ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ"

Transcript

1 ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛ. ΕΣΟ ΓΕ.Λ. ΜΟΛΑΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ

2 ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΜΟΛΑΩΝ Μακθτζσ που ςυνεργάςτθκαν Γκιοηζαλίηη Εςγενία Παπαδάκηρ Παναγιώηηρ Σεϊηανάκηρ Νικόλαορ Σηαθάκηρ Αλέξανδπορ Τπαϊθόπορ Απιζηείδηρ Ποςλάκη Χπςζάνθη Ποςλάκη Αδαμανηία Σςπμαλή Γεωπγία Τζιπιγώηη Μάπθα Χπήζηος Παναγιώηα Γεπακάπη Πολςξένη Λαμππάκος Ζαθειπία Μανωλάκορ Παναγιώηηρ Μασαίπαρ Νικόλαορ Σπςπιδάκος Σηαςπούλα 1

3 Ρεριεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ... 4 Σι είναι το ςχολικό κλίμα;... 4 Ποιοι παράγοντεσ απαρτίηουν το ςχολικό κλίμα;... 5 Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ... 8 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Α. χετικά με τον εξωτερικό χϊρο Β. χετικά με τον εςωτερικό χϊρο Γ. χετικά με τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ Δ. Επίςκεψθ ςε Ειδικό χολείο Ε. υνεντεφξεισ από τισ Διευκφντριεσ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΕΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ ΠΑΡΑΘΕΜΑ ΡΕΙΛΗΨΗ Η παροφςα εργαςία ςυντάχκθκε ςτα πλαίςια του μακιματοσ τθσ ερευνθτικισ Εργαςίασ. Στόχοσ τθσ ιταν θ κεωρθτικι εναςχόλθςθ με το ςχολικό κλίμα, αλλά και θ αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν μεκόδων ςυλλογισ υλικοφ προσ επεξεργαςία, προκειμζνου να διαπιςτωκεί ποιο είναι το ςχολικό κλίμα που επικρατεί ςτο δικό μασ ςχολείο. Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ ζρευνάσ μασ, οδθγθκικαμε ςε ςυμπεράςματα και προτάςεισ βελτίωςθσ του ςχολείου μασ. 2

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κζμα τθσ εργαςίασ μασ αφορά το ςχολικό κλίμα ωσ παράγοντα που ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικότθτα του ςχολείου. Γενικά, το κλίμα είναι για ζνα κοινωνικό οργανιςμό ό,τι θ προςωπικότθτα για τον άνκρωπο. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ςχολικό κλίμα - ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγικότθτα και αποτελεςματικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Tο ςχολικό κλίμα μπορεί να ζχει επίδραςθ ςτθν παραγωγικότθτα, αλλά και ςτθν επιτυχία εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν μιασ και είναι ςαφζσ ότι θ ατμόςφαιρα ςτθν οποία εργάηεται ζνα πρόςωπο επθρεάηει τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ που επιτελεί. Η εναςχόλθςι μασ λοιπόν με αυτό προζκυψε από τθ ςθμαςία του για τθ ςχολικι μασ ηωι, και θ διάκεςι μασ να τθ βελτιϊςουμε. Τα ερωτιματα που μασ προβλθμάτιςαν αφοροφςαν τουσ παράγοντεσ που το αποτελοφν, και τισ μεκόδουσ που κα ζπρεπε να χρθςιμοποιιςουμε προκειμζνου να ζχει αξιοπιςτία ζρευνά μασ. Χρθςιμοποιιςαμε λοιπόν τθ βιβλιογραφία και το διαδίκτυο για να επεξεργαςτοφμε κεωρθτικά το κζμα, αλλά και τα ερωτθματολόγια, τθ ςυνζντευξθ και τθν επίςκεψθ ςε ζνα άλλο ςχολείο προκειμζνου να καταγράψουμε τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και να προβοφμε ςε ςυγκρίςεισ. 3

5 ΘΕΩΗΤΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ Τι είναι το ςχολικό κλίμα; Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει απαςχολιςει ιδιαίτερα τισ ςχολικζσ μονάδεσ θ ζννοια του ςχολικοφ κλίματοσ και το κατά πόςο αυτό ςυμβάλλει ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου. Με άλλα λόγια, το ςχολικό κλίμα είναι το ςφνολο των δυναμικϊν αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ψυχολογικϊν, ακαδθμαϊκϊν και φυςικϊν παραμζτρων του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν ψυχικι διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου (ψυχολογικό κλίμα) τον ενκουςιαςμό των εκπαιδευτικϊν για το εκπαιδευτικό και το διδακτικό τουσ ζργο (ςυναιςκιματα, ςτάςεισ), τθν παραγωγικότθτα των εκπαιδευτικϊν (διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ ςε κακοριςμζνο χρόνο), τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ κατά τρόπο αποτελεςματικό και γενικά τθν όλθ απόδοςθ ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο Από τθ μεριά των μακθτϊν, θ ςχετικά διαρκισ ποιότθτα του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ βιϊνεται αυτοφσ επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά τουσ. Τελικϊσ, βγικε το ςυμπζραςμα ότι το ςχολικό κλίμα αποτελεί τθν ιδιαίτερθ ταυτότθτα τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ και παίηει κακοριςτικό ρόλο όχι μόνο ςτθν κοινωνικι αλλά και τθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν, ενϊ παράλλθλα επθρεάηει και τθν επίδοςι τουσ, κακϊσ θ ζννοιά του είναι αλλθλζνδετθ με το κλίμα τθσ τάξθσ. Κάκε ςχολείο ζχει τθν υποχρζωςθ να εντάςςει ομαλά τουσ μακθτζσ και να δθμιουργεί για αυτοφσ περιβάλλον μάκθςθσ, χαράσ και δθμιουργίασ. Αυτό το επιτυγχάνει με ζνα υγιζσ ςχολικό κλίμα. Μζςα από αυτό διαφυλάςςει τθν ακεραιότθτά του ςτα ακαδθμαϊκά προγράμματα και προςτατεφει τουσ εκπαιδευτικοφσ από αδικαιολόγθτθ πίεςθ που τουσ οδθγεί ςτο να μθν ευχαριςτιοφνται το ζργο τουσ. Ιδιαίτερα ςιμερα που τα ςχολεία είναι πολυπολιτιςμικά και ιδιαηόντωσ απαιτθτικά πρζπει να δοκεί προςοχι ςτθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ που απολαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί. Το κετικό ςχολικό κλίμα αςκεί κακοριςτικι επίδραςθ τόςο ςτουσ μακθτζσ όςο και ςτουσ κακθγθτζσ. Στουσ μακθτζσ προςφζρει ευεξία, μειϊνει τα ςυναιςκθματικά τουσ προβλιματα και τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ που τυχόν προκφπτουν. Καλλιεργεί το ςεβαςμό, τθν προςοχι και τθν αμοιβαία κατανόθςθ ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ κακθγθτζσ, αυξάνει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ και το αίςκθμα ότι ανικουν ςτο ςχολείο, προςφζροντασ ιςότθτα ευκαιριϊν ςε όλουσ ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικο-οικονομικι τουσ κατάςταςθ. Με αυτιν τθν ζννοια το υγιζσ ςχολικό κλίμα 4

6 εξαςφαλίηει τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για να προςθλωκοφν οι μακθτζσ ςτουσ ςτόχουσ τουσ. Ροιοι παράγοντεσ απαρτίηουν το ςχολικό κλίμα; Βεβαίωσ είναι πολλοί οι παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθ διαμόρφωςθ του εκάςτοτε ςχολικοφ κλίματοσ, και μάλιςτα κάποιεσ φορζσ λειτουργοφν ωσ τροχοπζδθ ςτθ ςχολικι αποτελεςματικότθτα. Βαςικό ρόλο κατζχουν οι εξωγενείσ παράγοντεσ. Η φτϊχεια, θ ετερογζνεια μακθτϊν ι εκπαιδευτικϊν δθμιουργοφν εντάςεισ και ςυνεπϊσ προβλιματα ςτθ ςυνεργαςία. Εξίςου βαςικό ρόλο ζχει τθ ίδια θ ςχολική μονάδα. Ρρζπει να διακρίνεται από ζνα όραμα και μια διαδικαςία ςταδιακισ βελτίωςθσ που να κινθτοποιεί όλθ τθν κοινότθτά του (διοίκθςθ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ). Τον πιο ςθμαντικό ρόλο τον κατζχει ο διευθυντήσ. Αυτόσ είναι ο επαγγελματικόσ πυλϊνασ που είναι ςε κζςθ να ςυλλάβει ζνα όραμα, και να κινθτοποιιςει τθν ομάδα του, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, προσ αυτό. Είναι ο πρϊτοσ που δθμιουργεί ςυνκικεσ βοικειασ και ςτιριξθσ για να βάλει τθν παιδαγωγικι ομάδα ςε διαδικαςία αλλαγισ. Ο ίδιοσ πρζπει να είναι άτομο με γνϊςεισ, άρτια διοικθτικι κατάρτιςθ, ιςχυρι προςωπικότθτα, πείρα, ικανότθτα αντίλθψθσ του περιβάλλοντοσ, ικανότθτα προςαρμογισ, κζλθςθ, επιμονι, τόλμθ, πεικϊ, διορατικότθτα, παρατθρθτικότθτα και ταχφτθτα. Η κζςθ του απαιτεί να αναλαμβάνει ευκφνεσ και πρωτοβουλίεσ, να ζχει ελαςτικότθτα ςκζψθσ, να είναι ευζλικτοσ και ανοιχτόσ ςε ιδζεσ. Χρειάηεται να αςκεί αντικειμενικι με τρόπο διακριτικό και να επαινεί δθμοςίωσ τισ προςπάκειεσ των ςυναδζλφων του προκειμζνου να γίνεται ςαφζςτεροσ ο κοινόσ ςτόχοσ. Βαςικά του εφόδια είναι ο ςεβαςμόσ και οι γνϊςεισ ανκρϊπινθσ ψυχολογίασ ο χειριςμόσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με το ςωςτό τρόπο αποτελεί ξεχωριςτό επιςτθμονικό αντικείμενο. Επιπλζον πρζπει να εκφράηει τθν αγάπθ, τθν ειλικρίνεια, το ενδιαφζρον και το ςεβαςμό του ςτθν προςωπικότθτα του κακενόσ δεςμεφοντασ ζτςι τουσ μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν, και επιτυγχάνοντασ με αυτόν τον τρόπο αμφίδρομθ επικοινωνία που εξαςφαλίηει τθ διαμόρφωςθ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ. Ρζραν όμωσ του διευκυντι κάκε άτομο που απαρτίηει τθ ςχολικι μονάδα πρζπει να διακρίνεται για το ικοσ, τθν ειλικρίνεια, τθν ευαιςκθςία και τθν αξιοπρζπειά του. Μόνο με αυτιν τθν προχπόκεςθ κάκε μονάδα γίνεται ικανι να εκτιμιςει τθ ςυνολικι προςπάκεια για ζνα ενιαίο αποτζλεςμα. Πςον αφορά ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, αυτοί οφείλουν να επιδεικνφουν ςυγκεκριμζνθ ςυμπεριφορά τόςο απζναντι ςτουσ μακθτζσ. Ρρζπει να καλλιεργοφν καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, να ζχουν υψθλζσ προςδοκίεσ από τουσ μακθτζσ τουσ, να αξιολογοφν τον κάκε μακθτι ανάλογα με τισ δυνάμεισ του, και να προωκοφν τθν ομαδικότθτα και τθ ςυνεργαςία. Είναι αναγκαίο ο δάςκαλοσ να λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, ϊςτε ο μακθτισ να κακ- 5

7 οδθγείται ςτο μακθςιακό αντικείμενο. Η επιμονι και θ υπομονι των εκπαιδευτικϊν τουσ βοθκάει να υποςτθρίηουν τουσ αδφναμουσ μακθτζσ. Εφόςον μάλιςτα ο ςτόχοσ δεν αφορά μόνο το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν αλλά και τθ ςυναιςκθματικι τουσ ιςορροπία, οι εκπαιδευτικοί χρειάηεται να αφιερϊνουν λίγο χρόνο από κάκε μάκθμα ςτο να ςυηθτοφν με τουσ μακθτζσ τουσ. Δεν πρζπει να τουσ παρζχουν υπζρμετρθ ελευκερία αλλά οφτε και να τουσ καταπιζηουν, αλλά οι εκπαιδευτικοί κάκε φορά να βρίςκουν μια ιςορροπία ανάμεςα ςτθν αγάπθ και τθν πεικαρχία ανακζτοντασ ευκφνεσ ςτουσ μακθτζσ τουσ. Για να βελτιωκεί το ςχολικό κλίμα και θ επικοινωνία είναι βαςικό να υπάρχει ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και τθ διοίκθςθ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ. Οι εκπαιδευτικοί πρζπει να είναι ευκείσ και διαλλακτικοί κατά τθ ςυνεργαςία τουσ, ενϊ ταυτόχρονα ο διευκυντισ να ςζβεται τον επαγγελματιςμό τουσ δίνοντασ τουσ κίνθτρα και περικϊρια πρωτοβουλιϊν. Σε αυτό το πλαίςιο κρίνεται ςθμαντικι θ διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν να βελτιϊνονται, να βλζπουν κετικά τθν αξιολόγθςθ και τθν επιμόρφωςι τουσ. Επιπλζον θ ςφνταξθ άρτιων αναλυτικϊν προγραμμάτων μπορεί να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ ϊςτε να είναι κατάλλθλα καταρτιςμζνοι για να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ του πολφμορφου μακθςιακοφ δυναμικοφ. Με δεδομζνο ότι ο ςτόχοσ του ςχολείου ωσ κεςμοφ είναι θ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων προςωπικοτιτων που να διζπονται από αξίεσ ακλόνθτεσ, και να διακρίνονται για τθν κριτικι ικανότθτα και ςυναιςκθματικι ιςορροπία τουσ, κρίνεται αναγκαία θ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν με τισ οικογζνειεσ των μακθτϊν. Οι αντιλιψεισ που διαμορφϊνουν οι μακθτζσ ςτθν οικογζνειά τουσ για τον ρόλο του ςχολείου αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ και τθσ διάκεςθσ με τθν οποία ειςζρχονται ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. Το εκπαιδευτικό ζργο, για παράδειγμα, παρακωλφεται όταν καλλιεργείται ςτο μακθτι θ άποψθ ότι θ αποτελεςματικι μάκθςθ είναι δυνατό να προζρχεται μόνο από παράγοντεσ που δρουν ζξω από το ςχολείο, όπωσ ζνα φροντιςτιριο. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ οι μακθτζσ δυςκολεφονται να διακρίνουν ποια είναι θ κζςθ τουσ ςε ζναν κεςμό που μοιάηει να μθ λειτουργεί αποτελεςματικά. Ππωσ είναι φυςικό θ υπονόμευςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου καταλιγει ςε βάροσ των ίδιων των μακθτϊν, οι οποίοι λόγω αδιαμόρφωτθσ προςωπικισ ςτάςθσ αντιδροφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία χωρίσ κριτιριο. Στα πλαίςια λοιπόν μιασ τζτοιασ ςυνεργαςίασ είναι ςθμαντικό να προςκαλοφνται οι γονείσ ςτο ςχολείο ςε τακτά χρονικά διαςτιματα προκειμζνου να ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ ςχετικά με το τι ςυμβαίνει ςτο ςχολείο αλλά και για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το ςχολείο και ςτθν τοπικι κοινωνία. Επίςθσ θ εμπλοκι του ςχολείου ςε δράςεισ ωσ μεμονωμζνου φορζα είτε ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ, και θ υλοποίθςθ ςχολικϊν προγραμμάτων 6

8 ενιςχφουν και αποτελοφν δείγμα κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ, κακϊσ προάγουν τθν ομαδικότθτα, τθ ςυνεργαςία και τθν επικοινωνία. Άλλωςτε το απτό αποτζλεςμα τζτοιων ενεργειϊν τονϊνει τθν αυτοπεποίκθςθ των μακθτϊν, και τουσ βοθκάει να βελτιϊςουν τθν εικόνα τουσ απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ τουσ. Συμπεραςματικά, το ςφγχρονο ςχολείο κα πρζπει να δθμιουργεί ζνα κλίμα αιςιοδοξίασ και υψθλϊν προςδοκιϊν. Με βάςθ το δεδομζνο ότι κάκε ςχολείο ζχει τα δικά του χαρακτθριςτικά και είναι ενςωματωμζνο ςε μια ευρφτερθ κοινότθτα, όλα τα παραπάνω πρζπει να προςαρμόηονται με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ και ανάγκεσ. Ζτςι θ ςχολικι τάξθ κα μπορεί να είναι χϊροσ που ενιςχφεται θ πρόοδοσ και θ εξζλιξθ. Θα μπορεί να υπάρχει αμοιβαία και γνιςια επικοινωνία που κα βαςίηεται ςτθν ειλικρίνεια, τθν κατανόθςθ, τον αλλθλοςεβαςμό, τθν ευαιςκθςία και τθν εμπιςτοςφνθ. Με γνϊμονα αυτά τα χαρακτθριςτικά και τθ κετικι διάκεςθ και κζλθςθ για ςυμμετοχι και προςφορά, δραςτθριοποίθςθ, ενεργθτικότθτα από όλεσ τισ πλευρζσ, είναι δυνατό να εξαςφαλιςτεί κετικό και εποικοδομθτικό ςφςτθμα επικοινωνίασ ςτο ςχολείο, που κα προάγει τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και τθ ςυνεργαςία. Από όλα όςα αναφζρκθκαν μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ θ αποτελεςματικι επικοινωνία και θ αγαςτι ςυνεργαςία ςτο ςχολείο μεταξφ όλων όςων ςυμμετζχουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία αποτελοφν ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν αποδοτικι ςυνεργαςία τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ζτςι, ενκαρρφνεται ο διάλογοσ, εντοπίηονται λφςεισ, αποφεφγονται λάκθ και βελτιϊνονται οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ το ςχολείο πρζπει να είναι «τόποσ» ςυνεργαςίασ, επικοινωνίασ, ςυναναςτροφισ, ομαδικισ εργαςίασ και ενεργοφ ςυμμετοχισ. Ππωσ ζχει δθλϊςει ο πρϊθν υπουργόσ Ραιδείασ, κφριοσ Στυλιανίδθσ, «το ςχολείο του 21 ου αιϊνα δεν είναι απλϊσ ζνα κτιριο. Είναι μια ιδζα γφρω από τθν οποία εκτείνεται όλο το ςφςτθμα εκπαίδευςθσ. Είναι οι καταρτιςμζνοι εκπαιδευτικοί, οι άνκρωποι που βλζπουν το επάγγελμά τουσ ωσ λειτοφργθμα, είναι τα υψθλοφ επιπζδου αναλυτικά προγράμματα, τα ποιοτικά βιβλία. Είναι όλθ θ διαδικαςία, θ οποία φιλοδοξεί να παραγάγει ανκρϊπουσ ζτοιμουσ να ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ, ςτα κελεφςματα του αφριο.». Εκτόσ όμωσ από τον ανκρϊπινο παράγοντα ςθμαντικό ρόλο ζχει θ παράμετροσ του χώρου, τόςο του εξωτερικοφ όςο και των τάξεων, ςτον οποίο λαμβάνει χϊρα θ εκπαιδευτικι διαδικαςία. Σφμφωνα με ςφγχρονεσ ψυχολογικζσ κεωρίεσ ερμθνείασ τθσ ανάπτυξθσ, το περιβάλλον κεωρείται ότι επιδρά ςτισ διεργαςίεσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ και γενικά ςτθ διαδικαςία ωρίμανςθσ του παιδιοφ. 7

9 Οι υπαίκριοι ςχολικοί χϊροι αποτελοφν ειδικι κατθγορία ανοικτϊν χϊρων τθσ πόλθσ με ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ και τουσ νζουσ, και κατά ςυνζπεια και τθν τοπικι κοινωνία. Οι υπαίκριοι ςχολικοί χϊροι διατίκενται ςυχνά για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που αφοροφν περιςςότερεσ αλλαγζσ ςτο ςχολείο με ςτόχο ζνα βιϊςιμο ςχολείο. Το προαφλιο του ςχολείου αποτελεί το χϊρο ςυναναςτροφισ των μακθτϊν, και για αυτό θ αιςκθτικι του επθρεάηει τθν αυτοεικόνασ του παιδιοφ. Τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων, τθν απόκτθςθ γνϊςεων. Το εκπαιδευτικό υλικό «Υπαίκριοσ ςχολικόσ χϊροσ: εργαλείο αγωγισ και εκπαίδευςθσ» αποτελεί ζναν οδθγό για τον παιδαγωγικό ςχεδιαςμό και τθν εκαπιδευτικι αξιοποίθςθ του υπαίκριου ςχολικοφ χϊρου με ςτόχο εκτόσ από τθν ενεργοποίθςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςι του. Με αυτιν τθν ζννοια ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμβάλει ςτθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων μεκόδων βιωματικισ μάκθςθσ με αξιοποίθςθ τθν ομαδοςυνεργατικισ και ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ. Η αίςκθςθ του χϊρου μζςα από πρακτικζσ εμπειρίεσ ςτον χϊρο τθσ αυλισ και τα κοινωνικά μθνφματα που μεταφζρει θ οργάνωςι του, ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ του παιδιοφ και του πρίςματοσ μζςα από το οποίο αργότερα κα αναγνωρίηει, κα κρίνει, κα δθμιουργεί και κα χειρίηεται το υλικό περιβάλλον. Ο χϊροσ τθσ αυλισ δθμιουργεί προχποκζςεισ εξοικείωςθσ του παιδιοφ και γενικά ενιςχφει το αίςκθμα επιβεβαίωςθσ και αυτοεκτίμθςθσ. Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ Η κεωρία που ονομάηεται Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ ςτθν εκπαίδευςθ αναφζρεται ςτον τρόπο διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, και τθν αντιμετωπίηει ωσ ςφςτθμα. Σφμφωνα με αυτιν, θ παρζμβαςθ ςε μία παράμετρο του ςυςτιματοσ μπορεί να επθρεάςει το ςφνολο και το αποτζλεςμα τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Ζλλθνεσ και ξζνοι μελετθτζσ ςυγκλίνουν ςε ζντεκα πολφ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθν ολικι ποιότθτα και κατ επζκταςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Αυτοί είναι: Χαριςματικι εκπαιδευτικι θγεςία Υψθλζσ προςδοκίεσ Συμπεριφορά εκπαιδευτικϊν Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν 8

10 Μζκοδοι διδαςκαλίασ Σχολικό κλίμα ςχολικι κουλτοφρα Κατάλλθλθ υλικοτεχνικι υποδομι Καλά αναλυτικά προγράμματα Μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ Συνεργαςία και ενεργόσ ςυμμετοχι των γονζων και τθσ κοινότθτασ ςτο ζργο του ςχολείου Αποκεντρωτικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα Οικονομικι αυτοτζλεια τθσ ςχολικισ μονάδασ Κατά ςυνζπεια μποροφμε να βγάλουμε το ςυμπζραςμα ότι οι πολλζσ ζννοιεσ που απαρτίηουν και ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι ςυνδεδεμζνεσ κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να τθσ δίνουν μία ςυγκεκριμζνθ ταυτότθτα μορφι. Με τθν παρζμβαςι μασ όμωσ ςε κάποια από αυτά τα ςτοιχεία θ μορφι και θ ταυτότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ και κατ επζκταςθ τθσ ηωισ ςε αυτό αλλάηει. Μπορεί να αποδιοργανωκεί εντελϊσ αν οι παρεμβάςεισ αυτζσ δεν γίνουν με κριτιριο τθ βελτίωςθ, είναι όμωσ δυνατό να φτάςουμε ςε αποτζλεςμα περιςςότερο ελκυςτικό και άρα πιο δθμιουργικό. 9

11 ΕΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ζχοντασ υπ όψιν μασ το κεωρθτικό υλικό που αναφζρεται ςτο ςχολικό κλίμα, κελιςαμε να διερευνιςουμε τισ παραμζτρουσ του ςτθ δικι μασ ςχολικι μονάδα προκειμζνου να οδθγθκοφμε ςε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ που μποροφν να βελτιϊςουν τθ ςχολικι μασ ηωι. Θζςαμε λοιπόν ωσ ςτόχουσ τθσ ζρευνάσ μασ: Να μάκουμε ποιο ςχολείο μποροφμε να ονειρευόμαςτε, Να αποκτιςουμε κριτιριο άποψθ ςχετικά με τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςχολικι ηωι, Να καταγράψουμε το ςχολικό κλίμα που επικρατεί ςτο ςχολείο μασ, εξετάηοντασ τόςο τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ όςο και τον χϊρο, Να ςυγκρίνουμε τθ δικι μασ περίπτωςθ με άλλα ςχολεία, ϊςτε να αποκτιςουμε περιςςότερα κριτιρια ερμθνείασ των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτο δικό μασ ςχολείο, Να προτείνουμε τρόπουσ βελτίωςθσ τόςο ςτο επίπεδο τθσ κακθμερινισ ςυναναςτροφισ και ςυνεργαςίασ, όςο και ςε επίπεδο τάξεων και προαυλίου. 10

12 ΜΕΘΟΔΟΣ Οι μζκοδοι που αξιοποιικθκαν για τθ ςυλλογι του υλικοφ ιταν εναρμονιςμζνοι με το είδοσ των ςτόχων που τζκθκαν. Ριο ςυγκεκριμζνα, προκειμζνου να αςχολθκοφμε κεωρθτικά με το ςχολικό κλίμα και τισ παραμζτρουσ του χρειάςτθκε να αναηθτιςουμε ςτοιχεία από τθ βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που εντοπίςαμε κεωριςαμε ότι θ καταγραφι των παραμζτρων του δικοφ μασ ςχολείου μποροφςε να γίνει με αξιοπιςτία και εγκυρότθτα μόνο με τθν αξιοποίθςθ των ερωτθματολογίων. Με αυτόν τον τρόπο κα μποροφςε να καταγραφεί θ άποψθ των μακθτϊν για το ςχολείο τουσ, θ οπτικι γωνία των κακθγθτϊν, αλλά και οι επικυμίεσ όλων για βελτίωςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ εξαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ ςτθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων υπιρξε ζνα από τα βαςικότερα ηθτιματα. Λόγω του είδουσ των ερωτιςεων και τθσ διακριτικότθτασ που ζπρεπε να τθρθκεί, τα ερωτθματολόγια που αφοροφςαν τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ ςυμπλθρϊκθκαν θλεκτρονικά. Επίςθσ θ χριςθ τθσ ςυνζντευξθσ ωσ μεκόδου κρίκθκε ςκόπιμθ ςτθν περίπτωςθ των διευκυντριϊν των δφο ςχολείων από τα οποία πιραμε ςτοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο κεωριςαμε ότι με πιο ξεκάκαρο τρόπο κα μποροφςαμε να διακρίνουμε το «όραμα» κάκε ςχολείου. Στα πλαίςια τθσ ςφγκριςθσ τθσ δικισ μασ περίπτωςθσ με ζνα άλλο ςχολείο επιδιϊξαμε να επιςκεφκοφμε το Ειδικό Σχολείο Ρακίων, όπου μασ υποδζχκθκαν κερμά και μάλιςτα με πολφ ενδιαφζρον για το αντικείμενο τθσ εργαςίασ μασ. Θεωριςαμε λοιπόν ότι οι ανάγκεσ που δθμιουργικθκαν από τθ ςτοχοκεςία αυτισ τθσ ζρευνασ κα μποροφςαν να καλυφκοφν αποτελεςματικότερα μόνο με τον καταμεριςμό των εργαςιϊν ςε ομάδεσ. Για τον λόγο αυτό ςχθματίςαμε τρεισ πενταμελείσ ομάδεσ, ςτισ οποίεσ ανατζκθκαν αντιςτοίχωσ τα κζματα: α) των ανκρωπίνων ςχζςεων ωσ παράγοντα ςχολικοφ κλίματοσ, β) του εςωτερικοφ χϊρου του ςχολείου ωσ παράγοντα που επθρεάηει τθ μακθςιακι διαδικαςία, και γ) του υπαίκριου ςχολικοφ χϊρου ωσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο διαμορφϊνονται εξίςου οι ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. 11

13 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Α. Σχετικά με τον εξωτερικό χϊρο ρωτιςαμε τουσ ςυμμακθτζσ μασ τα παρακάτω, και πιραμε απαντιςεισ όπωσ φαίνονται ςτα αντίςτοιχα διαγράμματα: 1. Ροια είναι θ αξιολόγθςθ ςασ για τον προαφλιο χϊρο του ςχολείου; 12

14 2. Θα κζλατε να υπάρχουν περιςςότερα φυτά; 3. Σασ προκαλεί κάποιον εκνευριςμό κάποιοσ χϊροσ ςτο προαφλιο; 13

15 4. Θεωρείτε το γιπεδο κατάλλθλο για ακλιματα; 5. Σασ αρζςει θ εμφάνιςθ του αμφικεάτρου; 14

16 6. Ριςτεφετε ότι ο προαφλιοσ χϊροσ του ςχολείου μασ επθρεάηει το ςχολικό κλίμα που επικρατεί; Ναι Πχι 15

17 Από τθν περιιγθςι μασ ςτο διαδίκτυο ςυγκεντρϊςαμε εικόνεσ ςαν αυτζσ ακολουκοφν. Το κοινό τουσ ςτοιχείο είναι ότι πρόκειται για ςχολεία με αδιαμόρφωτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ, και κατά ςυνζπεια χωρίσ ζναν ιδιαίτερο χαρακτιρα. Η αντιπαραβολι τουσ βζβαια με αντίςτοιχεσ εικόνεσ άλλων δθμόςιων ςχολείων που δυςτυχϊσ δε βρίςκονται ςτθν Ελλάδα μασ ζβαλε ςε ςκζψεισ. Ρωσ κα άλλαηε θ κακθμερινι μασ διάκεςθ αν αντικρίηαμε ζνα τζτοιο κτιριο κάκε πρωί; 16

18 Τι απαιτιςεισ κα είχαμε από τον εαυτό μασ και τουσ κακθγθτζσ αν εργαηόμαςταν ςε τζτοιουσ χϊρουσ; Β. Σχετικά με τον εςωτερικό χϊρο διαπιςτϊςαμε ότι ςε γενικζσ γραμμζσ οι μακθτζσ δεν είναι πολφ ευχαριςτθμζνοι με τον εςωτερικό χϊρο του ςχολείου, κακϊσ, όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα, είναι ζντονθ θ διάκεςι τουσ για αλλαγζσ. Γ. Σχετικά με τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, προςπακιςαμε να βγάλουμε ςυμπεράςματα από ερωτθματολόγια που ςυμπλιρωςαν οι κακθγθτζσ μασ, και μάλιςτα θλεκτρονικά προκειμζνου να διατθρθκεί θ ανωνυμία. Το ερωτθματολόγιο Πςον αφορά ςτισ τάξεισ, θ πλειοψθφία των μακθτϊν απάντθςαν πωσ μποροφν να γίνουν και καλφτερεσ. Στθν ερϊτθςθ ςχετικά με το τι παραπάνω κα ονειρεφονταν να ζχει το ςχολείο μασ πιραμε ενδιαφζρουςεσ και αρκετζσ απαντιςεισ, όπωσ: 17

19 Διαδραςτικοφσ πίνακεσ, πιο ωραία χρϊματα, κλιματιςτικά που να λειτουργοφ, καλφτερεσ τουαλζτεσ, καλφτερθ διακόςμθςθ, ςφγχρονο τεχνολογικό εξοπλιςμό, κλειςτό γυμναςτιριο γιπεδο. Μονάχα δυο μακθτζσ δεν διατφπωςαν κάποιο όνειρο για το ςχολείο και πιο ςυγκεκριμζνα ανζφεραν πωσ οι μακθτζσ δεν χρειάηονται τίποτα περιςςότερο από μια τάξθ και ζναν κακθγθτι. Τζτοια ςτάςθ ςτο ςχολείο μπορεί να δείχνει ότι δεν είμαςτε ζτοιμοι να διεκδικιςουμε και να διαμορφϊςουμε τον χϊρο μασ. Στθ ςυνζχεια, οι περιςςότεροι μακθτζσ απάντθςαν κετικά ςτο ερϊτθμα μασ ςχετικά με το αν ο εςωτερικόσ χϊροσ του ςχολείου επθρεάηει τθ διάκεςθ και τθν αποδοτικότθτα των μακθτϊν και των κακθγθτϊν. Ραραδείγματα που αναφζρκθκαν επιβεβαιϊνουν ότι θ καλαιςκθςία των τάξεων παίηει καταλυτικό ρόλο ςτθν διάκεςθ όλων. Στθν ερϊτθςθ για τα χρϊματα που κα προτιμοφςαν να ζχει ο εςωτερικόσ χϊροσ οι περιςςότεροι απάντθςαν όμορφα ςχζδια, ενϊ αρκετοί πρότειναν τα graffiti. Ζνα μικρό ποςοςτό προτιμά τουσ εςωτερικοφσ τοίχουσ του ςχολείου μονόχρωμουσ. Στθν επόμενθ ερϊτθςθ για τθν αλλαγι του εξοπλιςμοφ του ςχολείου μασ το μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν απάντθςε κετικά. Γ. Σχετικά με τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςτο ςχολείο μασ, Ρεράν όμωσ τθσ διανομισ ερωτθματολόγιων ςχετικά με το ςχολικό κλίμα ςτουσ μακθτζσ, ερωτθματολόγια μοιράςτθκαν και ςτουσ κακθγθτζσ. Δυςτυχϊσ, θ ανταπόκριςθ ιταν περιοριςμζνθ 1 διότι πολλοί από τουσ κακθγθτζσ, παρότι το ερωτθματολόγιό μασ εγγυοφταν τθν ανωνυμία, δεν ςυμφωνιςαν ςτθ ςυμπλιρωςθ του. Ραρ όλα αυτά, από τα αυτά που απαντικθκαν τα ςτοιχειά είναι τα εξισ: Ριςτεφετε ότι θ καλι/κακι επίδοςθ ενόσ μακθτι επθρεάηει τθ διάκεςι ςασ απζναντι του; Ράρα πολφ: 10% Λίγο: 30% κακόλου: 70% Ριςτεφετε ότι θ ςθμερινι μορφι του ςχολείου βοθκάει ςτθν ανάπτυξθ δθμιουργικϊν ςχζςεων μεταξφ κακθγθτϊν και μακθτϊν; Ναι: 30% όχι: 70% Ριςτεφετε ότι θ τιμωρίεσ βοθκοφν ςτθ ςυμμόρφωςθ των μακθτϊν; 1 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα αποτελζςματα υπάρχει πικανότθτα να μθν είναι αντιπροςωπευτικά του ςχολικοφ κλίματοσ λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ςυμμετοχισ των κακθγθτϊν ςτθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. 18

20 Ναι: 60% όχι: 40% Θεωρείτε απαραίτθτο ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ να αφιερϊνετε λίγα λεπτά για ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ; Ναι:10% όχι: 10% οριςμζνεσ φορζσ: 80% Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςχζςθ ςασ με τουσ μακθτζσ; Πλοι απάντθςαν ςυνεργαςίασ Ρωσ κα χαρακτθρίηατε τισ ςχζςεισ με τουσ ςυναδζλφουσ ςασ; Ρολφ καλζσ: 50% καλζσ: 50% Ροια θ ςχζςθ ςασ με τον/τθν διευκυντι/ντρια του ςχολείου ςασ; Ρολφ καλι: 60% καλι: 40% Ροιο είναι το επίπεδο ςυνεργατικότθτασ μεταξφ των ςυναδζλφων ςτο ςχολείο το όποιο εργάηεςκε; Εξαιρετικά υψθλό: 20% μζτριο: 20% αρκετά κάλο: 60% Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ πότε νιϊκουν ευχαρίςτθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ οι περιςςότεροι απάντθςαν όταν υπάρχει παιδαγωγικό κλίμα, ςυμμετοχι και ενδιαφζρον όλων των μακθτϊν, ενϊ ςτθν ερϊτθςθ τι να γίνει για να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ με τουσ μακθτζσ θ πλειοψθφία απάντθςε να υπάρχει ειλικρίνεια και να κυριαρχεί ο διάλογοσ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. Τα ςυμπεράςματά μασ από αυτό το ερωτθματολόγιο ςχετικά με το ςχολικό κλίμα του ςχολείου μασ όπωσ το αντιλαμβάνονται οι κακθγθτζσ μασ είναι αρκετά κετικά. Φαίνεται να υπάρχει διάκεςθ οι ςχζςεισ τόςο με τουσ μακθτζσ όςο και με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ και το διευκυντι να είναι καλζσ και να υπάρχει καλι κζλθςθ για περεταίρω βελτίωςθ του υπάρχοντοσ ςχολικοφ κλίματοσ του ςχολείου μασ. 19

21 Δ. Επίςκεψθ ςε Ειδικό Σχολείο 20

22 Ε. Συνεντεφξεισ από τισ Διευκφντριεσ Επίςθσ από τισ ςυνεντεφξεισ που μασ παραχϊρθςε τόςο θ Διευκφντρια του ςχολείου μασ όςο και θ Διευκφντρια του Ειδικοφ Σχολείου Ρακίων, και οι οποίεσ παρατίκενται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ μασ, προκφπτει ότι οι ςφγχρονεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ δεν ικανοποιοφνται πάντα από τθ λειτουργία του ςχολείου, και γι αυτό υπάρχει ανάγκθ από ςυνεχι προςαρμογι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ τρζχουςεσ ανάγκεσ. Και όταν μιλάμε για ανάγκεσ αυτζσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με τουσ ςτόχουσ κάκε ςχολείου. Με αυτιν τθν ζννοια ζνα γενικό λφκειο πρζπει να ςτοχεφει ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι αλλά και ςτθν ειςαγωγι του ςε ζνα πανεπιςτιμιο, ενϊ ζνα ειδικό ςχολείο πρζπει πρωτίςτωσ να καλφψει ανάγκεσ που αφοροφν ςτθν ψυχολογικι ενίςχυςθ και τθν κακθμερινι αυτοεξυπθρζτθςθ των παιδιϊν. Και το ςφςτθμα καλείται να δίνει και ςτα δφο ςχολεία τθ δυνατότθτα να πετφχουν το ςκοπό τουσ. Από τθ μία δθλαδι το ςφγχρονο ςχολείο νοείται ωσ αυτό που ςυμμετζχει ςε πανελλινιουσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ ϊςτε να παρακολουκεί τισ εξελίξεισ, ενϊ το δεφτερο ςτοχεφει ςτο να καλλιεργιςει ςτα παιδιά τθν ικανότθτα να είναι ελεφκερα να εκφράηονται, να ζχουν τθν διάκεςθ να «εκτεκοφν» ςε ζνα ςχολείο, και να μποροφν να εκφράςουν τθν αγάπθ τουσ. Τζλοσ τα εμπόδια και οι δυςκολίεσ που προκφπτουν κάκε φορά είναι ανάγκθ να παρακάμπτονται με εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ, διάκεςθσ για ςυνεργαςία και πρόοδο. Ακόμθ και οι αντιπαρακζςεισ μποροφν να είναι γόνιμεσ και για αυτό αποδεκτζσ ςτο βακμό που προάγουν τθν επίλυςθ προβλθμάτων. 21

23 Ανάγκθ προςαρμογισ του ςυςτιματοσ ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ. Οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ διαφοροποιοφνται από ςχολείο ςε ςχολείο (κοινωνικζσ εξελίξεισ ψυχικι ςτιριξθ). Σθμαντικόσ ο ρόλοσ των αντιπαρακζςεων και διαφωνιϊν για τθν εξαγωγι γόνιμων λφςεων. ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ ΡΟΤΑΣΕΙΣ Αποδελτιϊνοντασ τα ερωτθματολόγια, μελετϊντασ τθν ςυνζντευξθ που πιραμε από παλαιότερο μακθτι και βλζποντασ και εμείσ οι ίδιοι τα προβλιματα που υπάρχουν ςτον εςωτερικό χϊρο του ςχολείου μασ, καταλιξαμε ςε διάφορα ςυμπεράςματα. Οι προτάςεισ οι οποίεσ αρχικά ςυηθτικθκαν ιταν πάρα πολλζσ, όμωσ φςτερα από αρκετι ςκζψθ είδαμε πωσ οι περιςςότερεσ από αυτζσ δεν ιταν υλοποιιςιμεσ. Φςτερα από αρκετι ςυηιτθςθ καταλιξαμε και καταγράψαμε τισ παρακάτω προτάςεισ: Η κυριότερθ πρόταςι μασ είναι ότι κανονικά κα ζπρεπε θ κάκε τάξθ να ζχει δικό τθσ όνομα ανάλογα με το μάκθμα για το οποίο προορίηεται. Για παράδειγμα θ τάξθ του Β1 κα μποροφςε να είναι τάξθ για κεωρθτικά μακιματα (αρχαία, λατινικά, ιςτορία). Με αυτόν τον τρόπο κα ιταν δυνατό να υπάρχουν ςε κάκε αίκουςα τα απαραίτθτα βιβλία εργαλεία. Ακόμθ μία πρόταςθ είναι να προςτεκεί ςε κάκε τάξθ ζνασ υπολογιςτισ, προκειμζνου να είναι πιο εφκολθ θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςτο κακθμερινό μάκθμα. Επίςθσ το μάκθμα κα ιταν πιο ελκυςτικό αν υπιρχε ζνασ προβολζασ που κα χρθςιμοποιοφνταν ςε κάκε μάκθμα. Ακόμα μια ιδζα ιταν να μασ παραχωρθκεί ζνασ τοίχοσ του εςωτερικοφ χϊρου για να φτιάξουμε ζνα ωραίο ςχζδιο ι ακόμα και ζνα graffiti. Με αυτόν τον τρόπο, αφινοντασ το ςτίγμα τουσ, οι μακθτζσ κα ζκαναν τον χϊρο του ςχολείου δικό τουσ χϊρο. Τζλοσ θ κυριότερθ πρόταςθ είναι να αξιοποιθκοφν κάποιοι εςωτερικοί χϊροι, όπωσ για παράδειγμα θ βιβλιοκικθ, με τρόπο δθμιουργικό, ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να ενθμερϊνονται για πράγματα που τουσ ενδιαφζρουν ι ακόμα και να «ςπαταλοφν» τον χρόνο των κενϊν τουσ. 22

24 Κατά τθ γνϊμθ μασ, αν υλοποιθκοφν οι προτάςεισ μασ, είναι ςίγουρο πωσ ο εςωτερικόσ χϊροσ του ςχολείου κα είναι κατάλλθλοσ και για τισ δφο γενιζσ που ςυμβιϊνουν ςε αυτόν. 23

25 ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ Καρατάςιοσ Γ. Δ., Καραμιτρου Α. Ε. (2008), Η Διαμόρφωςη Θετικοφ Κλίματοσ ωσ Παράγοντασ Ποιότητασ τησ Εκπαιδευτικήσ Μονάδασ ςτο «Εκπαίδευςθ και ποιότθτα ςτο ελλθνικό ςχολείο: Ρρακτικά διθμερίδων», Ακινα, Κδρυμα Ευγενίδου, Μαρτίου 2008 & Θεςςαλονίκθ, Ρολυτεχνικι Σχολι ΑΡΘ, Απριλίου 2008, Ραμουκτςόγλου Αν. (2001), «Αποτελεςματικό ςχολείο: Χαρακτθριςτικά και αντιλιψεισ ςε μια προςπάκεια αξιολόγθςισ του», ςτο Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο Ραςιαρδι Γ. (2001), «Tο ςχολικό κλίμα ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Eκπαίδευςθ από τθ ςκοπιά των Kυπρίων Eκπαιδευτικϊν» ςτο Nζα Ραιδεία, 97, Ταμουτςζλθ Κ. (2000), Υπαίκριοσ Σχολικόσ Χϊροσ: Εργαλείο Αγωγισ Και Εκπαίδευςθσ, Υ.Ρ.Ε.Θ.Ρ., Θεςςαλονίκθ 24

26 ΡΑΑΘΕΜΑ 1/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΥΙΑΣ ΛΑΜΡΟΥΣΗ Ερ.1.Υπάρχει θ άποψθ ότι τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα επθρεάηονται από τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ και ςπεφδουν να ικανοποιιςουν τισ καινοφργιεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ α) Συμφωνείτε; Σε ποιον βακμό; β) Ρροωκείτε ζνα τζτοιο ςχολείο; γ) Αν ναι, με ποιουσ τρόπουσ; Απ. α) Ρράγματι ζτςι γίνεται αλλά με δφο βαςικζσ προχποκζςεισ: ειρινθ οικονομικι ευθμερία β) Ναι με όλεσ μου τισ δυνάμεισ, οι οποίεσ όμωσ δεν είναι αρκετζσ. γ) Ρροωκϊντασ τθ ςυμμετοχι του ςχολείου ςε πανελλινιουσ και διεκνισ διαγωνιςμοφσ που προκθρφςςουν ιδρφματα που παρακολουκοφν πολφ ςτενά τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ π.χ. (Ουνζςκο) Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Ακόμα με ενζργειεσ για εκςυγχρονιςμό ςτον εξοπλιςμό του ςχολείου ςε νζεσ τεχνολογίεσ (ςτον διμο, ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων, προϊκθςθ φιλανκρωπικοφ ζργου κ.α.) Ερ.2.α)Ροια κεωρείτε δείγματα ενόσ καλοφ/υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ; β) Ρόςεσ και ποιεσ καινοτομίεσ βρίςκονται αυτιν τθ ςτιγμι ςε εφαρμογι; Απ. α) Δθμοτικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ δθλαδι να μθ φοβάται να πει κανείσ τθ γνϊμθ του, να αςκεί τθν κριτικι του. Ακόμα οι χϊροι του ςχολείου να είναι προςεγμζνοι και κακαροί κοντά ςτα γοφςτα των παιδιϊν. β) Τρζχουν ζξι προγράμματα ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. Αυτά είναι θ ςχολικι εφθμερίδα, ραδιόφωνο, ντοκιμαντζρ κεατρικό εργαςτιρι και λογοτεχνικό ζργο. Ερ.3.α) Από ποφ πιςτεφετε ότι προζρχεται και ποια είναι τα εμπόδια ςτθν καλλιζργεια ενόσ υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ; 25

27 β) Ροια πιςτεφετε ότι είναι θ κζςθ τθσ αντιπαράκεςθσ/ διαφωνίασ ςε ζνα αποτελεςματικό ςχολικό κλίμα; γ) Με ποιουσ τρόπουσ τισ διαχειρίηεςτε; Απ. α) Η ζλλειψθ αγάπθσ για αυτά που εκπροςωπεί το ςχολείο όπωσ εργαςία, ενδιαφζρον, ςυμμετοχι και πρόοδοσ. Η αδιαφορία τθσ αγάπθσ φζρνει αδράνεια και εγκατάλειψθ. Επίςθσ οι χϊροι κα είναι εγκαταλειμμζνοι και οι ςχζςεισ κα είναι μιςζσ (ζλλειψθ ομαδικοφ πνεφματοσ). Ωςτόςο θ ζλλειψθ χρθμάτων δεν είναι εμπόδιο. β-γ) Οι διαφορζσ μπορεί να είναι γόνιμεσ όταν ζχουμε ποικιλία απόψεων. Για να γίνει όμωσ αυτό κα πρζπει να λειτουργεί ςωςτά το μακθτικό και ςχολικό ςυμβοφλιο, τα κεςμοκετθμζνα όργανα, το δεκαπενταμελζσ και πενταμελζσ μακθτικό ςυμβοφλιο. Το να υπάρχει μία άποψθ είναι επικίνδυνο γιατί ςθμαίνει ότι υπάρχουν ςχζςεισ πεικαρχικζσ. Ερ.4.α) Γνωρίηετε τον όρο <Διοίκθςθ Ολικισ Ροιότθτασ> (αντιμετωπίηει τθ ςχολικι μονάδα ωσ ςφςτθμα, παρεμβαίνοντασ ςε παράμετρό του επθρεάηουμε το ςφνολο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ) β) Συμφωνείτε με αυτιν τθν προςζγγιςθ; Απ. α-β) Πχι δεν τθ γνωρίηω.οπωςδιποτε ςυμφωνϊ κακϊσ θ κάκε μικρι βελτίωςθ/καινοτομία κα λειτουργιςει ςτο μζγιςτο μόνο αν ενταχκεί ςε ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ςχολικισ ηωισ. Καλό είναι και το κακετί από μόνο του πολλαπλαςιαςτικά, όμωσ πρζπει να είναι ολοκλθρωμζνα, να βοθκοφν όλοι και όλα μαηί. 2/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΥΙΑΣ ΑΛΕΙΦΕΗ Διευκφντριασ Ειδικοφ Σχολείου Ρακίων - Υπάρχει θ άποψθ ότι τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα επθρεάηονται από τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ και ςπεφδουν να ικανοποιιςουν τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Συμφωνείτε; - Κανονικά ζτςι κα ζπρεπε να είναι αλλά όχι πάντα. Η πολιτεία δεν το προςαρμόηει και δεν κάνει αυτό που πρζπει ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, με αποτζλεςμα να ζχουμε διαφοροποιιςεισ και άλλα πράγματα να διδάςκουν τα ςχολεία και άλλα πράγματα να μακαίνουμε από τθν κοινωνία. Ριςτεφω όμωσ ότι ζπρεπε να υπάρχει μια ταφτιςθ αυτϊν των δφο κεμάτων. 26

28 - Ρροωκείτε ζνα τζτοιο ςχολείο; - Εμείσ εδϊ από τθν πρϊτθ ςτιγμι, επειδι ξζρετε ότι αυτό είναι ζνα ειδίκό ςχολείο, ειδικό ςχολείο ςθμαίνει ότι ζχουμε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ ι με ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ. Ράντωσ άτομα που διαφζρουν από εμάσ, που εντόσ ειςαγωγικϊν κεωροφμαςτε φυςιολογικοί. Εμείσ λοιπόν από τθν πρϊτθ ςτιγμι κελιςαμε για αυτά τα άτομα να αιςκάνονται ςτον τόπου που ηοφνε ι ςτο χϊρο που εκπαιδεφονται, αςφάλεια. Εμείσ λοιπόν προςπακιςαμε να φτιάξουμε ζνα ςχολείο που κα κυμίηει το ςπίτι τουσ. Δθλαδι να είναι τόςο οικείοσ ο χϊροσ γι αυτά που να τουσ κάνει να απελευκερωκοφν και ό,τι μποροφν να κάνουν να το βγάηουν εδϊ. Να αιςκάνονται δθλαδι ότι είναι δάςκαλοι οι γονείσ τουσ. Δεν μασ ενδιαφζρει τόςο το παιδί να μάκει να γράφει και να διαβάηει, μασ ενδιαφζρει να μπορεί να βγεί ςτθν κοινωνία, να πάει να ψωνίςει και να μπορεί να πάρει και να δϊςει χριματα, όςο αυτό είναι δυνατό να το κάνει και επίςθσ να βγει και ζξω και να ςκζπτεται να πει καλθμζρα ςε αυτόν που κα ςυναντιςει. Ρρζπει να τουσ μάκουμε επίςθσ πϊσ να πθγαίνει ςτθν τουαλζτα, πράγμα που κεωρείται φυςιολογικό για εμάσ, αλλά για αυτά είναι πολφ δφςκολο να το κάνουν αυτό όπωσ επίςθσ και τισ υπόλοιπεσ βαςικζσ ανάγκεσ. Κατά μια ζννοια μοιάηει με τον δικό μασ χϊρο και είναι ζνα ςχολικό περιβάλλον όπωσ και το δικόσ ςασ και όλα τα ςχολεία που υπάρχουν απλά ανάλογα με τα άτομα που ζχει να κάνει το κάκε ςχολείο διαμορφϊνει και τισ ςυνκικεσ. Σίγουρα ο ςτόχοσ ςε όλα τα ςχολεία είναι θ κοινωνικοποίθςθ απλά το κάκε παιδί ςτο βακμό που μπορεί να φτάςει και πϊσ να φτάςει. - Ροια κεωρείτε δείγματα ενόσ καλοφ, υγιοφσ ςχολικοφ κλίματοσ; - Ζνα καλό ςχολικό κλίμα είναι τα παιδιά που φοιτοφν ςε αυτό να είναι απελευκερωμζνα, να μθν είναι αςφδοτα, που ςθμαίνει ότι οτιδιποτε μου κατζβει ςτο κεφάλι το κάνω, να είναι ελεφκερα όμωσ να βγάηουν ό,τι είναι και ό,τι νιϊκουν μζςα τουσ. Το πιο ςθμαντικό για εμζνα είναι να ξυπνάνε το πρωί και να ζχουν τθ διάκεςθ να ζρκουν ςε αυτό εδϊ το ςχολείο. Σθμαντικό επίςθσ είναι το πόςο καλι ςχζςθ υπάρχει ανάμεςα ςε αυτά τα παιδιά, δθλαδι κα τα δείτε να αγκαλιάηονται και να προςζχει ο ζνασ τον άλλον. - Ροια μπορεί να είναι τα εμπόδια ςτθν καλλιζργεια ενόσ ςχολικοφ κλίματοσ; - Εγϊ κεωρϊ ότι τα εμπόδια τα παρακάμπτουμε ι τα δθμιουργοφμε εμείσ οι άνκρωποι. Αν από εμάσ, εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ υπάρχει καλι διάκεςθ, κεωρϊ ότι είναι πανεφκολο να φτιαχτεί ζνα υγιζσ ςχολικό κλίμα. Τα παιδιά είναι οι κριτζσ που δεν ςκζφτονται τίποτα. Οτιδιποτε ςκεφτοφν κα ςου το πουν. Στο ςχολικό περιβάλλον το δικό ςασ λοιπόν ζνα τζτοιο παιδί κεωρείται 27

29 παραμελθμζνο, αυτό που ζχει μείνει ςτο περικϊριο, ενϊ ςε αυτό το ςχολείο το παιδί αυτό κεωρείται κυρίαρχο. - Αντιμετωπίηετε τθ ςχολικι μονάδα ωσ ςφςτθμα; - Εμείσ προςαρμόηουμε τισ ςυνκικεσ και το ςχολικό περιβάλλον ανάλογα με τισ ανάγκεσ των παιδιϊν. ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ!!! 28

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS (2009-2011) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Δζςιμο τθσ ομάδασ πριν τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ. Ψοφνθ Λίνα Γυμνάςτρια, Ψυχολόγοσ, MSc, Υποψιφια διδάκτωρ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ

Δζςιμο τθσ ομάδασ πριν τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ. Ψοφνθ Λίνα Γυμνάςτρια, Ψυχολόγοσ, MSc, Υποψιφια διδάκτωρ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Δζςιμο τθσ ομάδασ πριν τθν ζναρξθ του πρωτακλιματοσ Ψοφνθ Λίνα Γυμνάςτρια, Ψυχολόγοσ, MSc, Υποψιφια διδάκτωρ Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ Για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ Ροιοσ ζχει τον πιο κακοριςτικό ρόλο; Ρωσ επθρεάηει

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική και Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ

Παιδαγωγική και Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ Παιδαγωγική και Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ Οι επιςτιμεσ τισ αγωγισ ςυνιςτοφν ςφνολο επιςτθμονικϊν κλάδων με ςτόχο: Τθ διερεφνθςθ παιδαγωγικϊν γεγονότων Τθν μελζτθ παιδαγωγικϊν γεγονότων Τθν ανάλυςθ παιδαγωγικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 26/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΑΦΕΙΟ ΤΥΡΟΥ ----- Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα