ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ"

Transcript

1 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ : Μάομη Αθήμα ΣΗΛ: ΥΑΞ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ Αθήμα, 10 Μαΐξσ 2010 Καςά ςξ διάρςημα από 26/4/2010 έχπ και 7/5/2010, ξ Σ.Ε.Π.Π.Π. κάλερε ςιπ εςαιοείεπ ηλεκςοικώμ και ηλεκςοξμικώμ ειδώμ μα παοαδώρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ για ςημ ποξμήθεια (ςξσλάυιρςξμ) δεκςώμ ςηλεόοαρηπ ή monitors, ρςα ποακςξοεία ΟΠΑΠ, πξσ μα είμαι 40 και 42 ιμςρώμ και ρσμβαςξί με ςξ HORIZON, ςξ μέξ ρύρςημα μεςάδξρηπ ςηπ Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Οι ελάυιρςεπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, πξσ ποέπει μα καλύπςξσμ, είμαι ξι ενήπ: 1. Τθλεόραςθ LCD 2. Συνδεςιμότθτα: Υποχρεωτικι: τουλάχιςτον μία ςφνδεςθ SCART. Επικυμθτζσ είςοδοι: HDMI, CVBS, S-Video, component. 3. Μεγάλεσ γωνίεσ κζαςθσ (τυπικά μεγαλφτερεσ από 170 μοίρεσ ιδιαίτερα ςτον κάκετο άξονα). Πάνελ τεχνολογίασ ΤΝ κα πρζπει να αποφεφγονται μια και θ εικόνα του σ μαυρίηει πολφ παρακολουκϊντασ τεσ από το πλάι. 4. Μεγάλθ φωτεινότθτα, ϊςτε θ εικόνα να είναι ευδιάκριτθ και ςε πολφ φωτεινζσ μζρεσ (τυπικά μεγαλφτερθ από 450 cd/m²). 5. Ενςωματωμζνα θχεία. 6. Η οκόνθ κα πρζπει είναι VESA mount ϊςτε να μπορεί να προςαρτθκεί εφκο λα ςε τοίχο. 7. Η κατανάλωςθ τθσ οκόνθσ καλό είναι να μθν υπερβαίνει τα 200W ςε κατάςταςθ λειτουργίασ και τα 2 W ςε κατάςταςθ αναμονισ. Ιδανικά οι τιμζσ κα πρζπει να είναι κάτω από 150 Watt και 1 W αντίςτοιχα, για χαμθλότερθ κατανάλωςθ και εκπομπι κερμότθτασ. 8. Επικυμθτό: θ οκόνθ κα πρζπει να υποςτθρίηει ςιματα υψθλισ ανάλυςθσ 1080p από τθν είςοδο HDMI. Οι εςαιοείεπ πξσ αμςαπξκοίθηκαμ ρςημ αμξιυςή ποόρκληρη είμαι ξι παοακάςχ (ρε ςσυαία ρειοά): Prime Telecom Α.Ε. Fourlis Trade A.E.B.E. Κχςρόβξλξπ Public Powervision Intersys Α.Ε. LG Electronics Ελλάπ Α.Ε. Intertech A.E. e-shop.gr Space Hellas Α.Ε. Expert Ποξμηθεσςική Α.Ε. Οι ποξςάρειπ πξσ καςαςέθηκαμ είμαι ρσμξλικά 15.

2 ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΔΤΗ Όλεπ ξι ποξςάρειπ ςχμ εςαιοειώμ δημξριεύξμςαι αμαλσςικά (καςά ςσυαίξ υοόμξ άτινηπ) ρςξ παοάοςημα ςηπ παοξύραπ αμακξίμχρηπ και ςίθεμςαι από ρήμεοα Δεσςέοα 10/5/2010 έχπ και ςημ Παοαρκεσή 14/5/2010 ρε δημόρια διαβξύλεσρη ρςξ website ςξσ Σσμεςαιοιρμξύ (http://www.seppp.gr). Σςη διαβξύλεσρη μπξοξύμ μα ρσμμεςέυξσμ όλα αμεναιοέςχπ ςα μέλη ςξσ Σ.Ε.Π.Π.Π. Για ςη ρσμμεςξυή ρςη δημόρια διαβξύλεσρη απαιςείςαι ρύμδερη με ςξ site (login), υοηριμξπξιώμςαπ ςξμ 5φήτιξ αοιθμό μέλξσπ και ςξμ 9φήτιξ μσρςικό αοιθμό ρσμαλλαγώμ, όπχπ ασςά αμαγοάτξμςαι επάμχ ρςημ ςασςόςηςα μέλξσπ. Για ξπξιαδήπξςε απξοία πάμχ ρε ασςό ςξ θέμα, επικξιμχμήρςε με ςξμ Γιώογξ Χαοιςχμίδη ρςξ ςηλέτχμξ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΩΝ Αμέρχπ μεςά ςη λήνη ςηπ διαβξύλεσρηπ, ςξ Σαββαςξκύοιακξ 15-16/5/2010 θα ακξλξσθήρει μσρςική φητξτξοία, από ςα μέλη ςξσ Σ.Ε.Π.Π.Π., αμάμερα ρςξ ρύμξλξ ςχμ ποξςάρεχμ. Τα απξςελέρμαςα ςηπ φητξτξοίαπ θα δημξριξπξιηθξύμ ςη Δεσςέοα 17/5/2010, όπξσ και θα αμακξιμχθεί ςξ όμξμα ςηπ εςαιοείαπ πξσ ρσμέλενε ςιπ πεοιρρόςεοεπ ποξςιμήρειπ. Τημ ίδια ημέοα θα αμξίνει καςάλξγξπ παοαγγελιώμ για όλξσπ ςξσπ Ποάκςξοεπ και όςαμ ςα ζηςξύμεμα ςεμάυια τςάρξσμ ςα θα σπξγοατεί η ρύμβαρη με ςημ αμάδξυξ εςαιοεία. Σςη ρσμέυεια, ξι εμδιατεοόμεμξι θα καςαθέςξσμ ςξ αμςίςιμξ (μεςοηςξίπ) και θα παοαλαμβάμξσμ ςξ δέκςη ςξσπ. Η τελική προσφορά θα ισχύει για ΟΛΑ ΑΝΔΞΑΙΡΔΣΩ τα Πρακτορεία και όχι μόμο για τους Πράκτορες Μέλη του.δ.π.π.π. ΓΙΑ ΣΙ ΠΡΟΥΔΡΟΤΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ Οι εςαιοείεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαβξύλεσρη καλξύμςαι μα ελέγνξσμ ςα ρςξιυεία (υαοακςηοιρςικά, ςιμή κλπ.) ςχμ μξμςέλχμ πξσ ποξρτέοξσμ. Σςημ πεοίπςχρη πξσ εμςξπίρξσμ κάπξια παοαςσπία, μα επικξιμχμήρξσμ άμερα με ςξμ Γεμ. Διεσθσμςή ςξσ Σ.Ε.Π.Π.Π. κ. Γιώογξ Χαοιςχμίδη ρςξ ςηλέτχμξ , ώρςε μα διξοθχθεί αμέρχπ ςξ λάθξπ.

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Όλεπ ξι ςιμέπ ρσμπεοιλαμβάμξσμ μεςατξοά και παοάδξρη ρςξ καςάρςημα ςξσ εκάρςξςε Ποακςξοείξσ. Τα μξμςέλα ςχμ ποξςάρεχμ 12, 13 και 14 αμςαπξκοίμξμςαι ρε monitor και όυι ρε ςηλεξπςικξύπ δέκςεπ. Σςξ ςέλξπ κάθε ποόςαρηπ αματέοεςαι η ςιμή ςξσ κάθε μξμςέλξσ, καθώπ και μια εμδεικςική ςιμή για ςξ πόρξ πχλείςαι ρςη λιαμική αγξοά ασςή ςη ρςιγμή. A/A ΠΡΟΣΑΗ: 1 SONY KDL 40EX 401 ΙΝΣΔ 40 LCD FULL HD 1080p, Dynamic Contrast High, Backlight CCFL, BRAVIA ENGINE 2, Advanced Contrast Enhancer (ACE), Intelligent Picture, MPEG Noise Reduction, Light Sensor, Live Colour, 24p True Cinema, USB Photo Viewer, USB Music Player, USB Video Player (mpeg1/divx/mpeg4), Auto Photo Mode (DLNA/USB/HDMI) (via HDMI/USB), Picture Frame Mode, Eco Settings, Power Saving + Picture Off, Power Saving Mode, Energy Saving Switch, 14:9 Mode, 4:3 Mode, AFD (Auto Format Detect), 3D Comb Filter, Resolution 1920 x 1080, NICAM, Analogue Terrestrial Tuner, Digital Terrestrial Tuner (MPEG- 2), Digital TV Cable Tuner (with supported operators), DVB-C CI+ Ready (with supported operators), High Definition TV Tuner (MPEG-4) - H.264 (with supported operators), 4p input (HDMI), Digital Amplifier, S-Force Front Surround Dolby Plus, Power Output (W) 20W (10W x 2), Sound Mode Dynamic/Standard/Clear Voice, Surround Mode Cinema/Music/Sport/Game, Steady Sound, Dolby Digital Plus, 5.1 Channel Audio Out, Speaker Off, Digital Audio Output (optical) 1, HDMI Inputs 4 (1 Side/3 Rear), HDMI PC Signal Capability, PC Input (15pin D-Sub) + Audio In, Component Inputs 1, Composite Video In 1 USB 2.0 Input 1, MiniJack (Head/Earphone) (mm) 3.5, PCMCIA Card Slot, RCA AV Input, RF In, Scart Inputs (RGB) 2, BRAVIA Theatre Sync, Dimensions With Table Stand (W x H x D, cm) 99.2 x 63.5 x 25.0 περίπου ,00 εσοώ (μαζί με κόρςξπ αμακύκλχρηπ) + ΦΠΑ = 513

4 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 2 GRUNDIG VISION DVB-T ΙΝΣΔ 42 περίπου 670 LCD Full HD, DVB-T, αμςίθερη :1, τχςειμόςηςα 500 cd/qm, υοόμξπ απόκοιρηπ 5 ms, αμάλσρη WXGA 1920x1080, αμαπαοαγχγή NTSC system μέρχ scart, ρύρςημα βελςίχρηπ τχςειμόςηςαπ υοώμαςξπ, ρύρςημα μείχρηπ θξούβξσ, πάγχμα ξθόμηπ, SRS, PAT, εμρχμαςχμέμα μεγάτχμα, ιρυύπ μξσρικξύ ρήμαςξπ 2υ20W, MPEG4, Digital comb filter 3D, Teletext, Fastext, Hotel menu, 3xEuroAV, S-Video, είρξδξπ PC, PC Audio in, 3 HDMI, HDCP μέρχ HDMI, Component (Y/Pb/Pr, L/R), USB 2.0, είρξδξπ για ακξσρςικά, ρύρςημα ασςόμαςξσ ποξγοαμμαςιρμξύ καμαλιώμ, 5 band equalizer, κλείδχμα για παιδιά, διαρςάρειπ 104,3υ69,5υ11,4 cm, vesa mount, καςαμάλχρη ρε λειςξσογία 210W, καςαμάλχρη ρε stand-by <1W 454, ,34 ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 550

5 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 3 SCHAUB LORENZ LT40-400AB ΙΝΣΔ 40 Δμδεικτική τιμή λιαμικής πώλησης: 599 LCD TV, 16:9, Full HD, resolution 1920x1080, dynamic contrast :1, brightness 500 cd/m 2, response time 6,5 ms, viewing angle 178/178, A2/NICAM Stereo, AV Stereo, Automatic volume leveling, 2x8W RMS Sound output, On-Off timer, Programme edit, teletext, programme memory 100 channels, 3D Comb filter, frequency based auto search, NTSC via scart, 2xScart, Audio/Video in, S- VHS in, Audio out, headphone jack, component in + audio in, VGA in, PC Audio in, 2xHDMI,USB (Σςιπ ςιμέπ πεοιλαμβάμεςαι ξ τόοξπ αμακύκλχρηπ) 372,00 εσοώ (Full HD, Analogue) + ΦΠΑ = ,00 εσοώ (Full HD, DVB-T, MPEG-2) + ΦΠΑ= ,00 εσοώ (Full HD, DVB-T, MPEG-4) + ΦΠΑ= 477

6 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 4 SCHAUB LORENZ LCD 40 FULL HD, DVB-T, MPEG-2 ΙΝΣΔ 40 ΑΓΝΩΣΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΔΡΑ PAN EU DVB-T, 40883W, 16:9, 1920x1080, dynamic contrast ratio :1, response time 8ms, viewing angle 178/178, HDMI 1.1/1.2/1.3, Tuner VHF/UHF/Cable built in, program storage capacity 200 (analogue), program storage capacity 300 (digital), electronic program guide, PC PIP, 1 Tuner PIP, Picture and Picture, Picture and Teletext, Fast text, teletext pages 1000, WEE/ROHS compliant, Equalizer 5 band, carrier mute, Audio output 2x8W RMS, 2xScart, Composite Video/Audio in, Audio line out, VGA (PC in: D-SUB1), PC Audio in, 2xHDMI, Digital Audio output, headphone out, Analog sw update, decoder support, zoom modes (aspect ratio), comb filter, CTI/LTI, Digital noise reduction, Dynamic contrast, progressive scan, NTSC playback, sleep timer, hotel mode (passive), child lock, no ident timer, touch key pad, Power supply 1W (stand by), V AC 50 Hz, dimensions (with carton box) 1080x255x770 mm 407,00 εσοώ + ΦΠΑ = 492

7 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 5 LG 42LD420 ΙΝΣΔ 42 περίπου 570 Ψητιακόπ δέκςηπ MPEG-4 Αμάλσρη εικόμαπ 1920x1080 Αμςίθερη :1 Χοόμξπ απόκοιρηπ 4m/s Φχςειμόςηςα 500 cd/m 2 Γχμία θέαρηπ 178 ξ USB x HDMI Clear Voice II Smart Energy Saving Plus Ελλημικό teletext RF-in, Scart, RGB In (D-SUB 15 pin), PC Audio in, CI Slot, Ακξσρςικώμ, Component, Digital Audio Out (optical) Διαρςάρειπ με ςημ επιςοαπέζια βάρη 1028x715,4x297 mm Τιμή ποξρτξοάπ: (με μεςατξοά, παοάδξρη και ΦΠΑ) 549

8 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 6 SAMSUNG LE40C530F1WXXH ΙΝΣΔ 40 περίπου 600 Αμάλσρη FHD, επενεογαρςήπ Hyper Real Engine, Σάοχρη panel 50Hz, (Εικόμα) Wide Color Enhancer, (Ήυξπ) Dolby Digital Pulse, dts 2.0+ Digital Out,Teletext, PiP (1 tuner), Anynet+, Game Mode, Digital Noise Filter, Ψητιακόπ δέκςηπ DVB-T/C, Απξκχδικξπξιηςήπ MPEG4, High Glossy, 3 Θύοεπ: HDMI, 1 USB, 1 RF In, 1 CI Slot, 1 Scart, Component/Composite 1/1, Headphone 1, Digital Audio Optical 1,PC in-d-sub 1, PC audio In / DVI Audio In 1, Διαρςάρειπ υχοίπ βάρη 970x653x240 mm 372,00 εσοώ (υχοίπ ΦΠΑ) + 4,50 υοημαςική ειρτξοά αμακύκλχρηπ + 12,40 μεςατξοικά + 35,00 εγκαςάρςαρη + 45,00 επιςξίυια βάρη (με ΦΠΑ 21%) ΣΥΝΟΛΟ 567

9 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 7 METZ AXIO PRO 42 FHDTV 100 CTZ ΙΝΣΔ 42 Full HD 100Hz, WXGA 1920x1080, υοόμξπ απόκοιρηπ 5ms, γχμία θέαρηπ 178 ξ, τχςειμόςηςα 500 cm/qm, αμςίθερη :1, ςευμξλξγία MecaVision HD+, ρύρςημα βελςίχρηπ τχςειμόςηςαπ/υοώμαςξπ, ρύρςημα μείχρηπ θξούβξσ, DVB-T, MPEG-4, αμαπαοαγχγή NTSC system μέρχ scart, ασςόμαςξπ ποξγοαμμαςιρμόπ καμαλιώμ, εμρχμαςχμέμα μεγάτχμα, ιρυύπ μξσρικξύ ρήμαςξπ 2υ20W, ελλημικό μεμξύ, ελλημικό teletext (max 2000 pages), διακόπςηπ on-off, tri star menu, υοξμξδιακόπςηπ, κλείδχμα παιδιώμ, vesa mount adapter plate, σπξδξυή S-video, RCA (Fbas, L, R) / ακξσρςικά 3,5mm, Euro AV x 3, HDMI με HDCP υ 3, DVIx1, Θύοα USB, Component (Y/Pb/Pr,L/R), SPDIF in/out, C I interface x 2, σπξδξυέπ tuner slots υ 2, δσμαςόςηςα HD TV, δσμαςόςηςα ποξρθήκηπ ρκληοξύ δίρκξσ για ποξγοαμμαςιρμέμη ή απ εσθείαπ εγγοατή, δσμαςόςηςα δξοστξοικήπ λήφηπ με υοήρη (DVB-S2, twin DVB-S2 tuner) (ποξαιοεςικό), καςαμάλχρη ρε λειςξσογία 212W / ρε stand-by <1W, καςαρκεσή εν ξλξκλήοξσ ρςη Γεομαμία ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ ,00 εσοώ (υχοίπ επιςοαπέζια βάρη) + ΦΠΑ (21%) περίπου ΣΥΝΟΛΟ 1.693

10 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 8 LG 42LD420C ΙΝΣΔ 42 TFT LCD FULL HD, DVD-T με MPEG2/MPEG4, αμάλσρη εικόμαπ 1920υ1080p, δσμαμικόπ λόγξπ αμςίθερηπ :1, τχςειμόςηςα 500 cd/m2, υοόμξπ απόκοιρηπ 4 ms, γχμία θέαρηπ 178 ξ, USB 2.0 (DivX), 2xHDMI, Smart Energy Saving Plus, Intelligent sensor II, teletext, εμρχμαςχμέμα ηυεία, VESA mount, RF in, Scart, RGB in (D-sub 15 pin), PC Audio in, CI slot, ακξσρςικώμ, Component, Digital audio out (optical), διαρςάρειπ 1028x715,4x297 mm (με επιςοαπέζια βάρη) περίπου ,00 εσοώ + ΦΠΑ (21%) = 483

11 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 9 LG 42LD420C (Ποξρξυή ςξ ίδιξ με ςξ 8) ΙΝΣΔ 42 TFT LCD FULL HD, DVD-T με MPEG2/MPEG4, αμάλσρη εικόμαπ 1920υ1080p, δσμαμικόπ λόγξπ αμςίθερηπ :1, τχςειμόςηςα 500 cd/m2, υοόμξπ απόκοιρηπ 4 ms, γχμία θέαρηπ 178 ξ, USB 2.0 (DivX), 2xHDMI, Smart Energy Saving Plus, Intelligent sensor II, teletext, εμρχμαςχμέμα ηυεία, VESA mount, RF in, Scart, RGB in (D-sub 15 pin), PC Audio in, CI slot, ακξσρςικώμ, Component, Digital audio out (optical), διαρςάρειπ 1028x715,4x297 mm (με επιςοαπέζια βάρη) περίπου ,00 εσοώ + ΦΠΑ (21%) = 470

12 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 10 LG 42LD 450 ΙΝΣΔ 42 LCD Full HD, Resolution 1920 x 1080, Dynamic Contrast Ratio :1, Response Time 4 ms, HDMI Ports 2, Pictures and Music via USB 2.0, Life Span (Typical) 60,000 hours, 16:9 Aspect Ratio Correction 6 Modes, Viewing Angle 178º / 178º, Picture Wizard II, AV Mode II 3 Modes (Cinema, Sports, Game), DTV Signal Strength Indicator, AUDIO Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP), Audio Output Power (Watts - THD 10%) 20W (10W x 2) Speaker System Details 2 Way 4 Speakers Dolby Digital Decoder, Clear Voice II, Volume Leveler II, Smart Energy Saving, Backlight Control, A/V Input Navigation, Input Labeling, Quick View (Flashback), Parental Control, Key Lock, Closed Caption (CC), SimpLink (HDMI CEC), Auto Tuning/Programming, Channel Add/Delete, Favorite Channel Programming, Auto/Manual Clock, On/Off Timer, Sleep Timer, AV In 1 HDMI /HDCP Input (V.1.3 w/deep Color) 1 USB 2.0, 1 Headphone Out, RF In (Antenna/Cable) 1 AV In 1 Component Video In (Y, Pb, Pr) + Audio 1 Digital Audio Out (Optical) 1 HDMI/HDCP Input (V.1.3 w/deep Color) 1 RGB In (D- Sub 15pin) - PC 1 PC Audio Input 1 RS-232c In (Control/Service) 1, Built-In Tuner ATSC/NTSC/Clear QAM POWER Voltage, Hz 100V ~ 240V, 50/60 Hz On Mode (Average) 180W Stand-by Mode <0.1W περίπου ,00 εσοώ (μαζί με κόρςξπ αμακύκλχρηπ) + ΦΠΑ = 467

13 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 11 SCHAUB LORENZ LCD 40 FULL HD ANALOGUE ΙΝΣΔ 40 LCD TV, 16:9, FULL HD, Resolution 1920x1080, dynamic contrast 15:000:1, brightness 500 cd/m 2, response time 6,5 ms, viewing angle 178/178, A2/NICAM Stereo, AV Stereo, AV Stereo, Automatic volume leveling, 2x8W RMS Sound Output, On Off timer, program edit, teletext, program memory 100 channels, 3D Comb Filter, Frequency based auto search, NTSC via scart, 2xScart, Audio/Video in, S- VHS in, Audio out, headphone jack,component in + Audio in, 2xHDMI, USB ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ 1 ΑΓΝΩΣΟ 385,00 εσοώ + ΦΠΑ (21%)= 465,85 ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΜΔΡΑ

14 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 12 Μόμιςξο SAMSUNG 400MX-2 ΙΝΣΔ 40 ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ 3 περίπου Brightness 450 cd/m 2, Contrast ratio 4000:1, Resolution 1920x1080, Response time 8 ms(gtg), Viewing Angle (Horizontal/Vertical) 178/178, Color Support 16.7 mil., Video signal analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI, Sync. Signal Separate H/V, composite, SOG, Connector D-Sub, RS232C Cable, Power Consumption 180 watt, Stand By Power (DPMS) 1 watt (energy saving on), Type internal, Plug & Play DDC 2B, USB Powered Hub Option N/A, Mac compatibility Yes, Multi Speaker 10W x 2ch (Built in), Wall mount mounting kit available (option), TCO N/A, Cabinet color black, Accessory User Manual, warranty card, application CD, Power Cable, Remote Controller, Special feature Lamp error detection, Matrix video Wall (2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1, 5x5), Safety lock, temperature sensor, built in fan, RS232C,Network Support with SBB, Product dimensions with stand 971x643x311, energy star 5.0 certificate 505,00 εσοώ + 4,82 τόοξπ αμακύκλχρηπ + ΦΠΑ(21%)) ΣΥΝΟΛΟ 617

15 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 13 Μόμιςξο PANASONIC TH42LRG20E ΙΝΣΔ 42 LCD, Scart, 2xHDMI, 1xCVBS,είρξδξπ Component, Γχμία θέαρηπ 178 o, πάμελ IPS Alpha, τχςειμόςηςα 500 cd/m 2, εμρχμαςχμέμα ηυεία 2x10W, Vesa Mount, καςαμάλχρη ρε λειςξσογία 145W, καςαμάλχρη ρε αμαμξμή 0,5W, ρύμδερη κεοαίαπ, Tuner, απξκχδικξπξιηςήπ mpeg4, είρξδξπ SD, RS232, Audio out, IR Peripheral Device Control, δσμαςόςηςα κλειδώμαςξπ οσθμίρεχμ και ςηλεκξμςοόλ, δσμαςόςηςα ποξραομξρμέμηπ εικόμαπ εκκίμηρηπ, έςξπ καςαρκεσήπ Ιξύμιξπ ΦΠΑ (21%) ΣΥΝΟΛΟ 818 περίπου 1.000

16 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 14 Μόμιςξο SAMSUNG 400CX-2 ΙΝΣΔ 40 Brightness 450 cd/m 2, Contrast ratio 4000:1, Resolution 1920x1080, Response time 8 ms(gtg), Viewing Angle (Horizontal/Vertical) 178/178, Color Support 16.7 mil., Video signal analog RGB, DVI-D, CVBS, HDMI, Sync. Signal Separate H/V, SOG, Connector D-Sub, RS232C Cable, Power Consumption 190 watt, Stand By Power (DPMS) <1 watt (energy saving on), Type internal, Plug & Play DDC 2B, USB Powered Hub Option N/A, Mac compatibility Yes, Multi Speaker 10W x 2ch (Built in), Wall mount mounting kit available (option), TCO N/A, Cabinet color black, Accessory User Manual, warranty card, application CD, Power Cable, Remote Controller, Special feature Magic Net Pro, Built-in tuner, Antiimage retention, Matrix video Wall (2x2, 3x3, 4x4, 1x5, 5x1, 5x5), Safety lock, RS232C,PiP (Picture in Picture), PbP (Picture by Picture), Product dimensions with stand 971x641.5x311, energy star 5.0 certificate ΔΣΗ ΔΓΓΤΗΗ 3 575,00 εσοώ + 4,98 τόοξπ αμακύκλχρηπ + ΦΠΑ (21%) περίπου 890 ΣΥΝΟΛΟ 702

17 A/A ΠΡΟΣΑΗ: 15 TOSHIBA 40LV703 ΙΝΣΔ 40 περίπου 570 και ξ εκςσπχςήπ 50 ΤΝΟΛΟ 620 LCD FULL HD, 16:9, 1920υ1080, Active Vision, Αμαλξγικόπ δέκςηπ, ασςόμαςξπ ρσμςξμιρμόπ, δσμαμικόπ λόγξπ αμςίθερηπ :1, τχςειμόςηςα 450 cd/m 2, Ψητιακό κςεμχςό τίλςοξ 3D, auto backlight vontrol, digital noise reduction, λειςξσογίεπ: παιυμίδια/ςαιμία/standard/δσμαμική, NICAM Stereo 20W RMS, εμίρυσρη μπάρχμ, καςαμάλχρη οεύμαςξπ 93,4W (ςσπική) και 0,9W(ρε αμαμξμή), 3xHDMI, 2xSCART, Comonent, Composite, PC Input, 1Xusb, διαρςάρειπ με βάρη 98,9x70,6x27,6 cm 380,00 εσοώ + ΦΠΑ 21% ΣΥΝΟΛΟ 459,80 + ΔΩΡΟ εκτυπωτής CANON IP2700 ΔΔΝ ρσμπεοιλαμβάμεςαι ςξ κόρςξπ μεςατξοάπ και παοάδξρηπ ρςξ ποακςξοείξ: Αθήμα: +5 Ελλάδα, εκςόπ Μακεδξμίαπ, Θοάκηπ, μηριώμ: +12 Μακεδξμία, Θοάκη, μηριά: +15 Εμαλλακςικά με courier «Γεμική Μεςατξοική»: +20

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P42G10E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 42" 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Οθόνες...04 Οθόνες LED LCD Σειρά E50...06 Σειρά E40...07 Σειρά W86L...08 Οθόνες Gamers Σειρά W63...10 Σειρά W61...11 Οθόνες POP Color Σειρά W30S...13 Οθόνες Entertainment Σειρά W53...15 Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC

Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Ισχύει από 1/3/2013 ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIMH USB POWER DAC Explorer 1 x USB mini type B. Έξοδοι: 1 x 3.5mm analogue/digital jack για σύνδεση ακουστικών με ρυθμιζόμενη στάθμη εξόδου 130mW into

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 22. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 3773 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Ηλεκτρικών συσκευών Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ 46/2015 (ΑΔΑ: ΩΥΑΟΩΛΨ-2ΣΘ) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

STEREO AΜPLIFIERS ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟ 368,00 225,00-38,86% S000.30892 S000.30893 457,00 299,00-34,57%

STEREO AΜPLIFIERS ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟ 368,00 225,00-38,86% S000.30892 S000.30893 457,00 299,00-34,57% ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟ STEREO AΜPLIFIERS ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ S000.30892 A-S300 (B) OΛOKΛHPΩMENOΣ ENIΣXYTHΣ YAMAHA Ολοκληρωμένος Ενισχυτής ισχύος 60 W x 2 (RMS) Κεντρική ράβδος για ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013

Καζαρλής Σπυρίδων Μαστοροκώστας Πάρις Χειλάς Κωνσταντίνος Σέρρες, 13 / 6 / 2013 Αρχιμήδης ΙΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνσιμού ΤΗΛ.23210-49239,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories Headends Headends Τα headends της POLYTRON χάρη στην modular αρχιτεκτονική τους εξασφαλίζουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Η εύελικτη γκάμα της POLYTRON ξεκινάει από το μικρό SPM 100 και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, Ζυμβρακάκη 8 (Όπισθεν Δ.Ε.Η) ΤΗΛ. 2551031078 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6946286625 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6937139930 e-mail: lionsk@windowslive.com 2 Πίνακας περιεχομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance.

We advise you to read the following advice concerning the safety regulations carefully in order to ensure safe use of the appliance. Index TS6010 HD 1 Safety regulations... 2 2 Product description and connections... 3 2.1 Remote control unit... 4 2.1.1 Batteries... 4 2.1.2 Programming of remote control unit... 4 2.1.3 Remote control

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2014 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2014 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7 BRAVIA - W6. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W8 KDL50W805BBAE2 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμοτητα: One Flick Entertainment, Photo Share, One Touch Mirroring, Screen Mirroring, Wi

Διαβάστε περισσότερα

HP Compaq Presario CQ58-160SV

HP Compaq Presario CQ58-160SV HP Compaq Presario CQ58-160SV Επεξεργαστής AMD E-300 (1.3GHz) Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Home Premium (64bit) Οθόνη 15.6'' Bright View HD LED Σκληρός δίσκος 320GB Μνήμη 4GB RAM Κάρτα γραφικών AMD Radeon

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με

Τιμοκατάλογος Νοέμβριος 2014 BRAVIA - W85 BRAVIA - W8 BRAVIA - W7. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Κωδικός SAP Περιγραφή προϊόντος BARCODE Τιμή με Φωτογραφία BRAVIA W85 KDL60W855BBAEP BRAVIA W8 Ποιότητα Εικόνας: X Reality Pro, 3D, MotionflowXR400Hz, Full HD Εύκολη Συνδεσιμότητα: One Flick Entertaiment, Photo Share, One Touch Mirroring, NFC, Screen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Altair A-11, Bipolar Power Amplifier 550w + 550w. Altair A-3,5, Bipolar Power Amplifier 175w + 175w. Altair A-7, Bipolar Power Amplifier 350w + 350w

Altair A-11, Bipolar Power Amplifier 550w + 550w. Altair A-3,5, Bipolar Power Amplifier 175w + 175w. Altair A-7, Bipolar Power Amplifier 350w + 350w Περιεχόμενα Altair... 1 AnalogWay... 10 Blackmagic-Design... 18 Conducfil... 19 DataVideo... 29 Eyevis... 37 Holophone... 54 Ikan... 57 JVC... 60 Kramer... 66 Lighthouse... 206 Marshall... 213 Mipro...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD 831. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD 831 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν από 15/6/15-5/7/15 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. 199 32 10.

Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν από 15/6/15-5/7/15 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. 199 32 10. Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν από 15/6/15-5/7/15 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη. TAB.00022 199 32 10.1" 5.0 PRESTIGIO Multipad Visconte 2 Χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I.

TV 3... 5...6...8...9...11...12 I. Περιεχόμενα (A) Οδηγίες Ασφαλείας (B) Περιεχόμενα Συσκευασίας (C) Περιγραφή Προϊόντος6 (D) Σύστημα Πρόσβασης 8 (E) Τηλεχειριστήριο 9 (F) Χαρακτηριστικά11 (G) Τεχνικά Χαρακτηριστικά12 I. Εγκατάσταση13 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 48 Ιούλιος 2014

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET. Version 48 Ιούλιος 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ PROFESSIONAL NET Version 48 Ιούλιος 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ - ΨΗΦΙΑ- ΚΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ DAT - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HARD DISK RECORDING

Διαβάστε περισσότερα