ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και διακριτικό τίτ λο «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» Αποφάσεις Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αναλογι στή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στον Κατσαΐτη Σταύρο του Δημητρίου Εταιρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και της διαγραφής της από το Μητρώο Ανακοινώσεις Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛ ΚΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ».. 4 Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και δ.τ. «ΠΕ ΛΟΨ ΑΕ» την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «MAD KPEATA ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MAD AE» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυ χαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτ λο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE».. 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυ χαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτ λο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE».. 9 την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩ ΣΕΩΝ Κ & D COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Ελα Ελα shops» την επωνυμία «ΜΑΤΘΙΛΔΗ Ανώνυμος Εμπορική, Κτηματική και Ναυτική Εταιρεία» την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Ανακυκλωτική Εταιρεία», με δ.τ. «VIS A.E.» την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας και πήρε αριθμό Μητρώο 59548/22/Β/05/37 η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» καθώς και η απόφαση του Νομάρχη με αριθμό 6308 με την οποία δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, όπως αυτό καταρτίσθηκε με την 6167/ πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών ΕΙΡΗΝΗΣ Δημητρί ου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ συζύγου Αχιλλέα ΚΑΡΑΚΑΣΗ. Η περίληψη του καταστατικού έχει ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: «MENTΩΡ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ ΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ». Διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι «ΜΕΝΤΩΡ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». ΕΔΡΑ: Ο Δήμος Πατρέων. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Πενήντα (50) χρόνια. ΣΚΟΠΟΣ: Ι. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ίδρυση και εκμετάλλευση επιχείρησης λειτουργίας παιδότοπων, παιδικής χαράς και συναφών επιχειρήσεων. 2. Η αγορά, εκμετάλλευση, πώληση πάσης φύσεως ακι νήτων και ιδία αστικών οικοπέδων και οικοδομημάτων κα καθ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους. Επίσης η δημιουργία, ανέγερση, επισκευή ή αναπαλαίωση και εκμετάλλευση οικοδομών πάσης φύσεως, ή οιονδήπο τε τεχνικών ή άλλων έργων βάσει των εν ισχύει εκά στοτε κανόνων, ιδία για αντισεισμικές κατασκευές και ειδικότερα η ανέγερση κατοικιών εν γένει, τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών μονάδων, βιομηχανικών αποθηκευτικών χώρων, γραφείων παροχής υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής και παντός οικοδομικού έργου βάσει εγκεκριμένου σχεδίου, είτε απ ευθείας είτε σε συνεργασία με ομοειδείς εταιρείες ή μηχανικούς οικο δομών μηχανολόγους και μετά παντός ασχολουμένου ειδικού επιστήμονα με θέματα οικοδομών ή νομικά πρό σωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου. 3. Η πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση ή υπομίσθωση και γενικά εκμετάλλευση εν γένει ακινήτων και ανεγειρο μένων οικοδομικών έργων απ ευθείας ή σε συνεργασία με πρόσωπα εμπλεκόμενα στον τομέα οικοδομής, μηχα νικούς, κτηματομεσίτες, αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την επίτευξη του σκοπού. 4. Η αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση και υπομίσθωση ακινήτων και οικοδομικών εν γένει έργων επί σκοπού εκμετάλλευσης είτε με πώληση είτε με εκμίσθωση, μί σθωση είτε με υπομίσθωση, από την ίδια προς τρίτους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την παράγραφο Η διενέργεια μεσιτικών και διαμεσολαβιτικών εργα σιών εν γένει (ακινήτων κ.λπ.). Ο ανωτέρω σκοπός της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί, να περιορισθεί ή να επεκταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και μετά από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕ ΦΑΛΑΙΟΥ: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ, και θα καλυφθεί με μετρητά. ΑΡΙΘΜΟΣ, ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕ ΤΟΧΩΝ: Είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστη. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Η εται ρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών της Διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 3 5 μέλη με 3ετή θητεία. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσ και θα συγκληθεί μέσα στο Α εξάμηνο του έτους 2007 θα αποτελέσουν οι: 1. Εμμανουήλ Ρογδάκης του Νικολάου και της Κυρια κούλας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Πά τρα το 1962, και κατοικεί στην Πάτρα, Ρήγα Φεραίου 94, ΑΔΤ Ι / , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ βουλος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Α ΠΑΤΡΩΝ. 2. Αναστασία Γαλάνη του Δημητρίου, Ιδιωτική Υπάλ ληλος που γεννήθηκε το 1975 στο δημοτικό διαμέρισμα Καγκαδίου Δήμου Λαρισσού Ν. Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, Λαγκαδά 30, ΑΔΤ Χ / ΥΑ ΠΑ ΤΡΩΝ, ως Αντιπρόεδρος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γ Πατρών και 3. Θεόδωρος Ρογδάκης του Νικολάου και της Κυρια κούλας, ιατρός, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Γούναρη αριθμός 9 11, κάτοχος Α.Δ.Τ. Λ / της Υ.Γ.Α. Πατρών, ως μέλος του Δ.Σ. Στο Θεόδωρο Ρογδάκη επετράπη η συμμετοχή του σε Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αποδεικνύεται από την προσαρτώμενη στο παρόν με αριθμό πρωτοκόλλου 650/ βεβαίωση του Κέντρου Υγείας Ακράτας του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1. Ελένη Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου και της Δή μητρας, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Αχαΐας Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας και στην Πάτρα, οδός Κορώνης αριθμός 23, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ν /1988 του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου και 2. Παναγιώτης Τζιβγινίδης του Στέλιου και της Μαρί ας, πτυχιούχος οικονομικού τμήματος, που γεννήθηκε το έτος 1956 στο δημοτικό διαμέρισμα Λάππα Δήμου Λαρισσού Νομού Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Θερμοπυλών αριθμός 16, κάτοχος Α.Δ.Τ. Χ /2003

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 της Υ.Α. Πατρών, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμε λητηρίου Αναπληρωματικοί: 1. Ιωάννης Αθανασόπουλος του Γεωργίου και της Ελέ νης, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστη μών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που γεννήθηκε το έτος 1970 στην Πάτρα και κατοικεί στο δημοτικό διαμέρισμα Κάτω Αχαΐας Δήμου Δύμης Νομού Αχαΐας, οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 37, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ν /1988 του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας, με αριθμός αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου και 2. Παναγιώτης Παναγόπουλος του Γεωργίου και της Σοφίας, οικονομολόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Τμή ματος Πανεπιστημίου Αθηνών, που γεννήθηκε το έτος 1975 στο δημοτικό διαμέρισμα Λάππα Δήμου Λαρισσού Νομού Αχαΐας και κατοικεί στην Πάτρα, οδός Ηρώων Πο λυτεχνείου αριθμός 44 46, κάτοχος Α.Δ.Τ. Ι /2000 του Α. Νέας Σμύρνης, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Πάτρα, 15 Νοεμβρίου 2005 Χ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αναλογιστή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στον Κατσαΐτη Σταύ ρο του Δημητρίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», β) Του π.δ. 397/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει. γ) Του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», δ) Του άρθρου 55 παραγρ. 2 του ν.δ. 400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως», όπως τροποποι ήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, ε) Του π.δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21/Α/1985) «Απαιτούμενα προ σόντα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αναλογιστή Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων», όπως τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 314/1999 (ΦΕΚ 301/Α/1999) και π.δ. 126/2003 (ΦΕΚ 113/Α/2003). 2. Την υπ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ. 4889/ (ΦΕΚ 528/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιο τήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης...». 3. Την υπ αριθμ. Β3 62/ (ΦΕΚ 784/Β/2004) από φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σχετικά με «Εξουσι οδότηση για υπογραφή εγγράφων με εντολή Υφυπουρ γού στην ιεραρχία του Υπουργείου», όπως ισχύει. 4. Το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει πετύχει στις εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 56/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (σχετικά έγγραφα μας: Κ3 9948/ , Κ / , Κ3 5445/ και Κ3 7069/ ). 5. Την από αίτηση του Κατσαΐτη Σταύρου, με τα συνημμένα σ αυτή δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που ανα φέρονται στο π.δ. 56/1985, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 314/1999 (ΦΕΚ 301/Α/1999) και π.δ. 126/2003 (ΦΕΚ 113/Α/2003), αποφασίζουμε: Παρέχουμε στον Κατσαΐτη Σταύρο του Δημητρίου, άδεια άσκησης Επαγγέλματος Αναλογιστή Ασφαλιστι κών Επιχειρήσεων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2005 Με εντολή Υφυπουργού ΑΝΝΑ ΜΕΤΑΞΑ (3) Εται ρειών της συγχώνευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και της διαγραφής της από το Μη τρώο. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. 4799/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυ τικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε: Α) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό M.A.E /50/B/97/7 και έδρα το Δήμο Γρεβενών «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ ΓΩΝ» με αριθμό M.A.E /54/B/02/006 και έδρα το Δήμο Καστοριάς με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμ φωνα με την 4/ απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της απορροφούμενης Ανώνυμης Εταιρείας και την 13/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ως άνω απορροφούσας Ανώνυμης Εταιρείας, τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», των άρθρων 1 6 του ν. 2166/1993 και την 13613/ πράξη της Συμβολαιογράφου Γρεβενών Θεολογίας Παπαθανασίου σχετικά με τη σύμβαση συγχώνευσης. Β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αριθμό M.A.E /50/B/97/7, σύμφωνα με την 13/ από φαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Μετά τα ανωτέρω η εταιρεία «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με δ. τ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», με έδρα το Δήμο Καστοριάς και αριθμό M.A.E /54/B/02/006 διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας την Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ατελώς. Καστοριά, 30 Νοεμβρίου 2005 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΑΠΠΑ

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (4) Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩ ΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και δ.τ. «ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ» και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/ Β/90/688 λόγω λήξεως της δεκαετίας της εκκαθαρίσεως (αρ. 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920). Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (5) Ανακοίνωση διαγραφής από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΨ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την διαγράφηκε από το Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και δ.τ. «ΠΕΛΟΨ ΑΕ» και ΑΡ. Μ.Α.Ε /01/Β/90/588 λόγω λήξεως της δεκαετίας της εκκαθαρίσεως (αρ. 49 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920). Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής κ.α.α. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δτ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 53178/02/Β/02/150: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για τη χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές. Τακτικοί: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε ΤΣΙΝΙΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Αναπληρωματικοί: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε ΠΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2005 ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (7) την επωνυμία «MAD KPEATA ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MAD AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MAD KPEATA ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «MAD AE» και με αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 35304/02/Β/96/20: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για τη χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές: Τακτικοί: Γανοχωρίτης Κων/νος του Παναγιώτη, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Τζανή Ελένη του Βλασίου, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Αναπληρωματικοί: Πελώνη Μαρία του Χρήστου, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Θεοφιλή Αντωνία του Ευαγγέλου, με ΑΜΟΕΕ 9996/ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (8) Εται επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας, με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 DEVELOPMENTS GREECE AE» και αριθμό Μητρώου 38191/02/Β/97/32, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση στο μέλος του Διοικητικού συμβουλί ου Νικόλαο Λιαναντωνάκη του Εμμανουήλ, κάτοχο του Ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό Τ501170/ , να θεωρεί, κατά την απουσία του Προέδρου ή του Αντιπρο έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, γνήσια αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού συμβουλίου και της Γε νικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της εταιρείας. Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (9) Εται επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE Επιχειρήσεις Κινηματογράφου και Ψυχαγωγίας Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «TRIVILLAGE DEVELOPMENTS GREECE AE» και με αριθ μό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 38191/02/Β/97/32: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα προς το οποίο για τη χρήση ορίσθηκαν οι εξής ελεγκτές: Τακτικός: Γανωτάκης Δημήτριος του Σταματίου, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Καραβάς Μιχάλης του Ευαγγέλου, με ΑΜΣΟΕΛ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (10) Εται επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ & D COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δι ακριτικό τίτλο «Ελα Ελα shops». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ & D COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Ελα Ελα shops» και αριθμό Μητρώου 57936/02/Β/05/1 που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της με 5/ετή θητεία ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Χατζηαραμπατζής του Αντωνίου και της Δέσποινας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Μο σχάτο Αττικής, το έτος 1970, κάτοικος Πετρουπόλεως Αττικής (οδός Κρήτης αριθμ. 9), με αρ. ταυτ. Π / /ΤΑ Πετρούπολης και Α.Φ.Μ , πρόε δρος Δ.Σ και μέλος. 2. Μαραγκός Ιωάννης του Νικολάου και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος το έτος 1950, κάτοικος Ταύρου (οδός Κωνσταντινουπόλεως 82), με αρ. ταυτ. Η και Α.Φ.Μ , Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. και μέλος. 3. Δέσποινα Πρωτόπαπα του Αχιλλέα και της Σοφίας, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοι κος Πετρούπολης Αττικής (οδός Κρήτης αριθ. 9), με αρ. ταυτ. Π / ΤΑ Πετρούπολης και Α.Φ.Μ , μέλος του Δ.Σ. 4. Σοφία σύζ. Αναστασίου Αραμπατζίδη θυγατέρα Αντωνίου Χιωτάκη και της Δέσποινας, έμπορος, γεν νημένη στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Πετρού πολης Αττικής (οδός Κρήτης αριθμ. 9) με αρ. ταυτ. Π / ΤΑ Πετρούπολης και Α.Φ.Μ , μέλος του Δ.Σ. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Ιωάννης Μαραγκός του Νικολάου ως προς όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, Υπηρεσία και Αρχή και θα την δεσμεύει θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (11) Εται επωνυμία «ΜΑΤΘΙΛΔΗ Ανώνυμος Εμπορική, Κτημα τική και Ναυτική Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΤΘΙΛΔΗ Ανώνυμος Εμπορική, Κτηματική και Ναυτική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 6746/02/Β/86/626 που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητι κό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των υετόχων της με 5ετή θητεία ως εξής: (α) Μάρκο Φόρο του Αποστόλου, Οικονομολόγο, κά τοικο Πειραιώς, οδός Ακτή Μιαούλη 95, Πειραιά, ΑΦΜ ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΔΤ Σ /1997 AT ΓΛΥ ΦΑΔΑΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. (β) Γεώργιο Παϊδούση του Ιωάννη, Ιδιωτικό Υπάλληλο,

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αρ. 5 7, ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΔΤ Κ /1996 Τ.Α. ΧΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (γ) Νικόλαο Απέσσο του Στυλιανού, Οικονομολόγο, κά τοικο Κηφισσιάς Αττικής, οδός Μυρσίνης αριθμ. 22, ΑΦΜ ΔΟΥ Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΔΤ Β /1961 ΥΠΟΔ/ΣΗ ΧΩΡ. ΧΙΟΥ, Μέλος. (δ) Ευγενία Ζαλαχώρη του Νικήτα, Δικηγόρο, κά τοικο Παπάγου Αττικής, οδός Ανατ. Ρωμυλίας 5, ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΑΔΤ Σ / AT ΠΑΠΑΓΟΥ, Μέλος. (ε) Αναστάσιο Παπαδάκη του Γεωργίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Οικο νόμου αριθμ. 26, ΑΦΜ ΔΟΥ Ε ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΔΤ Ρ / Γ ΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, Μέλος. Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει πάσης φύσε ως υποχρεώσεις δια των υπογραφών των άνω μελών του Δ.Σ. υπογραφόντων ανά δύο από κοινού υφ οιουσ δήποτε συνδυασμούς και πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (12) Εται επωνυμία «ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗ ΜΑΤΑ Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Ανακυκλω τική Εταιρεία», με δ.τ. «VIS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥ ΣΤΗΜΑΤΑ Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Ανακυκλω τική Εταιρεία», με δ.τ. «VIS A.E.» και αριθμό Μητρώου 40099/02/Β/98/17 που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Χαρ. Τρικούπη 96β) από το οποίο προκύπτει ότι το Δ.Σ. που εκλέχθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ευαγγέλου, κάτοι κος Κορυδαλλού στην οδό Ασκληπιού 24, με Α.Δ.Τ. Ι / Ι Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 2. ΚΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ισιδώρου, κάτοικος Κορυδαλ λού στην οδό Ρόδου 47 α, με Α.Δ.Τ. Η / Α.Τ. Νί καιας και Α.Φ.Μ , ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 3. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου, κά τοικος Κορυδαλλού στην οδό Ασκληπιού 24, με Α.Δ.Τ. Μ / Ι Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του Δ.Σ. 4. ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κων/νου, κάτοικος Πει ραιά στην οδό Κουμουνδούρου 181, με Α.Δ.Τ. Λ / Β Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΜΕ ΛΟΣ του Δ.Σ. 5. ΚΑΠΗ ΕΛΕΝΗ συζ. Παναγιώτη Κάπη, κάτοικος Κορυ δαλλού στην οδό Ρόδου 47 α, με Α.Δ.Τ. Ν / Ι Π.Α. Πειραιώς και Α.Φ.Μ , ως ΜΕΛΟΣ του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για όλες γενικώς τις συναλλαγές της έναντι παντός τρίτου με την υπογραφή τους, ο Πρόεδρος Βασίλειος Βενετσάνος του Ευάγγελου, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Βενετσάνος του Ευάγγελου και ενός μέλους το οποίο ορίζεται εν προκειμένω ότι θα είναι ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας Παναγιώτης Καπής του Ισιδώρου. Πειραιάς, 24 Νοεμβρίου 2005 ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (13) Εται επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΠ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 57462/02/Β/04/14/05, σύμφωνα με το οποίο η εκπροσώπηση της εταιρείας διαμορφώνεται εφεξής ως ακολούθως: Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει με ομόφωνη απόφασή του την άσκηση όλων των δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας και των έργων αυτής, καθώς και τη διαχεί ριση των εταιρικών υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Στυλιανό Γεωργαλλίδη και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Νικόλαο Κάμπα, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία εγκύρως, εξωδίκως και δικα στικώς σε όλες τις σχέσεις, συμβάσεις και συναλλαγές αυτής, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό και με εξαίρεση μόνο τις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω κα θώς και αυτές για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με ρητή διάταξη νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας συλλογική ενέργειας. Κατ εξαίρεση προκειμένου για συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές επιταγές και άλλα αξιόγραφα, συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων και δανείων, συμβάσεις και συναλλαγές που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας και αμφοτε ροβαρείς συμβάσεις από τις οποίες γεννώνται μόνο υποχρεώσεις για την Εταιρεία, για να δεσμεύεται η τελευταία απαιτείται η σύμπραξη και η υπογραφή κά τωθι της εταιρικής επωνυμίας του Προέδρου του Δι οικητικού Συμβουλίου Στυλιανού Γεωργαλλίδη και του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Εταιρείας Νικολάου Κάμπα ή ενός εκ των ανωτέρω και ενός άλλου, οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη σύναψη δε

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 δανείων απαιτείται επιπλέον προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προκειμένου για τραπεζικές επιταγές και άλλα αξι όγραφα που αφορούν τη μισθοδοσία του προσωπικού ή καταβολές προς το Δημόσιο ή/και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή ενός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Στυλιανού Γεωργαλλίδη, αυ τός θα αντικαθίσταται, σύμφωνα και με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, από τον Αντιπρόε δρο του Διοικητικού Συμβουλίου Απόστολο Μύτιλη. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει σε μέλος του ή σε υπάλληλο της Εταιρείας ή σε τρίτο τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ή την εκπροσώπηση αυτής σε συγκεκριμένη υπόθεση, δικαιοπραξία, σχέση, συναλλαγή και αναφορά. Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑ (14) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 12764/92/Β/86/149 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πε νταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΕΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Ερείκουσας, με ΑΔΤ Κ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος οδός Δ. Μπιτζά ρου Κυριάκη 22 Κέρκυρα, με ΑΔΤ Ρ και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΤΕΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, Ξενοδ/ λος, κάτοικος Δ. Μπιτζάρου Κυριάκη 22 Κέρκυρα, με ΑΔΤ Ρ και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρέδρο του Διοι κητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΑΤΕΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, την ενάσκηση των δικαιω μάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΚΑΤΕ ΧΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πρόεδρο, και ΚΑΤΕΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου. Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ (15) Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΟΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» και αριθμό Μητρώου 12779/92/ Β/86/164 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Πάγων Κέρκυ ρα, με ΑΔΤ Φ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ, Ξενοδ/λος, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Πάγων Κέρκυρα, με ΑΔΤ Σ και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Αγ. Γεώργιοε Πάγων Κέρκυρα, με ΑΔΤ Χ και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΚΟΥΡ ΚΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Πρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο και ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρο σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ (16) Εται επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και αριθμό Μητρώ ου 12780/92/Β/86/165 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Συνταξιούχος, κάτοικος Α. Γεώργιος Αργυράδων, με ΑΔΤ Λ και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ, Οικιακά, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Αργυράδων, με ΑΔΤ Λ και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Ξε νοδ/λος, κάτοικος Αγ. Γεώργιος Αργυράδων, με ΑΔΤ Ν και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, Ξενοδ/ λος, κάτοικος Κοντόκαλι Κέρκυρας, με ΑΔΤ Ι και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Εμμανουήλ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κω λύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΚΑΒΒΑ ΔΙΑ ΙΩΑΝΝΗ του Εμμανουήλ Πρόεδρο, και ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμ βουλίου. Κέρκυρα, 25 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ (17) Εται επω νυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 12786/92/ Β/86/171 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμ βούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του, από την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με πενταετή θητεία ως κατωτέρω: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Ξενοδόχος, κάτοικος Ύψος Πυργί, με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΥ, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Ύψος Πυργί, με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ ΜΕΛΟΣ: ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΦΑΝΟΥ, Άνεργη, κάτοικος Ύψος Πυργί, με ΑΔΤ Α και ΑΦΜ Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του αντίστοιχου άρ θρου του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του καταστατικού πα ρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Πρόεδρος και ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Κέρκυρα, 26 Νοεμβρίου 2005 Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Ξάνθη,08/02/2016 Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/787 Ταχ. Δ.νση Β. Κωνσταντίνου 1 Ταχ. Κώδικας : 67132 Αρμόδιος για την SIAKKA

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06/09/2017 Αθήνα,21/03/2017 Αριθ.Πρωτ.:383927 Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: 2103382429

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2529 5 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 8) Στην Αθήνα σήμερα την 11 η συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ανακοινώνει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019] ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εδρεύουσας στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 2103382428 Fax: 2103616464 E mail: sshiza@acci.gr Αθήνα,27/07/2017 Αριθ.Πρωτ.:847258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1968 7 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,28/08/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9860 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 17-07 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 3435 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 8294 Καποδιστρίου 34 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ: 19676728000 ΑΦΜ: 999858489 Στην Ηγουμενίτσα σήμερα 22/02/2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 14-07-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 75363 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 27/04/2017 Αριθμ. Πρωτ.1348 ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κωστοπούλου 2, Τ.Κ.: 62132 Πληροφορίες: Μπόζιου Θωμαή Τηλέφωνο: 2321099732 Fax: 2321099728 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Των ανωνύμων εταιρειών > και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 20 Ιανουαρίου 2016, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: α) η εδρεύουσα στον Άγιο Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 14142 10 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 311 17 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε" Στον Αγ. Ι. Ρέντη, σήμερα 3 Οκτωβρίου 2016, οι υπογραφόμενοι: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατοίκου Κορυδαλλού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4241 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπερα ξίας που προβλέπεται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/26-6-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12187 19 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εται νυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1235 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα 1. ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ /Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υπόδειγμα 1 Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Συμβολαιογράφος. Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Ηλ. Ταχ/μειο : - - 201...

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αρ. πρωτ. 8285/21-12-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./18-12-2015 Της 22 ης έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. Στο Ηράκλειο σήμερα, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11650 31 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου]

[επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου] ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 08.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN Νέο Κείμενο τροποποιημένου καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΕΜΠ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GOLDEN GREECE HEMP A.Ε», με αριθμό ΓΕΜΗ 147600204000,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ]

Συνολικός Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: [ ] H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013 Στον Πειραιά σήμερα την 12 η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως προς

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24 Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,02/02/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5319 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.853 τ.μ. στη θέση «Μονή Σωτήρος» Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2572 7 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12627 11 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2121 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 2217 23 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από

7) ιαχειριστές της εταιρείας ορίζονται οι εταίροι Φιλήµωνας Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, και Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης του Γεωργίου, είτε από ΣYMΦΩNHTIKO ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ OMOPPYΘMOY ETAIPEIAΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ευθύµιος Κωνσταντινίδης και ΣΙΑ Οµόρρυθµη Εµπορική Εταιρεία» (Αρ. ΓΕΜΗ: 071879520000 ΑΦΜ: 092656263) [αποχώρηση εταίρου και είσοδος νέου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14787 29 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Aρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000 (πρώην Aρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24) Σχέδιο Προτεινόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 10669 7 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13926 27 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΗΣ ΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε Αθήνα, 26-04-2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 5

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ» ανώνυμος εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά και έχει αριθμό ΜΑΕ 14213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 169 13 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1349 27 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 30 ης Ιουνίου 2015 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2012 Στον Πειραιά σήμερα την 29 η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12628 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014

Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιουνίου 2014 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν όπως αναρτηθούν στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14968 30 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανώνυμης εταιρείας με τηv επωvυμία «EMERALD ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο EMERALD A.E. Aριθμός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ

Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ r Τ Π Ο Δ E I Γ Μ A 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 21/12/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΛΑΡΗ Προς: Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Ταχ. Δ/νση : ΣΟΛΩΝΟΣ 69 (Γ.Ε.ΜΗ) Τ.Κ. : 10679 (Για ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ανακοινώνει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/183540

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/183540 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Ε ) Αθήνα, 31.10.2016

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2567001000 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/182638

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/182638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (Ε ) Αθήνα, 31.10.2016

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8663 17 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα