3Ι ΥΥΕΥΛΗΙõõ 0 Υ]õæõ0 Λõõâáá.ΛΥΦΚΡΥΩΗ! . ΩΚΡΟΛςΦΚΗõ3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗõ6Ωìõ ΟΩΙΥΛΓõ ΛΙΚΡΥΘé0ΗΛΘΗ ΖΖΖì ΟΩΙΥΛΓæϑΛΙΚΡΥΘìΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3Ι ΥΥΕΥΛΗΙõõ 0 Υ]õæõ0 Λõõâáá.ΛΥΦΚΡΥΩΗ! . ΩΚΡΟΛςΦΚΗõ3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗõ6Ωìõ ΟΩΙΥΛΓõ ΛΙΚΡΥΘé0ΗΛΘΗ ΖΖΖì ΟΩΙΥΛΓæϑΛΙΚΡΥΘìΓΗ"

Transcript

1 3Ι ΥΥΕΥΛΗΙ 0 Υ] 0 Λ.ΛΥΦΚΡΥΩΗ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 6Ω ΘΓΥΗ ς 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 6Ω 0 ΥΛ ΡΥΗΩΩΛ. ΩΚΡΟΛςΦΚΗ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗ ΖΖΖ ΟΩΙΥΛΓ ϑλικρυθ ΓΗ 7ΤςΙΡΚΟςΕϑΞ ΗΙς %ΨϑΙςΩΞΙΛΨΡΚ (ΜΙ ϕωξιςπμγλιρ,εππιπψνεω [ΙςΗΙΡ ΡΜΓΛΞ ΚΙΩιΨΩΙΠΞ ΙΩ ΩΜΡΗ ;ΙΓΟςΨϑΙ

2 ,ΘΚ ΟΩςΨΗΥ]ΗΛΦΚΘΛς,ΘΚ ΟΩςΨΗΥ]ΗΛΦΚΘΛς 9ΡΥΖΡΥΩ ΨΡΘ 3 ςωρυ ΟΥΗΙΗΥΗΘΩ 0 ΥΩΛΘ :Υ ςπ ΘΘ )ΥΛΗΓΚΡΙςΠΡΕΛΟ %ΛςΩΞΠ ΠΞςς.ΛΥΦΚΗΘ ΞΙϑΗΕΗΘ ΘΗΞΗς ΗΕΗΩ ΞΘΓ Ης ΘϑΕΞΦΚ. ΩΚΡΟΛςΦΚΗΥ.ΛΥΦΚΗΘΦΚΡΥ. ΩΚΡΟΛΝΗΘΩ ϑ ΛΘ 2ςΘ ΕΥ ΦΝ :ΗΟΩϑΗΕΗΩςΩ ϑ %ΛΕΗΟΤΞΛ] 2ςΩΗΥΙΥ ΚςΩ ΦΝ ΛΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 8ΘςΗΥΗ (ΥςΩΝΡΠΠΞΘΛΡΘΝΛΘΓΗΥ ΞϑΗΘΓΩΥΗΙΙ 3ΥΡϑΥ ΠΠ,Π %ΟΛΦΝΖΛΘΝΗΟ Ο ΞΕΗΘ ΞΘΓ / ΞΙΗΘ /ΗΕΗΘ ΞΘΓ 7ΡΓ.ΛΘΓΗΥΝΛΥΦΚΗ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ Ι Υ ΓΛΗ ΘϑςΩΗΘ 6ΦΚ ΘςΩ ΓΩ %ΗΥΘΖ ΥΓςΟΗΥΦΚΗΘ %ΗςΡΘΓΗΥΗ 7ΗΥΠΛΘΗ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 0 ΥΛ ΡΥΗΩΩΛ 6Ω ΘΓΥΗ ς ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΛΘ ΓΗΥ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ ΠΛΩ 2ςΩΗΥΘ ΘςΣΥΗΦΚΣ ΥΩΘΗΥ ΓΗΥ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ ΛΘ ΓΗΘ.ΛΥΦΚΡΥΩΗΘ )Ξ Ζ ςφκξθϑ :Ρ ΙΛΘΓΗΘ 6ΛΗ ΞΘςΗΥΗ.ΛΥΦΚΗΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 6Ω ΘΓΥΗ ς 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 6Ω 0 ΥΛ ΡΥΗΩΩΛ 3ΡΠΠΗΥΘΥΛΘϑ :ΗςΩΥΛΘϑ.ΛΥΦΚΖΗϑ /ΛΘΓΗΘςΩΥ Η ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗ ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗΥςΗΘ ΞΘΓ ΛΠ,ΘΩΗΥΘΗΩ ΞΘΩΗΥ ΖΖΖ ΟΩΙΥΛΓ ϑλικρυθ ΓΗ

3 9ΡΥΖΡΥΩ :ΗΘΘ ΘΛΦΚΩ ΜΗΩ]Ω Ζ ΘΘ Γ ΘΘ (ΛΘ ΗΨ ΘϑΗΟΛςΦΚ ΟΞΩΚΗΥΛςΦΚΗΥ 3 ςωρυ Κ Ω Π ΟΗΩ]ΩΗΘ ΘΞ Υ 6ΡΘΘΩ ϑ ΛΘ ςηλθηυ ΡςΩΙΥΛΗςΛςΦΚΗΘ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ Θ ΟΟΗ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΕΗςΞΦΚΗΥ ΜΗΖΗΛΟς ΗΛΘΗΘ ) ΘΙ (ΞΥΡ 6ΦΚΗΛΘ ΨΗΥΩΗΛΟΩ 0ΛΩ ΓΗΥ ΝΩΛΡΘ ΖΡΟΟΩΗΘ ΖΛΥ ΗΛΘ ΕΛΕΟΛςΦΚΗς ΟΗΛΦΚΘΛς Θ ΦΚςΣΛΗΟΗΘ ςρ ΓΗΥ 3 ςωρυ,θςϑης ΠΩ Κ ΕΗ ΗΥ Ι ςω 6ΦΚΗΛ ΘΗ ΨΗΥΩΗΛΟΩ ς ΗΟΓ ςω ΠΠΗ Ξς 5 ΦΝΟ ϑηθ Ι Υ ΓΛΗ ΠΛςςΛΡΘ ΥΛςΦΚΗ ΥΕΗΛΩ ΞΘΓ ΘΛΦΚΩ Ξς 6ΣΗΘΓΗΘ ΗΥ.ΛΥΦΚΗΘΨΡΥςΩ ΘΓ ςωηκη ΚΛΘΩΗΥ ΓΗΥ ΝΩΛΡΘ ΛΗ ΝΩΛΡΘ ςηλ ΝΗΛΘ ΕΟΡ ΗΥ ϑ ΞΠ 0ΗΘςΦΚΗΘ ΛΘ ΓΛΗ.ΛΥΦΚΗ ]Ξ ΟΡΦΝΗΘ ΕΗΩΡΘΩΗ ΓΗΥ ΗΨ ΘϑΗΟΛςΦΚΗ ΗΛςΩΟΛΦΚΗ,Θ ςηλθηυ 3ΥΗΓΛϑΩ Κ ΕΗ ΗΥ Γ ς ΟΗΛΦΚ ΘΛς ΨΡΘ ΓΗΘ ΘΨΗΥΩΥ ΞΩΗΘ 3ΙΞΘΓΗΘ Ξς ΓΗΠ /ΞΝ ς (Ψ ΘϑΗΟΛΞΠ ΞςϑΗΟΗϑΩ ΛΗ ΕΛΕΟΛςΦΚΗ %ΡΩςΦΚ ΙΩ Ο ΞΩΗ :ΞΦΚΗΥΩ ΠΛΩ ΓΗΠ Ζ ς ΡΩΩ ΗΞΦΚ ϑηϑηεηθ Κ Ω ΛΗ /ΗΞΩΗ Ν ΘΘΩΗΘ ΠΛΩ ΓΗΠ ΗΟΓ Π ΦΚΗΘ Ζ ς ςλη ΖΡΟΟΗΘ ςρ ΓΗΥ 3 ςωρυ ΘΙ Θϑ ΣΥΛΟ ΖΗΥΓΗ ΓΛΗ ΗςΦΚΛΦΚΩΗ ΗΥΘΗΞΩ 7ΚΗΠ ΛΠ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ ςηλθ :ΗΥ ςλφκ Θ ΓΗΥ ΝΩΛΡΘ ΕΗΩΗΛΟΛϑΗ Ν ΘΘΗ Γ ς ΕΛς Γ ΚΛΘ ΗΥΖΛΥΩςΦΚ ΙΩΗΩΗ ΗΟΓ ΖΛΗΓΗΥ ΕϑΗΕΗΘ ςς Γ ΕΗΛ ΗΛΘΗ 0ΗΘϑΗ ΗΟΓ ΨΗΥΟΡΥΗΘ ϑηκηθ Ν ΘΘΗ ςω ΥΗ ΛΚΘ ΘΛΦΚΩ ςρ ΗΛΘ.ΛΥΦΚΗΘΨΡΥςΩΗΚΗΥ :ΗΘΘ.ΡΘΙΛΥΠ ΘΓΗΘ ΓΛΗ Ι ΘΙ (ΞΥΡ ΛΘ 3ΡΠΠΗς ΙΥΛΩΗς ΞΘΓ &ΡΟ ΞΠςΗΩ]ΩΗΘ Ζ ΥΓΗΘ ςλη ςλφκ ΩΥΡΩ]ΓΗΠ ΛΠΠΗΥ Θ ΓΛΗςΗΘ ΕΗςΡΘΓΗΥΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ ΗΥΛΘΘΗΥΘ,Π ηευλϑηθ ΝΡςΩΗΩΗΘ %ΛΕΗΟ ΥΕΗΛΩΗΘ ΞΘΓ.ΛΥΦΚΗΘΩ ϑη ΛΠΠΗΥ ΗΟΓ ΡΦΚ Γ ΙΥ ϑω ΝΗΛΘΗΥ ΖΡΚΗΥ Γ ς ΗΟΓ ΝΡΠΠΩ ΞΘΓ ΖΡΚΛΘ Ης ϑηκω,ςω Γ ς ΘΛΦΚΩ ΞΦΚ ΗΛΘΗ ϑξωη,γηη Ι Υ ΓΛΗ ΓΛΗςΜλΚΥΛϑΗ ) ςωηθ ΞΘΓ 2ςΩΗΥ]ΗΛΩ :ΞΦΚΗΥΩ ΠΛΩ ΓΗΠ Ζ ς ΡΩΩ (ΞΦΚ ϑηϑηεηθ Κ Ω ΟςΡ ΘΗΚΠΗΘ 6ΛΗ Ι ΘΙ ΡΓΗΥ ΠΗΚΥ (ΞΥΡ ΞΘΓ ΕΗΥΟΗϑΗΘ 6ΛΗ Ι Υ ςλφκ ΡΓΗΥ ΛΘ,ΚΥΗΘ ) ΠΛΟΛΗΘ ΖΛΗ ςλη ΠΛΩ,ΚΥΗΘ 3ΙΞΘΓΗΘ ΖΞΦΚΗΥΘ Ν ΘΘΗΘ Ο ςςηθ 6ΛΗ Ης ΞΘς ΖΛςςΗΘ Ζ ς 6ΛΗ ΩΞΘ ΖΗΥΓΗΘ ΡΓΗΥ ϑηω Θ Κ ΕΗΘ ΞΘΓ ΕΗΥϑΗΕΗΘ 6ΛΗ ΞΘς ΓΛΗ 9ΗΥΠΗΚΥΞΘϑ,ΚΥΗΥ ΕΗΘ ΕΛς ]ΞΠ ΣΥΛΟ Γ ς ΛςΩ ΓΗΥ :ΗΛΚΗΩ ϑ ΞΘςΗΥΗΥ 3Ι ΥΥΝΛΥΦΚΗ Γ ς ςρ ϑηθ ΘΘΩΗ 3 ΩΥΡΘ ΩςΙΗςΩ ς :ΞΦΚΗΥΘ ΠΛΩ ΓΗΠ Ζ ς ΞΘς Π ΩΗΥΛΗΟΟ ΞΘΓ ΞΦΚ ΛΓΗΗΟΟ ϑηϑηεηθ ϑηςφκηθνω ΛςΩ ΛςΩ Θ ΦΚ ΦΚΥΛςΩΟΛΦΚΗΥ ηεηυ]ηξ ϑξθϑ ΛΠΠΗΥ ΛΘ ΓΗΘ ΛΗΘςΩ ΓΗΥ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩ ]Ξ ςωηοοηθ,θ ΗΛΘΗΥ =ΗΛΩ ΓΗΥ ϑηςηοοςφκ ΙΩΟΛΦΚΗΘ ΞΘΓ ΝΛΥΦΚΟΛΦΚΗΘ 8ΠΕΥ ΦΚΗ ΞΘΓ ηεηυϑλθϑη ΛςΩ Γ ς =ΗΞϑΘΛς ΓΗΥ Ο ΞΕΗΘΓΗΘ ΛΘςΕΗςΡΘΓΗΥΗ ΘΡΩΖΗΘΓΛϑ ΞΠ ΞΘςΗΥΗΥ :ΗΟΩ ΗΛΘ ΦΚΥΛςΩΟΛΦΚΗς ΞΘΓ Γ ΠΛΩ ΗΛΘ ϑ ΩΩΟΛΦΚΗς ΘΩΟΛΩ] ]Ξ ϑηεηθ

4 9ΡΥΖΡΥΩ ΞΦΚ ΘΡΦΚ ςρ ΝΟΗΛΘΗ =ΗΛΦΚΗΘ ΕΥΛΘϑΗΘ ]ΞΠ ΞςΓΥΞΦΝ Γ ς ΖΛΥ ΗΛΘΗΥ 0 ΩΗΥΛ ΟΛςΛΗΥΞΘϑ ΞΘΓ γνρθρπλςληυξθϑ ΞΘςΗΥΗΥ ΗςΗΟΟςΦΚ ΙΩ ΖΛΓΗΥςΩΗΚΗΘ ΖΛΥ ς ϑηθ ] % ΛΘ ΞΘςΗΥΗ /ΗΕΗΘς]Ξς ΠΠΗΘΚλΘϑΗ ΚΛΘΗΛΘ Γ ςς ΖΛΥ ΓΗΥ 9ΗΥΖ ΚΥΟΡςΞΘϑ ΞΘΓ 9ΗΥ ΥΠΞΘϑ ΨΡΘ.ΛΘΓΗΥΘ ΞΘΓ ΛΚΥΗΥ ) ΠΛΟΛΗΘ ΗΘΩϑΗ ϑηθζλυνηθ ΖΡΟΟΗΘ ΖΗΛΟ ΓΛΗ %ΗΓΥλΘϑΩΗΘ ΞΘςΗΥΗΥ =ΗΛΩ 2ΕΓ ΦΚ ΙΛΘΓΗΘ Ν ΘΘΗΘ ΞΘΩΗΥ ΓΗΘ +λθγηθ ΓΗΥ ΗΩ ΞΙΩΗΘ ΞΘΓ ΓΗΘ λφκηυθ ΓΗΥ.ΛΥΦΚΗΘ 7Υ ΞΗΘ 6ΛΗ ςλφκ ΠΛΩ,ΚΥΗΘ ΗΛςΩΗςϑ ΕΗΘ &Κ ΥΛςΠΗΘ ]Ξ ΖΞΦΚΗΥΘ ΞΘΓ ΖΗΘΘ 6ΛΗ ΗΛΘΗ,ΓΗΗ Κ ΕΗΘ ΕΗΥ ΘΛΦΚΩ ΖΛςςΗΘ ΖΛΗ 6ΛΗ ςλη ΞΠςΗΩ]ΗΘ Ν ΘΘΗΘ ΠΗΟΓΗΘ 6ΛΗ ςλφκ :ΗΘΘ ΘΛΦΚΩ ΜΗΩ]Ω Ζ ΘΘ Γ ΘΘ 0 ΥΩΛΘ :Υ ςπ ΘΘ 3 ςωρυ ΟΥΗΙΗΥΗΘΩ )ΥΛΗΓΚΡΙςΠΡΕΛΟ ΘΛΠΠΩ ) ΚΥΩ ΖΛΗΓΗΥ ΞΙ 1 ΦΚ ΓΗΥ :ΛΘΩΗΥΣ ΞςΗ ΞΘΓ ΗΛΘΗΥ ςηκυ ΗΥΙΡΟϑΥΗΛΦΚΗΘ ΗΥςΩΗΘ 6 ΛςΡΘ ΘΛΠΠΩ ΞΘςΗΥ )ΥΛΗΓΚΡΙςΠΡΕΛΟ Ε ΓΗΠ 0λΥ] ςηλθηθ ΛΗΘςΩ ΖΛΗΓΗΥ ΞΙ ΠΛΩ Ν ΘΘΗΘ ςλφκ ΖΛΗΓΗΥ ΗΠΗΛΘΓΗΠΛΩϑΟΛΗΓΗΥ ΝΡςΩΗΘΟΡς ]ΞΠ )ΥΛΗΓΚΡΙ Ι ΚΥΗΘ Ο ςςηθ ϑηυ ΓΗ Γ ΘΘ ΖΗΘΘ ςλη Ξς ϑηςξθγκηλωολφκηθ ΡΓΗΥ ΞΦΚ ΙΛΘ Θ]ΛΗΟΟΗΘ Υ ΘΓΗΘ ΝΗΛΘΗ ) ΚΥϑΗΟΗϑΗΘΚΗΛΩ Κ ΕΗΘ ΛΗςΗΥ ΛΗΘςΩ ΖΛΥΓ ϑηπηλθς Π ΨΡΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΞΘΓ ΨΡΘ ΓΗΥ ΗΨ ΟΞΩΚ 6Ω 1ΛΦΡΟ ΛϑΗΠΗΛΘΓΗ ΘϑΗΕΡΩΗΘ,ΘΩΗΥΗςςΛΗΥΩΗ Ν ΘΘΗΘ ςλφκ ΛΘ ΓΗΥ )ΥΛΗΓΚΡΙς ΨΗΥΖ ΟΩΞΘϑ ΘΠΗΟΓΗΘ 7ΗΟ ΗΥ ) ΚΥΓΛΗΘςΩ ΖΛΥΓ ΛΘ ΜΗΓΗΥ :ΡΦΚΗ ΓΡΘΘΗΥςΩ ϑς ΘϑΗΕΡΩΗΘ ΛΗ ΞΙΗΘΩΚ ΟΩςΓ ΞΗΥ ΞΙ ΓΗΠ )ΥΛΗΓΚΡΙ ΕΗΩΥλϑΩ ΗΩΖ ± 0ΛΘΞΩΗΘ 8Π ΓΛΗςΗΘ ϑηυ ΓΗ Ι Υ ΞΘςΗΥΗ λοωηυηθ 0ΛΩΦΚΥΛςΩΗΘ ςρ ΖΛΦΚΩΛϑΗΘ ΛΗΘςΩ ΘΡΦΚ ΙΟΗ[ΛΕΗΟΗΥ ΓΞΥΦΚΙ ΚΥΗΘ ]Ξ Ν ΘΘΗΘ ςξφκηθ ΖΛΥ )Υ ΞΗΘ ΞΘΓ 0λΘΘΗΥ ΓΛΗ ΗΚΥΗΘ ΠΩΟΛΦΚ Ος ) ΚΥΗΥ ΞΘΓ ) ΚΥΗΥΛΘΘΗΘ ]ΞΥ 9ΗΥΙ ϑξθϑ ςωηκηθ ΗΩΖ ΗΛΘΠ Ο ΛΘ :ΡΦΚΗΘ :ΗΘΘ 6ΛΗ ΘΡΦΚ )Υ ϑηθ Κ ΕΗΘ ΡΓΗΥ ΗΚΥ ΠΩΟΛΦΚ ΠΛΩΠ ΦΚΗΘ Π ΦΚΩΗΘ ΖΗΘΓΗΘ 6ΛΗ ςλφκ ΕΛΩΩΗ Θ 3Ι ΥΥΗΥ 0 ΩΩΚΛ ς.υηξ]λϑ ΡΓΗΥ +ΗΥΥΘ 0 ΥΩΛΘ :Υ ςπ ΘΘ

5 %ΛςΩΞΠ ΗΠΗΛΘΓΗ %ΛςΩΞΠ +ΛΟΓΗςΚΗΛΠ ΠΞςς.ΛΥΦΚΗΘ ΞΙϑΗΕΗΘ Von der Planung der Bistumsleitung in Hildesheim, in absehbarer Zeit etwa 80 Kirchen nicht mehr weiterzuführen, ist auch unsere Filialkirche St. Maria Goretti in Meinersen betroffen. Ich betone, es handelt sich hier zunächst um eine vorläufige Verwaltungsvorlage der Generalvikars Dr. Schreer, der mit dieser Vorlage zu einem breiten Mitwirkungsprozess im ganzen Bistum eingeladen hat. Er bittet alle um einen ehrlichen Dialog und ermutigt uns, darüber nachzudenken, wie wir unsere Kirchen und andere Immobilien für die anstehenden pastoralen Aufgaben zukünftig nutzen wollen. Unser Kirchenvorstand hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich diesen Fragen stellen wird, auch der Pfarrgemeinderat ist beteiligt. Wir werden die Situation in Meinersen sehr genau anschauen und, so hoffe ich, Lösungsvorschläge erarbeiten, die Richtung weisend sind. Für diesen Prozess haben wir Zeit bis zum 30. September Unsere Überlegungen fließen dann in ein Votum des Dekanates Wolfsburg/Helmstedt ein. Bei unseren Beratungen werden wir auch auf den größeren Raum schauen und Kontakt zu unseren Nachbargemeinden in Celle, Peine und Uetze aufnehmen. Wenn Sie direkte Rückfragenoder Vorschläge haben, melden Sie sich bitte bei mir oder bei Herrn Wrasmann. Ihr Matthias Kreuzig, Pfarrer ΥΞΘΓΝΞΥς ΗΥ ΦΚΥΛςΩΟΛΦΚΗ Ο ΞΕΗ. ΩΚΡΟΛςΦΚΗ 7ΚΗΡΟΡϑΛΗ : ς ΖΛςςΗΘ 6ΛΗ ΕΗΥ ΓΗΘ ΦΚΥΛςΩΟΛΦΚΗΘ Ο ΞΕΗΘ ) ΚΟΗΘ 6ΛΗ ςλφκ ΕΗΛΠ ΗςΣΥλΦΚ ΠΛΩ %ΗΝ ΘΘΩΗΘ ΕΗΥ Ο ΞΕΗ ΞΘΓ.ΛΥΦΚΗ ΞΘςΛΦΚΗΥ ΡΓΗΥ Ζ ςςωηθ 6ΛΗ ϑηυθ ΠΗΚΥ 0 ΦΚΩΗΘ 6ΛΗ ςλφκ ϑηυθ ΙΞΘΓΛΗΥΩ ΕΗΥ ΓΗΘ ΦΚΥΛςΩΟΛΦΚΗΘ Ο ΞΕΗΘ ΓΗΘ Ο ΞΕΗΘ ΓΗΥ.ΛΥΦΚΗ ΛΘΙΡΥΠΛΗΥΗΘ ΞΘΓ ΠΛΩ ΘΓΗΥΗΘ 0ΗΘςΦΚΗΘ Γ Υ ΕΗΥ ΛΘς ΗςΣΥλΦΚ ΝΡΠΠΗΘ +ΛΗΥ ΕΛΗΩΗΩ ςλφκ ΗΛΘΗ 0 ϑολφκνηλω 7ΚΗΡΟΡϑΛΗ ΛΠ )ΗΥΘΝΞΥς Ε +ΗΥΕςΩ ΛΘ 6 Ο]ϑΛΩΩΗΥ 1λΚΗΥΗ,ΘΙΡΥΠ ΩΛΡΘΗΘ ΛΠ ΘλΦΚςΩΗΘ 3Ι ΥΥΕΥΛΗΙ ΡΓΗΥ ΕΗΛ 3 ΩΗΥ &ΟΗΠΗΘς )ΥΗΛςΟΗΕΗΘ 7ΗΟ & 5 )ΥΗΛςΟΗΕΗΘ#Ω ΡΘΟΛΘΗ ΓΗ

6 ΗΠΗΛΘΓΗΛΘΙΡΥΠ ΩΛΡΘ ς ΗΕΗΩ ΞΘΓ Ης ΘϑΕΞΦΚ ΗΘΩςΩΗΚΩ ΞΘςΗΥΗ.ΛΥΦΚΗΘϑΗΠΗΛΘΓΗ ΖΛΥΝΩ ΠΛΩ 6ΗΛΩ Φ ΚΥΗΘ ΖΛΥΓ ΛΘ ΞΘςΗΥΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗΘ Γ ς ΡΩΩΗςΟΡΕ ]ΞΠ 6ΛΘϑΗΘ ΞΘΓ %ΗΩΗΘ ΨΗΥΖΗΘΓΗΩ 9ΛΗΟΗ 0ΗΘςΦΚΗΘ Κ ΕΗΘ Ης ΞΦΚ Ι Υ ςλφκ ΣΗΥς ΘΟΛΦΚ ςφκλω ]ΗΘ ϑηοηυθω 6ΗΛΩ Κ ΕΗΘ ΓΛΗ %ΛςΦΚ ΙΗ ΛΘ ΗΞΩςΦΚΟ ΘΓ γςωηυυηλφκ 6 ΓΩΛΥΡΟ ΞΘΓ /Ξ[ΗΠΕΞΥϑ 9ΡΥΕΗΥΗΛΩΞΘϑΗΘ Ι Υ ΗΛΘ 1 ΦΚΙΡΟϑΗΕΞΦΚ ϑηωυριιηθ,θ ΥΕΗΛΩς ϑυξσσηθ ςλθγ 7Η[ΩΗ /ΛΗΓΗΥ ΞΘΓ ΘΓΗΥΗ (ΟΗΠΗΘΩΗ ΗΥ ΥΕΗΛΩΗΩ ΖΡΥΓΗΘ ΓΛΗ ΛΘ ΗΛΘ ΘΗΞΗς ΡΩΩΗςΟΡΕ ΚΛΘΗΛΘϑΗΚ ΥΗΘ Ν ΘΘΩΗΘ ΛΗ ΨΛΗΟΗΘ,ΓΗΗΘ ςροοηθ ςλφκ ΕΛς ]ΞΠ 3ΙΛΘϑςΩΙΗςΩ ΓΗΥ (ΥΣΥΡΕΞΘϑ ΞΘΩΗΥ]ΛΗΚΗΘ ΓΗΘΘ Ης ΝΡΠΠΩ Γ Υ ΞΙ Θ ΡΕ ΓΛΗςΗ,ΓΗΗΘ ΞΙ ΗΛΘ ϑξωης (ΦΚΡ ΕΗΛ ΓΗΘΗΘ ΩΥΗΙΙΗΘ ΓΛΗ Γ ς %ΞΦΚ ΨΗΥΖΗΘΓΗΘ ςροοηθ ΘλΠΟΛΦΚ ΕΗΛ,ΚΘΗΘ 8ΘςΗΥΗ.ΛΥΦΚΗΘϑΗΠΗΛΘΓΗ ΖΛΥΓ ± Θ ΦΚ ΗΛΘΗΥ ΗΥςΩΗΘ 5ΞΘΓΗ ΛΘ ΓΗΥ ΓΨΗΘΩς]ΗΛΩ ± /ΛΗΓΗΥ ΗςλΘϑΗ ΞΘΓ 7Η[ΩΗ ΞςΣΥΡΕΛΗΥΗΘ ΞΘΓ ΕΗΖΗΥΩΗΘ ΓΛΗ ΛΘ ΓΗΥ 3ΥΡΕΗΣΞΕΟΛΝ ΩΛΡΘ ]Ξς ΠΠΗΘϑΗςΩΗΟΟΩ ΖΡΥΓΗΘ ςλθγ 6ΛΗ ΛςΩ Γ ΠΛΩ ΗΛΘΗ ΨΡΘ ΗΠΗΛΘΓΗΘ ΞΘςΗΥΗς %ΛςΩΞΠς ΞΘΓ ΗΛΘΗ ΨΡΘ Φ ΛΘςϑΗς ΠΩ ΗΠΗΛΘΓΗΘ ΓΛΗ Γ Ι Υ ΞςϑΗςΞΦΚΩ ΖΡΥΓΗΘ ΛςΩ 6Ρ ΖΗΥΓΗΘ ΛΘ ΓΗΘ ΝΡΠΠΗΘΓΗΘ 0ΡΘ ΩΗΘ ΛΠΠΗΥ ΖΛΗΓΗΥ ΗΛΘΠ Ο ΕΗΝ ΘΘΩΗ ΞΘΓ ΖΗΘΛϑΗΥ ΕΗΝ ΘΘΩΗ /ΛΗΓΗΥ ΞΘΓ ΗςλΘϑΗ 3ς ΟΠΗΘ ΞΘΓ 7Η[ΩΗ ΛΘ ΓΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘς ΩΗΘ ΨΡΥϑΗςΩΗΟΟΩ ΠΛΩ ΓΗΥ %ΛΩΩΗ,ΚΥΗΘ (ΛΘΓΥΞΦΝ Γ ΨΡΘ ]ΞΠ ΞςΓΥΞΦΝ ]Ξ ΕΥΛΘϑΗΘ %ΗΛ Π ΘΦΚΗΘ 6Ω ΦΝΗΘ ΖΗΥΓΗΘ 6ΛΗ ΗΛΘΗΘ )Υ ϑηερϑηθ ]ΞΠ (ΛΘΥΗΛ ΗΘ ΞΙ ΓΗΥ 5 ΦΝ ςηλωη ΗΛΘΗς %Ο ΩΩΗς ΙΛΘΓΗΘ,ΚΥ 9ΡΩΞΠ ΖΛΥΓ ΓΛΥΗΝΩ ΕΗΥΘΡΠΠΗΘ ΞΘΓ ΞςϑΗΖΗΥΩΗΩ Ης ΘΞΥ ΖΗΘΛϑΗ ([ΗΠΣΟ ΥΗ ΓΗΥ ϑηγυξφνωηθ ) ςςξθϑ ϑλεω Π ΦΚΩΗΘ ΖΛΥ ΛΘ :ΗΥΝΩ ϑςϑρωωηςγληθςωηθ ΨΡΘ,ΚΘΗΘ ΗΥΙ ΚΥΗΘ ΡΕ 6ΛΗ ΓΛΗ )ΡΥΠ ΓΗΘ ΥΞΦΝ ΓΛΗ /ΗςΕ ΥΝΗΛΩ ΓΛΗ ΞΙΩΗΛΟΞΘϑ Ι Υ ϑξω ΡΓΗΥ Ι Υ ΨΗΥλΘΓΗΥΞΘϑςΖ ΥΓΛϑ Κ ΟΩΗΘ ΛΗ 2Υϑ ΘΛςΩΗΘ ΞΘςΗΥΗ.ΛΥΦΚΗΘΦΚ ΥΗ ΞΘΓ 0ΞςΛΝϑΥΞΣΣΗΘ ΓΛΗ ΛΘ ΓΗΘ ΟΛΩΞΥϑΛςΦΚΗΘ ΛΗΘςΩΗΘ 7λΩΛϑΗΘ ΞΘΓ ΨΛΗΟΗ ΘΓΗΥΗ ΖΗΥΓΗΘ ΖΛΥ ΗΕΗΘΙ ΟΟς ΞΠ ΛΚΥΗ (ΛΘςΦΚλΩ]ΞΘϑΗΘ ΕΛΩΩΗΘ ΞΦΚ ΛΚΥΗ %ΗΖΗΥΩΞΘϑΗΘ ΙΟΛΗ ΗΘ ΛΘ ΓΛΗ ΖΗΛΩΗΥΗ ΥΕΗΛΩ Π ΘΗΞΗΘ ΗΕΗΩ ΞΘΓ Ης ΘϑΕΞΦΚ ΗΛΘ Γ ςς Θ ΦΚ ΚΗΞΩΛϑΗΥ 3Ο ΘΞΘϑ ΛΠ ΚΥΗ ΗΥςΦΚΗΛΘΗΘ ΖΛΥΓ,ΦΚ Π ΦΚΩΗ 6ΛΗ ΠΛΩ ΓΛΗςΗΥ,ΘΙΡΥΠ ΩΛΡΘ ΞΙ ΓΛΗ ΕΗςΡΘΓΗΥΗ 0 ϑολφκνηλω ΞΙΠΗΥΝ ς Π Π ΦΚΗΘ ΕΗΛ ΓΗΥ (ΘΩςΩΗΚΞΘϑ ΓΗς ΘΗΞΗΘ ΡΩΩΗςΟΡΕ ΗΛΘΗΘ ΖΛΦΚΩΛϑΗΘ %ΗΛΩΥ ϑ ΟΗΛςΩΗΘ ]Ξ Ν ΘΘΗΘ (ΛΘΛϑΗ 7ΗΛΟΗ ΓΗΥ 3ΥΡΕΗΣΞΕΟΛΝ ΩΛΡΘ Ν ΘΘΗΘ 6ΛΗ ΞΙ ΞΘςΗΥΗΥ,ΘΩΗΥΘΗΩςΗΛΩΗ ΖΖΖ ΟΩΙΥΛΓ ϑλικρυθ ΓΗ ΘςΗΚΗΘ 0 ΩΩΚΛ ς.υηξ]λϑ 3ΙΥ

7 ΗΠΗΛΘΓΗ 0ΛΩ 0Ρ] ΥΩ ΓΞΥΦΚ ς ΘΗΞΗ ΚΥ. ΩΚ.ΛΥΦΚΗΘΦΚΡΥ ΨΡΘ +ΗΞΩΗ Κ ΕΗ ΛΦΚ ΠΗΚΥΗΥΗ Υ ΘΓΗ ΗΛΘΗΘ ΥΩΛΝΗΟ ]Ξ ΨΗΥΙ ςςηθ ΞΘΓ 6ΛΗ ]Ξ ΛΘΙΡΥ ΠΛΗΥΗΘ ΞΦΚ ΛΠ ΟΗΩ]ΩΗΘ ΚΥ Ζ ΥΗΘ ΖΛΥ ςηκυ ΙΟΗΛ Λϑ 8ΘςΗΥΗ 6ΛΘϑΙΥΗΛ]ΗΛΩ Ζ Υ ΨΡΠ ΕΛς 1ΡΨΗΠΕΗΥ ΛΠ.ΟΡςΩΗΥ /ΞΓ ϑηυξς +ΗΟΠςΩΗΓΩ (ς Κ Ω ΟΟΗΘ ΖΛΗΓΗΥ ΨΛΗΟ )ΥΗΞΓΗ ϑηπ ΦΚΩ ΞΘΓ ϑξω ϑηω Θ ςλθγ ΖΛΥ ΖΛΗΓΗΥ ΛΘ +ΗΟΠςΩΗΓΩ =ΞΠ.ΛΥΦΚΗΘΠΞςΛΝΩ ϑ ΙΞΚΥΗΘ ΖΛΥ ΛΠ 6ΗΣΩΗΠΕΗΥ Θ ΦΚ +ΛΟΓΗςΚΗΛΠ (ς Ζ Υ ΗΛΘ ΕΗςΡΘΓΗΥΗς (ΥΟΗΕΘΛς /ΗΛΓΗΥ Ζ Υ Ης ΘΛΦΚΩ Π ϑολφκ 3Ι ΥΥΗΥ 0 Θ] Θ] ]Ξ ΕΗςΞΦΚΗΘ Γ ΗΥ ΨΗΥΥΗΛςΩ Ζ Υ 6ΛΗ Κ ΕΗΘ ςλφκηυολφκ ςφκρθ ΕΗΠΗΥΝΩ Γ ςς ΗΛΘΗ ΜΞΘϑΗ Γ Θ ΠΛςΦΚΗ &ΚΡΥΟΗΛ ΩΗΥΛΘ ςηλω 0ΛΩΩΗ ΓΗς ΚΥΗς ΓΗΘ &ΚΡΥ ΓΛΥΛϑΛΗΥΩ ςηλω ΓΗΠ ΞΘΛ Κ ΕΗΘ ΖΛΥ )Υ Ξ &ΚΥΛςΩ % ΞςΦΚ Γ Ι Υ ΕΗϑΗΛς ΩΗΥΘ Ν ΘΘΗΘ ΞΘςΗΥΗΘ.ΛΥΦΚΗΘΦΚΡΥ ]Ξ ΟΗΛΩΗΘ 9ΛΗΟΗ ΨΡΥ ΟΟΗΠ ΓΛΗ %ΗςΞΦΚΗΥ ΓΗΥ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΛΘ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ ΖΛςςΗΘ Γ ςς )Υ Ξ % ΞςΦΚ ΛΘ]ΖΛςΦΚΗΘ ςφκρθ Ι ςω ΚΥΗ ΓΛΗ ΝΟΗΛΘΗΘ ΞΘΓ ϑυρ ΗΘ %ΗΥΘΖ ΥΓΟΗΥΦΚΗΘ ΟΗΛΩΗΩ ΥΛΘ ϑλθϑ ΞΘΓ ϑηκω ςλη Ψ ΟΟΛϑ ΞΙ 6ΛΗ ΛςΩ ΟςΡ Ι Υ ΞΘςΗ ΥΗ ΗΠΗΛΘΓΗ ΝΗΛΘΗ 8ΘΕΗΝ ΘΘΩΗ Ος ΘΞΘ Γ Π Ος ΞΘςΗΥΗ ΘΙΥ ϑη Ν Π ΡΕ ςλη ςλφκ ΓΗΘΘ ΨΡΥςΩΗΟΟΗΘ Ν ΘΘΩΗ ΗΛΘΗΘ (Υ Ζ ΦΚςΗΘΗΘΦΚΡΥ ]Ξ ΟΗΛΩΗΘ Ζ Υ 6ΛΗ ςφκρθ ΛΘΩΗΥΗςςΛΗΥΩ 6ΛΗ ΠΗΛΘΩΗ ΕΗΥ Γ ςς Ης ΖΡΚΟ ΨΡΘ ΓΗΥ =ΗΛΩ ΚΗΥ ςφκοηφκω Π ΦΚΕ Υ ΖλΥΗ ΞΩ ΛΘϑ ΖΛΟΟ :ΗΛΟΗ Κ ΕΗΘ ΞΘΓ ςλη Κ Ω ΞΘς ΜΗΩ]Ω ςλϑθ ΟΛςΛΗΥΩ Γ ςς Ης Ι Υ 6ΛΗ ΗΛΘΗ +ΗΥ ΞςΙΡΥΓΗΥΞΘϑ ΖλΥΗ ΗΛΘΗΘ (ΥΖ ΦΚςΗΘΗΘΦΚΡΥ ]Ξ ΕΗΥ ΘΗΚΠΗΘ (ς Ζ Υ ΗΛΘΗ ϑξωη (ΘΩςΦΚΗΛ ΓΞΘϑ Ι Υ ΕΗΛΓΗ 6ΗΛΩΗΘ Κ ΕΗΘ ΖΛΥ ΓΡΦΚ ΗΛΘΗ &ΚΡΥΟΗΛΩΗΥΛΘ ςρ]ξς ϑηθ Ξς ΗΛϑΗ ΘΗΘ 5ΗΛΚΗΘ ϑηζλθθηθ Ν ΘΘΗΘ :ΛΥ Κ ΕΗΘ ΖΛΗ ΟΟΗ &Κ ΥΗ 1 ΦΚ ΖΞΦΚςςΡΥϑΗΘ ΚΗΥ ΞΘςΗΥ ΞΙΥΞΙ 6ΛΗ Ν ΘΘΗΘ ςλθϑηθ ΞΘΓ Π ϑηθ ϑηλςωολφκη &ΚΡΥΠΞςΛΝ Γ ΘΘ ΝΡΠΠΗΘ 6ΛΗ ]Ξ ΞΘς :ΛΥ ΣΥΡΕΗΘ ΛΠΠΗΥ ΓΛΗΘςΩ ϑς ΨΡΘ ΕΛς 8ΚΥ Ε ΘΞ Υ Κ ΕΗΘ ΖΛΥ ΘΞΘ ΗΛΘ 3ΥΡΜΗΝΩ ΛΘ ΘϑΥΛΙΙ ϑηθρππηθ (ς Ν ΘΘΗΘ ΟΟΗ ΓΛΗ ϑηυθη ςλθϑηθ ΠΛΩΠ ΦΚΗΘ (ΛΘςΩΛΗϑ ΛςΩ ΜΗΓΗΥ]ΗΛΩ ΘΡΦΚ Π ϑολφκ :ΛΥ ΣΥΡΕΗΘ ΓΛΗ 0Ρ] ΥΩΠΗςςΗ ΛΘ ΞΘΓ ΖΡΟΟΗΘ ΓΛΗςΗ ΟΟΗΥΚΗΛΟΛϑΗΘ 6 ΠςΩ ϑ 1ΡΨΗΠΕΗΥ ΛΠ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ ΞΠ 8ΚΥ ΞΙΙ ΚΥΗΘ (ς ΛςΩ ΝΗΛΘΗ ΟΟ]Ξ ςφκζηυη 0ΗςςΗ,Π 0λΥ] ΣΥΡΕΗΘ ΖΛΥ ΓΛΗ 0Ρ] ΥΩ ΠΗςςΗ Π ΞΘΓ ΛΠ ΣΥΛΟ ΞΘΓ ΛΠ 0 Λ ΛΠ ΞΘΛ ΞΘΓ Π ΞΟΛ Γ ΘΘ ΕΗϑΛΘΘΗΘ ΓΛΗ ΖΡΚΟΨΗΥΓΛΗΘΩΗΘ )ΗΥΛΗΘ,Π ΞςΚ Θϑ Ν ΘΘΗΘ 6ΛΗ ΞΘςΗΥΗ 7ΗΥ ΠΛΘΗ ΗΥςΗΚΗΘ ςρ ϑηςω ΟΩΗΘ ΖΛΥ ΓΛΗ ΡΩ ΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΠΛΩ Π 3 ΟΠςΡΘΘΩ ϑ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 8ΚΥ 3ΙΛΘϑςΩΠΡΘΩ ϑ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 8ΚΥ ΞΘΓ Ος 9ΡΥςΦΚ Ξ ± ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ ΠΛΩ /ΛΗΓΗΥΘ Θ ΦΚ 7 Λ]Η Π ΞΘΛ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 8ΚΥ %ΟΗΛΕΗΘ 6ΛΗ ϑηςξθγ +ΛΟΓΗϑ ΥΓ +ΗΛΘΗ

8 ΗΠΗΛΘΓΗ ΕΗΥΥΗϑΛΡΘ Ο )ΥΡΘΟΗΛΦΚΘ Π ΞΘΓ ΓΗΥ. ΩΚΡΟΛΝΗΘΩ ϑ ΛΘ 2ςΘ ΕΥ ΦΝ In diesem Jahr findet vom 21. bis 25. Mai der Katholikentag in Osnabrück statt. Eine gute Gelegenheit, den relativ kurzen Weg einmal zur Teilnahme an der ganzen Veranstaltung oder zumindest an einem der Tage zu nutzen, schliesslich ist Osnabrück schneller zu erreichen als Saarbrücken oder Freiburg. Dazu kommt noch, dass die vielen Programmpunkte nicht irgendwo in Messehallen draussen vor der Stadt, sondern im Stadtkern von Osnabrück angesiedelt sind. Die Wege sind kurz und die Umgebung schön. Grund genug, die Gemeinde herzlich zur Teilnahme einzuladen. Informationen finden Sie im Internet unter So weit so gut. Durch den frühen Ostertermin in diesem Jahr fällt das Fronleichnamsfest in die Zeit des Katholikentages hinein. Nun möchte niemand unser Fronleichnamsfest in diesem Jahr ausfallen lassen oder durch unsere Feier am Sonntag, d. 25. Mai eine Teilnahme am Katholikentag erschweren. Schliesslich ist der Schlussgottesdienst am Sonntag immer ein besonderes Erlebnis. Was tun? Der Pfarrgemeinderat hat sich in seiner Januar-Sitzung zu dieser Frage Gedanken gemacht und folgende Lösung für dieses besondere Fronleichnamsfest gefunden: Unsere Fronleichnamsfeier findet in diesem Jahr am eigentlichen Festtag, also am Donnerstag, d. 22. Mai in und um die St. Altfrid-Kirche statt. Die beginnt um Uhr. Es schliesst sich eine Prozession mit einem Stationsaltar an (der Weg ist relativ kurz und gut zu gehen). Nach dem Schlusssegen in der St. Altfrid-Kirche ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Auf diese Weise denken wir, beiden Anlässen einigermassen gerecht werden zu können und laden schon jetzt herzlich zur Teilnahme am Fronleichnamsfest und zum Katholikentag ein. Matthias Kreuzig, Pfr.

9 ΝΞΠΗΘΗ γνξπηθλςφκηυ :ΗΟΩϑΗΕΗΩςΩ ϑ ΡΩΩΗς :ΗΛςΚΗΛΩ ςφκηθνω ΘΗΞΗς 9ΗΥςΩΗΚΗΘ,Θ ΓΛΗςΗΠ ΚΥ ΙΗΛΗΥΘ ΖΛΥ Π 0λΥ] ΛΘ ΛΙΚΡΥΘ ΞΠ 8ΚΥ ΛΘ ΓΗΥ 3 ΞΟΞς ΗΠΗΛΘΓΗ %Υ ΘΓΖΗϑ ΞΘΓ ΛΘ 0ΗΛΘΗ ΞΠ ΛΘ 6Ω ΘΓΥΗ ς ΓΗΘ :ΗΟΩ ϑηεηωςω ϑ ΠΛΩ ΓΗΥ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΡΥΓΘΞΘϑ Ξς ΓΗΥ.ΡΡΣΗΥ ΩΛΨΗΘ 5ΗΣΞΕΟΛΝ Ξ Θ ΗΛΘΗΠ ΓΗΥ ΝΟΗΛΘςΩΗΘ /λθγηυ 6 Γ ΠΗΥΛΝ ς ΛΗ )Υ ΞΗΘ Ξς Ξ Θ ΗΥΛΘΘΗΥΘ Γ ]Ξ Θ ΡΩΩΗς :ΡΥΩ 6ΦΚ ΞΩ ΚΛΘ ΛΗ (ΚΥΙΞΥΦΚΩ ΨΡΥ ΓΗΥ 0 ΦΚΩ ΕΗΥ ΟΟΗΠ ± Γ ς ΛςΩ :ΗΛςΚΗΛΩ ςλφκ ΙΗΥΘΚ ΟΩΗΘ ΨΡΠ % ςηθ ± Γ ς ΛςΩ (ΛΘςΛΦΚΩ +ΛΡΕ ΛΗςΗΘ Ο ΞΕΗΘςΠΞΩ ΕΥ ΞΦΚΗΘ ΓΛΗ )Υ ΞΗΘ ΛΘ Ξ Θ ΘϑΗςΛΦΚΩς ΛΚΥΗΥ ςφκζληυλϑηθ /ΗΕΗΘςΞΠςΩλΘΓΗ 6ΛΗ ΛΓΗΘΩΛΙΛ]ΛΗΥΗΘ ςλφκ ΠΛΩ +ΛΡΕ,Θ ςηλθηπ 5ΛΘϑΗΘ ΠΛΩ ΡΩΩ Κ ΥΗΘ ςλη ΗΛΘΗ ςρολγ ΥΛςΦΚΗ 6ΩΛΠΠΗ ΛΘ ςηλθηυ +ΡΙΙΘΞΘϑ ΞΙ ΡΩΩΗς =ΞϑΗΖ ΘΓΩΕΟΗΛΕΗΘ ΗΥΠΞΩΛϑΗΘ ςλη ςλφκ ΞΘΓ ΞΘς ΖΗΛΩΗΥΚΛΘ Ι Υ ΗΥΗΦΚΩΛϑΝΗΛΩ ΞΘΓ )ΥΛΗΓΗΘ ]Ξ ΕΗΩΗΘ ΞΘΓ ]Ξ Κ ΘΓΗΟΘ,Θ ΓΛΗςΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗΘ ΗΥΙ ΚΥΗΘ ΖΛΥ ΗΛΘΛϑΗς ΕΗΥ ΓΛΗ ΖΛΥΩςΦΚ ΙΩΟΛΦΚΗ ΞΘΓ ϑηρ ϑυ ΣΚΛςΦΚΗ / ϑη ΓΛΗ 6ΛΩΞ ΩΛΡΘ ΓΗΥ )Υ ΞΗΘ ΓΛΗ 5ΗΟΛϑΛΡΘ ΛΚΥΗ 6ΛΩΩΗΘ ΞΘΓ ΗΕΥλΞΦΚΗ,Π ΘςΦΚΟΞςς ςλθγ ΛΘ ΓΗΥ ΛΙΚΡΥΘΗΥ 3 ΞΟΞς ΗΠΗΛΘΓΗ ΟΟΗ ΚΗΥ]ΟΛΦΚ ΗΛΘϑΗΟ ΓΗΘ Ο ΘΓΗςΩ ΣΛςΦΚΗς (ςςηθ ΝΗΘΘΗΘ]ΞΟΗΥΘΗΘ ΚΥΗ 0ΛςΗΥΗΡΥ ς ΚΥ ςωηκω ϑ Θ] ΛΠ =ΗΛΦΚΗΘ ΓΗς ΗΕΞΥΩςΩ ϑης ΨΡΘ 0,6(5(25 ΚΥΗ ΠΛΩ =ΡΥΘ ΞΘΓ =λυωολφκνηλω Θ ΓΗΥ 6ΗΛΩΗ ΓΗΥ ΥΠΗΘ ΛΗςΗ /ΛΗΕΗςϑΗςΦΚΛΦΚΩΗ Ν ΘΘΗΘ 6ΛΗ ΠΛΩ,ΚΥΗΠ ) ςωηθρσιηυ Π 0λΥ] ΞΘΩΗΥ ςω Ω]ΗΘ ΞΘΓ ςηοεςω ςρ ΓΛΗ /ΛΗΕΗ ΗΘΩΓΗΦΝΗΘ,Π ΞΕΛΟλΞΠςΜ ΚΥ ςωηκω ςωηοο ΨΗΥΩΥΗΩΗΘΓ Ι Υ ΓΗΘ.ΡΘΩΛΘΗΘΩ ΙΥΛΝ ΓΛΗ (ΟΙΗΘΕΗΛΘΝ ΘςΩΗ ΛΠ %ΟΛΦΝΣΞΘΝΩ 6ΗΛΩ ΞΘΩΗΥςΩ Ω]Ω 0,6(5(25 ΓΡΥΩ Γ ς,θςωλωξω Ι Υ ΖΛΥΩςΦΚ ΙΩΟΛΦΚΗ ΞΘΓ ςρ]λ ΟΗ (ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ,1 (6 Γ ς ΛΘ ]ΗΚΘ /λθγηυθ ΙΥΛΝ ς %λξηυλθ ΘΗΘ ΞΘΓ % ΞΗΥΘ ΛΠ. ΠΣΙ ϑηϑηθ ΥΠΞΩ 0 ΘϑΗΟΗΥΘλΚΥΞΘϑ ΞΘΓ ΞΘ]Ξ ΥΗΛΦΚΗΘΓΗ ΗςΞΘΓΚΗΛΩςΨΗΥςΡΥϑΞΘϑ ΚΛΟΙΩ

10 %ΛΕΗΟΖΛςςΗΘ 3Ι ΥΥΙΗςΩ ς /. %ΛΕΗΟΤΞΛ] ]Ξ 2ςΩΗΥΘ %ΗΛ Π ΘΦΚΗΘ )Υ ϑηθ ςλθγ ΠΗΚΥΗΥΗ ΥΛΦΚΩΛϑΗ ΘΩΖΡΥΩΗΘ Π ϑολφκ :ΗΥ ΗΘΩΓΗΦΝΩΗ ]ΞΗΥςΩ Γ ς ΟΗΗΥΗ Υ Ε 2 3ΗΩΥΞς 2 ΓΛΗ )Υ ΞΗΘ 2 ΡΚ ΘΘΗς 2 3 ΞΟΞς :ΗΟΦΚΗ (Ψ ΘϑΗΟΛΗΘ ΗΥ]λΚΟΗΘ ΕΗΛΠ (ΛΘ]Ξϑ ΗςΞ ΛΘ ΗΥΞς ΟΗΠ ΨΡΘ ΗΛΘΗΠ (ςηο 2 0 ΥΝΞς 2 /ΞΝ ς 2 ΡΚ ΘΘΗς 2 0 ΩΩΚλΞς : ς Ω ΩΗΘ ΓΛΗ ΘϑΗΥ Ος ςλφκ ΗςΞς ΞΙ ΓΗΘ γοεηυϑ ]ΞΠ ΗΕΗΩ ]ΞΥ ΦΝ]Ρϑ 2 6ΛΗ ΩΥ ΘΝΗΘ 2 6ΛΗ ΗΘ 2 6ΛΗ Ζ ΦΚΩΗΘ 2 6ΛΗ ςφκοληιηθ :ΛΗ ΡΙΩ ΨΗΥΟΗΞϑΘΗΩΗ 3ΗΩΥΞς ΗςΞς ΗΚΗ ΓΗΥ + ΚΘ ΝΥλΚΩΗ 2 ΗΛΘΠ Ο 2 ΓΥΗΛΠ Ο 2 ]ΖΗΛΠ Ο 2 ΨΛΗΥΠ Ο : ς ϑηςφκ Κ ΛΠ 7ΗΠΣΗΟ Θ ΦΚ ΗςΞ 7ΡΓ 2 ΛΗ 0 ΞΗΥΘ ςω Υ]ΩΗΘ ΗΛΘ 2 ΛΗ ΘϑΗΥ ΕΗΩΗΩΗΘ ΓΡΥΩ 2 ΗΥ 9ΡΥΚ Θϑ ΥΛςς 2 (ς ΕΗϑ ΘΘ ]Ξ ΕΥΗΘΘΗΘ,Θ ΖΗΟΦΚΗΠ (Ψ ΘϑΗΟΛΞΠ ΖΛΥΓ ΗςΞς ΓΞΥΦΚ +ΗΥΡΓΗς ΨΗΥςΣΡΩΩΗΩ 2 0 ΥΝΞς 2 0 ΩΩΚλΞς 2 /ΞΝ ς 2 ΡΚ ΘΘΗς :ΛΗ ΖΞΥΓΗ 7ΚΡΠ ς ΓΗΥ ΗςΞς Θ ΦΚ ΓΗςςΗΘ ΞΙΗΥςΩΗΚΞΘϑ ςηκηθ ΖΡΟΟΩΗ ΘΡΦΚ ϑηθ ΘΘΩ 2 ΓΗΥ ΘϑΗΥ ΓΗΘ ΗςΞς ΟΛΗΕΩΗ 2 ΛΓ ΠΞς 2.ΟΗΡΣ ς 2 ΓΗΥ )ΗΟς :ΗΟΦΚΗΥ 3ΥΡΣΚΗΩ ΖΞΥΓΗ ΛΘ ΗΛΘΗ / ΖΗΘϑΥΞΕΗ ϑηζρυιηθ 2 (]ΗΦΚΛΗΟ 2 ΗΥΗΠΛ 2 ΘΛΗΟ 2 0ΛΦΚ :ΗΥ ΖΞΥΓΗ ΛΘ ΓΗΘ )ΗΞΗΥΡΙΗΘ ϑηζρυιηθ 2 ΘΛΗΟ 2 ΓΥΗΛ ΜΞΘϑΗ )Υ ΞΗΘ 2 ΓΥΗΛ ΜΞΘϑΗ 0λΘΘΗΥ 2 1ΗΕΞΝ ΓΘΗ] Υ :ΗΥ ΨΡΘ ΓΗΘ 6 ΚΘΗΘ ΝΡΕς ΖΞΥΓΗ ΨΡΘ ςηλθηθ %Υ ΓΗΥΘ ΛΘ ΗΛΘΗ =ΛςΩΗΥΘΗ ϑηζρυιηθ 2 5ΞΕΗΘ 2 ΡςΗΣΚ 2 6ΛΠΗΡΘ 2 %ΗΘΜ ΠΛΘ 9ΛΗΟ 6Σ ΕΗΛΠ / ςηθ Ζ ΘςΦΚΩ ΓΗΥ Ο ΞΕΗΘςϑΗςΣΥλΦΚςΝΥΗΛς ΨΡΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΘςΣΥΗΦΚΣ ΥΩΘΗΥ :ΛΟΙΥΛΗΓ. ΟΛςΝΗ 7ΗΟ ΡΓΗΥ 3ΗΩΗΥ &Κ ΨΛΗΥ ΛΗ / ςξθϑηθ ΓΛΗ )Υ ΞΗΘ ΟΟΗ ΨΛΗΥ ςλη ςφκοληιηθ ΓΥΗΛΠ Ο ΓΗΥ 9ΡΥΚ Θϑ ΥΛςς /ΞΝ ς ΛΓ ΠΞς ΘΛΗΟ ΓΥΗΛ ΜΞΘϑΗ 0λΘΘΗΥ ΡςΗΣΚ

11 ΗΠΗΛΘΓΗ 2ςΩΗΥΙΥ ΚςΩ ΦΝ ΛΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΞΦΚ ΛΘ ΓΛΗςΗΠ ΚΥ ςροο ΛΘ 6Ω ΟΩ ΙΥΛΓ Θ ΦΚ ΓΗΥ ΞΙΗΥςΩΗΚΞΘϑςΠΗςςΗ Π 2ςΩΗΥςΡΘΘΩ ϑ ΗΛΘ 2ςΩΗΥΙΥ Κ ςω ΦΝ ςω ΩΩΙΛΘΓΗΘ ]Ξ ΓΗΠ ΟΟΗ ΚΗΥ] ΟΛΦΚ ΗΛΘϑΗΟ ΓΗΘ ςλθγ ) Υ ΓΛΗ 9ΡΥΕΗΥΗΛΩΞΘϑ ΞΘΓ ΞΥΦΚ Ι ΚΥΞΘϑ ΓΛΗςΗς )Υ ΚςΩ ΦΝΗς ΕΗΓ ΥΙ Ης ΗΛΘΛϑΗΥ +ΗΟΙΗΥ Π. Υς ΠςΩ ϑ 1 ΦΚΠΛΩΩ ϑ Ε Κ ςροοηθ ΓΛΗ 7ΛςΦΚΗ ϑηγηφνω ΞΘΓ Π 6ΡΘΘΩ ϑ Θ ΦΚ ΓΗΠ )Υ ΚςΩ ΦΝ ΠΞςς ΕϑΗΖ ςφκηθ ΞΘΓ ΞΙϑΗΥλΞΠΩ ΖΗΥ ΓΗΘ :ΗΘΘ 6ΛΗ /ΞςΩ ΞΘΓ =ΗΛΩ Κ ΕΗΘ ΠΛΩ ]ΞΚΗΟΙΗΘ ΞΦΚ ΘΞΥ ΩΗΛΟΖΗΛςΗ ΩΥ ϑηθ 6ΛΗ ςλφκ ΕΛΩΩΗ ΛΘ ΓΛΗ ΞςΟΛΗϑΗΘ ΓΗΘ /ΛςΩΗΘ ΗΛΘ ΡΓΗΥ ΠΗΟΓΗΘ ςλφκ ΕΗΛ %Η ΩΗ 6ΦΚΞΟ] ΛΠ 3Ι ΥΥΕ ΥΡ 7ΗΟ 3ΩΞΙςΠΕΓΛΙΡ 3Ι ΥΥΗΥ ΓΛΗ ΥΛΠ ςςηθ ςφκθηλγηθ ΡΓΗΥ :ΛΩ]Η ΗΥ]λΚΟΗΘ ς Ζ Υ ΛΠ 0ΛΩΩΗΟ ΟΩΗΥ ΝΗΛΘΗ 6ΗΟ ΩΗΘΚΗΛΩ ΗΓΗΘΙ ΟΟς ΘΛΦΚΩ ]Ξ 2ςΩΗΥΘ ΓΗΘΘ Γ ΘΘ ΖΞΥΓΗ ΓΛΗ. Θ]ΗΟ ]ΞΥ % ΚΘΗ ΟΟΗς Ζ Υ ΗΥ Ο ΞΕΩ Ζ ς ΓΛΗ ΟλΞΕΛϑΗΘ ]ΞΠ ΞΕΗΟΘ ΕΥ ΦΚΩΗ &ΚΥΛςΩΞς ΛςΩ ΞΙΗΥςΩ ΘΓΗΘ ΓΗΥ 7ΗΞΙΗΟ Κ Ω ΘΛΦΚΩς ΠΗΚΥ ]Ξ Ο ΦΚΗΘ ΓΛΗ (ΥΟ ςωηθ ΞΠςΡ ΠΗΚΥ 1 Ω ΥΟΛΦΚ Ζ Υ ΓΛΗςΗς 2ςΩΗΥϑΗΟλΦΚΩΗΥ ΗΛΘ 7ΥΡΩ]ΓΗΠ / ΦΚΗΘ ΗΥ ΗΛϑΗΘΗ 7ΡΓ ΖΛΥΓ ΝΡΠΠΗΘ ΕΗΥ ΗΥ ΛςΩ ΘΛΦΚΩ Γ ς (ΘΓΗ ) Υ ΓΗΘ +ΛΠ ΠΗΟ ΨΗΥςΣΥΛΦΚΩ ΗςΞς,ΚΥ ΖΗΥΓΗΩ Ο ΦΚΗΘ /Ν +ΗΞΩΗ ΗΘΩΓΗΦΝΗΘ Π ΘΦΚΗ ΗΠΗΛΘΓΗΘ Γ ς 2ςΩΗΥΟ ΦΚΗΘ ΖΛΗΓΗΥ ΗΩΥΗΞ Θ ΦΚ. ΥΟ % ΥΩΚ (ΛΘ &ΚΥΛςΩ ΩΥΗΛΕΩ Γ ΘΘ ϑξωη 7ΚΗΡΟΡϑΛΗ ΖΗΘΘ ΗΥ ΛΠ ΥΞΘΓΗ ΛΠΠΗΥ ΙΥ ΚΟΛΦΚ Μ ΠΛΩ +ΞΠΡΥ ΕΗΛ ςηλθηυ 6 ΦΚΗ ΛςΩ 8ΘΓ ςρ ΙΡΥΓΗΥΘ 3ΥΗΓΛϑΩΗΘ ΛΘ 9ΗΥςΙΡΥΠ ΞΘΓ :ΛΩ]Η Γ ]Ξ ΞΙ ςλφκ ςηοεςω ΓΛΗ ΗΛϑΗΘΗ.ΛΥΦΚΗ ΞΘΓ ΟΟΗς Ζ ς ΟΟ]Ξ ΖΛΦΚΩΛϑΩΞΗΥΛςΦΚ Γ ΚΗΥΝΡΠΠΩ ΞΦΚ Π Ο ΠΛΩ ΗΛΘΗΠ ΞϑΗΘ]ΖΛΘΝΗΥΘ ]Ξ ΕΗΩΥ ΦΚΩΗΘ,ΦΚ ςωηκη ΠΛΩ ΓΗΠ ΥΛΦΚΩΛϑΗΘ )Ξ ΞΙ ΙΙΘΗ Γ ς )ΗΘςΩΗΥ ΓΗΥ 6ΗΗΟΗ ΨΗΥΕΗΞϑΗ ΠΛΦΚ ΨΡΥ ΟΟΗΠ Ζ ς ΟΛΗΕΩ ΖΗΘΓΗ ΠΗΛΘ ΗςΛΦΚΩ ΓΗΥ 6ΡΘΘΗ ΗΘΩϑΗϑΗΘ ςσυλθϑη ΗΛΘ Σ Υ Π Ο ΕΗΥ ΠΗΛΘΗΘ 6ΦΚ ΩΩΗΘ ΞΘΓ Ο ΦΚΗ ΠΛΦΚ ϑηςξθγ + Θς.ΥΞΣΣ 0 ΦΚΗΘ ΘΗΛΘ Ο ΦΚΗΘ 6ΛΗ ΠΛΩ ΘΓΗΥΗ =ΗΛΩΗΘ 0 ϑ ]ΛΘ

12 12 Erstkommunion 13 Ahlers, Gerrit Antonijadi, Marleen Balahurski, Laura Baum, Daniel Baumann, Lucia-Marlen Bausch, Riccarda Bialetzky, Anna Biegler, Julia Bläsing, Anne-Charlotte Block, Adrian Bode, Sven Borbe, Tim Borchhardt, Svenja Brandes, Marie- Luisa Brinkmann, Lena Brüggemann, Henriette Buch, Wiebke Bychowski, Raoul Chlebik, Nils Czernek, Dominik Day, Rieke Dinus, Julia Dörschel, Mara Dukart, Nicole Dukart, Jan- Thomas Dykier, Marlon Fiedler, Inke Franke, Paul Fredeweß, Katharina Frick, Stefanie Gittner, Luk Greitzke, Yannik Gretz, Ignaz Grunau, Maik Gust, Josephin Hansen, Erik Häring, Minell Hasenbein, Maximilian Müden/ Aller Isenbüttel Gamsen Kästorf Calberlah Vollbüttel Wasbüttel Leiferde Leiferde Leiferde Meine Meine Hazelaar, Stephan Groß Schwülper Heinemann, Joshua Gamsen Heinevetter, Julian Helbig, Shanice Hermann, Jessica Herzog, Philipp Meine Hettwer, Benitez Wedesbüttel Hitzeroth, Niklas Wilsche Hitzeroth, Leah Calberlah Homann, Cai Triangel Ioannidis, Maria Ndf.-Platendorf Jiminez Fenelus, Michelle Meinersen Karczewski, Dustin Calberlah Karsten, Stephania Karsten, Erik Kempe, Franziska Lagesbüttel Kempe, Jannis Vordorf Kerlies, Paula Klein, Xenia Melina Unsere Kommunionkinder im Jahr 2008 Knorn, Antonia Koch, Hannah Kodat, Johanna Konrad, Susanna Kraack, Yannick Kraft, Emilie Kroos, Mai-Britt Lambeck, Tobias Lambeck, Bastian Lennemann, Ann Lieb, Maximilian Lorch Castro, Noah Lux, Daniel Marksteller, Anne-Charlotte Meckelmann, Mathäus Wasbüttel Leiferde Calberlah Meinersen Wasbüttel ErikWasbüttel Isenbüttel Isenbüttel Schwülper Meinersen Rötgesbüttel Grußendorf Grußendorf Hillerse Hillerse Meinersen Meltzow, Michael Minnich, Moritz Groß Schwülper Mrowetz, Jana Hillerse Neumann Calderon, Katinka Päse Niesmak, Jan Adenbüttel Nortmann, Christoph Gamsen Calberlah Ochsner, Martin Kästorf Ostendorf, Marie Calberlah Triangel Prüßner, Franziska Kästorf Radtke, Tim Meine Rampf, Lukas Hillerse Gamsen Remmert, Michel Ribbesbüttel Gamsen Rodriguez Müller, Sergio Meine Rowold, Merle Rothemühle Rüther, Christine Adenbüttel Ribbesbüttel Schäfer, Jonas Müden/ Aller Dannenbüttel Schlabritz, Maik Kästorf Meinersen Schönfeld, Neele Rethen Schultalbers, Anna Ahnsen Schulz, Raphael Meinersen Siopis, Lukas Winkel Siopis, Christos Winkel Spang, Konstantin Ettenbüttel Splinter, Rouven Wilsche Stergel, Julia Leiferde Ströhlein, Lotta Vordorf Szczecina, Vivien Carmen Isenbüttel Tangerding, Ellen Isenbüttel v. Oppenkowski, Jessica v. Unwerth, Paulina Gamsen Vieler, Leonie Rötgesbüttel Virkus, Paula Vu, Sandy Gamsen Wagner, Antonia Ribbesbüttel Weiss, Lukas Walle Welsch, Madita Groß Schwülper Welsch, Anique Groß Schwülper Wendt, Lea Rethen

13 ΞϑΗΘΓ ΞϑΗΘΓΩΥΗΙΙ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΗΛΘ 3ΥΡϑΥ ΠΠ Ι Υ ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗ 0ΗΛΘΗΥςΗΘ ΞϑΗΘΓΩΥΗΙΙ ΛΠ ΘΗΞΗΘ ΞϑΗΘΓΥ ΞΠ Κ ΗΠΗΛΘΓΗΚ Ξς 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 3ΡΠΠΗΥΘΥΛΘϑ ΛΙΚΡΥΘ &ΚΥΛς ΠΠΗςςΗ ΗΠΗΛΘς ΠΗ ) ΚΥΩ ]ΞΥ &ΚΥΛς ΠΠΗςςΗ ΛΠ +ΛΟΓΗςΚΗΛΠΗΥ ΡΠ,ΘΙΡΥΠ ΩΛΡΘΗΘ ΞΘΓ ΘΠΗΟΓΞΘϑ ΕΛΩΩΗ ΕΛς ]ΞΠ ΕΗΛΠ. ΣΟ Θ 7ΗΟ :ΛΦΚΩΛϑΗ (ΥΗΛϑΘΛςςΗ ΞΘΓ ΛΚΥΗ 6ΦΚ ΩΩΗΘ Κ ΗΠΗΛΘΓΗΚ Ξς 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ.ΛΥΦΚΖΗϑ ΛΙΚΡΥΘ ΕΙ ΚΥΩ ΛΘ 0ΗΛΘΗΥςΗΘ Κ 6Ω 0 ΥΛ ΡΥΗΩΩΛ ΕΙ ΚΥΩ ΛΘ 0ΗΛΘΗ Κ 6Ω ΘΓΥΗ ς ΘΠΗΟΓΞΘϑ ΕΛΩΩΗ ΕΛς ]ΞΠ. ΣΟ Θ 7ΗΟ 1ΗΞ ΞϑΗΘΓϑΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ 6ΡΘΘΩ ϑ 8ΚΥ 6Ω ΘΓΥΗ ς :ΗςΩΥΛΘϑ 0ΗΛΘΗ 6ΡΘΘΩ ϑ 8ΚΥ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ.ΛΥΦΚΖΗϑ ΛΙΚΡΥΘ 6ΡΘΘΩ ϑ 8ΚΥ 6Ω ΘΓΥΗ ς :ΗςΩΥΛΘϑ 0ΗΛΘΗ 6ΡΘΘΩ ϑ 8ΚΥ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ.ΛΥΦΚΖΗϑ ΛΙΚΡΥΘ ΞϑΗΘΓΙΥΗΛ]ΗΛΩ 7 Λ]π ΦΚΩΞΘϑ ΦΚΩΞΘϑ,Θ ΓΗΥ ΗΥςΩΗΘ )ΗΥΛΗΘΖΡΦΚΗ ΓΗΥ +ΗΥΕςΩΙΗΥΛΗΘ ΙΛΘΓΗΩ ΗΛΘΗ ΞϑΗΘΓΙΥΗΛ]ΗΛΩ ςω ΩΩ =ΛΗΟ ΛςΩ ΓΗΥ ΕΗΥ ΚΠΩΗ ΙΥ Θ] ςλςφκη 2ΥΩ 7 Λ]π ΗΘ ΞΗΥΗ,ΘΙΡΥΠ ΩΛΡΘΗΘ ΗΘΩΘΗΚΠΩ ΛΚΥ ΕΛΩΩΗ ΓΗΘ Ε ΟΓ ΛΘ ΓΗΘ.ΛΥΦΚΗΘ ΞΘΓ 3Ι ΥΥΕ ΥΡς ΨΡΥΟΛΗϑΗΘΓΗΘ 3Ο Ν ΩΗΘ

14 ΛΠ %ΟΛΦΝΖΛΘΝΗΟ Ο ΞΕΗΘ ΛςΩ ΖΛΗ / ΞΙΗΘ ΛΦΚ ΓΗΘΝΗ ΓΛΗςΗς ΟΗΛΦΚΘΛς Σ ςςω Ο ΞΕΗΘ ΛςΩ ΖΛΗ / ΞΙΗΘ ς ΙλΘϑΩ ςφκρθ ϑ Θ] ΙΥ Κ Θ %ΗΛΓΗς ΟΗΥΘΩ Π Θ Ος.ΛΘΓ ± ΖΡΕΗΛ ΘΛΦΚΩ ϑ Θ] ΝΟ Υ ΛςΩ ΖΛΗ Π Θ Ης ΗΛϑΗΘΩΟΛΦΚ ΟΗΥΘΩ ΗΛΘ ΕΛςςΦΚΗΘ ΖΡΚΟ ΓΞΥΦΚ ΕϑΞΦΝΗΘ ΞΘΓ ΠΛΩ +ΛΟΙΗ ΨΡΘ (ΥΖ ΦΚςΗΘΗΘ ΕΗΥ ΘΡΦΚ ΠΗΚΥ ΛΠ 6ΣΛΗΟ ΞΘΓ Π ΠΗΛςΩΗΘ ΓΞΥΦΚ ΗΛϑΗΘΗς ΞςΣΥΡΕΛΗΥΗΘ ς /ΗΥΘΩΗΠΣΡ ΛςΩ ΞΘΩΗΥ ςφκληγολφκ ΕΗΛ Π ΘΦΚΗΘ ϑηκω Ης ςφκθηοο ΞΘΓ ΗΛΘΙ ΦΚ ΕΗΛ ΘΓΗΥΗΘ ΘΞΥ Π Κς Π 6ΦΚΥΛΩΩ Ι Υ 6ΦΚΥΛΩΩ ΞΘΓ ΠΛΩ ΨΛΗΟΗΘ 6Ω Υ]ΗΘ ΕΗΥ ΛΥϑΗΘΓΖ ΘΘ ϑηκω Ης ΗΕΗΘ ΞΘΓ Γ ΘΘ ΙΡΟϑΩ 6ΦΚΥΛΩΩ ΞΙ 6ΦΚΥΛΩΩ 8ΘΓ Ζ ς Π Θ Ος.ΛΘΓ ϑηοηυθω Κ Ω ΕΟΗΛΕΩ ΗΛΘ /Η ΕΗΘ Ο Θϑ ΞΦΚ ΖΗΘΘ Π Θ ςσλωηυ ΘΛΦΚΩ ΠΗΚΥ ΓΥ Θ ΓΗΘΝΩ ΞΘΓ Ης ΗΛϑΗΘΩΟΛΦΚ Ηϑ Ο ΙΛΘΓΗΩ ΞΘΓ ΨΛΗΟΟΗΛΦΚΩ ΞΦΚ ΘΛΦΚΩ ΠΗΚΥ ΖΛΦΚΩΛϑ ΡΓΗΥ ςρϑ Υ ΟλςΩΛϑ ΞΘΓ ΞΘΕΗΤΞΗΠ 2ΕΖΡΚΟ Π ΘΦΚΗ ςλφκ Μ ΗΛΘ +ΡΕΕ Γ Υ Ξς Π ΦΚΗΘ ± ΖΗΘΘ Π Θ Γ ς ΓΗΘΘ +ΡΕΕ ΘΗΘΘΗΘ Ν ΘΘ ΗΓΗΘΙ ΟΟς ςλθγ ςλη Θ Ι ςω ΟΟΗΘ :ΡΦΚΗΘΗΘΓΗΘ Γ ΠΛΩ ]Ξϑ ΘϑΗ ΞΘΓ Π ΘΦΚΗ ]ΞςλΩ]ΟΛΦΚ ΞΦΚ ΘΡΦΚ ΜΗΓΗΘ 0ΡΥϑΗΘ ΡΓΗΥ ΕΗΘΓ 6Ρ]Ξς ϑηθ ΚΗΛΟΛϑΗ 7Υ ΛΘΛΘϑς]ΗΛΩ ΛςΩ ΠΗΛςΩΗΘς ΓΗΥ 6ΡΘΘΩ ϑψρυπλωω ϑ ΩΥΗΙΙΗΘ ςλφκ ΟΗΛΦΚϑΗςΛΘΘΩΗ ΠΛΩ ΡΓΗΥ ΞΦΚ ΡΚΘΗ 7Υ ΛΘΗΥ ΞΘΓ ΨΗΥςΞΦΚΗΘ ΛΠΠΗΥ ΖΗΛΩΗΥ]ΞΝΡΠΠΗΘ 1 Ω ΥΟΛΦΚ ϑλεω Ης Γ ΕΗΛ ΛΠΠΗΥ ΖΛΗΓΗΥ =ΞςΦΚ ΞΗΥ ΓΛΗ Γ ΕΗΛςΩΗΚΗΘ ΞΘΓ ΕΗΥ ςρ ΨΛΗΟ (ΛΙΗΥ ΘΞΥ ΓΗΘ.ΡΣΙ ςφκ ΩΩΗΟΘ :ΗΥ ΗΕΗΘ ΓΗΘ.ΛΦΝ ΘΛΦΚΩ ΝΗΘΘΩ Ν ΘΘ ΓΗΘ 6Σ Ν ΞΠ ΨΗΥςΩΗΚΗΘ 2ΕΖΡΚΟ ΜΗΓΗΥ ΞΘΓ ΜΗΓΗ Ης ΛΥϑΗΘΓΖ ΘΘ ςηοεςω ΘΡΦΚ Π Ο ΣΥΡΕΛΗΥΩ ΗΛΘΛϑΗ ΟΟΗΥΓΛΘϑς ΗΥςΩ Γ ΘΘ ΖΗΘΘ Ης Ν ΞΠ ΘΡΦΚ ϑηκω ΡΓΗΥ ΘΞΥ ΘΡΦΚ ςφκζηυ ΖΗΛΟ.Υ ΘΝΚΗΛΩ ΡΓΗΥ 8ΘΙ ΟΟ Γ ]ΖΛςΦΚΗΘΝ ΠΗΘ ΡΓΗΥ ΗΛΘΙ ΦΚ Γ ς ΟΩΗΥ ΘΘ ΠΞςς Π Θ ΡΙΩ ΘΡΦΚ ΗΛΘΠ Ο Π Κς Π ΟΗΥΘΗΘ ± ΖΛΗ Γ Π Ος Ος.ΛΘΓ Ο ΞΙΗΘ ΟΗΥΘΗΘ ΞΘΓ ϑο ΞΕΗΘ ΟΗΥΘΗΘ ΕΗΥ Π ϑολφκςω ΟλςςΩ Π Θ Ης ΘΛΦΚΩ ςρ ΖΗΛΩ ΝΡΠΠΗΘ ςρθγηυθ ΕΩ Ης ΥΗϑΗΟΠλ Λϑ Γ ς / ΞΙΗΘ ΞΘΓ ΓΗΘ Ο ΞΕΗΘ ΗΘΘ 7Υ ΛΘΛΘϑ ΚΛΟΙΩ ΕΗΛΠ / ΞΙΗΘ Ι ςω ϑηθ ΞςΡ ΖΛΗ ΛΠ Ο ΞΕΗΘ ΗΘΝΗΘ 6ΛΗ ΕΗΛΠ ΘλΦΚςΩΗΘ ΡϑϑΛΘϑ Π Ο Γ Υ ΕΗΥ Θ ΦΚ +ΗΟΠΞΩ 6ΛΗΕΗΥΩ

15 3Ι ΥΥΙΗςΩ /ΗΕΗΘ ΞΘΓ 7ΡΓ ς 6 ΝΥ ΠΗΘΩ ΓΗΥ 7 ΞΙΗ ΗΠΣΙΛΘϑΗΘ ΨΡΠ 1ΡΨ ΕΛς Θ Claude Oliver Nepomuk Böhm, Schwülper Nico Bernd Constantin Dörfler, Meine Klaudia Foltynska, Jonas Huberth, Freiburg i. Brsg. Michelle-Denise Jonas, Shanghai Katharina Kleine, Thomas Kleine, Philipp Karl Lach, Mainz +ΗΛΠϑΗΥΞΙΗΘ ΛΘ ΡΩΩΗς (ΖΛϑΝΗΛΩ ΨΡΠ 1ΡΨ ΕΛς Θ Johannes Aschenbrenner, Maria Anna Behrens, Hillerse Gerhard Budinsky, Wasbüttel Fredy Fuchs, Günter Heinz Gehrmann, Meinersen Genoveva Germershausen, Vordorf Christine Günzel, Theobald Halm, Kasimir Hawrylak, Zenon Florian Hille, Horst Hubeny, Hartmut John, Anita Kappler, Sassenburg Jutta Kersten, Vordorf Louisa Maria Mazzeo, Marcel Tateno Ozorio, Ribbesbüttel Dominik Reiter, Jara Philine Strohschnieder, GF Elina Juliette Wagner, Sassenb. Charlotte Amelie Witte, Meinersen Estefania Monika Teresa Zurlo, GF Bernward Körner, Isenbüttel Anneliese Kuklik, Müden Hans Mayer, Maria Merlo, Meinersen Dr. Ewald Herbert Müller, Nikolaus Olschewski, Jürgen Passeyer,, Allenbüttel Emma Rollheiser, Müden Sophie Rosenbaum, Olga Rummler, Leiferde Gerhard Richard Tanhäuser, GF Leo Waldmann, Otto Siegfried Wiemers, Leiferde Walter Helmut Zschommler, GF

16 /ΗΕΗΘ ΞΘΓ 7ΡΓ 7ΗΥΠΛΘΗ,Π 6 ΝΥ ΠΗΘΩ ΓΗΥ (ΚΗ ΨΗΥΕΞΘΓΗΘ ΨΡΠ 1ΡΨΗΠΕΗΥ ΕΛς ΘΞ Υ Christine Lütje u. Roman Michael Baron, Wasbüttel Helene Brikmann u. Dirk Plate, Meine.ΛΘΓΗΥΝΛΥΦΚΗ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ Ι Υ ΓΛΗ ΘϑςΩΗΘ + ςω 8 /ΞςΩ ]Ξ ςλθϑηθ ]Ξ Ε ςωηοθ ΞΘΓ %ΛΕΗΟϑΗςΦΚΛΦΚΩΗΘ ]Ξ ΗΥΟΗΕΗΘ ΘΘ ΝΡΠΠ ΓΡΦΚ ΛΘ ΓΗΘ.ΛΘΓΗΥ :ΡΥΩϑΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩ ΛΘ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ ΜΗΓΗΘ ΗΥςΩΗΘ 6ΡΘΘΩ ϑ ΛΠ 0ΡΘ Ω ΞΠ 8ΚΥ ΛΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΜΗΓΗΘ ]ΖΗΛΩΗΘ 6ΡΘΘΩ ϑ ΛΠ 0ΡΘ Ω ΞΠ 8ΚΥ ΛΘ 6Ω ΘΓΥΗ ς ΛΘ ΜΗΓΗΥ 6ΡΘΘΩ ϑς ΠΗςςΗ ΞΠ 8ΚΥ Ξ ΗΥ ) ΠΛΟΛΗΘϑΡΩΩΗςΓ

17 ,ΘΙΡΥΠ ΩΛΡΘ ΡΡΓ Ε ΥΡ Η %ΗΥΘΖ ΥΓΟΗΥΦΚΗΘ 1 ΦΚ ϑξω ΚΥΗΘ ΞΘΓ ΨΛΗΟΗΘ ΠΛΩϑΗςΩ ΟΩΗΩΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗΘ ΛΘ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ ςλθγ ΓΛΗ ΥΡ ΗΘ ΛΘ ΓΛΗ ΚΥΗ ϑηνρππηθ ΗΥ ΗΛΘ ΡΓΗΥ ΘΓΗΥΗ ΨΗΥ ΕςΦΚΛΗΓΗΩ ςλφκ ΜΗΩ]Ω ]Ξ ΕΛΩΞΥ ΞΘΓ 6ΩΞΓΛΞΠ ΓΛΗ ΠΛΩςΛΘϑΗΘΓΗΘ (ΟΩΗΥΘ ςλθγ ΖΛΗΓΗΥ ΛΘς %ΗΥΞΙςΟΗΕΗΘ ΗΛΘϑΗςΩΛΗϑΗΘ ΡΓΗΥ ΓΛΗ 6ΦΚΞΟΗ ΙΡΥΓΗΥΩ ΛΚΥΗΘ 7ΥΛΕΞΩ ςρ Γ ςς ΗΛΘΗ ΥΗϑΗΟΠλ ΛϑΗ 3ΥΡΕΗ ΥΕΗΛΩ ΘΛΦΚΩ ΠΗΚΥ Π ϑολφκ ΛςΩ 8Π 3Ο Ω] Ι Υ 1ΗΞΗς ]Ξ Π ΦΚΗΘ ΨΗΥ ΕςΦΚΛΗΓΗΘ ΖΛΥ ΞΘς ΛΘ ΓΗΥ ΜΗΩ]ΛϑΗΘ )ΡΥΠ ΩΛΡΘ ΨΡΘ ΓΗΥ ΗΠΗΛΘΓΗ ΠΛΩ ΓΗΠ 0ΞςΛΦ Ο ]ΞΠ +ΞΘϑΗΥΩΞΦΚ Π ΗΥςΩΗΘ 0λΥ] :ΡΦΚΗΘΗΘΓΗ,ΦΚ Π ΦΚΩΗ ΠΛΦΚ Θ ΓΛΗςΗΥ 6ΩΗΟΟΗ ΕΗΛ ΟΟΗΘ 6λΘϑΗΥΛΘΘΗΘ ΞΘΓ 6λΘϑΗΥΘ ΞΘΓ ΨΡΥ ΟΟΗΠ ΞΦΚ ΕΗΛ ΓΗΘ,ΘςΩΥΞΠΗΘΩ ΟΛςΩΗΘ Ι Υ ΛΚΥ (Θϑ ϑηπηθω ΛΘ ΓΗΘ ΨΗΥϑ ΘϑΗΘΗΘ ΚΥΗΘ ΥΗΦΚΩ ΚΗΥ]ΟΛΦΚ ΕΗΓ ΘΝΗΘ ΞΘΓ ΙΥΗΞΗ ΠΛΦΚ Γ Υ ΞΙ ΓΗΠ ΗΛΘΗΘ ΡΓΗΥ ΘΓΗΥΗΘ ΨΛΗΟΟΗΛΦΚΩ ΛΘ ΘΓΗΥΗΘ ΠΞςΛΝ ΟΛςΦΚΗΘ (ΘςΗΠΕΟΗς ΖΛΗΓΗΥ ]Ξ ΕΗϑΗϑΘΗΘ &ΚΥΛςΩ % ΞςΦΚ 6ΦΚ ΘςΩ ΩΩΕΗΖΗϑΞΘϑ )Υ ΞΗΘ ΞΘΓ 0 ΩΩΗΥ ΚΥΗςΩΚΗΠ ςηλ ΓΞ Γ ΕΗΛ ΗΥ %ΗΛςΩ ΘΓ ΓΗΥ ΡΩΩΗςΠΞΩΩΗΥ.Υ ΙΩΤΞΗΟΟΗ Ι Υ ΠΗΛΘΗΘ Ο ΞΕΗΘ ΛΗ %ΗΓΗΞΩΞΘϑ ΓΗΥ 6ΦΚ ΘςΩ ΩΩ,ΓΗ ΟΗ Ι Υ ΠΗΛΘ /ΗΕΗΘ 8ΚΥ %Η]ΛΗΚΞΘϑΗΘ ςφκ ΙΙΗΘ 0ΛΩΠΗΘςΦΚΟΛΦΚΝΗΛΩ ΞΘΓ 7ΡΟΗΥ Θ] ΗΛΘ ΕΗΘ 8ΚΥ (ΛΘς ΠΝΗΛΩ %ΗΛςΩ ΘΓ Ος ΝΩΛΨΗς =ΗΛΦΚΗΘ 8ΚΥ ΗΙλΚΥΓΗΩΗς /ΗΕΗΘ ΨΡΥ ΓΗΥ ΗΕΞΥΩ 8ΚΥ (ΛΘς Ω] Ι Υ ΗΛΘ ϑηυηφκωης 0ΛΩΗΛΘ ΘΓΗΥ ΛΘ ΗςΗΟΟςΦΚ ΙΩ 3ΡΟΛΩΛΝ ΥΕΗΛΩςςΩΗΟΟΗ ΛΗ 7ΥΗΙΙΗΘ ΙΛΘΓΗΘ ΛΘ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ ςω ΩΩ Ι Υ )Υ ϑηθ )Υ Ξ / Θ]ΝΗ 7ΗΟ %ΛΩΩΗ ΕΗ ΦΚΩΗΘ 6ΛΗ ΛΘ ΓΗΘ 7ΗΥΠΛΘΗΘ ΓΛΗ ΘΗΞΗ ΥΞΣΣΗ ΓΗΥ 6ΦΚ ΘςΩ ΩΩ )Υ ΞΗΘ

18 ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΞΘΓ 9ΗΥ ΘςΩ ΟΩΞΘϑΗΘ Die Termine zu den einzelnen Veranstaltungen und Gottesdiensten finden Sie im Kirchenspiegel, der 14täglich in den Kirchen ausliegt. 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ Sa ab 9.00h Altkleidersammlung der DPSG (Stadt ) Fr Ökumen. Gottesdienste zum Weltgebetstag 19.00h St. Andreas, Meine 19.30h Paulus-Kirche, Brandweg in Sa h Kinderflohmarkt in St. Altfrid (bis 16.30h) Taufvorbereitung: für alle angemeldeten Täuflinge unserer Pfarrgemeinde jeweils um 14.30h am in St. Bernward, in St. Andreas, in St. Altfrid Bußgottesdienste (jeweils anschließend Beichtgelegenheit) So h St. Andreas, Meine So h St. Altfrid, Fr h St. Bernward, Di h St. Maria Gerotti, Meinersen Beichtgelegenheiten Sa h bis 17.45h St. Altfrid (auswärtiger Priester) Sa h bis 17.00h St. Bernward, Mi h bis 18.45h St. Andreas, Meine Sa h bis 16.45h St. Maria Goretti, Meinersen Erstkommunionfeiern Sa h St. Altfrid, So h St. Altfrid, Gifhprn 10.00h St. Maria Goretti, Meinersen Sa h St. Andreas, Meine So h St. Andreas, Meine 10.00h St. Bernward,

19 ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΞΘΓ 9ΗΥ ΘςΩ ΟΩΞΘϑΗΘ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ Sa h Frühjahrsputz in St. Altfrid Sa h Hl. Messe mit Joy-das Chörchen und der Band Galather aus Berlin Mi h Hl. Messe anläßl. Kirchweih, anschl.sektempfang Mo h Pfingstmontag - Hl. Messe mit Kirchenchor Familiengottesdienst: jeden 1. Sonntag im Monat um 11.00h Kinderwortgottesdienst: jeden 2. Sonntag im Monat um 11.00h (während der im Gemeindesaal) Seniorenbegegnung: jeden 1. u. 3. Donnerstag im Monat um 14.30h bis 17.00h Kreuzwegandachten: Freitag, u jeweils um 17.30h Marienandachten: im Monat Mai jeweils freitags, um 17.30h 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ ΞΘΓ 6Ω 0 ΥΛ ΡΥΗΩΩΛ Sa h Familienmesse in St. Maria Goretti, Meinersen So h Familienmesse in St. Bernward So h Palmsonntag - Hl. Messe mit Kirchenchor So h Familienmesse in St. Bernward So h Hl. Messe i. St. Bernward mit dem Musical Emmaus Kindergottesdienst: jeden 1. Sonntag im Monat um 9.30h während der im Pfarrheim Seniorennachmittage: mittwochs, einmal im Monat um 15.00h (12.03., und )

20 ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΞΘΓ 9ΗΥ ΘςΩ ΟΩΞΘϑΗΘ Kreuzwegandachten: Freitag, und jeweils um 18.00h in St. Bernward Marienandachten: 6Ω ΘΓΥΗ ς im Mai jeden Dienstag um 18.30h in St. Maria Goretti und jeden Freitag, 18.00h in St. Bernw. Do h St. Andreas-Treff: Neue Wege zu Gesundheit und Vitalität, Ref.: Beate Englisch- Bahnemann, Wipshausen Fr h Kirchen-Kino: Cars, ab 6 J h Kirchen-Kino: Spiderman 3, ab 12 J. Mi h St. Andreas-Kirchausschuss Do h St. Andreas-Treff: Der besondere Film: Papst Johannes XXIII- Ein Leben für den Frieden. Sein Wirken als Papst, biograf. Spielfilm, 90min Fr h Bastelnachmittag f. Kinder ab 8 Jahren (mit Anmeldung) bis 18.30h Sa ab 9.00h Tag der Arbeit in und um Kirche und Gemeindehaus Mo h Pfingstmontag - Ökumen. Gottesdienst in St. Stephani, anschl. gemeinsames Essen Do h St- Andreas-Treff Familiengottesdienst: jeden 2. Sonntag im Monat um 9.30h Kinder-Kirche: sonntags während der Messdiener-Treffen: jeden 2. Mittwoch im Monat 17.30h bis 19.00h Seniorennachmittage: dienstags , und jeweils von 15.00h bis 18.00h Kreuzwegandachten: Maiandachten: am Mittwoch um Uhr Di., um Uhr (Senioren); Mi., und Mi., um Uhr

21 ΕΗΥςΛΦΚΩ ]Ξ ΞΘςΗΥΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗΘ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΛΘ ΓΗΥ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ St. Altfrid St. Andreas Meine St. Bernward St. Maria Goretti Meinersen Samstag Sonntag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Uhr Uhr 9.30 Uhr 9.30 Uhr Uhr Uhr 9.00 Uhr Uhr Uhr 9.00 Uhr Uhr 2ςΩΗΥ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΛΘ ΓΗΥ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ Do Gründo. Fr Karfreitag Sa Karsamstag So Ostersonntag Mo Ostermontag Do Himmelfahrt So Pfingsten Mo Pfingstmontag St. Altfrid Uhr Uhr Karfreit.-liturgie 6.00 Uhr Osternachtsfeier Uhr Ökum. Gottesd Ökum. Gottesdienst in St. Altfrid St. Andreas Meine Uhr Uhr Karfreit.-liturgie Uhr Osternachtsfeier 9.30 Uhr 9.30 Uhr Uhr St. Bernward Uhr Uhr Karfreit.-liturgie Uhr Osternachtsfeier Uhr 9.30 Uhr Uhr Samstag, und Sonntag Gottesdienstzeiten wie an normalen Sonntagen Ökum. Gottesdienst in St. Stephani 9.30 Uhr St. Maria Goretti Meinersen Uhr Kreuzwegandacht Uhr Uhr Uhr Weitere Gottesdienste, die meist einmal im Monat stattfinden, entnehmen Sie bitte dem 14täglichen Kirchenspiegel (z.b. Krankenhaus, Christinenstift).

22 ΘςΣΥΗΦΚΣ ΥΩΘΗΥ % ΥΡ]ΗΛΩΗΘ ΛΘ ΓΗΘ.ΛΥΦΚΡΥΩΗΘ ΓΗΥ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 6Ω ΘΓΥΗ ς )Υ Ξ 1ΛΗΕΞΚΥ )Υ Ξ 7ΛΩ]Η )Υ Ξ % ΩΜΗΥ Λ )Υ 0Ρ 0Λ )Υ Λ Ρ )Υ 0Λ 3ΡΠΠΗΥΘΥΛΘϑ.ΛΥΦΚΖΗϑ :ΗςΩΥΛΘϑ ΛΙΚΡΥΘ ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗ 7ΗΟ 7ΗΟ 7ΗΟ ) [ ) [ ) [ ΝΛΥΦΚΗΘϑΗΠΗΛΘΓΗ# ςω ΕΗΥΘΖ ΥΓ ϑλικρυθ# ςω ΘΓΥΗ ς ΠΗΛΘΗ# ςω ΟΩΙΥΛΓ ϑλικρυθ ΓΗ Ω ΡΘΟΛΘΗ ΓΗ Ω ΡΘΟΛΘΗ ΓΗ 6ΗΗΟςΡΥϑΗΥ ΓΗΥ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ 3ΙΥ 0 ΩΩΚΛ ς.υηξ]λϑ. ΣΟ Θ &ΡΘςΩ ΘΩΛΘ 6ΗΘΓΝΗΥ Λ ΝΡΘ ΥΠΛΘ % ΩΜΗΥ 3ΡΠΠΗΥΘΥΛΘϑ.ΛΥΦΚΖΗϑ :ΗςΩΥΛΘϑ ΛΙΚΡΥΘ ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗ 7ΗΟ 7ΗΟ 7ΗΟ ) [ ) [ ) [ 0 ΥΩΛΘ :Υ ςπ ΘΘ %Η ΩΗ 6ΦΚΞΟ] ΕΥΛΗΟΗ 1ΛΦΝΗΟ 3 ςωρυ ΟΥΗΙΗΥΗΘΩ ΗΠΗΛΘΓΗΥΗΙΗΥΗΘΩΛΘ ΗΠΗΛΘΓΗΥΗΙΗΥΗΘΩΛΘ 3ΡΠΠΗΥΘΥΛΘϑ 3ΡΠΠΗΥΘΥΛΘϑ.ΛΥΦΚΖΗϑ ΛΙΚΡΥΘ ΛΙΚΡΥΘ ΛΙΚΡΥΘ 7ΗΟ 7ΗΟ 7ΗΟ ΣΥΛΨ ΣΥΛΨ ΗςΣΥλΦΚΗ ΠΛΩ ΓΗΘ 6ΗΗΟςΡΥϑΗΥΘ Θ ΦΚ 9ΗΥΗΛΘΕ ΥΞΘϑ :ΗΘΘ 6ΛΗ ΓΞΥΦΚ.Υ ΘΝΚΗΛΩ ΞΘςΗΥΗ ΡΩΩΗςΓΛΗΘςΩΗ ΘΛΦΚΩ ΕΗςΞΦΚΗΘ Ν ΘΘΗΘ ΕΗΥ ΓΛΗ +Ο.ΡΠΠΞΘΛΡΘ ΗΠΣΙ ΘϑΗΘ ΖΡΟΟΗΘ ΠΗΟΓΗΘ 6ΛΗ ςλφκ ΕΛΩΩΗ ΛΘ ΗΛΘΗΠ ΞΘςΗΥΗΥ 3Ι ΥΥΕ ΥΡς :ΛΥ ΨΗΥΗΛΘΕ ΥΗΘ Γ ΘΘ ΗΛΘΗΘ %ΗςΞΦΚςΩΗΥΠΛΘ ΠΛΩ,ΚΘΗΘ,ΠΣΥΗςςΞΠ 9ΗΥ ΘΩΖ 5ΗΓ ΝΩΛΡΘ 3ΙΥ.ΥΗΞ]Λϑ Λ ΝΡΘ ΥΠΛΘ % ΩΜΗΥ ΘΛΗΟ 1ΛΗΕΞΚΥ &ΚΥΛςΩΛΘ )ΛςΦΚΗΥ,ΘϑΥΛΓ 7ΛΗΩϑΗ ΘΓΥΗ ς ΟΟ 5ΗΓ ΝΩΛΡΘςςΦΚΟΞςς Ι Υ ΓΛΗ Ξςϑ ΕΗ ΞΘΛ ΞϑΞςΩ ΣΙ ΥΥΕΥΛΗΙ#ςΩ ΟΩΙΥΛΓ ϑλικρυθ ΓΗ

23 Ξ ΚλΩΩΗςΩ ΛΚΘΗΘ ΓΗΘ.ΡΣΙ Ζ ςφκηθ Ν ΘΘΗΘ Γ ΠΛΩ ςλη ΞΙΖ ΦΚΗΘ ΞΘΓ ΗΥΝΗΘΘΗΘ Ζ ς ΓΛΥ ΕΗΨΡΥςΩΗΚΩ ΡΦΚ ΓΞ Κ ςω ΛΚΘΗΘ ΓΛΗ ) Η ϑηζ ςφκηθ Γ ΠΛΩ ςλη ΞΙΖ ΦΚΗΘ ΞΘΓ ΗΥΝΗΘΘΗΘ Ζ ς ΛΚΘΗΘ ΕΗΨΡΥςΩΗΚΩ :ΗΥ ΘΓΗΥΗΘ ΓΛΗ ) Η ΖλςΦΚΩ ΝΥ ΠΠΩ ΓΗΘ 5 ΦΝΗΘ Π ΩΛΗΙςΩΗΘ ΗςΞς ΘΗΘΘΩ ΓΛΗς ΓΗΘ ΗΛΘ]Λϑ ΞΙΥΗΦΚΩΗΘ Θϑ ΓΗΥ &ΚΥΛςΩΗΘ

3Ι ΥΥΕΥΛΗΙ. :ΛΥ Υ ΚΠΗΘ ΞΘς ΓΗς.ΥΗΞ]Ης .ΛΥΦΚΡΥΩΗ. ΞΘςΗΥΗς +ΗΥΥΘ ΗςΞς &ΚΥΛςΩΞς. ΨΗΥϑΟΗΛΦΚΗ Ο ΩΗΥΕΥΛΗΙ

3Ι ΥΥΕΥΛΗΙ. :ΛΥ Υ ΚΠΗΘ ΞΘς ΓΗς.ΥΗΞ]Ης .ΛΥΦΚΡΥΩΗ. ΞΘςΗΥΗς +ΗΥΥΘ ΗςΞς &ΚΥΛςΩΞς. ΨΗΥϑΟΗΛΦΚΗ Ο ΩΗΥΕΥΛΗΙ 3Ι ΥΥΕΥΛΗΙ 6ΗΣΩ 1ΡΨΗΠΕΗΥ.ΛΥΦΚΡΥΩΗ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ 6Ω ΘΓΥΗ ς 6Ω %ΗΥΘΖ ΥΓ 6Ω 0 ΥΛ ΡΥΗΩΩΛ. ΩΚΡΟΛςΦΚΗ 3Ι ΥΥϑΗΠΗΛΘΓΗ 6Ω ΟΩΙΥΛΓ ΛΙΚΡΥΘ 0ΗΛΘΗ ΖΖΖ ΟΩΙΥΛΓ ϑλικρυθ ΓΗ :ΛΥ Υ ΚΠΗΘ ΞΘς ΓΗς.ΥΗΞ]Ης ΞΘςΗΥΗς +ΗΥΥΘ ΗςΞς &ΚΥΛςΩΞς,Θ

Διαβάστε περισσότερα

Kraftfahrt-Bundesamt DE Flensburg

Kraftfahrt-Bundesamt DE Flensburg Kraftfahrt-Bundesamt DE-24932 Flensburg ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) nach 22 in Verbindung mit 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl

Διαβάστε περισσότερα

Kraftfahrt-Bundesamt DE Flensburg

Kraftfahrt-Bundesamt DE Flensburg Kraftfahrt-Bundesamt DE-24932 Flensburg ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE) nach 22 in Verbindung mit 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.04.2012 (BGBl

Διαβάστε περισσότερα

9ΗΟΟΠ ΥΗΥ 6ΦΚ ΦΚΩ ϑη 7ΞΥΘΛΗΥ

9ΗΟΟΠ ΥΗΥ 6ΦΚ ΦΚΩ ϑη 7ΞΥΘΛΗΥ 9ΗΟΟΠ ΥΗΥ 6ΦΚ ΦΚΩ ϑη 7ΞΥΘΛΗΥ 7ΗΛΟΘΗΚΠΗΥΟΛςΩΗ 6ΡΥΩΛΗΥΩ Θ ΦΚ 6Ω ΥΩΥ ΘϑΟΛςΩΗ 6Ω ΥΩ7ΗΛΟΘΗΚΠΗΥ 7ΛΩΗΟ (/2 1:= ( ΩΩΥ9ΗΥΗΛΘ 2ΥΩ / ΘΓ ΗΕΞΥΩ 7ΞΥΡΨ 0 [ΛΠ 0 ( 0 586 ΞΩΠ Θ /ΗΨ 0 ( 069 /ΛΘϑΗΘ (5 / ΘϑΚΗΛΘΥΛΦΚ )ΗΥΗΘΦ

Διαβάστε περισσότερα

Sensationelle Neuanschaffung am KDG. Fun. Lehrerzitate

Sensationelle Neuanschaffung am KDG. Fun. Lehrerzitate Sensationelle Neuanschaffung am KDG Fun Lehrerzitate Θ]ΗΛϑΗ 2 Nr.49 2004 9ΡΥΖΡΥΩ /ΛΗΕΗ 0ΛΩςΦΚ ΟΗΥΛΘΘΗΘ ΞΘΓ 0ΛΩςΦΚ ΟΗΥ 925:257 ]ΞΖΗΛΟΗΘ ΙΥ ϑω Π Θ ςλφκ Ζ ς ΖΡΚΟ ΓΗΥ Ζ ΚΥΗ 6ΛΘΘ ΓΗΥ :ΗΛΚΘ ΦΚΩ ΛςΩ : Υ Γ ΘΛΦΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

3ΥΡΩΡΝΡΟΟ 6ΦΚΖΛΠΠ ΥΩΗΘ :ΗΩΩΝ ΠΣΙ. %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Θ ΓΗΥ + ΨΗΟ. 69 : ςςηυιυηξθγη %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Η 9

3ΥΡΩΡΝΡΟΟ 6ΦΚΖΛΠΠ ΥΩΗΘ :ΗΩΩΝ ΠΣΙ. %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Θ ΓΗΥ + ΨΗΟ. 69 : ςςηυιυηξθγη %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Η 9 6ΗΛΩΗ 3ΥΡΩΡΝΡΟΟ 6ΦΚΖΛΠΠ ΥΩΗΘ :ΗΩΩΝ ΠΣΙ %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Θ ΓΗΥ + ΨΗΟ 9ΗΥ ΘςΩ ΟΩΗΥ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 69 : ςςηυιυηξθγη %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Η 9 69 : ςςηυιυηξθγη %Υ ΘΓΗΘΕΞΥϑ Η 9 7ΗΛΟΘΗΚΠΗΘΓΗ 9ΗΥΗΛΘΗ 1Υ 9ΗΥΗΛΘ ΝΩΛΨΗ 6Ω ΥΩς 6Ω ΙΙΗΟΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Elternhaus in den Kindergarten Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο προνηπιακό τμήμα 1 Überblick

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Nr. 544-12/17 Auslosung Klub-Cup 2018 1/8 Final Anlässlich des Freundschaftswettkampfes BL-BS hat unsere Glücksfee Paula Graber folgende Paarungen für den Achtelfinal des Klub-Cup 2018 gezogen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

TURNIERAUSSCHREIBUNG

TURNIERAUSSCHREIBUNG Turnierart: Turniertitel: Veranstalter/Org.: TURNIERAUSSCHREIBUNG BTI Bewertungsturnier mit internationaler Beteiligung ABC-Turnier BWC Swingin Crocs Ansprechperson: Katharina Holzer Telefon: 0699/12578610

Διαβάστε περισσότερα

: ΥΩΚΗΥςΗΗ &ΞΣ %& 7ΞΥΘΛΗΥ %ΡΡϑΛΗ :ΡΡϑΛΗ %7,

: ΥΩΚΗΥςΗΗ &ΞΣ %& 7ΞΥΘΛΗΥ %ΡΡϑΛΗ :ΡΡϑΛΗ %7, ςλθρ9ηογηθπρυςρ9ηογηθ Π: ΥΩΚΗΥςΗΗ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘ ΥΡΦς1Η[Ω ΘΦΗΟΞΕ±1 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ ΥΛΩΟΛ5 ΠςΦΚ ϑ:ροοηλθ.ο ςςηθ ΡΡϑΛΗ:ΡΡϑΛΗΡΡϑΛΗ ΞΘΛΡΥΗΘ ΡΡϑΛΗ:ΡΡϑΛΗΡΡϑΛΗ ΞΘΛΡΥΗΘ ΡΡϑΛΗ:ΡΡϑΛΗΡΡϑΛΗ0 ΛΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 26 Πειράµατα µε τον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 26 Πειράµατα µε τον χρόνο 26 Πειράµατα µε τον χρόνο Επιστρέφοντας στο παρόν η Άννα προσπαθεί να µπλοκάρει τη µηχανή του χρόνου, αλλά δεν έχει τον κωδικό. Η γυναίκα µε τα κόκκινα εµφανίζεται. Θα χαλάσει η «αρχηγός» τα σχέδια της

Διαβάστε περισσότερα

TURNIERAUSSCHREIBUNG

TURNIERAUSSCHREIBUNG Turnierart: Turniertitel: Veranstalter/Org.: TURNIERAUSSCHREIBUNG BT - Bewertungsturnier Austrian Boogie Cup Boogie Lions Hauptveranstalter) und Boogiehasen Nebenveranstalter) Ansprechperson: Gabriele

Διαβάστε περισσότερα

Herzlich Willkommen zu unserem 1. Elternabend für Kindergarten und Vorschule

Herzlich Willkommen zu unserem 1. Elternabend für Kindergarten und Vorschule Herzlich Willkommen zu unserem 1. Elternabend für Kindergarten und Vorschule Καλωσορίσατε στην 1 η συνάντηση γονέων για τον παιδικό σταθμό και το νηπιαγωγείο Begrüßung Das Team der vorschulischen Bereiches

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Kindergarten in die Vorschule Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό στο νηπιαγωγείο 1 Übergang vom Kindergarten

Διαβάστε περισσότερα

TURNIERAUSSCHREIBUNG

TURNIERAUSSCHREIBUNG Turnierart: Turniertitel: TURNIERAUSSCHREIBUNG BT - Bewertungsturnier Austria Boogie Cup - Finale Veranstalter/Org.: RRC Formation 88 Ansprechperson: Roman Lampeter Telefon: +43 699 15752509 E-Mail: romanlampeter@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, γερμανικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

3 Lösungen zu Kapitel 3

3 Lösungen zu Kapitel 3 3 Lösungen zu Kapitel 3 31 Lösungen der Aufgaben zu Abschnitt 31 311 Lösung Die Abbildung D : { R 4 R 4 R 4 R 4 R, a 1, a 2, a 3, a 4 ) D( a 1, a 2, a 3, a 4 ) definiere eine Determinantenform (auf R 4

Διαβάστε περισσότερα

%& 7ΞΥΘΛΗΥ 6ΖΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗ 6ΣΥΛΘϑ,, ± )Υ ΚΟΛΘϑ Π 7 Θ]Σ ΥΝΗΩΩ

%& 7ΞΥΘΛΗΥ 6ΖΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗ 6ΣΥΛΘϑ,, ± )Υ ΚΟΛΘϑ Π 7 Θ]Σ ΥΝΗΩΩ 7ΞΥΘΛΗΥ6ΖΛΘϑΛΘΩΚΗ6ΣΥΛΘϑ,,±)ΥΚΟΛΘϑ Π7 Θ]Σ ΥΝΗΩΩ 6ΣΡΥΩΣ ΥΝ75236Θ]ΛΘϑ6Ω0 ΥΩΛΘΛΠ0ΚΟΝΥΗΛς ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ 76 ΘΦΛΘϑΡΩς ΛΩΩΗΥΕΞϑ ΘΦΛΘϑ7Η Π ΗΛςΛΩ]ΗΥ 0 ΥΩΛΘ3 ΟΟ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ.ΞΥΩΛΗΟΟΗΥ

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Jonas Fiege 21 Juli 2009 1 Theorem 1 (Galvin-Hajnal [1975]) Sei ℵ α eine singuläre, starke Limes-Kardinalzahl mit überabzählbarer

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 5: die Spartanische Verfassung Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική Grivaki Schule für Fremdsprachen Finaltest zu Grammatikland 1 Kapitel 6 + 7 A Klasse 1. Σσμπλήρφζε ηοσς πίνακες der Papagei Akkusativ Der Bleistift Dativ das Huhn Die Puppe eine Tafel Ein Lineal Ein Esel

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ecks, Peter TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Sonntag :00 Ernst-Blume, Ursula TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Freitag

Ecks, Peter TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Sonntag :00 Ernst-Blume, Ursula TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Freitag Averdick, Nicole TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Freitag 04.09. 15:00 Averdick, Nicole TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Samstag 05.09. 13:30 Averdick, Nicole TC Gelb-Rot Eintracht Hildesheim Sonntag 06.09.

Διαβάστε περισσότερα

Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt - Allgemeines Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να πληρώσω προμήθεια; Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt Πόσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX G GEOTECHNICAL REPORT

APPENDIX G GEOTECHNICAL REPORT The City of Winnipeg Bid Opportunity No. 170-2017 Template Version: C420160226 - RW Appendix G APPENDIX G GEOTECHNICAL REPORT 7ΚΗ &ΛΩ ΡΙ :ΛΘΘΛΣΗϑ 5)3 1Ρ 6ΣΗΦΛΙΛΦ ΩΛΡΘς 3 ϑη ΡΙ 7ΗΠΣΟ ΩΗ 9ΗΥςΛΡΘ 6Υ& &ΡΘςΞΟΩΛΘϑ

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Griechische und roemische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und roemische Rechtsgeschichte Ενότητα 2: Griechisce Rechtsgeschichte Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule

Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule Κινητά τηλέφωνα στο Σχολείο - Handys in der Schule Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Markus Schöberl markus.schoeberl@jku.at Institut für Regelungstechnik und Prozessautomatisierung Johannes Kepler Universität Linz KV Ausgewählte Kapitel

Διαβάστε περισσότερα

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne?

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne? BIOABFALL Mein Name ist Laura. Zuhause essen wir viel Obst und Gemüse. Die Abfälle, wie zum Beispiel Orangen- oder Kartoffelschalen, aber auch Teeblätter oder Eierschalen, sammeln wir in der Küche in einem

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Studieren Studieren - Universität Griechisch Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Angeben, dass man sich einschreiben will Japanisch Θα ήθε

Auswandern Studieren Studieren - Universität Griechisch Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Angeben, dass man sich einschreiben will Japanisch Θα ήθε - Universität Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Angeben, dass man sich einschreiben will Θα ήθελα να γραφτώ για. Angeben, dass man sich für einen anmelden möchte ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα

Διαβάστε περισσότερα

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &. 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7 )= )6 >) 7 7 ) ) ) ; + ; # % & () 4 5 6 & 7 8 9 & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34,51 65 57.8,57 9,(% #85% :;

Διαβάστε περισσότερα

ΞςΩΥΛ Θ %ΡΡϑΛΗ &ΞΣ %7,

ΞςΩΥΛ Θ %ΡΡϑΛΗ &ΞΣ %7, ΞςΩΥΛ ΘΡΡϑΛΗΞΣ7, ςωκ Ξς)ΡΥςΩΛΘϑΗΥ5 ΛΙΙΗΛςΗΘΣΟ Ω]5ΡΛΩΚ Π ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ 81,21: ΠΞΘΓΗΘ ΗΛςΛΩ]ΗΥ ΟΛς ΕΗΩΚΛϑΘΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ 0 ΥΝΞς ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ0 ΥΩΛΘ3 ΟΟ ΛΗΟΟΗΥ.ΞΥΩ ΥΠ ΩΚ 0ΛΝΟΡς +ΡΟ] ΣΙΗΟ0 ΘΞΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Ψ Θϑ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩςΨΗΥΕ ΘΓ 3Ι Ο] Η 9 Bezirk Enkenbach ΣΥΛΟ ΞΟΛ 15. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Psalm 121,1a

(Ψ Θϑ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩςΨΗΥΕ ΘΓ 3Ι Ο] Η 9 Bezirk Enkenbach ΣΥΛΟ ΞΟΛ 15. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Psalm 121,1a 0ΡΘ ΩςϑΥΞ (Ψ Θϑ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩςΨΗΥΕ ΘΓ3Ι Ο]Η9 Bezirk Enkenbach ΣΥΛΟ ΞΟΛ 15 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Psalm 121,1a ΓΥΗςςΗΘ Evang. Gemeinschaftsverband Bezirk Enkenbach Donnersbergstr. 19 67677

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: circularsec@schools.ac.cy 15 Νοεμβρίου 2007 Διευθυντές/τριες Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον 14 Στο παρελθόν για το µέλλον Η Άννα ανακαλύπτει τη µηχανή του χρόνου και µαθαίνει ότι οι τροµοκράτες θέλουν να εξαλείψουν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ποιο; Ο παίκτης τη στέλνει στη χρονιά 1961. Της µένουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen Name: Datum: Klasse: Note: 1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική eine Torte, eine Limonade, die Blumen, der Arzt, die Tür, der Schulbus a) Peter ist krank. Seine Mutter ruft an. b)

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente Dokumente - Allgemeines Griechisch Koreanisch Dokumente - Persönliche Informationen

Auswandern Dokumente Dokumente - Allgemeines Griechisch Koreanisch Dokumente - Persönliche Informationen - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Πολλά ριματα ςυντάςςονται με εμπρόκετο αντικείμενο. Η πρόκεςθ κακορίηει τθν πτώςθ του ουςιαςτικοφ. Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Το εμπρόθετο αντικείμενο αφορά πρόςωπο warten auf + Akk.

Διαβάστε περισσότερα

Die Adjektivdeklination Η κλίςη των επιθέτων

Die Adjektivdeklination Η κλίςη των επιθέτων Die Adjektivdeklination Η κλίςη των επιθέτων Το επίθετο κλίνετε μόνο, όταν χρηςιμοποιείτε ωσ επιθετικόσ προςδιοριςμόσ. Ωσ κατηγοροφμενο και επίρρημα είναι πάντα άκλιτο. κατηγοροφμενο Der Schüler ist gut.

Διαβάστε περισσότερα

ΞςΩΥΛ Θ %ΡΡϑΛΗ &ΞΣ %7, %& )ΛΘ ΟΗ

ΞςΩΥΛ Θ %ΡΡϑΛΗ &ΞΣ %7, %& )ΛΘ ΟΗ . ΛςΗΥΥ ςωρθ ΞΝΥ ΙΩΖΗΥΝςΩΥ Η6ΩΡΦΝΗΥ Ξ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ ΡΡϑΛΗ/ΛΡΘςΡΡϑΛΗΚ ςηθ1ηεηθψηυ ΘςΩ ΟΩΗΥ ) ΛϑΘΗΥΟΛς ΕΗΩΚ ΦΝΗΥ0 ΘΙΥΗΓ +ΡΟ] ΣΙΗΟ0 ΘΞΗΟ 3 ΟΟ0 ΥΩΛΘ 5 ΠςΦΚ ϑ:ροοηλθ ΥΛΩΟΛ 0ΛΘΛΦΚΠ Υ: ΟΩΗΥ.Ο ςςηθ ΡΡϑΛΗ:ΡΡϑΛΗ:+

Διαβάστε περισσότερα

Mathematik. Note. Fußball. Müsli. Stadion

Mathematik. Note. Fußball. Müsli. Stadion Seite 5, Übung 1 Fußball Bus Schokolade Auto Stadion Socke Schuh Marmelade Automat Name Adresse Note Mathematik Seite 6, Übung a Auto Name Adresse Schuh Schokolade Mathematik Note Fußball Müsli Stadion

Διαβάστε περισσότερα

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie

Aufgaben 1. Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie Aufgaben 1 Κλίνε τα ρήματα. gehen lernen arbeiten fragen (πθγαίνω) (μαθαίνω) (δουλζυω) (ρωτώ) ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie ich du er/sie/es wir ihr sie, Sie warten studieren antworten (περιμζνω) (ςπουδάηω)

Διαβάστε περισσότερα

1. Γράψτε το οριστικό άρθρο (der, die, das) στη σωστή πτώση! z.b. Nom. Akk. der Freund den Freund. 1. Nom. Frau. 2. Nom. Herr. 3. Nom.

1. Γράψτε το οριστικό άρθρο (der, die, das) στη σωστή πτώση! z.b. Nom. Akk. der Freund den Freund. 1. Nom. Frau. 2. Nom. Herr. 3. Nom. Σε αυτές τις ασκήσεις χρησιμοποιούμε και πάλι το λεξιλόγιο των δύο πρώτων κεφαλαίων (πρωτίστως τα ουσιαστικά) και κάνουμε εξάσκηση στην κλίση του οριστικού, του αόριστου, του αρνητικού άρθρου και της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

cos(2α) τ xy sin(2α) (7) cos(2(α π/2)) τ xy sin(2(α π/2)) cos(2α) + τ xy sin(2α) (8) (1 + ν) cos(2α) + τ xy (1 + ν) sin(2α) (9)

cos(2α) τ xy sin(2α) (7) cos(2(α π/2)) τ xy sin(2(α π/2)) cos(2α) + τ xy sin(2α) (8) (1 + ν) cos(2α) + τ xy (1 + ν) sin(2α) (9) Festigkeitslehre Lösung zu Aufgabe 11b Grundsätzliches und Vorüberlegungen: Hookesches Gesetz für den zweidimensionalen Spannungszustand: ε = 1 ( ν (1 ε = 1 ( ν ( Die beiden Messwerte ε = ε 1 und ε = ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ:

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ: GRIECHISCHE GEMEINDE AACHEN und UMGEBUNG e.v. ελληνικη κοινοτητα ααχεν και περιοχης Postanschrift (Διεύθυνση): 52070 Aachen, Rudolfstarasse 18 Telefon(Τηλέφωνο).: 0241-507385, Fax(Φαξ): 0241-536931, E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt

Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt Dr. Christiane Döll Leiterin Luft & Lärm im Umweltamt Überflug 1.4.2013 05:05 Uhr BR Ost http://casper.umwelthaus.org/dfs/ Dr. Christiane Döll Leiterin

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung - Mieten Griechisch Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte Koreanisch δωμάτιο διαμέρισμα γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι σπίτι σε σειρά κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Präpositionen ΠΡΟΣ (Ερώτηση με wohin?) nach προς (χώρα χωρίς άρθρο, πόλη, ήπειρο) προς (τοπικό επίρρημα)

Präpositionen ΠΡΟΣ (Ερώτηση με wohin?) nach προς (χώρα χωρίς άρθρο, πόλη, ήπειρο) προς (τοπικό επίρρημα) Präpositionen ΠΡΟΣ (Ερώτηση με wohin?) nach προς (χώρα χωρίς άρθρο, πόλη, ήπειρο) Im Sommer fahre ich nach Deutschland, nach Berlin προς (τοπικό επίρρημα) Ich gehe nach oben zu (zum, zur) προς (πρόσωπο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse

«ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse Η NEW STAR ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ TOY ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ KURT MAETZIG «ΕΡΝΣΤ ΤΕΛΜΑΝ, Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ» Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse Μια ταινία αφιερωμένη στον μεγάλο Γερμανό Κομμουνιστή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 26/6/2009. Στον Reinhard Vesser. "Wir liegen weit auseinander"

Συνέντευξη στην FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 26/6/2009. Στον Reinhard Vesser. Wir liegen weit auseinander Συνέντευξη στην FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 26/6/2009 Στον Reinhard Vesser "Wir liegen weit auseinander" Die amtierende Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

Διαβάστε περισσότερα

(Ψ Θϑ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩςΨΗΥΕ ΘΓ 3Ι Ο] Η 9 Bezirk Enkenbach Η]ΗΠΕΗΥ 0λΥ] 15

(Ψ Θϑ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩςΨΗΥΕ ΘΓ 3Ι Ο] Η 9 Bezirk Enkenbach Η]ΗΠΕΗΥ 0λΥ] 15 0ΡΘ ΩςϑΥΞ (Ψ Θϑ ΗΠΗΛΘςΦΚ ΙΩςΨΗΥΕ ΘΓ3Ι Ο]Η9 Bezirk Enkenbach Η]ΗΠΕΗΥ0λΥ] 15 ΓΥΗςςΗΘ Evang. Gemeinschaftsverband Bezirk Enkenbach Donnersbergstr. 19 67677 Enkenbach www.egvpfalz.de/enkenbach Bankverbindung

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A2 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

Persönliche Korrespondenz Brief

Persönliche Korrespondenz Brief - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg land Standard-Adressenformat in land: Straße + Hausnummer, Postleitzahl + Stadt, Land Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Rotationen und Translationen

Rotationen und Translationen Astrophysikalisches Institut Neunhof Mitteilung sd97211, Januar 2010 1 Rotationen und Translationen Eigentliche Drehungen, Spiegelungen, und Translationen von Kartesischen Koordinaten-Systemen und Kugelkoordinaten-Systemen

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie.

FLASHBACK: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie. 07 Ο άγνωστος εχθρός Η Άννα ξεφεύγει από τους µοτοσικλετιστές µέσα σ ένα θέατρο βαριετέ. Συναντά εκεί τη Heidrun και µαθαίνει από τον αστυνόµο Ogur ότι η RATAVA την κυνηγά. Αλλά τι θέλει αυτή και η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Sehr geehrte Frau, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 6: Athen Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα