Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο»"

Transcript

1 Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο» ΔΛΠΗΓΑ ΣΟΚΜΑΚΗΓΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Θεσσαλονίκη 2013

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε Κψζηαο Νηίλαο & σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 απφ 30

3 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Τίηλορ Πξψηεο κέξεο ζην ζρνιείν Δημιοςπγόρ Διπίδα Σνθκαθίδνπ Διδακηικό ανηικείμενο Νενειιεληθή Γιψζζα (Πποηεινόμενη) Τάξη Α Γεκνηηθνχ Χπονολογία Οθηψβξηνο 2013 Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα Σν ζελάξην αθνξά ηηο πξψηεο κέξεο ησλ παηδηψλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν θαη, θαζψο απνβιέπεη ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε ην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο κέξνο ηεο εηζαγσγηθήο ελφηεηαο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ «Γιψζζα Α Γεκνηηθνχ» θαη σο ζπκπιήξσκα ησλ «Καζεκεξηλψλ κηθξψλ θεηκέλσλ» πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 6-7 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ («Γιψζζα Α Γεκνηηθνχ», Α ηεχρνο). Παξάιιεια, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ πξνζέγγηζε ησλ πξψησλ ελνηήησλ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο (1ε ελφηεηα Η ηάξη μος θαη 2ε ελφηεηα Το ζσολείο μος) ή θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο. Διαθεμαηικό Όρη ειίδα 3 απφ 30

4 Χπονική διάπκεια 8 δηδαθηηθέο ψξεο Χώπορ Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζρνιηθή βηβιηνζήθε, αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, αίζνπζα εθδειψζεσλ, απιή ζρνιείνπ, δηάδξνκνη θαη δηάθνξνη άιινη ρψξνη ηνπ ζρνιείνπ Δθηφο ζρνιείνπ: επίζθεςε ζην γεηηνληθφ λεπηαγσγείν Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή Σν γεγνλφο φηη ην ζελάξην αθνξά ηηο πξψηεο κέξεο ησλ λενεηζεξρφκελσλ καζεηψλ/ηξηψλ ζην «Γεκνηηθφ ρνιείν» πξνυπνζέηεη ηνλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ ησλ απαηηήζεσλ απέλαληί ηνπο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν αλίρλεπζεο ησλ γλψζεσλ, αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαη ηελ πξψηε γλσξηκία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ ηάμε. ην δηάζηεκα απηφ ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ πξψησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ηφζν ζηε ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ ηεο ηάμεο φζν θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο δξάζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνυπνζέηεη ηελ θαη αξρήλ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη αμηνπνίεζε ησλ γλψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Γηα ηελ ππνβνήζεζή ηνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζπλνδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο «παξάδεηγκα» γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ. Τπελζπκίδεηαη φηη θαηά ηε ρξνληθή «ζηηγκή» πνπ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ (αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο), νη απαηηήζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο δε ζα πξέπεη λα είλαη κεγάιεο. Αξθεί ε δηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνδφκεζε γλψζεο γηα ηνλ θφζκν, πνπ πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ειίδα 4 απφ 30

5 ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ηελ θαηαλφεζε, παξαγσγή θαη ρξήζε απιψλ θεηκέλσλ θαη ιέμεσλ. Ζ ρξήζε ηνπ Ζ/Τ απνηειεί κηα λέα δηάζηαζε ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ηνπ ζελαξίνπ, γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε θξνληίδα ζηελ πξψηε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηνπο λένπο γξακκαηηζκνχο, φπνπ ζε πξψην ζηάδην επηρεηξείηαη ε εμάζθεζή ηνπο ζηε ρξήζε ηνπ «πνληηθηνχ», ζηε κεηαθίλεζε ή ζηε δηαγξαθή εηθφλαο θαη πιαηζίνπ θεηκέλνπ, ζηελ πιεθηξνιφγεζε, ζην άλνηγκα θαη ηελ απνζήθεπζε αξρείνπ. ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξνπζηάδνληαη δξάζεηο πνπ εκπιέθνπλ ηα παηδηά ζηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε. Πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ελφο βηληενπξνβνιέα γηα ηε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα θαη έλαο Ζ/Τ γηα θάζε κηα νκάδα, αλ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε ηελ χπαξμε ελφο Ζ/Τ ζηελ ηάμε, φπνπ νη νκάδεο ζα εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν. Σν ίδην απνδεθηέο είλαη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, θαζψο ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ηνπο απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Εθαπμογή ζηην ηάξη Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι Το ζενάπιο ανηλεί Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε. Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ/ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ επηρεηξείηαη κηα πξψηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ «Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηνλ ρψξν, ηα πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ε θαιιηέξγεηα κηαο αίζζεζεο αζθάιεηαο θαη ε πξννδεπηηθή βίσζε ηεο αιιαγήο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ειίδα 5 απφ 30

6 ηελ ηαπηφρξνλε ζχγθξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη νηθείεο ζηα παηδηά απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην Νεπηαγσγείν. Δθηφο απφ ηε ζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ αλάκεζα ζην Νεπηαγσγείν θαη ην Γεκνηηθφ ζρνιείν, πξνσζείηαη ε πξνθνξηθή ηνπο έθθξαζε γχξσ απφ ηα άκεζα βηψκαηά ηνπο κε ηνλ ρψξν θαη ηα πξφζσπα ηνπ ζρνιείνπ ελψ ε επαθή ηνπο κε ηνλ γξαπηφ ιφγν επηρεηξείηαη λα γίλεη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο ηνπο ελεκεξφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο/θαηαιφγνπ πξαγκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο εηθφλσλ - θεηκέλσλ αιιά θαη ηεο ερεηηθήο απφδνζεο ησλ ιέμεσλ ζε έλα αξρείν παξνπζίαζεο αμηνπνηείηαη γηα ηε κχεζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηελ εηθφλα θαη ηε δπλακηθή ηεο. Σαπηφρξνλα, ην ίδην αξρείν παξνπζίαζεο απνηειεί αθνξκή γηα κηα πξψηε επαθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηα πξψηα ηνπο ζηάδηα ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο κέζν γξακκαηηζκνχ, σο εξγαιείν γηα αλάγλσζε, γξαθή θαη επηθνηλσλία. Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο Κάζε παηδί θαηά ηηο πξψηεο κέξεο εηζφδνπ ηνπ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν βξίζθεηαη ζηελ ηνκή ηεο κεηάβαζήο ηνπ απφ ηελ πξνζρνιηθή ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, βηψλνληαο έλα κεγάιν εχξνο πνιπεπίπεδσλ αιιαγψλ (Βξπληψηε 2008: 120). ηα πιαίζηα απηψλ ησλ αιιαγψλ ε κεηάβαζε δελ απνηειεί κηα απιή κεηαθίλεζε νχηε κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζηηγκηαίν γεγνλφο. Αληίζεηα, απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην κέρξη πξφηηλνο «παηδί ηνπ λεπηαγσγείνπ» παχεη λα αληηκεησπίδεηαη σο «παηδί πνπ παίδεη» θαη κεηαηξέπεηαη ζε εθπαηδεπφκελν άηνκν (Buchman ζην Woeffray 1996: 14). Παξάιιεια, ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ην παηδί αξρίδεη λα απνδέρεηαη ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηνλ ζπλεπαγφκελν απφ απηή ξφιν ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο (Βξπληψηε 2008: 120). Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ κεηάβαζεο απφ ην έλα πεξηβάιινλ αγσγήο ζην άιιν, απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, έγθεηηαη ζην γεγνλφο ειίδα 6 απφ 30

7 φηη κπνξεί λα απνηειέζεη «πξφγεπζε» κεηέπεηηα κεηαβάζεσλ θαη λα αζθήζεη θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ (Dunlop & Fabian 2002: 148), γηα απηφ θαη ε εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ κηαο «νκαιήο» κεηάβαζεο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Καηά ηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ κεηάβαζεο πξνσζνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε «ζπλέρεηαο» κεηαμχ λεπηαγσγείνπ θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ελ είδεη «ζθαισζηάο» ζα βνεζήζεη ηα κηθξά παηδηά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξφηαζε ηνπ ζελαξίνπ -ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο κπνξεί λα επεθηαζεί ρξνληθά ζε κεγάιν δηάζηεκα- επηρεηξεί θαηά ηηο πξψηεο κέξεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν λα ηα εμνηθεηψζεη κε ηνλ ρψξν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ, πξνθαιψληαο ηα λα αλαθεξζνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ίδηα βηψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρνιείν, απνθηψληαο ζηαδηαθά ηελ αίζζεζε φηη αλήθνπλ ζε απηφ. Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο γέθπξαο πνπ ζα ζπλδέεη ην «ζρνιείν» θαη ην «λεπηαγσγείν» αμηνπνηνχληαη ηφζν νη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο δχν ρψξνπο φζν θαη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο είλαη εμνηθεησκέλα ηα κηθξά παηδηά απφ ηε δσή ηνπο ζην λεπηαγσγείν. Μηα γλψξηκε πξαθηηθή πνπ θπξηαξρεί ζηνλ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ είλαη ε ρξήζε ησλ πηλάθσλ/θεηκέλσλ αλαθνξάο αιιά θαη ην παηρλίδη, ην νπνίν αλ αμηνπνηεζεί θαηάιιεια, κπνξεί λα απνθαιχςεη ηε δπλακηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ γξακκαηηζκφ (ηβξνπνχινπ & Υαηδεζαββίδεο 2004: 124). Σα ζηνηρεία απηά απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Παξάιιεια, αμηνπνηήζεθαλ πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ζην λεπηαγσγείν, φπσο είλαη «ε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ αλαδχνληαη κέζα ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε θαη ε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα νκηιία, αλάγλσζε θαη γξαθή» (Αλαγλσζηφπνπινο 2002: 25), αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ σο ηθαλψλ ρξεζηψλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ειίδα 7 απφ 30

8 γξαπηνχ ιφγνπ, «πξηλ αθφκε απφ ηελ επίζεκε ηππηθή δηδαζθαιία ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζεη ηελ αλαδπφκελε γλψζε ηνπο» (Κνπηζνπβάλνπ 2000: 16). Ζ αλάδπζε ηνπ γξακκαηηζκνχ, έλλνηα πνπ πξνέθπςε κε ηελ επηθξάηεζε ησλ γλσζηηθψλ ζεσξηψλ αιιά θαη σο απνηέιεζκα εξεπλψλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ άπνςε φηη «ηα λήπηα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη λνκίδνπκε» (Παπνχιηα-Σδειέπε 2001: 17), δίλεη λέα πξννπηηθή ηφζν ζηνλ ίδην ηνλ γξακκαηηζκφ φζν θαη ζηνλ ξφιν ηνπ παηδηνχ. Αληηκεησπίδεηαη πιένλ «σο ν δπλακηθφο, ελεξγεηηθφο νξγαλσηήο ησλ εκπεηξηψλ θαη ν λνεκαηνδφηεο ηνπο πνπ κε ηελ ελεξγεηηθή ηνπ δξάζε αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηνλ θφζκν γεληθά θαη ηνλ θφζκν ηνπ γξαπηνχ εηδηθά» (Παπνχιηα-Σδειέπε 2001: 19). Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ην κηθξφ παηδί δηακνξθψλεη θάπνηεο ηδέεο γηα ηε γξαθή θαη ηνλ γξαπηφ ιφγν πξηλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ηεο γξαθήο (Υαηδεζαββίδεο 2002: 137), γηα απηφ θαη ππάξρνπλ ζπρλά αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθέο απφςεηο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο «πξηλ ηα παηδηά κπνξέζνπλ λα δηαβάζνπλ ιέμεηο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν, ζπλήζσο είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίζνπλ πηλαθίδεο, ζήκαηα θαη άιιεο κνξθέο ιφγνπ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο» (Κνπηζνπξάθε 2001: 7), ζηνηρείν πνπ αμηνπνηείηαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ. Καηά ηελ εκπινθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ παξαθηλνχληαη λα αλαθεξζνχλ ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ θείκελα φπσο νη πηλαθίδεο πνπ ζπλαληψληαη ζε δηάθνξνπο ρψξνπο/θηίξηα θαη λα εληνπίζνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σέινο, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο ζρνιηθήο θαζεηίλαο παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζπκπιήξσζή ηεο - δξάζε ε νπνία ζπλνδεχεη ηνλ ξφιν ηνπ «καζεηή»/«καζήηξηαο» θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα ην ζρνιείν- εκπιέθνληάο ηνπο κέζα απφ έλαλ παηγληψδε ηξφπν ζηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο πξαγκάησλ, ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ ηα πνιπηξνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε ηεο πξνθνξηθήο ηνπο έθθξαζεο, ελψ παξάιιεια ε ειίδα 8 απφ 30

9 αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε ηνπο λένπο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (Υαηδεζαββίδεο 2003). Ζ εκπινθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ γξαπηφ ιφγν αθνινπζεί ηηο κεζνδνινγηθέο νδεγίεο (πηνζέηεζε ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ ηεο δηδαζθαιίαο ηεο αλάγλσζεο θαη γξαθήο, κε ηε ζχλζεζε ζηνηρείσλ ηεο αλαιπηηθήο κεζφδνπ, ηεο αλαδπφκελεο γξαθήο θαη ηεο νιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο) θαη πξαθηηθέο (ζπζρέηηζε πξνθνξηθνχ-γξαπηνχ ιφγνπ, απφδνζε λνήκαηνο ζε γξαπηά θείκελα, ζπκπιήξσζε ειιηπψλ θεηκέλσλ, αληηζηνίρηζε εηθφλσλ-θεηκέλσλ) ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ (Καξαληδφια θ.ά. 2010: 8-12). Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ πηλαθίδσλ, ησλ πξψησλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α ηάμεο, απηή επηρεηξείηαη αξρηθά κέζσ ηεο «αληηκεηψπηζεο ηεο γιψζζαο σο ζπλφινπ», ε νπνία έρεη ππνζηεξηρζεί φηη είλαη «πην απνηειεζκαηηθή κε αλαγλψζηεο πνπ αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ» (Κνπηζνπβάλνπ 2000: 55). Παξάιιεια, γίλεηαη πξνζπάζεηα νη κηθξνί καζεηέο/ηξηεο λα εκπιαθνχλ ζε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο σο κηαο κνξθήο επηθνηλσλίαο (θαζψο θαινχληαη λα «καληέςνπλ» ηη κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε κηα πηλαθίδα), ζηάδην πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην πξηλ ηελ πξνζπάζεηα γηα θαηάθηεζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο γξαπηήο γιψζζαο θαη ησλ κελπκάησλ ηεο (Κνπηζνπβάλνπ 2000: 55). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξψηα βήκαηα ζηελ αλάιπζε θάπνησλ ιέμεσλ (πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεξηερφκελν κηαο ζρνιηθήο θαζεηίλαο) γίλνληαη κε ηε κνξθή παηρληδηνχ θαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο. Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ Με ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο: ειίδα 9 απφ 30

10 Να επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζε κηθξά θείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (φπσο είλαη νη πηλαθίδεο) γλσξίδνληαο ηε ρξεζηηθή ηνπο αμία θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. Να αλαθεξζνχλ ζηε ρξήζε δηαθφξσλ θηηξίσλ ζπζρεηίδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηηο πηλαθίδεο πνπ ζπλαληψληαη ζε απηά. Να εμαζθήζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ αλάκεζα ζε πηλαθίδεο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ην «ζρνιείν» θαη ην «λεπηαγσγείν». Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ κηθξά θείκελα θαη εηθφλεο θαη λα απνθηήζνπλ επρέξεηα θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ ην έλα ζεκεησηηθφ ζχζηεκα ζην άιιν. Να αλαθεξζνχλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, εληάζζνληαο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Γνώζειρ για ηη γλώζζα Με ην ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο: Να γλσξίζνπλ απιά θεηκεληθά είδε (πηλαθίδεο θηηξίσλ κε θαηάιεμε «-είν», ηίηινη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, θαηάινγνο/ιίζηα αληηθεηκέλσλ). Να εκπινπηίζνπλ ελλνηνινγηθά θαη κνξθνινγηθά ην ιεμηιφγηφ ηνπο («αλαγλψξηζε» θαη εληνπηζκφο ησλ ιέμεσλ «ζρνιείν» θαη «λεπηαγσγείν» ζε κηθξά θείκελα). Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη θαη ν πξνθνξηθφο ιφγνο απνηειεί θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχδεπμε κε εθδνρέο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ (έληππνπ θαη πνιπηξνπηθνχ). Να εμαζθεζνχλ ζηνλ ρσξηζκφ ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο θαη ζηε ζχλζεζε ιέμεσλ. ειίδα 10 απφ 30

11 Γπαμμαηιζμοί Να γλσξίζνπλ δηαηζζεηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ελφο αξρείνπ παξνπζίαζεο (PowerPoint) γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ έλα ζέκα. Να γλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εηθφλαο ζε πνιπηξνπηθά θείκελα. Να εμνηθεησζνχλ κε βαζηθέο εληνιέο επεμεξγαζίαο απιψλ ινγηζκηθψλ, φπσο είλαη ε κεηαθίλεζε κε drag & drop, ε δηαγξαθή ιέμεο θαη εηθφλαο, ε αλαίξεζε κηαο εληνιήο, ην άλνηγκα θαη ε απνζήθεπζε ελφο αξρείνπ, ε ελαιιαγή πξνβνιήο παξνπζίαζεο/πξνβνιήο ζρεδίαζεο. Να κπεζνχλ ζε πξαθηηθέο νπηηθνχ θαη θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ, αληιψληαο θαη ζπγθξίλνληαο πιεξνθνξίεο απφ εηθφλεο θαη θείκελα. Να εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (ζπλδπαζκφο ιέμεσλ κε αληίζηνηρεο εηθφλεο ή ήρν). Να γλσξίζνπλ ηε ρξεζηηθή αμία ηεο ςεθηαθήο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ κηθξνθψλνπ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ηνπο (αξρείσλ θσηνγξαθηψλ θαη ήρνπ). Διδακηικέρ ππακηικέρ Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ πξνβιέπεηαη ε ζηαδηαθή πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο γηα ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Πξνεγείηαη, αξρηθά, ε ζπδήηεζε ζηα πιαίζηα ηεο νινκέιεηαο φπνπ ηα παηδηά παξαθηλνχληαη λα ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. ηελ εμέιημε ηνπ ζελαξίνπ δηακνξθψλνληαη νκάδεο -ζε κηα ηάμε 24 καζεηψλ/ηξηψλ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία 6 νκάδσλ- φπνπ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζα αμηνπνηεζεί απφ θάζε παηδί μερσξηζηά σο πξντφλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, νη δηδαθηηθέο επηινγέο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο πάλσ ζε ήδε γλσζηέο έλλνηεο θαη θαηαζηάζεηο. Ζ δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ ειίδα 11 απφ 30

12 ελεξγνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα αιιά θαη ελέξγεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ ηα δηθά ηνπο λνήκαηα φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο εηθφλσλ/ιέμεσλ. Οη καζεηέο/ηξηεο ζπλεξγάδνληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο/ηξηέο ηνπο, ελψ αλαιακβάλνπλ σο πξνζσπηθή ηνπο ππνρξέσζε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο. Γηα απηφ θαη παξαθηλνχληαη λα βνεζνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζηεξίδνληαο φρη κφλν ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο αιιά θαη ηηο ππφινηπεο νκάδεο ηεο ηάμεο. Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Αθεηηπία Αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ κπνξεί λα δνζεί κε ηελ παξαηήξεζε ησλ «Καζεκεξηλψλ κηθξψλ θεηκέλσλ» πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζειίδεο 6-7 ηνπ Σεηξαδίνπ Δξγαζηψλ («Γιψζζα Α Γεκνηηθνχ», α ηεχρνο), ηα νπνία κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ κε ηελ αμηνπνίεζε εηθφλσλ πνπ δίλνληαη ζην ζελάξην (ή πνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ αληίζηνηρεο εηθφλεο πνπ είλαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο) θαη αθνξνχλ ηελ χπαξμε πηλαθίδσλ ζε θηίξηα, φπσο είλαη έλα λεπηαγσγείν θαη έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ επίζθεςε ζην γεηηνληθφ λεπηαγσγείν αιιά θαη ε θσηνγξάθηζε δηαθφξσλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο Α ηάμεο κπνξεί λα πξνζθέξεη άθζνλν πιηθφ γηα ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δχν ρψξσλ αιιά θαη ηε ζέζε θαη ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε απηνχο, έρνληαο σο ζηφρν ηε ζηαδηαθή γλσξηκία, εμνηθείσζε θαη πξνζαξκνγή ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο Ζ δσή ζην ζρνιείν θαη ε έληαμε ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα ζέκα πνπ επαλαιακβάλεηαη ηφζν απφ κάζεκα ζε κάζεκα φζν θαη απφ ηάμε ζε ηάμε. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ πνπ βηψλνπλ ηε κεηάβαζή ηνπο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε ζρεηηθή ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξεί λα ειίδα 12 απφ 30

13 απνηειέζεη κηα πξφηαζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ε νπνία, φπσο είρε επηζεκαλζεί γηα ηα λέα βηβιία ησλ Γ.Δ.Π.Π.., απνπζηάδεη απφ ηα εγρεηξίδηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (Μπαγάθεο θ.ά. 2006: 11). Παξάιιεια, ε ζρεηηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κέζα ζε κηα ζρνιηθή ηάμε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνθάιπςε ηνπ αξλεηηθνχ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλεηαη ε κεηάβαζε απφ νξηζκέλα παηδηά θαη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ δπζθνιηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κεζνδνινγηθή πξφηαζε ηνπ ζελαξίνπ κε ηε ζχλδεζε πξαθηηθψλ ηνπ λεπηαγσγείνπ κε απηέο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γιψζζαο γηα ηελ Α ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο «γέθπξαο» αλάκεζα ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ε νπνία απνηειεί δεηνχκελν ζηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ αγσγήο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ πξνηείλεηαη ε επαθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε θεηκεληθά είδε (πηλαθίδεο, ηίηινη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ, θαηάινγσλ αληηθεηκέλσλ), ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ εηζεγείηαη θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Σφζν ε αξρηθή ζπδήηεζε ζηελ ηάμε φζν θαη ην παηρλίδη ηεο αληηζηνίρηζεο εηθφλσλ/ιέμεσλ βαζίζηεθε ζηελ αλαδήηεζε πιηθνχ απφ ην δηαδίθηπν αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηελ ηάμε. Σα ίδηα εξγαιεία (ζπλδπαζκφο εηθφλαο/θεηκέλνπ ζε αξρείν παξνπζίαζεο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θεηκέλσλ/θαηαιφγνπ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο (κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ην ινγηζκηθφ παξνπζίαζεο PowerPoint θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηηο εληνιέο απνζήθεπζεο, αλαίξεζεο, κεηαθίλεζεο ή δηαγξαθήο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ). Δπηπιένλ, νη ΣΠΔ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ (είηε κε ηε ρξήζε ηνπ εθηππσηή θαη ηε δηαλνκή ησλ θεηκέλσλ/θαηαιφγσλ, είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ αλάδεημε ησλ παξαγφκελσλ έξγσλ ηεο ηάμεο). ειίδα 13 απφ 30

14 Κείμενα Δικόνερ Πηλαθίδεο θηηξίσλ: εηθφλα πηλαθίδαο 29νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Παηξψλ, εηθφλα πηλαθίδαο 1νπ Νεπηαγσγείνπ Νάμνπ, εηθφλα ηαρπδξνκηθνχ θαηαζηήκαηνο, εηθφλα θαξκαθείνπ, εηθφλα λνζνθνκείνπ, εηθφλα Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Κνπηζειηνχ, εηθφλα Γεκαξρείνπ Παιιήλεο Δηθφλεο εμψθπιισλ βηβιίσλ: «Πάθη πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», «Νηφξα πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», «Μαπξνχια πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», «Πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», «Έλαο αξθνχδνο ζην ζρνιείν», «Αρ, απηή ε πξψηε κέξα ζην ζρνιείν!». Δηθφλεο αγηαζκνχ ζε Γεκνηηθφ ρνιείν θαη Νεπηαγσγείν Δηθφλα εζσηεξηθνχ ρψξνπ Νεπηαγσγείνπ Δηθφλεο δηαθαλεηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. Γηαθήκηζε θαζεηίλαο ζην δηαδίθηπν. Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ παξνπζίαζεο γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο (εχξεζε θαη ρξήζε εηθφλσλ): γηα ςαιίδη, καξθαδφξνπο, μπινκπνγηέο, ζβήζηξα, μχζηξα, θφιια, ράξαθαο,, κνιχβη, πηάηα, πνηήξηα, αιάηη, πνηήξηα θαη ςσκί. Βίνηεο «Ο Φξνπ Φξνπ ζην ζρνιείν», επεηζφδην ηεο παηδηθήο ζεηξάο Φπος Φπος ζε ειιεληθή κεηαγιψηηηζε(κέρξη ην 06:00) Διδακηική ποπεία/ζηάδια/θάζειρ 1ο διδακηικό δίωπο Με ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θσηνγξαθίεο κε εηθφλεο δηαθφξσλ θηηξίσλ (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν παξνπζίαζεο «PAROUSIASH_1A»). Αλάκεζα ζε απηά ηα θηίξηα επηιέγνληαη γηα παξνπζίαζε ηφζν ην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνχλ ειίδα 14 απφ 30

15 νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο φζν θαη ην λεπηαγσγείν απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, αλαδεηνχληαη εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν, φπσο απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ ζπλνδεχεη ην ζελάξην. ην αξρείν παξνπζίαζεο θάζε εηθφλα δίλεηαη ζε μερσξηζηή δηαθάλεηα. ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο νη καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη λα ζρνιηάζνπλ θάζε κηα εηθφλα μερσξηζηά θαη λα αλαθεξζνχλ ζηνπο δείθηεο (ε χπαξμε δσγξαθηψλ θαη ε πηλαθίδα ζην λεπηαγσγείν, ε ηνπνζέηεζε ησλ θίηξηλσλ ηαρπδξνκηθψλ θνπηηψλ έμσ απφ ην θαηάζηεκα ηνπ ηαρπδξνκείνπ, ην ζχκβνιν ηνπ ζηαπξνχ γηα ην θαξκαθείν θαη ην λνζνθνκείν αληίζηνηρα) πνπ ηνπο παξαπέκπνπλ ζηελ νλνκαζία θάζε θηηξίνπ. ειίδα 15 απφ 30

16 Ζ ζχγθξηζε πηλαθίδσλ/επηγξαθψλ δηαθφξσλ θηηξίσλ, αλάκεζά ηνπο θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ αιιά θαη λεπηαγσγείσλ, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ πξνθνξηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ. Ηδηαίηεξε κλεία ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζηηο πηλαθίδεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ. Σα παξαδείγκαηα πνπ δίλνληαη ζην αξρείν παξνπζίαζεο είλαη ελδεηθηηθά φζνλ αθνξά ζηελ αμηνπνίεζε παξφκνησλ πηλαθίδσλ, γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε ε νινκέιεηα ηεο ηάμεο λα ζρνιηάζεη ηηο ιέμεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν θαη ην λεπηαγσγείν αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιέμεσλ απηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο. Ζ χπαξμε πιαηζίσλ θεηκέλνπ κε ρξνληζκφ θίλεζεο έρεη πξνβιεθζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αξρείνπ παξνπζίαζεο, ψζηε ν ζρνιηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ λα νδεγήζεη θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ιέμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην «δεκνηηθφ ζρνιείν» θαη «λεπηαγσγείν» αληίζηνηρα. Με ηνλ ίδην ζηφρν -ηνλ εληνπηζκφ θαη αλαγλψξηζε ησλ ιέμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην «δεκνηηθφ ζρνιείν» θαη ην «λεπηαγσγείν»- κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη εμψθπιια βηβιίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «πξψηε κέξα ζην ζρνιείν», ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαθάλεηεο κηαο επφκελεο παξνπζίαζεο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν «PAROUSIASH_1b»). ειίδα 16 απφ 30

17 ηε θάζε απηή ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ιεηηνπξγεί σο «πξφηππν αλαγλψζηε» (Καξάληδνια θ.ά. 2006: 9) θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ ηίηισλ ησλ παξαπάλσ πξνηεηλφκελσλ ινγνηερληθψλ βηβιίσλ (γηα ηα νπνία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπο κε παξφκνηνπο ηίηινπο απφ ηε κεγάιε πνηθηιία αληίζηνηρσλ βηβιίσλ) ελψ ηα πιαίζηα θεηκέλνπ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηεο δηαθάλεηαο έρνπλ ζθνπφ λα επηθεληξψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ζηε ιέμε «ζρνιείν», ηελ απνπζία ηεο νπνίαο θαινχληαη λα εληνπίζνπλ θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθάζηνηε ειίδα 17 απφ 30

18 ειιηπή ηίηινπ. Έρεη πξνβιεθζεί ε χπαξμε ελφο βηβιίνπ γηα θάζε κηα απφ ηηο έμη νκάδεο ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ λα αλαιάβνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηεο ιέμεο «ζρνιείν» -αληηπαξαβάιινληάο ηε κε ηε ιέμε «λεπηαγσγείν»- θαη ηε κεηαθίλεζε ηνπ πιαηζίνπ θεηκέλνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηίηινπ. Ζ πξφθιεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αλαθεξζνχλ ζε πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δσή ηνπο ζην λεπηαγσγείν αιιά θαη ηηο λέεο εκπεηξίεο ζηνλ ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ δηαθαλεηψλ ελφο αθφκε αξρείνπ παξνπζίαζεο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν «PAROUSIASH_1g») νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο/ζηηγκηφηππα απφ ηνλ Αγηαζκφ ζε ζρνιεία αιιά θαη ζε λεπηαγσγεία (ελδεηθηηθά δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο απφ ην δηαδίθηπν αιιά πξνηείλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε εηθφλεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν θαη ην λεπηαγσγείν πνπ έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο). ηε θάζε απηή νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο θαινχληαη λα αλαθεξζνχλ ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ παξαπέκπνπλ απηέο νη πξψηεο εηθφλεο (αγηαζκφο ζε δεκνηηθφ ζρνιείν θαη λεπηαγσγείν αληίζηνηρα) πξνζδηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ρψξνπο πνπ απηέο πθίζηαληαη (ε πξψηε γίλεηαη ζε δεκνηηθφ ζρνιείν: «θαίλεηαη» απφ ην θηίξην, ηα παηδηά θξαηνχλ ηζάληεο... ελψ ε δεχηεξε γίλεηαη ζε λεπηαγσγείν: «θαίλεηαη» απφ ηηο εηθφλεο ζηνπο ηνίρνπο, απφ ηελ ειηθία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ). Οη επφκελεο εηθφλεο ησλ δηαθαλεηψλ παξαπέκπνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ αληίζηνηρα, νη νπνίεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αληηθαηαζηαζνχλ -ζε πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη εθηθηφ- απφ ηηο ειίδα 18 απφ 30

19 θσηνγξαθίεο ηνπ ρψξνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηνχλ αιιά θαη ηνπ λεπηαγσγείνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην αξρείν παξνπζίαζεο επηιέρζεθε κε ζηφρν ηελ παξαθίλεζε ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαπίζησζε θαη ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ ζηελ νξγάλσζε θαη δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ. Σν ίδην αξρείν παξνπζίαζεο δηαηίζεηαη απνζεθεπκέλν ζηνπο Ζ/Τ ησλ νκάδσλ, έηζη ψζηε νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ ησλ εηθφλσλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζή ηνπο ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ ηεο νκάδαο ηνπο. ηελ ηειεπηαία δηαθάλεηα πξνβάιινληαη δχν απφ ηηο εηθφλεο πνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο, ελφο «ζρνιείνπ» θαη ελφο «λεπηαγσγείνπ» θαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο θαινχληαη λα κεηαθηλήζνπλ ηα πιαίζηα θεηκέλνπ, πνπ δίλνληαη ζηε δηαθάλεηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα αληηζηνηρήζνπλ κε ηηο θαηάιιειεο εηθφλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά παίξλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κηαο δηαθάλεηαο, ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε επθαηξία γηα ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ ζρεηηθνχ αξρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ε δηθή ηνπο ζπκβνιή/ζπκκεηνρή ζηε ρξήζε ηεο παξνπζίαζεο. ηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο θάζε νκάδαο ππάξρνπλ δχν πιαίζηα θεηκέλνπ γηα θάζε εηθφλα, ηα νπνία απνδίδνπλ ηε γξαθή ηεο ιέμεο «ρνιείν» θαη «Νεπηαγσγείν» ζε δχν κνξθέο (πεδά θαη θεθαιαία). ειίδα 19 απφ 30

20 Οη καζεηέο/ηξηεο παξαθηλνχληαη λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο δχν κνξθέο ελψ ηελ άιιε λα ηε δηαγξάςνπλ, καζαίλνληαο ζηελ πξάμε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ ηεο δηαγξαθήο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε γξαπηή έθθξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ην ίδην ζέκα κπνξεί λα πξνθιεζεί κε ηελ παξαθίλεζή ηνπο λα δσγξαθίζνπλ κηα εηθφλα γηα ην λεπηαγσγείν ζε αληηδηαζηνιή κε αληίζηνηρή ηεο γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Έηζη, κέζα απφ ηελ εηθαζηηθή ηνπο έθθξαζε θαινχληαη λα απνηππψζνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ έρνπλ εληνπίζεη αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ρψξνπο. ην θχιιν «εξγαζίαο» πνπ ζα κνηξαζηεί, ζα παξαθηλεζνχλ λα πξαγκαηεπηνχλ θάπνηεο απφ ηηο νκνηφηεηεο (ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αίζνπζεο, ηνπαιέηεο...) ή ηηο δηαθνξέο (κηα λεπηαγσγφο, πνιινί δάζθαινη, ςειφ θηίξην, κεγάιε απιή, δηαθνξεηηθή δηαξξχζκηζε ηεο αίζνπζαο, χπαξμε θνπδνπληνχ) πνπ έρνπλ εληνπίζεη αλάκεζα ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν. ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο πξνηείλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία λα θηάζεη ζηα ρέξηα ησλ νηθείσλ ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φπνπ, παξάιιεια κε ηηο εηθφλεο πνπ νη ίδηνη/ηεο ζα δσγξαθίζνπλ, ζα έρνπλ θαηαγξάςεη πάλσ απφ απηέο δχν απφ ηηο ιέμεηο πνπ πξαγκαηεχηεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε, «λεπηαγσγείν» θαη «ζρνιείν», ελψ ε εθπαηδεπηηθφο, έρνληαο ηνλ ξφιν ηνπ γξακκαηέα ζα κπνξνχζε λα θαηαγξάςεη θάπνηεο απφ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηνλ ζρνιηαζκφ ηεο δσγξαθηάο ηνπο. 2ο διδακηικό δίωπο ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα, πξνβάιινληαη ζηηγκηφηππα απφ έλα βίληεν κηαο παιηάο παηδηθήο ζεηξάο, ειίδα 20 απφ 30

21 φπνπ ν πξσηαγσληζηήο ηεο, ν Φξνπ Φξνπ, δεηά πιεξνθνξίεο γηα ην «ζρνιείν» θαη απνθαζίδεη λα ην επηζθεθηεί, γηα λα ην γλσξίζεη απφ θνληά. Ζ πξνβνιή ηνπ βίληεν (απφζπαζκα 01:00-06:00) ζηακαηά ζην ζεκείν πνπ ν Φξνπ Φξνπ -κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη σο πλεχκα/μσηηθφ- κεηαβαίλεη ζε κηα ζρνιηθή αίζνπζα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα ηάμε ζε έλα γεξκαληθφ ζρνιείν). Σα παηδηά ηεο ηάμεο πξνθαινχληαη λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ ζηηο ζθελέο πνπ ζα έβιεπε ν Φξνπ Φξνπ, αλ επηζθεπηφηαλ ην δηθφ ηνπο ζρνιείν. Μάιηζηα πξνηείλεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο παξνπζίαζεο ησλ ρψξσλ ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ελφο παξφκνηνπ βίληεν, γηα απηφ θαη θαινχληαη νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο λα δσγξαθίζνπλ ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα ήζειαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε ζρεηηθή παξνπζίαζε ή βηληενζθφπεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο παξαθηλνχληαη λα θαηαγξάςνπλ -κέζσ ηεο εηθαζηηθήο ηνπο δεκηνπξγίαο- θάπνηεο απφ ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο απφ ην ζρνιείν. Ζ παξνπζίαζε ηεο δσγξαθηάο ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζα ζπκβάιεη ηφζν ζηελ πξνθνξηθή ηνπο έθθξαζε ζρεηηθά κε έλα νηθείν ζέκα αιιά θαη ζηελ επηζήκαλζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ θάλεη εληχπσζε θαη ζε άιινπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηα νπνία πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ απφ ηα πξνεγνχκελα βηψκαηά ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν, ζηνηρείν πνπ ζα αμηνπνηεζεί θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηελ ηάμε. Μεηά απφ ηε ζπδήηεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη κε ηε ζπλνδεία ηνπο λα ειίδα 21 απφ 30

22 ηξαβήμεη θσηνγξαθίεο ή θαη βίληεν απφ ηνπο ρψξνπο πνπ «ζρνιηάζηεθαλ», πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζεη έλα αξρείν γηα ηελ επίζθεςε ηνπ Φξνπ Φξνπ ζην ζρνιείν ηνπο. ηε θάζε απηή ζα κπνξνχζαλ αθφκε λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο εηθφλεο απφ δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξψηεο κέξεο ζην ζρνιείν (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν «PAROYSIASH_2»). Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηε «δπζθνιία» θάπνησλ παηδηψλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε, ε νπνία ζα θηλείηαη γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ εηθφλσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εηθνληδφκελσλ παηδηψλ, κπνξεί λα απνθαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο πνπ βηψλνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο, γεγνλφο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηε ζπλαθφινπζε άκεζε δεκηνπξγία θάπνηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. 3ο διδακηικό δίωπο ην δίσξν απηφ επηρεηξείηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα εκπινθήο ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ απηφο παξέρεη. Αθνξκή απνηειεί ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ νη ίδηνη/ηεο βηψλνπλ σο καζεηέο/ηξηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Μηα απφ απηέο είλαη ε χπαξμε ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηζάληαο, έλα ζηνηρείν πνπ πνιχ πηζαλφλ λα παξνπζηαζηεί θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ζρνιείνπ θαη λεπηαγσγείνπ θαη ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ελφο είδνπο ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, πνπ ζα εηνηκαζηεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειίδα 22 απφ 30

23 καζεηέο/ηξηεο θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Απηφ ζα αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα ζηε ζρνιηθή ηζάληα ηεο θαζεηίλαο θάζε καζεηή/ηξηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν. Σν πεξηερφκελν φκσο απηφ δε ζα νξηζηεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη, αιιά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο/ηξηεο, πνπ ζα θαζνξίζνπλ πνηα είλαη ηα αλαγθαία αληηθείκελα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ καδί ηνπο θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. Ζ ζπδήηεζε γηα ην πεξηερφκελν κηαο ζρνιηθήο θαζεηίλαο κπνξεί λα μεθηλήζεη κε αθνξκή ηε ζεηξά θάπνησλ εηθφλσλ κηαο δηαθήκηζεο απφ ην δηαδίθηπν, ζηηο νπνίεο παξνπζηάδεηαη ην πεξηερφκελν κηαο θαζεηίλαο. Γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο εηθφλεο πνπ παξνπζηάδνληαη ελψ ζηηο νκάδεο ηεο ηάμεο παξνπζηάδεηαη έλα αξρείν κε δηαθάλεηεο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν «Kasetina_OLOMELEIA») ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα νξίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο δηθήο ηνπο ζρνιηθήο θαζεηίλαο. Ζ πξνζθνξά εηθφλσλ απφ δηάθνξα αληηθείκελα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα ζρνιηθή θαζεηίλα (μχζηξα, ζβήζηξα, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, ςαιίδη, ράξαθαο, κνιχβη...) ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξφζθιεζε αληηζηνίρηζεο ιέμεσλ (νλνκαζίεο ησλ αληηθεηκέλσλ) ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Ζ εκπινθή ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε παηγληψδε θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα εκπινπηηζηεί κε ηε δηαπίζησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιιαβψλ (θσλψλ) πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη ηελ παξαθίλεζε ηνπνζέηεζεο ζηελ θαζεηίλα κηαο εηθφλαο/ιέμεο πνπ έρεη δχν, ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο θσλνχιεο. ειίδα 23 απφ 30

24 Αξρηθά, ε αληηζηνίρηζε κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηε ρξήζε εηθφλσλ ελψ κηα ζπδήηεζε πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ζπζρέηηζε πξνθνξηθνχ-γξαπηνχ ιφγνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ ιέμεσλ θάησ απφ θάζε κηα εηθφλα. ε έλα επφκελν ζηάδην ζα κπνξνχζακε λα παξαθηλήζνπκε ηα παηδηά λα «θηηάμνπλ» θαη λα γξάςνπλ θαη απηά κηα ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα αληηθείκελν ηεο θαζεηίλαο ηνπο (βάδνληάο ην θαη πάιη ζε έλα πιαίζην παηρληδηνχ, φπσο είλαη απηφ ηνπ θξπκκέλνπ «ζεζαπξνχ»: «ηη είλαη απηφ πνπ ην βάδνπκε ζηελ θαζεηίλα, έρεη ηξεηο θσλνχιεο θαη αξρίδεη απφ «κ», ην νπνίν αξρηθά ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κηα θαζεηίλα). ηε ζπλέρεηα ζα δίλεηαη ε εηθφλα ελφο αληηθεηκέλνπ αιιά θαη ε αληίζηνηρε ιέμε ηνπ θαη ηα παηδηά ζα παξαθηλνχληαη λα επηιέγνπλ αλάκεζα ζηηο κεκνλσκέλεο θσλνχιεο (ζπιιαβέο) απηέο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ, πνπ ζα εξγάδνληαη ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Ζ/Τ θαη ηνπ αλαθιαζηηθνχ πξνβνιέα. 4ο διδακηικό δίωπο Με ηε βνήζεηα παξφκνηνπ αξρείνπ παξνπζίαζεο (βι. θάθειν ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ, αξρείν «Kasetina_OMADES») νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα εξγαζηνχλ απηή ηε θνξά ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο ηνπο θαη ζα παξαθηλεζνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ειίδα 24 απφ 30

25 θαζεηίλα ηνπο ηα αληηθείκελα πνπ ζεσξνχλ αλαγθαία. Μάιηζηα ε χπαξμε ιέμεσλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο αιιά έρνπλ θαη απηέο αληίζηνηρν αξηζκφ ζπιιαβψλ ζα κπνξνχζε λα εκπιέμεη ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα κε παηγληψδε αιιά θαη ρηνπκνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηνηρεία πνπ παξαθηλνχλ ηνπο κηθξνχο καζεηέο/ηξηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Ζ πξφβιεςε χπαξμεο ερεηηθήο εθθψλεζεο 1 γηα θάζε κηα απφ ηηο δηαζέζηκεο εηθφλεο/ιέμεηο πνπ επηιέγνληαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ απηναμηνιφγεζε/επαιήζεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ. Άιισζηε ε απνθπγή ιαζψλ ζηελ επηινγή ησλ εηθφλσλ/ιέμεσλ ζα απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ηα κέιε ησλ νκάδσλ, αθνχ ε εθηχπσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε καζεηή/ηξηα ζα απνηειέζεη έλα -πνιπηξνπηθφ- θείκελν (κε ζπλδπαζκφ εηθφλαο θαη θεηκέλνπ), πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο «πίλαθαο αλαθνξάο» θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επφκελε εκέξα ζην ζρνιείν θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεηίλαο ζην ζπίηη. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηάμεο ζα δεκηνπξγήζνπλ ην πξψην ηνπο «θείκελν», ε αμηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ «αλάγλσζε»/αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπο θαηά ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ιέμεσλ/ήρσλ κε θαηάιιειεο εηθφλεο. 1 Ζ ερεηηθή απφδνζε ησλ ιέμεσλ έρεη γίλεη κε ηε ζπλεηζθνξά κηαο κηθξήο, ειηθίαο 3.5 εηψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηηο φπνηεο αδπλακίεο ζηε θσλεηηθή εθθνξά ησλ ιέμεσλ. Σν ζηνηρείν απηφ φκσο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ζεηηθφ ηξφπν, αλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχγθξηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θσλεηηθήο απφδνζεο κε ηελ αληίζηνηρε «ζσζηή» εθθνξά εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηεο ηάμεο. Απφ ηηο 12 εηθφλεο/ιέμεηο επηιέρζεθαλ δχν ρσξίο ηε ζπλνδεία ηεο ερεηηθήο εθθψλεζεο (θαη ζπγθεθξηκέλα νη ιέμεηο «ςαιίδη», «μχζηξα» πξνθεηκέλνπ νη κηθξνί καζεηέο/ηξηεο λα παξαθηλεζνχλ γηα λα αμηνπνηήζνπλ φζα επεμεξγάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα (σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ) γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο θαηάιιειεο ιέμεο θαη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. ειίδα 25 απφ 30

26 Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ Φχιιν εξγαζίαο 1 νπ δίσξνπ ηα παξαθάησ πιαίζηα θάλνπκε κηα δσγξαθηά γηα ην ζρνιείν θαη κηα γηα ην λεπηαγσγείν: ειίδα 26 απφ 30

27 Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζελάξην έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα έρεη κηθξή δηάξθεηα, ψζηε λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ «Δγρεηξηδίνπ Γξαζηεξηνηήησλ γηα ηα λήπηα» (Αλαγλσζηφπνπινο θ.ά 2008), έλα πιηθφ πνπ εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καηλνηφκεο Παξεκβάζεηο ζηα Οινήκεξα Νεπηαγσγεία» θαη αθνξνχζε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ λεπίσλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Απφ ην πιηθφ απηφ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί κηα εηθνλνγξαθεκέλε ηζηνξία αιιά θαη κηα ηζηνξία γηα θνπθινζέαηξν (ζε έληππε κνξθή θαη DVD) κε ζέκα ην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ ελδερφκελε επέθηαζε ηνπ ζελαξίνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, ηνπ καζήκαηνο ησλ εηθαζηηθψλ αιιά θαη ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ Οη πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ αιιά θαη ην πιηθφ πνπ ην ζπλνδεχεη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο παξαδείγκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ησλ πξψησλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα σο κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο ζα εμαξηεζεί ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ/ηεο επηινγψλ απφ ηηο πξνηάζεηο θαη ην πιηθφ ηνπ ζελαξίνπ αθφκε θαη απφ ηηο πεγέο άληιεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Έρεη ήδε θαηαγξαθεί ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ ελψ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη κπνξνχλ λα επηιεγνχλ φζεο θξίλνληαη αλαγθαίεο ή θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο. Με ηελ ίδηα πξννπηηθή, ηέινο, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε πξφηαζε ελαιιαγήο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 2νπ θαη 3νπ δίσξνπ, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί πην ειίδα 27 απφ 30

28 ιεηηνπξγηθή γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο εθαξκνγήο. Ζ πξαθηηθή απηή κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ην πέξαζκα απφ ζηαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην επίπεδν ηεο νινκέιεηαο (ζπδήηεζε κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο) ζε πην ελεξγή δξάζε (αληηζηνίρηζε εηθφλσλ/ιέμεσλ γηα ηα αληηθείκελα κηαο ζρνιηθήο θαζεηίλαο) ζην επίπεδν ηεο νκάδαο αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη νη πξνηάζεηο ηνπ ζελαξίνπ απνηεινχλ απιψο έλα δείγκα ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδεψλ γηα αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θεηκεληθψλ εηδψλ (πηλαθίδεο, ηίηινη ινγνηερληθψλ βηβιίσλ κε ζέκα ην «ζρνιείν», θαηαιφγσλ αληηθεηκέλσλ γηα ην πεξηερφκελν κηαο θαζεηίλαο) πνπ πξνζθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηθνηλσλίαο (ζχγθξηζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ ζην λεπηαγσγείν θαη ην δεκνηηθφ ζρνιείν). Ζ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο θαζηζηά δπλαηή ηελ φπνηα δηαθνξνπνίεζε απφ κέξνπο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα επηιέμεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ ζηα ελδηαθέξνληα, ην δπλακηθφ θαη ηηο αλάγθεο ηεο δηθήο ηνπ/ηεο ηάμεο. Έλα άιιν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί θαηά ηελ εθαξκνγή είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο εμνηθείσζεο ησλ κηθξψλ καζεηψλ/ηξηψλ ηφζν κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ σο αληηθεηκέλνπ αιιά θαη σο κέζνπ γξακκαηηζκνχ. Γηα απηφ θαη ε ππελζχκηζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα έκθαζεο ζηελ ίδηα ηε δηαδηθαζία θαη ηελ επραξίζηεζε ηεο ζπκκεηνρήο έρεη ηδηαίηεξε αμία. Θ. BΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Αλαγλσζηφπνπινο, Β.Γ (επηκ.). Η γλώζζα ζηην πποζσολική εκπαίδεςζη, πποθοπική επικοινωνία, ανάγνωζη, γπαθή και γπαπηή έκθπαζη. Αζήλα: Καζηαληψηεο. Αλαγλσζηφπνπινο, Β., Εσγξάθνο, Θ., Κνχγηαιε, Γ., Κσζηαιίδνπ, Δ., Πεηξίθε, Δγσειπίδιο δπαζηηπιοηήηων για νήπια. Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ, Γ Κ.Π../ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ/1.2/Δλέξγεηα , Καηεγνξία Πξάμεσλ β. «Οινήκεξα Νεπηαγσγεία», Αζήλα: Καζηαληψηεο. ειίδα 28 απφ 30

29 Βξπληψηε, Κ Μεηάβαζε ησλ λεπίσλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζην Α. Αιεπξηάδνπ, Α., Κ. Βξπληψηε, Α. Κπξίδεο, Δ. ηβξνπνχινπ- Θενδνζηάδνπ, Κ. Υξπζαθίδεο, Οδηγόρ Ολοήμεπος Νηπιαγωγείος. Δζληθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ ΚΠ ηνπ ΤΠ.Π.ΔΠ.Θ.,, Αζήλα: Παηάθεο, Dunlop, A.W. & Fabian, H Conclusions. Debating transitions, continuity and progression in the early years. In H. Fabian, H. & Dunlop, A.W. (Ed) Transitions in the Early Years: Debating continuity and progression for young children in early education. London and New York: Routledge Falmer, pp Καξαληδφια, Δ., Κχξδε, Κ., παλέιιε, Σ., Σζηαγθάλε, Θ Γλώζζα Α Γημοηικού: Γπάμμαηα Λέξειρ Ιζηοπίερ Αζήλα: ΟΔΓΒ-Διιεληθά Γξάκκαηα (Βηβιίν γηα ηνλ δάζθαιν). Κνπηζνπβάλνπ, Δ Ππώηη Ανάγνωζη και Γπαθή, Σηπαηηγικέρ διδακηικήρ. Αζήλα: Οδπζζέαο. Κνπηζνπξάθε, Αλαδπφκελνο γξακκαηηζκφο: Ζ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ αλάγλσζεο θαη γξαθήο ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, Δπιζηήμερ Αγωγήρ (πξψελ ρνιείν θαη Εσή), 2-3, Μπαγάθεο, Γ., Γηδάρνπ, Δ., Βαικάο, Φ., Λνπκάθνπ, Μ., Πνκψλεο, Μ Η ομαλή μεηάβαζη ηων παιδιών από ηο νηπιαγωγείο ζηο δημοηικό και η πποζαπμογή ηοςρ ζηην Α ηάξη. Αζήλα: Μεηαίρκην. Παπνχιηα-Σδειέπε, Π Ζ λέα πξννπηηθή ηεο αλάδπζεο ηνπ γξακκαηηζκνχ. ην Παπνχιηα-Σδειέπε, Π. (επηκ.) Ανάδςζη ηος γπαμμαηιζμού. Έπεςνα και ππακηική. Αζήλα: Καζηαληψηεο ηβξνπνχινπ, Δ., Υαηδεζαββίδεο, Γξακκαηηζκφο θαη απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο ζην λεπηαγσγείν: Μηα πξνθαηαξθηηθή πξνζέγγηζε. ην Παπνχιηα- Σδειέπε, Π-Σάθα, Δ. (επηκ.). Γλώζζα και γπαμμαηιζμόρ ζηη νέα σιλιεηία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα, Υαηδεζαββίδεο, Η γλωζζική αγωγή ζηο νηπιαγωγείο: δπαζηηπιόηηηερ για ηην καλλιέπγεια ηηρ επικοινωνιακήρ ικανόηηηαρ και ηος γπαμμαηιζμού. Θεζζαινλίθε: Βάληαο. Υαηδεζαββίδεο Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην πιαίζην ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ (πξνεηνηκαζία ηνπ θνηλσληθνχ κέιινληνο ησλ καζεηψλ). ειίδα 29 απφ 30

30 Φιλόλογορ, 113: Γηαζέζηκν: [ ] Woeffray Α Grundlagen der Schuleintritts - diagnostik. Stuttgart-Wien: Paul Haupt Bern. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηνλ θάθειν κε ην ζπλνδεπηηθφ πιηθφ ππάξρεη: Φχιιν εξγαζίαο γηα ην 1ν δίσξν (έγγξαθν) Παξνπζίαζε κε εηθφλεο θηηξίσλ/πηλαθίδσλ (PAROYSIASH-1A) Παξνπζίαζε κε εηθφλεο απφ εμψθπιια ινγνηερληθψλ βηβιίσλ (PAROYSIASH-1b) Παξνπζίαζε κε εηθφλεο θσηνγξαθίεο απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνληαη ζηνλ ρψξν ηνπ «ζρνιείνπ» θαη «λεπηαγσγείνπ» (PAROYSIASH- 1g) Παξνπζίαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο θαη ηελ εξγαζία ζε επίπεδν νινκέιεηαο (Kasetina_OLOMELEIA) Παξνπζίαζε γηα ην πεξηερφκελν ηεο θαζεηίλαο θαη ηελ εξγαζία ζε επίπεδν νκάδσλ (Kasetina_OMADES) Φάθεινο κε αξρεία ήρνπ (πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ππεξζπλδέζεηο ζηελ παξνπζίαζε Kasetina_OMADES) ειίδα 30 απφ 30

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ

Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ Νεοελληνική Γλώζζα Α Γημοηικού Σίηλορ: «Ζ παπέα ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γημοτικού Σίτλος: «Μαντεύοσμε;»

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γημοτικού Σίτλος: «Μαντεύοσμε;» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Β Γημοτικού Σίτλος: «Μαντεύοσμε;» ΔΛΠΗΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Β Γσμναζίοσ Σίηλος: «Ατ, ασηή η ηηλεόραζη! Καλλιεπγώνηαρ ηον πποθοπικό λόγο»

Νεοελληνική Γλώζζα Β Γσμναζίοσ Σίηλος: «Ατ, ασηή η ηηλεόραζη! Καλλιεπγώνηαρ ηον πποθοπικό λόγο» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώζζα Β Γσμναζίοσ Σίηλος: «Ατ, ασηή η ηηλεόραζη!

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Δνόηηηα 8: Βαζηθέο αξρέο δξαζηεξηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν Μαξηάλλα Κνλδχιε Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΣΔΔΑΠΗ) 1. θνπνί ελφηεηαο...

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. A Γημοτικού. Σίτλος: «Μια βόλτα ακόμη...»

Νεοελληνική Γλώσσα. A Γημοτικού. Σίτλος: «Μια βόλτα ακόμη...» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα A Γημοτικού Σίτλος: «Μια βόλτα ακόμη...»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα