Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος ΠΡΟΛΟΓΟΣ ραστηριότητα, η οποία αποτελεί την «ατµοµηχανή» της ελληνικής οικονοµίας, µε συνεχώς αυξανόµενη σηµασία, είναι ο τουρισµός 1. Με µικρές ή µεγάλες διακυµάνσεις, θετικές ή αρνητικές, ο τουρισµός συνεισφέρει σηµαντικά στην ευηµερία της Ελλάδας, αποτελώντας ουσιαστικά τη µεγαλύτερη εθνική βιοµηχανία. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90%) απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόµενους, που στην περίπτωση της Ελλάδας αγγίζει το 60% του εργατικού δυναµικού της χώρας, το µεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το πιο δυναµικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµίας που συνεισφέρει, τόσο στην οικονοµική µεγέθυνση, όσο και στην απασχόληση. Από την άλλη πλευρά, πολύ σηµαντική συνεισφορά στο Α.Ε.Π. και την απασχόληση κατέχει και ο κλάδος του τουρισµού, του οποίου µεγάλο µέρος αποτελεί ο ξενοδοχειακός κλάδος. Η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι µικρές και µεσαίες, οι οποίες συνεισφέρουν και στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, διατηρώντας τµήµατα του ελληνικού πληθυσµού σε ευαίσθητες περιοχές. Παράλληλα, η εποχιακή λειτουργία των περισσοτέρων ΜΜΕΞΕ (Μικρών-Μεσαίων Ξενοδοχειακών 1 Η ιεθνής Ακαδηµία του Τουρισµού (Α.Ι.Τ.- Monte Carlo) ορίζει ότι τουρισµός είναι το σύνολο των ανθρωπίνων µετακινήσεων και δραστηριοτήτων που προκύπτουν απ αυτές. Μια επιστηµονική προσέγγιση του Τουρισµού, όπου η τουριστική παραγωγή τείνει να ικανοποιήσει τις τουριστικές ανάγκες, δόθηκε από τους Hunziker και Krapf το Σύµφωνα µε αυτούς: «Τουρισµός είναι το σύνολο των ενεργοποιηµένων σχέσεων και γεγονότων κατά τη διάρκεια της µετακίνησης και παραµονής των ατόµων εκτός του τόπου της συνήθους κατοικίας τους, υπό τον περιορισµό ότι τόσο η µετακίνηση όσο και η παραµονή τους δεν έχουν ως κίνητρο την άσκηση οποιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας». Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 1

2 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος Επιχειρήσεων), αποτελεί από µόνη της αντικείµενο έρευνας και αναζήτησης τρόπων και µεθόδων που θα οδηγήσουν στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Ο ορισµός της µικρής και µεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ) γενικά, αλλά και της µικρής και µεσαίας ξενοδοχειακής επιχείρησης (ΜΜΕΞΕ) 2 ειδικότερα, δεν εντάσσεται µόνο στο γενικότερο θεωρητικό επιστηµονικό ενδιαφέρον, αλλά έχει σηµαντική πρακτική διάσταση. Αυτό, καθώς πολλές κυβερνητικές παρεµβάσεις, είτε της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής, είτε της ειδικότερης φορολογικής πολιτικής, εξαρτώνται από το πώς ορίζεται η ΜΜΕ ή η ΜΜΕΞΕ. Το 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέδειξε τον τρόπο µέτρησης της µικρής και µεσαίας επιχείρησης µε σκοπό την ενοποίηση των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3. Σκοπός των ενιαίων µετρήσεων είναι η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της ενιαίας αγοράς και την καθιέρωση του ενιαίου νοµίσµατος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει τέσσερα κριτήρια για τη µέτρηση του µεγέθους µιας επιχείρησης: 1. Αριθµός Εργαζοµένων 2. Κύκλος Εργασιών 3. Οικονοµικά Αποτελέσµατα 2 Ο ορισµός της ΜΜΕΞΕ συµπίπτει µε το γενικότερο ορισµό της ΜΜΕ και δεν εξετάζεται ειδικά από τους ερευνητές. Μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες του κλάδου της φιλοξενίας γίνεται από τους Chon & Sparrowe (2000). 3 Commission of the European Communities (1996) Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 2

3 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος 4. Ανεξαρτησία Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα παραπάνω κριτήρια, στο Ευρωπαϊκό Ορισµό της ΜΜΕ ανήκουν οι επιχειρήσεις που: Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 40 εκ., ή τα ετήσια λογιστικά τους κέρδη δεν υπερβαίνουν τα 27 εκ. εν εξαρτώνται από άλλες επιχειρήσεις ή δεν αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου οµίλου µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 25%, είτε του κεφαλαίου τους, είτε των εκλογικών δικαιωµάτων. Ένας ορισµός έχει πρακτική αξία όταν διαφοροποιεί την κατηγορία στην οποία αναφέρεται. Συγκεκριµένα, στην τουριστική βιοµηχανία το 99% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους, ενώ το 94% απασχολούν λιγότερα από 10 άτοµα. Για το σκοπό αυτό ο ορισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει µια µικρότερη κατηγορία επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόµενους. Τόσο από τα παραπάνω, όσο και από προσωπική εµπειρία, γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη σχεδιασµού των επιχειρηµατικών κινήσεων των ΜΜΕΞΕ. Ο προσδιορισµός, δηλαδή, των κατάλληλων ενεργειών που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση της εταιρικής αποστολής και του οράµατος από την πλευρά των επιχειρήσεων, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης χωρίς την απαξίωση θεµελιωδών προϋποθέσεων εύρυθµης και ορθής λειτουργίας, όπως η ποιότητα, η καινοτοµία και γενικότερα το σωστό management. Αυτοί οι στόχοι Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 3

4 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Πρόλογος οριοθετούν κατά µεγάλο ποσοστό τη βάση του στρατηγικού σχεδιασµού, την εξισορρόπηση, δηλαδή, των δυνάµεων και των διακεκριµένων ικανοτήτων (strengths) µε την περιοχή, µε τρόπο που η επιχείρηση απολαµβάνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ως προς τους υπολοίπους που ανταγωνίζονται στην ίδια περιοχή 4. 4 Γεωργόπουλος Ν., Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Μπένος, 2002 Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 4

5 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 1 ο 1 ο Κεφάλαιο Εισαγωγή 1.1. Σκοπός της εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και ανάλυση των µικρών και µεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των Ιονίων Νήσων, των Κυκλάδων και του Βόρειου Αιγαίου, µε έµφαση: o στην αποστολή της επιχείρησης o στο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της επιχείρησης o στο µοντέλο στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση Ο στρατηγικός σχεδιασµός των επιχειρήσεων περιλαµβάνει τόσο την µελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος, όσο και τη διερεύνηση και οριοθέτηση της εταιρικής αποστολής. Ο συνδυασµός των παραπάνω οδηγεί στη διαµόρφωση της εταιρικής στρατηγικής, όπως αυτή πραγµατώνεται στην καθηµερινή λειτουργία παροχής υπηρεσιών των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Στόχοι της εργασίας Οι στόχοι της εργασίας θα µπορούσαν να συνοψισθούν στους παρακάτω: Εµπέδωση των βασικότερων εννοιών του στρατηγικού σχεδιασµού, όπως αυτός πραγµατοποιείται στα πλαίσια µιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 5

6 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 1 ο Ανάλυση και Αξιολόγηση της παρούσας διαδικασίας ελέγχου και προγραµµατισµού των ΜΜΕΞΕ, αναφορικά µε τη µελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Καταγραφή των χρησιµοποιούµενων πρακτικών και τεχνικών για την οριοθέτηση, α) της Εταιρικής Αποστολής της επιχείρησης (mission), β) του Μακροπρόθεσµου Σχεδιασµού (long-term planning), καθώς και γ) της Εταιρικής Στρατηγικής (corporate strategy). Προτάσεις για καλύτερη και αρτιότερη οργάνωση της ΜΜΕΞΕ, στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού της Τεκµηρίωση της επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος Με µια πρώτη µατιά στα τουριστικά δρώµενα, η δραστηριοποίηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας µας βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αναφορικά µε την πληρότητα και την κερδοφορία. Είναι όµως ορατός ο κορεσµός των επιχειρήσεων αυτών ειδικότερα των ΜΜΕΞΕ λόγω της µη «ανανέωσής» τους. Λαµβάνοντας υπόψη το µεγάλο ποσοστό που καταλαµβάνουν οι ΜΜΕΞΕ στον κλάδο, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η έρευνα των αιτίων που προκαλούν αυτόν τον κορεσµό και την σταδιακή παρακµή τους. Αναλύοντας, λοιπόν, το στρατηγικό σχεδιασµό των ΜΜΕΞΕ, δίνεται η ευκαιρία να προσεγγισθούν όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας και να εντοπισθούν οι πιθανές δυσλειτουργίες της, καθώς και οι λανθασµένοι χειρισµοί των στελεχών σε θέµατα διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο θα αξιοποιηθούν τεχνικές για Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 6

7 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 1 ο αντιµετώπιση οποιοδήποτε καταστάσεων, όπως είναι οι τρέχουσες και µελλοντικές ευκαιρίες & απειλές (opportunities & threats) και δυνάµεις & αδυναµίες (strengths & weaknesses) ιάρθρωση της ιπλωµατικής Εργασίας Η παρούσα διπλωµατική εργασία οργανώνεται συνολικά σε πέντε (5) κεφάλαια, χωρίς να περιλαµβάνεται σε αυτά ο πρόλογος. Κάθε κεφάλαιο αποτελεί ξεχωριστή επιµέρους ενότητα της εργασίας και περιλαµβάνει: 1 ο Κεφάλαιο: Εισαγωγή. Περιγράφεται το αντικείµενο και οι στόχοι της εργασίας, τεκµηριώνεται η επιλογή του θέµατος ανάλυσης και δίδεται η διάρθρωση της εργασίας. 2 ο Κεφάλαιο: Στρατηγικός Σχεδιασµός & Επιχειρησιακή Πολιτική Κύρια Θέµατα Παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες του στρατηγικού µάνατζµεντ, όπως αυτά προκύπτουν από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 3 ο Κεφάλαιο: Εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδιασµού & της Επιχειρησιακής Πολιτικής στις Μικρό-Μεσαίες, Εποχιακές, Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Προσεγγίζονται θεωρητικά οι τεχνικές εφαρµογής στρατηγικού σχεδιασµού, όπως αυτός διαµορφώνεται στις ΜΜΕΞΕ. Γίνεται, δηλαδή, παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων του στρατηγικού µάνατζµεντ στα πλαίσια λειτουργίας των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 7

8 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 1 ο 4 ο Κεφάλαιο: Περιγραφή της Μεθοδολογίας Έρευνας Γίνεται αναλυτική περιγραφή της µεθοδολογίας συλλογής των στοιχείων, καθώς και η τεκµηρίωση της καταλληλότητας χρήσης της. 5 ο Κεφάλαιο: Ανάλυση εδοµένων & Αξιολόγηση Ευρηµάτων Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των δεδοµένων µε παράθεση σύντοµων σχολιασµών. 6 ο Κεφάλαιο: Συµπεράσµατα και προτάσεις για περαιτέρω Έρευνα Θα παρουσιαστούν τα κυριότερα συµπεράσµατα από την εργασία, ενώ θα επισηµαίνονται περιοχές που χρίζουν µεγαλύτερης έρευνας. Βιβλιογραφία Παραρτήµατα Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 8

9 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 1 ο Βιβλιογραφία 1. Γεωργόπουλος Ν., Στρατηγικό Μάνατζµεντ, Γ. Μπένος, Αθήνα World Tourism Organization (W.T.O.), Study in Trends in Accommodation, Βαρβαρέσος Στ., Τουρισµός, Οικονοµικές Προσεγγίσεις, Προποµπός, Αθήνα Wheelen T. & Hunger D., Strategic Management & Business Policy, 7 th edition, Prentice Hall, Παπανίκος Γρ., Οι Ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Ι.Τ.Ε.Π., Αθήνα Ι.Τ.Ε.Π., Ελληνική Οικονοµία και Τουρισµός, Ι.Τ.Ε.Π., Αθήνα Porter M., Competitive Strategy, Free Press, Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), Market Study του Ελληνικού Τουρισµού, International Hotel Association, Hotels of the future: Strategies and Action Plan, Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ιεθνής Εµπειρία, Μπένος, Αθήνα 1999 Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 9

10 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο 2 ο Κεφάλαιο Στρατηγικός Σχεδιασµός & Επιχειρησιακή Πολιτική - Κύρια Θέµατα - Η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγµατα απ ότι οι ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγµατα µε διαφορετικό τρόπο. Michael Porter 2.1. Τι είναι Στρατηγική ιοίκηση; Χρησιµοποιώντας τον όρο Στρατηγική ιοίκηση (strategic management) εννοούµε το σύνολο των διοικητικών αποφάσεων και πράξεων που οριοθετούν την µακροπρόθεσµη απόδοση µιας επιχείρησης. Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά κανείς ποικίλους ορισµούς της έννοιας «στρατηγική». Ο Michael Porter, καθηγητής του Harvard, θεωρεί ότι στρατηγική είναι η «τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της», ενώ ο καθηγητής του London Business School Gary Hamel τείνει να θεωρεί τη στρατηγική ως επανάσταση. Είναι προφανές ότι σήµερα, παρά τα σαράντα χρόνια έρευνας στο αντικείµενο, δεν υπάρχει ακριβής ορισµός για το τι είναι στρατηγική. Έτσι λοιπόν, καλύτερο είναι να προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε τι δεν αποτελεί κοµµάτι της στρατηγικής, οριοθετώντας µε αυτό τον τρόπο την έννοιά της. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 10

11 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο 2.2. Τι δεν είναι Στρατηγική ιοίκηση; Στο κοµµάτι αυτό θα επισηµανθούν έννοιες που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική φύση του στρατηγικού σχεδιασµού, παρότι αποτελούν συχνά προσπάθεια προσέγγισης του όρου: o Η Στρατηγική ιοίκηση δεν είναι πρόβλεψη. Είναι απεικόνιση των σηµερινών επιχειρηµατικών τάσεων στο µέλλον. Τέτοιες απεικονίσεις είναι σπάνια σωστές, ακόµη και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. o Η Στρατηγική ιοίκηση δεν είναι απλή εφαρµογή ποσοτικών τεχνικών στο σχεδιασµό. Αυτό συµβαίνει, καθώς χρειάζεται κρίση και διαίσθηση που απέχουν απ την ποσοτική ανάλυση. Αν και χρειάζεται κάποια ποσοτική ανάλυση, δεν αποτελεί τη βάση της διαδικασίας. o Η Στρατηγική ιοίκηση δεν ασχολείται µόνο µε µελλοντικές αποφάσεις. Κύρια ασχολία της είναι η λήψη αποφάσεων σήµερα, οι οποίες θα επηρεάσουν το µέλλον της επιχείρησης. o Η Στρατηγική ιοίκηση δεν αποκλείει τον κίνδυνο. Βοηθά στην αντίληψή του από τα διευθυντικά στελέχη, ώστε να αντιλαµβάνονται καλύτερα τις παραµέτρους που εµπλέκονται στις αποφάσεις. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των ορισµών, είναι η λανθασµένη αποδοχή του ορθολογικού προγραµµατισµού (rational planning) ως βασικής διαδικασίας στη διαµόρφωση της στρατηγικής. ηλαδή, κάθε επιχείρηση λαµβάνει υπόψη της συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον, πριν καθορίσει την αποστολή της, τους αντικειµενικούς της στόχους, αλλά και τον τρόπο ελέγχου και αξιολόγησης αυτών. Η ορθολογική αυτή διαδικασία περιγράφεται στο Σχήµα 2.1. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 11

12 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ Εξωτερικό Περιβάλλον Μίκρο-Περιβάλλον ΑΠΟΣΤΟΛΗ Λόγος ύπαρξης ΣΚΟΠΟΙ o Στρατηγικές Οµάδες o Πέντε υνάµεις (Porter) Τι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ αποτελέσµατα θα Μάκρο-Περιβάλλον επιτευχθούν Πως θα επιτευχθούν o PEST analysis και µέχρι πότε ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ η Αποστολή και ο Σκοπός Εσωτερικό Περιβάλλον o οµή o Κουλτούρα o Πόροι o Αλυσίδα Αξίας Γενικές κατευθυντήριες γραµµές στη λήψη αποφάσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Απαιτούµενες ενέργειες για την επίτευξη του σχεδιασµού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κόστος προγραµµάτων ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Αλληλουχία των απαιτούµενων βηµάτων για την επίτευξη της εργασίας ΕΠΙ ΟΣΗ ιαδικασία ελέγχου της επίδοσης και λήψη διαρθρωτικών ενεργειών Πηγή: Wheelen & Hunger (2000) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ ΡΑΣΗΣ Σχήµα 2.1:ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 12

13 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο Με βάση το µοντέλο αυτό, αλλά και τους διάφορους ορισµούς, η στρατηγική είναι το αποτέλεσµα µιας διαδικασίας ορθολογικού προγραµµατισµού κατά την οποία γίνεται προσπάθεια καλύτερης «τοποθέτησης» (positioning) της επιχείρησης σε σχέση µε το περιβάλλον, και διατήρησης της θέσης αυτής κατά το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει σταθερότητα και προβλεψιµότητα του περιβάλλοντος και αποδοχή των οραµάτων και λοιπών στόχων απ όλους όσους δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση. Για να είναι αποτελεσµατική, η στρατηγική διοίκηση πρέπει να είναι πάντοτε µια επίσηµη διαδικασία, η οποία θα θέτει τα εξής ερωτήµατα, τα οποία περικλείουν την έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού: 1. Πού είναι η επιχείρηση τώρα; Ποια είναι η παρούσα κατάσταση; (Strategic Analysis) 2. Πού θέλουµε να βρεθεί η επιχείρηση; o Επιχειρηµατικές δραστηριότητες που επιθυµούµε να εµπλακούµε o Θέση της αγοράς που θέλουµε να βρεθούµε o Ανάγκες των αγοραστών που επιδιώκουµε να καλύψουµε o Επιθυµητά αποτελέσµατα 3. Πώς θα φθάσουµε εκεί; Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η διαδικασία εφαρµογής της στρατηγικής διοίκησης σε µια επιχείρηση, θα αναλύσουµε τα στάδια που παρουσιάζονται στο µοντέλο (Σχήµα 2.1). Έτσι, θα δοθεί στον αναγνώστη µια αναλυτική περιγραφή κάθε βήµατος ξεχωριστά. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 13

14 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο 2.3. Ανίχνευση Περιβάλλοντος Η ανίχνευση του περιβάλλοντος (environmental scanning) αποτελεί την παρακολούθηση, τον υπολογισµό και τη διάδοση των πληροφοριών από το εξωτερικό & εσωτερικό περιβάλλον στους επικεφαλείς της επιχείρησης. Σκοπός της είναι η αναγνώριση των στρατηγικών παραγόντων που θα προσδιορίσουν το µέλλον της επιχείρησης. Ο απλούστερος τρόπος για να ανιχνεύσει κάποιος το περιβάλλον µια επιχείρησης είναι µέσω της ανάλυσης υνάµεων (Strengths) & Αδυναµιών (Weaknesses), Ευκαιριών (Opportunities) & Απειλών (Threats), µιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως S.W.O.T. Analysis. Το εσωτερικό περιβάλλον περικλείεται από τις υνάµεις και τις Αδυναµίες, ενώ το εξωτερικό από τις Ευκαιρίες και τις Απειλές οι οποίες βρίσκονται εκτός του οργανισµού και συνήθως δεν αποτελούν µέρος του βραχυπρόθεσµου ελέγχου της διοίκησης Ανάλυση του Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος Με την ανάληψη της ανίχνευσης του περιβάλλοντος, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα πολλές µεταβλητές µέσα στο κοινωνικό (societal) και ειδικό (task) περιβάλλον του οργανισµού. Το κοινωνικό περιβάλλον περιλαµβάνει γενικές δυνάµεις που δεν αναφέρονται στις βραχυπρόθεσµες ενέργειες, αλλά µπορούν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµες αποφάσεις. Τόσο αυτές οι δυνάµεις, όσο και οι µεταβλητές του ειδικού περιβάλλοντος, απεικονίζονται στο Σχήµα 2.2. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 14

15 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο Κοινωνικό Περιβάλλον Πολιτική/ Νοµική Μέτοχοι Ειδικό Περιβάλλον Προµηθευτές Οικονοµική Κυβέρνηση Πελάτες Πιστωτές Οµάδες Ενδιαφ/µένων Εσωτερικό Περιβάλλον οµή Κουλτούρα Πόροι Κοινωνίες Εργαζόµενοι Εµπορικοί Συνεργάτες Ανταγωνιστές Κοινωνική/ Πολιτιστική Τεχνολογική Σχήµα 2.2: ιαστάσεις της Περιβαλλοντικής Ανάλυσης Η περιβαλλοντική ανάλυση, που είναι ευρύτερα γνωστή ως P.E.S.T. Analysis, περιλαµβάνει 4 διαστάσεις: o Πολιτική/Νοµική (Political/Legal) ιάσταση, η οποία αναφέρεται στους νόµους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες οµάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισµούς είτε άµεσα είτε έµµεσα. o Οικονοµική (Economical) ιάσταση, που αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας που δραστηριοποιείται µια επιχείρηση, καθώς και στις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις που µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 15

16 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο o Κοινωνική/Πολιτιστική (Sociocultural) ιάσταση, όπου περιλαµβάνονται οι αλλαγές στο σύγχρονο τρόπο ζωής, ο καταναλωτισµός, το επίπεδο µόρφωσης κ.λ.π. o Τεχνολογική (Technological) ιάσταση, η οποία αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τα επιτεύγµατα που λαµβάνουν χώρα εκτός της αγοράς και είναι δυνατόν να επιδράσουν στην επιχείρηση και τη στρατηγική της. Το Ειδικό ή Μίκρο-Περιβάλλον (Task Environment) περιλαµβάνει τα στοιχεία ή τις οµάδες αυτές, που επηρεάζουν άµεσα την επιχείρηση και, κατ επέκταση, επηρεάζονται κι αυτές απ αυτήν. Συνήθως, το ειδικό περιβάλλον µιας επιχείρησης είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται και λειτουργεί Ανάλυση του Ανταγωνιστικού-Μίκρο Περιβάλλοντος (α) «Ανάλυση των 5 Ανταγωνιστικών υνάµεων του Porter» Μια ολοκληρωµένη ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τον προσδιορισµό και τη διαµόρφωση στρατηγικής. Αυτή η ανάλυση επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του υποδείγµατος των 5 δυνάµεων, που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή του Harvard Business School, Michael Porter. Συχνά, το υπόδειγµα αυτό ονοµάζεται και «οµική Ανάλυση του Κλάδου» ή «Ανάλυση των 5 Ανταγωνιστικών υνάµεων του Porter» και παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.3. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 16

17 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών ΕΙΣΟ ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Κίνδυνος Εισόδου Νέων Αντ/νιστ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Ανταγωνισµός µεταξύ Υπαρχουσών µονάδων Απειλή Από Υποκ/στατα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ Πηγή: Porter, M.E. Competitive Strategy, New York, Free Press 1980 Σχήµα 2.3: Το Υπόδειγµα των Πέντε υνάµεων του Porter Ο Porter αναφέρει πως η φύση και ο βαθµός του ανταγωνισµού που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση στην αγορά εξαρτώνται από ορισµένους σηµαντικούς παράγοντες που ονοµάζονται υνάµεις Ανταγωνισµού. Οι δυνάµεις αυτές είναι οι ακόλουθες: 1. Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων στον Κλάδο Η πιθανή είσοδος νέων επιχειρήσεων θα αυξήσει τη χωρητικότητα του κλάδου, δηµιουργώντας επιθυµία για κατάληψη µεριδίου αγοράς. Αποτελούν γι αυτόν το λόγο απειλή για µια εγκατεστηµένη επιχείρηση. Η απειλή εισόδου, βέβαια, εξαρτάται από την παρουσία ή µη εµποδίων εισόδου καθώς και από την αντίδραση που αναµένεται από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές. Ως εµπόδιο εισόδου (entry barrier) εννοείται η παρεµπόδιση σε µια επιχείρηση να εισέλθει Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 17

18 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο και να ανταγωνιστεί σ έναν κλάδο. Πιθανά εµπόδια εισόδου µπορεί να αποτελέσουν: o Οικονοµίες Κλίµακας (Economies of Scale): Αναφέρονται στη µείωση του µοναδιαίου κόστους ενός προϊόντος η µιας υπηρεσίας, καθώς η παραγόµενη ποσότητα αυξάνεται. Εµποδίζουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων αναγκάζοντας αυτές σε µεγάλη παραγωγή, προκειµένου να µειωθεί το ανά µονάδα κόστος. Έτσι όµως η τιµή µειώνεται για να µη µείνει αδιάθετη η ποσότητα της παραγωγής ή ο βαθµός αξιοποίησης είναι χαµηλός, µε συνέπεια το υψηλό κόστος. o ιαφοροποίηση Προϊόντος (Product Differentiation): Ο βαθµός διαφοροποίησης ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας ποικίλει από κλάδο σε κλάδο και από περίοδο σε περίοδο. Η διαφοροποίηση σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως είναι η ποιότητα, η διαφήµιση, η προώθηση. o Απαιτήσεις σε Κεφάλαια (Capital Requirements): Σε πολλούς κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας οι αναγκαίες επενδύσεις είναι αρκετά υψηλές, οι οποίες συχνά δεν αποδίδουν άµεσα και αποτελούν υψηλά εµπόδια εισόδου. Σηµαντικό παράδειγµα στην ελληνική αγορά αποτελεί η περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, όπου η απελευθέρωση της αγοράς είναι, ουσιαστικά, µόνο τυπική, καθώς το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού είναι δυσπρόσιτο έως τώρα. o Κόστος ή Κόστος Μετακίνησης (Switching Costs): Η εγκατάσταση ενός νέου µηχανήµατος ή προγράµµατος απαιτεί επένδυση κεφαλαίων για την εκπαίδευση του προσωπικού. Έτσι, πολύ συχνά κάτι τέτοιο αποφεύγεται. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του λογισµικού επεξεργασίας και συγγραφής Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 18

19 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο κειµένων Microsoft Word, που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να προµηθεύονται το πακέτο Microsoft Office, παρά να επιλέγουν κάποιο νέο και απλούστερο, καθώς κάτι τέτοιο προϋποθέτει έξοδα επιµόρφωσης του εργατικού δυναµικού. o Πρόσβαση στα Κανάλια ιανοµής (Access to Distribution Channels): Τόσο στον τοµέα των αγαθών, όσο και σε αυτόν των υπηρεσιών η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής αποτελεί υψηλό εµπόδιο εισόδου. Η αύξηση της ζήτησης ενός προϊόντος αποτελεί αυτοσκοπό κάθε επιχείρησης και είναι ευκολότερο να επιτευχθεί από µια υπάρχουσα, καταξιωµένη εταιρεία του κλάδου παρά από µια νεοεισερχόµενη που στερείται ανάλογης πείρας. o Μειονεκτήµατα Κόστους Ανεξάρτητα από το Μέγεθος (Cost Disadvantages Independent of Size): Τα µειονεκτήµατα αυτά σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε την εµπειρία που έχουν αποκτήσει οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται µεγάλο διάστηµα στον κλάδο, κάτι που τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (competitive advantage). o Κυβερνητική Πολιτική (Government Policy): Οι κυβερνήσεις δύναται να περιορίσουν τη δυνατότητα εισόδου νέων επιχειρήσεων σε έναν κλάδο, καθώς πολλές φορές απαιτείται η σύµπραξη τους για την έκδοση άδειας λειτουργίας. 2. Ανταγωνισµός µεταξύ Υφιστάµενων Επιχειρήσεων στον Κλάδο Σε πολλούς κλάδους, οι επιχειρήσεις δρουν ανεξάρτητα. Μια ανταγωνιστική κίνηση µιας απ αυτές, µε σκοπό τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά και την επίτευξη µεγαλύτερων µεριδίων, µπορεί να έχει αξιοπρόσεκτη επίδραση στους Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 19

20 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο ανταγωνιστές και να προκαλέσει αντίποινα. Σύµφωνα µε τον Porter, η ένταση του ανταγωνισµού εξαρτάται από την ύπαρξη παραγόντων, όπως οι παρακάτω: o Αριθµός των Ανταγωνιστών (Number of Competitors): Όταν ο αριθµός των ανταγωνιστών είναι µικρός και το µέγεθός τους σχετικά ίδιο, είναι όλοι προσεκτικοί και προσπαθούν µια κίνηση µιας εξ αυτών να ταιριάζει µε µια ανάλογα αντίθετη. o Ρυθµός Ανάπτυξης του Κλάδου (Rate of Industry Growth): Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός όταν τα αγαθά, άυλα ή υλικά, βρίσκονται στη φάση της ωρίµανσης και εντείνεται ο ανταγωνισµός για τη διατήρηση των µεριδίων αγοράς. o Χαρακτηριστικά του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας (Product or Service Characteristics): Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν ένα κατάστηµα βάσει της τοποθεσίας, τη δυνατότητα επιλογής ή την τιµή καθώς ενδιαφέρονται για το προϊόν ή την παρεχόµενη υπηρεσία και όχι για αυτόν που την προσφέρει. o Ύψος του Σταθερού Κόστους (Amount of Fixed Costs): Σε περιπτώσεις όπου το σταθερό κόστος είναι υψηλό, οι επιχειρήσεις προσφέρουν το προϊόν τους σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, προκειµένου να µην παραµείνει αδιάθετο, και να αυξήσουν το ρυθµό παραγωγής τους. o Ύπαρξη Υψηλών Εµποδίων Εξόδου (Height of Exit Barriers): Τα εµπόδια εξόδου διατηρούν µια επιχείρηση εντός του κλάδου δραστηριότητάς της. Πολλές φορές κοστίζει περισσότερο να βγει µια επιχείρηση παρά να παραµείνει. Το κόστος αυτό, µπορεί να υφίσταται λόγω της ύπαρξης εξειδικευµένου κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, πρόσβασης σε χρηµατοδοτικές πηγές ή άλλων λόγων. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιχείρηση έχει σοβαρά Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 20

21 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο κίνητρα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον κλάδο, έστω κι αν αυτό σηµαίνει µειωµένα κέρδη ή ακόµη και ζηµιά. o Ποικιλία των Ανταγωνιστών (Diversity of Rivals): Ανταγωνιστές που έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τον τρόπο του ανταγωνισµού, συχνά επιλέγουν διαφορετικές οδούς για να αµφισβητήσουν τη θέση του άλλου. 3. Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες Υποκατάστατα είναι εκείνα τα αγαθά που φαινοµενικά διαφέρουν µεταξύ τους, µπορούν όµως να ικανοποιήσουν τις ίδιες ανάγκες µε άλλα. Σύµφωνα µε τον Porter, «Τα υποκατάστατα περιορίζουν τις δυνητικές επιστροφές αγαθών µιας επιχείρησης, θέτοντας ένα ανώτατο όριο τιµών που µπορούν να τεθούν από το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου». Στο βαθµό που το κόστος µετακίνησης είναι χαµηλό, τα υποκατάστατα αγαθά δύναται να επιδρούν σηµαντικά στον κλάδο που ανήκουν. Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων και η σηµασία τους για τον προσδιορισµό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: o Ύπαρξη «Άµεσων» Υποκατάστατων (Strong Substitutes Existence): Αν η ποιότητα και η απόδοση των υποκατάστατων είναι ίδια ή καλύτερη από τα προϊόντα της επιχείρησης, τότε η απειλή είναι µεγαλύτερη. o Επίδραση της Τιµής (Price s Effect): Αν οι τιµές των προϊόντων µιας επιχείρησης είναι υψηλότερες από αυτές των άµεσων υποκατάστατων τότε οι πελάτες είναι πολύ πιθανό να στραφούν προς τα τελευταία. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 21

22 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο o Τάση των Αγοραστών προς τα Υποκατάστατα (Customers Tendency to Substitutes): Η ροπή των πελατών προς τα υποκατάστατα προϊόντα είναι συνάρτηση του κόστους που γι αυτούς συνεπάγεται αυτή η αλλαγή. 4. ιαπραγµατευτική ύναµη των Αγοραστών Οι αγοραστές επηρεάζουν την αγορά, µέσω της δυνατότητάς τους να πιέζούν τις τιµές προς τα κάτω, αναζητώντας καλύτερη ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών και στρέφοντας κάθε επιχείρηση ενάντια στον ανταγωνιστή της. Οι αγοραστές κατέχουν δύναµη αρκετή ώστε να επηρεάσουν τον ανταγωνισµό, αν ισχύουν κάποιοι από τους ακόλουθους παράγοντες: o Μέγεθος του Αγοραστή (Size of Buyer): Όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του αγοραστή, τόσο µεγαλύτερη είναι η διαπραγµατευτική του δύναµη. o Αριθµός των Προµηθευτών (Number of Suppliers): Αν ο αριθµός των προµηθευτών είναι περιορισµένος, µειώνεται η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών. o Πληροφορίες για το Κόστος της Επιχείρησης (Information about Company s Costs): Γενικά, όσο περισσότερες πληροφορίες κατέχουν οι αγοραστές για τα κόστη της επιχείρησης, τόσο µεγαλύτερη η δύναµή τους. o Ευαισθησία των Αγοραστών στην Τιµή (Buyer s Sensitivity in Price): Οι αγοραστές ασκούν µεγαλύτερες πιέσεις όταν γνωρίζουν το κόστος του προϊόντος, προσπαθώντας να αυξήσουν το πραγµατικό τους εισόδηµα. o Χαρακτηριστικά του Προϊόντος (Product s Characteristics): Αν διαφοροποιείται το προϊόν στην αγορά, η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών µειώνεται. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 22

23 Στρατηγικός Σχεδιασµός Μικρο-Μεσαίων, Εποχιακών, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 2 ο o Κάθετη Ολοκλήρωση των Αγοραστών προς τα Πίσω (Buyers Vertical Integration): Αυτός ο παράγοντας ισχύει σε περίπτωση που οι αγοραστές αποφασίζουν να παράγουν οι ίδιοι το προϊόν, όντας ανικανοποίητοι από την αγορά. 5. ιαπραγµατευτική ύναµη των Προµηθευτών Οι προµηθευτές µπορούν να επηρεάσουν την αγορά αυξάνοντας τις τιµές ή µειώνοντας την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες: o Αριθµός των Προµηθευτών (Number of Suppliers): Όσο λιγότεροι και µεγαλύτεροι προµηθευτές υπάρχουν, τόσο µεγαλύτερη δύναµη έχουν. Όταν υπάρχουν λίγοι προµηθευτές οι επιχειρήσεις είναι άµεσα εξαρτηµένες απ αυτούς, µε αποτέλεσµα να έχουν µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη. o Μέγεθος και σηµασία του Αγοραστή (Buyer s Size and Importance): Το µέγεθος και η σηµασία του αγοραστή είναι ανάλογη της διαπραγµατευτικής του δύναµης. o Υψηλός Βαθµός ιαφοροποίησης των Προϊόντων των Προµηθευτών (Level of Products Differentiation): Όταν η αντιληπτή (perceived) διαφοροποίηση των προϊόντων είναι υψηλή, τότε το κόστος µετακίνησης (switching cost) για τους πελάτες είναι ανάλογο. Παναγιωτάτος Ιωάννης, ΠΜΣ. ΤΕ Πανεπιστήµιο Πειραιώς 23

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1η ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Μερικά από τα θέματα, ένα εκ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε είναι τα εξής: 1. Συγκριτική προτυποποίηση σύγκριση επιδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΜΣ.ΔΕ.ΜΤ) Διπλωματική Εργασία Διαμόρφωση Στρατηγικής Μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων o Στρατηγική σκέψη o Στρατηγική σημασία στρατηγικής o Διαδικασία Στρατηγικής Διοίκησης 2. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δρ. Δήμας Αθανάσιος, BA, MSc, PhD Είδη Στρατηγικών Στρατηγικές Σταθερότητας Είδη στρατηγικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ

«Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ «Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τεχνικές Ανάλυσης & Έρευνας της Αγοράς» Μέρος Γ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος

Astrofos 14/1/2011. Case Study Astrofos. Αντώνης Λιβιεράτος Case Study Astrofos Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Astrofos Η Astrofos ΕΠΕ δραστηριοποιείται στη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ανάπτυξη Στρατηγικών και Σχεδίων Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Πίνακας Περιεχομένων Μάρκετινγκ και αξία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Η Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: Μοντέλα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων. είναι. και. στην. οι PESTEL, SWOT, GRADE κ.α.

Περιεχόµενο. Η Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: Μοντέλα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων. είναι. και. στην. οι PESTEL, SWOT, GRADE κ.α. ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Συμβολή του Θεσμού της Διικτύωσης των Επιιχειιρήσεων ((Cllusterr)) στην Επιιβίίωση

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών. Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον

Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών. Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών Στρατηγική Αλλαγή και Εξωτερικό Περιβάλλον Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ 1: Να αναφερθεί στους

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner

ιαφήµιση 1 Το Υπόδειγµα Dorfman-Steiner ιαφήµιση Βασικά Ερωτήµατα: Γιατί κάποιοι κλάδοι διαφηµίζουν εντατικά τα προϊόντα τους; Γιατί η ένταση της διαφήµισης διαφέρει µεταξύ βιοµηχανικών κλάδων; Η Ένταση της ιαφήµισης (I ) ορίζεται ως ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι» Επιχειρηματικό Όραμα / Καθορισμός Αποστολής / Καθορισμός αντικειμενικών στόχων / Καθορισμός προϊόντων & υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Διοίκηση Εξωτερικής Εμπορικής Δραστηριότητας Ενότητα 2: Βήμα 1 Ανάλυση Υφιστάμενης Εταιρικής Κατάστασης Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα