Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)"

Transcript

1 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ Αθημά Α.Δ.Μ Ε ιισηγητής Κξπ Λεμξμίδηπ Χαοάλαμπξπ Δνάμημξ Δ Ακαδημαϊκό Έτξς:

2 1. ΡΥΔΔΘΞ ΛΑΗΖΛΑΞΡ 1.1. ξ Γμχρςικό Αμςικείμεμξ ξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κεταλαίξσ είμαι ςα «α Μξμίρμαςα και ξι Δεκαδικξί Αοιθμξί». Αμήκει ρςξ Ιετάλαιξ 16 ςηπ Α Οεοιόδξσ ςχμ Λαθημαςικώμ ςηπ Δ Δημξςικξύ και έυει κύοια γμχρςική πεοιξυή ςιπ μεςοήρειπ(υοήμα), καθώπ και ςξσπ αοιθμξύπ(δεκαδικξί και ρσμμιγείπ), ςιπ ποάνειπ(ποόρθερη και αταίοερη ρσμμιγώμ), και ςα ποξβλήμαςα(επίλσρη ποξβλήμαςξπ). Βαρικά ρςξιυεία ςξσ μαθήμαςξπ αματέοξμςαι και ρε άλλα κετάλαια ςξσ ρυξλικξύ εγυειοιδίξσ ςηπ Δ Δημξςικξύ: Κεφάλαιξ 1: «Θσμάμαι ό,ςι έμαθα από ςη Γ Τάνη», όπξσ γίμεςαι υοήρη φεύςικχμ μξμιρμάςχμ χπ επξπςικό σλικό, με ρκξπό ςη διεοεύμηρη βαρικώμ γμώρεχμ και δενιξςήςχμ ςχμ παιδιώμ από ςη Γ ςάνη μξμιρμάςχμ. Κεφάλαιξ 9: «Πξλλαπλαριάζχ με διάτξοξσπ ςοόπξσπ», όπξσ έυει γμχρςικό πεδίξ ςιπ μεςοήρειπ και ςξ υοήμα και ρςξυεύει ρςημ εκμάθηρη ςηπ έμμξιαπ ςξσ πξλλαπλαριαρμξύ. Κεφάλαιξ 12: «Διαιοώ με διάτξοξσπ ςοόπξσπ», όπξσ έυει γμχρςική πεοιξυή ςιπ μεςοήρειπ και ςξ υοήμα και ρςξυεύει ρςημ εταομξγή ρςοαςηγικώμ σπξλξγιρμξύ ρςη διαίοερη. Κεφάλαιξ 13: «Τέλεια και αςελήπ διαίοερη», ρςξ ξπξίξ κετάλαιξ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η εκμάθηρη ςηπ ςέλειαπ και αςελήπ διαίοερηπ με μξμξφήτιξ διαιοέςη με ςη υοήρη υοημαςικώμ πξρώμ. Κεφάλαιξ 14: «Διαυειοίζξμαι ποξβλήμαςα», ρςξ ξπξίξ κετάλαιξ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η ικαμόςηςα διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ από ςξσπ μαθηςέπ και η εύοερη λύρεχμ ρε ποξβλήμαςα μεςοήρεχμ. Κεφάλαιξ 15: «Θσμάμαι ςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ», όπξσ κύοιξπ ρςόυξπ είμαι η εταομξγή και εμεογξπξίηρη ςχμ γμώρεχμ για ςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ με ςη υοήρη φεύςικχμ μξμιρμάςχμ ρε αρκήρειπ. Ηεμελιώδειπ γμώρειπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ γμχρςικό αμςικείμεμξ ξι μαθηςέπ απξκόμιραμ και από κετάλαια ςχμ ποξηγξύμεμχμ ςάνεχμ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα: Στημ Α Δημξτικξύ ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςα μξμίρμαςα ρςα παοακάςχ κετάλαια: Κετάλαιξ 5 «Αοίθμηρη, αμάγμχρη και γοατή ςχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 7 «Ποόρθερη και αμάλσρη ςχμ αοιθμώμ μέυοι ςξ 5», Κετάλαιξ 8 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 11 «Οι αοιθμξί από ςξ 6 μέυοι ςξ 10», Κετάλαιξ 13 «Ποόρθερη και αμάλσρη ςχμ αοιθμώμ μέυοι ςξ 5», Κετάλαιξ 20 «Νξμίρμαςα από ςξ 1 έχπ ςξ 10», Κετάλαιξ 22 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 37 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 38 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 39 2

3 «Μξμάδεπ και δεκάδεπ», Κετάλαιξ 55 «Ποόρθερη και αταίοερη διφήτιχμ αοιθμώμ» και Κετάλαιξ 58 «Οι αοιθμξί μέυοι ςξ 100-υοήμα». Στημ Β Δημξτικξύ ξι μαθηςέπ έουξμςαι ρε επατή με ςξ Δσοώ ρε πξλλά κετάλαια. Οιξ ρσγκεκοιμέμα ρςξ Κετάλαιξ 1 «Τι έμαθα ρςημ Α Τάνη, Κετάλαιξ 11 «Γμχοίζχ καλύςεοα ςα κέομαςα ςξσ Δσοώ», Κετάλαιξ 12 «Υπξλξγίζχ ςα οέρςα», Κετάλαιξ 17 «Υπξλξγίζχ με πξλλξύπ ςοόπξσπ μέυοι ςξ 100», Κετάλαιξ 20 «Δλέγυχ, διξοθώμχ και ρσμπληοώμχ ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 21,37&45 «Λύμχ ρύμθεςα ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 23 «Υπξλξγίζχ με πξλλξύπ ςοόπξσπ: Τξ ρσμπλήοχμα ςξσ 100», Κετάλαιξ 24 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 10 και ςξσ 5», Κετάλαιξ 25 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 2 και ςξσ 4», Κετάλαιξ 26 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 8», Κετάλαιξ 27 «Βοίρκχ ςημ ποξπαίδεια ςξσ 7», Κετάλαιξ 30 «Μξιοάζξμαι δίκαια με ςξσπ τίλξσπ μξσ», Κετάλαιξ 34 «Υπξλξγίζχ έμα απξςέλερμα κάμξμςαπ κάθεςη ποόρθερη με κοαςξύμεμξ», Κετάλαιξ 35,36 «Υπξλξγίζχ έμα απξςέλερμα κάμξμςαπ κάθεςη αταίοερη με δαμεικό», Κετάλαιξ 39 «Μεςοώ ςξ βάοξπ: Τξ κιλό και ςξ γοαμμάοιξ», Κετάλαιξ 40 «Γμχοίζχ ςα υαοςξμξμίρμαςα ςχμ 5,10,20,50 και 100 Δσοώ», Κετάλαιξ 42 «Γμχοίζχ ςξ μέςοξ», Κετάλαιξ 44 «Λύμχ ποξβλήμαςα με μεγάλξσπ αοιθμξύπ», Κετάλαιξ 46,50 «Σςοαςηγικέπ μξεοώμ σπξλξγιρμώμ», Κετάλαιξ 49 «Η εκςίμηρη ρςξσπ σπξλξγιρμξύπ», Κετάλαιξ 53 «Λύμχ και τςιάυμχ ρύμθεςα ποξβλήμαςα». Στημ Γ Δημξτικξύ σπάουει πληθώοα κεταλαίχμ ρςα ξπξία γίμεςαι υοήρη ςηπ μξμιρμαςικήπ ανίαπ και ςχμ μξμιρμάςχμ. α κετάλαια ασςά είμαι ςα ακόλξσθα: Κετάλαιξ 2«Ποξρθέρειπ διφήτιχμ και ςοιφήτιχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 4 «Πξλλαπλαριαρμόπ, ποξπαίδεια», Κετάλαιξ 7 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 10 «Αταιοέρειπ διφήτιχμ και ςοιφήτιχμ αοιθμώμ», Κετάλαιξ 12 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 17 «Πξλλαπλαριαρμξί», Κετάλαιξ 19 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 25 «Ιρξδύμαμα κλάρμαςα», Κετάλαιξ 33 «Πξλλαπλαριαρμόπ και διαίοερη με ςξ 10,100 και ςξ 1000», Κετάλαιξ 51 «Ποξβλήμαςα», Κετάλαιξ 52 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 55 «Διαιοέρειπ». Αματξοά ρςξσπ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ γίμεςαι ρςα παοακάςχ κετάλαια: Κετάλαιξ 34 «Δεκαδικά κλάρμαςα», Κετάλαιξ 35 «Δεκαδικά κλάρμαςα και δεκαδικξί αοιθμξί», Κετάλαιξ 36 «Δεκαδικξί αοιθμξί», Κετάλαιξ 37 «Ποόρθερη και αταίοερη με δεκαδικξύπ αοιθμξύπ», Κετάλαιξ 38 «Δπαμαληπςικό μάθημα», Κετάλαιξ 57 «Κλάρμαςα και δεκαδικξί», Κετάλαιξ 58 «Ποξβλήμαςα και Κετάλαιξ 59 «Δπαμαληπςικό» α Σλικά κι Δπξπςικά Λέρα Ζ/Σ και ποξςζέκςξοαπ Βιβλίξ Λαθηςή Τύλλξ Δογαρίαπ 3

4 εςοάδιξ Δογαρίαπ Φεύςικα υαοςξμξμίρμαςα και μξμίρμαςα 1.3. Υοξμική Διάοκεια ςηπ Διδαρκαλίαπ Ζ 1η τάρη (Διραγχγή ρςη μέα έμμξια) σπξλξγίζεςαι όςι θα διαοκέρει 5 με 7. Ζ σλξπξίηρη ςηπ 2η τάρηπ (Δπιρημξπξίηρη Αμακξίμχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με εταομξγέπ) αμαμέμεςαι μα έυει διάοκεια 7 με 10, εμώ η 3η τάρη 25 με 28 (Δμπέδχρη κι Δταομξγή). Σπήονε καθσρςέοηρη 5 ποιμ ςημ έμαονη ςηπ διδακςικήπ ώοαπ. Ξι δύξ ποώςεπ τάρειπ είυαμ ςημ ποξβλεπόμεμη διάοκεια, ρε αμςίθερη με ςημ ςοίςη πξσ διήοκηρε πεοίπξσ 20. Γι ασςό ςξ λόγξ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε η 4η άρκηρη ςξσ εςοαδίξσ Δογαριώμ και δεμ ξλξκληοώθηκε ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ Ρκξπξί και Ρςόυξι ςξσ Λαθήμαςξπ Ιύοιξπ διδακςικόπ ρςόυξπ ςξσ μαθήμαςξπ είμαι η ενξικείχρη με ςα μξμίρμαςα και ςιπ μεςανύ ςξσπ ρυέρειπ, καθώπ και η υοήρη δεκαδικώμ και ρσμμιγώμ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ. Οιξ αμαλσςικά, Μα γμχοίρξσμ ςα μξμίρμαςα και ςιπ ρυέρειπ ςξσπ και μα ενξικειχθξύμ με καςαρςάρειπ αμςαλλαγώμ, μα εμπεδώρξσμ ςη υοήρη δεκαδικώμ αοιθμώμ για ςξ ρσμβξλιρμό υοημαςικώμ πξρώμ και μα καςαμξήρξσμ ςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα, μα παοεμβάλλει δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε 2 διαδξυικξύπ τσρικξύπ ρε βιχμαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ, μα υοηριμξπξιξύμ εμπειοικά ρσμμιγείπ αοιθμξύπ για μα πεοιγοάτξσμ και μα υειοίζξμςαι μικοά υοημαςικά πξρά Οοξαπαιςξύμεμεπ Οοξϋπάουξσρεπ Γμώρειπ Οοξκειμέμξσ μα επιςεσυθξύμ ξι παοαπάμχ ρςόυξι, καλξύμςαι ξι μαθηςέπ μα αμακαλέρξσμ γμώρειπ από ποξηγξύμεμα μαθήμαςα. Ξι γμώρειπ ασςέπ ρυεςίζξμςαι με ςη ρυέρη πξσ έυξσμ ςα δεκαδικά φητία με ςη μξμάδα Διδακςικέπ Λέθξδξι Ρςημ 1η τάρη γίμεςαι διδαρκαλία με υοήρη μέχμ ςευμξλξγιώμ. Ζ διδαρκαλία νεκιμάει με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ, εμώ ςασςόυοξμα ποξβάλλξμςαι διατάμειεπ PowerPoint μέρχ ποξςζέκςξοα. Υοηριμξπξιείςαι καθξδηγξύμεμη αμακάλσφη, καθώπ ζηςείςαι η μεςαςοξπή ςχμ ρσμμιγώμ ρε δεκαδικξύπ αοιθμξύπ. Υοηριμξπξιήθηκαμ ξι παοαπάμχ διδακςικέπ μέθξδξι υχοίπ ςη υοήρη ποξςζέκςξοα, αλλά με ςημ ποξβξλή εικόμχμ μέρχ ςξσ Ζ/Σ. 4

5 Ρςημ 2η τάρη γίμεςαι μαθηςξκεμςοική διδαρκαλία, ξι μαθηςέπ εογάζξμςαι αςξμικά και μέρα από ςιπ αρκήρειπ επιρημξπξιείςαι η μέα γμώρη. Ζ μαθηςξκεμςοική μέθξδξπ υοηριμξπξιήθηκε ρςη δεύςεοη τάρη, όπχπ ποξβλέτθηκε. Ρςημ 3η τάρη ενακξλξσθεί η διδαρκαλία μα είμαι μαθηςξκεμςοική και ρςξυεύει ρςη εμπέδχρη ςηπ γμώρηπ. Ξι μαθηςέπ εογάζξμςαι αςξμικά ρςιπ αρκήρειπ ςξσ εςοαδίξσ Δογαριώμ. Ρςη ρσμέυεια μξιοάζξμςαι ςα Τύλλα Δογαριώμ ρςιπ ξμάδεπ, η διδαρκαλία απξκςά ξμαδξρσμεογαςική μξοτή και η μάθηρη γίμεςαι βιχμαςική. Ζ παοαπάμχ πξοεία ςηπ ςοίςηπ τάρηπ επιςεύυθηκε με ςιπ ποξκαθξοιρμέμεπ μεθόδξσπ Οξοεία Διδαρκαλίαπ 1η Φάση: Διραγχγή ρςη μέα έμμξια Ζ διδαρκαλία νεκιμάει με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ «α δώοα ςξσ Ρκοξύςζ» από ςξμ εκπαιδεσςικό. ασςόυοξμα εμταμίζξμςαι εικόμεπ ρςξμ Ζ/Σ μέρχ ςξσ ποξςζέκςξοα με ρςόυξ ςημ ξπςική απεικόμιρη ςηπ ιρςξοίαπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ ιρςξοίαπ ξι μαθηςέπ καλξύμςαι μα μεςαςοέφξσμ ςξσπ ρσμμιγείπ αοιθμξύπ ρε δεκαδικξύπ, ξι ξπξίξι αμςιρςξιυξύμ ρε υοημαςικά πξρά. Ζ ποώςη τάρη σλξπξιήθηκε με ςξμ ίδιξ ςοόπξ πξσ ρυεδιάρςηκε, με ςη διατξοά όςι δεμ έγιμε υοήρη ςξσ ποξςζέκςξοα λόγχ λειςξσογικήπ βλάβηπ. Έςρι η ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ ποαγμαςξπξιήθηκε μόμξ με ςη υοήρη ςξσ Ζ/Σ. 2η Φάση: Δπιρημξπξίηρη Αμακξίμχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με εταομξγέπ Ρςη τάρη ασςή ξι μαθηςέπ λύμξσμ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ μαθηςή. Οιξ ρσγκεκοιμέμα η ποώςη άρκηρη αματέοεςαι ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ, ρςη υοήρη δεκαδικώμ και ρσμμιγώμ αοιθμώμ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ καθώπ και ρςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα. Ρςη 2η άρκηρη ζηςείςαι από ςξσπ μαθηςέπ μα παοεμβάλλξσμ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε δύξ διαδξυικξύπ τσρικξύπ αοιθμξύπ μέρα ρςα πλαίρια ςηπ βιχμαςικήπ μάθηρηπ. Σπάουει ςαύςιρη ςηπ δεύςεοηπ τάρηπ ρυεδιαρμξύ με ςη τάρη σλξπξίηρηπ. 3η Φάση: Δμπέδχρη κι Δταομξγή Ξι μαθηςέπ λύμξσμ ςιπ αρκήρειπ 3 (ρύμδερη ςηπ ξμξμαρίαπ υοημαςικώμ πξρώμ και ςηπ ρσμβξλικήπ γοατήπ με δεκαδικξύπ), 4 (ρυέρειπ μεςανύ μξμιρμάςχμ), 5(ρσμπλήοχρη και σπέοβαρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ) και 7 (ποόρθερη ρσμμιγώμ αοιθμώμ με ρσμπλήοχρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ) από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ. έλξπ, μξιοάζξμςαι ςα Τύλλα Δογαριώμ ρςιπ ξμάδεπ και ζηςείςαι μα επιλένξσμ υαοςξμξμίρμαςα και κέομαςα για μα αγξοάρξσμ διάτξοα αμςικείμεμα και με ασςόμ ςξμ ςοόπξ επιςσγυάμεςαι η βιχμαςική μάθηρη. Ρςη τάρη ασςή δεμ ποαγμαςξπξιήθηκε η άρκηρη 4, λόγχ ςηπ πίερηπ ςξσ υοόμξσ. Δπιλέυθηκε ασςή η άρκηρη γιαςί ξι μαθηςέπ ήδη είυαμ δξσλέφει ρςημ ποώςη άρκηρη 5

6 ςξσ Βιβλίξσ ςξσ μαθηςή, πξσ και ασςή αματεοόςαμ ρςιπ ρυέρειπ μξμιρμάςχμ. Ξι μαθηςέπ δεμ έδειναμ ιδιαίςεοη δσρκξλία πάμχ ρςημ έμμξια ασςή, ρε αμςίθερη με ςιπ άλλεπ. έλξπ, ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ δεμ ξλξκληοώθηκε Διαδικαρίεπ Ανιξλόγηρηπ Διαδικαρίεπ ανιξλόγηρηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρυεδόμ ρε όλεπ ςιπ τάρειπ ςηπ διδαρκαλίαπ. Ρςημ ποώςη τάρη με ςημ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ και ςημ ςασςόυοξμη ποξβξλή εικόμχμ ρςξμ Ζ/Σ ποαγμαςξπξιήθηκε μια μξοτή ανιξλόγηρηπ. Εηςήθηκε από ςξσπ μαθηςέπ η μεςαςοξπή ςχμ ρσμμιγώμ αοιθμώμ ρε δεκαδική μξοτή, πξσ ατξοξύραμ ςη υοημαςική ανία διατόοχμ αμςικειμέμχμ. Λε ασςό ςξμ ςοόπξ θέληρα μα ελέγνχ ςιπ ποξϋπάουξσρεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ πξσ καςέυξσμ από ςημ καθημεοιμή ςξσπ ζχή. Ρςη δεύςεοη τάρη επιρημξπξιήθηκε η μέα γμώρη μέρχ ςηπ επίλσρηπ διατόοχμ εταομξγώμ. Ρε ασςή ςη τάρη ξι μαθηςέπ ανιξλξγήθηκαμ ρςημ εταομξγή ςχμ ποξϋπάουξσρχμ γμώρεώμ ςξσπ, καθώπ ξι έμμξιεπ πξσ αμαλύθηκαμ ρςξ κετάλαιξ ήςαμ γμχρςέπ. Ζ μέα γμώρη ατξοξύρε μόμξ ςη ρύμδερη ςχμ δύξ εμμξιώμ, δηλαδή ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ με μξμίρμαςα. Ξι μαθηςέπ αρυξλήθηκαμ με δύξ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ Λαθηςή. Ρςημ ποώςη άρκηρη ανιξλξγήθηκαμ ξι γμώρειπ πάμχ ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ, ρςξσπ δεκαδικξύπ και ρσμμιγείπ αοιθμξύπ για ςημ πεοιγοατή υοημαςικώμ πξρώμ καθώπ και ρςημ ανία θέρηπ φητίξσ με αματξοά ρςα μξμίρμαςα. Ρςη δεύςεοη άρκηρη έλεγνα ςημ ικαμόςηςά ςξσπ μα παοεμβάλλξσμ δεκαδικξύπ αοιθμξύπ αμάμερα ρε δύξ διαδξυικξύπ τσρικξύπ αοιθμξύπ. α εοχςήμαςα απαμςήθηκαμ ρυεδόμ από ςξ ρύμξλξ ςχμ μαθηςώμ και η αμακξίμχρη ςξσπ έγιμε ρςξμ πίμακα. Ρςημ ςοίςη τάρη γίμεςαι ανιξλόγηρη ρςημ εταομξγή και εμπέδχρη ςηπ μέαπ γμώρηπ με ςημ επίλσρη ςχμ αρκήρεχμ από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ. Λέρχ ασςώμ ςχμ αρκήρεχμ έγιμε έλεγυξπ ρςη ρύμδερη ςηπ ξμξμαρίαπ υοημαςικώμ πξρώμ και ςηπ ρσμβξλικήπ γοατήπ με δεκαδικξύπ(άρκηρη 3), ρςημ ρσμπλήοχρη και σπέοβαρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ(άρκηρη 5) και ρςημ ποόρθερη ρσμμιγώμ αοιθμώμ με ρσμπλήοχρη ςηπ μξμάδαπ ςξσ εσοώ (άρκηρη 7). έλξπ με ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ ανιξλξγήθηκε η ρύμδερη ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ με ςα μξμίρμαςα για ςημ απόδξρη ςηπ υοημαςικήπ ανίαπ διατόοχμ αμςικειμέμχμ μέρχ ςηπ βιχμαςικήπ άρκηρηπ. 6

7 ΑΣΞΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ Ζ διδαρκαλία μξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςημ 4η ώοα ρςξ Δ1 ςμήμα ςξσ 2ξσ Οειοαμαςικξύ Ρυξλείξσ ςηπ Τλώοιμαπ. Οοξηγήθηκε η διδακςική ώοα ςηπ Τσρικήπ Αγχγήπ, ξπόςε είυα αοκεςό υοόμξ για μα αλλάνχ ςη διάςανη ςχμ θοαμίχμ, από μεςχπική ρε ξμαδξκεμςοική, καθώπ και μα ρσμδέρχ ςξμ Ζ/Σ με ςξμ ποξςζέκςξοα. Οοξέκσφε ποόβλημα, όμχπ, ρςη ρύμδερη λόγχ λειςξσογικήπ βλάβηπ ςξσ ποξςζέκςξοα. Ασςόπ ήςαμ ξ λόγξπ καθσρςέοηρηπ ςηπ έμαονηπ ςηπ διδακςικήπ ώοαπ. Ζ ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ και η παοξσρίαρη ςχμ εικόμχμ(με κιμξύμεμα ρυέδια) ρε PowerPoint, ςελικά, έγιμε μόμξ μέρχ ςηπ υοήρηπ ςξσ Ζ/Σ. Ξι μαθηςέπ εουόμεμξι από ςξ μάθημα ςηπ Τσρικήπ Αγχγήπ ήςαμ ιδιαίςεοα σπεοκιμηςικξί και για λίγα λεπςά επικοάςηρε έμςαρη ρςημ ςάνη. Ζ παοξδική έμςαρη αμςικαςαρςάθηκε από απόλσςη ηρσυία, καθώπ η ατήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ ςοάβηνε ςξ εμδιατέοξμ και ςημ ποξρξυή ςχμ μαθηςώμ. Ρε ξοιρμέμα ρημεία ςηπ ατήγηρηπ ζήςηρα από ςξσπ μαθηςέπ μα μεςαςοέφξσμ ςξσπ ρσμμιγείπ αοιθμξύπ ρε δεκαδικξύπ, πξσ ατξοξύραμ ςη υοημαςική ανία ρσγκεκοιμέμχμ αμςικειμέμχμ με ςη μέθξδξ ςηπ καθξδηγξύμεμηπ αμακάλσφηπ. Ζ ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ήςαμ μεγάλη, δε δσρκξλεύςηκαμ ιδιαίςεοα και ρυεδόμ όλεπ ξι απαμςήρειπ πξσ δόθηκαμ ήςαμ ξοθέπ. Από ςημ αουή ςηπ διδαρκαλίαπ ρσμειδηςξπξίηρα όςι ξι ποξϋπάουξσρεπ γμώρειπ ςχμ μαθηςώμ ήςαμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικέπ και ποξέκσφαμ από ςη βιχμαςική μάθηρη και ρςηοίυθηκαμ ρςιπ γμώρειπ ςηπ καθημεοιμήπ ζχήπ. Ρςη δεύςεοη τάρη λύθηκαμ δύξ αρκήρειπ από ςξ Βιβλίξ ςξσ Λαθηςή. Ζ επιρημξπξίηρη ςηπ μέαπ γμώρηπ επιςεύυθηκε μέρχ ςχμ αρκήρεχμ. Ζ έμμξια ςχμ δεκαδικώμ αοιθμώμ και ςχμ μξμιρμάςχμ ήςαμ ήδη γμχρςέπ από ποξηγξύμεμα κετάλαια και ποξηγξύμεμεπ ςάνειπ. Ζ μέα γμώρη ατξοξύρε ςη ρύμδερη ςχμ δύξ εμμξιώμ. Ιάπξιξι μαθηςέπ έλσραμ ρε λιγξρςό υοόμξ και ξοθά ςα εοχςήμαςα ςχμ αρκήρεχμ, εμώ άλλξι αμςιμεςώπιραμ δσρκξλίεπ. Οοξρπάθηρα μα βξηθήρχ κάθε μαθηςή νευχοιρςά και απέμειμα αοκεςά μέυοι μα βεβαιχθώ όςι καςαμόηραμ ςξ λάθξπ ςξσπ. Ζ αμακξίμχρη ςηπ λύρηπ κάθε εοχςήμαςξπ έγιμε, μέρχ ςξσ πίμακα, από μέμα, με ςη βξήθεια ςχμ μαθηςώμ. Ρςημ ςοίςη και ςελεσςαία τάρη λύθηκαμ ςοειπ αρκήρειπ(3-5-7) από ςξ εςοάδιξ Δογαριώμ ςξσ μαθηςή. Δίυε ρυεδιαρςεί η επίλσρη ςερράοχμ αρκήρεχμ αλλά λόγχ ςηπ πίερηπ ςξσ υοόμξσ παοέβλεφα ςημ 4η, γιαςί ξι μαθηςέπ είυαμ δξσλέφει ήδη ρςιπ ρυέρειπ ςχμ μξμιρμάςχμ και δεμ είυαμ αμςιμεςχπίρει κάπξιξ ποόβλημα. Ρςιπ ςοειπ ασςέπ αρκήρειπ παοαςήοηρα όςι ξι αδύμαμξι μαθηςέπ εογάρςηκαμ πιξ ξογαμχμέμα και ποξρπάθηραμ μα διξοθώρξσμ ςα λάθη πξσ έκαμαμ ρςιπ παοαπάμχ αρκήρειπ. Λε ςημ επιβοάβεσρή μξσ βελςιώθηκε ςξ ασςξρσμαίρθημά ςξσπ και έςρι η ρσμμεςξυή ςχμ μαθηςώμ ασνήθηκε. Ιαι ρε ασςή ςη τάρη ξι λύρειπ ςχμ αρκήρεχμ αμακξιμώθηκαμ ρςξμ πίμακα. α ςελεσςαία 3 μξιοάρςηκαμ ςα Τύλλα Δογαρίαπ ρςιπ ξμάδεπ μαζί με ςα φεύςικα υαοςξμξμίρμαςα και ςα μξμίρμαςα όλχμ ςχμ υοημαςικώμ ανιώμ, όμχπ δεμ καςάτεοε μα ξλξκληοχθεί. α παιδιά εμθξσριάρςηκαμ με ςα μξμίρμαςα και υχοίπ 7

8 δσρκξλία έβοιρκαμ δύξ και παοαπάμχ ςοόπξσπ αγξοάπ ςχμ αμςικειμέμχμ. ξ πμεύμα ρσμεογαρίαπ και αλληλξβξήθειαπ ςχμ μαθηςώμ ρσμέβαλλε ρςημ απόδξρη ςηπ κάθε ξμάδαπ, γεγξμόπ πξσ μξσ έκαμε ιδιαίςεοη εμςύπχρη, καθώπ η διάςανη ςχμ θοαμίχμ ςηπ ςάνηπ ήςαμ μεςχπική. Γεμικόςεοα είμαι εσυαοιρςημέμη από ςη διεναγχγή ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ διδακςικήπ ώοαπ, μιαπ πξσ δεμ διέθεςα αοκεςή εμπειοία και ήςαμ η ποώςη μξσ διδαρκαλία ρςα Λαθημαςικά. Δπικοαςξύρε παιδαγχγικόπ θόοσβξπ και ςξ κλίμα ρσμεογαρίαπ μξσ με ςξσπ μαθηςέπ ήςαμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςικό. Δσρκξλεύςηκα με ςημ καςαμξμή ςξσ υοόμξσ, λόγχ ςηπ λειςξσογικήπ βλάβηπ ςξσ ποξςζέκςξοα. Ρε πεοίπςχρη επαμάληφηπ ςηπ διδαρκαλίαπ μξσ δεμ θα άλλαζα ςξ πλάμξ ρυεδιαρμξύ. Ηα τοόμςιζα μα μημ υαθξύμ άρκξπα κάπξια λεπςά, με ρκξπό μα λσθεί η 4 άρκηρη και μα ξλξκληοχθεί ςξ Τύλλξ Δογαρίαπ. Ζ δοαρςηοιόςηςα ςξσ τύλλξσ εμθξσρίαρε ςξσπ μαθηςέπ, γι ασςό και θα ποξρπαθξύρα μα ατιεοώρχ όρξ πεοιρρόςεοξ υοόμξ γίμεςαι για ςημ επίλσρή ςξσ. Ρίγξσοα ξι γμώρειπ και ξι εμπειοίεπ πξσ απξκόμιρα ποόκειςαι μα μξσ ταμξύμ υοήριμεπ ρςημ μεςέπειςα πξοεία μξσ. 8

9 ΒΘΒΚΘΞΓΠΑΤΘΑ Κεμξμίδηπ, Υ. (2008). Λια μέα ποόςαρη διδαρκαλίαπ ςχμ Λαθημαςικώμ ρςιπ ποώςεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξύ. Αθήμα: εκδόρειπ Οαςάκη Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Α ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Α Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Α Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Β ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Β Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Β Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Γ ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Γ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Γ Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Ρυξλικά Δγυειοίδια ςηπ Δ ςάνηπ Δημξςικξύ - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Δαρκάλξσ, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-Βιβλίξ Λαθηςή, ΞΔΔΒ Αθήμα - Λαθημαςικά Δ Δημξςικξύ-εςοάδιξ Δογαριώμ, εύυη α, β, γ, δ, ΞΔΔΒ Αθήμα Van de Walle, J. (2005). Λαθημαςικά για ςξ Δημξςικό και ςξ Γσμμάριξ: Λια ενελικςική διδαρκαλία. Αθήμα: σπχθήςχ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΔΡ ΟΖΓΔΡ CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF- %CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC- %CE%BA%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/ E%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%C E%AF 9

10 ΟΑΠΑΠΖΛΑ Φφλλο Εργαςίασ Ποια χαρτονομίςματα και ποια κζρματα κα χρθςιμοποιιςουμε για να αγοράςουμε τα παρακάτω αντικείμενα; Βρείτε δφο τρόπουσ για κάκε αντικείμενο. 0,65 1,30 4,99 10

11 12,30 31,50 124,90 11

12 Σα Δώρα του Θείου κρουτζ Πλθςίαηαν οι μζρεσ των Χριςτουγζννων και ο Θείοσ Σκρουτη αποφάςιςε να αγοράςει δϊρα ςτα τρία ανιψάκια του, ςτον Χιοφι, τον Λιοφι και τον Ντιοφι. Πιγε ςτο βιβλιοπωλείο τθσ γειτονιάσ με 10. Το βιβλιοπωλείο ιταν γεμάτο παιχνίδια, κοφκλεσ, βιβλία, αρκουδάκια, τρενάκια και άλλα πολλά. Ο τςιγκοφνθσ κείοσ Σκρουτη, όμωσ, δεν είχε ςκοπό να αγοράςει κανζνα από αυτά. Στάκθκε κοιτάηοντασ το μικρό ραφάκι δίπλα ςτθ ταμειακι. Ήταν γεμάτο με ςτυλό, μολφβια, γόμεσ και ξφςτρεσ. Είδε ζνα ςτυλό που κόςτιηε 2 και 10 λεπτά. «Πολφ Ακριβό!» ςκζφτθκε. Δίπλα είχε ζνα ςτυλό που κόςτιηε 1 και 20 λεπτά. Το άρπαξε αμζςωσ. Βρικε ζνα μολφβι με 70 λεπτά και μία γόμα με 65 λεπτά. Ήταν πολφ χαροφμενοσ για τα δϊρα που διάλεξε. Συνολικά ζκαναν 2 και 55 λεπτά. Ζδωςε τα 10 και πιρε 7 και 45 λεπτά. Γφριςε ςτο ςπίτι του και κάλεςε τα ανίψια του για να τουσ μοιράςει τα δϊρα. Στο Χιοφι ζδωςε το ςτυλό, ςτο Λιοφι το μολφβι και ςτον Ντιοφι τθ γόμα. «Θείε» φϊναξαν και τα τρία ανιψάκια, «αυτά είναι τα δϊρα μασ;». «Ναι αγάπεσ μου Καλά Χριςτοφγεννα» απάντθςε ο κείοσ. Φφγανε κυμωμζνα τα τρία ανιψάκια και αποφάςιςαν να μθν περάςουν τα Χριςτοφγεννα μαηί με το κείο τουσ. Ζφταςε θ μζρα των Χριςτουγζννων και ο κείοσ Σκρουτη περίμενε τα ανίψια του για ευχζσ. Πιγε 5 θ ϊρα το απόγευμα, πιγε 10 θ ϊρα το βράδυ και ο κείοσ Σκρουτη ακόμα περίμενε. «Που είναι; Δεν κα ρκουνε;» αναρωτικθκε. Ήταν βακιά ςτεναχωρθμζνοσ γιατί κατάλαβε ότι θ τςιγκουνιά του ιταν ο λόγοσ που ζμεινε μόνοσ τθν θμζρα των Χριςτουγζννων. Τθν άλλθ μζρα το πρωί αγόραςε ςτον κακζνα τουσ από 3 δϊρα, ηιτθςε ςυγγνϊμθ και τα αγκάλιαςε ςφιχτά. «Τι νόθμα ζχουν τα λεφτά;» ςκζφτθκε «όταν ζχεισ αγαπθμζνα πρόςωπα δίπλα ςου!». 12

13 Τα Δϊρα του Θείου Σκροφτη 13

14 2 ευρώ και 10 λεπτά 14

15 1 ευρώ και 20 λεπτά 70 λεπτά 15

16 Που είναι; Δεν κα ρκουν; 16

17 ΣΕΛΟ 17

18 18

19 19

20 20

21 21

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ.

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ. * Δμπύοεςξ με επίμξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ και ρσγυιςικά ταιμόμεμα *Γσμαίκα 41 εςώμ *Από 12h επίμξμη κεταλαλγία *Πσοεςξ39.5C *Έμςξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ *Μασςία *Λσαλγίεπ * Ιλιμική ενέςαρη ςξιυεία

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ).

σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Καμία σύνταξη κάτω των 60 παραμένει το όριο ηλικίας στα 65. Πλήρης σύνταξη στα 40 έτη ασφάλισης. Από το 2020 θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Content. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Livesmart. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Livesmart. Εςαιοία/Πελάςηπ: Unilever

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Content. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Livesmart. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Livesmart. Εςαιοία/Πελάςηπ: Unilever Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Social Media 1.Response/Real-Time Activity. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: #eimaitodialeimmasou. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Kitkat

Ermis Digital. Καςηγξοία: Social Media 1.Response/Real-Time Activity. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: #eimaitodialeimmasou. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Kitkat Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): WEPOLITICS Τξ πξλιςικό κξιμωμικό δίκςσξ

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): WEPOLITICS Τξ πξλιςικό κξιμωμικό δίκςσξ Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Ζνα δυνατό αυτοκίνθτο με μία πρόκλθςθ που μοιάηει αδφνατθ: MINI John Cooper Works Performance Academy!

Ermis Direct. Ζνα δυνατό αυτοκίνθτο με μία πρόκλθςθ που μοιάηει αδφνατθ: MINI John Cooper Works Performance Academy! Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Direct. Καςηγξοία: Business to Consumer / Καμπάμιεπ Direct Marketing. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: L Oreal MyElvive. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Elvive

Ermis Direct. Καςηγξοία: Business to Consumer / Καμπάμιεπ Direct Marketing. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: L Oreal MyElvive. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Elvive Ermis Direct Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 2 Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ: πώπ ξοίζεςαι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (ςε /MWh) πλθρϊνεται από τουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Υπξρςήοινη Σςοαςηγικώμ Marketing Ποξϊόμςωμ/Υπηοεριώμ (Marketing PR)

Ermis PR. Καςηγξοία: Υπξρςήοινη Σςοαςηγικώμ Marketing Ποξϊόμςωμ/Υπηοεριώμ (Marketing PR) Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 Τευμικέπ ποξδιαγοατέπ διεπατώμ δικςύξσ hellas online 2011 Περιεχόμεμα 1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 2.1. Τεχμολογίας SDH... 4 2.2. Τεχμολογίας Ethernet...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: H "Χοσρή Εσκαιοία" ρε όλεπ ςιπ πλαςτόομεπ κιμηςώμ!

Ermis Digital. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: H Χοσρή Εσκαιοία ρε όλεπ ςιπ πλαςτόομεπ κιμηςώμ! Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ ςχμ πεδίχμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr

Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr Καςάλξγξι ρε γλώρρα HTML Χοιρςίμα Χαοαλάμπξσπ xaralampous@yahoo.gr Πεοίληψη Στην παρούσα εργασία κατατίθεται μία πρόταση Διδακτικού Σεναρίου, για συγκεκριμένη ενότητα του μαθήματος Προγραμματιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΘΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΘΚΟ ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΘΑ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l échelle proposée par le

Διαβάστε περισσότερα

Ermis PR. Καςηγξοία: Υπξρςήοινη ρςοαςηγικώμ Marketing Ποξϊόμςωμ / Υπηοεριώμ (Marketing PR)

Ermis PR. Καςηγξοία: Υπξρςήοινη ρςοαςηγικώμ Marketing Ποξϊόμςωμ / Υπηοεριώμ (Marketing PR) Ermis PR Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΔΜΑΣΟ 2011 MARIA THUN & MATTHIAS K... THUN Από ηην έπεςνα ηων κοζμικών ζςνδςαζμών. Δπεξεπγαζία και ζύνηαξη από ηην Maria Thun και ηον Matthias K. Thun Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS:

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS: Abstract This research study titled: Transitional neighbourhoods _terms of communing was presented in Ecoweek 2011 that took place in Thessaloniki. Workshop 32 members: Y. Arimi, A. Bourlidou, A. Kallou,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΚΔΧΗ ΓΙΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΟΦΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΚΔΧΗ ΓΙΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΟΦΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ Υιλώςαπ, 8 Υεβοξσαοίξσ 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΚΔΧΗ ΓΙΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΟΦΩΝ Δσοεία ρύρκεφη για ςα θέμαςα ςχμ εμεογειακώμ πεοιξυώμ ποαγμαςξπξιήθηκε μεςά από ποόρκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας G Σε πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Φπιζηοςγεννιάηικα νέα

Φπιζηοςγεννιάηικα νέα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Φπιζηοςγεννιάηικα νέα Σεύρνο 1ν Γεθέκβξεο 2012 Γ Γεκνηηθό ρνιείν Πάθνπ Αγαπημέμξι μαο σίλξι, Ραο ταιρερξύμε! Ρρα τέρια παο κραράρε ρξ πρώρξ ρεύτξο ρηο μαθηρικήο μαο εσημεριδξύλαο με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 29/2016

Εμημερωτική Επιστολή Νο 29/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύομη, 30/03/2016 Εμημερωτική Επιστολή Νο 29/2016

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET MARKETING BASICS

INTERNET MARKETING BASICS ebook INTERNET MARKETING BASICS 3 STEP MARKETING SYSTEM ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & MARKETING Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου»

«Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ 2013-2014 «Παραμύθια και παιχνίδια του κόσμου» των τάξεων Α και Β Δθμοτικοφ [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Πρόλογος 3 Μέρος Α «Παραμύθια του κόσμου» 4 Παραμύθια από την Αφρική 5 Παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υπεύθυνος καθηγητής Χαράλαμπος Λεμονίδης Μέντορας Γεώργιος Γεωργιόπουλος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Πρόσθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα