Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ Αθημά Α.Δ.Μ Ε ιισηγητής Κξπ Λεμξμίδηπ Χαοάλαμπξπ Δνάμημξ Δ Ακαδημαϊκό Έτξς:

2 1. ΡΥΔΔΘΞ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 1.1. ξ Γμχρςικό Αμςικείμεμξ ξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κεταλαίξσ είμαι ςα «α Μξμίρμαςα και ξι Δεκαδικξί Αοιθμξί». Αμήκει ρςξ Ιετάλαιξ 16 ςηπ Α Οεοιόδξσ ςχμ Λαθημαςικώμ ςηπ Δ Δημξςικξύ και έυει κύοια γμχρςική πεοιξυή ςιπ μεςοήρειπ(υοήμα), καθώπ και ςξσπ αοιθμξύπ(δεκαδικξί και ρσμμιγείπ), ςιπ ποάνειπ(ποόρθερη και αταίοερη ρσμμιγώμ), και ςα ποξβλήμαςα(επίλσρη ποξβλήμαςξπ). Βαρικά ρςξιυεία ςξσ μαθήμαςξπ αματέοξμςαι και ρε άλλα κετάλαια ςξσ ρυξλικξύ εγυειοιδίξσ ςηπ Δ Δημξςικξύ: Κεφάλαιξ 1: «Θσμάμαι ό,ςι έμαθα από ςη Γ Τάνη», όπξσ γίμεςαι υοήρη φεύςικχμ μξμιρμάςχμ χπ επξπςικό σλικό, με ρκξπό ςη διεοεύμηρη βαρικώμ γμώρεχμ και δενιξςήςχμ ςχμ παιδιώμ από ςη Γ ςάνη μξμιρμάςχμ. Κεφάλαιξ 9: «Πξλλαπλαριάζχ με διάτξοξσπ ςοόπξσπ», όπξσ έυει γμχρςικό πεδίξ ςιπ μεςοήρειπ και ςξ υοήμα και ρςξυεύει ρςημ εκμάθηρη ςηπ έμμξιαπ ςξσ πξλλαπλαριαρμξύ. Κεφάλαιξ 12: «Διαιοώ με διάτξοξσπ ςοόπξσπ», όπξσ έυει γμχρςική πεοιξυή ςιπ μεςοήρειπ και ςξ υοήμα και ρςξυεύει ρςημ εταομξγή ρςοαςηγικώμ σπξλξγιρμξύ ρςη διαίοερη. Κεφάλαιξ 13: «Τέλεια και αςελήπ διαίοερη», ρςξ ξπξίξ κετάλαιξ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η εκμάθηρη ςηπ ςέλειαπ και αςελήπ διαίοερηπ με μξμξφήτιξ διαιοέςη με ςη υοήρη υοημαςικώμ πξρώμ. Κεφάλαιξ 14: «Διαυειοίζξμαι ποξβλήμαςα», ρςξ ξπξίξ κετάλαιξ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η ικαμόςηςα διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ από ςξσπ μαθηςέπ και η εύοερη λύρεχμ ρε ποξβλήμαςα μεςοήρεχμ. Κεφάλαιξ 15: «Θσμάμαι ςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ», όπξσ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η εταομξγή και εμεογξπξίηρη ςχμ γμώρεχμ για ςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ με ςη υοήρη φεύςικχμ μξμιρμάςχμ ρε αρκήρειπ. Ηεμελιώδειπ γμώρειπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ξι μαθηςέπ απξκόμιραμ και από κετάλαια ςχμ ποξηγξύμεμχμ ςάνεχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα: Στημ Α Δημξτικξύ ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςα μξμίρμαςα ρςα παοακάςχ κετάλαια: Κετάλαιξ 5 «Αοίθμηρη, αμάγμχρη και γοατή ςχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 7 «Ποόρθερη και αμάλσρη ςχμ αοιθμώμ μέυοι ςξ 5», Κετάλαιξ 8 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 11 «Οι αοιθμξί από ςξ 6 μέυοι ςξ 10», Κετάλαιξ 13 «Ποόρθερη και αμάλσρη ςχμ αοιθμώμ μέυοι ςξ 5», Κετάλαιξ 20 «Νξμίρμαςα από ςξ 1 έχπ ςξ 10», Κετάλαιξ 22 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 37 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 38 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 39 2

3 «Μξμάδεπ και δεκάδεπ», Κετάλαιξ 55 «Ποόρθερη και αταίοερη διφήτιχμ αοιθμώμ» και Κετάλαιξ 58 «Οι αοιθμξί μέυοι ςξ 100-υοήμα». Στημ Β Δημξτικξύ ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςξ Δσοώ ρε πξλλά κετάλαια. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρςξ Κετάλαιξ 1 «Τι έμαθα ρςημ Α Τάνη, Κετάλαιξ 11 «Γμχοίζχ καλύςεοα ςα κέομαςα ςξσ Δσοώ», Κετάλαιξ 12 «Υπξλξγίζχ ςα οέρςα», Κετάλαιξ 17 «Υπξλξγίζχ με πξλλξύπ ςοόπξσπ μέυοι ςξ 100», Κετάλαιξ 20 «Δλέγυχ, διξοθώμχ και ρσμπληοώμχ ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 21,37&45 «Λύμχ ρύμθεςα ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 23 «Υπξλξγίζχ με πξλλξύπ ςοόπξσπ: Τξ ρσμπλήοχμα ςξσ 100», Κετάλαιξ 24 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 10 και ςξσ 5», Κετάλαιξ 25 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 2 και ςξσ 4», Κετάλαιξ 26 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 8», Κετάλαιξ 27 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 7», Κετάλαιξ 30 «Μξιοάζξμαι δίκαια με ςξσπ τίλξσπ μξσ», Κετάλαιξ 34 «Υπξλξγίζχ έμα απξςέλερμα κάμξμςαπ κάθεςη ποόρθερη με κοαςξύμεμξ», Κετάλαιξ 35,36 «Υπξλξγίζχ έμα απξςέλερμα κάμξμςαπ κάθεςη αταίοερη με δαμεικό», Κετάλαιξ 39 «Μεςοώ ςξ βάοξπ: Τξ κιλό και ςξ γοαμμάοιξ», Κετάλαιξ 40 «Γμχοίζχ ςα υαοςξμξμίρμαςα ςχμ 5,10,20,50 και 100 Δσοώ», Κετάλαιξ 42 «Γμχοίζχ ςξ μέςοξ», Κετάλαιξ 44 «Λύμχ ποξβλήμαςα με μεγάλξσπ αοιθμξύπ», Κετάλαιξ 46,50 «Σςοαςηγικέπ μξεοώμ σπξλξγιρμώμ», Κετάλαιξ 49 «Η εκςίμηρη ρςξσπ σπξλξγιρμξύπ», Κετάλαιξ 53 «Λύμχ και τςιάυμχ ρύμθεςα ποξβλήμαςα». Στημ Γ Δημξτικξύ σπάουει πληθώοα κεταλαίχμ ρςα ξπξία γίμεςαι υοήρη ςηπ μξμιρμαςικήπ ανίαπ και ςχμ μξμιρμάςχμ. α κετάλαια ασςά είμαι ςα ακόλξσθα: Κετάλαιξ 2«Ποξρθέρειπ διφήτιχμ και ςοιφήτιχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 4 «Πξλλαπλαριαρμόπ, ποξπαίδεια», Κετάλαιξ 7 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 10 «Αταιοέρειπ διφήτιχμ και ςοιφήτιχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 12 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 17 «Πξλλαπλαριαρμξί», Κετάλαιξ 19 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 25 «Ιρξδύμαμα κλάρμαςα», Κετάλαιξ 33 «Πξλλαπλαριαρμόπ και διαίοερη με ςξ 10,100 και ςξ 1000», Κετάλαιξ 51 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 52 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 55 «Διαιοέρειπ». Αματξοά ρςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ γίμεςαι ρςα παοακάςχ κετάλαια: Κετάλαιξ 34 «Δεκαδικά κλάρμαςα», Κετάλαιξ 35 «Δεκαδικά κλάρμαςα και δεκαδικξί αοιθμξί», Κετάλαιξ 36 «Δεκαδικξί αοιθμξί», Κετάλαιξ 37 «Ποόρθερη και αταίοερη με δεκαδικξύπ αοιθμξύπ», Κετάλαιξ 38 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 57 «Κλάρμαςα και δεκαδικξί», Κετάλαιξ 58 «Ποξβλήμαςα και Κετάλαιξ 59 «Δπαμαληπςικό» α Σλικά κι Δπξπςικά Λέρα Ζ/Σ και ποξςζέκςξοαπ Βιβλίξ Λαθηςή Τύλλξ Δογαρίαπ 3

4 εςοάδιξ Δογαρίαπ Φεύςικα υαοςξμξμίρμαςα και μξμίρμαςα 1.3. Υοξμική Διάοκεια ςηπ Διδαρκαλίαπ Ζ 1η τάρη (Διραγχγή ρςη μέα έμμξια) σπξλξγίζεςαι όςι θα διαοκέρει 5 με 7. Ζ σλξπξίηρη ςηπ 2η τάρηπ (Δπιρημξπξίηρη Αμακξίμχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με εταομξγέπ) αμαμέμεςαι μα έυει διάοκεια 7 με 10, εμώ η 3η τάρη 25 με 28 (Δμπέδχρη κι Δταομξγή). Σπήονε καθσρςέοηρη 5 ποιμ ςημ έμαονη ςηπ διδακςικήπ ώοαπ. Ξι δύξ ποώςεπ τάρειπ είυαμ ςημ ποξβλεπόμεμη διάοκεια, ρε αμςίθερη με ςημ ςοίςη πξσ διήοκηρε πεοίπξσ 20. Γι ασςό ςξ λόγξ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε η 4η άρκηρη ςξσ εςοαδίξσ Δογαριώμ και δεμ ξλξκληοώθηκε ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ Ρκξπξί και Ρςόυξι ςξσ Λαθήμαςξπ Ιύοιξπ διδακςικόπ ρςόυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ενξικείχρη με ςα μξμίρμαςα και ςιπ μεςανύ ςξσπ ρυέρειπ, καθώπ και η υοήρη δεκαδικώμ και ρσμμιγώμ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ. Οιξ αμαλσςικά, Μα γμχοίρξσμ ςα μξμίρμαςα και ςιπ ρυέρειπ ςξσπ και μα ενξικειχθξύμ με καςαρςάρειπ αμςαλλαγώμ, μα εμπεδώρξσμ ςη υοήρη δεκαδικώμ αοιθμώμ για ςξ ρσμβξλιρμό υοημαςικώμ πξρώμ και μα καςαμξήρξσμ ςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα, μα παοεμβάλλει δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε 2 διαδξυικξύπ τσρικξύπ ρε βιχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, μα υοηριμξπξιξύμ εμπειοικά ρσμμιγείπ αοιθμξύπ για μα πεοιγοάτξσμ και μα υειοίζξμςαι μικοά υοημαςικά πξρά Οοξαπαιςξύμεμεπ Οοξϋπάουξσρεπ Γμώρειπ Οοξκειμέμξσ μα επιςεσυθξύμ ξι παοαπάμχ ρςόυξι, καλξύμςαι ξι μαθηςέπ μα αμακαλέρξσμ γμώρειπ από ποξηγξύμεμα μαθήμαςα. Ξι γμώρειπ ασςέπ ρυεςίζξμςαι με ςη ρυέρη πξσ έυξσμ ςα δεκαδικά φητία με ςη μξμάδα Διδακςικέπ Λέθξδξι Ρςημ 1η τάρη γίμεςαι διδαρκαλία με υοήρη μέχμ ςευμξλξγιώμ. Ζ διδαρκαλία νεκιμάει με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ, εμώ ςασςόυοξμα ποξβάλλξμςαι διατάμειεπ PowerPoint μέρχ ποξςζέκςξοα. Υοηριμξπξιείςαι καθξδηγξύμεμη αμακάλσφη, καθώπ ζηςείςαι η μεςαςοξπή ςχμ ρσμμιγώμ ρε δεκαδικξύπ αοιθμξύπ. Υοηριμξπξιήθηκαμ ξι παοαπάμχ διδακςικέπ μέθξδξι υχοίπ ςη υοήρη ποξςζέκςξοα, αλλά με ςημ ποξβξλή εικόμχμ μέρχ ςξσ Ζ/Σ. 4

5 Ρςημ 2η τάρη γίμεςαι μαθηςξκεμςοική διδαρκαλία, ξι μαθηςέπ εογάζξμςαι αςξμικά και μέρα από ςιπ αρκήρειπ επιρημξπξιείςαι η μέα γμώρη. Ζ μαθηςξκεμςοική μέθξδξπ υοηριμξπξιήθηκε ρςη δεύςεοη τάρη, όπχπ ποξβλέτθηκε. Ρςημ 3η τάρη ενακξλξσθεί η διδαρκαλία μα είμαι μαθηςξκεμςοική και ρςξυεύει ρςη εμπέδχρη ςηπ γμώρηπ. Ξι μαθηςέπ εογάζξμςαι αςξμικά ρςιπ αρκήρειπ ςξσ εςοαδίξσ Δογαριώμ. Ρςη ρσμέυεια μξιοάζξμςαι ςα Τύλλα Δογαριώμ ρςιπ ξμάδεπ, η διδαρκαλία απξκςά ξμαδξρσμεογαςική μξοτή και η μάθηρη γίμεςαι βιχμαςική. Ζ παοαπάμχ πξοεία ςηπ ςοίςηπ τάρηπ επιςεύυθηκε με ςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ μεθόδξσπ Οξοεία Διδαρκαλίαπ 1η Φάση: Διραγχγή ρςη μέα έμμξια Ζ διδαρκαλία νεκιμάει με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ «α δώοα ςξσ Ρκοξύςζ» από ςξμ εκπαιδεσςικό. ασςόυοξμα εμταμίζξμςαι εικόμεπ ρςξμ Ζ/Σ μέρχ ςξσ ποξςζέκςξοα με ρςόυξ ςημ ξπςική απεικόμιρη ςηπ ιρςξοίαπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ ιρςξοίαπ ξι μαθηςέπ καλξύμςαι μα μεςαςοέφξσμ ςξσπ ρσμμιγείπ αοιθμξύπ ρε δεκαδικξύπ, ξι ξπξίξι αμςιρςξιυξύμ ρε υοημαςικά πξρά. Ζ ποώςη τάρη σλξπξιήθηκε με ςξμ ίδιξ ςοόπξ πξσ ρυεδιάρςηκε, με ςη διατξοά όςι δεμ έγιμε υοήρη ςξσ ποξςζέκςξοα λόγχ λειςξσογικήπ βλάβηπ. Έςρι η ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ ποαγμαςξπξιήθηκε μόμξ με ςη υοήρη ςξσ Ζ/Σ. 2η Φάση: Δπιρημξπξίηρη Αμακξίμχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με εταομξγέπ Ρςη τάρη ασςή ξι μαθηςέπ λύμξσμ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ μαθηςή. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η ποώςη άρκηρη αματέοεςαι ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ, ρςη υοήρη δεκαδικώμ και ρσμμιγώμ αοιθμώμ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ καθώπ και ρςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα. Ρςη 2η άρκηρη ζηςείςαι από ςξσπ μαθηςέπ μα παοεμβάλλξσμ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε δύξ διαδξυικξύπ τσρικξύπ αοιθμξύπ μέρα ρςα πλαίρια ςηπ βιχμαςικήπ μάθηρηπ. Σπάουει ςαύςιρη ςηπ δεύςεοηπ τάρηπ ρυεδιαρμξύ με ςη τάρη σλξπξίηρηπ. 3η Φάση: Δμπέδχρη κι Δταομξγή Ξι μαθηςέπ λύμξσμ ςιπ αρκήρειπ 3 (ρύμδερη ςηπ ξμξμαρίαπ υοημαςικώμ πξρώμ και ςηπ ρσμβξλικήπ γοατήπ με δεκαδικξύπ), 4 (ρυέρειπ μεςανύ μξμιρμάςχμ), 5(ρσμπλήοχρη και σπέοβαρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ) και 7 (ποόρθερη ρσμμιγώμ αοιθμώμ με ρσμπλήοχρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ) από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ. έλξπ, μξιοάζξμςαι ςα Τύλλα Δογαριώμ ρςιπ ξμάδεπ και ζηςείςαι μα επιλένξσμ υαοςξμξμίρμαςα και κέομαςα για μα αγξοάρξσμ διάτξοα αμςικείμεμα και με ασςόμ ςξμ ςοόπξ επιςσγυάμεςαι η βιχμαςική μάθηρη. Ρςη τάρη ασςή δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε η άρκηρη 4, λόγχ ςηπ πίερηπ ςξσ υοόμξσ. Δπιλέυθηκε ασςή η άρκηρη γιαςί ξι μαθηςέπ ήδη είυαμ δξσλέφει ρςημ ποώςη άρκηρη 5

6 ςξσ Βιβλίξσ ςξσ μαθηςή, πξσ και ασςή αματεοόςαμ ρςιπ ρυέρειπ μξμιρμάςχμ. Ξι μαθηςέπ δεμ έδειναμ ιδιαίςεοη δσρκξλία πάμχ ρςημ έμμξια ασςή, ρε αμςίθερη με ςιπ άλλεπ. έλξπ, ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ δεμ ξλξκληοώθηκε Διαδικαρίεπ Ανιξλόγηρηπ Διαδικαρίεπ ανιξλόγηρηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρυεδόμ ρε όλεπ ςιπ τάρειπ ςηπ διδαρκαλίαπ. Ρςημ ποώςη τάρη με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ και ςημ ςασςόυοξμη ποξβξλή εικόμχμ ρςξμ Ζ/Σ ποαγμαςξπξιήθηκε μια μξοτή ανιξλόγηρηπ. Εηςήθηκε από ςξσπ μαθηςέπ η μεςαςοξπή ςχμ ρσμμιγώμ αοιθμώμ ρε δεκαδική μξοτή, πξσ ατξοξύραμ ςη υοημαςική ανία διατόοχμ αμςικειμέμχμ. Λε ασςό ςξμ ςοόπξ θέληρα μα ελέγνχ ςιπ ποξϋπάουξσρεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ πξσ καςέυξσμ από ςημ καθημεοιμή ςξσπ ζχή. Ρςη δεύςεοη τάρη επιρημξπξιήθηκε η μέα γμώρη μέρχ ςηπ επίλσρηπ διατόοχμ εταομξγώμ. Ρε ασςή ςη τάρη ξι μαθηςέπ ανιξλξγήθηκαμ ρςημ εταομξγή ςχμ ποξϋπάουξσρχμ γμώρεώμ ςξσπ, καθώπ ξι έμμξιεπ πξσ αμαλύθηκαμ ρςξ κετάλαιξ ήςαμ γμχρςέπ. Ζ μέα γμώρη ατξοξύρε μόμξ ςη ρύμδερη ςχμ δύξ εμμξιώμ, δηλαδή ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ με μξμίρμαςα. Ξι μαθηςέπ αρυξλήθηκαμ με δύξ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ Λαθηςή. Ρςημ ποώςη άρκηρη ανιξλξγήθηκαμ ξι γμώρειπ πάμχ ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ, ρςξσπ δεκαδικξύπ και ρσμμιγείπ αοιθμξύπ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ καθώπ και ρςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα. Ρςη δεύςεοη άρκηρη έλεγνα ςημ ικαμόςηςά ςξσπ μα παοεμβάλλξσμ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε δύξ διαδξυικξύπ τσρικξύπ αοιθμξύπ. α εοχςήμαςα απαμςήθηκαμ ρυεδόμ από ςξ ρύμξλξ ςχμ μαθηςώμ και η αμακξίμχρη ςξσπ έγιμε ρςξμ πίμακα. Ρςημ ςοίςη τάρη γίμεςαι ανιξλόγηρη ρςημ εταομξγή και εμπέδχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με ςημ επίλσρη ςχμ αρκήρεχμ από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ. Λέρχ ασςώμ ςχμ αρκήρεχμ έγιμε έλεγυξπ ρςη ρύμδερη ςηπ ξμξμαρίαπ υοημαςικώμ πξρώμ και ςηπ ρσμβξλικήπ γοατήπ με δεκαδικξύπ(άρκηρη 3), ρςημ ρσμπλήοχρη και σπέοβαρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ(άρκηρη 5) και ρςημ ποόρθερη ρσμμιγώμ αοιθμώμ με ρσμπλήοχρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ (άρκηρη 7). έλξπ με ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ ανιξλξγήθηκε η ρύμδερη ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ με ςα μξμίρμαςα για ςημ απόδξρη ςηπ υοημαςικήπ ανίαπ διατόοχμ αμςικειμέμχμ μέρχ ςηπ βιχμαςικήπ άρκηρηπ. 6

7 ΑΣΞΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ Ζ διδαρκαλία μξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ 4η ώοα ρςξ Δ1 ςμήμα ςξσ 2ξσ Οειοαμαςικξύ Ρυξλείξσ ςηπ Τλώοιμαπ. Οοξηγήθηκε η διδακςική ώοα ςηπ Τσρικήπ Αγχγήπ, ξπόςε είυα αοκεςό υοόμξ για μα αλλάνχ ςη διάςανη ςχμ θοαμίχμ, από μεςχπική ρε ξμαδξκεμςοική, καθώπ και μα ρσμδέρχ ςξμ Ζ/Σ με ςξμ ποξςζέκςξοα. Οοξέκσφε ποόβλημα, όμχπ, ρςη ρύμδερη λόγχ λειςξσογικήπ βλάβηπ ςξσ ποξςζέκςξοα. Ασςόπ ήςαμ ξ λόγξπ καθσρςέοηρηπ ςηπ έμαονηπ ςηπ διδακςικήπ ώοαπ. Ζ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ και η παοξσρίαρη ςχμ εικόμχμ(με κιμξύμεμα ρυέδια) ρε PowerPoint, ςελικά, έγιμε μόμξ μέρχ ςηπ υοήρηπ ςξσ Ζ/Σ. Ξι μαθηςέπ εουόμεμξι από ςξ μάθημα ςηπ Τσρικήπ Αγχγήπ ήςαμ ιδιαίςεοα σπεοκιμηςικξί και για λίγα λεπςά επικοάςηρε έμςαρη ρςημ ςάνη. Ζ παοξδική έμςαρη αμςικαςαρςάθηκε από απόλσςη ηρσυία, καθώπ η ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ ςοάβηνε ςξ εμδιατέοξμ και ςημ ποξρξυή ςχμ μαθηςώμ. Ρε ξοιρμέμα ρημεία ςηπ ατήγηρηπ ζήςηρα από ςξσπ μαθηςέπ μα μεςαςοέφξσμ ςξσπ ρσμμιγείπ αοιθμξύπ ρε δεκαδικξύπ, πξσ ατξοξύραμ ςη υοημαςική ανία ρσγκεκοιμέμχμ αμςικειμέμχμ με ςη μέθξδξ ςηπ καθξδηγξύμεμηπ αμακάλσφηπ. Ζ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ήςαμ μεγάλη, δε δσρκξλεύςηκαμ ιδιαίςεοα και ρυεδόμ όλεπ ξι απαμςήρειπ πξσ δόθηκαμ ήςαμ ξοθέπ. Από ςημ αουή ςηπ διδαρκαλίαπ ρσμειδηςξπξίηρα όςι ξι ποξϋπάουξσρεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ ήςαμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικέπ και ποξέκσφαμ από ςη βιχμαςική μάθηρη και ρςηοίυθηκαμ ρςιπ γμώρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ. Ρςη δεύςεοη τάρη λύθηκαμ δύξ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ Λαθηςή. Ζ επιρημξπξίηρη ςηπ μέαπ γμώρηπ επιςεύυθηκε μέρχ ςχμ αρκήρεχμ. Ζ έμμξια ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ και ςχμ μξμιρμάςχμ ήςαμ ήδη γμχρςέπ από ποξηγξύμεμα κετάλαια και ποξηγξύμεμεπ ςάνειπ. Ζ μέα γμώρη ατξοξύρε ςη ρύμδερη ςχμ δύξ εμμξιώμ. Ιάπξιξι μαθηςέπ έλσραμ ρε λιγξρςό υοόμξ και ξοθά ςα εοχςήμαςα ςχμ αρκήρεχμ, εμώ άλλξι αμςιμεςώπιραμ δσρκξλίεπ. Οοξρπάθηρα μα βξηθήρχ κάθε μαθηςή νευχοιρςά και απέμειμα αοκεςά μέυοι μα βεβαιχθώ όςι καςαμόηραμ ςξ λάθξπ ςξσπ. Ζ αμακξίμχρη ςηπ λύρηπ κάθε εοχςήμαςξπ έγιμε, μέρχ ςξσ πίμακα, από μέμα, με ςη βξήθεια ςχμ μαθηςώμ. Ρςημ ςοίςη και ςελεσςαία τάρη λύθηκαμ ςοειπ αρκήρειπ(3-5-7) από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ ςξσ μαθηςή. Δίυε ρυεδιαρςεί η επίλσρη ςερράοχμ αρκήρεχμ αλλά λόγχ ςηπ πίερηπ ςξσ υοόμξσ παοέβλεφα ςημ 4η, γιαςί ξι μαθηςέπ είυαμ δξσλέφει ήδη ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ και δεμ είυαμ αμςιμεςχπίρει κάπξιξ ποόβλημα. Ρςιπ ςοειπ ασςέπ αρκήρειπ παοαςήοηρα όςι ξι αδύμαμξι μαθηςέπ εογάρςηκαμ πιξ ξογαμχμέμα και ποξρπάθηραμ μα διξοθώρξσμ ςα λάθη πξσ έκαμαμ ρςιπ παοαπάμχ αρκήρειπ. Λε ςημ επιβοάβεσρή μξσ βελςιώθηκε ςξ ασςξρσμαίρθημά ςξσπ και έςρι η ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ασνήθηκε. Ιαι ρε ασςή ςη τάρη ξι λύρειπ ςχμ αρκήρεχμ αμακξιμώθηκαμ ρςξμ πίμακα. α ςελεσςαία 3 μξιοάρςηκαμ ςα Τύλλα Δογαρίαπ ρςιπ ξμάδεπ μαζί με ςα φεύςικα υαοςξμξμίρμαςα και ςα μξμίρμαςα όλχμ ςχμ υοημαςικώμ ανιώμ, όμχπ δεμ καςάτεοε μα ξλξκληοχθεί. α παιδιά εμθξσριάρςηκαμ με ςα μξμίρμαςα και υχοίπ 7

8 δσρκξλία έβοιρκαμ δύξ και παοαπάμχ ςοόπξσπ αγξοάπ ςχμ αμςικειμέμχμ. ξ πμεύμα ρσμεογαρίαπ και αλληλξβξήθειαπ ςχμ μαθηςώμ ρσμέβαλλε ρςημ απόδξρη ςηπ κάθε ξμάδαπ, γεγξμόπ πξσ μξσ έκαμε ιδιαίςεοη εμςύπχρη, καθώπ η διάςανη ςχμ θοαμίχμ ςηπ ςάνηπ ήςαμ μεςχπική. Γεμικόςεοα είμαι εσυαοιρςημέμη από ςη διεναγχγή ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διδακςικήπ ώοαπ, μιαπ πξσ δεμ διέθεςα αοκεςή εμπειοία και ήςαμ η ποώςη μξσ διδαρκαλία ρςα Λαθημαςικά. Δπικοαςξύρε παιδαγχγικόπ θόοσβξπ και ςξ κλίμα ρσμεογαρίαπ μξσ με ςξσπ μαθηςέπ ήςαμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικό. Δσρκξλεύςηκα με ςημ καςαμξμή ςξσ υοόμξσ, λόγχ ςηπ λειςξσογικήπ βλάβηπ ςξσ ποξςζέκςξοα. Ρε πεοίπςχρη επαμάληφηπ ςηπ διδαρκαλίαπ μξσ δεμ θα άλλαζα ςξ πλάμξ ρυεδιαρμξύ. Ηα τοόμςιζα μα μημ υαθξύμ άρκξπα κάπξια λεπςά, με ρκξπό μα λσθεί η 4 άρκηρη και μα ξλξκληοχθεί ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ. Ζ δοαρςηοιόςηςα ςξσ τύλλξσ εμθξσρίαρε ςξσπ μαθηςέπ, γι ασςό και θα ποξρπαθξύρα μα ατιεοώρχ όρξ πεοιρρόςεοξ υοόμξ γίμεςαι για ςημ επίλσρή ςξσ. Ρίγξσοα ξι γμώρειπ και ξι εμπειοίεπ πξσ απξκόμιρα ποόκειςαι μα μξσ ταμξύμ υοήριμεπ ρςημ μεςέπειςα πξοεία μξσ. 8

9 ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑ Κεμξμίδηπ, Υ. (2008). Λια μέα ποόςαρη διδαρκαλίαπ ςχμ Λαθημαςικώμ ρςιπ ποώςεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξύ. Αθήμα: εκδόρειπ Οαςάκη Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Α ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Α Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Α Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Β ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Β Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Β Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Γ ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Γ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Γ Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Δ ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Δαρκάλξσ, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Van de Walle, J. (2005). Λαθημαςικά για ςξ Δημξςικό και ςξ Γσμμάριξ: Λια ενελικςική διδαρκαλία. Αθήμα: σπχθήςχ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΔΡ ΟΖΓΔΡ CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF- %CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC- %CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ E%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%C E%AF 9

10 ΟΑΠΑΠΖΛΑ Φφλλο Εργαςίασ Ποια χαρτονομίςματα και ποια κζρματα κα χρθςιμοποιιςουμε για να αγοράςουμε τα παρακάτω αντικείμενα; Βρείτε δφο τρόπουσ για κάκε αντικείμενο. 0,65 1,30 4,99 10

11 12,30 31,50 124,90 11

12 Σα Δώρα του Θείου κρουτζ Πλθςίαηαν οι μζρεσ των Χριςτουγζννων και ο Θείοσ Σκρουτη αποφάςιςε να αγοράςει δϊρα ςτα τρία ανιψάκια του, ςτον Χιοφι, τον Λιοφι και τον Ντιοφι. Πιγε ςτο βιβλιοπωλείο τθσ γειτονιάσ με 10. Το βιβλιοπωλείο ιταν γεμάτο παιχνίδια, κοφκλεσ, βιβλία, αρκουδάκια, τρενάκια και άλλα πολλά. Ο τςιγκοφνθσ κείοσ Σκρουτη, όμωσ, δεν είχε ςκοπό να αγοράςει κανζνα από αυτά. Στάκθκε κοιτάηοντασ το μικρό ραφάκι δίπλα ςτθ ταμειακι. Ήταν γεμάτο με ςτυλό, μολφβια, γόμεσ και ξφςτρεσ. Είδε ζνα ςτυλό που κόςτιηε 2 και 10 λεπτά. «Πολφ Ακριβό!» ςκζφτθκε. Δίπλα είχε ζνα ςτυλό που κόςτιηε 1 και 20 λεπτά. Το άρπαξε αμζςωσ. Βρικε ζνα μολφβι με 70 λεπτά και μία γόμα με 65 λεπτά. Ήταν πολφ χαροφμενοσ για τα δϊρα που διάλεξε. Συνολικά ζκαναν 2 και 55 λεπτά. Ζδωςε τα 10 και πιρε 7 και 45 λεπτά. Γφριςε ςτο ςπίτι του και κάλεςε τα ανίψια του για να τουσ μοιράςει τα δϊρα. Στο Χιοφι ζδωςε το ςτυλό, ςτο Λιοφι το μολφβι και ςτον Ντιοφι τθ γόμα. «Θείε» φϊναξαν και τα τρία ανιψάκια, «αυτά είναι τα δϊρα μασ;». «Ναι αγάπεσ μου Καλά Χριςτοφγεννα» απάντθςε ο κείοσ. Φφγανε κυμωμζνα τα τρία ανιψάκια και αποφάςιςαν να μθν περάςουν τα Χριςτοφγεννα μαηί με το κείο τουσ. Ζφταςε θ μζρα των Χριςτουγζννων και ο κείοσ Σκρουτη περίμενε τα ανίψια του για ευχζσ. Πιγε 5 θ ϊρα το απόγευμα, πιγε 10 θ ϊρα το βράδυ και ο κείοσ Σκρουτη ακόμα περίμενε. «Που είναι; Δεν κα ρκουνε;» αναρωτικθκε. Ήταν βακιά ςτεναχωρθμζνοσ γιατί κατάλαβε ότι θ τςιγκουνιά του ιταν ο λόγοσ που ζμεινε μόνοσ τθν θμζρα των Χριςτουγζννων. Τθν άλλθ μζρα το πρωί αγόραςε ςτον κακζνα τουσ από 3 δϊρα, ηιτθςε ςυγγνϊμθ και τα αγκάλιαςε ςφιχτά. «Τι νόθμα ζχουν τα λεφτά;» ςκζφτθκε «όταν ζχεισ αγαπθμζνα πρόςωπα δίπλα ςου!». 12

13 Τα Δϊρα του Θείου Σκροφτη 13

14 2 ευρώ και 10 λεπτά 14

15 1 ευρώ και 20 λεπτά 70 λεπτά 15

16 Που είναι; Δεν κα ρκουν; 16

17 ΣΕΛΟ 17

18 18

19 19

20 20

21 21

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ. Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΘΜΑ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ Βϋ ΦΑΘ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ - ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΩΝ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΑΞΘ Αϋ ΕΝΟΤΘΤΑ 7 Θ : ΧΑΑΞΕΛΣ, ΡΑΗΛ ΡΟΣΚΕΣΘ ΚΑΛ ΑΦΑΛΕΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013

ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ... Κατηχητικό έτος 2012-2013 Το ηεηράδιο αυηό ανήκει ζη. Ήμουν κι εγώ εκεί! Συνάντηση 1 η : Συνάντηση 2 η : Συνάντηση 3 η : Συνάντηση 4 η : Συνάντηση 5 η : Συνάντηση 6 η : Συνάντηση 7 η : Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα