The Lamentations before the Holy Sepulcher From Holy Saturday Orthros English Translation by N. Takis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Lamentations before the Holy Sepulcher From Holy Saturday Orthros English Translation by N. Takis"

Transcript

1 The Lamentations before the Holy Sepulcher From Holy Saturday Orthros English Translation by N. Takis ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος Πλ. Α. 1. Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ, Κατετέθης, Χριστέ, καὶ ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν Σήν. 2. Ἡ Ζωὴ πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου τὸ βασίλειον λύεις δέ, καὶ τοῦ ᾍδου τοὺς νεκροὺς ἐξανιστᾷς. STASIS PROTI Ichos Pl. A. 1. I Zo-i en ta-fo, ka-te-te-this, Chris-te, ke an-ghe-lon stra-ti-e, e-xe-pli-ton-do, sing-ka-ta-va-sin dho-xa-zou-se tin Sin. 2. I Zo-i pos thni-skis; pos ke ta-fo i-kis; tou tha-na-tou to va-si-li-on li-is dhe, ke tou A-dhou tous ne-krous e-xa-ni-stas. FIRST STASIS Plagal First Tone 1. In a grave they laid You, yet, O Christ, You are Life, and the armies of the angels beheld amazed, giving glory that You chose to condescend. 2. How, O Life, do You die? How do You live entombed? For you slashed through all the bonds in the realm of death, and have raised the dead in Hades from their graves. 3. Μεγαλύνομέν Σε, Ἰησοῦ Βασιλεῦ, καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν καὶ τὰ Πάθη Σου, δι' ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς φθορᾶς. 3. Me-gha-li-no-men Se, I-i-sou Va-si-lef, ke ti-mo-men tin Ta-fin ke ta Pa-thi Sou, dhi on e-so-sas i-mas ek tis ftho-ras. 3. We, O Lord, exalt You, O Christ Jesus, our King, and we venerate Your Passion and burial through which You have brought redemption from our sins. 4. Μέτρα γῆς ὁ στήσας, ἐν σμικρῷ κατοικεῖς, Ἰησοῦ παμβασιλεῦ τάφῳ σήμερον, ἐκ μνημάτων τοὺς θανόντας ἀνιστῶν. 5. Ἰησοῦ Χριστέ μου, Βασιλεῦ τοῦ παντός, τί ζητῶν τοῖς ἐν τῷ Άδη ἐλήλυθας; ἢ τὸ γένος ἀπολῦσαι τῶν βροτῶν; 6. Ὁ εσπότης πάντων, καθορᾶται νεκρός, καὶ ἐν μνήματι καινῷ κατατίθεται, ὁ κενώσας τὰ μνημεῖα τῶν νεκρῶν. 7. Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ, Κατετέθης, Χριστέ, καὶ θανάτῳ Σου τὸν θάνατον ὤλεσας, καὶ ἐπήγασας τῷ Κόσμῳ, τὴν Ζωήν. 8. Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς, ὡς ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται, ὁ τὴν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός. 9. Ἰησοῦ γλυκύ μοι, καὶ Σωτήριον Φῶς, τάφῳ πῶς ἐν σκοτεινῷ κατακέκρυψαι; ὢ ἀφάτου, καὶ ἀρρήτου ἀνοχῆς! 10. Ἀπορεῖ καὶ φύσις, νοερὰ καὶ πληθύς, ἡ ἀσώματος Χριστὲ τὸ μυστήριον, τῆς ἀφράστου καὶ ἀρρήτου Σου ταφῆς. 11. Προσκυνῶ τὸ Πάθος, ἀνυμνῶ τὴν Ταφήν, μεγαλύνω Σου τὸ κράτος Φιλάνθρωπε, δι' ὧν λέλυμαι παθῶν φθοροποιῶν. 4. Me-tra yis o sti-sas, en smi-kro ka-ti-kis, I-i-sou, pam-va-si-lef, ta-fo si-me-ron, ek mni-ma-ton tous tha-non-das a-ni-ston. 5. I-i-sou Chri-ste mou, Va-si-lef tou pan-dos, ti zi-ton tis en to A-dhi e-li-li-thas; i to ye-nos a-po-li-se ton vro-ton. 6. O Dhe-spo-tis pan-don, ka-tho-ra-te ne-kros, ke en mni-ma-ti ke-no ka-ta-ti-the-te, o ke-no-sas ta mni-mi-a ton ne-kron. 7. I Zo-i en ta-fo, ka-te-te-this, Chri-ste, ke tha-na-to Sou ton tha-na-ton o-le-sas, ke e-pi-gha-sas to Koz-mo, tin zo-in. 8. O o-re-os kal-li, pa-ra pan-das vro-tous, os a-ni-dhe-os ne-kros ka-ta-fe-ne-te, o tin fi-sin o-ra-i-sas tou pan-dos. 9. I-i-sou gli-ki mi, ke So-ti-ri-on Fos, ta-fo pos en sko-ti-no ka-ta-ke-kri-pse; o a-fa-tou, ke ar-ri-tou a-no-chis! 10. A-po-ri ke fi-sis, no-e-ra ke pli-this, i a-so-ma-tos Chri-ste to mi-sti-ri-on, tis a-fra-stou ke ar-ri-tou Sou ta-fis. 11. Pro-ski-no to Pa-thos, a-ni-mno tin Ta-fin, me-gha-li-no Sou to kra-tos, Fi-lan-thro-pe, dhi on le-li-me pa-thon ftho-ro-pi-on. 4. You have set the measures of the earth, yet this day in a narrow tomb now dwell, Jesus, King of all, Who has raised those who were dead up from their tombs. 5. O my own Christ Jesus, You are King of the world. Why have You come down to Hades to seek the dead? Is it not to set the race of mortals free? 6. He Who is the Master of creation appears as a corpse and lies entombed in a fresh-hewn grave, though He emptied every gravesite of its dead. 7. In a grave they laid You, yet, O Christ, You are Life. By Your death You have abolished the realm of death, and upon the world have poured down streams of Life. 8. Fairer in His beauty, than all creatures on earth, He is seen now lying lifeless, His beauty gone, yet all beauty in creation springs from Him. 9. O my own sweet Jesus, Saving Light of the world, can the darkness of the grave hide Your Light within? Neither thought nor word can say what You have borne! 10. Neither Nature s reason, nor the angels, O Christ, grasp the mystery enfolding Your burial, beyond all our understanding and all words. 11. I revere Your passion Your entombment I praise, and I magnify Your might, Loving Friend of man; they have ransomed me from passions that corrupt. Copyright 2011 by Nancy Chalker Takis 1

2 12. Ἡ Ἀμνὰς τὸν Ἄρνα, βλέπουσα ἐν σφαγῇ, ταῖς αἰκίσι βαλλομένη ἠλάλαζε, συγκινοῦσα καὶ τὸ ποίμνιον βοᾶν. 13. Οἴμοι Φῶς τοῦ Κόσμου! οἴμοι Φῶς τὸ ἐμόν! Ἰησοῦ μου ποθεινότατε ἔκραζεν, ἡ Παρθένος θρηνῳδοῦσα γοερῶς. 14. Ὦ Θεὲ καὶ Λόγε, ὦ χαρὰ ἡ ἐμή, πῶς ἐνέγκω σου ταφὴν τὴν τριήμερον, νῦν σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα μητρικῶς. 15. Τίς μοι δώσει ὕδωρ, καὶ δακρύων πηγάς, ἡ Θεόνυμφος Παρθένος ἐκραύγαζεν, ἵνα κλαύσω τὸν γλυκύν μου Ἰησοῦν; όξα Πατρὶ καὶ Υίῶ καὶ Αγίῳ Πνεύματι, 16. Ἀνυμνοῦμεν Λόγε, Σὲ τὸν πάντων Θεόν, σὺν Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Σου Πνεύματι, καὶ δοξάζομεν τὴν θείαν Σου Ταφήν. Καὶ νῦν καὶ άεἲ, καὶ εὶς τοὺς αίῶνας τῶν αίώνων. Άμήν. 17. Μακαρίζομέν Σε, Θεοτόκε Άγνή, καὶ τιμῶμεν τὴν Ταφὴν τὴν τριήμερον, τοῦ Υἱοῦ Σου καὶ Θεοῦ ἡμῶν πιστῶς. 18. Ἡ Ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν Σήν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφὐλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ Σῇ Χάριτι. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ένδόξου, εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθἐνου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεὐσαντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ὑμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κὐριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ηὐλόγηταί Σου τὸ Ὄνομα καὶ δεδόξασταί Σου ἡ Βασιλεία, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀμήν. 12. I Am-nas ton Ar-na, vle-pous-sa en sfa-ghni, tes e-ki-si val-lo-me-ni i-la-la-ze, sing-ki-nou-sa ke to pi-mni-on vo-an. 13. I-mi Fos tou Koz-mou! i-mi Fos to e-mon! I-i-sou mou po-thi-no-ta-te e-kra-zen, i Par-the-nos thri-no-dhou-sa gho-e-ros. 14. O The-e ke Lo-ghe, o cha-ra i e-mi, pos e-ne-gko sou ta-fin tin tri-i-me-ron, nin spa-ra-to-me ta splach-na mi-tri-kos. 15. Tis mi dho-si i-dhor ke dha-kri-on pi-ghas, i The-o-nim-fos Par-the-nos e-krav-gha-zen, i-na klaf-so ton ghli-kin mou I-i-soun; Dho-xa Pa-tri ke Yi-o ke A-ghi-o Pnev-ma-ti, 16. A-ni-mnou-men Lo-ghe, Se ton pan-don The-on, sin Pa-tri ke to A-yi-o Sou Pnev-ma-ti, ke dho-xa-zo-men tin thi-an Sou ta-fin. Ke nin ke a-i, ke is tous e-o-nas ton e-o-non. A-min. 17. Ma-ka-ri-zo-men Se, The-o-to-ke Agh-ni, ke ti-mo-men tin ta-fin tin tri-i-me-ron, tou I-ou Sou ke The-ou i-mon pi-stos. 18. I Zo-i en ta-fo ka-te-te-this, Chri-ste, ke an-ghel-lon stra-ti-e, e-xe-pli-ton-do, sing-ka-ta-va-sin dho-xa-zou-se tin Sin. IEREFS: Éti ke éti en iríni tou Kyríou dheithómen. IEREFS: Andilavoú, sóson, eléison, ke dhiafílaxon imás o Theós ti Si Cháriti. IEREFS: Tis Panaghías, achrándou, iperevloghiménis, endhóxou, Dhespínis imón Theotókou ke aiparthénou Marías, metá pándon ton Aghíon mnimonévsandes eaftoús ke allílous ke pasán tin zoín imón, Christó to Theó parathómetha. LAOS: Si Kýrie. IEREFS: Óti iilóghite Sou to Ónoma ke dhedhóxaste Sou i Vasilía, tou Patrós ke tou Iioú, ke tou Aghíou Pnévmatos, nin ke aí, ke is tous eónas ton eónon. LAOS: Amín When Your mother saw you brought to slaughter, O Lamb, she was stabbed with painful torment; her anguished sobs called the flock to join her bitter cries of grief. 13. Woe is me! the Virgin mourned through heart-breaking sobs. You are, Jesus, my most precious, beloved Son! Gone is my light, and the Light of all the world! 14. God and Word eternal, O my Gladness and Joy! How shall I endure Your three days inside the tomb when my heart is breaking with a mother s grief? 15. Who will give me water, and a fountain of tears, cried the Virgin Bride of God in her deep despair, that in grief for my sweet Jesus I might weep? Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 16. We will sing Your praises, Word and God of all things, with Your Father and Your Holy Spirit You are praised, and we glorify Your burial divine. Both now and forever and unto the ages of ages. Amen. 17. You are known as blessed, Theotokos, most pure. With our faithful hearts we honor the burial suffered three days by your Son, Who is our God. 18. In a grave they laid You, yet, O Christ, You are Life, and the armies of the angels beheld amazed, giving glory that You chose to condescend. PRIEST: Again and again in peace, let us pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your Grace. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos, and ever-virgin Mary and all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. PEOPLE: To You, O Lord. PRIEST: For blessed is Your name and glorified is Your Kingdom, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. PEOPLE: Amen.

3 ΣΤΑΣΙΣ ΕΥΤΕΡΑ Ήχος Πλ. Α. 1. Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν Σε τὸν Ζωοδότην, τὸν Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 2. Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν Σε τὸν πάντων Κτίστην Σοῖς γὰρ παθήμασιν ἔχομεν, τὴν ἀπάθειαν ῥυσθέντες τῆς φθορᾶς. 3. Ἔφριξεν ἡ γῆ, καὶ ὁ ἥλιος Σῶτερ ἐκρύβη, Σοῦ τοῦ ἀνεσπέρου φέγγους Χριστέ, ἐν τω τάφῳ δύντος νῦν σωματικῶς. 4. Μόνη γυναικῶν, χωρὶς πόνον ἔτεκόν Σε Τέκνον, πόνους δὲ νῦν φέρω πάθει τῷ Σῷ, ἀφορήτους, ἀνεβόα ἡ Σεμνή. 5. Τέτρωμαι δεινῶς, καὶ σπαράττομαι τὰ σπλάγχνα Λόγε, βλέπουσα τὴν ἄδικόν σου σφαγήν, άναλόγιζεν ἡ Μήτηρ ἐν κλαυθμῷ. 6. Ὄμμα τὸ γλυκύ, καὶ τὰ χείλη Σου πῶς μύσω Λόγε; πῶς νεκροπρεπῶς δὲ κηδεύσω Σε; ἀνεβόα μετὰ φρίκης Ἰωσήφ. 7. Γῆ Σε Πλαστουργέ, ὑπὸ κόλπους δεξαμένη τρόμῳ, συσχεθεῖσα Σῶτερ τινάσσεται, ἀφυπνώσασα νεκροὺς τῷ τιναγμῷ. 8. Λίθος λαξευτός, τὸν ἀκρόγωνον καλύπτει λίθον, ἄνθρωπος θνητὸς δ' ὡς θνητὸν Θεόν, κατακρύπτει νῦν τῷ τάφῳ φρῖξον γῆ! 9. Ἴδε Μαθητήν, ὃν ἠγάπησας καὶ Σὴν Μητέρα, Τέκνον, καὶ φθογγὴν δὸς γλυκύτατον, δακρυχέουσα ἐβόα ἡ Ἁγνή. 10. Κάλλος, Λόγε, πρίν, οὐδὲ εἶδος ἐν τῷ πάσχειν ἔσχες, ἀλλ' ἐξαναστὰς ὑπερέλαμψας, καλλωπίσας τους βροτοὺς θείαις αὐγαῖς. 11. Ἥλιος ὁμοῦ, καὶ σελήνη σκοτισθέντες Σῶτερ, δούλους εὐνοοῦντας εἰκόνιζον, οἱ μελαίνας ἀμφιέννυνται στολάς. 12. Ἔφριξεν ἰδών, τὸ ἀόρατον Φῶς Σὲ, Χριστέ μου, μνήματι κρυπτόμενον ἄπνουν τε, καὶ ἐσκότασεν ὁ ἥλιος τὸ Φῶς. STASIS DHEFTERA Ichos Pl. A. 1. A-xi-on e-sti, me-gha-li-nin Se ton Zo-o-dho-tin, ton Stav-ro tas chi-ras ek-ti-nan-da, ke sin-dri-psan-da to kra-tos tou ech-thru. 2. A-xi-on e-sti, me-gha-li-nin Se ton pan-don Kti-stin. Sis ghar tis pa-thi-ma-sin e-cho-men, tin a-pa-thi-an ris-then-des tis ftho-ras. 3. E-fri-xen i yi, ke o i-li-os So-ter e-kri-vi, Sou tou a-ne-spe-rou fen-gous, Chri-ste, en to ta-fo dhin-dos nin so-ma-ti-kos. 4. Mo-ni yi-ne-kon, cho-ris po-non e-te-kon Se Tek-non, po-nous dhe nin fe-ro pa-thi to So,, a-fo-ri-tous a-ne-vo-a i Sem-ni. 5. Te-tro-me dhi-nos ke spa-rat-to-me ta splach-na, Lo-ghe, vle-pou-sa tin a-dhi-kon sou sfa-yin, a-na-lo-yi-zen i Mi-tir en klaf-thmo. 6. Om-ma to gli-ki, ke ta chi-li Sou pos mi-so Lo-ghe; pos ne-kro-pre-pos dhe ki-dhev-so Se; a-ne-vo-a me-ta fri-kis I-o-sif. 7. Yi Se, Pla-stour-ye, i-po kol-pous dhe-xa-me-ni, tro-mo sis-che-thi-sa, So-ter, ti-nas-se-te, a-fi-pno-sa-sa ne-krous to ti-nagh-mo. 8. Li-thos la-xef-tos ton a-kro-gho-non ka-li-pti li-thon, an-thro-pos thni-tos dh os thni-ton The-on, ka-ta-kri-pti nin to ta-fo fri-xon yi! 9. I-dhe Ma-thi-tin, on i-gha-pi-sas ke Sin Mi-te-ra, Tek-non ke fthong-ghin dhos gli-ki-ta-ton, dha-kri-che-ou-sa e-vo-a i Agh-ni. 10. Kal-los, Lo-ghe, prin, ou-dhe i-dhos en to pas-chin es-ches, all' e-xa-na-stas i-per-e-plam-psas, kal-lo-pi-sas tous vro-tous thi-es av-yes. 11. I-li-os o-mou ke se-li-ni sko-tis-then-des So-ter, dhou-lous ev-no-oun-das i-ko-ni-zon, i me-le-nas am-fi-en-nin-de sto-las. 12. E-fri-xen i-dhon, to a-o-ra-ton Fos Se, Chri-ste mou, mni-ma-ti kri-pto-me-non a-pnoun te, ke e-sko-ta-sen o i-li-os to Fos. SECOND STASIS Plagal First Tone 1. Truly it is right that we magnify You Who bestows Life, Who upon the Cross with Your outspread hands have defeated all the power of the foe. 2. Truly it is right that we magnify You, our Creator; through Your pain have we been released from pain, and from all corruption we have been set free 3. All the earth did shake and the sun concealed itself in darkness when they set Your body into the tomb, Christ, the Savior and the never-setting Sun. 4. Free from pain, my Child, I, alone among all women, bore you. said Your modest Mother with humble voice. Now Your passion brings more pain than I can bear. 5. Torn apart am I, and my womb, O Word, is wrenched within me as Your unjust slaughter assaults my eyes, cried the Mother to her Son through bitter tears. 6. Eyes that are so sweet, and Your lips, O Word, how shall I close them? Joseph cried appalled, trembling in dismay. How shall I entomb You as befits the dead? 7. Fearfully the earth took Your body in her bosom, Savior. Holding her Creator, she quaked in fear, and awakened those who lay dead in their tombs. 8. Stone that man has hewn now conceals the Stone of Life s Foundation; mortal men entomb God as mortal man, causing you O earth, to tremble in dismay! 9. Child of mine, behold Your belov d disciple and Your mother. Grant that I might hear Your sweet voice again! Your pure Mother called through flowing tears to You. 10. Suffering in pain, You, O Word, had neither form nor beauty, but by Your arising, Your beauty shines, and Your holy rays adorn all those on earth. 11. Sun and moon as one turned to darkness in their sorrow, Savior, and like faithful servants, they wore their grief, when they wrapped themselves in blackness like a shroud. 12. Struck with fear, the sun saw Your light invisible as You lay lifeless and concealed in the grave, my Christ, and it shuddered and relinquished its own light. 3

4 13. Ἔκλαιε πικρῶς, ἡ πανάμωμος Μήτηρ Σου, Λόγε, ὅτε ἐν τῷ τάφῳ ἑώρακε, Σὲ τὸν ἄφραστον καὶ ἄναρχον Θεόν. 14. Νέκρωσιν τὴν Σήν, ἡ Πανάφθορος Χριστέ Σου Μήτηρ, βλέπουσα πικρῶς Σοι ἐφθέγγετο. Μὴ βραδύνῃς ἡ Ζωὴ ἐν τοῖς νεκροῖς. 15. Ὕμνοις Σου Χριστέ, νῦν τὴν Σταύρωσιν καὶ τὴν Ταφήν τε, ἅπαντες πιστοὶ ἐκθειάζομεν, οἱ θανάτου λυτρωθέντες Σῇ ταφῇ. όξα Πατρὶ καὶ Υίῶ καὶ Αγίῳ Πνεύματι, 16. Ἄναρχε Θεέ, συναΐδιε Λόγε καὶ Πνεῦμα, σκῆπτρα τῶν Ἀνάκτων κραταίωσον, κατὰ πάσης πολεμίων προσβολῆς. Καὶ νῦν καὶ άεἲ, καὶ εὶς τοὺς αίῶνας τῶν αίώνων. Άμήν. 17. Τέξασα Ζωήν, Παναμώμητε Άγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, καὶ εἰρήνην ἐπιβράβευσον αὐτῆ. 18. Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν Σε τὸν Ζωοδότην, τὸν Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ. 13. E-kle-e pi-kros, i Pa-na-mo-mos Mi-tir Sou, Lo-ghe, o-te en to ta-fo e-o-ra-ke, Se ton a-fra-ston ke a-nar-chon The-on. 14. Ne-kro-sin tin Sin, i Pa-naf-tho-ros Chri-ste Sou Mi-tir, vle-pou-sa pi-kros Si ef-theng-ge-to. Mi vra-dhi-nis i Zo-i en tis ne-kris. 15. I-mnis Sou, Chri-ste, nin tin Stav-ro-sin ke tin Ta-fin te, a-pan-des pi-sti ek-thi-a-zo-men, i tha-na-tou li-tro-then-des Si ta-fi. Dho-xa Pa-tri ke Yi-o, ke A-ghi-o Pnev-ma-ti, 16. A-nar-che The-e, si-na-i-dhi-e Lo-ghe ke Pnev-ma, skip-tra ton a-nak-ton kra-te-o-son ka-ta pa-sis po-le-mi-on proz-vo-lis. Ke nin ke a-i ke is tous e-o-nas ton e-o-non. A-min. 17. Te-xa-sa Zo-in, Pa-na-mo-mi-te Agh-ni Par-the-ne, paf-son Ek-kli-si-as ta skan-dha-la, ke i-ri-nin e-pi-vra-vef-son af-ti. 18. A-xi-on e-sti, me-gha-li-nin Se ton Zo-o-dho-tin, ton Stav-ro tas chi-ras ek-ti-nan-da ke sin tri-psan-da to kra-tos tou ech-thru. 13. Weeping bitter tears, Your pure Mother mourned to see You lifeless lying in the tomb, yet You are, O Word, the ineffable and everlasting God. 14. Witness to Your death, through her bitter tears Your all-pure Mother weeping, cried aloud unto You, O Christ: Do not linger with the dead, for You are Life! 15. Singing hymns. O Christ, all the faithful now sound forth the praises of Your crucifixion and burial for by Your entombment we are freed from death. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 16. God beyond all time, with the Word and Spirit everlasting! strengthen every scepter, O righteous Lord, of the Orthodox against our every foe! Both now and forever, and unto the ages of ages. Amen. 17. Life was born of you who are holy and most pure, O Virgin. Grant your Church protection from all dissent and reward us with the blessing of your peace. 18. Truly it is right that we magnify You Who bestows Life, Who upon the Cross with Your outspread hands have defeated all the power of the foe. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφὐλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ Σῇ Χάριτι. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ένδόξου, εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθἐνου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεὐσαντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ὑμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κὐριε. ΙΕΡΕΥΣ: Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῶν Χερουβὶμ ἐποχούμενος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀμήν. IEREFS: Éti ke éti en iríni tou Kyríou dheithómen. IEREFS: Andilavoú, sóson, eléison, ke dhiafílaxon imás o Theós ti Si Cháriti. IEREFS: Tis Panaghías, achrándou, iperevloghiménis, endhóxou, Dhespínis imón Theotókou ke aiparthénou Marías, metá pándon ton Aghíon mnimonévsandes eaftoús ke allílous ke pasán tin zoín imón, Christó to Theó parathómetha. LAOS: Si Kýrie. IEREFS: Óti Ághios i o Theós imón, o épi Thrónou dhóxis ton Cheroubím epochoúmenos, ke Si tis dhóxan anapémbomen, sin to anárcho Sou Patrí ke to Panaghío ke Aghathó ke Zoopió Sou Pnévmati, nin ke aí, ke is tous eónas ton eónon. LAOS: Amín. PRIEST: Again and again in peace, let us pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your Grace. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos, and ever-virgin Mary and all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. PEOPLE: To You, O Lord PRIEST: For Holy are You, O God, Who is seated on the throne of glory of the Cherubim, and to You we ascribe glory; together with Your eternal Father, and Your All-Holy, Good and Life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. 4

5 ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ Ήχος Γ. 1. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου. 2. Καθελὼν τοῦ ξύλου, ὁ Ἀριμαθαίας, ἐν τάφῳ Σε κηδεύει. 3. Μυροφόροι ἦλθον, μύρα Σοι Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως. 4. εῦρο πᾶσα Κτίσις, ὕμνους ἐξοδίους, προσοίσωμεν τῷ Κτίστῃ. 5. Ὡς νεκρὸν τὸν ζῶντα, σὺν Μυροφόροις πάντες, μυρίσωμεν ἐμφρόνως. 6. Ἰωσὴφ τρισμάκαρ, κήδευσον τὸ Σῶμα, Χριστοῦ τοῦ Ζωοδότου. 7. Οὓς ἔθρεψε τὸ μάννα, ἐκίνησαν τὴν πτέρναν, κατὰ τοῦ Εὐεργέτου. 8. Ὢ τῆς παραφροσύνης, καὶ τῆς Χριστοκτονίας, τῆς τῶν Προφητοκτόνων! 9. Ὡς ἄφρων ὑπηρέτης, προδέδωκεν ὁ μύστης, τὴν ἄβυσσον σοφίας. 10. Τὸν ῥύστην ὁ πωλήσας, αἰχμάλωτος κατέστη, ὁ δόλιος Ἰούδας. 11. Ἰωσὴφ κηδεύει, σὺν τῷ Νικοδήμῳ, νεκροπρεπῶς τὸν Κτίστην. 12. Ὧ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ Σου τὸ κάλλος; STASIS TRITI Ichos Γ. 1. E ye-ne-e pa-se, im-non ti ta-fi Sou, pro-sfe-rou-si Chri-ste mou. 2. Ka-the-lon tou xi-lou, o A-ri-ma-thi-as, en ta-fo Se ki-dhe-vi. 3. Mi-ro-fo-ri il-thon, mi-ra Si, Chri-ste mou, ko-mi-zou-se pro-fro-nos. 4. Dhev-ro pa-sa Kti-sis, im-nous e-xo-dhi-ous, pro-si-so-men to Kti-sti. 5. Os ne-kron ton zon-da, sin Μi-ro-fo-ris pan-des, mi-ri-so-men em-fro-nos. 6. I-o-sif tris-ma-kar, ki-dhef-son to So-ma, Chri-stou tou Zo-o-dho-tou. 7. Ous e-thre-pse to man-na, e-ki-ni-san tin pter-nan, ka-ta tou Ev-er-ye-tou. 8. O tis pa-ra fro-si-nis, ke tis Chri-sto-kto-ni-as, tis ton Pro-fi-to-kto-non! 9. Os af-ron i-pi-re-tis, pro-dhe-dho-ken o mi-stis, tin a-vi-son so-fi-as. 10. Ton ri-stin o po-li-sas, ech-ma-lo-tos ka-te-sti, o dho-li-os I-ou-dhas. 11. I-o-sif ki-dhe-vi, sin to Ni-ko-dhi-mo, ne-kro-pre-pos ton Kti-stin. 12. O gli-ki mou e-ar, gli-ki-ta-ton mou Tek-non, pou e-dhi Sou to kal-los; THIRD STASIS Third Tone 1. Every generation offers adoration my Christ, at Your entombment. 2. The Arimathean from the Cross has brought You and in the tomb has laid You. 3. Anxiously the women carry myrrh and spices, my Christ, to lay before You. 4. Come with all creation, offering hymns of mourning to honor our Creator. 5. As women bearing myrrh did, let us in our awareness anoint as dead the Living. 6. Three-times blessed Joseph, you shall tend the Body of Christ, Who has bestowed Life. 7. Those He fed with manna have raised their heels to spurn Him from Whom all things are given. 8. Ignorance most foolish! Those who slew the prophets have come, O Christ, to slay You. 9. Mindless as a servant, he who learned the myst ries betrayed the Depths of Wisdom. 10. He who sold the Savior, Judas the Betrayer, has sold himself as captive. 11. With help from Nicodemos, Joseph tends the Body as does befit the Master. 12. You are my sweetest Springtime, My sweetest Son, I ask You, Where has Your beauty faded? 5

6 13. Θρῆνον συνεκίνει, ἡ Πάναγνός σου Μήτηρ, Σοῦ, Λόγε, νεκρωθέντος. 14. Θάνατον θανάτῳ, Σὺ θανατοῖς Θεέ μου, θείᾳ Σου δυναστείᾳ. 15. Πεπλάνηται ὁ πλάνος, ὁ πλανηθεὶς λυτροῦται, σοφίᾳ Σῇ Θεέ μου. 16. Υἱὲ Θεοῦ Παντάναξ, Θεέ μου πλαστουργέ μου, πῶς πάθος κατεδέξω; 17. Ἡ άμαλις τὸν Μόσχον, ἐν Ξύλῳ κρεμασθέντα, ἠλάλαζεν ὁρῶσα. 18. Ὦ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, γλυκύτατόν μου Τέκνον, πῶς τάφῳ νῦν καλύπτῃ; 19. οξάζω Σου Υἱέ μου, τὴν ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, ἧς χάριν ταῦτα πάσχεις. 20. Ἀνάστηθι οἰκτίρμον, ἡμᾶς ἐκ τῶν βαράθρων, ἐξανιστῶν τοῦ ᾍδου. 21. Ἀνάστα Ζωοδότα, ἡ Σὲ τεκοῦσα Μήτηρ, δακρυρροοῦσα λέγει. 22. Οὐράνιοι υνάμεις, ἐξέστησαν τῷ φόβῳ, νεκρὸν Σε καθορῶσαι. 23. Ἔρραναν τὸν τάφον, αἱ Μυροφόροι μύρα, λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι. (τρις) 24. Εἰρήνην Ἐκκλησία, λαῷ Σου σωτηρίαν, δώρησαι Σῇ Ἐγέρσει. όξα Πατρὶ καὶ Υίῶ καὶ Αγίῳ Πνεύματι, 13. Thri-non si-ne-ki-ni, i Pa-na-ghnos Sou Mi-tir, Sou, Lo-ghe, ne-kro-then-dos. 14. Tha-na-ton tha-na-to, Si tha-na-tis The-e mou, thi-a Sou dhi-na-sti-a. 15. Pe-pla-ni-te o pla-nos, o pla-ni-this li-trou-te, so-fi-a Si, The-e mou. 16. I-e, The-ou, Pan-da-nax, The-e mou plas-tour-ye mou, pos pa-thos ka-te-dhe-xo; 17. I Dha-ma-lis ton Mos-chon, en Xi-lo kre-mas-then-da, i-la-la-zen o-ro-sa. 18. O fos ton of-thal-mon mou, gli-ki-ta-ton mou Tek-non, pos ta-fo nin ka-li-pti; 19. Dho-xa-zo Sou, I-e mou, tin ak-ran ef-splach-ni-an, is cha-rin taf-ta pas-chis. 20. A-na-sti-thi I-ktir-mon, i-mas ek ton va-ra-thron, e-xa-ni-ston tou A-dhou. 21. A-na-sta Zo-o-dho-ta, i Se te-kou-sa Mi-tir, dha-kri-ro-ou-sa le-ghi. 22. Ou-ra-ni-e dhi-na-mis, e-xe-sti-san to fo-vo, ne-kron Se ka-tho-ro-se. 23. Er-a-nan ton ta-fon, e Mi-ro-fo-ri mi-ra, li-an pro-i el-thou-se. (3 times) 24. I-ri-nin Ek-kli-si-a, la-o Sou so-ti-ri-an, dho-ri-se Si E-yer-si. Dho-xa Pa-tri ke Yi-o ke A-ghi-o Pnev-ma-ti, 13. When she beheld You lifeless, O Word, Your all-pure Mother cried out in lamentation. 14. Death to Death You render, through Your divine dominion. My God, by Your own dying. 15. Foiled is the Deceiver; Redeemed is the deceived one, my God, by Your great wisdom. 16. My God and my Creator, the King of all, and God s Son, how have You borne Your Passion? 17. Beholding You suspended upon the tree, the Mother cried to her Calf in anguish. 18. My sweetest Son, most precious, the Light of mine eyes hidden! How can a tomb conceal You? 19. My Son, I offer glory for Your supreme compassion which causes You to suffer. 20. Arise, O Lord of Mercy, and with You, also raise us who linger deep in Hades. 21. Arise, You Who bestows Life! the Mother who has borne You through flowing tears entreats You. 22. The powers of the Heavens stood up in fear and wonder when they beheld You lifeless. 23. Early in the morning women bearing myrrh came to sprinkle You with spices. (3 times) 24. By Your Resurrection grant peace upon Your Churches and to Your flock salvation. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. 6

7 25. Ὦ Τριὰς, Θεέ μου, Πατὴρ, Υἱὸς, καὶ Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν Κόσμον. Καὶ νῦν καὶ άεἲ, καὶ εὶς τοὺς αίῶνας τῶν αίώνων. Άμήν. 26. Ἰδεῖν τὴν τοῦ Υἱοῦ Σου, Ἀνάστασιν Παρθένε, ἀξίωσον Σοὺς δούλους. 27. Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ Σου, προσφέρουσι Χριστέ μου. ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. ΙΕΡΕΥΣ: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ διαφὐλαξον ἡμᾶς ὁ Θεὸς τῇ Σῇ Χάριτι. 25. O Tri-as, The-e mou, Pa-tir, I-os, ke Pnev-ma, e-le-i-son ton Κoz-mon. Ke nin ke a-i ke is tous e-o-nas ton e-o-non. A-min 26. I-dhin tin tou I-ou Sou A-na-sta-sin, Par-the-ne, a-xi-o-son Sous dhou-lous. 27. E ye-ne-e pa-se im-non ti ta-fi Sou pros-fe-rou-si Chri-ste mou. IEREFS: Éti ke éti en iríni tou Kyríou dheithómen. IEREFS: Andilavoú, sóson, eléison, ke dhiafílaxon imás o Theós ti Si Cháriti. 25. My God, Who is three Persons, Father, Son, and Spirit, on all the world have mercy. Both now and forever, and unto the ages of ages. Amen. 26. Deem your servants worthy, O Virgin, to bear witness at your Son s Resurrection. 27. Every generation offers adoration my Christ, at Your entombment. PRIEST: Again and again in peace, let us pray to the Lord. PRIEST: Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by Your Grace. ΙΕΡΕΥΣ: Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ένδόξου, εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθἐνου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων μνημονεὐσαντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ὑμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. ΛΑΟΣ: Σοὶ Κὐριε. ΙΕΡΕΥΣ: Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλευς τῆς εἰρήνης καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν,, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΛΑΟΣ: Ἀμήν. IEREFS: Tis Panaghías, achrándou, iperevloghiménis, endhóxou, Dhespínis imón Theotókou ke aiparthénou Marías, metá pándon ton Aghíon mnimonévsandes eaftoús ke allílous ke pasán tin zoín imón, Christó to Theó parathómetha. LAOS: Si Kýrie. Si ghar I o Vasiléfs tis irínis ke Sotír ton psichón imón, Christé o Theós imón, ke Si dhóxan anapémbomen, sin to anárcho Sou Patrí ke to Panaghío ke Aghathó ke Zoopió Sou Pnévmati, nin ke aí, ke is tous eónas ton eónon. LAOS: Amín. PRIEST: Remembering our most holy, pure, blessed, and glorious Lady Theotokos, and ever-virgin Mary and all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. PEOPLE: To You, O Lord PRIEST: For You are the King of Peace and the Savior of our souls, O Christ our God, and to You we ascribe glory; together with Your eternal Father, and Your All-Holy, Good and Life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. PEOPLE: Amen. NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS Williamston, Michigan 7

ACCENTED MODERN ENGLISH VERSION FOR CHOIRS ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ. The Lamentations Before the Holy Sepulcher. From Holy Saturday Orthros. In Greek and English

ACCENTED MODERN ENGLISH VERSION FOR CHOIRS ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ. The Lamentations Before the Holy Sepulcher. From Holy Saturday Orthros. In Greek and English ACCENTED MODERN ENGLISH VERSION FOR CHOIRS ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ The Lamentations Before the Holy Sepulcher From Holy Saturday Orthros In Greek and English Modern English Translation by N. Takis Dedicated to His

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν. Σήμερα, Μ. Παρασκευή και περί ώρα 10:00 π.μ. τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός και η Αποκαθήλωσις. Πλήθος πιστών παρευρέθηκε και παρακολούθησε με κατάνυξη. Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες. Δείτε τα Εγκώμια.

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ. The Lamentations Before the Holy Sepulcher. New Byzantium PUBLICATIONS. From Holy Saturday Orthros. In Greek and English

ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ. The Lamentations Before the Holy Sepulcher. New Byzantium PUBLICATIONS. From Holy Saturday Orthros. In Greek and English ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ The Lamentations Before the Holy Sepulcher From Holy Saturday Orthros New Byzantium PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org takistan@yahoo.com The English translations have been arranged

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, April 12, 2015 Pascha Katavasias of Pascha Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

Τα Εγκώµια. Πρώτη, ευτέρα, Τρίτη Στάσις ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Τα Εγκώµια. Πρώτη, ευτέρα, Τρίτη Στάσις ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Τα Εγκώµια Πρώτη, ευτέρα, Τρίτη Στάσις ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν. Ἡ ζωὴ πῶς θνῄσκεις; πῶς καὶ τάφῳ οἰκεῖς; τοῦ θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Wednesday, May 14, 2014 Mid-Pentecost Katavasias of Mid-Pentecost Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone

John Chrysostom. The Divine Liturgy. of Our Father Among the Saints. In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom New Byzantium Publications Williamston, Michigan www.newbyz.org In Greek and English with Hymnal Plagal Fourth Tone 1082 999 1000 1081

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Saturday, April 4, 2015 Katavasias of Lazarus Saturday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2014 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, August 3, 2014 Grave Mode. Eothinon 8 Katavasias of Summer Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English

ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English ematins powered by AGES The Divine Liturgy Sunday, January 3, 2016 Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese of America HC Liturgical Texts

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα

HOLY WEEK - 2012. Matins of Holy Saturday. The Service of the Lamentations on Friday Evening. Texts in Greek & English

HOLY WEEK - 2012. Matins of Holy Saturday. The Service of the Lamentations on Friday Evening. Texts in Greek & English ematins+ HOLY WEEK - 2012 Matins of Holy Saturday The Service of the Lamentations on Friday Evening Texts in Greek & English The Web site can be found at this address: http://www.ematins.org/ Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins ThursdayThursday, May 29, 20142014 Ascension Katavasias of Pentecost II Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Vespers

The Service of Vespers ematins powered by AGES The Service of Vespers Holy Pascha 2015 - Easter Sunday The Agape Vespers Service Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Copyright 2013 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

The Lamentations/ Encomia for Holy and Great Saturday Matins (Friday Evening)

The Lamentations/ Encomia for Holy and Great Saturday Matins (Friday Evening) Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-l şi cu miresme, în mormânt nou îngropându-l, l-a pus. Când Te-ai pogorât la moarte, Cela ce eşti Viaţa cea fără-de-moarte,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

SAINT SOPHIA CATHEDRAL

SAINT SOPHIA CATHEDRAL SAINT SOPHIA CATHEDRAL VIGIL FOR THE HOLY RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τελουμένη ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀµήν. Funeral Service Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. CHOIR Amen.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, October 26, 2014 St. Demetrios Mode 3. Eothinon 9 Katavasias of Theotokos Texts in Greek and English The Web site can be found at this address: www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη,

1 Office of Music Arts. By This came about from the Lord, and abolished is wonderful in our eyes. (Psalm 117, 23) ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ Ήχος βαρύς αύτη, Ουάσιγκτον ΤΟ Ιερός της «ΘΕΟΣ του Καθεδρικός Περιφ. Θεού της Σοφίας Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Ήχος βαρύς ΚΥΡΙΟΣ» Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6

Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6 The Service of Matins Sunday, July 31, 2016 Mode pl. 1. Eothinon 6 ΧΟΡΟΣ Matins on Sunday, July 31 CHOIR Ἦχος πλ. αʹ. Mode pl. 1. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ήχος πλ. δ Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal

Prayers by Holy Cross Press. Hymns by Seraphim Dedes. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ. The Service of Betrothal ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΠΙ ΜΝΗΣΤΡΟΙΣ ἤτοι ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Μουσικών Τεχνών

Γραφείο Μουσικών Τεχνών ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» GOD IS THE LORD Ἦχος β Ψαλμός ριζ (117) Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Στίχος α. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the First Five Fridays of Lent NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org Small Compline Canon The Akathist Hymn 142 99 100 141 Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών

1 Office of Music Arts. Γραφείο Μουσικών Τεχνών Ουάσιγκτον Ιερός ΤΟ της «ΘΕΟΣ του Ήχος Καθεδρικός Περιφ. Θεού πλ. ΚΥΡΙΟΣ» της Σοφίας β Ναός Κολούμπια Greek Washington Orthodox Saint Sophia Cathedral D.C. Θεός ευλογημένος Κυρίου. Κύριος Ψαλμός και επέφανεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins ematins powered by AGES The Service of Matins Sunday, January 10, 2016 Grave Mode. Eothinon 10 Katavasias of Epiphany II Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2015 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE PLEASE PUT THIS COPY BACK IN THE BOX IN THE NARTHEX AS YOU LEAVE ( OR LEAVE IT IN THE PEW ). IF YOU WOULD LIKE A COPY, PLEASE SEE OUR WEBSITE AT www.stnickaa.org AND DOWNLOAD A COPY ON PDF. AKOLOUQEIA

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015

First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit February 28, 2015 First Saturday of the Fast Of the Miracle of Kollyva by Saint Theodore the Recruit Our Venerable Father and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Ο ρόλος της έγκαιρης έναρξης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς εμφυσήσεις και το βάθος των θωρακικών συμπιέσεων.

Διαβάστε περισσότερα

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening

The Orthros of Holy Wednesday. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας. The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C. Ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας The Orthros of Holy Wednesday The Bridegroom Service on Tuesday Evening Saint Sophia Washington, D.C.

Διαβάστε περισσότερα

The Service of Matins

The Service of Matins The Service of Matins Sunday, August 28, 2016 Mode 1. Eothinon 10 Katavasias of the Cross Matins on Sunday, August 28 ΧΟΡΟΣ CHOIR Ἦχος αʹ. Mode 1. Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν. Εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος

Διαβάστε περισσότερα

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English

Service of Matins. May 5, 2013. Pascha Resurrection Matins. Katavasias of Pascha. Texts in Greek & English Service of Matins May 5, 2013 Pascha Resurrection Matins Katavasias of Pascha Texts in Greek & English The Web site can be found at this address: http://www.ematins.org/ Copyright 2013 by Fr. Seraphim

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

EASTER SUNDAY - AGAPE VESPERS (AND ST. GEORGE) EASTER SUNDAY AGAPE VESPERS ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

EASTER SUNDAY - AGAPE VESPERS (AND ST. GEORGE) EASTER SUNDAY AGAPE VESPERS ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀμήν. EASTER SUNDAY AGAPE VESPERS Glory

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon

Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon Service of the Small Paraklesis Supplicatory Canon by Theosteriktos the Monk English Translation by Fr. N. M. Vaporis Canon, Kontakion, Megalynaria, and Exapostilaria texts by N. Takis. Other hymn texts

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Mary of Egypt April 21, Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...

Fifth Sunday of the Great Fast Sunday of Saint Mary of Egypt April 21, Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος... Matins 9 Ὄρθρος Hexapsalm. God is the Lord... Ὁ Ἑξάψαλµος, Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος...» Apolitikia and Theotokion Resurrection Apolitikion Ἀπολυτίκια καὶ Θεοτοκίον Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον Tone Plagal 1 Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΧΟΡΟΣ: Αμήν. Εν ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints

The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom For Sunday Worship In Modern English and Gree Harmonized Chant 1 Our Orthodox hymnology is a rich treasure which has yet to be fully discovered

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

THE SACRAMENT OF HOLY UNCTION ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. (The Faithful stand) (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται)

THE SACRAMENT OF HOLY UNCTION ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. (The Faithful stand) (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν). ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL On the day of the funeral the Priest escorts the body of the departed from the entrance of the church to the soleas, censing with the censer and chanting the: "Holy

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον

Διαβάστε περισσότερα