ro-fo-ron thri-non me-te-va-les kai tois sois a-po-sto-lois ki-rit-tein e-pe-ta-ksas o-ti a-ne-stis Chris-te o The-os pa-re-chon to Ko-smo to me-ga e-le-os You Have By Your Cross 7th Tone Grave Mode O Lord, You have by Your Cross brought an end to death, and Paradise You have made open to the thief. You have transformed the laments of the myrrhbearers and sent forth your apostles, commanding that they proclaim that You are risen from death, O Christ our God, bestowing great mercy upon the universe. 7

8 Εξὔψους κατῆλθες ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ Δ Ἀ-μήν Εξ-ὔ-ψους κα-τῆλ-θες ὁ Εὔ-σπλα-χνος, τα-φἠν κα-τε-δέ-ξω τρι-ή-με-ρον, ἴ-να ἱ-μᾶς ἐ-λευ-θε-ρώ τῶν πα-θῶν. Ὴ Ζω-ὴ καὶ ὓ Ἀ-νά-στα-σις ἡ-μῶν Κύ-ρι-ε δό-ξα σοι Exipsous katilthes Ex-ipsous ka-til-thes o Ev-spla-knos ta-fin ka-te-de-kso tri-i-me-ron i-na i-mas e-lev-the-ro ton pa-thon. I Zo-i kai i A-na-sta-sis i-mon Ky-ri-e dho-ksa soi From on High You Descended 8th Tone Plagal 4th From on high you descended to set us free, delivering mankind from suffering. Merciful one, our Resurrection and our Life, who for us was buried three days in the tomb, glory to you, O Lord! 8

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent)

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent) Ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας (Ψάλλεται τό ἑσπέρας τῆς πρώτης Κυριακῆς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Anthologion, or Papadike [Chant Book, Musical Anthology] In Greek, manuscript on paper Probably Constantinople, c. 1815 AD

Anthologion, or Papadike [Chant Book, Musical Anthology] In Greek, manuscript on paper Probably Constantinople, c. 1815 AD Anthologion, or Papadike [Chant Book, Musical Anthology] In Greek, manuscript on paper Probably Constantinople, c. 1815 AD iii+162+iii folios on paper, modern foliation in pencil, lower outer corner, recto,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns

Chapter 12. Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns Chapter 12 Second Declension Feminine Nouns First Declension Masculine Nouns Indeclinable Nouns NOTE : This Chapter may be postponed until later in the course. 12.1 We have already met the largest groups

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum A Pagan And Esoteric Mythos While the title - Ιερός Λόγος - of the third tractate of the

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα