ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ"

Transcript

1 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ : Μάομη Αθήμα ΣΗΛ: ΥΑΞ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ Αθήμα, 10 Μαΐξσ 2010 Καςά ςξ διάρςημα από 26/4/2010 έχπ και 7/5/2010, ξ Σ.Ε.Π.Π.Π. κάλερε ςιπ εςαιοείεπ ηλεκςοικώμ και ηλεκςοξμικώμ ειδώμ μα παοαδώρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ για ςημ ποξμήθεια (ςξσλάυιρςξμ) δεκςώμ ςηλεόοαρηπ ή monitors, ρςα ποακςξοεία ΟΠΑΠ, πξσ μα είμαι 40 και 42 ιμςρώμ και ρσμβαςξί με ςξ HORIZON, ςξ μέξ ρύρςημα μεςάδξρηπ ςηπ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Οι ελάυιρςεπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, πξσ ποέπει μα καλύπςξσμ, είμαι ξι ενήπ: 1. Τθλεόραςθ LCD 2. Συνδεςιμότθτα: Υποχρεωτικι: τουλάχιςτον μία ςφνδεςθ SCART. Επικυμθτζσ είςοδοι: HDMI, CVBS, S-Video, component. 3. Μεγάλεσ γωνίεσ κζαςθσ (τυπικά μεγαλφτερεσ από 170 μοίρεσ ιδιαίτερα ςτον κάκετο άξονα). Πάνελ τεχνολογίασ ΤΝ κα πρζπει να αποφεφγονται μια και θ εικόνα του σ μαυρίηει πολφ παρακολουκϊντασ τεσ από το πλάι. 4. Μεγάλθ φωτεινότθτα, ϊςτε θ εικόνα να είναι ευδιάκριτθ και ςε πολφ φωτεινζσ μζρεσ (τυπικά μεγαλφτερθ από 450 cd/m²). 5. Ενςωματωμζνα θχεία. 6. Η οκόνθ κα πρζπει είναι VESA mount ϊςτε να μπορεί να προςαρτθκεί εφκο λα ςε τοίχο. 7. Η κατανάλωςθ τθσ οκόνθσ καλό είναι να μθν υπερβαίνει τα 200W ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και τα 2 W ςε κατάςταςθ αναμονισ. Ιδανικά οι τιμζσ κα πρζπει να είναι κάτω από 150 Watt και 1 W αντίςτοιχα, για χαμθλότερθ κατανάλωςθ και εκπομπι κερμότθτασ. 8. Επικυμθτό: θ οκόνθ κα πρζπει να υποςτθρίηει ςιματα υψθλισ ανάλυςθσ 1080p από τθν είςοδο HDMI. Οι εςαιοείεπ πξσ αμςαπξκοίθηκαμ ρςημ αμξιυςή ποόρκληρη είμαι ξι παοακάςχ (ρε ςσυαία ρειοά): Prime Telecom Α.Ε. Fourlis Trade A.E.B.E. Κχςρόβξλξπ Public Powervision Intersys Α.Ε. LG Electronics Ελλάπ Α.Ε. Intertech A.E. e-shop.gr Space Hellas Α.Ε. Expert Ποξμηθεσςική Α.Ε. Οι ποξςάρειπ πξσ καςαςέθηκαμ είμαι ρσμξλικά 15.

2 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Όλεπ ξι ποξςάρειπ ςχμ εςαιοειώμ δημξριεύξμςαι αμαλσςικά (καςά ςσυαίξ υοόμξ άτινηπ) ρςξ παοάοςημα ςηπ παοξύραπ αμακξίμχρηπ και ςίθεμςαι από ρήμεοα Δεσςέοα 10/5/2010 έχπ και ςημ Παοαρκεσή 14/5/2010 ρε δημόρια διαβξύλεσρη ρςξ website ςξσ Σσμεςαιοιρμξύ ( Σςη διαβξύλεσρη μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ όλα αμεναιοέςχπ ςα μέλη ςξσ Σ.Ε.Π.Π.Π. Για ςη ρσμμεςξυή ρςη δημόρια διαβξύλεσρη απαιςείςαι ρύμδερη με ςξ site (login), υοηριμξπξιώμςαπ ςξμ 5φήτιξ αοιθμό μέλξσπ και ςξμ 9φήτιξ μσρςικό αοιθμό ρσμαλλαγώμ, όπχπ ασςά αμαγοάτξμςαι επάμχ ρςημ ςασςόςηςα μέλξσπ. Για ξπξιαδήπξςε απξοία πάμχ ρε ασςό ςξ θέμα, επικξιμχμήρςε με ςξμ Γιώογξ Χαοιςχμίδη ρςξ ςηλέτχμξ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΩΝ Αμέρχπ μεςά ςη λήνη ςηπ διαβξύλεσρηπ, ςξ Σαββαςξκύοιακξ 15-16/5/2010 θα ακξλξσθήρει μσρςική φητξτξοία, από ςα μέλη ςξσ Σ.Ε.Π.Π.Π., αμάμερα ρςξ ρύμξλξ ςχμ ποξςάρεχμ. Τα απξςελέρμαςα ςηπ φητξτξοίαπ θα δημξριξπξιηθξύμ ςη Δεσςέοα 17/5/2010, όπξσ και θα αμακξιμχθεί ςξ όμξμα ςηπ εςαιοείαπ πξσ ρσμέλενε ςιπ πεοιρρόςεοεπ ποξςιμήρειπ. Τημ ίδια ημέοα θα αμξίνει καςάλξγξπ παοαγγελιώμ για όλξσπ ςξσπ Ποάκςξοεπ και όςαμ ςα ζηςξύμεμα ςεμάυια τςάρξσμ ςα θα σπξγοατεί η ρύμβαρη με ςημ αμάδξυξ εςαιοεία. Σςη ρσμέυεια, ξι εμδιατεοόμεμξι θα καςαθέςξσμ ςξ αμςίςιμξ (μεςοηςξίπ) και θα παοαλαμβάμξσμ ςξ δέκςη ςξσπ. Η τελική προσφορά θα ισχύει για ΟΛΑ ΑΝΔΞΑΙΡΔΣΩ τα Πρακτορεία και όχι μόμο για τους Πράκτορες Μέλη του.δ.π.π.π. ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΥΔΡΟΤΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ Οι εςαιοείεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαβξύλεσρη καλξύμςαι μα ελέγνξσμ ςα ρςξιυεία (υαοακςηοιρςικά, ςιμή κλπ.) ςχμ μξμςέλχμ πξσ ποξρτέοξσμ. Σςημ πεοίπςχρη πξσ εμςξπίρξσμ κάπξια παοαςσπία, μα επικξιμχμήρξσμ άμερα με ςξμ Γεμ. Διεσθσμςή ςξσ Σ.Ε.Π.Π.Π. κ. Γιώογξ Χαοιςχμίδη ρςξ ςηλέτχμξ , ώρςε μα διξοθχθεί αμέρχπ ςξ λάθξπ.

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Όλεπ ξι ςιμέπ ρσμπεοιλαμβάμξσμ μεςατξοά και παοάδξρη ρςξ καςάρςημα ςξσ εκάρςξςε Ποακςξοείξσ. Τα μξμςέλα ςχμ ποξςάρεχμ 12, 13 και 14 αμςαπξκοίμξμςαι ρε monitor και όυι ρε ςηλεξπςικξύπ δέκςεπ. Σςξ ςέλξπ κάθε ποόςαρηπ αματέοεςαι η ςιμή ςξσ κάθε μξμςέλξσ, καθώπ και μια εμδεικςική ςιμή για ςξ πόρξ πχλείςαι ρςη λιαμική αγξοά ασςή ςη ρςιγμή. A/A ΠΡΟΣΑΗ: 1 SONY KDL 40EX 401 ΙΝΣΔ 40 LCD FULL HD 1080p, Dynamic Contrast High, Backlight CCFL, BRAVIA ENGINE 2, Advanced Contrast Enhancer (ACE), Intelligent Picture, MPEG Noise Reduction, Light Sensor, Live Colour, 24p True Cinema, USB Photo Viewer, USB Music Player, USB Video Player (mpeg1/divx/mpeg4), Auto Photo Mode (DLNA/USB/HDMI) (via HDMI/USB), Picture Frame Mode, Eco Settings, Power Saving + Picture Off, Power Saving Mode, Energy Saving Switch, 14:9 Mode, 4:3 Mode, AFD (Auto Format Detect), 3D Comb Filter, Resolution 1920 x 1080, NICAM, Analogue Terrestrial Tuner, Digital Terrestrial Tuner (MPEG- 2), Digital TV Cable Tuner (with supported operators), DVB-C CI+ Ready (with supported operators), High Definition TV Tuner (MPEG-4) - H.264 (with supported operators), 4p input (HDMI), Digital Amplifier, S-Force Front Surround Dolby Plus, Power Output (W) 20W (10W x 2), Sound Mode Dynamic/Standard/Clear Voice, Surround Mode Cinema/Music/Sport/Game, Steady Sound, Dolby Digital Plus, 5.1 Channel Audio Out, Speaker Off, Digital Audio Output (optical) 1, HDMI Inputs 4 (1 Side/3 Rear), HDMI PC Signal Capability, PC Input (15pin D-Sub) + Audio In, Component Inputs 1, Composite Video In 1 USB 2.0 Input 1, MiniJack (Head/Earphone) (mm) 3.5, PCMCIA Card Slot, RCA AV Input, RF In, Scart Inputs (RGB) 2, BRAVIA Theatre Sync, Dimensions With Table Stand (W x H x D, cm) 99.2 x 63.5 x 25.0 περίπου ,00 εσοώ (μαζί με κόρςξπ αμακύκλχρηπ) + ΦΠΑ = 513

4 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 2 GRUNDIG VISION DVB-T ΙΝΣΔ 42 περίπου 670 LCD Full HD, DVB-T, αμςίθερη :1, τχςειμόςηςα 500 cd/qm, υοόμξπ απόκοιρηπ 5 ms, αμάλσρη WXGA 1920x1080, αμαπαοαγχγή NTSC system μέρχ scart, ρύρςημα βελςίχρηπ τχςειμόςηςαπ υοώμαςξπ, ρύρςημα μείχρηπ θξούβξσ, πάγχμα ξθόμηπ, SRS, PAT, εμρχμαςχμέμα μεγάτχμα, ιρυύπ μξσρικξύ ρήμαςξπ 2υ20W, MPEG4, Digital comb filter 3D, Teletext, Fastext, Hotel menu, 3xEuroAV, S-Video, είρξδξπ PC, PC Audio in, 3 HDMI, HDCP μέρχ HDMI, Component (Y/Pb/Pr, L/R), USB 2.0, είρξδξπ για ακξσρςικά, ρύρςημα ασςόμαςξσ ποξγοαμμαςιρμξύ καμαλιώμ, 5 band equalizer, κλείδχμα για παιδιά, διαρςάρειπ 104,3υ69,5υ11,4 cm, vesa mount, καςαμάλχρη ρε λειςξσογία 210W, καςαμάλχρη ρε stand-by <1W 454, ,34 ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 550

5 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 3 SCHAUB LORENZ LT40-400AB ΙΝΣΔ 40 Δμδεικτική τιμή λιαμικής πώλησης: 599 LCD TV, 16:9, Full HD, resolution 1920x1080, dynamic contrast :1, brightness 500 cd/m 2, response time 6,5 ms, viewing angle 178/178, A2/NICAM Stereo, AV Stereo, Automatic volume leveling, 2x8W RMS Sound output, On-Off timer, Programme edit, teletext, programme memory 100 channels, 3D Comb filter, frequency based auto search, NTSC via scart, 2xScart, Audio/Video in, S- VHS in, Audio out, headphone jack, component in + audio in, VGA in, PC Audio in, 2xHDMI,USB (Σςιπ ςιμέπ πεοιλαμβάμεςαι ξ τόοξπ αμακύκλχρηπ) 372,00 εσοώ (Full HD, Analogue) + ΦΠΑ = ,00 εσοώ (Full HD, DVB-T, MPEG-2) + ΦΠΑ= ,00 εσοώ (Full HD, DVB-T, MPEG-4) + ΦΠΑ= 477

6 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 4 SCHAUB LORENZ LCD 40 FULL HD, DVB-T, MPEG-2 ΙΝΣΔ 40 ΑΓΝΩΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΔΡΑ PAN EU DVB-T, 40883W, 16:9, 1920x1080, dynamic contrast ratio :1, response time 8ms, viewing angle 178/178, HDMI 1.1/1.2/1.3, Tuner VHF/UHF/Cable built in, program storage capacity 200 (analogue), program storage capacity 300 (digital), electronic program guide, PC PIP, 1 Tuner PIP, Picture and Picture, Picture and Teletext, Fast text, teletext pages 1000, WEE/ROHS compliant, Equalizer 5 band, carrier mute, Audio output 2x8W RMS, 2xScart, Composite Video/Audio in, Audio line out, VGA (PC in: D-SUB1), PC Audio in, 2xHDMI, Digital Audio output, headphone out, Analog sw update, decoder support, zoom modes (aspect ratio), comb filter, CTI/LTI, Digital noise reduction, Dynamic contrast, progressive scan, NTSC playback, sleep timer, hotel mode (passive), child lock, no ident timer, touch key pad, Power supply 1W (stand by), V AC 50 Hz, dimensions (with carton box) 1080x255x770 mm 407,00 εσοώ + ΦΠΑ = 492

7 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 5 LG 42LD420 ΙΝΣΔ 42 περίπου 570 Ψητιακόπ δέκςηπ MPEG-4 Αμάλσρη εικόμαπ 1920x1080 Αμςίθερη :1 Χοόμξπ απόκοιρηπ 4m/s Φχςειμόςηςα 500 cd/m 2 Γχμία θέαρηπ 178 ξ USB x HDMI Clear Voice II Smart Energy Saving Plus Ελλημικό teletext RF-in, Scart, RGB In (D-SUB 15 pin), PC Audio in, CI Slot, Ακξσρςικώμ, Component, Digital Audio Out (optical) Διαρςάρειπ με ςημ επιςοαπέζια βάρη 1028x715,4x297 mm Τιμή ποξρτξοάπ: (με μεςατξοά, παοάδξρη και ΦΠΑ) 549

8 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 6 SAMSUNG LE40C530F1WXXH ΙΝΣΔ 40 περίπου 600 Αμάλσρη FHD, επενεογαρςήπ Hyper Real Engine, Σάοχρη panel 50Hz, (Εικόμα) Wide Color Enhancer, (Ήυξπ) Dolby Digital Pulse, dts 2.0+ Digital Out,Teletext, PiP (1 tuner), Anynet+, Game Mode, Digital Noise Filter, Ψητιακόπ δέκςηπ DVB-T/C, Απξκχδικξπξιηςήπ MPEG4, High Glossy, 3 Θύοεπ: HDMI, 1 USB, 1 RF In, 1 CI Slot, 1 Scart, Component/Composite 1/1, Headphone 1, Digital Audio Optical 1,PC in-d-sub 1, PC audio In / DVI Audio In 1, Διαρςάρειπ υχοίπ βάρη 970x653x240 mm 372,00 εσοώ (υχοίπ ΦΠΑ) + 4,50 υοημαςική ειρτξοά αμακύκλχρηπ + 12,40 μεςατξοικά + 35,00 εγκαςάρςαρη + 45,00 επιςξίυια βάρη (με ΦΠΑ 21%) ΣΥΝΟΛΟ 567

9 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 7 METZ AXIO PRO 42 FHDTV 100 CTZ ΙΝΣΔ 42 Full HD 100Hz, WXGA 1920x1080, υοόμξπ απόκοιρηπ 5ms, γχμία θέαρηπ 178 ξ, τχςειμόςηςα 500 cm/qm, αμςίθερη :1, ςευμξλξγία MecaVision HD+, ρύρςημα βελςίχρηπ τχςειμόςηςαπ/υοώμαςξπ, ρύρςημα μείχρηπ θξούβξσ, DVB-T, MPEG-4, αμαπαοαγχγή NTSC system μέρχ scart, ασςόμαςξπ ποξγοαμμαςιρμόπ καμαλιώμ, εμρχμαςχμέμα μεγάτχμα, ιρυύπ μξσρικξύ ρήμαςξπ 2υ20W, ελλημικό μεμξύ, ελλημικό teletext (max 2000 pages), διακόπςηπ on-off, tri star menu, υοξμξδιακόπςηπ, κλείδχμα παιδιώμ, vesa mount adapter plate, σπξδξυή S-video, RCA (Fbas, L, R) / ακξσρςικά 3,5mm, Euro AV x 3, HDMI με HDCP υ 3, DVIx1, Θύοα USB, Component (Y/Pb/Pr,L/R), SPDIF in/out, C I interface x 2, σπξδξυέπ tuner slots υ 2, δσμαςόςηςα HD TV, δσμαςόςηςα ποξρθήκηπ ρκληοξύ δίρκξσ για ποξγοαμμαςιρμέμη ή απ εσθείαπ εγγοατή, δσμαςόςηςα δξοστξοικήπ λήφηπ με υοήρη (DVB-S2, twin DVB-S2 tuner) (ποξαιοεςικό), καςαμάλχρη ρε λειςξσογία 212W / ρε stand-by <1W, καςαρκεσή εν ξλξκλήοξσ ρςη Γεομαμία ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ,00 εσοώ (υχοίπ επιςοαπέζια βάρη) + ΦΠΑ (21%) περίπου ΣΥΝΟΛΟ 1.693

10 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 8 LG 42LD420C ΙΝΣΔ 42 TFT LCD FULL HD, DVD-T με MPEG2/MPEG4, αμάλσρη εικόμαπ 1920υ1080p, δσμαμικόπ λόγξπ αμςίθερηπ :1, τχςειμόςηςα 500 cd/m2, υοόμξπ απόκοιρηπ 4 ms, γχμία θέαρηπ 178 ξ, USB 2.0 (DivX), 2xHDMI, Smart Energy Saving Plus, Intelligent sensor II, teletext, εμρχμαςχμέμα ηυεία, VESA mount, RF in, Scart, RGB in (D-sub 15 pin), PC Audio in, CI slot, ακξσρςικώμ, Component, Digital audio out (optical), διαρςάρειπ 1028x715,4x297 mm (με επιςοαπέζια βάρη) περίπου ,00 εσοώ + ΦΠΑ (21%) = 483

11 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 9 LG 42LD420C (Ποξρξυή ςξ ίδιξ με ςξ 8) ΙΝΣΔ 42 TFT LCD FULL HD, DVD-T με MPEG2/MPEG4, αμάλσρη εικόμαπ 1920υ1080p, δσμαμικόπ λόγξπ αμςίθερηπ :1, τχςειμόςηςα 500 cd/m2, υοόμξπ απόκοιρηπ 4 ms, γχμία θέαρηπ 178 ξ, USB 2.0 (DivX), 2xHDMI, Smart Energy Saving Plus, Intelligent sensor II, teletext, εμρχμαςχμέμα ηυεία, VESA mount, RF in, Scart, RGB in (D-sub 15 pin), PC Audio in, CI slot, ακξσρςικώμ, Component, Digital audio out (optical), διαρςάρειπ 1028x715,4x297 mm (με επιςοαπέζια βάρη) περίπου ,00 εσοώ + ΦΠΑ (21%) = 470

12 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 10 LG 42LD 450 ΙΝΣΔ 42 LCD Full HD, Resolution 1920 x 1080, Dynamic Contrast Ratio :1, Response Time 4 ms, HDMI Ports 2, Pictures and Music via USB 2.0, Life Span (Typical) 60,000 hours, 16:9 Aspect Ratio Correction 6 Modes, Viewing Angle 178º / 178º, Picture Wizard II, AV Mode II 3 Modes (Cinema, Sports, Game), DTV Signal Strength Indicator, AUDIO Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP), Audio Output Power (Watts - THD 10%) 20W (10W x 2) Speaker System Details 2 Way 4 Speakers Dolby Digital Decoder, Clear Voice II, Volume Leveler II, Smart Energy Saving, Backlight Control, A/V Input Navigation, Input Labeling, Quick View (Flashback), Parental Control, Key Lock, Closed Caption (CC), SimpLink (HDMI CEC), Auto Tuning/Programming, Channel Add/Delete, Favorite Channel Programming, Auto/Manual Clock, On/Off Timer, Sleep Timer, AV In 1 HDMI /HDCP Input (V.1.3 w/deep Color) 1 USB 2.0, 1 Headphone Out, RF In (Antenna/Cable) 1 AV In 1 Component Video In (Y, Pb, Pr) + Audio 1 Digital Audio Out (Optical) 1 HDMI/HDCP Input (V.1.3 w/deep Color) 1 RGB In (D- Sub 15pin) - PC 1 PC Audio Input 1 RS-232c In (Control/Service) 1, Built-In Tuner ATSC/NTSC/Clear QAM POWER Voltage, Hz 100V ~ 240V, 50/60 Hz On Mode (Average) 180W Stand-by Mode <0.1W περίπου ,00 εσοώ (μαζί με κόρςξπ αμακύκλχρηπ) + ΦΠΑ = 467

13 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 11 SCHAUB LORENZ LCD 40 FULL HD ANALOGUE ΙΝΣΔ 40 LCD TV, 16:9, FULL HD, Resolution 1920x1080, dynamic contrast 15:000:1, brightness 500 cd/m 2, response time 6,5 ms, viewing angle 178/178, A2/NICAM Stereo, AV Stereo, AV Stereo, Automatic volume leveling, 2x8W RMS Sound Output, On Off timer, program edit, teletext, program memory 100 channels, 3D Comb Filter, Frequency based auto search, NTSC via scart, 2xScart, Audio/Video in, S- VHS in, Audio out, headphone jack,component in + Audio in, 2xHDMI, USB ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ 1 ΑΓΝΩΣΟ 385,00 εσοώ + ΦΠΑ (21%)= 465,85 ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΔΡΑ

14 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 12 Μόμιςξο SAMSUNG 400MX-2 ΙΝΣΔ 40 ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ 3 περίπου Brightness 450 cd/m 2, Contrast ratio 4000:1, Resolution 1920x1080, Response time 8 ms(gtg), Viewing Angle (Horizontal/Vertical) 178/178, Color Support 16.7 mil., Video signal analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI, Sync. Signal Separate H/V, composite, SOG, Connector D-Sub, RS232C Cable, Power Consumption 180 watt, Stand By Power (DPMS) 1 watt (energy saving on), Type internal, Plug & Play DDC 2B, USB Powered Hub Option N/A, Mac compatibility Yes, Multi Speaker 10W x 2ch (Built in), Wall mount mounting kit available (option), TCO N/A, Cabinet color black, Accessory User Manual, warranty card, application CD, Power Cable, Remote Controller, Special feature Lamp error detection, Matrix video Wall (2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1, 5x5), Safety lock, temperature sensor, built in fan, RS232C,Network Support with SBB, Product dimensions with stand 971x643x311, energy star 5.0 certificate 505,00 εσοώ + 4,82 τόοξπ αμακύκλχρηπ + ΦΠΑ(21%)) ΣΥΝΟΛΟ 617

15 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 13 Μόμιςξο PANASONIC TH42LRG20E ΙΝΣΔ 42 LCD, Scart, 2xHDMI, 1xCVBS,είρξδξπ Component, Γχμία θέαρηπ 178 o, πάμελ IPS Alpha, τχςειμόςηςα 500 cd/m 2, εμρχμαςχμέμα ηυεία 2x10W, Vesa Mount, καςαμάλχρη ρε λειςξσογία 145W, καςαμάλχρη ρε αμαμξμή 0,5W, ρύμδερη κεοαίαπ, Tuner, απξκχδικξπξιηςήπ mpeg4, είρξδξπ SD, RS232, Audio out, IR Peripheral Device Control, δσμαςόςηςα κλειδώμαςξπ οσθμίρεχμ και ςηλεκξμςοόλ, δσμαςόςηςα ποξραομξρμέμηπ εικόμαπ εκκίμηρηπ, έςξπ καςαρκεσήπ Ιξύμιξπ ΦΠΑ (21%) ΣΥΝΟΛΟ 818 περίπου 1.000

16 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 14 Μόμιςξο SAMSUNG 400CX-2 ΙΝΣΔ 40 Brightness 450 cd/m 2, Contrast ratio 4000:1, Resolution 1920x1080, Response time 8 ms(gtg), Viewing Angle (Horizontal/Vertical) 178/178, Color Support 16.7 mil., Video signal analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI, Sync. Signal Separate H/V, SOG, Connector D-Sub, RS232C Cable, Power Consumption 190 watt, Stand By Power (DPMS) <1 watt (energy saving on), Type internal, Plug & Play DDC 2B, USB Powered Hub Option N/A, Mac compatibility Yes, Multi Speaker 10W x 2ch (Built in), Wall mount mounting kit available (option), TCO N/A, Cabinet color black, Accessory User Manual, warranty card, application CD, Power Cable, Remote Controller, Special feature Magic Net Pro, Built-in tuner, Antiimage retention, Matrix video Wall (2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1, 5x5), Safety lock, RS232C,PiP (Picture in Picture), PbP (Picture by Picture), Product dimensions with stand 971x641.5x311, energy star 5.0 certificate ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ 3 575,00 εσοώ + 4,98 τόοξπ αμακύκλχρηπ + ΦΠΑ (21%) περίπου 890 ΣΥΝΟΛΟ 702

17 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 15 TOSHIBA 40LV703 ΙΝΣΔ 40 περίπου 570 και ξ εκςσπχςήπ 50 ΤΝΟΛΟ 620 LCD FULL HD, 16:9, 1920υ1080, Active Vision, Αμαλξγικόπ δέκςηπ, ασςόμαςξπ ρσμςξμιρμόπ, δσμαμικόπ λόγξπ αμςίθερηπ :1, τχςειμόςηςα 450 cd/m 2, Ψητιακό κςεμχςό τίλςοξ 3D, auto backlight vontrol, digital noise reduction, λειςξσογίεπ: παιυμίδια/ςαιμία/standard/δσμαμική, NICAM Stereo 20W RMS, εμίρυσρη μπάρχμ, καςαμάλχρη οεύμαςξπ 93,4W (ςσπική) και 0,9W(ρε αμαμξμή), 3xHDMI, 2xSCART, Comonent, Composite, PC Input, 1Xusb, διαρςάρειπ με βάρη 98,9x70,6x27,6 cm 380,00 εσοώ + ΦΠΑ 21% ΣΥΝΟΛΟ 459,80 + ΔΩΡΟ εκτυπωτής CANON IP2700 ΔΔΝ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ςξ κόρςξπ μεςατξοάπ και παοάδξρηπ ρςξ ποακςξοείξ: Αθήμα: +5 Ελλάδα, εκςόπ Μακεδξμίαπ, Θοάκηπ, μηριώμ: +12 Μακεδξμία, Θοάκη, μηριά: +15 Εμαλλακςικά με courier «Γεμική Μεςατξοική»: +20

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42 με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P42V10E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" με panel 12ης γενιάς - Full-HD (1920x1080 pixels) Εξαιρετική ποιότητα εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. Με 600Hz μπορείτε να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Slim LED Series 6300

Slim LED Series 6300 Slim LED Series 6300 Ανάλυση FHD 1920x1080 HDMI 4, 1.4v Auto Return Επεξεργαστής εικόνας HyperReal Engine USB 3, Movie Σάρωση Panel 200Hz CMR Headphone 1 Panel Component/Composite 1 (κοινή) Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

UE32D4000NW - Τηλεοράσεις. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία. τεχνολογία Wide Color Enhancer Plus. καλύτερη απόδοση της κίνησης

UE32D4000NW - Τηλεοράσεις. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία. τεχνολογία Wide Color Enhancer Plus. καλύτερη απόδοση της κίνησης UE32D4000NW - Τηλεοράσεις Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz

Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52 (132cm) µε Motionflow 200Hz SONY KDL-52Z5500 Τηλεόραση BRAVIA LCD Full HD 1080 52" (132cm) µε Motionflow 200Hz Σήµα βίντεο 576i 480p 576p 1080i 720p 1080p (HDMI /Συνιστωσών) Είσοδος 24p (HDMI ) Χρονοδιακόπτης Ρολόι Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Crystal Line Crystal 35 Crystal Line Crystal 35 1/1/2014 Home Cinema Video/Data Projector DLP, 1 chip DMD 1080p, Φωτεινότητα: 2500 ANSI Lumens, Contrast >30.000:1, Ανάλυση 1920x1080 pixels, Aspect Ratio 16:9 (4 aspect ratio selectable),

Διαβάστε περισσότερα

PS51D6900DS - Τηλεοράσεις. μία ακόμη πιο έξυπνη τηλεόραση. λειτουργία «Αναζήτηση όλων» πλατφόρμα Smart Hub. λειτουργία "Τα βίντεο σας"

PS51D6900DS - Τηλεοράσεις. μία ακόμη πιο έξυπνη τηλεόραση. λειτουργία «Αναζήτηση όλων» πλατφόρμα Smart Hub. λειτουργία Τα βίντεο σας PS51D6900DS - Τηλεοράσεις Η τηλεόραση Plasma της σειράς 6 της Samsung είναι ειδικά σχεδιασμένη για εκείνους που αναζητούν την πολυτέλεια και την ομορφιά. Ο ιδιαίτερα λεπτός και εκλεπτυσμένος της σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

KDL-46X3500 ΝΑΙ. Τηλεχειριστήριο:

KDL-46X3500 ΝΑΙ. Τηλεχειριστήριο: KDL-46X3500 Η τηλεόραση BRAVIA X3500 της Sony, Full HD µε οθόνη 46" τύπου LCD, διαθέτει τεχνολογία βελτίωσης εικόνας BRAVIA Engine Pro για υψηλή ευκρίνεια, Live Colour Creation για ζωντανά χρώµατα, 24p

Διαβάστε περισσότερα

UE40D6100SW - Τηλεοράσεις

UE40D6100SW - Τηλεοράσεις UE40D6100SW - Τηλεοράσεις Καθίστε αναπαυτικά και αφήστε την τηλεόραση LED της σειράς 6 να σας μαγέψει. Ο νέος συναρπαστικός κόσμος της έξυπνης αυτής τηλεόρασης φέρνει μια νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία,

Διαβάστε περισσότερα

UE55D6100SW - Τηλεοράσεις

UE55D6100SW - Τηλεοράσεις UE55D6100SW - Τηλεοράσεις Καθίστε αναπαυτικά και αφήστε την τηλεόραση LED της σειράς 6 να σας μαγέψει. Ο νέος συναρπαστικός κόσμος της έξυπνης αυτής τηλεόρασης φέρνει μια νέα διάσταση στην οικιακή ψυχαγωγία,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σειρά M80 LED Monitor TV από την LG: Συνδυασμός οθόνης Η/Υ και τηλεόρασης με τεχνολογία LED και ενσωματωμένο woofer.

Νέα σειρά M80 LED Monitor TV από την LG: Συνδυασμός οθόνης Η/Υ και τηλεόρασης με τεχνολογία LED και ενσωματωμένο woofer. M2280DF 22" LED Monitor TV Νέα σειρά M80 LED Monitor TV από την LG: Συνδυασμός οθόνης Η/Υ και τηλεόρασης με τεχνολογία LED και ενσωματωμένο woofer. Η σειρά οθονών M80, είναι ένας πρωτοποριακός συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications

Technical Specifications FLX-8X8A Chassis Technical Specifications Modular Input Cards... FLX-BI4, FLX-DI4, FLX-HI4, FLX-RI4 Analog Audio... Balanced or Unbalanced Stereo Audio (20 Hz to 20 khz) Supported Outputs Modular Output

Διαβάστε περισσότερα

EU D6500 series. UE32D6500VS - Τηλεοράσεις. η νέα διάσταση της τηλεόρασης. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία CMR_400. τεχνολογία Ultra Clear Panel

EU D6500 series. UE32D6500VS - Τηλεοράσεις. η νέα διάσταση της τηλεόρασης. η απόλυτη οικιακή ψυχαγωγία CMR_400. τεχνολογία Ultra Clear Panel UE32D6500VS - Τηλεοράσεις EU D6500 series η νέα διάσταση της τηλεόρασης Η τηλεόραση 3D LED της Samsung μεταφέρει στο σαλόνι σας την μαγεία της τρισδιάστατης εικόνας. Εξοπλισμένη με την πιο προηγμένη τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ταινίες, εκπομπές, εφαρμογές και πολλά άλλα: "έξυπνη" τηλεόραση για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία

ταινίες, εκπομπές, εφαρμογές και πολλά άλλα: έξυπνη τηλεόραση για ολοκληρωμένη ψυχαγωγία Η ιδανική λύση για όσους αναζητούν μια τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών, που να συνδυάζει κομψότητα και λειτουργικότητα. Και για να σας προσφέρει τη βέλτιστη δυνατή απεικόνιση Full HD, αυτή η τηλεόραση LED

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΚΕΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΤ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ AV ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 HT-D7000/EN 8806071323596 HT-D6750W/EN 8806071344003 φςτθμα 2.1 καναλιών τεχνολογίασ 3D υνολικι ιςχφσ εξόδου 110W Cubic Design με αςφρματο subwoofer Αποκωδικοποίθςθ ιχου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr

Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr Samsung Electronics Hellas SA Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: +30 2130 16 38 00 www.samsung.com/gr Samsung Central Station Series 03 04 Συνδεθείτε με έναν ισχυρό κόμβο πολυμέσων! CA 750 Απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Το Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2016

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2016 ΙΦΙΓΈΝΕΙΑΣ 38 ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ T.K. 14122 ΤΗΛ.: 211.405.4444 & 693.744.5705 info@hotelselections.gr LED TV-22LE75 Full HD 22" / 56 cm LED-IPS / 100Hz CME Φωτεινότητα [cd / m2]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 22. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3773 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 46/2015 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩΛΨ-2ΣΘ) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

e VOLUME f SURROUND g MIC LEVEL h USB i MP3 j MIC

e VOLUME f SURROUND g MIC LEVEL h USB i MP3 j MIC 56 57 58 1 2 3 4 5 6 7 11 10 9 8 a STANDBY ON 2 b PLAY PAUSE u STOP Ç PREV. / NEXT > c SOURCE e VOLUME f SURROUND g MIC LEVEL h USB i MP3 j MIC k d EJECT ç 59 60 a 2 b DISC/USB TUNER TV AUX/DI c ZOOM d

Διαβάστε περισσότερα

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού):

KDL-40S3000. Χρονοδιακόπτης ύπνου: ΝΑΙ. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ΝΑΙ (on/off) χρονοδιακόπτη (µε ρύθµιση ρολογιού): KDL-40S3000 Η τηλεόραση LCD Sony Bravia 40" HD Ready S3000 διαθέτει BRAVIA Engine για καταπληκτική ποιότητα εικόνας, ενσωµατωµένο δέκτη επίγειου ψηφιακού σήµατος και 3 εισόδους HDMI για εύκολη σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TV - AV ELITE ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Curved SUHD Series JS9500 Κατηγορία SUHD Curved LED ΘΥΡΕΣ PQI 2400 USB 3, Movie Panel Ultra Clear Pro Headphone ΟΧΙ Precision Black Pro Ethernet (LAN)

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LX80F. Panasonic.

LCD TX-32LX80F. Panasonic. LCD. TX-32LX80F.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

Msystems Ltd. UE32ES S5500 Series Full HD LED TV. πιο ζωντανά χρώματα για καλύτερη απεικόνιση

Msystems Ltd. UE32ES S5500 Series Full HD LED TV.  πιο ζωντανά χρώματα για καλύτερη απεικόνιση UE32ES5500 πιο ζωντανά χρώματα για καλύτερη απεικόνιση 32 S5500 Series Full HD LED TV πιο ζωντανά χρώματα για καλύτερη απεικόνιση απολαύστε βίντεο, εφαρμογές, Skype, περιήγηση στο διαδίκτυο και πολλά ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. κεντρικός εξυπηρετητής τεµάχια : 5 (πέντε) Ολα τα µέρη του προσφερόµενου εξοπλισµού να είναι του ιδίου κατασκευαστή. Αριθµός µονάδων. 5 Τα τµήµατα που συνθέτουν το σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-26LX80P. Panasonic.

LCD TX-26LX80P. Panasonic. LCD. TX-26LX80P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 PC 28 30 (Q-Link / VIERA Link) 36,... 38 42 44 45,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λιανικής

Τιμοκατάλογος λιανικής Τιμοκατάλογος λιανικής 2013 Γ. Σεφέρη 28 - Κωνσταντινοπολίτικα 54 352 - Τηλ & Fax: 2310-322155 - www.apopsissound.gr T 1 Περιγραφή Τιμή Headphone design: Semi-open Headphone impedance: 600 ohms Frequency

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.»

Θέμα: «Συνεδριακό Σύστημα για την αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτου 7, Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Καλλούδης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Τρίπολη 23-11-2015 Αρ

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LE8P. Panasonic.

LCD TX-32LE8P. Panasonic. LCD. TX-32LE8P.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΑΔΑ: 4ΑΘ746Ψ8ΒΞ-Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άστρος, 4-5-2011 Αρ. Πρωτ.: 412 Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τηλ.: 27550 22021,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HOME THEATER / DVD ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 HOME THEATER SYSTEMS ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ (*) ΗΤ-C6930W/EDC 8808993811786 ΗΤ-BD8200T/EDC 8808993444281 HT-C7200/EDC 8808993739417

Διαβάστε περισσότερα

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES W ANALOG DIN-RAIL TIME SWITCH QUARTZ, SERIES TEMPUS ANALOG 244 W SCHRACK-INFO Analogue time switch 1 channel Daily program With power reserve (NiMH rechargeable battery) Synchronised with mains Shortest

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ.: 3437 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-32LX85P TX-37LX85P

LCD TX-32LX85P TX-37LX85P LCD. TX-32LX85P TX-37LX85P..,. 2! SD 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD (Set top box) DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 PC 29 SD ( ) 30 32 (Q-Link / VIERA Link) 38,... 40 44 46 47,... 3 ..

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα

BeoVision 7. Συμπλήρωμα BeoVision 7 Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Το παρόν συμπλήρωμα περιέχει διορθώσεις στον Οδηγό και το Βιβλίο Αναφοράς. Οι βασικές διορθώσεις αναφέρονται στα μενού στην οθόνη, στο μενού CONNECTIONS και στους

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

LCD TX-26LE8F TX-26LE8FS. Panasonic.

LCD TX-26LE8F TX-26LE8FS. Panasonic. LCD. TX-26LE8F TX-26LE8FS.. (EU/EEA), Panasonic. 2! 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 DVD DVD TV 12 Teletext 14 DVD 16. 18 (,,...) 22 24 26 27 28 (Q-Link / VIERA Link) 34,... 36 40 42 43,... 3 .).. (,. ( ).. ( )...,..,..,!

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2016

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2016 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2016 ΙΦΙΓΈΝΕΙΑΣ 38 ΗΡΆΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ T.K. 14122 ΤΗΛ.: 211.405.4444 & 693.744.5705 info@hotelselections.gr 2 sales@vivaxhellas.gr Οι τηλεοράσεις VIVAX, παρέχουν μια σειρά καινοτομιών

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF.

TX-37LZD800F ( / ) , CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ) ., PDF \MANUAL\PDF. LCD TX-37LZD800F. 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 10 12.., Panasonic., CD-ROM. CD-ROM, CD-ROM Adobe Reader ( 7.0 ).,., PDF \MANUAL\PDF. ! 2 DVB DVB ( ) DVB-T (MPEG2) ( ). Panasonic. DVB.. DVB. DVB. SD DVD (Set top

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: α) Ένα φάκελο τεχνικής προσφοράς και β) Ένα φάκελο οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Καλαμαριά 16.05.2016 Αριθ. Πρωτ.: 155 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Θεµάτων Αντιπρύτανη ιεθνών Σχέσεων Οικονοµικών και ιοίκησης /ντή ιοίκησης και Οικονοµικών

Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Θεµάτων Αντιπρύτανη ιεθνών Σχέσεων Οικονοµικών και ιοίκησης /ντή ιοίκησης και Οικονοµικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τηλ.: 892130, Φαξ: 756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 00, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 7003 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (280) 394543,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ.: 22892130, Φαξ: 22756082 Η-ταχυδροµείο: cc@ucy.ac.cy, Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/cc Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Drive Partner for your Safety. All-in-one video recorder with GPS Reader

Drive Partner for your Safety. All-in-one video recorder with GPS Reader Drive Partner for your Safety All-in-one video recorder with GPS Reader 2011 1. Καταγραφικό οχημάτων (In-car μαύρο κουτί, in-car καταγραφέας ατυχημάτων) ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΑ ΤΜΒΑΝΣΩΝ; Προσαρμόστε το στο όχημα και

Διαβάστε περισσότερα

TX-32LED8F TX-32LED8FS

TX-32LED8F TX-32LED8FS LCD. TX-32LED8F TX-32LED8FS.. (EU/EEA), Panasonic. ! 2 DVB (DVB) DVB-T (MPEG2). Panasonic. DVB.. DVB., DVB. DVD DVD 4 ( / ) 5 5 / 6 7 8 1 TV 12 15 Teletext 16 DVD 18. 2 (,,...) DVB (DVB) 24 ( TV,, ) 26

Διαβάστε περισσότερα

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016

HDMI WHITE series. German Hi-Fi Cables ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779. EAN-Code 4005127965016 www.audiotheasis.gr e-mail:info@audiotheasis.gr ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ 9 ΓΛΥΦΑ Α 16674 ΤΗΛ. +30 210 9681489 ΤΗΛ.(FAX) +30 210 9680779 Τιµοκατάλογος Λιανικής German Hi-Fi Cables HDMI WHITE series Κωδικός Περιγραφή Τεµ.

Διαβάστε περισσότερα

Studio Transmitter Link

Studio Transmitter Link UHF STL TRANSMITTER BPT-V/UHF TRANSMITTER SPECIFICATIONS TYPE solid state direct FM frequency synthesised crystal referenced thermal compensated FREQUENCY STABILITY better than 4 ppm0 -------------------------------------------+40

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Πρόκειται για Οδηγός χρήσης που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση.

Οδηγός χρήσης. Πρόκειται για Οδηγός χρήσης που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση. Οδηγός χρήσης Πρόκειται για Οδηγός χρήσης που έχει εγκατασταθεί στην τηλεόραση. Το περιεχόμενο του οδηγού υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της ποιότητας. Για προβολή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας

6. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας 6. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (RADIAL SCANNING) 1. Να διαθέτει οπτικό πεδίο εύρους τουλάχιστον 100 για υπερηχογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 38/2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τηλεόρασης, DVD Recorder/Player και Ραδιόφωνου (Receiver) Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 26.9.2008, 2:00 Αρ. Αναφοράς: /620.2./ ΣΜ38-2008/08337

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης.

Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Μεταπτυχιακό Ψηφιακές Μορφές Τέχνης Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα)Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης. Ολοκληρωμένο Σύστημα (Σουΐτα) Τρισδιάστατης Ψηφιοποίησης επαγγελματικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ CPU Πυρήνες 4 Threads 8 Μέση συχνότητα 3.40 GHz Μέγιστη συχνότητα 4.00 GHz Μνήμα 8 MB SmartCache Bus Speed 8 GT/s DMI3 TDP 65 W ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ MAINBOARD : Υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 1 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΥΟΡΗΣΟΙ) ΜΗΦΑΝΕ ΓΡΑΥΕΙΟΤ/ ΤΚΕΤΕ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Κωδικός 1: PC INTEL ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ Θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Auto Daylight Synchro (Αυτόματος Συγχρονισμός Φωτός ημέρας) Clear Photo LCD

Auto Daylight Synchro (Αυτόματος Συγχρονισμός Φωτός ημέρας) Clear Photo LCD A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1-9 Κλείδωμα AE Τεχνολογία AGCS AR Coat (Επικάλυψη AR) Auto Review Cancel (Ακύρωση Αυτόματης ανασκόπησης) AF Illuminator (Φωτιστής ΑF) Διάφραγμα Auto

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οθόνες...04 Οθόνες LED LCD Σειρά E50...06 Σειρά E40...07 Σειρά W86L...08 Οθόνες Gamers Σειρά W63...10 Σειρά W61...11 Οθόνες POP Color Σειρά W30S...13 Οθόνες Entertainment Σειρά W53...15 Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH Multi Channel A/V Receiver. Πολυκάναλοι Ενισχυτές Home Cinema Multi Channel A/V Receiver GFR-700 HD 1/3/2015 GFR-700 GFA-7807 GFA-7805 GFA-7707 7.1 Channel DSP Processing, Ενσωματωμένο Up-Scaler από Analog Video σε HDMi digital - Ανάλυση Video μέχρι 1080i και 1080p

Διαβάστε περισσότερα

THE BEST AUDIO SOLUTIONS. Cmedia is Solutions. Cmedia Solutions: Applications: Worldwide Solutions That Touch People s Hearts!

THE BEST AUDIO SOLUTIONS. Cmedia is Solutions. Cmedia Solutions: Applications: Worldwide Solutions That Touch People s Hearts! THE BEST AUDIO SOLUTIONS Worldwide Solutions That Touch People s Hearts! Cmedia is Solutions Founded in 1991, Cmedia is the global leading IC/software solution provider. C-Media s goal has remained consistent

Διαβάστε περισσότερα

THE BEST AUDIO SOLUTIONS. Cmedia is Solutions. Cmedia Solutions: Applications: Worldwide Solutions That Touch People s Hearts!

THE BEST AUDIO SOLUTIONS. Cmedia is Solutions. Cmedia Solutions: Applications: Worldwide Solutions That Touch People s Hearts! THE BEST AUDIO SOLUTIONS Worldwide Solutions That Touch People s Hearts! Cmedia is Solutions Founded in 1991, Cmedia is the global leading IC/software solution provider. C-Media s goal has remained consistent

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS7500 HTS7520 HTS7540

Register your product and get support at   HTS7500 HTS7520 HTS7540 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS7500 HTS7520 HTS7540 1 4 4 5 7 2 8 8 9 3 12 12 13 14 14 15 16 / 16 LAN 19 19 USB 33 media player 34 34 6 36 36 36 surround 36 37 7 38

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013

EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE ITALY 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ Π.Δ. 432/81 ΣΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.26/06/2012 EUROPEAN TERRITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 24/10/ /10/2016

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 24/10/ /10/2016 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ COMPUTER ACTION ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 24/10/2016 30/10/2016 Το πιο οικονομικό PC για απλή οικιακή χρήση!!! HP PC P4 2.4+, 768 MB+, 40 GB, DVD, Win XP REFURBISHED ΤΙΜΗ: ΜΟΝΟ 52!!! Σκληρός Δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα

BeoVision 8. Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα BeoVision 8 Νέο λογισμικό Συμπλήρωμα Μενού στην οθόνη Η τηλεόρασή σας έχει εφοδιαστεί με νέο λογισμικό και πιθανώς με νέο υλικό εξοπλισμό. Σαν αποτέλεσμα υπάρχουν νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που

Διαβάστε περισσότερα

+ windows 10 pro. *ΕΠΙΠΛΕΟΝ Καλώδιο 5m Display port to Hdmi +15. με ΦΠΑ *ΕΠΙΠΛΕΟΝ KEYBoard / MOUSE / HXEIA GHz, 1333 MHz FSB) 250GB

+ windows 10 pro. *ΕΠΙΠΛΕΟΝ Καλώδιο 5m Display port to Hdmi +15. με ΦΠΑ *ΕΠΙΠΛΕΟΝ KEYBoard / MOUSE / HXEIA GHz, 1333 MHz FSB) 250GB Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo Processor E8500 (6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB) Μνήμη RAM: 4GB DDR3 HDD: 250GB Οπτικό Μέσο: DVD-RW Θύρες Εμπρός: Audio In/Out 4x USB 2.0 Ports

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα

AV & MM cables. Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα Βύσματα SCART AV & MM cables χ.φ.π.α. CTV8202B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 1.5 1,10 2,20 CTV8302B Καλώδιο SCART - SCART αρσ (M) - SCART αρσ (M) 10mm - Επίχρυσα 1.5 2,80 5,60 CTV1580B SCART Adapter

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση.

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. Ανακαλύψτε την ολοκαίνουρια SUHD TV της SAMSUNG. Η SUHD TV της Samsung έχει σχεδιαστεί για να σαγηνέψει όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

SPBW06 & DPBW06 series

SPBW06 & DPBW06 series /,, MODEL SELECTION TABLE INPUT ORDER NO. INPUT VOLTAGE (RANGE) NO LOAD INPUT CURRENT FULL LOAD VOLTAGE CURRENT EFFICIENCY (TYP.) CAPACITOR LOAD (MAX.) SPBW06F-03 310mA 3.3V 0 ~ 1500mA 81% 4700μF SPBW06F-05

Διαβάστε περισσότερα

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση.

See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. See More. Feel More. Σαγηνευτικά χρώματα. Αποκαλυπτική φωτεινότητα. Εντονότερη αντίθεση. Ανακαλύψτε την ολοκαίνουρια SUHD TV της SAMSUNG. Η SUHD TV της Samsung έχει σχεδιαστεί για να σαγηνέψει όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

+ windows 10 pro. *ΕΠΙΠΛΕΟΝ Καλώδιο 5m Display port to Hdmi +15. με ΦΠΑ *ΕΠΙΠΛΕΟΝ KEYBoard / MOUSE / HXEIA GHz, 1333 MHz FSB) 250GB

+ windows 10 pro. *ΕΠΙΠΛΕΟΝ Καλώδιο 5m Display port to Hdmi +15. με ΦΠΑ *ΕΠΙΠΛΕΟΝ KEYBoard / MOUSE / HXEIA GHz, 1333 MHz FSB) 250GB Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo Processor E8500 (6M Cache, 3.16 GHz, 1333 MHz FSB) Μνήμη RAM: 4GB DDR3 HDD: 250GB Οπτικό Μέσο: DVD-RW Θύρες Εμπρός: 4x USB 2.0 Ports Θύρες Πίσω: 6x

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at Screeneo HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV

Register your product and get support at   Screeneo HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV Register your product and get support at www.philips.com/welcome Screeneo HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV GR Ο μ... 3 μ... 3 μ π... 3 1... 4 Ε... 4 Α μ... 4 Επ... 4... 5 Α μ (WLAN)... 5 Χ 3D... 5 Dolby

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ 2-DIN MULTIMEDIA- MIRRORING

ΜΟΝΤΕΛΟ 2-DIN MULTIMEDIA- MIRRORING 2-DIN MULTIMEDIA- MIRRORING KW-V51BTE ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οθόνη Multimedia αφής 7" WVGA/LED HDMI/MHL Mirroring * Δυνατότητα πλοήγησης μέσω smartphone iphone/android JVC Smartphone Control For Android

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS3270 HTS3377 HTS3377W. Instrukcja obs ugi. Kullan m k lavuzu

Register your product and get support at  HTS3270 HTS3377 HTS3377W. Instrukcja obs ugi. Kullan m k lavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS3270 HTS3377 HTS3377W PL TR RU Instrukcja obs ugi Kullan m k lavuzu Philips Consumer Lifestyle SGP 09-CE-HTS3377W/12 (report No.) EC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ LS24C65U SAMSUNG MONITOR 1 Τύπος Οθόνης: Μέγεθος: Ανάλυση: Αναλογία: Φωτεινότητα: Aντίθεση εικόνας Χρόνος απόκρισης Ήχος Συνδεσιμότητα:

ΤΕΜ LS24C65U SAMSUNG MONITOR 1 Τύπος Οθόνης: Μέγεθος: Ανάλυση: Αναλογία: Φωτεινότητα: Aντίθεση εικόνας Χρόνος απόκρισης Ήχος Συνδεσιμότητα: ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ LS24C65U SAMSUNG MONITOR 1 Τύπος Οθόνης: Μέγεθος: Ανάλυση: Αναλογία: Φωτεινότητα: Aντίθεση εικόνας Χρόνος απόκρισης Ήχος Συνδεσιμότητα: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 2 χρόνια. MONITOR LED LG 22M37 21,5" 7

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu

Register your product and get support at  HTS6520. PL Instrukcja obs ugi. TR Kullan m k lavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS6520 PL Instrukcja obs ugi RU TR Kullan m k lavuzu 1 2 A 2 4 2 5 5 6 3 9 9 10 12 12 / 13 16 16 17 18 4 19 19 20 20 Ambisound 21 22 Philips

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL FEATURES ACCESORIES

SPECIAL FEATURES ACCESORIES Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Technical specification ProLite T1531SAW The ProLite T1531SAW-1 uses highly accurate Surface Acoustic Wave Touch Technology (SAW) with a pure-glass scratch resistive front,

Διαβάστε περισσότερα