ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr."

Transcript

1 ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2016 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ (DL-151)

2 ΕΙΡΗΘΩ ΕΝ ΠΑΡΟΔΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σίςλξπ Μαθήμαςξπ Ποξεςξιμαρία σπξφηφίχμ για ςιπ Παμελλήμιεπ Ενεςάρειπ 2016 Θεοιμό Σμήμα Κχδικόπ Mαθήμαςξπ DL-151 Χοξμική Διάοκεια 15 Ιξσμίξσ Μαΐξσ 2016 Διδάρκχμ Γιάμμηπ Ι. Παρράπ Σηλέτχμξ Ηλεκςοξμικό Σαυσδοξμείξ Ιρςξρελίδα Μαθήμαςξπ elearning.neoellinikiglossa.gr ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Σξ μάθημα ασςό απεσθύμεςαι ρςξσπ σπξφητίξσπ ςχμ Παμελλημίχμ Ενεςάρεχμ (Ημεοήριχμ και Ερπεοιμώμ Γεμικώμ Λσκείχμ) για ςξ ρυξλικό έςξπ Πεοιλαμβάμει 40 Θεμαςικέπ Εμόςηςεπ (μία για κάθε εβδξμάδα ςξσ μαθήμαςξπ) πξσ καλύπςξσμ όλη ςημ ενεςαρςέα ύλη ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ ρςιπ Παμελλήμιεπ Ενεςάρειπ ρε επίπεδξ θεμάςχμ εκθέρεχμ, αλλά και θεχοίαπ. Οι 29 ποώςεπ Θεμαςικέπ Εμόςηςεπ ξλξκληοώμξσμ ςημ ενεςαρςέα ύλη, εμώ ξι επόμεμεπ 11 είμαι επαμαληπςικέπ. Η εν απξρςάρεχπ διδαρκαλία ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςξσ Moodle Server ςξσ «πξσδαρςηοίξσ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ». Κάθε εβδξμάδα ξι μαθηςέπ μελεςξύμ ςξ «Τλικό Αματξοάπ» πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ αμςίρςξιυη Θεμαςική Εμόςηςα και διαγχμίζξμςαι ρε μια ςοίχοη Δξκιμαρία Ανιξλόγηρηπ ρςξ ποόςσπξ ςχμ Παμελλημίχμ Ενεςάρεχμ. Σξ διαγώμιρμα ασςό διξοθώμεςαι από ςξμ καθηγηςή ςξσ μαθήμαςξπ και επιρςοέτεςαι μαζί με ςιπ εμδεικςικέπ ςξσ απαμςήρειπ ρςξμ μαθηςή. ε όλη ςη διάοκεια ςηπ εβδξμάδαπ ξ μαθηςήπ μπξοεί μα καςαθέςει ςσυόμ απξοίεπ ςξσ και μα λαμβάμει ξδηγίεπ και απαμςήρειπ από ςξμ καθηγηςή ςξσ ρςξ forum ςξσ μαθήμαςξπ. [2]

3 ςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι, επίρηπ, 5 ποξγοαμμαςιρμέμεπ ςηλεδιαρκέφειπ πξσ ατξοξύμ ζηςήμαςα θεχοίαπ (πεοιληπςική απόδξρη κειμέμχμ, παοαγχγή λόγξσ κςλ.). ςξσπ μαθηςέπ παοέυξμςαι δχοεάμ ςα 4 e-book ςξσπ μαθήμαςξπ, καθώπ και ελεύθεοη ποόρβαρη ρςημ ηλεκςοξμική βιβλιξθήκη ςξσ «πξσδαρςηοίξσ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ» για όλξ ςξ διάρςημα ςηπ τξίςηρήπ ςξσπ. Οι γξμείπ ςχμ μαθηςώμ μπξοξύμ μα έυξσμ ρσμευή εμημέοχρη για ό,ςι ατξοά ςη τξίςηρη ςχμ παιδιώμ ςξσπ, αλλά και ποόρβαρη ρε «ποαγμαςικό υοόμξ» ρςα γοαπςά και ρςιπ βαθμξλξγίεπ ςξσπ μέρχ ςξσ δικξύ ςξσπ λξγαοιαρμξύ ρςξμ Moodle Server ςξσ «πξσδαρςηοίξσ». ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ ύμδερη με ςημ ιρςξρελίδα ςξσ μαθήμαςξπ ςξσλάυιρςξμ μία τξοά ςημ εβδξμάδα. Ποξρεκςική μελέςη ςξσ «Τλικξύ Αματξοάπ» και λύρη ςχμ αρκήρεχμ ςηπ Δξκιμαρίαπ Ανιξλόγηρηπ. Μελέςη ςχμ διξοθώρεχμ και ςχμ σπξδείνεχμ ςξσ καθηγηςή ρςη διξοθχμέμη δξκιμαρία ανιξλόγηρηπ και ςχμ εμδεικςικώμ απαμςήρεχμ πξσ ςιπ ρσμξδεύξσμ. Ασρςηοή ςήοηρη ςχμ υοξμξδιαγοαμμάςχμ παοάδξρηπ ςχμ εογαριώμ. Εκποόθερμη παοάδξρη ςχμ εογαριώμ δε γίμεςαι δεκςή, παοά μόμξ με δικαιξλξγηςικό ςξσ γξμέα πξσ απξρςέλλεςαι από ςημ ηλεκςοξμική ςξσ διεύθσμρη ποξπ ςξμ καθηγηςή ςξσ μαθήμαςξπ. Επικξιμχμία ρςξ όςαμ αμςιμεςχπίζεςε ςευμικό ποόβλημα με ςξμ Moodle Server. Οι καςαληκςικέπ ημεοξμημίεπ παοάδξρηπ ςχμ εογαριώμ δίμξμςαι ρςξμ πίμακα ςξσ υοξμξγοάμμαςξπ ρςξ ςέλξπ ασςξύ ςξσ αουείξσ. ΔΙΔΑΚΣΡΑ Εγγοατή 20 Καςαβξλή: έχπ 21 Ιξσμίξσ 2015 Δίδακςοα 280 Καςαβξλή 1 ηπ Δόρηπ (40 ): έχπ 15 Ιξσλίξσ 2015 Καςαβξλή 2 ηπ Δόρηπ (60 ): έχπ 30 επςεμβοίξσ 2015 Καςαβξλή 3 ηπ Δόρηπ (60 ): έχπ 30 Νξεμβοίξσ 2015 Καςαβξλή 4 ηπ Δόρηπ (60 ): έχπ 31 Ιαμξσαοίξσ 2016 Καςαβξλή 5 ηπ Δόρηπ (60 ): έχπ 31 Μαοςίξσ 2016 Η καςαβξλή ςχμ διδάκςοχμ γίμεςαι με καςάθερη ρε ςοαπεζικό λξγαοιαρμό ή μέρχ PayPal (για ςξσπ αοιθμξύπ ςχμ λξγαοιαρμώμ θα εμημεοχθείςε με μήμσμα ρςξ ηλεκςοξμικό ραπ ςαυσδοξμείξ αμέρχπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ποξεγγοατήπ ραπ). [3]

4 ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Παρράπ, Γ.Ι. (2014). Μαθήματα Νεοελλημικής Γλώσσας Τεύχος Α. Αθήμα: Εκδόρειπ Παρράπ. Παρράπ, Γ.Ι. (2015). Μαθήματα Νεοελλημικής Γλώσσας Τεύχος Β. Αθήμα: Εκδόρειπ Παρράπ. Παρράπ, Γ.Ι. (2015). Μαθήματα Νεοελλημικής Γλώσσας Τεύχος Β. Αθήμα: Εκδόρειπ Παρράπ. Παρράπ, Γ.Ι. (2014). Η Νεοελλημική Γλώσσα στο Νέο Λύκειο Στοιχεία Θεωρίας. Αθήμα: Εκδόρειπ Παρράπ. Σα e-book ςχμ ςερράοχμ εγυειοιδίχμ παοέυξμςαι δχοεάμ ρςξσπ μαθηςέπ. Ετόρξμ επιθσμείςε, μπξοείςε μα ςα παοαγγείλεςε ρςη τσρική ςξσπ μξοτή από ςημ ιρςξρελίδα ςξσ e-shop.gr και μα ςα ραπ παοαδξθξύμ επί αμςικαςαβξλή. ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ [4] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΠΑΡΑΔΟΗ 1) Πεοιληπςική Απόδξρη Κειμέμχμ ) Παοαγχγή Λόγξσ ) Οι ελλημικξί ςόπξι και ςα μμημεία ςξσπ ) Σξσοιρμόπ ) Οικξλξγία ) Επιρςήμη & Σευμξλξγία ) Ελεσθεοία & Ενξσρία (Ι) ) Ελεσθεοία & Ενξσρία (ΙΙ) ) Ποόρχπξ & Ποξρχπείξ ) Παοάδξρη ) Ελλάδα Εσοώπη Κόρμξπ ) Μέρα Μαζικήπ Εμημέοχρηπ (Ι) ) Μέρα Μαζικήπ Εμημέοχρηπ (ΙΙ) ) Καςαμαλχςιρμόπ & Διατήμιρη ) Επάγγελμα & Εογαρία ) Αμεκςικόςηςα & Απξκλειρμόπ (Ι) ) Αμεκςικόςηςα & Απξκλειρμόπ (ΙΙ) ) Σέυμη & Κοιςική ) Παιδεία & Εκπαίδεσρη (Ι) ) Παιδεία & Εκπαίδεσρη (ΙΙ)

5 21) Γλώρρα: Λόγξπ & Διάλξγξπ (Ι) ) Γλώρρα: Λόγξπ & Διάλξγξπ (ΙΙ) ) Διάλξγξπ Δύξ Γεμεώμ (Ι) ) Διάλξγξπ Δύξ Γεμεώμ (ΙΙ) ) Ελεύθεοξπ Χοόμξπ & Ψσυαγχγία ) Αθληςιρμόπ ) Έμδσρη Τγεία Διαςοξτή (Ι) ) Έμδσρη Τγεία Διαςοξτή (ΙΙ) ) Γέλιξ ΕΠΑΝΑΛΗΧΗ 30) Οι ελλημικξί ςόπξι και ςα μμημεία ςξσπ Σξσοιρμόπ Οικξλξγία Επιρςήμη & Σευμξλξγία 31) Ελεσθεοία & Ενξσρία Ποόρχπξ & Ποξρχπείξ Παοάδξρη Ελλάδα, Εσοώπη, Κόρμξπ 32) Μέρα Μαζικήπ Εμημέοχρηπ Καςαμαλχςιρμόπ & Διατήμιρη Επάγγελμα & Εογαρία 33) Αμεκςικόςηςα & Απξκλειρμόπ Σέυμη & Κοιςική Παιδεία & Εκπαίδεσρη 34) Γλώρρα: Λόγξπ & Διάλξγξπ Διάλξγξπ Δύξ γεμεώμ ) Ελεύθεοξπ Χοόμξπ & Ψσυαγχγία Αθληςιρμόπ Έμδσρη, Τγεία, Διαςοξτή - Γέλιξ 36) Οι ελλημικξί ςόπξι και ςα μμημεία ςξσπ Σξσοιρμόπ Οικξλξγία Επιρςήμη & Σευμξλξγία - Ελεσθεοία & Ενξσρία Ποόρχπξ & Ποξρχπείξ Παοάδξρη Ελλάδα, Εσοώπη, Κόρμξπ 37) Μέρα Μαζικήπ Εμημέοχρηπ Καςαμαλχςιρμόπ & Διατήμιρη Επάγγελμα & Εογαρία - Αμεκςικόςηςα & Απξκλειρμόπ Σέυμη & Κοιςική Παιδεία & Εκπαίδεσρη 38) Γλώρρα: Λόγξπ & Διάλξγξπ Διάλξγξπ Δύξ γεμεώμ Ελεύθεοξπ Χοόμξπ & Ψσυαγχγία Αθληςιρμόπ Έμδσρη, Τγεία, Διαςοξτή - Γέλιξ 39) Επαμάληφη Θεχοίαπ ) Επαμάληφη Θεμάςχμ [5]

6 Για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ εγγοατήπ ραπ, ρςείλςε ρςη διεύθσμρη για μα λάβεςε ςιπ ξδηγίεπ ποόρβαρηπ ρςξμ Moodle Server ςξσ «πξσδαρςηοίξσ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ». ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ! [6]

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα