6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6< 7 4) ==4>)? ) >) ) Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > ) = ) 6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & :,% 3 + ;; 7 8 )+, ( ! # % & % ( )! +, % & &."

Transcript

1

2 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # % & () & & :,% 3+ ;;7 8 )+, (! # % & % ( )! +, % & &. /0 121, 3 &./012 34, ,57 9,(% #85% :;< , /+ 9,(% #85% :; 8 %./7+ =>67+ #85 /45, /+ % &!Γ; ; Φ

3 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; ; <; Α Β % 6 >Η4) >)6< 7<)Β 4= Β )Β> <) 7> 4 Β> ; ; Β Χ ; Α < Χ ; Α < < ; Α < Β ; Α Β < Α Β Α Α < Α < ; Α Α < Ε < Α Φ Β ; Χ < Α < Χ ; Χ Χ < < Χ ; Φ?

4 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;! & & Ιϑ % 9 & 6 9 Κ 8 & 8 Ι & Λ Ι &( ϑ Λ &ϑ Κ ( 9 Ι( & Γ Μ ;;1 &ϑ Ι 8 Κ 8 9 Λ! Ν & Λ Κ Λ Κ /= ;;1 33 (Μ Ι 2 Κ Κ ) & 8 8 &! Ι 8 &! & Κ !Ι ϑ & ( Λ!8 5 Ν Λ & Ι6 9 Ι Λ Κ 49 & 5 Γ Μ ;;1 9 Ο 2 Ι 8 & Κ! 9 ( Λ Λ 8 & 9 Ι & Λ Ι Ι & Ι! 2 Ι 8 Ι & Λ & Λ 5 9! 2 8 & 5 ΛΙ & & ( 8 & Ν 8 & 9 Ι & ϑ & & Κ 8 8! 2 Ι 8 Ι : Ι& 9 Ι Κ! 2 & 5 8ϑ 8 & ΙΠ Κ Ο! Ο Ο 2 & 85 & Κ & 8 Ι & 9 & 8 8 & 9 Ι &! 2 & Κ Λ 8ϑ& Λ Ι 5 Ι Ι! 2 & 85 Ι Λ Κ & & & 8 8 & 9 Ι &! Φ Γ

5 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 2 Λ Κ & Ι ϑ Ι! ( & Ι 8 Ι! & & & 8 & 9 Ι &!! 8 Λ & Ι Κ & 9 ϑ Ι &! 2 5 Ι & Λ & ;;; & 9 ΚΟ& 9! & : Κ Γ & Ο 2 5 Ι 85 9! 9 Ι 8ϑ 5 9 & Λ Ν Κ! Ι 95 Λ Ο & & Ι 8 8 & 9 Ι &! 9( Κ Ι & Λ & ;;; & 9 ΚΟ& 9! 2 5 & & 5 Ν & Λ 8 & Ι Ι Ι Λ Ι & 5 8 & 9 8 Κ 5 Ν & & Λ! & Ι & Λ & Κ 85 Λ & & ( & Λ ( 8! # 49 6 & Ν & &( Ι( Λ Κ & = &! & & 5 8 & 5 < & 6 9 Ι! &( &ϑ & ϑ < 6 & 8 & & 85 #! Λ 9 Γ; ;;3 < ϑ 6 & Λ 5 ΘΘΘ> ;3 ; ϑ&5 Ι & Ι 8 & ( : 9 8! &( Λ Ι (8 9 9 Λ 5 ( Κ 5 : Ι ϑ & Ι &ϑ 85 ( 4 ( : (8 & ϑ Ι 8ϑΚ & 9 Φ

6 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 6 : ϑ ϑ 9 &! &( 5 9 % & ( Κ (& & Ι / # & 2! 9 / ; 32 7 ( Ι Ι 8 & Κ & ( : 9 8 & 9 8 9! &( Ι Ο ( 8 & : ( : 9 8! 8 & & 9 8 9! & & 9 5 Ι & Ι Λ Κ 9 Ι! & Ι 8 & Ι & & Κ ( Λ Ι &(! Ι & Κ & Ι Λ Λ & &! & : Κ 9 ( Λ 9 : Ν 9 Λ 8 &! ΝΙ 85 Λ ϑ & Κ 9 Ι Ι 8Ι 8 Ι 8 9( /Ι Κ 9 2! Λ & & ϑ & 9 & Κ 8 8 Ι Ι Ι 8ϑ & Λ Ι Λ Κ & 8Ι 85 & & 9! Λ Κ 8 Κ 85 ϑ ϑ & & Λ Κ 8 ( 9 & Ι 5 5 Ι Ι & 9 Ι Κ Ι & 9 Ι 8! & : & 8 ) ϑ Ι Ι 9 8 & ( : (8 & ϑ Ι 8ϑ Κ & 9 ; 9 & Ι Λ/ & & 9 Λ2 ( Φ

7 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; (.=/45 4.8%(7 ) & 8 Ν 5 Λ 58 Κ & (& & Ι 9 Ι 8 Μ ( Λ Λ! Λ & Λ = < (8 Ι 8 & & 9 = ( /& Ι Ι & ( : ( Ι 8 Λ 4 ϑ Λ Κ 8 (.=/45 4.8%(7 ) 59 ϑ & Ι 9 & ( Λ Λ Λ 8 Κ ( Ι Λ 8 8 Λ & (& & Ι 4 88 Κ & 8Ι Ν Ι < 8 9 Ι Ι & 6 8 Κ ( Λ Λ Ι Λ 9 & 8 = ( & & 8 & ϑ Λ Ι 8 9 & ( & Λ Κ ( Λ Κ 8ϑ & 9 9 % Λ &9 8 Λ ( 9 8 ϑ & & Λ 9 ϑ 85 Λ ϑ Λ Ι Λ 9 & Λ #Λ Λ < (8 Ι 8 & & #Κ 8 Β 8 Ι Λ Κ (! & Ι Λ?(.=/45 4.8%(7 ) 4 Λ! & ( : : & (: Κ 9 8 (: Λ Ι Λ 9 8 Φ Η

8 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; (& & Ι 6 9 ϑ &ϑ Λ Λ & & # 9 8 Λ ( ϑ Λ Λ & & & Κ & Ι( Λ (: Κ Λ 8 Λ & 4 9 & Ι 9 Ι Λ Λ Λ = > Ι Ι Ν ( & Κ & ϑ Κ Ι Κ ! 8 Λ 9( Λ 9 : Λ & & 9 ϑ 5 Ι & ;;; & ( Ν Λ ( Λ : & 85 Λ ( 9 Ι( ( Λ Λ = & 8 Λ + 5 Κ 5 Λ & Ι( 8 Λ & & 9 Λ Λ ( & & Λ < & 8 9 Λ& ( Ι 8 Ι Ι 8 ϑ ( Λ Λ ( & ;;; & 8 & 8 Λ Ι & & 9 9 & Ν Ι Ι 8 Λ! Ι 8 8 Κ! & 8 Λ & ( Λ ( 9 9 Γ(.=/45 4.8%(7 ) 4Ι 8 9 : Λ Ι : 8 9 &ϑ: Ι 5 85 Λ & ( (& & Ι < & : Ι Ν ( Ι & Λ Ι 8 : Ι Ν ( Λ = < (8 & & 9 8 Ι 8 Λ Φ Ι

9 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; % Λ Ι &( Λ & & Λ 85 Λ Ι Ι 9 Λ 9 9 / &! & 8 ( 2 : (9 Λ Κ Ι 5 & Λ Κ & 8 /& Ρ Σ2! & 9 Ν ϑ Κ & Λ Λ! & Λ Ι Λ ( : (9 (.=/45 4.8%(7 ) Λ Ι & Ι 9 & Ι (& & Ι & Ι Ι( Ι & Ι 9 & 9 : 8 8 & Κ = 6 8! & 8 5 Ν & 8 Ι & 85 Λ & Ι 9 & (.=/45 4.8%(7 ) 9 : 9 ϑ & ΛΜ ( 9 (& & Ι 4 ϑ & 4 = 6 Ι 8 8 Λ& Λ 9 Ρ 8 9 Σ 9 : 9 / 9 Λ Κ Λ Μ ( 9 9 Μ ( Λ Η(.=/45 4.8%(7 ) 4 9 & : Λ Ι Λ (& & Ι Β & 9 ( 9 : Λ &5 Ι : Λ Ι Λ = & Κ ( & 8 Λ Φ!

10 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Β & 9 ( & 8 & 85 Λ & 8 9 Ι & Λ Κ & & 8 Λ Λ Ι Λ & Ι 9 & Ι Ι 9 & & 8 & & 8 Λ Ι(.=/45 4.8%(7 ) 4 ( : 9 Ι & Ι (& & Ι Κ 9 9 Λ & 8 = < 8 & (:!(.=/45 4.8%(7 ) Λ Λ Ι (& & Ι 4 9 Λ Ι 9 Ι ( : 9 8 > & 8 ( Λ 9 Λ! Λ & 8 9 = Λ Λ ( Ι Ι & Ι & & ΚΟ & Ι( 6 & : & ( (.=/45 4.8%(7 ) &Κ Ι Κ 9 8 (& & Ι & Κ Ι Κ 9 8 Ι Ν ( Λ & 8 89 Ι ϑ ΚΟ 8 8 Λ 8 ϑ 8Κ Ι Κ 9 8 Ι Ν ( Φ

11 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 6 9 ϑ Κ Ι Κ 9 8 ϑ & Λ Ι &( Κ = < Λ 9 Κ ( 9 Ι & & ( Λ & : Λ Κ ( & & Λ 8Ι 85 Λ ϑ Λ 5 Κ Β Ν & 8Ι Ν 9 Λ 9 : ΝΙ Ν ( : Ι 9 Ι 9 8 Ι & Κ % +!, # & 8 & & Ι & Λ & & 9 Λ 8 8 ( & ( 9 Ι( & Λ 85 Ι &( & & 9 Λ : 9 Ν & Λ : ( ( Λ Κ 8 9! &( 8 & Ι Ι & 7 ( : & Λ Ι &( & : 8,+3#. 4)+5 &,.,=%4)+.+,=,8%(7 0 ϑ/4 = 4 (9! 70.5/0.+4) 6,5,+3 Κ & & 9! &( 8 Ν Λ Κ 8 Λ Κ & Ι : 8 & & 8 : &!& Ι 5 9 Ι & Ι Ι ϑ ( 85 Λ Ι 9(! : & Λ Ι( Ν! Ι 8 Λ Κ! &( Λ ϑκ & ϑ & 9! & Ι& Λ 9 Λ 8 Κ Λ Κ! ( & 8 Ι 8 Ι Ι 9 & 9 8 & 8 & 8! 8 8 & & 9 Λ 9! Φ

12 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Λ &Ι / & Ι 8 : Ν & 8 8 )Τ! & Ι 8 ( 2! Λ ( / & Ι 8 Υ & Λ Κ Λ Ι Λ2! Ι 8 & Ι 9 & 9! Λ Λ Ι/ & Ι 5 Ι & Λ & ΛΙ & : 8 ;; & ϑ Ι Ν ( 9 Ι( Λ Κ Λ Ι2! 5 Ι Λ Ι Ι Ι,=%4)+.+,=,8%(7 0 ϑ/4 Κ6,+3# /0.+4) 6, 5,+3Λ & 9 88 & ( : 9 8! 9 Ι Ι Λ & 85 Λ! &( & ϑ& Λ Ι 8 Λ & 8ϑ : Λ & 9 8 Ν & &! &( 85 & & 9 8 Κ! 9 Ι Λ Κ! ( 9 &ϑ Κ 9! 9 8!! ς 85 ς! 8! & 8 Λ &ϑ Λ& Λ /%) 2! Κ!! & Κ 9 8 & Κ Ι 8,=%4)+.Μ ϑ/4 6 Ι & Ι6 & Κ 86 Ν & 5 & Λ Ι Κ Λ 8! 9 Κ 8 5 Κ & Ν & Ι Ι Ι 9 8 5! Ι 8 & Ι 9 8 Ι ( 85 Ι Κ & Ι ϑ Ι Ι & Κ 8 8 & Ι Ν & & 85 Λ &! Ι 85 Λ Λ Ι 85 8 ϑ & Κ 8 #9 8 ( & & 8 8 Κ (! Λ Λ & 8 : & Κ Λ & & Κ 9 9 Φ

13 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ι Ι Ι Ν & 7 ( & Κ 8 Ν & & Ι &ϑ 85 ( 4 & Κ ( Λ 8 Κ 5 4 ϑ ( Κ Λ 6 & Λ ( &! Ι 9 Ι & Ι Ο (: 8,+3#. 4),&. 167+%. 5,85 #,(95, )Μ5,6, %/+,& ,6= /+%.8, = 4 Γ % & + ( 8ϑ& ϑ Ν 85 Λ 6 & 9 8 Ν & & Λ Ι &( & & 9 Λ 8 Λ 8 ( Λ ϑ & Κ 8 ( & 9 9 ϑ Ι 9 Λ Λ Μ ( Κ Λ Λ & 85 Λ 9( Ι & Κ & Λ ; # ; 8 Λ Λ 8 8 : 8 Λ Ι( Κ Λ Κ Λ Κ ; 1! & : (& & Ι! 8 ; 9 & Ι & 8 Ν 5 Λ 58 Κ & (& & Ι : 8 : Ν6 9 Ι( :5 Λ Λ & Ι 9 Ν Λ 8 Κ & 9 Ι 8 Μ ( Λ Λ! Λ & Λ2 9 & Ι 59 ϑ & Ι 9 & ( Λ Λ Λ 8 Κ ( Ι Λ 8 8 Λ & (& & Ι Γ 4 88 Κ & < Ι ( 6 8 Κ ( Λ Λ Ι Λ 4 ϑ & 8 Λ 9 & Ι Ν Λ Φ?

14 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; & 59 Κ 9 8 & 8 9 & Ι 4 Λ! & ( : : & (: Κ 9 8 (: Λ Ι Λ 9 8 Ι 5& 9 & Ι /9 & Ι2! 9 & Ι 9 & Ι/ & Ι Ι2 9 (: Κ (& & Ι Γ 6 9 ϑ &ϑ Λ Λ 8 ( & & # 9 8 Λ ( ϑ Λ 4 Λ & Κ 8 & & & & Ι( Λ (: Κ Λ 8 Λ 4 9 & Ι 9 Ι Λ Λ Λ 9 & Ι 4Ι 8 9 : Λ Ι : 8 9 &ϑ: Ι 5 85 Λ & ( (& & Ι < & : Ι Ν ( 8 ( & Ι & Λ Ι 8 : Ι Ν ( Λ 9 & Ι Λ Ι & Ι 9 & Ι (& & Ι & Ι Ι( Ι & Ι 9 & 9 : 8 & Κ Λ 9 & Ι 9 : 9 ϑ & ΛΜ ( 9 (& & Ι 4 ϑ & 8 ΛΜ ( 9 9 & Ι Φ Γ

15 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 4 9 & : Λ Ι Λ (& & Ι Β & 9 ( 9 : Λ &5 Ι : Λ Ι Λ 9 & Ι 4 ( : 9 Ι & Ι (& & Ι Κ 9 9 Λ & 8 9 & Ι Λ Λ Ι (& & Ι 4 9 Λ Ι 9 Ι ( : 9 8 ( Λ Λ & 8 9 & Ι &Κ Ι Κ 9 8 (& & Ι Γ &Κ Ι Κ 9 8Ι Ν ( Λ & Κ 89 Ι ϑ ΚΟ 8 8 Λ 8 ϑ 8 Κ Ι Κ 9 8Ι Ν ( &Κ Ι Κ 9 8 ϑ & Λ Ι &( Κ ( ϑ& : &! & Κ 9 Ι( & Λ 6 8 & 8 & (8 Ι & & 9 Ι( & Λ Κ Λ & Ι& Ι Ι Φ

16 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; = 7 8,/0,6 5, % 057./457..8,,& ,6= /+%.8, 6 Κ Λ Κ & 8 9 ( / 9( 9( 2 & 9 8 ( & 9 4 9( ( 9 8 (: Ι Ι Ι Λ 8 & Ι : Ι( Λ Λ 9 Ι ϑ Ι ϑ Ι ϑ Ι! 8Ι 8 & Λ Ι 95 Λ Ο 8 Λ ( Λ! & Ι Ν 5 Ν 5: Λ/& Ι!9 & Ι : 2 9 Λ! 5 9 Κ 9 8 Λ Λ Λ Ι Κ Ι Λ Λ Λ & 5 Λ 8 & Λ Λ! Ι 8 &( 9 Λ! Λ Ι Λ 8 8 & & & & Λ & ( Λ Λ Ι Ρ ϑ Σ Λ Ι 8 Λ ϑ ΛΙ & & Λ & 8 Λ 8! 5 & Ι & & Λ Ι Λ!! 5& Ι ϑ Κ &! ( 9! & 9 & & 9 9 & 8 Λ Κ (! & Ι! & 8 & Κ & & 85 Λ ( Λ! & Ι Λ! & Ι Λ Ι : Κ 8 +! 9 ϑ ϑ Κ Λ Κ 8 ( : Λ 8 Λ & Ι Ι 9 8! Λ Ρ: 5 85Σ Λ Ι 85! Ι 8 & & Λ Κ & 9 8 Ι Ι 8! Ι! 9 & & 9! Ι &( & & & & 8 ( Ι Ι & Κ! & Λ 5 Ν& Λ Λ & Λ 9 Λ &! Ι Κ 9 Ι 8! 9 85 Λ Ι Ι Ι Λ 9 & Κ! & & Ν Λ 5 Λ Λ Ι 5 Ι & Ι 5 Ι & Ι Ι Φ

17 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ι Ι : Ι( Λ 9 Λ Λ 8 Λ 9 Λ! & Ι Ι 8 Λ Κ 9 Ι 8! Ι &! 9 ϑ ( Ν & 9 Ι & 9 Κ Ν & Λ Ι & Κ Λ & Ν 8 9 & & & & & ( & Α Ν ϑ& Λ 9 & & 9 8 ( & 8 & : Λ ( Κ 8 ( & Γ Λ : Ρ ) <) ;;;Σ! Λ Ι &( & Ι 9 8 ( & Λ Λ Ι 8 Μ ( Ν 9 & Λ & ( Ι 8 & 8 Λ 8 (: ( Ι Λ Λ 9 85 Λ & Κ Λ9 &( Λ Λ Λ Ι 8 Ι 9 : Ι Κ Λ & &Ι 9 9 Ι 8 Ν9 Λ Λ 8 8 & ( 9 ϑ ( Ι & 9 & Λ 5 Ι 8 Λ ( 9 & 9 & 9 Ι &( Λ & 8 Λ ( Κ ( 5 Λ+ Λ Λ Ι Λ & Ι Κ ( Λ Λ Ι 85 Ι Λ ϑ ( = 8 Κ ( Λ Λ : 8 8Ι 8 Ι Ι 9 Ι Λ Ι Μ ( Ν! Λ Λ 5 Λ ( Λ Λ Ι Ι : & Λ ( ( 9 Ι Λ & ( Λ Λ ( ( Κ ( 5 Λ < Ι ϑ Λ Ι Ν % 5 & 5 & 8 Κ Λ ( 9 Λ 6 & 9 ( ( & Λ 8 Λ Ι & 8 Λ 85 Λ & Λ Κ 8 Κ 8 Ι Λ 8ϑΟ ( Φ Η

18 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;, 1 & 9 Ι & 9 ( Κ ( 5 Λ 8 Κ Λ Κ Λ ( Ν 9 Λ ( Λ Λ Ι! 8 Ι & Ι 9 & Ι Ι Ι 8 85 Ι Λ 8 Ι 9 : Ι Κ Λ = 8,/0,6 5+%,60 6 #%,& ,6= /+%.8, = 4 Η % + & 8ϑ& Λ 5 8Ι 8 ( & 6 9 ΘΘ ΓΓ ; = Ι & ϑ & 9 Ι 8 ( & 8 ( 6 & 6 & 5 ; + ; ( Ι Λ & 85 ϑ &ϑ 85 Γ 4 ϑ! 9( Κ 9! Ι &!& & Λ & &!8 ( : 9 ( 9 9 Ι 9 Ι Λ Κ 4 ϑ Κ Λ & ( Λ &ϑ 85 Λ & Ι ( Ι Λ Ι & 9 9 ( 6 & 9( Λ9 ( Κ 9( = 8 59 ϑ & Λ ( ϑ 8 & &ϑ 85 Λ Ν Γ = Ι 85 9 & (! 9 Κ ( Λ 9 & 9 Κ = Ι 9 85 &ϑ Ι!& &! < 8 9 & Ι 9 Ι & 9 9 Λ 9 Ι /< % 5,7,&3,& ,6= /+%.8,6, 5,+3 & & 9 Κ Ι 8ϑ 8 ( & 8 ( & 9 Ι & 9 ( : 9 8 & Ι ( Κ & 9! & 8 & 8 : 9 9 Ι Λ & 8 Ι 8 Κ &!Ι Λ Κ & 9! &( Ι Ο &ϑ 85 9 Ν Φ Ι

19 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; (8 & Ι( & ϑ! Κ ( & Ι 9 Ι! (8 & Ι( 9 & Λ! (8 & ( 8 Λ! (8 8 Κ 9 9! (8 9 9 & Ι & & 9.8%, = ) 5,85 # 0.5 ()& ),&. 1674,6= /+%.8, = 4 Η? Ι ΛΩ & & 8< (8 & & Λ Κ Κ 9 (! &( Ι 4 Λ & Κ & 9 & 8 & & Ι & & 8 & Ι Ο &ϑ 85 9( 8 Κ & Ι 8 Κ Ν! 8 Κ ( Λ Λ Ι Λ! Ι Ι Κ & Λ ( & Ι 9 Ι 9 9 Λ Λ 5 &ϑ Ι! & & 8 ΛΜ ( 9! & & & & Λ 8 Λ 8 ϑ& Λ Κ & & : ϑ (8 9 8 & & Λ Κ (8 8 & & Λ Κ Ι Λ 9 8 & & Λ Κ ϑ 5 8 & ϑ9 Ι! 85 Ι Ι 8 89Ι & 8 & 8 & 5 Ι 9 9 ( & 8 Ι & Ι 9 & ( Ι 9! (8 9 #Κ 8 8 ( & 9 9( Ι 9 ϑ Ι ( Λ Λ & 9 & Λ Ι Λ 8ϑΟ! & Ι( Λ Ι 85 & 85 Λ & 8! & Ι Ι 8 &( : & Κ 8! 8 & & 5 & ΛΜ ( & 8 ( 8 8 & 8! 8 & & 5 Λ (: Κ 9 & 8! 8 9 8! & & Ι( Ι & Κ : : Λ 8ϑ & ( 9 : Ν & Λ : Λ Ι Λ 8 8 & & Λ Κ 8 ϑ 8ϑΡ ΛΣ! Φ!

20 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 8 & & 8 9 Κ! 9 Ι! Ι 8ϑ & Ι( Λ! 8 9 & 9, % 4,.%8#%. 5,85 #,(95, ) Μ5,6, %/+ 6= 0, % &. /+%.8, = 4 Ι 70.5/0.+4) = & Ι & & & 8ϑ & 8ϑ Ι! ( : Ν & : 8 : 8 Λ & Ν % & # & Κ &ϑ 85 9 < (8 & & Λ Κ! Λ 9 9! Γ < 8 9 Ι! 8 Κ Λ ( Λ Ι! % Κ Ι Κ 9 8 Ν & = 5,7,&3=,+ =.8,0, % 4385 &. /+%.8, = 4 (9 Η? & Κ 9( 8 Ν! 8 ϑ 5 & & & Λ ;; # ; Γ & Ι & 9 ( 9 : Ι 8 & 8 & & & 9 & & 9 )+ Ι & & 9 8! 9( Κ ϑ &ϑ Κ 9 9 & Ι 9 9 & 85 Λ Λ &( Ι Λ/ Ι Β & (9 8 Λ! 9 8ϑ : & Ι( & 8 ( ( 9! Γ 9 8ϑ : 9 Ι 9 ( 8 8! Κ 8 ϑ 8 & Ι Λ8 9 Μ ( 8 9! ϑ & 8 Κ & & 8 & 8 &! & & ϑ &!, Ι! 8 Ι 8 Λ &( & & Λ! Φ

21 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; ( 9 8 Ν 9 & & Λ! 9( Κ 9 & & Λ! 1 ( 9Ι Ι 9 8 Ι 5 Ι 5 Ν 9 & & / & &! & Ι & & 8 8! Ι & 8! 8 82! 3 8 & & & 8 & & 9 % + & Ι Ι! 9( Κ 8 & & :5 8 Κ & 8 Ι : Ι Κ 8 8! & 5 Ι : Ι! Ι : 85 8 ϑ &ϑ 8 Κ & Ι Ν Ι &! 8 & & ϑ ΛΙ Ν (! Γ 5 & 8 &! Ι : 8 8! & &(!, : 8 Λ! Ι : ( Λ 8ϑ ( Λ & & Λ Ι & Λ! 1 8 & ( ( 9 Ι 8 Λ 85 & 8 9! 3 & & 85 & Λ Ι 8ϑ& Κ 5 Λ Ι Ι! ; Κ 9 8! (8 & 9! 9 Ι 9 85 & 8! Γ & & 8 Ι : Λ! 8 Ι! 8 Λ & Ι &! 9!, Κ 9 Κ & & Λ (! Κ 9 & 9 + & Ι Ι 9! 1 & & & Λ & & Λ 8 & 9 ϑ 9 8ϑΟ! 3 9 Ν Ι 8 Λ! Φ

22 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; ; 8 Ν Ι 85 Λ 9 9 & Λ & ( Ν 9 Λ+ Ι &! & Λ Ι 8 9 & : Λ!Ι 8 Ι Λ & 8 Λ (& Λ! & Ι :! ϑ Κ &( ϑκ 5 &5 & & Ι ϑ 8 Κ 9 8 Ι & ΛΙ 8! Γ ( Λ! & & & ( Λ! 8 & 85 Λ Λ & & Λ! Ι ϑ & Λ Λ!, : ϑ Κ ( Λ! 8 & &( & 8ϑ 8! 1 9 & 8 9 Ι( & Ι 8 : Ι! 3 Ι 8 ( Λ Ι 8! Λ ( Λ! Γ; 8 & Λ Ι( 8 Λ &ϑ Λ & & 9 + & & 8 ( 9 Λ & 85 Λ & & Λ Λ Ι 9 ( Ι & Ι Ι 8! 9( Κ ϑ Ι 8ϑ (9 & Λ Ι! ϑ Ι 8ϑ 8 & 8 & & 8! Γ Ι 9 Ι & 8 9 Λ & ( Ι & 7 8! < 89! Ι Λ! 9 Λ ( Ι & Λ& ( Ι & 7 8! 8 Κ 9 Ι Λ Κ Λ & & + & & Λ! ( 8 ΛΚ 5 9 8!, & 8 & & ( & Λ! 5 Λ ( 5 ( & 8 & (! Ι 4 ϑ & Κ! 3 9 Ι( 9 &( Λ Ι Λ 9 Ι 8 ( 8 Λ! ; : & 9 Λ & Ι( ϑ 9 Λ Κ! & Ι& Ι Ι 8! & & & ΛΜ ( 9! Φ

23 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 5 Ι & 8 &! Γ 8ϑ Ν Ι 8 85 Λ 5: ΚΟ Λ 9 9 Ι Ν ( ϑ Λ (9 9 8 Λ 9 9! Ι 9 & 8 8 Ι Ν ( : Κ & Λ 8 (8 ΚΟ Λ ( ( Λ Κ Ι Ι Κ Ι % 5,7,&38#% ) 5 &., = 4 & & 9 Κ Ι 8ϑ 8 9Ι & & & : 8 Ν 85 ϑ & & & 9 8 Β 8 & Κ &ϑ 85 Ρ Λ( & 9! & ( ΚΟ 9 & & 5 8 9Ι & & : 88 8Ι Ν ( Σ 6 & Ι & Κ & & 9! &( & 9 ϑ & Γ Λ & & Λ ( # 8 Λ 9Ι & Λ ( 8 9 & & & Λ ( 9 & 9 Λ & Λ ( 8 8 ϑ Κ < (8 & & & Λ 8 =,(95, ) /7+,6=%,Μ(% 7Ν./43 % 05,85 # 3/3 % )5,Ν1 7 %.5 & ()(9 7Ν./ , % 4385 &. /+%.8, = 4 Η? 7 ( Ι Ι6 8 & Ι 9 & 9 ( 85 Λ & Ι Ν ( Κ & ϑ 9 Λ Λ! Ι Ι Ι = 8,/0,6 5+%,60 6 #% 6= 0, % &. /+%.8, = 4 Η 70.5/0.+4) = 4 Ι, # & 59 ϑ ( : Λ 8 & 5 Λ Φ?

24 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 4 9 & ( 9 Λ Κ 9 & 9 Κ & &(! Ν Λ : & 4 9 Ι Λ Κ!8 : ϑ & ( 4 9 Ι Λ Κ (! &( Λ & ϑ!! &( Λ ϑ Ο #! & 5 & 9 5 ϑκο!! & 5 Ι Λ & & 9 8 Κ & ( 8 ( 9 Ι(! 9 & 5 &ϑ Ι 8 Κ 8 9 Λ! Ν & Λ Κ Λ Κ /= ;;1 33! (Μ Ι 2 > Ι 8 & & & & ( 8 Ι & & & Κ & 9( Κ 9 Ι & & Ι & ( = 85 & 85 9 & Κ 8ϑ& Ι 8 & Ι & 8! &( 8 & Ν Ι : Ο : ϑ &ϑ 85 Ι &ϑ Ι Κ Ι # Ι > Α % Ι & 6 9 Ι Ν & 9 Ι & 9 Κ 8 ( & 9 & ; ;+ ;! > Ι 8 & Κ 8 ( & 9 ;;3 & Κ 8 + & ( 9 > & & Λ Α % Ι &! Ν ( & Ι 9 & Λ Λ & 8 ( & 9 ; ;! Ν ( & Ι 9 & Λ Λ & 8 ( & 9 ;! Ι( & 8 & 8 & 8 ( & 9 ;! Φ Γ

25 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; > Ι ( 9 > & Λ Α % Ι & & Κ & & ; ;! 8 &ϑ 8 8 ( & 9 Λ ;! Β & 98 8 ( & 9 ;;1! & 9 9! & & Λ Ι 9 8 ( & 9 ; # Ι 8 Ι & Ι & ΛΤ Ι Λ= Λ =Τ & ;;;= % 6 Χ ;;;;1! & & 8 ;;3# ; =Τ & ;;; & 8 % Ν 6 % ;;;;,! & & 8 ; #;3 # Ι 8 Ι Ι & Ι Λ Λ 6 9 Ι Λ Κ & & ;;1 + ; & 5 & ; + ;! & & Λ ;; # ; Γ! & & 9 8 9Ι 7 8 & ;; + ;! 6 Λ Κ 5 & 9 Ι ( 85 Λ & & & & ;; + ;Γ! 6 9 Ι & & ;; + ; ; & 5 & ; + ; 1 ) : Λ Ι &( ϑ & & 9 & Κ & & & Ο 8 & Ν & 9 Ι & & 9( Λ Ι &( Κ! & : & Λ & Λ 9 & ( 9 85 Λ Λ 8 & Ι 9 8 Λ & 85 9 & Κ : ϑ& : Ι 8 Ι Ι & 9( Λ 9Ι & & Ι & ( 5& 8 9 & ϑ 5 85 Ι Ι & Ι ϑ Ι & 5 9 ) &ϑ & & 9 & Κ & & & & 8 ϑ Ι Κ 8 Ι & Ι Κ 5 Ι ϑ : Ι 8 & 9 Ι & & 85 Ι Ι Ι Κ Ι 6(Μ 8 & 5 8Ι Κ 8 ( Λ % & Κ 4 & & Ι Ι 8 & & ( 8 Λ 8 & (8 & Ι Κ Ι & &ϑ Ι 8 Κ 8 9 Λ! Φ

26 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ν & Λ Κ Λ Κ /= ;;1! 33! (Μ Ι 2 8 Ι & Ι Κ 5 Ι ϑ : Ι 9 Ι &! & 85 Ι Ι Ι Κ Ι 6(Μ 8 & 5 8Ι Κ 8 ( Λ 6 Κ 8 ( & Λ Ι & Ι Κ & Ι & ϑι & 8 Λ & 8! & Ι & Ι Λ Μ 85 9( Ι Ι & Ι Κ &ϑ 8 Ι 9 Ι ϑ Ι & Λ Ι Ι /02# 8 8 & &! /#2# & &! /;2# 8 Κ &ϑ Ι( & Λ : 8 Λ Ν Ι 9( Λ ( Ι & Κ # % Κ ( & Ν Ι Λ!!! 8 85 ϑ! &( Λ 8 / & 2Ι : Ο Κ & 9 & Ν ϑ Κ! 8 85 & 8 Ι Λ & 8 & 5 & 8 ϑ ϑ Κ! & Ι 8ϑ& 5 Λ 5 6 & & 8 Κ ϑ 5 Ι Ι 85 9 &! Ι ϑ & & : Ι 8 5 & Ι & 9 & & 8 & Ν 8 & Ι 95 & Ο Ι 8 &5 Ι 8 & 8 ) & ( 8 ϑ ϑο! 85 Λ & Ν! & Λ 8! ϑ 8 ( > & & Λ Α % Ι &! Ι Λ Ι & 9 Ι Λ Κ 8 # & 8 Φ

27 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; ) & ( 8 & Ν! ϑ ϑ & Ι Λ & 8 & 9 9 Ι Λ Κ ϑ & 8 8 &ϑ & Ν 85 Λ! & : Κ! & 5 ϑ & & 8 Ν & Ι Μ Ι &! : 8& Ν.= ; /+ Ο %+%#, %4,5, % 05,85 #3,(95, )Μ5,6, %/+.=./45 4.8%(7.,5 7 /+ Ο %+% #, %4,5, % /4 3Μ5,6, %/+.6,/4+ #% 5) Π5162,% Θ,5# (&%, /+ Ο %+3 ) Ε)=4>)?)Ξ4 >Η4) Χ46 6<) ΗΕ) Α >6 > <4) Ι Λ & & Ε! > Α ΚΟ Ι 8 8 Υ!Β9 Ε!7! > Α?5 Ι 8 Ν9 Λ Β9 7! > Α ( 8ϑ& Λ & Ι Ι 85 & Ε >Η7 >Ψ > > <4 Β) > = %< 7 ) Ζ=6 > <4 Χ > Χ <)4 Χ< )Ε) Α > Ζ=6 =4> Β Χ><) Ε ) >4) Ε)> Χ <4 ) >) ΚΟ 8 & & Λ & > Α!7 Κ & Λ Ι Λ & > Α!7 Ι Λ & > Α!7 Κ ( Ι Λ & > Α!7 Ι Λ Κ ( 9 ΚΟ 59 8 Ι > Α!7 9 ΚΟ 8 8 & 8 8 Ι > Α!7 ΚΟ & 85 + Υ > Α!7 9( Ι/ 9( 8 Κ 2 6 ( ( Ι Λ Ι Γ > Α!7 4 : & 9 Ι Γ > Α!7 8 Κ 59? Ν Λ 9 > Α!7 Κ Λ %4 Χ4 9 > Α!7 4 9( 9 > Α!7 ) & 9( 9 > Α!7 Τ 9( 9 > Α!7 Φ Η

28 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Γ 4) Χ ) >! = <4 > >4<Ζ )[ [ ) > <Ζ[ < = Α >%> 7> 4 Ε )<Ζ[ Χ6 4> Β) Χ <7) >4) Ε> ΚΟ & Λ & 8ΚΟ & Ε 9 Λ ( Λ! Λ!Υ Ε!<= Α Λ Λ 8ϑ& Λ / & Ε!<= Α Ι! : & 9! &! Λ Λ & Ν Ι Ι 8 Λ!Ι 8 8 Κ! & 8 Λ & ( Λ & Ε 4Β > Ε 4 > 4)7< [ >)Χ)?) Β6 6<4 4 % >[ > Ε 7 ) Ψ[ >)= 6 4> Β % >Η4 ΕΗ Χ ) =)<=Ζ 5: ΛΜ ( Λ & Ε! > Α & /8 2 & Ε!<= Α 9 ΚΟ Ι 8 & & 9 8 Ι Ε Χ< )6<4 =6 )Β> < Β)7 4 Β> 6 Ι & Ι 9 & 9 Ω Ι > Α, 7<) > 4) > 4 [ >) <7>> <)4 4 >Ψ 4 > <4 ) >) = ) >) Χ <Ζ=? <7>> ΛΜ ( 9!Υ Ε 8 9 Λ & 8 & 85 Λ 4 & Ε 4)6 %> 7) > 6 ) > 6 )[ Χ) )<>>6<4 Β? Χ > ΚΟ & Λ & 8 Λ Λ Ι Λ != Ε < ΚΟ & 8 Λ & & Β != Ε 1 4<Ζ )[ )7 6 =)< )4) %)Β> ) <) Β> & Λ (: & Ε!6>7 3 Χ< )6 > <4 Χ >4> Β> Λ Λ Λ!Υ Ε!7 Λ 9( Ι ; 4< Α >)= Β Α > 7> 4 Ε ΚΟ Λ Ν & Ε 8 Λ ΚΟ 9 ΚΟ 9 ΛΚ : &! Ι Ε 8 Λ 8ϑ 9 5!Υ Ε ΚΟ Λ & Ε 85 Λ & Λ Κ / 01%2%3 ) ) ) Φ Ι

29 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; ; Φ = 85 & ϑ 5 5 Λ Ν& 9 Λ ; Α = & 8 ϑ 5 & & 9 8 9! 5 & Ι & Κ ϑ & Ι 8 Ι &! Ι ϑ Ι : Κ &ϑ Κ Λ & 85 & 8ϑ 9( Λ9Ι & 6 &9 8 : 8 & ( Λ 8 ϑκ 8 ( & 9 8Ι 8 3,1 Ι! &!1 Υ Λ 8 ( & ( & ( & Ι Ι Ν #Ι Ι! & Ι 9 & Ι & Ι Ν Ι Ι: Ν Ι! & Λ 8 & Ι Ι Ι 6 9 ϑ Ι 9 9 Ι! Ι Ε 9 9 &9 8 : 8 & ϑ ( ΛΒ 9 ( Β 9 6( 8 & & % 8 ( 9 > & & Λ Α / ; 2! &( 8ϑ Μ ( Ν! 85! : & & & 85 9 Ι : 8 & 8 Λ 6 & 9 8 Λ & 8 ϑ 5 Ι / 13 Β9 2! &( 8 ( & &!,Υ = & 8 Ι 85 Λ 8 ϑ Ι 8 Ν! Λ 5 Λ 9 ( ( 9 & 9 :5 &! & &! & ϑ9 8 ϑ / 33 Υ2 9( 8 Ι 8 Ν & Ι & ϑ9 & & ϑ Ι 8 Ν & Λ Ι &! 9 9 ( Ι Μ ( Ι Ν 5 Ι 8 & Ι & 9 ( Μ ( Ι 8 Ν & & 5 & Ι & Ι Μ ( Ι Ν &! Ι 8 & ( &! ϑ9 (!8 && & 9 / Λ Ι Λ Λ2 % 8 & 8 & & 85 Λ Λ Ι 8 & 9 Φ!

30 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Λ Ι Λ & & 5! & 85 ϑ 8! &! 9 Ι 8 ϑ : & &% # : % Κ % 5 8 Ε 9 8 : 8 ( & 85 Λ & Ι & & 5 8 < 89! Β 4 & Ι9 & :8 = ϑ & 6 & 9 8 : 8 & ϑ Ι ϑ Λ ( % 7 ( Ι Μ ( Ι & ϑ Κ & 9 8 9! 5 Ι! 8Ι & Ι Ι & ( & ϑ Λ & 8 Λ 59 Λ 8Ι & Ι Ι! Ι 9 & Λ Ι Λ Ι & Λ /Ι 9 ϑ Λ Κ 5 8ϑ2 Λ & 8 ϑ Ι Ι & 9 Ι Λ Ι Ι! &ϑ & Ι Λ & 8 ϑ & 5 8 Κ 5! : & Ι 85 ϑ : 7 ( Ι 8 ϑ Ι Μ ( Ι Ν ( Λ Λ 5 Κ ( 49 Ι 7 ; ; 5,3 Ι Γ Κ ( /%4, ; 9! Λ4 9 2 > & & Ι Μ ( Ι Ν ( Λ Λ 5 & : Λ & ( Λ Λ Λ Ι 8 : Κ ( & Λ Ν 5 & = & Ι 9 : Ι 5 & : Κ 8 + & Λ 5 9 & Ι Λ + 9 Ι Λ Ι Λ Ι 95 Ο 9 Ι ( 9 & Λ Λ ( 8 6 & 9 8 Λ & 8 ϑ (: Ι 8 Ι Ι (! &( & Λ = ϑ% Λ 8 Λ Ι Λ & Ε! &( & &ϑ 85& ϑ 5 & 85 Λ 9 & ( Τ 9Ι & = % & 8 & 9 Ι 9Ι & Ι Ι ϑ Α Ι 6 Ι % Ι % ϑκ & 8 &ϑ 85 & Ι & Ι 9 Ι 9( ! Κ ( &( Λ &ϑ 85 8 ϑ Ι & & % Α Ι % &ϑ 85 & 9 ( & & Κ 9 ϑ / Ι2 89 ϑ! Λ 5 Ι Ι 5: Κ & ϑ & 9 % 9 59 (: &ϑ 8 9 & & Ι Λ! &( 9 85 ( 9 & 8 : Ι Ι > Λ Φ?

31 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ι 5: ΚΟ8 &! Λ Ι 4 : & 859 ( &!& 4 (: Λ & & ϑ ( : Κ 8 Β 8 ϑ Κ ( Λ 9 Ι ϑ & Ι Λ & 85 ϑ &ϑ Ι ( Κ # Λ 8 ( : & Λ ( Κ Λ & Ι 8Ι 85 Ι ( 9 8 ( & Ι: Ν 9 Λ ( # Λ 8 ϑκ 6 : 85 9 & +9 Κ 4 Κ & Λ &ϑ 85! Λ! 5 Ι 8 8!!8 ϑ < Κ & 5!!!!! 9( 5 9 Ι Λ Λ Ι & # & Λ 85 Ι 9 & Λ ϑ& & 8 & & Λ 9 &8! Ν! &! 8!& &!9 (! & &! ϑ & Κ ( ( Λ Ι 85!8!! 85!!! (! :Ι 5& & 9 : :5 ϑ Λ8 & & :5 Λ!!!!! &! 9 8 ϑ! 9ϑ! :!!!!! 8 5!! &!!!! 9! & 5 :! &!! Λ! &! & 9 & Κ & & ( Λ 85 ϑ &ϑ Ι Κ & ΚΟ ;Γ 9 & ( & ( & Ι 3 9 & ( ϑ9 Λ Λ( 7 8 : % 9 % 9 % Ν 5 8 ϑ 5 8 & 85 &( & & & 8 >> 8 ϑ Κ & 5 4 Ι ϑ & & 8 ( :!!!! 8 &!!! 9 & 8!! 8! Λ & & &ϑ Γ, 9 & (! Ι ϑ9!!! 8! 8! Ι ϑ&!!!!!& 9!! ϑ9! Ι! 9( Ι Λ ( Λ Λ & & Λ / & Γ ; 2! & Γ Υ 9( 8 Λ & 8 ϑ 5 Λ ϑ 8Ι 85 Λ & 9Ι < 89 ( + 3 Λ & 9Ι < ( + 1Λ Κ ( ( Λ Λ : 85 & ;;;! & 5,ΓΥ Λ & Λ ( Λ Λ 6 Ι Λ 9 8 & 5 Ι Γ Υ 6 Ι Ι # Γ Υ & Ι Λ & 5 Υ/ & 2 Ι 8/ : & 9 2 9( 8 Λ ( Λ Λ = & Ι& 5 Κ Φ?

32 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ι ( & & ϑ & : : & ;;; & 8 % Ν = % ( & 85 Λ Ι Λ & & ϑ 85Ο Λ 5 9Ι & / 9Ι & 5 Λ 9 8 Ρ= Σ & Ι & 4! : & & 8 9Ι 8 & & & ΡΕ % 8Ι /7 8 2Σ & 8Ι Λ & 9 # & Ι Λ Λ Κ 89 ϑ Κ! Ι 8 & 9 & &ϑ & ( & (! & Ι 1 ϑ9 Λ Γ ϑ9 Λ Ε & Ε 8 8 Ι ( ΛΙ 8 Κ Ι Ν Ι! 9 Ι 85 8 & & 8 & 9 Ι & ( ( & Λ Ι 8 Ι ϑ 85 Λ & ( # & Λ ( & 8 ϑ & Ο & ϑ Λ 5 Ι ; Ι! &( 8 ϑ & Λ ( : & Ι Ι : Κ 5Ι Λ 9 ϑ& &! : Ι & 9Ι ϑ& : Λ 9 8 Ρ= Σ Ι Λ 8 & Λ (: 85 Λ ϑ 8 & ( (: Λ & Λ & Ι( # 5 Λ Κ Λ Ι & & ; ; 8 ( > & & Λ Α % Ι & Λ Ι Ι Ν Κ 5: Κ & , Ι & Ι 6 9 = 9 & 8 & 5: ( Λ 9! : Ι Λ Ι & & Ι 8 ( ϑ: Λ Λ Ι & & Ι 6 & Ι & ΓΓ 9 Ι Ι Ι : Ι( 9 Λ &ϑ: Μ ϑ Λ / = 2 & Κ 5 & & Λ Λ Ι 4 ( & Λ Ι( Λ Κ & Λ Ι ( Μ ( ) ]= ) ] Ι 9 = / Ι /Κ Ι & Λ Ι = ( Γ!1 %! Ι Γ!1 %! & Ι & Κ ΙΛ 8 (,,! %! Ι,! % Χ Ι & 9 8 Ι : Λ Ι( & Ι 8 Λ & 8 5 Λ Κ! Φ?

33 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; & 9 8 : Λ 85 9 ϑ9 & & 9 8 Λ : 8 & ( : &! : Μ ( Λ Ι 9! 9 ϑ Λ & Ι! & 8 & ΛΙ : Κ 9 Ι 8 Κ & & Λ 5 Ν & Λ Λ & Λ 8 Μ ϑ Λ! & Ι! ϑ 8 Κ & 8 Κ & 8 Ι Ν! &( Λ 85 Λ 85 Ι 6 Λ Ι 9 6 & Ι Λ & & 9 # & & : & 9 &( Ι Ι : 85 : &! &( & 5,!,Υ Λ &! ΚΟ &ϑ 85& : 9 & Κ +!1Υ 6 & 9 & : & & 5!,Υ 9( 8 Λ Κ ( 9Ι 9 & 8 ϑ 8 : & ( Λ 8 8 ϑ & 9Ι 7 8 /9Ι 8 2! < (! < 89 ( 8 ϑ ( &ϑ 8 & 7Ι < 89 ( 7 8 /9Ι Λ 5 5,& Λ &ϑ 8 & 7Ι 7 8 /9Ι 8 2! 8Ι & 9 Λ Ι & 8 Λ Ι & & 8 & & 9 & Κ 8 8 &ϑ 85 & 7Ι 7 8 /9Ι 8 2 7Ι < 89 ( & 8 ϑ Λ 9 &( Λ &ϑ 85 ( ! < 89 & 5 & 8 5 ϑ 8 8 # 8 8 Λ & Λ 6 9 ϑ Ι & 9 Ι &ϑ 85 & 9 :5 9 ( 9 & ( Λ Ν # Μ 9 9 & 9 & & Ι 85 9 &ϑ !9 Ι 7 Κ & ϑ Λ Ι Λ Λ Λ 7 9 &ϑ 859 ( Λ ( Λ Λ Ι Λ 8 = % & ϑ9 9 Ι & & ( Λ 4 : 49 Ι 6 Ν & 9 > & & & &9 8 : ( Λ Ι 49 & Ι ΝΓ ;; & : & & & / Λ + &! ϑ + 5! +& 2 9 & Λ Λ Ν9 9 Λ 8 ϑ & & &!9!:!!9 & Ε Ι : 8 Λ 9 & Ι Λ & 8 & & &( & Φ??

34 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; &5 Λ Λ Κ ϑ& Λ8 6 & &ϑ 85 Λ 8 # Λ 8 ϑκ 4 8Ι 85 Γ; & Λ! & Υ Λ & 5 ϑ& & 8 &!8 Ι & ( : 8 8 & & Λ 4 9 & 8 & & & 8 :8 Μ ( 9 & & 8 9 & Ι 8 & 9 Ι & 5 ΙΚ # Κ & Ρ;Σ! 8 ( : Λ 8 & & & Κ & Λ ( 85 Ι 8ϑ 8 & 8 8 Ι : Λ &5 Ι Κ & Ρ;Σ! 8ϑ&! : &5 8 Ι Ν Κ Λ 8 Ι 8 9 &ϑ 85 Λ8 : 9 & Λ& ( Ι & Λ& 8 Κ Κ ( 8 & & 8 Λ 9 & Λ Ι Λ Ι 8 8 & Ι : Ι Ο & & Λ Ν!& Λ8 Ι 8 Ν &! Λ 8 85 Λ & 9 Λ Ι 8 9! 9 & Λ (9! Ι ( 5 Λ Ι 85 & 85 8 & & 9 8! & 8 Κ & Λ 5 Ν! Ι 8 Ι 9 & Ι Κ :! & & & Λ 8! & ΙΙ ϑ Ι Ι 8 & & +Κ 8! ϑ 9 : Ν 8 Λ Λ Ι Κ 9 & # 9 & Ι & & 9 Λ / ϑ 5 Λ Ι Ν & Λ ϑ & 85 9 &! & &ϑ: Λ! 8 Ι Ι & & Λ Ι (92 & Ι & & 8 Λ Λ Ι ( Λ! & 8 & ( Λ ΚΙ 85 & & 9 Λ & Ν & Φ?Γ

35 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 6 Ι & 8 Κ & & & 5 9( Κ 8Ι & & : 8 85Ο! : : 8 Ι & 9 8 8! 9 8 & ( 8 Κ Κ Ι & 9Κ Ο ϑ ϑ Κ & Ι 88 ϑ! : 8ϑ& Ι Λ & & & 9 8 ΚΟ Ι & & & Ι 8 8 & 9 8 Κ ( Μ (!8 & 8 Λ & % : Ι & & Ι 85 ΚΟ : Λ 5 Ν Ι 8 9 # Κ 8! & Ι Κ (! 8 & Ι( 8 & 8 8 Ε & 8 & & 85 & Ι & Λ Ι 95 & Ο ϑ & 85 : 9 & & Ι Κ 9 & & 85 Λ Ι &( & & & Λ 8 % 8 ϑ & 8! &( 8 Ι 8 Ι & 8 9 Ο ϑ 5 5 Ι 85 & & & & Λ 8! & Λ& Λ 9 8 Κ 5 Ν Λ& Λ 9 : Ι : & Ο 9 : Κ < & 85 9 & & &! 8 Ι : Ο ( & Ρ;Σ & ϑ! : & 8 Ι 5 Ι Κ 9 8 & 8 : Ν 9 8 & Ι 88 : Ο! : &! 9( Κ 5 & Ι Ι Ο Ι Κ! & 9 & ϑ Ι 8 Λ & Λ % # Ι 5 & ϑ 5 : & 6 9 Ι! 8ϑ Ν Λ Λ Κ Λ & 8 ( Ι Λ Κ Λ Λ & & 6 & < 8 Ι Λ Ν Λ ϑ ϑ & Λ Ι &(! &( Ι 95 & Ο & ϑ Λ Ν & Κ < 8 Ν Λ Λ 6 9 Ι Ι : Ο ϑ & & Λ Ι &( Κ! & Ι 8 Κ : Ι Ν ( 4 Ν & Φ?

36 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ι & 8 9( Λ 9Ι & 8 ϑ & Λ & 8 8 : & & & & 9 +Κ 8!9 Ι (9 6 8ϑ& Λ ( Ν! & 8 ΝΙ 95 Λ 5 Ο Κ & ϑ ϑ Λ & 85 ϑ 9 Ι & & Ι Κ 4 ϑ9 & 8 & (& & Ι 5 5 Ι 85 8 & & Τ ϑ & 5 & Κ Ι& = 85 & 85 9 & Κ Λ 8ϑ& Λ Ι 5 Ι Ι! ( 9( 5 9ϑ 9 85 Λ 8 & &, & ;; Λ /= ;;3!! ; Ι 2 & ϑ &ϑ 85 Λ Ι Λ % Ν 6! < & %!? >!? >>! Λ 9 8 Ρ6 8 < 89 Σ! 8 8 Λ 6& ( & ;;;+ & 8 % Ν 6 % ;;;;,! 8 Λ & ;;;+= % 6 Χ ;;;;1 ( & 85 Λ ( 8ϑ& Λ Λ 5 9 ϑ 8 & Λ & & Λ 9 8 Ρ= Σ 9Ι 5!Ρ= Σ 9Ι 7 8! < &ΡΕ % 8Ι /7 8 2Σ 9Ι &! :! & 9( Λ Ν & 8 Λ! 5 & Ι & Ι Ι : Κ & Κ Λ 8ϑ& Λ Ι 5 Ι Ι & Κ Λ 8ϑ& Λ Ι 5 Ι Ι ϑ Ι : Κ! & Κ & Λ 8 &( & 8 Λ! & &( 8 & 5 8 Κ Λ Λ Φ?

37 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; # 6 & (!! & Ι ϑ & Κ & &! & : 4 & 8 8 & 9 Ι &! Κ ( 8 & & 8 Λ Ι( : Ι Ο 4 & & Λ (9 8 Λ ( 9( 9 85 Λ Λ & & Ι Λ ( ϑ: Λ / & Ι :5 Λ 2+ & Ι & &Λ Λ Ι 8 9! 6 9 & & & Λ & Ι & & Ι Ι 8 Ι/ 2! 4 Κ Ι & Λ! 8 Λ Ι ϑ 8! 8 ( : : 9 : & Κ Κ 9 9! 9 &Ι 9! > & & 8 ( Λ/ (!9! &! 8 2! 9 85 ( & & 5 9 8ϑ & 8ϑ (! & 85 & Ν 59 & & & Ι Ν (!8 ( : 8 Κ / Ι Ι 85 Ι 2! Ι 8 Ν & Λ 5 Λ Μ ( Λ Ι Ι Ι + & &Ι 9! % 8 8 : (9 &( & Ι &! &( Ι 9 Ι & Ι 8 Ο Λ Ν &! 85 ϑ 8 & & Κ! & & 8 Λ & &! & 9 : Κ Κ 9! 8 9 ϑ 8 Κ ϑ& + Λϑ! & Ι Ι Ι Λ Ι 8 9 & & 9 8 & & # 8! Φ?Η

38 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 6 9 ϑ & Κ 9 ( Ι 8 9! 9( Κ & 9 & & + & Ι & Κ Ι ϑ Λ Λ! 6 : & Λ Λ! & Ι & ;;; /= % & 8 % Ν 2 Ι : ( : 5 Ο ϑ & 8 Ι Ι Ι! 9 : Ι! & 85 Ι Ι : 85 Ι 8ϑ ( & Λ ) & : ( Λ Λ/ & &, & ;; Λ 2 &ϑ 85 Λ & &! & 8 9 : Ν & & & : 8& Ν.= ; 5,Ν=.#),(95, ) Μ5,6, %/+ 7 % )/4>0, %.#,Ν/7 51 0,6=.8 & ()(9,(95, %.,5 7+,5)4 57).+,=,8%(7 )(9,5#,(95, ) 057)5,6) 6 Λ & Λ 9 8 & ;;; 7 Θ,5#),(95, ) % Ν 6 Ρ6 8 < 89 Σ Ρ= Σ Ρ= Σ & 8 % Ν,4. (& =.7 85,:. % 85 ϑ 8 & & Κ Ι! Λ & &! &ϑ Ι Λ Κ 8 Ι & 5 5 Λ : & 5 & 85 ϑ 8 & & Κ Ι! Λ & &! &ϑ Ι Λ ( Ν : Λ Κ ( Λ Ι Λ& & 85 Λ Μ ϑ 85 ϑ 8 & & Κ Ι! Λ & &! & ( Λ! ( Ι Λ& & 85 Λ Μ ϑ & 9 ϑ 5 Ι & ;;; & ( Ν Λ ( Λ Φ?Ι

39 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;,5#,(95, ) 057)5,6) & ;;; < & 6 8 & & 7 Θ,5#),(95, ) = % %!? >!? >> ΡΕ % 8Ι /7 8 2Σ /9Ι 7 8 2,4. (& =.7 85,:. % Λ : & 5 & & 9 ϑ 5 Ι & ;;; & ( Ν Λ ( Λ & ( Λ! Λ : & 5 & 85 ϑ 8 & & Κ Ι! Λ & &! &ϑ Ι Λ 85 ϑ 8 & & Κ Ι! Λ & & 6 Ι. / % 01%2%3 ) ) ) Κ ( Λ 8ϑ & Λ Ι Κ 5 ϑ & & 9 & (: Ι Λ! Κ Ι & & Κ 8 8 9( Λ Λ 6 & 8 9 : Κ Ι 95 Ο 8ϑ& Λ 5 85 & Ι 9 Λ & & 9! & Ι 59 & 85 9 & & & & & 8 Λ ( & & Λ /! Κ : 2! Ι 8 9 Λ! Ι 8!!& Ι 85 Λ Λ Λ Ι ( & ;;;! 9 : 85 Λ ( Ν Λ Λ ( Λ & 5 Λ & ϑ 5 & Ι Ι Κ 85 Ι & 8ϑ & 85 Λ & 8 Λ 9 : Ν Λ Κ 9 & Λ Λ 9 & ( Κ 5& Λ ϑ 5 Λ Ι & Ι Λ 85 Λ Ι Ι &( Λ Λ ( Λ : Ι & Λ ( Ι Ν Ο ϑ >>> & ; Γ / 8 & Ι Λ 6 >Α ; ;Γ ;;#;;# 1, ;3 Ρ ( Ν Λ Λ ( & ;;; 6 ς2 ( Λ Λ Ι Λ! & & &ϑ 85 8ϑ& Λ 5 8 Ι 8 ϑ Ι 9 : Ι! ( ( & Λ / Ι! Λ 2 8 & 8Ι Ν 9 85 Λ & Λ ( / Λ Λ (! Ι 9 8 Κ Ι 9 # (8 Ι 2 Κ & & & &( Φ?!

40 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 5 Λ Ι Κ & Ι! Λ Λ & Λ 9 85 Ι & ϑ! Ι Ι Ι & 85 Κ 5 Λ ϑ & 9 8 & ( & & & 9 ϑ Ι 9 Κ Ι Κ Ι < 5 ; & 9 ;; Λ < Λ < 89 9 ϑ &ϑ &ϑ 85 Λ 5&! Λ! 9! Λ Λ Ν Ι 8 &! : 8! 85& Ι Ι & 9 Κ 5 Λ ! Κ 5! 5 5Π 2 ΝΚ ( Λ! : Λ Λ! 8 : 85 & Λ 8 Ν & Λ 9 9 9!! & Ι! Ι &( 5 Ν ΛΠ Γ2 ( 9 Λ! & Ι &! Ι Κ! & Ι Λ 5& ( Κ 5&! & : Ι ( & Π 2 Ι Λ& & 85 Λ Μ ϑ&! 85& Ι 5 Λ Ι & Ι Ι! Ι Ι & Ι Ι! 5! 5! 5 Ι & Ι 5 Ν ΛΠ 2 Ι & ( Λ!8 : :5 Ι Ι : Λ ( : & : & ( Λ Κ Λ 8 9 Π,2 & Λ ( Λ! & ( # & ΛΠ 2 &( Λ Κ ;;Ι 9(! 8 Λ ( Λ! 85& Ι 5 Ν Λ &( :5 Λ ! Κ 8 8 = 8 8 & Ι Ι & 85 Κ Ι Κ Ι < 5 ; 8 Φ Γ

41 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 6 9 & 9 ;; Λ < 89 9 & Λ 9 & ( 5& Ι 9 & Λ 9 & 8 8 ϑ 8 & ( : Λ! 5 Κ 9 8 Ι ϑ & Ι &ϑ Λ & Λ 5& Ε && 9( : ( 9 & ( Λ Ι 9 Λ & Λ!8 : : 4 &Ι & 8 9 : 5 9 ϑ Ι 9 ϑ Λ 5 Ι ΚΟ9 & 5 ( Λ 6 9( 9 & 5& Ι 85 ϑ 8 ϑκ 8 & :& Λ Ι Λ ( + &( 85 &( 85 Ι Ν & &5 & & & 9 Λ Ι : 85 Λ Ι 8 & 8 9( Λ &( & Ι ϑ 9 Ι( Ι ϑ Ι! & Ι! ϑ Ν & 8 Λ &( & 85 ϑ 9 ( Ι ϑ & Ι 9 85 & (: Κ 9 & & : & & 85 : ΚΙ & Κ! 9( Κ ( ( Ι Λ! & Λ &( 9 Λ! & Λ Ν& & Λ 6 & & Λ 8 & 9 Λ :5 Λ ϑ 7 6 # = % ϑ 7 6 # )6 6 += % 6( %= % +6 Ν Α 7 6 # =% 9 Ν += % & ϑ8 (!9 5 : Κ &! : & 9 9 Ι Ο Λ! & & Ι : Κ Ι Κ Λ 9 & (!! & 85 Ι Ο Ι : Κ Λ Ι 9 8 & 9 (! ( Λ & & Ι!8 & Ι & 9 Ι! 8 (! & Λ 59 Κ Ι & 8ϑ 8ϑ 8 & & Ι : Ι 9 8ϑ Ι ϑ ( Ι ϑ 8 Ι 85 5 Κ 9 8 Κ 5 Ι Ι 9 Λ = Ι : Ο & & ϑ Ι 8 5+ & Ι 9 : Ι &ϑ: Λ! 9 9 & & Λ! Φ Γ

42 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; & + & Ι (8 : (9! & ( Ι Λ Λ 9 Λ ( ΛΠ & & ϑ 5 9 & 5! & Ι Ι & / 9 : & ( ΛΙ & Λ/ ( 5 Λ Κ Ι Ι Λ 5& Λ2 4 Ι! 85 & Ι Ι 8 & & Ι 8 8 Ι 95 Λ ( Ο 8 & Ι 88 8 Ι Ν 8 & Ι & Λ Λ 8 : & 85 Λ (9! ϑ ϑ 9Ι & 8 & 9 Λ!9 : 8 9Ι & 8 & 85 Λ Λ! ϑ &5 ( Ν Λ 8 < 8 & Ν & Λ Ι : & Ο & &ϑ 85 Ι! 85 & 8 Λ 9 : ΝΚ & & & & 9 / : ( &! 9 :!Λ 9 &!& &Ι & ( Λ! Ι ϑ 85 ϑ & ΚΟ 9 ( Ι 8 9! 9( Κ & 9 & & Ν & ϑ (: Ι ϑ Λ 5 Κ & & 9 Ι 9 8 Ι #9 Ι / & & ϑ ϑο Λ Λ Λ2 & 85 ΚΟ Κ ( Λ 8ϑ ϑ ϑο Λ Κ 6 &9 8 : 8 & 9 ( 9 & ϑ 9 ( Ι Λ 6 /74 62Π + Ρ6 % Σ 9Ι & ϑ 9 ( Ι Λ 6 Λ 3 Ι! ;; & Ι Γ 4 9 ϑ &! : 8 & Ι ( Ι Λ & & Ι : 5 & Ι Ι Κ Ι 4 9 : ( Ι Λ 85 Ι : Κ Ν Λ Ι ( Λ Λ Λ Ι 9 8ϑ & Κ 8 Ι 5 Ι & Ι & 8 Ι Λ Ι Ι! 8 ϑκ 8 5 & &!! & 8 Λ! Λ! = ΚΟ9 5 8 & ( 8 ΚΟ ΚΟ ( ( Ι Λ 8 Λ 8 &ϑ 85 Ι Ι Ν ( Ι Λ 5 Φ Γ

43 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Λ (! Λ & 8 : 8 ( Ι Λ Λ 4 Ι &ϑ 85 & Ι & Λ Ι Λ! &( Λ & & 8 & ) & Λ 5 Μ : Λ ( Λ 85 Ι & 8 / 5 & : ( Λ2 Κ & ( & Λ /9 ( Λ Ι 8 / Ι & ( Ι Λ Κ ( Λ Κ 2 & 5 9 ( Ι 9 : Ι & 9 Ι 85 Ι 8 ΚΟ ( Ι Λ ( Ι ( Ι Λ 5 & : Λ 5 ( Ι 8 Λ : Ι &ϑ: Λ & 8 Κ ( Ι Λ ( : 8 ΚΟ &! &( 9! &Ι 5 Λ Ι Λ Λ Λ Ι 8 Λ!9 8 & 8 Ι Κ &! &ϑ 8 Ι 9 8 Ν Λ Ι Φ Γ?

44 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; % % 6 & 5 & 8 Ι & 9 8 & 5 &ϑ 85 Ι & 5 &,. 6 & 9 Ν & & Λ ;;3+ ; & 5 ;,! >>6 & 9 Ν & / Ι & & 5 ; 2! 6 & Κ Ν &,&. 167+%. 6 9 Ι Λ Κ 8 ( & 9 & ; + ;! 6 9 & 9 8 ( & 9! 6 9 Ι 8 ( & 9 & ;;3+ ;! & & ( & 9 ; ;! < Ι 8 8 ( & 9 & ;; + ; Γ! 6 9 Ι 8 ( & 9 & ; + ;, % 4,.%8#%. 6 9 Ι Λ Κ & & ;;1 + ; & 5 & ; + ;! & & Λ ;; # ; Γ! & & 9 8 9Ι 7 8 & ;; + ;! 6 Λ Κ 5 & 9 Ι ( 85 Λ & & & & ;; + ;Γ! 6 9 Ι & & ;; + ; ; & 5 & ; + ; 1 Φ ΓΓ

45 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 8 9 ( 9 Ι ( : 9 8 Ι 8 Κ & 9 Ε 5:5 8Ι 8 ϑ 6 & 9 8 Ν & 9 ϑ ϑ & : &! : : Ι & 8 : 8Ι & 8 : : 8 8 Κ & 8 & 9 8! & Ι 5 8 : Ι & : 85 Ι Ι & Ι & Ι Ι Ι ϑ Ι 8 Ι % 5 & 9ϑ Ι &ϑ 85 & & 9 &5 Ν 85 Λ ϑ ( : (8 & ( : (8 & 9 8 9! ϑ 5 5 ϑ Ι 8ϑ Κ & 9 ) Ε)=4>)?)Ξ4 >Η4) Χ46 6<) ΗΕ) Α >6 > <4) (& & Ι 9 Ι 8 Μ ( Λ Λ! Λ & Λ = < (8 Ι 8 & & 9 8 : 8 & = ( /& Ι Ι & ( : ( Ι 8 Λ 4 ϑ Λ Κ 8 >Η7 >Ψ > > <4 Β) > = %< 7 ) Ζ= 6 > <4 Χ > Χ <)4 Χ< )Ε) Α > Ζ=6 =4> Β Χ><) Ε ) >4) Ε)> Χ <4 ) >) (& & Ι 4 88 Κ & 8Ι Ν Ι < 8 9 Ι Ι & 6 8 Κ ( Λ Λ Ι Λ 9 & 8 = ( & & 8 & ϑ Λ Ι 8 9 & ( & Λ Κ ( Λ Κ 8ϑ & 9 9 % Λ &9 8 Λ ( 9 8 ϑ & & Λ 9 ϑ 85 Λ ϑ Λ Ι Λ 9 & Λ #Λ Λ < (8 Ι 8 & & #Κ 8 Φ Γ

46 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Β 8 Ι Λ Κ (! & Ι Λ Γ 4) Χ ) >! = <4 > >4<Ζ )[ [ ) > <Ζ[ < = Α > %> 7> 4 Ε )<Ζ[ Χ6 4> Β) Χ <7) >4) Ε> (& & Ι 6 9 ϑ &ϑ Λ Λ & & # 9 8 Λ ( ϑ Λ Λ & & & Κ & Ι( Λ (: Κ Λ 8 Λ & 4 9 & Ι 9 Ι Λ Λ Λ = > Ι Ι Ν ( & Κ & ϑ Κ Ι Κ ! 8 Λ 9( Λ 9 : Λ & & 9 ϑ 5 Ι & ;;; & ( Ν Λ ( Λ : & 85 Λ ( 9 Ι( ( Λ Λ = & 8 Λ + 5 Κ 5 Λ & Ι( 8 Λ & & 9 Λ Λ ( & & Λ < & 8 9 Λ& ( Ι 8 Ι Ι 8 ϑ ( Λ Λ ( & ;;; & 8 & 8 Λ Ι & & 9 9 & Ν Ι Ι 8 Λ! Ι 8 8 Κ! & 8 Λ & ( Λ ( 9 9 4Β > Ε 4 > 4)7< [ >)Χ)?) Β 6 6<4 4 % >[ > Ε 7 ) Ψ[ >) = 6 4> Β % >Η4 ΕΗ Χ ) =)<=Ζ (& & Ι < & : Ι Ν ( Ι & Λ Ι 8 : Ι Ν ( Λ Φ Γ

47 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; = < (8 & & 9 8 Ι 8 Λ % Λ Ι &( Λ & & Λ 85 Λ Ι Ι 9 Λ 9 9 / &! & 8 ( 2 : (9 Λ Κ Ι 5 & Λ Κ & 8/& Ρ Σ2! & 9 Ν ϑ Κ & Λ Λ! & Λ Ι Λ ( : (9 Χ< )6<4 =6 )Β> < Β)7 4 Β> (& & Ι & Ι Ι( Ι & Ι 9 & 9 : 8 8 & Κ = 6 8! & 8 5 Ν & 8 Ι & 85 Λ & Ι 9 &, 7<) > 4) > 4 [ >) <7>> <)4 4 >Ψ 4 > <4 ) >) = ) >) Χ <Ζ=? <7>> (& & Ι 4 ϑ & 4 = 6 Ι 8 8 Λ& Λ 9 Ρ 8 9 Σ 9 : 9 / 9 Λ Κ Λ Μ ( 9 9 Μ ( Λ 4)6 %> 7) > 6 ) > 6 )[ Χ) )<>>6<4 Β? Χ (& & Ι Β & 9 ( 9 : Λ &5 Ι : Λ Ι Λ = Φ ΓΗ

48 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; & Κ ( & 8 Λ Β & 9 ( & 8 & 85 Λ & 8 9 Ι & Λ Κ & & 8 Λ Λ Ι Λ & Ι 9 & Ι Ι 9 & & 8 & & 8 Λ 1 4<Ζ )[ )7 6 =)< )4) %)Β> ) <) Β> (& & Ι Κ 9 9 Λ & 8 = < 8 & (: 3 Χ< )6 > <4 Χ >4> Β> (& & Ι 4 9 Λ Ι 9 Ι ( : 9 8 > & 8 ( Λ 9 Λ! Λ & 8 9 = Λ Λ ( Ι Ι & Ι & & ΚΟ & Ι( 6 & : & ( ; 4< Α >)= Β Α > 7> 4 Ε (& & Ι & Κ Ι Κ 9 8 Ι Ν ( Λ & 8 89 Ι ϑ ΚΟ 8 8 Λ 8 ϑ 8Κ Ι Κ 9 8 Ι Ν ( 6 9 ϑ Κ Ι Κ 9 8 ϑ & Λ Ι &( Κ Φ ΓΙ

49 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; = < Λ 9 Κ ( 9 Ι & & ( Λ & : Λ Κ ( & & Λ 8Ι 85 Λ ϑ Λ 5 Κ Β Ν & 8Ι Ν 9 Λ 9 : ΝΙ Ν ( : Ι 9 Ι 9 8 Ι & Κ % +!,) 9 ϑ Λ Κ & Ι Ι ϑ Ι! 8 Ι 9 Ι Α 5 & Ι & & &(! &( Λ 8 Ι Ο &! & 8 9 & ( ( Κ 8 +9 Ι =5: & Ι 85 8 Κ : Ο Λ ( Ι Ι! & : 8 Ο 8 9 Ι & 8 Κ 9 < 8 ( & & Λ Κ Ι : Ο 59 ϑ & ( Κ Λ & Ι Λ & & ) ϑ : Λ ( Ι 85 : Ο Κ Λ Ι 9 Ι! Ι Ι & 9 Λ &( Λ 8 Κ ( : 5 % & Ι & & : & & 8 9Ι Λ % & # & 6 8 & & & & 85 9 & Κ Ι 8 8 &( Λ 8 ϑ ϑο Ι 95 Ο Φ Γ!

50 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Κ 6 & Ι Ι & & 8 Λ & ( 8 & Ν Κ Ι Ν ( 4 9 ϑ & Ν 9( Κ Ι Ν & &( & Λ Ι! Ι : 8 & 9( 8 Λ = & Λ ϑ ϑοι 95 Λ 5 Ο Κ < 5 < Β & ( 3 & ; ; ϑ ϑο Ι 95 Λ 5 Ο Κ 5 5 & 9 Ι & 5 & Ι 9( 9( Λ & 8 & Ι Λ Κ Ι Λ Α & 5 5 & & 9( Λ & 8! & : & Ι Ι 85 9 & Κ 6 : 8 & & ( 8! Κ 85 9( ϑ 8 ( & & 9 Λ : Λ Ι Ι Ι Ι Ν 9( Ι & Κ & ;;; & & Ι & 8 6 9( Λ Ν ϑ& ( : 9ϑ 8 Ι : Κ 9( Λ Ι &( Κ Λ Ι ϑ 5 9( : 8ϑ& Λ Ν & Ι & ;;; 4 Ι 5 Ι & &! 9 &! (& & Ι! Κ & Ι 9 & Ι! &! Λ! Κ! Κ! &( Ι Φ

51 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ν.= ; ) %+% =%7)057. %6) )(9,667% 2) ϑ,ν/ %Μ5,6, %/+,05,&.+4,.8,6,+3#. 43;.=/45 4.8%(7 ) Κ6238,4.5#%, )Λ 7% 2 % /23: (.5. =%7 (&%(.= :,5,6,ΜΡ Ν%,=,8%(7 =367%. 7 %.57>4 5,Μ=% ),6 0, %.457., %.57(9 % 7%.#% +5 &,Ν5 7 =%# 4 =%# 4 +3/4)(7 ) 7 /,Ν) 435 =. 7 Ν)4+% 6,Ν5 # 4.5% =. (8 Ι 8 & & 9 8 ; ; 0 % = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 % = ; = ; 0 ; ; 0 6 ; Χ ( /& Ι Ι 8 2 & ( : ( Ι 8 Λ ; ; 0 % = ; ; ; 0 % ; ; % % 0 6 = 0 6 ; ; 0 = % 0 % = 0 % ; ; ; ϑ Λ Κ 8 0 % = 0 % = 0 6 = 0 % = 0 % = 0 6 = 0 % = 0 % = 0 % = 0 6 = 0 6 = ; ; ; < Β Β ( & & 8 & ϑ Λ Ι 8 9 & ( & Λ Κ ( Λ Κ 8ϑ & 9 9 Λ &9 8 Λ ( 9 8 ϑ ; ; = = 0 % = = ; ; = = 0 % = 0 % 0 % = ; ; ; ; ; ; ; ; ; 0 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; & & Λ 9 ϑ 85 Λ ϑ Λ Ι Λ 9 & Λ #Λ Λ 0 % = 0 6 = 0 % Α ; ; 0 % = 0 6 ; ; 0 6 ; ; ; ; Φ

52 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;.=/45 4.8%(7 ) Κ6238,4.5#%, )Λ 7% 2 % /23: (.5. =%7 (&%(.= :,5,6,ΜΡ Ν%,=,8%(7 =367%. 7 %.57>4 5,Μ=% ),6 0, %.457., %.57(9 % 7%.#% +5 &,Ν5 7 =%# 4 =%# 4 +3/4)(7 ) 7 /,Ν) 435 =. 7 Ν)4+% 6,Ν5 # 4.5% =. (8 Ι 8 & & #Κ 8 0 % 0 6 ; 0 6 = 0 = 0 % ; ; 0 % ; ; ; ; ; Ι 8 Ι Λ Κ (! & Ι Λ % = ; % = ; ; ; ; ; ; ; ; > Ι Ι Ν ( & Κ & = 0 6 = 0 % 0 6 = 0 6 = ; ; ; ; ; ; ; ; ; 6 9 ϑ Κ Ι Κ ! 8 Λ 9( Λ 9 : Λ 0 Α 0 Α ; 0 6 Α 0 6 Α 0 6 Α 0 6 Α ; ; ; ; ; ; ; Α Β Φ Φ ΒΦ < ΒΦ & & 9 ϑ 5 Ι & ;;; & ( Ν Λ ( Λ : & 85 Λ ( 9 Ι( ( Λ Λ = & 8 Λ + 5 Κ 5 Λ & Ι( 0 % = 0 6 = 0 % 0 % = 0 % = 0 % 0 6 = 0 6 = 0 % = 0 6 = 0 6 = 0 % 0 6 = 0 6 = 0 % 0 6 = 0 6 = 0 % 0 6 = % 0 6 = 0 % = 0 % 0 6 = 0 % 0 % 0 6 = ; 0 6 = ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 8 Λ & & 9 Λ Λ ( & & Λ 0 6 = 0 6 = 0 % = 0 % = 0 % = 0 6 ; 0 % = 0 % = ; ; ; ; ; Φ < & 8 9 Λ& ( 0 6 = % = ; ; ; ; ;

53 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;.=/45 4.8%(7 ) Κ6238,4.5#%, )Λ 7% 2 % /23: (.5. =%7 (&%(.= :,5,6,ΜΡ Ν%,=,8%(7 =367%. 7 %.57>4 5,Μ=% ),6 0, %.457., %.57(9 % 7%.#% +5 &,Ν5 7 =%# 4 =%# 4 +3/4)(7 ) 7 /,Ν) 435 =. 7 Ν)4+% 6,Ν5 # 4.5% =. 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = 6 = % = Ι 8 Ι Ι 8 ϑ ( Λ Λ ( & ;;; 0 % = 0 % = ; 0 % = 0 % = 0 % = 0 % = 0 % = 0 % = 0 6 = ; ; ; ; & 8 & 8 Λ Ι & & % = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = ; 0 6 ; ; ; 9 & Ν Ι Ι 8 Λ!Ι 8 8 Κ! & 8 Λ & ( Λ ( 9 9 < (8 & & 9 8 Ι 8 Λ 0 6 ; 0 6 ; 0 % 0 % ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 0 % ; ; ; Φ < Φ Φ < Β % Λ Ι &( Λ & & Λ 85 Λ Ι Ι 9 Λ 9 9 / &! & 8 ( 2 : (9 Λ Κ Ι 5 & Λ Κ & 8/& Ρ Σ2! & 9 Ν ϑ Κ & Λ Λ! & Λ Ι Λ 0 6 = 0 6 = ; ; 0 % = 0 % 0 6 = ; ; ; ; # % = ; ; ; ; ; ; ; ; 0 % = 0 % ; ; ; ; ; ; ( : (9 ; ; 0 % ; ; ; 0 % = 0 % = 0 % = ; 0 % ; ; ; Φ?

54 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;.=/45 4.8%(7 ) Κ6238,4.5#%, )Λ 7% 2 % /23: (.5. =%7 (&%(.= :,5,6,ΜΡ Ν%,=,8%(7 =367%. 7 %.57>4 5,Μ=% ),6 0, %.457., %.57(9 % 7%.#% +5 &,Ν5 7 =%# 4 =%# 4 +3/4)(7 ) 7 /,Ν) 435 =. 7 Ν)4+% 6,Ν5 # 4.5% =. 6 8! & 8 5 Ν & 8 Ι & 85 Λ & Ι 9 & ; ; 0 6 = 0 6 = ; ; ; ; # % = ; ; ; ; ; Φ Π Β Φ < Β 6 Ι 8 8 Λ& Λ 9 Ρ 8 9 Σ 9 : 9 / 9 Λ Κ ΛΜ ( 9 9 Μ ( Λ ; ; 0 6 = 0 6 = 0 % = 0 6 = ; ; 0 6 = 0 6 = = 0 6 = 0 6 = ; ; ; ; ; ; 0 6 = 0 6 ; ; ; ; 0 6 = 0 6 = < Φ & Κ ( & 8 Λ ; ; 0 6 ; ; 0 6 ; 0 6 ; ; ; ; ; ; Β & 9 ( & 8 & 85 Λ & 8 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 0 6 = 0 6 = 9 Ι & Λ Κ & & 8 Λ Λ Ι Λ ; ; 0 6 = ; ; 0 6 = 0 6 = ; ; 0 6 = ; ; ; ; & Ι 9 & Ι Ι 9 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; & & 8 & & 8 Λ ; ; 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = ; ; ; ; 0 6 = 0 6 = Β Φ < < 8 & (: 0 6 = ; ; ; ; ; 0 6 = 0 % = 0 % = ; ; 0 % = ; ; Φ Γ

55 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;.=/45 4.8%(7 ) Κ6238,4.5#%, )Λ 7% 2 % /23: (.5. =%7 (&%(.= :,5,6,ΜΡ Ν%,=,8%(7 =367%. 7 %.57>4 5,Μ=% ),6 0, %.457., %.57(9 % 7%.#% +5 &,Ν5 7 =%# 4 =%# 4 +3/4)(7 ) 7 /,Ν) 435 =. 7 Ν)4+% 6,Ν5 # 4.5% =. Λ Λ ( Ι Ι & Ι & & ΚΟ & Ι( 0 6 = 0 6 = 0 % = 0 6 = 0 6 = 0 6 = ; 0 % = 0 % = ; = & : & ( % = = 0 6 = 0 % = 0 % = ; = 0 0 < Λ 9 Κ ( ; ; 0 % = 0 6 = 0 6 = 0 6 = ; 0 6 = ; ; ; ; ; ; Λ Κ ( & & Λ 8Ι 85 Λ ϑ Λ 5 Κ ; ; 0 % ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 0 6 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Β Ν & 8Ι Ν 9 Λ 9 : ΝΙ Ν ( : Ι 0 6 = 0 6 = 0 % = ; 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = ; ; 9 Ι & & ( Λ 0 6 = 0 6 = 0 % = 0 6 = 0 6 = 0 % = ; ; ; ; ; ; ; ; & : 0 6 = 0 6 = 0 % = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = 0 6 = ; ;. / 01%2%3 ) ) ) Φ

56 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; > & 8 Ν /02# 8 8 & &! /#2# & &! /;2# 8 Κ! < 8 Ν 6+ Κ %+ Κ # &( # Ι # (& & Ι Α#Α & Ι =#= 9 & Ι + & # Λ 56 ) ) ) ) 7 8 # ) 9 : Φ

57 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ν/7 5) 435 Ο & ;;; 8 & & Ι Ι Λ 9 : Λ ( (: Κ 9 8 & & 8 9! : Ι & & Ι & Λ Ν & Λ 8 8 = : Κ ϑ &ϑ Λ 9 & (! &( Λ : & Ο & ;;; & 5 5& & ;;; 5 & /Χ & & 2 6&! Ι &( Λ Λ & ( 8 Λ Ι Λ & : Λ 5 Λ Ν Λ 9 & ( Ι Λ =Τ ( & ;;; 8 85 Λ ϑ & & # 8 Λ = % /6 Χ ;;;;12 # 8 8 Λ & ( & 8 % Ν /6 % ;;;;,2 4 ( Ν Λ Λ ( Λ Ι & Λ ( & ;;;!8 Λ 9( Λ ( 8ϑ& Λ ϑ 8 9 & (! Λ =Τ 8 Ι & Λ / & & Ι )! % 2 Ε 8 : Κ 8 & & & 85 9 & Κ! 8 &( Λ 8 ϑ ϑο Ι 95 Ο & ;;;8 Λ Ι Λ = 9( & 8 & 8 Λ Κ Λ Κ 9( 9( Λ & 8 8 Ι Ν & 8 Λ! &( Ι 9 9 & Ο & 8 9 & (! & Ο Ι 85 Ι Ι 85 ϑ ( & ;;; 6 Ι & Λ 9 ϑ & 99 ( & ;;; Λ Β & & Α 6 : 9 8 Ι & 85 : Φ Η

58 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;. / 6;%& < (),) ) )(% ; Ν/7 5) 435,Ν/7 57.0, % 4385 &. /+%.8,. / 6;%& < (),) ) )(% ; Ν/7 5) 435,Ν/7 57.0, % 4385 &. /+%.8, = 8 & Ι & : 5& Ι 9 : Ν Κ Λ =Τ# Λ ( Φ Ι

59 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;,=% <%.Ν57) 7 ( Ι 9 : Ι ( Λ= % 8 & & 9 &! & 85 5& Θ>Θ & ΘΘ & Ι 8 & : Ι ( 9 & Λ! 5 & ΛΙ 8! 8 &ϑ Κ Κ & & ( Λ & & Λ 8 Λ Λ & Ι 5& : 9 9 & :! 5 & Κ ΚΟ! : & 9 & = & & & & 9 : & 9! & Ι Κ 9 : & 5 6 &ϑ 85 Λ Ι 8 8 Κ & 9 & 9 8! 5 ϑ Ι ϑ! 8 & 5 8 Ν Κ Κ & 8! &ϑ 85 8 & & Λ Ι 8 & Ι Λ! 8Κ Λ8 8 & (! & 8 ϑ =! 9 Ι Λ ϑ 5 % 9 9 # Κ 8 =! & 8 ( Ι Λ Λ Λ : 9 : ! 85 8 & & 9 9 ςω % & ς &ϑ 9ϑ Λ Ι ϑ 9 > 9 : & & & % Ν 9 6 9! 8 Ι Λ ( Λ! ( Λ & 9 & Λ & Λ! & 8 & & /4,& <%.Ν57 ϑ/+ 4 Λ : & 5 & & Λ Ι Λ! & 8 Ι 85 ( Ι Λ & Ι ( & Λ! & 85 Ι 8! (!& &! & ( 6 & 8 9 : 5 5> Λ Ν 9 & & & 9 Ω % & ( Ι & Λ ( Λ Λ & 9 Κ & Λ (! 8 & / Λ Λ & 2 Ι & Ι 8 ( Λ 8ϑ& Λ ϑ & Ι ϑ & 9 %ϑ & Ι : ϑ Λ Ι 8 Ι! & Λ Ι Μ & : Λ Λ Λ & & 9 Λ 9Ι Ι & Λ! 8 & & & [ Ν 8ϑ& Λ & 8 Ι & ( 9 & & Κ & 9 & Ι 9( & ;;; 5 & : 9 : 85 Ι Ι Ι 8 Ι ( Φ!

60 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 1:,5,6,ΜΡΝ%,=,8%(7,5 75,Μ=% ) < 8 Ν 85 Λ Λ (! ( Κ Κ ϑ & (: ΚΟ 9 5 Κ & Κ Ο& & Ι & 8 Λ + 5 Κ 5 Λ & Ι(! Ι 8ϑ Λ & & 9 Λ Λ ( & & Λ & : & 8ϑ 9 Λ& ( 667% 2) %. =367%%7 %.57>4 ϑ& 5 85 Λ Ν Λ Ι ϑ 8 ϑκ 8 & & & 5 Ο ϑ ϑ 5 5 Λ & 8 :!! Ι 8 & ( 8 Κ & &Ι 9 Ι!8 ( : Ι 8 Ι Λ 9 9 = & & 5 ϑ Ν & Λ Ι Λ 8 & 8 9 Λ & 5 8 & 8Κ 5&! &( 5 ϑ& : Ι 8 Λ 8 Κ 8 Ι ( : 9 & Ι : Ι Ο 85 ( 8 & & + 8 8! ( Κ ϑ 8 Κ ( / Λ Λ Ι Λ2! ( : 5& & Ι 85 ( 8 & & Ι : Ο & Λ & Λ : Ν & Κ & 8 Κ Ο! : &ϑ Ν 9 & Λ Ι : &5 Ο (& & 9 Λ 9 Ι 8 &(! 5 Λ & 9 & &,6 & & 8! Ι Λ &( Λ 8 ϑ 5 5 & Ι Ι 8 9 & & & # 8 8 & Λ (& Λ Ι 95 & Ο 9 : ( Ι Λ Λ & 9( Κ Ι Κ ( & & ϑ & Λ 5! 8 8 & 6 Ι ΟΙ 95 ϑ & Κ Λ Ι 8 & 8 8! 9 Ι : 8ΚΟ & ( Φ

61 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; & 8 Λ Κ & 8 & Ι : &5 Ο Ι 8 Λ!9 9 & &ϑ 85 & 7 ( Ι Ι 9 : 85 Ι 8 Κ ( Ι Λ 5 & Ι ϑ9 Λ Ι & ϑ:! Λ 5 +Ι & 8 Ι & Ι 8 ϑ & Ι Κ 8 Ι ϑ 8 8! ϑ Ι Λ Κ ( Ι 8 Κ ( 4 & 5 Κ Λ & Ι( Λ Λ 8ϑΟ ( Ι Λ ( : & Κ 6 : & & 8 ϑ 5 & Ι 8 8 & ( ( : Ι Ι ϑ& Λ8 8 9( / & Ι 9( Ι Κ 2 & Ι & 8 5 & & Κ 5Ι ϑ & Ι 9 & ( Λ Λ Λ ϑ 8 Κ ( Ι Λ 8 8ϑ Λ &! ϑ 8 & & 5 & 9 & &, %.457. & &5 & & 8 5 Λ 5! : Ι! 5 Ι 85 (9 ( Λ 9 & Ι 8 Ν & 8 Λ & 5 Ο ϑ& ϑ ϑ 5 Κ 5 Λ & 5 Ο ϑ ϑ & Ι & 5 &5 Ι 8 Ν & ( ϑ 5 Ι Λ Κ ( & & Ι & 85 Λ & 85 Λ Λ /& &!! & ϑ9! ϑ9 & Ι & 2 = & 8 Ι 8 ( Ι Λ Λ 8 ( Λ Λ & Λ! & : Ι 8 ϑ9 ( Λ & Ι Λ Ι 8 & Λ Ν ϑ Ι Λ & 9 ΚΟ (& 9 = & 9 & : ϑ Ο Λ 5: Κ Ι 8 Κ & Ι Ι & Ι8 & 8 Κ & &Ι 9 9 Ι 8 Ν Β & &5 Ο ϑ Ι 8 & Ι ϑ9 8! Ι 8 Λ Μ ( 9! 9 Ι 8 Λ 5 Λ Ι 8 ϑ Λ & ( Κ Λ Φ

62 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ;, %.57(9 % 7%.#% 4 ϑ! : 9 & Λ ϑ Ι 5 Ο ϑ ϑ 85 & Λ Λ 8 &( Λ & 6 ϑ: 9 ϑ& Ι Λ 9 & 9 Ι 9 & &! 8ϑ! (! (& Ι Λ Ο Ι : Ι & & 9! 9ϑ Λ Ι! Ι 8 & Κ & 9 9 8ΚΟ Ι : ( : Κ 9 9 & 8 Ι Ι Λ 5 Ι Κ Λ Λ/ ( & 8 Λ 8 ( Ι! Κ 9 Ι ( Λ2 Ν 9 Λ Ι 8 ( :5 ΛΙ & Ι 88 : &ϑ 85 5&! ( ϑ & Κ &ϑ!8 & 8 9! 9 & 9 & 85 8 ϑ Κ Ι Ν 5 Ο ϑ ϑ 85 & & & Λ 8! 9( Κ & Ι 8 < 8 & Λ Ν Κ : ϑ ϑ & & Κ 9 Β 8 Ν Λ ϑ 9 ( : & & &,Ν5 7 < 8 & Ν6 9 Ι Ι : Ο ϑ ( 8 Λ 9 =%# 4 & Ι : Ο! : 59 ϑ &( Λ ( ϑ ( Κ & Ο Ι & Ι & =%# 4 +3/4)(7 ) 8 Λ Λ Ι & & Ι : Ο ( Λ Λ + & 8 Ι 9 Ι : Λ Ι & ϑ 8 Ι Λ 8 8 &( Λ! 9( Κ 5 Λ ϑ Ν 5 Λ 5! 5! : Ι Ι 85 (9 & & & Λ 8 Χ Ι & Λ ϑ Ι Λ & &ϑ 85 8 Ν ϑ 5 5 & ΛΙ 5 Ν Λ Ι 8 ( ϑ: Λ Φ

63 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; & & 8 Λ! Λ Ι Λ (9 ( : ϑ &ϑ Ο Ι 8 Λ Ε : Ο! : Λ & ϑ Ι & Ι 8! Ι & Λ Λ &( Λ Λ & Λ (9 Λ : /,Ν) 435 =. < 8 & Ν6 9 Ι! 8 & ( & Λ ϑ ( : 9 8 Β : & Ι Ο & 9 Ι & & Ν)4+% 6 & & ϑ Ι Ι 8! 9 Ι 8 Ν Ι 8 Λ : & Ο! : ϑ & 8ϑ& Λ &(,Ν5 # 4.5% =. 4 ϑ! : ϑ 8 Κ &5 & Ι &! 5 Ο ϑ ϑ Ι 8 Ι ( 9 Ν / 8 & ( 2 Κ Κ 5 5 & Ι 5 8 Ι 8 & 8 ( & 8 (Μ 8 8 & 8 & Ι 8 ϑ! : 8 & Λ &( Ι 95 &5 Ο Λ 9 & & 9 &! & Ι & (Μ 8 & 8 ϑ & Ο & Ι Ι & Ι & Κ 6 ϑ ϑ Ι 95 Ο & Ι! Ι Ι!9 & 8 Ο ϑ ϑ 5 Ι Ι & Ι & ϑ ϑ Ι ϑλ Ι 9 Ι( 5 Λ 5 &( Λ &( Ι : Ο Ι 9 & Ι & Κ 4 ϑ ϑ Ι 8 Ν & ϑ& Ι 8 Ι = & 8 9 Ι & &! &( ϑ 59 Ο 9 8 Λ Ι %ϑ 5&! &( &5 5 Ν Ι Λ &(! 8 Ι! 5 &! & Ι 9 ϑ Ι : ΚΟ &5 (Μ Ι Μ ( & 9 Φ?

64 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; ) & Λ Ν Ι 8 &! 9 & Ι Κ & Λ & Λ % 5 Λ 9 & Λ Ν Κ! : Ο & Κ & 9 Ι & # # % # < 9 8 :!8 Ι ( ( Ν! 8 Κ Κ 9 : Ι Ν ( 5 Ι9 Ι : & 8 8 & & ( 6 9 Ι & Ι & Κ 8 & & Κ Ι : 9 Ο 8 &ϑ 85 Λ ( (& & Ι Λ # 9 & 8 ( / &! Κ (!9 Κ 2 (8! & Ι ϑ Ι 8ϑ & & # 8 8 &! # Ι 9 Ι + Ι 8 & & 9 (! # 9 Λ Ι 8 9 +Ι ϑ Ι (8 Ι 8ϑ & & 9 8! # ϑ 9 Ι + & Ι 9 ( 9 & Ι Ι 8 & 85 8 & & < 8 & Λ & Ν & : 8 5 & & Κ & Ι Κ Λ & 8 Ο ϑ 8 : & 9 ϑ ϑ 9 8 && Ι & & & 8 / 9 Ι Ι 85 &!Ι 8 2!8 & & 8 & 8 / : & 9 2 : 5Ο 9ϑ! : Ι & 8 Ι Ι 95 & Ο Λ Λ Λ < 5 & Λ Ι( ϑ Ι 9 : 9 8 & &( Κ & 9 Ν Λ & & Ι : 5 Ο & 6 8ϑ ΝΙ Ι 85 Λ Ι 8 Λ Φ Γ

65 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; 4Ι ϑ 8 & 8! Ι 8 85 & Λ < 9 8ϑ & 8 & & 5 5& 8 8Ι 8 & 5 & 85 8 ϑ 5 &! &( 8 & 5 Ι & & Ι < : Λ Ι( Λ Κ! & & Λϑ& Λ Λ Ι & 9 : Ν Ι & Λ & ;;; 6 8 Ν % & & ( Ο 9ϑ &! : &( Λ Ν 5 Λ & Ι Ι 85 ( / Κ 9 (&2 Ι 95 Ο 9 & ( 9 85 Λ Λ & ( / & Ι 5 Λ Ι Ι =!! 2 & 6 5 ϑ Ι &! Ι 95 Ο 9 Ι 8 ϑ9 Λ 8 Ο ϑ 8 5 : Ι! 5 Λ & Ι Ι 85 (! Ο ϑ & 9 & Ι! & : Λ! Ι & Λ Λ ( ϑ9(! Λ 8!& : Ι 9 Ι : ϑ 9 & & Λ & Λ 8 Ν & Κ Λ : 9 & ( Λ Λ ( Λ Λ / 9 < 5 Ι Β & Α Μ ; Λ 9 & 8 5&!= ;! Γ 32 : 9 8 & 9( Λ ( Λ & Ι Ι 8 8 Ι 8 ϑ9 Λ & ( / & 8 & 9 2 Λ Ν & 6 Λ Λ 8 & ( : & 8 ( & 9 Λ & 9 % 5 9ϑ :! : 5 ϑ 9 Ο ϑ 5& Κ! &( : Ο ϑ ϑο Ι 95 Λ 9 Ο & Κ & & 8 ϑ 5 8 Κ Λ Λ # # # & & 8 (& & Ι Λ/ ; # ; 2! 9 & Ι Λ/ ; # ; 32 6 & 8 9Ι!Ι & & 859 ( Φ

66 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; > & & + 8 8! 6 (9! 7 Ι! Ι Ι 8 ( 8 : Λ & Λ & & Λ & ; & 8 Α & Λϑ & Λ Ι 5 ( Ι 5 Λ 8 Κ Κ 9 8 & : Ι Ν ( 5 (8 Ι & Ι : Λ! 85 Ι 8 & Ι & & 9 & Κ & 9! 9( Λ & 8 Μ (! & 9 9 & 5 Ν & & Λ Λ 6 & Ι Ι Ι & & : Ι 9( Κ 9 Ι &! 9( Κ 8 Κ Λ & 8 Ε : Ο! : 9( Κ 8 & ΚΟ & 5 Λ5 & 9 & Ν 9( Λ & (! & 5 Λ 8 &( Λ Ι : &( Λ Λ& : 5 9 ϑι : Λ Ν 6 & Ι! & ϑ 8 Ι( # % 6 9 Κ! & 9 & Ι & &ϑ Ι 8 Κ 8 9 Λ! Ν & Λ Κ Λ Κ /= ;;1 33 (Μ Ι 2 & Ι & &ϑ & 9 Ι & Κ 9 & &ϑ 85 Λ 9 Ν! ϑ 5 Λ& Κ Ι Κ 9 Ι( 8 9 Λ! & 8 Λ & & Λ 5 Λ Ν & Ν & Λ Φ

67 6< 7 4) ==4>)? ) >) )Α< = > 6< 7<)Β Χ< Α< = > )= )6 >) 7<)Ε > 7 ) ) ) ; + ; Ι & 9 ϑ! & Ι 8 ( Λ Κ & &( 9 Λ & Λ 9 Ι! 8 Ι Ι ϑ Ι 6 ( ( ( 8 & Ι 8! :5 9 ΚΟ 9 ( Λ ( & &( 9 Λ & ( Λ 85 Λ ϑ 8 & 8Κ 8 Λ! 8 & 85 & Κ &! Ι Λ 5 = Λ Λ & & Λ & ϑ Ι 8! :5 ϑ ( Λ Λ / ( Ι Ι 8 8 Ι2! 9 & & & 9 & ) ( : 5 Κ &! : Κ ( Ν 8ϑ& Λ Ι & 8 Ι 95 Λ Ο ϑ 9 : Κ!9 : Ι Κ 8 Ν & 8 9 : 6 Ι 85! Ι : & Ο! : ϑ ΚΟ Λ ( Ν ϑ Ι & Κ 4 85!: & 5 :! 5Ο ϑ & Ι & Κ Λ Κ 6 & 8 8 & Ο ΚΟ & Κ ϑ Λ Ι 8 & 5 Λ & Λ Κ & : & Φ Η

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ

67 & Ε < 9 & ΕΕ Ν 4 6 & ΕΕΕ 9 & Ε1 Ε Φ !! #! % #!! % & ( ( ) # &!! ( # % + &,.# & / ( 0 ( & 1 2 3 ( 2 4 ) # & 0 ( 1 5 & 6 3 7 ( 4 # & 8 7 0 9 5 : : # &, ; / ( 5 < # = # 0; / # 6 0 / 3 ) ( 4 # 9 ; & ( ; #.. =0 = ( > 6? &( ; ; # ( 5 ( 5 ( 5

Διαβάστε περισσότερα

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,

!!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,, !!# % & ( % ) % % +,,. / 0 1!!# 2 / 3 (. +,,! 454 454 6 7 #! 89 : 3 ; &< 4 =>> ; &4 + ! #!!! % & ( ) ) + + ) 3 +, +. 0 1 2. # 0! 3 2 &!.. 4 3 5! 6., 7!.! 8 7 9 : 0 & 8 % &6 0 9 ( 6! ;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4

! # !! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! #!! # % % & ( ) + & # % #&,. /001 2 & 3 4 ! # % & (! ) & (! (! + & (!, % (! +.! / 0 1 0 2 3 4 1 0 5 6 % 7 8!, %! + 0! # % 0 1 9. 2! 1. 2 8 2 5 : ; 0 % &! & ( ) ; < =2 8 0 ; 0/ =2 8 0 8 2 8 & 8 2 0 8

Διαβάστε περισσότερα

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 00. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 00 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes ! # # % & () ++,. /0,1 234,5 0 6 +7+,/ /894,5 8 5 8,045, :4 50,8,59;/0 8,04 + 8 097,4 8,0?5 4 59 8,045, :4 50,8,

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

# % % % % % # % % & %

# % % % % % # % % & % ! ! # % % % % % % % # % % & % # ( ) +,+.+ /0)1.2(3 40,563 +(073 063 + 70,+ 0 (0 8 0 /0.5606 6+ 0.+/+6+.+, +95,.+.+, + (0 5 +//5: 6+ 56 ;2(5/0 < + (0 27,+/ +.0 10 6+ 7 0, =7(5/0,> 06+?;, 6+ (0 +9)+ 5+ /50

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) %

Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % ! # % & ( ) #! % +,. /!, 0. 1 2 (( / 4 5 / 6 5 78 8 / #. 9. : ;. ( 1.< < =. 9 > :? 9 : Α Β Χ! Χ ( # %! Δ % ) % )! & %! Χ! Δ! Ε Χ % Ε &! Β & =! ) Χ Δ!! Δ ) % # # ( ) Δ Β Φ Α :? ) 9:? Γ Η Φ Α :? Ι 9: ϑ,.

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&#

! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# ! #! # % &# # #!&! #!& #! # # % &# # ( ) +,.. / 0 / 1,&# 0 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 ! #! # % &# # # &!!,! # #5#!&!! #!,+#,%! # #! #! &#! #! 223334 #&4+ #4 12 &# 2!.. 2 #,&% 3# +# + &% %! #!& # 4 6 #

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%&#4) ) 5.&0 + %.6.!7 %&#4&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %&

# %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 ) & 1 ( 20 %& !! # %& ( % ) ) % + () #),. ) #/ ( 0 )& 1 ( 20 %& 3 4 5 5 5 4 6 7 4 7 7 5 8 ) 9 : 4 5 9 5 9 46 5 9 ; 8 6 5 5 : 9 ; 8 9. /4 6 5

Διαβάστε περισσότερα

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι

) (+ 89 / >9691 /) 01)> 59 )2 >9691 /) (=12) (=12) 2 1< /. )1,9 Ε 1(Χ(,)2 /,.96 Β ) 2 8=,. Ι ! # % & & # () + (,.)/ 01)0)2,34 2 # ) (.,5)2678,()2 9: 695 1/9/ # ) /,3;) ( 22,(,. # 9=.)6)8,9 ).19/,3;) )., 8? (,9 # =,596? (,92678,(92 # % & % 6

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Rctc/VjgcvtcnkvÂv"ko"Tqemmqp gtv xqp"jcpu"l0"ywn走. Fqewogpvkpi"Owuke"qp"Hkno. Xcp"Oqttkuqp. Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn

Rctc/VjgcvtcnkvÂvkoTqemmqp gtv xqpjcpul0ywn走. FqewogpvkpiOwukeqpHkno. XcpOqttkuqp. Gnxku Vjg8:EqogdcemUrgekcn Gnxku" Vjg"8:"Eqogdcem"Urgekcn Lq{"Fkxkukqp Eqpvtqn Lq{"Fkxkukqp"/"Fkg"Fqmwogpvcvkqp Hcneq Nkxg"/"Fqpcwkpugn" Xgtfcoov."ykt"ngdgp"pqej# Okejcgn"Lcemuqp Okejcgn"Lcemuqp許u"Vjku"Ku"Kv" wpf"xkgng"ygkvgtg"cpcn{ugp

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / (

! #! # %&!(&!( ) ( ) + # #! # ) &, #!. ) / ( ! #! %& &!# %# ! #! # %&!(&!() ()+ # #! # )&, #!.) /( 01& #2 11! 1 # 31& #2 11 # ) /(+ /3403 56!/78&! 9:;7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ Τ διλί γι δισις σ σ δύ διφικ θή (.χ. ώ ς Γλώσσς κι ι ό ώ ω Μθικώ) βθ ιδι δσκλύι έ κί γι λλή ώ κι ζωγύ ιδι ίι κσέ ή φέ. Μιώ ίσς κθισικό χό κι ισχύ σγκέωσ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

# % # & () +,, + + %../ & 0 )

# % # & () +,, + + %../ & 0 ) ! # % # & () +,, + + %../ & 0 ) 1 # %& () ()+(, ).)/0 + 1,0 1)2( +, 22)+( 034 2( +(&),)5)1 43)+( 6.),0+/ +,%.0(0+/ 7011 8 9.)4.(6.(&)::; () 6?,>2 (0 + Α+05). 0(Β 6Χ +, + >10 Ε+)11 Α+05).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena

DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena DYNAMICS OF CHANGE WITHIN LIVESTOCK SUB-SECTOR IN CHAD : a key-study of raw milk commodity chain in N Djamena Koussou Mian Oudanang To cite this version: Koussou Mian Oudanang. DYNAMICS OF CHANGE WITHIN

Διαβάστε περισσότερα

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S.

χρυσαφένιοι σπόγγοι μουσικη: χρηστος πολιτης = 66 ( C+ ) Dm F+ G+/C Dm G+ Dm G+ Dm Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm G+ Dm D.S. πιθάρι = 152= waltz μυσική:λτώ φλωράκ, πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς στίχι:πνγιώτς γργριάδς, στμάτς διμντόπυλς 8 3 Em A+ /B- ( ) A+/B- Em 8 12 16 Em θ κι τυ τυ στυ μ'λ τ ως θ θ G+ μπ ν ι μι δι λυ

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # % & % # # # # %!! ( &) & #& % %!! # # # # +,! % # )! #! ) # # # ( # % # # + ) # + # ( ( & ) # &! #!. % #! /! # ) & #! & # # ) ) # + # % # ( # ) & #!! # + & % # / # + # & #! ) 0. & ( %.1! 2 2 #

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270 599 Α & Α Ω Α Α. 806 172 897 198-91 599 Α & Α Ω Α Α. 508 76 535 128-27 599 Α & Α Ω Α Α. 749 163 848 154-99 599 Α & Α Ω Α Α... 542 79 599 Α & Α Ω Α Α. 419 320 99 601 Α & Α Ω /. 614 127 648 129-34 601 Α

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

(1) (2) A ΑE Α = AΒ (ΑΒΕ) (Α Ε)

(1) (2) A ΑE Α = AΒ (ΑΒΕ) (Α Ε) 9. Τα τρίγωνα και έχουν κοινή γωνία, άρα: () () A E AB A E A (1) Όµοια τα τρίγωνα και, άρα: () () A E AB A A () E Όµως από το θεώρηµα του Θαλή: A A () ( // ) () () πό (1), (), () έχουµε. () () Άρα () ()

Διαβάστε περισσότερα

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes

Aula 01. Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes Aula 01 Curso: Estatística p/ BACEN (Analista - Área 05) Professor: Vitor Menezes #, 1! # % & ()!! + (). /0 0, 2 3 4, # 0, 0! %! 5 1! 1 6 7 8 9 0 0 #. 0 ) 0 #6 # 2,, :& 3; < 23,,,,,, #, 6# 5 =0 8 0 66

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

. / )!! )! +! ) + 4

. / )!! )! +! ) + 4 !! # % & ( ) ) +!,. / )!! )! +! 0 1!+! 2 3. 4 ) + 4! 5! # 6!, / / +! + 7 % + +!! 8 9! : #!! 5!.! ; %! %!! 8:! 0 9 + 8 9 < 4 4 + ) + ;= > ) 5! +! < : + 5 +!! + 1! ; 2! +! + / #!!! + 5 + < + # = ;!+ 1 0

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

Δ Χ Θ - 23 2013 Ϋθ Η φ Η - 12 - Η - 2 φ 20-25% -Α ΗΕ 2010 2015 Χ 12 φ ΗΕ 2013 Δδεγθέ έ ο θελγ γδ ο θελό Η τn-water UNESCO Β φ Β Β φ φ Ο φ / Α 770 3840 5000 1990: 2000: 2025: - Η - - ( ) ( 20 ) / φ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 #

# # % % &! # /) ) 0 %0. ( ) + ), .! ) % 0& 20 # 0. 3 # ! # ! # # % % &! # ( ) + ),.! ) % )! /) ) 0 %0. 1 0& 20 # 0. 3 # # 4 & 5 )3 0 ) 2, #! 6 7, /) ) 0 %0 1, 8, /) ) 0 %0 1, ## & 5 )3 0 ) 2, #, &, )!, 8, /) ) 0 %0 1,, +, &, )! % & %, /) ) 0 %0 1, %, /) )

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

! #! # # # % &! ( ) +

! #! # # # % &! ( ) + ! #! # # # %! &! ( ) + ! #! # # # #! # # #, #!# # #. / / 01#0 #) 2 ! 34 3 & 5.6 /. 7 8 #!. &.. /.34 #. 3 /. 4 9 3 # & 3 :. ( ;.6 3 34 34 < 5 #!3 3 3.6 / 34 = > 5 # #! /. 3? (. / #! 4 : : ;.6 3 ( 0) (.

Διαβάστε περισσότερα

# % &) /! 0! 1 &!2 0

# % &) /! 0! 1 &!2 0 ! # % & ()! +,). &) /!0!1 &!2 0 34 5 3 6 7 #895 # 0 &:! :!!!). : ()&! : : () &! 0 &! ) ) & < => ():.!:?!! )! >&!() :!! ΑΒ :Χ))?>) :.!Β > )!&! )? Χ():! :0 ; !!) Α) & &Ε& /! &:> ) :Φ!&). >! Γ Β!& Η>:?Γ&!Η>&

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # +

! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + ! # ! #! % &! #! ( ) %! # +,, )! #.,. # / (! # /. ) ). 0 1, 2,! # + % & / &. 0 3 ( & 4 5. 6 7 & 4 8. 9 5: & 4 :. 56 8 / &. 0 3 ) & 4 4. 6 9 & 4. 4 : & 4 :. 84 88!,. ; 3 + 2 ( < 0 = 0 >? 0 < 2. 0 0 ( Α

Διαβάστε περισσότερα

,, &6 % )7) 8559

,, &6 % )7) 8559 ! # # %& () +,. / /0 1 2 0 3,,. 4 5. &6 % )7) 8559 ( 7(6, ( ( ( (6 & () ( ()()& : # %& ()( &+,) (../0%1.(& 2.& 3124&5,3 (6 7,8& 9)3,) (: ; 3 5). 413,)5& ?()%& 3),/ ; 8&;;)&.6> < )3,))(

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

Θ Α Γ 2013 Σ Α Σ Υ ΣΣ [1]

Θ Α Γ 2013 Σ Α Σ Υ ΣΣ [1] Σ Σ 2 13 Υ ΣΣ [1] Σ 2 13 Ι 3 1 11 ΝΙΚ Ν ΣΙΥ Ι Ν 12 ΣΙΥ Ι Ν ΠΙΚΙΝΝΙ Ν 4 4 13 Ι Υ ΙΡΙ Μ ΝΝ Ι ΝΚ ΙΝΡ ΤΜ Σ Ν Π Λ ΣΝ 5 14 Ρ ΙΚ ΝΚ ΛΤ 7 15 Μ ΣΥΙΚ Ν ΤΝ Ν 16 ΣΙΥ Ι Ν Π ΥΛΤΜ ΝΤΝΠΡ ΠΙΚΤ 9 17 ΤΠ Μ ΝΚ ΙΝ ΞΠΛΙ Μ 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! !

! # %#&# () +,./# , +, 3, % ! ) + & ! ! 3! & : + & ! ! ! # %#&# () +,./#.! # %#&# () 0 + 1 2, +, 3,44 3 5 64%.74 3 5 5 0 + 3 3 5 3 5 3 5! 5 3 5 + 8 3 5 8 ) + &! 4 8 9 + 3! 3! & : + & 5 5 3 5! 3 + 3 3 3 + 5 3 5! 6! 5 5 + ; 3 3 9 3 5 3 5 5 33 + ) 3 3 5 3 3 5

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα