Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και"

Transcript

1 Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη περιγραφή του σκοπού της εταιρείας -Σηµεία κλειδιά για την επιτυχία (Keys to Success) Εδώ περιγράφονται επιγραµµατικά τα ανταγωνιστικά σηµεία της επιχείρησης Β. Περίληψη επιχείρησης (Company Summary) Εδώ περιλαµβάνεται σχεδόν όλο το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου συµπιεσµένο σε µερικά συµπεράσµατα, πληροφορίες, επιδιώξεις και στόχους της επιχείρησης. Αναφέρονται κυρίως τα στοιχεία και νούµερα που δίνουν τη γενική εικόνα της επιχείρησης και τους στόχους της. -Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Επιχείρησης (Company Ownership) Εδώ αναφέρεται η µετοχική σύνθεση της εταιρείας -Περίληψη Εκκίνησης (Start-up Summary) Περιγράφεται το κόστος εκκίνησης της επιχείρησης (έξοδα εγκατάστασης, αγοράς λογισµικού, λογιστικά κλπ). Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει µερικές από τις κατηγορίες εξόδων της επιχείρησης. Πίνακας : Κόστος Εκκίνησης Εταιρείας Εκκίνηση Απαιτήσεις Έξοδα Εκκίνησης ικηγορικά ,00 Έξοδα Εγκατάστασης ΕΗ-ΟΤΕ-Κοινόχρηστα 500,00 ιαφηµιστικά Φυλλάδια-Επαγγελµατικές Κάρτες 500,00 Λογιστικά 380,00 Ασφάλεια 600,00 Ενοίκιο 300,00 Research and Development (Λογισµικό) 10,000 Αναλώσιµα 100,00 Λοιπά 100,00 Συνολικά Έξοδα Εκκίνησης ,00 Αναγκαία Κεφάλαια Εκκίνησης Ισολογισµός Μετρητών κατά την Ηµέρα Εκκίνησης ,00 Αποθέµατα Έναρξης Περιόδου 0,00 Άλλα Τρέχοντα Κεφάλαια 0,00 Συνολικά Τρέχοντα Κεφάλαια ,00

2 Πάγια Κεφάλαια 0,00 Συνολικά Κεφάλαια ,00 Συνολικές Απαιτήσεις ,00 (Συνολικά Έξοδα Εκκίνησης+ Συνολικά Κεφάλαια) Χρηµατοδότηση Επενδυθέν Κεφάλαιο Hospital line A.E ,00 Άλλο 0,00 Συνολικό Επενδυθέν Κεφάλαιο ,00 Τρέχον Παθητικό Λογαριασµοί Πληρωτέοι 0,00 Τρέχον ανεισµός 0,00 Άλλο Τρέχον Παθητικό 0,00 Συνολικό Τρέχον Παθητικό 0,00 Μακροπρόθεσµο Παθητικό 0,00 Συνολικό Παθητικό 0,00 (Συνολικό Τρέχον + Μακροπρόθεσµο Παθητικό) Οικονοµική Απώλεια κατά την Εκκίνηση ( 24,980,00) Συνολικό Επενδυθέν Κεφάλαιο - Συνολικά Κεφάλαια) Συνολικά Κεφάλαια ,00 Συνολικά Κεφάλαια και Παθητικό ,00 -Τόπος εγκατάστασης και Εγκαταστάσεις Περιγραφή του τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης, µέρες και ώρες λειτουργίας. Γ. Προϊόντα και Υπηρεσίες (Products and Services) -Περιγραφή Προϊόντων και Υπηρεσιών Εδώ είναι απαραίτητη η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών µε έµφαση στα οφέλη που θα έχουν οι πελάτες από αυτά ή αυτές. Συνοπτικά θα πρέπει να περιέχονται: -αναλυτική περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών (δυνατότητες και χρήση τους) -καινοτόµα στοιχεία σε σχέση µε ανταγωνιστικά προϊόντα -Μελλοντικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Περιγραφή των µελλοντικών σχεδίων της επιχείρησης όσον αφορά στο σχεδιασµό νέων προϊόντων και την παροχή νέων υπηρεσιών. Περίληψη ανάλυσης αγοράς (Market Analysis Summary) -Κατάτµηση αγοράς (Market Segmentation) Εδώ περιγράφεται η τµηµατοποίηση της αγοράς, τα κίνητρα και οι ανάγκες των πελατών σε κάθε τµήµα της αγοράς που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. -Στρατηγική Στοχοποιηµένης Αγοράς (Target Market Segment Strategy) Χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση.

3 -Ανάλυση αγοράς υπηρεσιών (Service Business Analysis) Χαρακτηριστικά και περιγραφή του οµίλου των ανταγωνιστών της επιχείρησης. -Ανάλυση Ανταγωνισµού και Αγορών (Competition and Buying Patterns) Η ανάλυση του ανταγωνισµού αρχίζει µε την αναγνώριση των υπαρχόντων και των εν δυνάµει ανταγωνιστών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά των δυνατών και των αδύνατων σηµείων των ανταγωνιστών (στρατηγικές, διάρθρωση κόστους, στόχοι). Ε. Περίληψη Στρατηγικής και Υλοποίησης (Strategy and Implementation Summary) Σε αυτό το µέρος περιγράφεται η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τα προϊόντα όσον αφορά τα παρακάτω στοιχεία: -Ανάλυση S.W.O.T (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) Η S.W.O.T ανάλυση είναι ένα µοντέλο για επιχειρηµατική ανάλυση, το οποίο εξετάζει την εταιρεία ως προς τις υνατότητές της (Strengths), τις Αδυναµίες της ( Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης δίνουν πληροφορίες για το πώς η εταιρεία µπορεί να µεγιστοποιήσει τις δυνατότητες της και να ελαχιστοποιήσει τις αδυναµίες της, ούτως ώστε να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να αποφύγει ή να ξεπεράσει τις απειλές. -Ανταγωνιστικότητα (Competitive Edge) Ανταγωνιστικά προτερήµατα της επιχείρησης. -Εµπορική στρατηγική (Marketing Strategy) Στρατηγική προωθήσεως των προϊόντων -Στρατηγική Πωλήσεων (Sales Strategy)- Πρόβλεψη Πωλήσεων (Sales Forecast) Κινήσεις και στρατηγική για την υλοποίηση των αρχικών προβλέψεων πώλησης προϊόντων. -Στρατηγικές Συµµαχίες Αναφορά σε συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια της τοπικής αγοράς. ΣΤ. Περίληψη Πλάνου Εταιρικής Ιστοσελίδας (Web Plan Summary) Παρουσίαση της ιστοσελίδας της επιχείρησης (τόπος εγκατάστασης και λειτουργίας, ανθρώπινο δυναµικό, προϊόντα και υπηρεσίες) -Απαιτήσεις ανάπτυξης (Development Requirements)

4 Αναφορά σε άλλες δυνατότητες εξέλιξης και διαφήµισης του δικτυακού τόπου της επιχείρησης. Ζ. ιοικητική περίληψη (Management Summary) -Οργανωτική οµή(personnel Plan) Οργανωτικό διάγραµµα του διοικητικού προσωπικού και του.σ. της επιχείρησης. -Οµάδα διαχείρισης Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα της οµάδας διαχείρισης της επιχείρησης -Προσωπικό Αναλυτικός πίνακας του προσωπικού της επιχείρησης και των µισθών τους. Η. Οικονοµικό Πλάνο (Financial Plan) Στο µέρος αυτό περιγράφονται οι οικονοµικές προοπτικές και στόχοι της επιχείρησης. -Σηµαντικές Υποθέσεις (Important Assumptions) Υποθέσεις και παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το οικονοµικό πλάνο της επιχείρησης. -Ανάλυση ισορροπηµένου προϋπολογισµού (Break-even Analysis) Υπολογισµός εσόδων-εξόδων επιχείρησης µε σκοπό να επιτευχθεί ισορροπηµένος προϋπολογισµός. Πίνακας: Ανάλυση Break-Even

5 -Προβαλλόµενα κέρδη και ζηµίες (Projected Profit and Loss) Αναλυτικός πίνακας εσόδων και εξόδων επιχείρησης, µηνιαίος και ετήσιος -Προβαλλόµενες ταµειακές ροές (Projected Cash Flow) Οι ταµειακές ροές στηρίζονται στο πρόγραµµα πωλήσεων και πληρωµών. Αναλυτικός πίνακας αγορών και πωλήσεων ετησίως Πίνακας: Ταµειακές ροές Ταµειακές ροές Μετρητά Μετρητά από την Λειτουργία : Πωλήσεις σε Μετρητά Λογαριασµοί Εισπρακτέοι Μερικό Σύνολο Μετρητά από την Λειτουργία Πρόσθετα Μετρητά Άλλα Εισοδήµατα ιάφοροι Φόροι (Πωλήσεων, ΦΠΑ κλπ) Νέος ανεισµός Πωλήσεις άλλων Παγίων Πωλήσεις Μακροπρόθεσµων Παγίων Νέα Επένδυση Μερικό Σύνολο Μετρητών απάνες Λειτουργικές απάνες : Έξοδα σε Μετρητά Πληρωµή Πληρωτέων Λογαριασµών Μερικό Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων Πρόσθετα Έξοδα σε Μετρητά Άλλα έξοδα ιάφοροι Φόροι (Πωλήσεων, ΦΠΑ κλπ) Κύρια επιστροφή του τρέχοντος δανεισµού Άλλες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Αγορές άλλων Παγίων

6 Αγορές Μακροπρόθεσµων Παγίων Μερίσµατα Μερικό Σύνολο Εξόδων σε Μετρητά Καθαρές ταµειακές ροές ( ) ( ) Μετρητά Προβαλλόµενος Ισολογισµός (Projected Balance Sheet) Αναλυτικός πίνακας ενεργητικών και παθητικών λογαριασµών -Επιχειρηµατικές αναλογίες (Business Ratios) Βασικές οικονοµικές αναλογίες (αναλογίες δραστηριότητας, πωλήσεων, συνολικών κεφαλαίων, χρέους, ρευστότητας κ.α.) Πίνακας: Αναλογίες Ανάλυση Αναλογιών (Μεγέθη Κλάδου) Αύξηση Πωλήσεων 0,00% 73,33% 84,62% 45,83% 22,40% 0,00% Αναλογία Συνολικών Κεφαλαίων Εισπρακτέοι Λογαριασµοί 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Αποθέµατα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Άλλα Τρέχοντα Κεφάλαια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Συνολικά Τρέχοντα Κεφάλαια 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Μακροπρόθεσµα Πάγια 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Σύνολο Ενεργητικού 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Τρέχον Παθητικό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Μακροπρόθεσµο Παθητικό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Σύνολο Παθητικού 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Καθαρή Αξία 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Αναλογία Πωλήσεων Πωλήσεις 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ακαθάριστο περιθώριο 30,76% 58,90% 76,49% 83,02% 85,68% 0,00% Πωλήσεις, Γενικές και ιοικητικές 85,90% 45,87% 38,22% 35,38% 34,26% 0,00% απάνες ιαφήµισης 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Κέρδη προ Επιτοκίων και Φόρων -39,06% 18,62% 54,67% 68,06% 73,46% 0,00% Βασικές Αναλογίες Τρέχουσες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Χρεών προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Προ Φόρων Επιστροφή στην Καθαρή Αξία -48,88% 27,88% 58,66% 50,62% 39,54% 0,00% Προ Φόρων Επιστροφή στο Κεφάλαιο -48,88% 27,88% 58,66% 50,62% 39,54% 0,00% Προφίλ Επιχειρησιακής Ζωτικότητας (Κλάδος) Πωλήσεις ανά εργαζόµενο Ποσοστό επιβίωσης 0,00% Πρόσθετες Αναλογίες Περιθώριο καθαρού κέρδους -55,14% 13,03% 38,27% 47,64% 51,42% n.a Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων -68,99% 19,52% 41,06% 35,44% 27,68% n.a Αναλογίες ραστηριότητας Κύκλος Εργασιών Εισπρακτέων Λογαριασµών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a Ηµέρες συλλογής n.a Κύκλος Εργασιών Αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a Κύκλος Εργασιών Πληρωτέων Λογαριασµών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a

7 Ηµέρες Πληρωµής Συνολικός Κύκλος Εργασιών Κεφαλαίων 1,25 1,50 1,07 0,74 0,54 n.a Αναλογίες Χρέους Χρέος στην Καθαρή Αξία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a Τρέχον Παθητικό στο Παθητικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a Αναλογίες Ρευστότητας Καθαρό κεφάλαιο κίνησης n.a Κάλυψη Επιτοκίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a Πρόσθετες Αναλογίες Κεφάλαια στις Πωλήσεις 0,80 0,67 0,93 1,34 1,86 n.a Τρέχον Χρέος/Σύνολο Ενεργητικού 0% 0% 0% 0% 0% n.a Πωλήσεις/Καθαρή Αξία 1,25 1,50 1,07 0,74 0,54 n.a Αποπληρωµή Μερισµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n.a -Μακροπρόθεσµο πλάνο (Long-term Plan) Μακροπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές της επιχείρησης.

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Η παρουσίαση που ακολουθεί περιέχει οδηγίες για την δημιουργία ενός καθιερωμένου business plan (BP). Η κάθε επιχείρηση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει από

Διαβάστε περισσότερα

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ.

στην ιστοσελίδα http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm. Development» (Οι Γυναίκες στην Τοπική Ανάπτυξη), Συµφωνία Επιχορήγησης υπ αρ. Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (BUSINESS PLAN) Κάντε την ιδέα σας πραγµατικότητα Κάθε επιχείρηση ξεκινά µε µια ιδέα. Άσχετα µε το τι είναι αυτή η ιδέα, ένα καλά µελετηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1

Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 Γιάννης Β. Θεοδώρου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 1.1. Έννοια και χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας Θέλοντας να ορίσουμε την έννοια της «επιχειρηματικότητας», θα πρέπει να συνθέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δάκου Βασιλική Μπολανάκη Ελένη Τσιραντωνάκη Ερασμία «ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή.

Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. Η παρούσα μελέτη έγινε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και κάποια από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι απόλυτα ακριβή. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΨΗ... 7 Κεφάλαιο 2:ΟΙ ΥΨΗΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου:...MARKET2U... Ομάδα σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου:

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου:...MARKET2U... Ομάδα σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου: ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου:...MARKET2U... Ομάδα σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου: Ονοματεπώνυμο ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Email tsirakas89@hotmail.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ MARKETING STRATEGY Δρ. Ειρήνη Τηλικίδου Καθηγήτρια Θεσσαλονίκη, 2014 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΟΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΥ BUSINESS PLAN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι ένα Business Plan;... 3 Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005

Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 ΟΤΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) της 31 εκεµβρίου 2005 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENARXIS DYNAMIC MEDIA Ε.Π.Ε.) (FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ: ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ MARKETING ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών Ανάπτυξη Στρατηγικών και Σχεδίων Μάρκετινγκ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας Διδάσκων Φώτης Χ. Κίτσιος Πίνακας Περιεχομένων Μάρκετινγκ και αξία στον

Διαβάστε περισσότερα

Activity Based Costing

Activity Based Costing ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ Activity Based Costing Εµπορική Εταιρεία (Παράδειγµα Ι) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα

Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200 Φορολογικά και Λογιστικά θέματα 200.01 Μία ημέρα 8 ώρες Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών Επίπεδο: Βασικό Σκοπός του σεμιναρίου είναι με το πέρας του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα