ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και διακριτικό τίτ λο «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» Αποφάσεις Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αναλογι στή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στον Κατσαΐτη Σταύρο του Δημητρίου Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανακοινώσεις Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛ ΚΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ».. 4 Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και δ.τ. «ΠΕ ΛΟΨ ΑΕ» την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «MAD KPEATA ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MAD AE» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυ χαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτ λο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE».. 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυ χαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτ λο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE».. 9 την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΩΝ Κ & D COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Ελα Ελα shops» την επωνυμία «ΜΑΤΘΙΛΔΗ Ανώνυμος Εμπορική, Κτηματική και Ναυτική Εταιρεία» την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Ανακυκλωτική Εταιρεία», με δ.τ. «VIS A.E.» την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώο 59548/22/Β/05/37 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» καθώς και η απόφαση του Νομάρχη με αριθμό 6308 με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την 6167/ πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών ΕΙΡΗΝΗΣ Δημητρί ου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ συζύγου Αχιλλέα ΚΑΡΑΚΑΣΗ. Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ». Διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Πατρέων. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πενήντα (50) χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ: Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης λειτουργίας παιδότοπων, παιδικής χαράς και συναφών επιχειρήσεων. 2. Η αγορά, εκμετάλλευση, πώληση πάσης φύσεως ακι νήτων και ιδία αστικών οικοπέδων και οικοδομημάτων κα καθ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους. Επίσης η δημιουργία, ανέγερση, επισκευή ή αναπαλαίωση και εκμετάλλευση οικοδομών πάσης φύσεως, ή οιονδήπο τε τεχνικών ή άλλων έργων βάσει των εν ισχύει εκά στοτε κανόνων, ιδία για αντισεισμικές κατασκευές και ειδικότερα η ανέγερση κατοικιών εν γένει, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών αποθηκευτικών χώρων, γραφείων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής και παντός οικοδομικού έργου βάσει εγκεκριμένου σχεδίου, είτε απ ευθείας είτε σε συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες ή μηχανικούς οικο δομών μηχανολόγους και μετά παντός ασχολουμένου ειδικού επιστήμονα με θέματα οικοδομών ή νομικά πρό σωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. 3. Η πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ή υπομίσθωση και γενικά εκμετάλλευση εν γένει ακινήτων και ανεγειρο μένων οικοδομικών έργων απ ευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα εμπλεκόμενα στον τομέα οικοδομής, μηχα νικούς, κτηματομεσίτες, αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την επίτευξη του σκοπού. 4. Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων και οικοδομικών εν γένει έργων επί σκοπού εκμετάλλευσης είτε με πώληση είτε με εκμίσθωση, μί σθωση είτε με υπομίσθωση, από την ίδια προς τρίτους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την παράγραφο Η διενέργεια μεσιτικών και διαμεσολαβιτικών εργα σιών εν γένει (ακινήτων κ.λπ.). Ο ανωτέρω σκοπός της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί, να περιορισθεί ή να επεκταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕ ΦΑΛΑΙΟΥ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, και θα καλυφθεί με μετρητά. ΑΡΙΘΜΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕ ΤΟΧΩΝ: Είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η εται ρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 3 5 μέλη με 3ετή θητεία. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσ και θα συγκληθεί μέσα στο Α εξάμηνο του έτους 2007 θα αποτελέσουν οι: 1. Εμμανουήλ Ρογδάκης του Νικολάου και της Κυρια κούλας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πά τρα το 1962, και κατοικεί στην Πάτρα, Ρήγα Φεραίου 94, ΑΔΤ Ι / , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ. 2. Αναστασία Γαλάνη του Δημητρίου, Ιδιωτική Υπάλ ληλος που γεννήθηκε το 1975 στο δημοτικό διαμέρισμα Καγκαδίου Δήμου Λαρισσού Ν. Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, Λαγκαδά 30, ΑΔΤ Χ / ΥΑ ΠΑ ΤΡΩΝ, ως Αντιπρόεδρος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών και 3. Θεόδωρος Ρογδάκης του Νικολάου και της Κυρια κούλας, ιατρός, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Γούναρη αριθμός 9 11, κάτοχος Α.Δ.Τ. Λ / της Υ.Γ.Α. Πατρών, ως μέλος του Δ.Σ. Στο Θεόδωρο Ρογδάκη επετράπη η συμμετοχή του σε Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αποδεικνύεται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 650/ βεβαίωση του Κέντρου Υγείας Ακράτας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Ελένη Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου και της Δή μητρας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Αχαΐας Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας και στην Πάτρα, οδός Κορώνης αριθμός 23, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ν /1988 του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου και 2. Παναγιώτης Τζιβγινίδης του Στέλιου και της Μαρί ας, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος, που γεννήθηκε το έτος 1956 στο δημοτικό διαμέρισμα Λάππα Δήμου Λαρισσού Νομού Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Θερμοπυλών αριθμός 16, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ /2003

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 της Υ.Α. Πατρών, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμε λητηρίου Αναπληρωματικοί: 1. Ιωάννης Αθανασόπουλος του Γεωργίου και της Ελέ νης, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστη μών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Πάτρα και κατοικεί στο δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Αχαΐας Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 37, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ν /1988 του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, με αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου και 2. Παναγιώτης Παναγόπουλος του Γεωργίου και της Σοφίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Τμή ματος Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε το έτος 1975 στο δημοτικό διαμέρισμα Λάππα Δήμου Λαρισσού Νομού Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Ηρώων Πο λυτεχνείου αριθμός 44 46, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ι /2000 του Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Πάτρα, 15 Νοεμβρίου 2005 Χ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αναλογιστή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στον Κατσαΐτη Σταύ ρο του Δημητρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», β) Του π.δ. 397/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. γ) Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», δ) Του άρθρου 55 παραγρ. 2 του ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως τροποποι ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, ε) Του π.δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21/Α/1985) «Απαιτούμενα προ σόντα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αναλογιστή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων», όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 314/1999 (ΦΕΚ 301/Α/1999) και π.δ. 126/2003 (ΦΕΚ 113/Α/2003). 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 4889/ (ΦΕΚ 528/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης...». 3. Την υπ αριθμ. Β3 62/ (ΦΕΚ 784/Β/2004) από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με «Εξουσι οδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουρ γού στην ιεραρχία του Υπουργείου», όπως ισχύει. 4. Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πετύχει στις εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 56/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σχετικά έγγραφα μας: Κ3 9948/ , Κ / , Κ3 5445/ και Κ3 7069/ ). 5. Την από αίτηση του Κατσαΐτη Σταύρου, με τα συνημμένα σ αυτή δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που ανα φέρονται στο π.δ. 56/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 314/1999 (ΦΕΚ 301/Α/1999) και π.δ. 126/2003 (ΦΕΚ 113/Α/2003), αποφασίζουμε: Παρέχουμε στον Κατσαΐτη Σταύρο του Δημητρίου, άδεια άσκησης Επαγγέλματος Αναλογιστή Ασφαλιστι κών Επιχειρήσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υφυπουργού ΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ (3) Εται ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και της διαγραφής της από το Μη τρώο. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. 4799/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυ τικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε: Α) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό M.A.E /50/B/97/7 και έδρα το Δήμο Γρεβενών «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ ΓΩΝ» με αριθμό M.A.E /54/B/02/006 και έδρα το Δήμο Καστοριάς με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμ φωνα με την 4/ απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας και την 13/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω απορροφούσας Ανώνυμης Εταιρείας, τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», των άρθρων 1 6 του ν. 2166/1993 και την 13613/ πράξη της Συμβολαιογράφου Γρεβενών Θεολογίας Παπαθανασίου σχετικά με τη σύμβαση συγχώνευσης. Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αριθμό M.A.E /50/B/97/7, σύμφωνα με την 13/ από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Μετά τα ανωτέρω η εταιρεία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ. τ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με έδρα το Δήμο Καστοριάς και αριθμό M.A.E /54/B/02/006 διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας την Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ατελώς. Καστοριά, 30 Νοεμβρίου 2005 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΠΠΑ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩ ΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ» και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/ Β/90/688 λόγω λήξεως της δεκαετίας της εκκαθαρίσεως (αρ. 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920). Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (5) Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΨ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/90/588 λόγω λήξεως της δεκαετίας της εκκαθαρίσεως (αρ. 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920). Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 53178/02/Β/02/150: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για τη χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές. Τακτικοί: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε ΤΣΙΝΙΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2005 ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (7) την επωνυμία «MAD KPEATA ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MAD AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MAD KPEATA ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MAD AE» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 35304/02/Β/96/20: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για τη χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές: Τακτικοί: Γανοχωρίτης Κων/νος του Παναγιώτη, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Τζανή Ελένη του Βλασίου, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Αναπληρωματικοί: Πελώνη Μαρία του Χρήστου, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Θεοφιλή Αντωνία του Ευαγγέλου, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (8) Εται επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας, με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 DEVELOPMENTS GREECE AE» και αριθμό Μητρώου 38191/02/Β/97/32, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού συμβουλί ου Νικόλαο Λιαναντωνάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό Τ501170/ , να θεωρεί, κατά την απουσία του Προέδρου ή του Αντιπρο έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γνήσια αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου και της Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας. Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (9) Εται επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE» και με αριθ μό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 38191/02/Β/97/32: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για τη χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές: Τακτικός: Γανωτάκης Δημήτριος του Σταματίου, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Καραβάς Μιχάλης του Ευαγγέλου, με ΑΜΣΟΕΛ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (10) Εται επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ & D COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δι ακριτικό τίτλο «Ελα Ελα shops». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ & D COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Ελα Ελα shops» και αριθμό Μητρώου 57936/02/Β/05/1 που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με 5/ετή θητεία ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Χατζηαραμπατζής του Αντωνίου και της Δέσποινας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μο σχάτο Αττικής, το έτος 1970, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής (οδός Κρήτης αριθμ. 9), με αρ. ταυτ. Π / /ΤΑ Πετρούπολης και Α.Φ.Μ , πρόε δρος Δ.Σ και μέλος. 2. Μαραγκός Ιωάννης του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1950, κάτοικος Ταύρου (οδός Κωνσταντινουπόλεως 82), με αρ. ταυτ. Η και Α.Φ.Μ , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. και μέλος. 3. Δέσποινα Πρωτόπαπα του Αχιλλέα και της Σοφίας, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοι κος Πετρούπολης Αττικής (οδός Κρήτης αριθ. 9), με αρ. ταυτ. Π / ΤΑ Πετρούπολης και Α.Φ.Μ , μέλος του Δ.Σ. 4. Σοφία σύζ. Αναστασίου Αραμπατζίδη θυγατέρα Αντωνίου Χιωτάκη και της Δέσποινας, έμπορος, γεν νημένη στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Πετρού πολης Αττικής (οδός Κρήτης αριθμ. 9) με αρ. ταυτ. Π / ΤΑ Πετρούπολης και Α.Φ.Μ , μέλος του Δ.Σ. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Ιωάννης Μαραγκός του Νικολάου ως προς όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, Υπηρεσία και Αρχή και θα την δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (11) Εται επωνυμία «ΜΑΤΘΙΛΔΗ Ανώνυμος Εμπορική, Κτημα τική και Ναυτική Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΙΛΔΗ Ανώνυμος Εμπορική, Κτηματική και Ναυτική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 6746/02/Β/86/626 που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των υετόχων της με 5ετή θητεία ως εξής: (α) Μάρκο Φόρο του Αποστόλου, Οικονομολόγο, κά τοικο Πειραιώς, οδός Ακτή Μιαούλη 95, Πειραιά, ΑΦΜ ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΔΤ Σ /1997 AT ΓΛΥ ΦΑΔΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. (β) Γεώργιο Παϊδούση του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο,

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 5 7, ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΔΤ Κ /1996 Τ.Α. ΧΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (γ) Νικόλαο Απέσσο του Στυλιανού, Οικονομολόγο, κά τοικο Κηφισσιάς Αττικής, οδός Μυρσίνης αριθμ. 22, ΑΦΜ ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΔΤ Β /1961 ΥΠΟΔ/ΣΗ ΧΩΡ. ΧΙΟΥ, Μέλος. (δ) Ευγενία Ζαλαχώρη του Νικήτα, Δικηγόρο, κά τοικο Παπάγου Αττικής, οδός Ανατ. Ρωμυλίας 5, ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΑΔΤ Σ / AT ΠΑΠΑΓΟΥ, Μέλος. (ε) Αναστάσιο Παπαδάκη του Γεωργίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Οικο νόμου αριθμ. 26, ΑΦΜ ΔΟΥ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΔΤ Ρ / Γ ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει πάσης φύσε ως υποχρεώσεις δια των υπογραφών των άνω μελών του Δ.Σ. υπογραφόντων ανά δύο από κοινού υφ οιουσ δήποτε συνδυασμούς και πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (12) Εται επωνυμία «ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Ανακυκλω τική Εταιρεία», με δ.τ. «VIS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Ανακυκλω τική Εταιρεία», με δ.τ. «VIS A.E.» και αριθμό Μητρώου 40099/02/Β/98/17 που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 96β) από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου, κάτοι κος Κορυδαλλού στην οδό Ασκληπιού 24, με Α.Δ.Τ. Ι / Ι Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 2. ΚΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ισιδώρου, κάτοικος Κορυδαλ λού στην οδό Ρόδου 47 α, με Α.Δ.Τ. Η / Α.Τ. Νί καιας και Α.Φ.Μ , ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 3. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου, κά τοικος Κορυδαλλού στην οδό Ασκληπιού 24, με Α.Δ.Τ. Μ / Ι Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ. 4. ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων/νου, κάτοικος Πει ραιά στην οδό Κουμουνδούρου 181, με Α.Δ.Τ. Λ / Β Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΜΕ ΛΟΣ του Δ.Σ. 5. ΚΑΠΗ ΕΛΕΝΗ συζ. Παναγιώτη Κάπη, κάτοικος Κορυ δαλλού στην οδό Ρόδου 47 α, με Α.Δ.Τ. Ν / Ι Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για όλες γενικώς τις συναλλαγές της έναντι παντός τρίτου με την υπογραφή τους, ο Πρόεδρος Βασίλειος Βενετσάνος του Ευάγγελου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Βενετσάνος του Ευάγγελου και ενός μέλους το οποίο ορίζεται εν προκειμένω ότι θα είναι ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Παναγιώτης Καπής του Ισιδώρου. Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 2005 ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (13) Εται επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 57462/02/Β/04/14/05, σύμφωνα με το οποίο η εκπροσώπηση της εταιρείας διαμορφώνεται εφεξής ως ακολούθως: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφασή του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχεί ριση των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Στυλιανό Γεωργαλλίδη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Νικόλαο Κάμπα, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία εγκύρως, εξωδίκως και δικα στικώς σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω κα θώς και αυτές για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργειας. Κατ εξαίρεση προκειμένου για συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και δανείων, συμβάσεις και συναλλαγές που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και αμφοτε ροβαρείς συμβάσεις από τις οποίες γεννώνται μόνο υποχρεώσεις για την Εταιρεία, για να δεσμεύεται η τελευταία απαιτείται η σύμπραξη και η υπογραφή κά τωθι της εταιρικής επωνυμίας του Προέδρου του Δι οικητικού Συμβουλίου Στυλιανού Γεωργαλλίδη και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εταιρείας Νικολάου Κάμπα ή ενός εκ των ανωτέρω και ενός άλλου, οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη σύναψη δε

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 δανείων απαιτείται επιπλέον προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου για τραπεζικές επιταγές και άλλα αξι όγραφα που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού ή καταβολές προς το Δημόσιο ή/και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στυλιανού Γεωργαλλίδη, αυ τός θα αντικαθίσταται, σύμφωνα και με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, από τον Αντιπρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο Μύτιλη. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά. Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (14) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 12764/92/Β/86/149 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πε νταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΕΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Ερείκουσας, με ΑΔΤ Κ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος οδός Δ. Μπιτζά ρου Κυριάκη 22 Κέρκυρα, με ΑΔΤ Ρ και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΕΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, Ξενοδ/ λος, κάτοικος Δ. Μπιτζάρου Κυριάκη 22 Κέρκυρα, με ΑΔΤ Ρ και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρέδρο του Διοι κητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΑΤΕΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, την ενάσκηση των δικαιω μάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΚΑΤΕ ΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο, και ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου. Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ (15) Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΟΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» και αριθμό Μητρώου 12779/92/ Β/86/164 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Πάγων Κέρκυ ρα, με ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ, Ξενοδ/λος, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Πάγων Κέρκυρα, με ΑΔΤ Σ και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Αγ. Γεώργιοε Πάγων Κέρκυρα, με ΑΔΤ Χ και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΚΟΥΡ ΚΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Πρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο και ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρο σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ (16) Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και αριθμό Μητρώ ου 12780/92/Β/86/165 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Συνταξιούχος, κάτοικος Α. Γεώργιος Αργυράδων, με ΑΔΤ Λ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ, Οικιακά, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Αργυράδων, με ΑΔΤ Λ και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Ξε νοδ/λος, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Αργυράδων, με ΑΔΤ Ν και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Ξενοδ/ λος, κάτοικος Κοντόκαλι Κέρκυρας, με ΑΔΤ Ι και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Εμμανουήλ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κω λύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΚΑΒΒΑ ΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Εμμανουήλ Πρόεδρο, και ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου. Κέρκυρα, 25 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ (17) Εται επω νυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 12786/92/ Β/86/171 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Ύψος Πυργί, με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Ύψος Πυργί, με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΦΑΝΟΥ, Άνεργη, κάτοικος Ύψος Πυργί, με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού πα ρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Πρόεδρος και ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ