Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ Αθημά Α.Δ.Μ Ε ιισηγητής Κξπ Λεμξμίδηπ Χαοάλαμπξπ Δνάμημξ Δ Ακαδημαϊκό Έτξς:

2 1. ΡΥΔΔΘΞ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 1.1. ξ Γμχρςικό Αμςικείμεμξ ξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κεταλαίξσ είμαι ςα «α Μξμίρμαςα και ξι Δεκαδικξί Αοιθμξί». Αμήκει ρςξ Ιετάλαιξ 16 ςηπ Α Οεοιόδξσ ςχμ Λαθημαςικώμ ςηπ Δ Δημξςικξύ και έυει κύοια γμχρςική πεοιξυή ςιπ μεςοήρειπ(υοήμα), καθώπ και ςξσπ αοιθμξύπ(δεκαδικξί και ρσμμιγείπ), ςιπ ποάνειπ(ποόρθερη και αταίοερη ρσμμιγώμ), και ςα ποξβλήμαςα(επίλσρη ποξβλήμαςξπ). Βαρικά ρςξιυεία ςξσ μαθήμαςξπ αματέοξμςαι και ρε άλλα κετάλαια ςξσ ρυξλικξύ εγυειοιδίξσ ςηπ Δ Δημξςικξύ: Κεφάλαιξ 1: «Θσμάμαι ό,ςι έμαθα από ςη Γ Τάνη», όπξσ γίμεςαι υοήρη φεύςικχμ μξμιρμάςχμ χπ επξπςικό σλικό, με ρκξπό ςη διεοεύμηρη βαρικώμ γμώρεχμ και δενιξςήςχμ ςχμ παιδιώμ από ςη Γ ςάνη μξμιρμάςχμ. Κεφάλαιξ 9: «Πξλλαπλαριάζχ με διάτξοξσπ ςοόπξσπ», όπξσ έυει γμχρςικό πεδίξ ςιπ μεςοήρειπ και ςξ υοήμα και ρςξυεύει ρςημ εκμάθηρη ςηπ έμμξιαπ ςξσ πξλλαπλαριαρμξύ. Κεφάλαιξ 12: «Διαιοώ με διάτξοξσπ ςοόπξσπ», όπξσ έυει γμχρςική πεοιξυή ςιπ μεςοήρειπ και ςξ υοήμα και ρςξυεύει ρςημ εταομξγή ρςοαςηγικώμ σπξλξγιρμξύ ρςη διαίοερη. Κεφάλαιξ 13: «Τέλεια και αςελήπ διαίοερη», ρςξ ξπξίξ κετάλαιξ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η εκμάθηρη ςηπ ςέλειαπ και αςελήπ διαίοερηπ με μξμξφήτιξ διαιοέςη με ςη υοήρη υοημαςικώμ πξρώμ. Κεφάλαιξ 14: «Διαυειοίζξμαι ποξβλήμαςα», ρςξ ξπξίξ κετάλαιξ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η ικαμόςηςα διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ από ςξσπ μαθηςέπ και η εύοερη λύρεχμ ρε ποξβλήμαςα μεςοήρεχμ. Κεφάλαιξ 15: «Θσμάμαι ςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ», όπξσ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η εταομξγή και εμεογξπξίηρη ςχμ γμώρεχμ για ςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ με ςη υοήρη φεύςικχμ μξμιρμάςχμ ρε αρκήρειπ. Ηεμελιώδειπ γμώρειπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ξι μαθηςέπ απξκόμιραμ και από κετάλαια ςχμ ποξηγξύμεμχμ ςάνεχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα: Στημ Α Δημξτικξύ ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςα μξμίρμαςα ρςα παοακάςχ κετάλαια: Κετάλαιξ 5 «Αοίθμηρη, αμάγμχρη και γοατή ςχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 7 «Ποόρθερη και αμάλσρη ςχμ αοιθμώμ μέυοι ςξ 5», Κετάλαιξ 8 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 11 «Οι αοιθμξί από ςξ 6 μέυοι ςξ 10», Κετάλαιξ 13 «Ποόρθερη και αμάλσρη ςχμ αοιθμώμ μέυοι ςξ 5», Κετάλαιξ 20 «Νξμίρμαςα από ςξ 1 έχπ ςξ 10», Κετάλαιξ 22 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 37 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 38 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 39 2

3 «Μξμάδεπ και δεκάδεπ», Κετάλαιξ 55 «Ποόρθερη και αταίοερη διφήτιχμ αοιθμώμ» και Κετάλαιξ 58 «Οι αοιθμξί μέυοι ςξ 100-υοήμα». Στημ Β Δημξτικξύ ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςξ Δσοώ ρε πξλλά κετάλαια. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρςξ Κετάλαιξ 1 «Τι έμαθα ρςημ Α Τάνη, Κετάλαιξ 11 «Γμχοίζχ καλύςεοα ςα κέομαςα ςξσ Δσοώ», Κετάλαιξ 12 «Υπξλξγίζχ ςα οέρςα», Κετάλαιξ 17 «Υπξλξγίζχ με πξλλξύπ ςοόπξσπ μέυοι ςξ 100», Κετάλαιξ 20 «Δλέγυχ, διξοθώμχ και ρσμπληοώμχ ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 21,37&45 «Λύμχ ρύμθεςα ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 23 «Υπξλξγίζχ με πξλλξύπ ςοόπξσπ: Τξ ρσμπλήοχμα ςξσ 100», Κετάλαιξ 24 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 10 και ςξσ 5», Κετάλαιξ 25 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 2 και ςξσ 4», Κετάλαιξ 26 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 8», Κετάλαιξ 27 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 7», Κετάλαιξ 30 «Μξιοάζξμαι δίκαια με ςξσπ τίλξσπ μξσ», Κετάλαιξ 34 «Υπξλξγίζχ έμα απξςέλερμα κάμξμςαπ κάθεςη ποόρθερη με κοαςξύμεμξ», Κετάλαιξ 35,36 «Υπξλξγίζχ έμα απξςέλερμα κάμξμςαπ κάθεςη αταίοερη με δαμεικό», Κετάλαιξ 39 «Μεςοώ ςξ βάοξπ: Τξ κιλό και ςξ γοαμμάοιξ», Κετάλαιξ 40 «Γμχοίζχ ςα υαοςξμξμίρμαςα ςχμ 5,10,20,50 και 100 Δσοώ», Κετάλαιξ 42 «Γμχοίζχ ςξ μέςοξ», Κετάλαιξ 44 «Λύμχ ποξβλήμαςα με μεγάλξσπ αοιθμξύπ», Κετάλαιξ 46,50 «Σςοαςηγικέπ μξεοώμ σπξλξγιρμώμ», Κετάλαιξ 49 «Η εκςίμηρη ρςξσπ σπξλξγιρμξύπ», Κετάλαιξ 53 «Λύμχ και τςιάυμχ ρύμθεςα ποξβλήμαςα». Στημ Γ Δημξτικξύ σπάουει πληθώοα κεταλαίχμ ρςα ξπξία γίμεςαι υοήρη ςηπ μξμιρμαςικήπ ανίαπ και ςχμ μξμιρμάςχμ. α κετάλαια ασςά είμαι ςα ακόλξσθα: Κετάλαιξ 2«Ποξρθέρειπ διφήτιχμ και ςοιφήτιχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 4 «Πξλλαπλαριαρμόπ, ποξπαίδεια», Κετάλαιξ 7 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 10 «Αταιοέρειπ διφήτιχμ και ςοιφήτιχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 12 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 17 «Πξλλαπλαριαρμξί», Κετάλαιξ 19 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 25 «Ιρξδύμαμα κλάρμαςα», Κετάλαιξ 33 «Πξλλαπλαριαρμόπ και διαίοερη με ςξ 10,100 και ςξ 1000», Κετάλαιξ 51 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 52 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 55 «Διαιοέρειπ». Αματξοά ρςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ γίμεςαι ρςα παοακάςχ κετάλαια: Κετάλαιξ 34 «Δεκαδικά κλάρμαςα», Κετάλαιξ 35 «Δεκαδικά κλάρμαςα και δεκαδικξί αοιθμξί», Κετάλαιξ 36 «Δεκαδικξί αοιθμξί», Κετάλαιξ 37 «Ποόρθερη και αταίοερη με δεκαδικξύπ αοιθμξύπ», Κετάλαιξ 38 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 57 «Κλάρμαςα και δεκαδικξί», Κετάλαιξ 58 «Ποξβλήμαςα και Κετάλαιξ 59 «Δπαμαληπςικό» α Σλικά κι Δπξπςικά Λέρα Ζ/Σ και ποξςζέκςξοαπ Βιβλίξ Λαθηςή Τύλλξ Δογαρίαπ 3

4 εςοάδιξ Δογαρίαπ Φεύςικα υαοςξμξμίρμαςα και μξμίρμαςα 1.3. Υοξμική Διάοκεια ςηπ Διδαρκαλίαπ Ζ 1η τάρη (Διραγχγή ρςη μέα έμμξια) σπξλξγίζεςαι όςι θα διαοκέρει 5 με 7. Ζ σλξπξίηρη ςηπ 2η τάρηπ (Δπιρημξπξίηρη Αμακξίμχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με εταομξγέπ) αμαμέμεςαι μα έυει διάοκεια 7 με 10, εμώ η 3η τάρη 25 με 28 (Δμπέδχρη κι Δταομξγή). Σπήονε καθσρςέοηρη 5 ποιμ ςημ έμαονη ςηπ διδακςικήπ ώοαπ. Ξι δύξ ποώςεπ τάρειπ είυαμ ςημ ποξβλεπόμεμη διάοκεια, ρε αμςίθερη με ςημ ςοίςη πξσ διήοκηρε πεοίπξσ 20. Γι ασςό ςξ λόγξ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε η 4η άρκηρη ςξσ εςοαδίξσ Δογαριώμ και δεμ ξλξκληοώθηκε ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ Ρκξπξί και Ρςόυξι ςξσ Λαθήμαςξπ Ιύοιξπ διδακςικόπ ρςόυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ενξικείχρη με ςα μξμίρμαςα και ςιπ μεςανύ ςξσπ ρυέρειπ, καθώπ και η υοήρη δεκαδικώμ και ρσμμιγώμ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ. Οιξ αμαλσςικά, Μα γμχοίρξσμ ςα μξμίρμαςα και ςιπ ρυέρειπ ςξσπ και μα ενξικειχθξύμ με καςαρςάρειπ αμςαλλαγώμ, μα εμπεδώρξσμ ςη υοήρη δεκαδικώμ αοιθμώμ για ςξ ρσμβξλιρμό υοημαςικώμ πξρώμ και μα καςαμξήρξσμ ςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα, μα παοεμβάλλει δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε 2 διαδξυικξύπ τσρικξύπ ρε βιχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, μα υοηριμξπξιξύμ εμπειοικά ρσμμιγείπ αοιθμξύπ για μα πεοιγοάτξσμ και μα υειοίζξμςαι μικοά υοημαςικά πξρά Οοξαπαιςξύμεμεπ Οοξϋπάουξσρεπ Γμώρειπ Οοξκειμέμξσ μα επιςεσυθξύμ ξι παοαπάμχ ρςόυξι, καλξύμςαι ξι μαθηςέπ μα αμακαλέρξσμ γμώρειπ από ποξηγξύμεμα μαθήμαςα. Ξι γμώρειπ ασςέπ ρυεςίζξμςαι με ςη ρυέρη πξσ έυξσμ ςα δεκαδικά φητία με ςη μξμάδα Διδακςικέπ Λέθξδξι Ρςημ 1η τάρη γίμεςαι διδαρκαλία με υοήρη μέχμ ςευμξλξγιώμ. Ζ διδαρκαλία νεκιμάει με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ, εμώ ςασςόυοξμα ποξβάλλξμςαι διατάμειεπ PowerPoint μέρχ ποξςζέκςξοα. Υοηριμξπξιείςαι καθξδηγξύμεμη αμακάλσφη, καθώπ ζηςείςαι η μεςαςοξπή ςχμ ρσμμιγώμ ρε δεκαδικξύπ αοιθμξύπ. Υοηριμξπξιήθηκαμ ξι παοαπάμχ διδακςικέπ μέθξδξι υχοίπ ςη υοήρη ποξςζέκςξοα, αλλά με ςημ ποξβξλή εικόμχμ μέρχ ςξσ Ζ/Σ. 4

5 Ρςημ 2η τάρη γίμεςαι μαθηςξκεμςοική διδαρκαλία, ξι μαθηςέπ εογάζξμςαι αςξμικά και μέρα από ςιπ αρκήρειπ επιρημξπξιείςαι η μέα γμώρη. Ζ μαθηςξκεμςοική μέθξδξπ υοηριμξπξιήθηκε ρςη δεύςεοη τάρη, όπχπ ποξβλέτθηκε. Ρςημ 3η τάρη ενακξλξσθεί η διδαρκαλία μα είμαι μαθηςξκεμςοική και ρςξυεύει ρςη εμπέδχρη ςηπ γμώρηπ. Ξι μαθηςέπ εογάζξμςαι αςξμικά ρςιπ αρκήρειπ ςξσ εςοαδίξσ Δογαριώμ. Ρςη ρσμέυεια μξιοάζξμςαι ςα Τύλλα Δογαριώμ ρςιπ ξμάδεπ, η διδαρκαλία απξκςά ξμαδξρσμεογαςική μξοτή και η μάθηρη γίμεςαι βιχμαςική. Ζ παοαπάμχ πξοεία ςηπ ςοίςηπ τάρηπ επιςεύυθηκε με ςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ μεθόδξσπ Οξοεία Διδαρκαλίαπ 1η Φάση: Διραγχγή ρςη μέα έμμξια Ζ διδαρκαλία νεκιμάει με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ «α δώοα ςξσ Ρκοξύςζ» από ςξμ εκπαιδεσςικό. ασςόυοξμα εμταμίζξμςαι εικόμεπ ρςξμ Ζ/Σ μέρχ ςξσ ποξςζέκςξοα με ρςόυξ ςημ ξπςική απεικόμιρη ςηπ ιρςξοίαπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ ιρςξοίαπ ξι μαθηςέπ καλξύμςαι μα μεςαςοέφξσμ ςξσπ ρσμμιγείπ αοιθμξύπ ρε δεκαδικξύπ, ξι ξπξίξι αμςιρςξιυξύμ ρε υοημαςικά πξρά. Ζ ποώςη τάρη σλξπξιήθηκε με ςξμ ίδιξ ςοόπξ πξσ ρυεδιάρςηκε, με ςη διατξοά όςι δεμ έγιμε υοήρη ςξσ ποξςζέκςξοα λόγχ λειςξσογικήπ βλάβηπ. Έςρι η ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ ποαγμαςξπξιήθηκε μόμξ με ςη υοήρη ςξσ Ζ/Σ. 2η Φάση: Δπιρημξπξίηρη Αμακξίμχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με εταομξγέπ Ρςη τάρη ασςή ξι μαθηςέπ λύμξσμ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ μαθηςή. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η ποώςη άρκηρη αματέοεςαι ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ, ρςη υοήρη δεκαδικώμ και ρσμμιγώμ αοιθμώμ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ καθώπ και ρςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα. Ρςη 2η άρκηρη ζηςείςαι από ςξσπ μαθηςέπ μα παοεμβάλλξσμ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε δύξ διαδξυικξύπ τσρικξύπ αοιθμξύπ μέρα ρςα πλαίρια ςηπ βιχμαςικήπ μάθηρηπ. Σπάουει ςαύςιρη ςηπ δεύςεοηπ τάρηπ ρυεδιαρμξύ με ςη τάρη σλξπξίηρηπ. 3η Φάση: Δμπέδχρη κι Δταομξγή Ξι μαθηςέπ λύμξσμ ςιπ αρκήρειπ 3 (ρύμδερη ςηπ ξμξμαρίαπ υοημαςικώμ πξρώμ και ςηπ ρσμβξλικήπ γοατήπ με δεκαδικξύπ), 4 (ρυέρειπ μεςανύ μξμιρμάςχμ), 5(ρσμπλήοχρη και σπέοβαρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ) και 7 (ποόρθερη ρσμμιγώμ αοιθμώμ με ρσμπλήοχρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ) από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ. έλξπ, μξιοάζξμςαι ςα Τύλλα Δογαριώμ ρςιπ ξμάδεπ και ζηςείςαι μα επιλένξσμ υαοςξμξμίρμαςα και κέομαςα για μα αγξοάρξσμ διάτξοα αμςικείμεμα και με ασςόμ ςξμ ςοόπξ επιςσγυάμεςαι η βιχμαςική μάθηρη. Ρςη τάρη ασςή δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε η άρκηρη 4, λόγχ ςηπ πίερηπ ςξσ υοόμξσ. Δπιλέυθηκε ασςή η άρκηρη γιαςί ξι μαθηςέπ ήδη είυαμ δξσλέφει ρςημ ποώςη άρκηρη 5

6 ςξσ Βιβλίξσ ςξσ μαθηςή, πξσ και ασςή αματεοόςαμ ρςιπ ρυέρειπ μξμιρμάςχμ. Ξι μαθηςέπ δεμ έδειναμ ιδιαίςεοη δσρκξλία πάμχ ρςημ έμμξια ασςή, ρε αμςίθερη με ςιπ άλλεπ. έλξπ, ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ δεμ ξλξκληοώθηκε Διαδικαρίεπ Ανιξλόγηρηπ Διαδικαρίεπ ανιξλόγηρηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρυεδόμ ρε όλεπ ςιπ τάρειπ ςηπ διδαρκαλίαπ. Ρςημ ποώςη τάρη με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ και ςημ ςασςόυοξμη ποξβξλή εικόμχμ ρςξμ Ζ/Σ ποαγμαςξπξιήθηκε μια μξοτή ανιξλόγηρηπ. Εηςήθηκε από ςξσπ μαθηςέπ η μεςαςοξπή ςχμ ρσμμιγώμ αοιθμώμ ρε δεκαδική μξοτή, πξσ ατξοξύραμ ςη υοημαςική ανία διατόοχμ αμςικειμέμχμ. Λε ασςό ςξμ ςοόπξ θέληρα μα ελέγνχ ςιπ ποξϋπάουξσρεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ πξσ καςέυξσμ από ςημ καθημεοιμή ςξσπ ζχή. Ρςη δεύςεοη τάρη επιρημξπξιήθηκε η μέα γμώρη μέρχ ςηπ επίλσρηπ διατόοχμ εταομξγώμ. Ρε ασςή ςη τάρη ξι μαθηςέπ ανιξλξγήθηκαμ ρςημ εταομξγή ςχμ ποξϋπάουξσρχμ γμώρεώμ ςξσπ, καθώπ ξι έμμξιεπ πξσ αμαλύθηκαμ ρςξ κετάλαιξ ήςαμ γμχρςέπ. Ζ μέα γμώρη ατξοξύρε μόμξ ςη ρύμδερη ςχμ δύξ εμμξιώμ, δηλαδή ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ με μξμίρμαςα. Ξι μαθηςέπ αρυξλήθηκαμ με δύξ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ Λαθηςή. Ρςημ ποώςη άρκηρη ανιξλξγήθηκαμ ξι γμώρειπ πάμχ ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ, ρςξσπ δεκαδικξύπ και ρσμμιγείπ αοιθμξύπ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ καθώπ και ρςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα. Ρςη δεύςεοη άρκηρη έλεγνα ςημ ικαμόςηςά ςξσπ μα παοεμβάλλξσμ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε δύξ διαδξυικξύπ τσρικξύπ αοιθμξύπ. α εοχςήμαςα απαμςήθηκαμ ρυεδόμ από ςξ ρύμξλξ ςχμ μαθηςώμ και η αμακξίμχρη ςξσπ έγιμε ρςξμ πίμακα. Ρςημ ςοίςη τάρη γίμεςαι ανιξλόγηρη ρςημ εταομξγή και εμπέδχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με ςημ επίλσρη ςχμ αρκήρεχμ από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ. Λέρχ ασςώμ ςχμ αρκήρεχμ έγιμε έλεγυξπ ρςη ρύμδερη ςηπ ξμξμαρίαπ υοημαςικώμ πξρώμ και ςηπ ρσμβξλικήπ γοατήπ με δεκαδικξύπ(άρκηρη 3), ρςημ ρσμπλήοχρη και σπέοβαρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ(άρκηρη 5) και ρςημ ποόρθερη ρσμμιγώμ αοιθμώμ με ρσμπλήοχρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ (άρκηρη 7). έλξπ με ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ ανιξλξγήθηκε η ρύμδερη ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ με ςα μξμίρμαςα για ςημ απόδξρη ςηπ υοημαςικήπ ανίαπ διατόοχμ αμςικειμέμχμ μέρχ ςηπ βιχμαςικήπ άρκηρηπ. 6

7 ΑΣΞΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ Ζ διδαρκαλία μξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ 4η ώοα ρςξ Δ1 ςμήμα ςξσ 2ξσ Οειοαμαςικξύ Ρυξλείξσ ςηπ Τλώοιμαπ. Οοξηγήθηκε η διδακςική ώοα ςηπ Τσρικήπ Αγχγήπ, ξπόςε είυα αοκεςό υοόμξ για μα αλλάνχ ςη διάςανη ςχμ θοαμίχμ, από μεςχπική ρε ξμαδξκεμςοική, καθώπ και μα ρσμδέρχ ςξμ Ζ/Σ με ςξμ ποξςζέκςξοα. Οοξέκσφε ποόβλημα, όμχπ, ρςη ρύμδερη λόγχ λειςξσογικήπ βλάβηπ ςξσ ποξςζέκςξοα. Ασςόπ ήςαμ ξ λόγξπ καθσρςέοηρηπ ςηπ έμαονηπ ςηπ διδακςικήπ ώοαπ. Ζ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ και η παοξσρίαρη ςχμ εικόμχμ(με κιμξύμεμα ρυέδια) ρε PowerPoint, ςελικά, έγιμε μόμξ μέρχ ςηπ υοήρηπ ςξσ Ζ/Σ. Ξι μαθηςέπ εουόμεμξι από ςξ μάθημα ςηπ Τσρικήπ Αγχγήπ ήςαμ ιδιαίςεοα σπεοκιμηςικξί και για λίγα λεπςά επικοάςηρε έμςαρη ρςημ ςάνη. Ζ παοξδική έμςαρη αμςικαςαρςάθηκε από απόλσςη ηρσυία, καθώπ η ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ ςοάβηνε ςξ εμδιατέοξμ και ςημ ποξρξυή ςχμ μαθηςώμ. Ρε ξοιρμέμα ρημεία ςηπ ατήγηρηπ ζήςηρα από ςξσπ μαθηςέπ μα μεςαςοέφξσμ ςξσπ ρσμμιγείπ αοιθμξύπ ρε δεκαδικξύπ, πξσ ατξοξύραμ ςη υοημαςική ανία ρσγκεκοιμέμχμ αμςικειμέμχμ με ςη μέθξδξ ςηπ καθξδηγξύμεμηπ αμακάλσφηπ. Ζ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ήςαμ μεγάλη, δε δσρκξλεύςηκαμ ιδιαίςεοα και ρυεδόμ όλεπ ξι απαμςήρειπ πξσ δόθηκαμ ήςαμ ξοθέπ. Από ςημ αουή ςηπ διδαρκαλίαπ ρσμειδηςξπξίηρα όςι ξι ποξϋπάουξσρεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ ήςαμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικέπ και ποξέκσφαμ από ςη βιχμαςική μάθηρη και ρςηοίυθηκαμ ρςιπ γμώρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ. Ρςη δεύςεοη τάρη λύθηκαμ δύξ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ Λαθηςή. Ζ επιρημξπξίηρη ςηπ μέαπ γμώρηπ επιςεύυθηκε μέρχ ςχμ αρκήρεχμ. Ζ έμμξια ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ και ςχμ μξμιρμάςχμ ήςαμ ήδη γμχρςέπ από ποξηγξύμεμα κετάλαια και ποξηγξύμεμεπ ςάνειπ. Ζ μέα γμώρη ατξοξύρε ςη ρύμδερη ςχμ δύξ εμμξιώμ. Ιάπξιξι μαθηςέπ έλσραμ ρε λιγξρςό υοόμξ και ξοθά ςα εοχςήμαςα ςχμ αρκήρεχμ, εμώ άλλξι αμςιμεςώπιραμ δσρκξλίεπ. Οοξρπάθηρα μα βξηθήρχ κάθε μαθηςή νευχοιρςά και απέμειμα αοκεςά μέυοι μα βεβαιχθώ όςι καςαμόηραμ ςξ λάθξπ ςξσπ. Ζ αμακξίμχρη ςηπ λύρηπ κάθε εοχςήμαςξπ έγιμε, μέρχ ςξσ πίμακα, από μέμα, με ςη βξήθεια ςχμ μαθηςώμ. Ρςημ ςοίςη και ςελεσςαία τάρη λύθηκαμ ςοειπ αρκήρειπ(3-5-7) από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ ςξσ μαθηςή. Δίυε ρυεδιαρςεί η επίλσρη ςερράοχμ αρκήρεχμ αλλά λόγχ ςηπ πίερηπ ςξσ υοόμξσ παοέβλεφα ςημ 4η, γιαςί ξι μαθηςέπ είυαμ δξσλέφει ήδη ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ και δεμ είυαμ αμςιμεςχπίρει κάπξιξ ποόβλημα. Ρςιπ ςοειπ ασςέπ αρκήρειπ παοαςήοηρα όςι ξι αδύμαμξι μαθηςέπ εογάρςηκαμ πιξ ξογαμχμέμα και ποξρπάθηραμ μα διξοθώρξσμ ςα λάθη πξσ έκαμαμ ρςιπ παοαπάμχ αρκήρειπ. Λε ςημ επιβοάβεσρή μξσ βελςιώθηκε ςξ ασςξρσμαίρθημά ςξσπ και έςρι η ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ασνήθηκε. Ιαι ρε ασςή ςη τάρη ξι λύρειπ ςχμ αρκήρεχμ αμακξιμώθηκαμ ρςξμ πίμακα. α ςελεσςαία 3 μξιοάρςηκαμ ςα Τύλλα Δογαρίαπ ρςιπ ξμάδεπ μαζί με ςα φεύςικα υαοςξμξμίρμαςα και ςα μξμίρμαςα όλχμ ςχμ υοημαςικώμ ανιώμ, όμχπ δεμ καςάτεοε μα ξλξκληοχθεί. α παιδιά εμθξσριάρςηκαμ με ςα μξμίρμαςα και υχοίπ 7

8 δσρκξλία έβοιρκαμ δύξ και παοαπάμχ ςοόπξσπ αγξοάπ ςχμ αμςικειμέμχμ. ξ πμεύμα ρσμεογαρίαπ και αλληλξβξήθειαπ ςχμ μαθηςώμ ρσμέβαλλε ρςημ απόδξρη ςηπ κάθε ξμάδαπ, γεγξμόπ πξσ μξσ έκαμε ιδιαίςεοη εμςύπχρη, καθώπ η διάςανη ςχμ θοαμίχμ ςηπ ςάνηπ ήςαμ μεςχπική. Γεμικόςεοα είμαι εσυαοιρςημέμη από ςη διεναγχγή ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διδακςικήπ ώοαπ, μιαπ πξσ δεμ διέθεςα αοκεςή εμπειοία και ήςαμ η ποώςη μξσ διδαρκαλία ρςα Λαθημαςικά. Δπικοαςξύρε παιδαγχγικόπ θόοσβξπ και ςξ κλίμα ρσμεογαρίαπ μξσ με ςξσπ μαθηςέπ ήςαμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικό. Δσρκξλεύςηκα με ςημ καςαμξμή ςξσ υοόμξσ, λόγχ ςηπ λειςξσογικήπ βλάβηπ ςξσ ποξςζέκςξοα. Ρε πεοίπςχρη επαμάληφηπ ςηπ διδαρκαλίαπ μξσ δεμ θα άλλαζα ςξ πλάμξ ρυεδιαρμξύ. Ηα τοόμςιζα μα μημ υαθξύμ άρκξπα κάπξια λεπςά, με ρκξπό μα λσθεί η 4 άρκηρη και μα ξλξκληοχθεί ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ. Ζ δοαρςηοιόςηςα ςξσ τύλλξσ εμθξσρίαρε ςξσπ μαθηςέπ, γι ασςό και θα ποξρπαθξύρα μα ατιεοώρχ όρξ πεοιρρόςεοξ υοόμξ γίμεςαι για ςημ επίλσρή ςξσ. Ρίγξσοα ξι γμώρειπ και ξι εμπειοίεπ πξσ απξκόμιρα ποόκειςαι μα μξσ ταμξύμ υοήριμεπ ρςημ μεςέπειςα πξοεία μξσ. 8

9 ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑ Κεμξμίδηπ, Υ. (2008). Λια μέα ποόςαρη διδαρκαλίαπ ςχμ Λαθημαςικώμ ρςιπ ποώςεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξύ. Αθήμα: εκδόρειπ Οαςάκη Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Α ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Α Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Α Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Β ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Β Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Β Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Γ ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Γ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Γ Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Δ ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Δαρκάλξσ, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Van de Walle, J. (2005). Λαθημαςικά για ςξ Δημξςικό και ςξ Γσμμάριξ: Λια ενελικςική διδαρκαλία. Αθήμα: σπχθήςχ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΔΡ ΟΖΓΔΡ CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF- %CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC- %CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ E%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%C E%AF 9

10 ΟΑΠΑΠΖΛΑ Φφλλο Εργαςίασ Ποια χαρτονομίςματα και ποια κζρματα κα χρθςιμοποιιςουμε για να αγοράςουμε τα παρακάτω αντικείμενα; Βρείτε δφο τρόπουσ για κάκε αντικείμενο. 0,65 1,30 4,99 10

11 12,30 31,50 124,90 11

12 Σα Δώρα του Θείου κρουτζ Πλθςίαηαν οι μζρεσ των Χριςτουγζννων και ο Θείοσ Σκρουτη αποφάςιςε να αγοράςει δϊρα ςτα τρία ανιψάκια του, ςτον Χιοφι, τον Λιοφι και τον Ντιοφι. Πιγε ςτο βιβλιοπωλείο τθσ γειτονιάσ με 10. Το βιβλιοπωλείο ιταν γεμάτο παιχνίδια, κοφκλεσ, βιβλία, αρκουδάκια, τρενάκια και άλλα πολλά. Ο τςιγκοφνθσ κείοσ Σκρουτη, όμωσ, δεν είχε ςκοπό να αγοράςει κανζνα από αυτά. Στάκθκε κοιτάηοντασ το μικρό ραφάκι δίπλα ςτθ ταμειακι. Ήταν γεμάτο με ςτυλό, μολφβια, γόμεσ και ξφςτρεσ. Είδε ζνα ςτυλό που κόςτιηε 2 και 10 λεπτά. «Πολφ Ακριβό!» ςκζφτθκε. Δίπλα είχε ζνα ςτυλό που κόςτιηε 1 και 20 λεπτά. Το άρπαξε αμζςωσ. Βρικε ζνα μολφβι με 70 λεπτά και μία γόμα με 65 λεπτά. Ήταν πολφ χαροφμενοσ για τα δϊρα που διάλεξε. Συνολικά ζκαναν 2 και 55 λεπτά. Ζδωςε τα 10 και πιρε 7 και 45 λεπτά. Γφριςε ςτο ςπίτι του και κάλεςε τα ανίψια του για να τουσ μοιράςει τα δϊρα. Στο Χιοφι ζδωςε το ςτυλό, ςτο Λιοφι το μολφβι και ςτον Ντιοφι τθ γόμα. «Θείε» φϊναξαν και τα τρία ανιψάκια, «αυτά είναι τα δϊρα μασ;». «Ναι αγάπεσ μου Καλά Χριςτοφγεννα» απάντθςε ο κείοσ. Φφγανε κυμωμζνα τα τρία ανιψάκια και αποφάςιςαν να μθν περάςουν τα Χριςτοφγεννα μαηί με το κείο τουσ. Ζφταςε θ μζρα των Χριςτουγζννων και ο κείοσ Σκρουτη περίμενε τα ανίψια του για ευχζσ. Πιγε 5 θ ϊρα το απόγευμα, πιγε 10 θ ϊρα το βράδυ και ο κείοσ Σκρουτη ακόμα περίμενε. «Που είναι; Δεν κα ρκουνε;» αναρωτικθκε. Ήταν βακιά ςτεναχωρθμζνοσ γιατί κατάλαβε ότι θ τςιγκουνιά του ιταν ο λόγοσ που ζμεινε μόνοσ τθν θμζρα των Χριςτουγζννων. Τθν άλλθ μζρα το πρωί αγόραςε ςτον κακζνα τουσ από 3 δϊρα, ηιτθςε ςυγγνϊμθ και τα αγκάλιαςε ςφιχτά. «Τι νόθμα ζχουν τα λεφτά;» ςκζφτθκε «όταν ζχεισ αγαπθμζνα πρόςωπα δίπλα ςου!». 12

13 Τα Δϊρα του Θείου Σκροφτη 13

14 2 ευρώ και 10 λεπτά 14

15 1 ευρώ και 20 λεπτά 70 λεπτά 15

16 Που είναι; Δεν κα ρκουν; 16

17 ΣΕΛΟ 17

18 18

19 19

20 20

21 21

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 Τευμικέπ ποξδιαγοατέπ διεπατώμ δικςύξσ hellas online 2011 Περιεχόμεμα 1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 2.1. Τεχμολογίας SDH... 4 2.2. Τεχμολογίας Ethernet...

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS:

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS: Abstract This research study titled: Transitional neighbourhoods _terms of communing was presented in Ecoweek 2011 that took place in Thessaloniki. Workshop 32 members: Y. Arimi, A. Bourlidou, A. Kallou,

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα».

ἐμδεχόμεμη ἐμπλοκή σέ κάποια ἰμδουϊστική ἤ βουδδιστική σέκτα». Σσμάμςηρη Δικςύξσ Μελέςης Σεκςῶμ Novisad, Σεπβία, 24-27 ΣεοςεϏβπίξσ 2012 ΠαπέϏβαρη Μξμαυξῦ Ἀπρεμίξσ Βλιαγκότςη, Δπ. Θ., ος. Φιλξρξτίας ΘέϏα: «Ὁ γκουρουϊσμός στήμ Ἑλλάδα σήμερα. Ὁ ρόλος τῶμ κέμτρωμ γιόγκα

Διαβάστε περισσότερα

8ξ Παμελλήμιξ σμέδοιξ Καθηγηςώμ Πληοξτξοικήπ εμάοιξ για ςημ διδαρκαλία ςχμ ιώμ ςχμ σπξλξγιρςώμ και ςηπ ποξρςαρίαπ δεδξμέμχμ, ρε μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

8ξ Παμελλήμιξ σμέδοιξ Καθηγηςώμ Πληοξτξοικήπ εμάοιξ για ςημ διδαρκαλία ςχμ ιώμ ςχμ σπξλξγιρςώμ και ςηπ ποξρςαρίαπ δεδξμέμχμ, ρε μαθηςέπ Γσμμαρίξσ 8ξ Παμελλήμιξ σμέδοιξ Καθηγηςώμ Πληοξτξοικήπ εμάοιξ για ςημ διδαρκαλία ςχμ ιώμ ςχμ σπξλξγιρςώμ και ςηπ ποξρςαρίαπ δεδξμέμχμ, ρε μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Θεόδχοξπ Γκξσλιξύμηπ 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Φοήρςξπ Φαςζηασγέοηπ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Γρςέπ για μια Καλή Σςξλική Χοξμιά!

Γρςέπ για μια Καλή Σςξλική Χοξμιά! - ΤΑΞΗ Α' Οι μαθηηέπ και μαθήηοιεπ ηηπ Α' ηάνηπ θα ποέπει μα ποξμηθερηξύμ ηα Sammy and Kite (Pupil s Book) ητμ εκδόζετμ Hamilton House Sammy and Kite (Activity Book) ητμ εκδόζετμ Hamilton House έμαμ πλαζηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper / Κείμεμξ Πξλιςικήπ No 17 / 02/ 2012

Policy Paper / Κείμεμξ Πξλιςικήπ No 17 / 02/ 2012 Policy Paper / Κείμεμξ Πξλιςικήπ No 17 / 02/ 2012 Executive Summary Dr. Thanos Dokos / Director General, ELIAMEP Dr. Theodoros Tsakiris / ELIAMEP Coordinator Geopolitics of Energy Programme σμξπςική Παοξσρίαρη

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αμαπςύνςε Τημ επιυείοηρη ραπ. με ςξ Sage SalesLogix

Αμαπςύνςε Τημ επιυείοηρη ραπ. με ςξ Sage SalesLogix Αμαπςύνςε Τημ επιυείοηρη ραπ με ςξ Sage SalesLogix Απόκςηρη - Διαςήοηρη - Αμάπςσνη ΤΝΟΨΗ Σν Sage SalesLogix, είλαη κηα βξαβεπκέλε ιχζε δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ,

Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν. Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, As Delivered Το 1947, ζνασ νεαρόσ εκελοντισ με το όνομα Bruce Lansdale ζφυγε από τθν Αμερικι για τθν Ελλάδα πάνω ςε ζνα φορτθγό πλοίο που μετζφερε αγελάδεσ, άλογα και μουλάρια για να βοθκιςει τον ελλθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΙΙΔΑΣΚΑΛΙΙΑ ΣΤΗ Β ΔΗΜΟΤΙΙΚΟΥ Αριιθμοίί μέχριι το 200 Διδακτική των Μαθηματικών (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α. β Φάση) Ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Διδακτική πρόταση ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ /ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διδακτική πρόταση Διδακτικό πλαίσιο Θέμα: Πάρτι γενεθλίων Σχολείο: Γυμνάσιο Φανερωμένης, Λάρνακα Επίπεδο ελληνομάθειας: Α2 - αρχάριοι (9 μαθητές) Διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ

ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΔΑΔΚ ΔΡΓΟ: ύρςημα Ανιξλόγηρηπ και Πιρςξπξίηρηπ Γλωρρξμάθειαπ Τπξέογξ 3: Δπιμόοτωρη και Ανιξλόγηρη Δνεςαρςώμ-Βαθμξλξγηςώμ Γαλλικήπ Γλώρραπ Δταομξγή ςξσ ΚΔΠΑ ρςιπ ενεςάρειπ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ

Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Ειζαγωγή ζηξρπ Ηλεκηοξμικξύπ Υπξλξγιζηέπ ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) Καθηγηηέπ Κωμζηαμηίμξπ Σωθοξμίξρ Σωηήοηπ Σωηηοίξρ Οη μαζεηέξ κα γκςνίζμοκ... ηόπμη Σμ μνηζμό ημο οιηθμύ θαη από ηηξ μμκάδεξ από ηηξ μπμίεξ απμηειείηαη.

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Υ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Υ ΜΕ ΘΕΜΑ :ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία... Σχ. Έτος:.... Αριθ. Πρωτ.... ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ... Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... ΓΡΑΦΕΙΟ.... ΤΗΛ... ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ..........

Διαβάστε περισσότερα