ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ. Σετάρτθ ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι. Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ. Σετάρτθ 06.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι. Κυριακι 10.01.2016 ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι"

Transcript

1 MIRAZ TOURS Γραφείο Σουριςμοφ Εκδρομζσ Σουρ. Λεωφορεία Ακτοπλοϊκά Καλλικζα Αττικισ Ανδρομάχθσ 229 Κρατιςεισ : Fax : ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σετάρτθ ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16001 Ημεριςια Εκδρομι ΘΕΟΧΑΝΕΙΑ ΣΕΛΕΣΗ ΑΓΙΑΜΟΤ των ΤΔΑΣΪΝ ςτο ΝΑΤΠΛΙΟ ΚΟΠΗ ΠΡΪΣΟΨΡΟΝΙΑΣΙΚΗ ΠΙΣΣΑ ΓΡΑΧΕΙΟΤ Αναχϊρθςθ ςτισ απο το Γραφείο μασ για να μεταβοφμε ςτο Ναφπλιο όπου και παραμονι για τθν Σελετι Αγιαςμοφ των Τδάτων και καφζ όςοι επικυμοφν. τθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο Μοναςτθράκι Μυκθνϊν όπου και θ Αίκουςα Δεξιϊςεων AGAMEMNON PALACE. Παραμονι για τθν Κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ Πίττασ του Γραφείου και τον εορταςμό των 40 χρόνων λειτουργίασ του Γραφείου μασ. Πλιρεσ μενοφ γεφματοσ και διαςκζδαςθ με μουςικζσ επιλογζσ DJ, χορόσ. Σο απόγευμα επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο με γεφμα : 28,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16002 Ημεριςια Εκδρομι ΜΟΝΗ ΟΙΟΤ ΘΕΟΔΟΙΟΤ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΨΟΤ ΑΡΨΑΙΟΣΗΣΕ ΜΑΡΑΘΪΝΑ (ΣΤΜΒΟ) ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Αναχϊρθςθ ςτισ για να ακολουκιςουμε τθν Εκνικι Οδο Ακθνϊν Λαμίασ μζχρι τθν περιοχι του Αγ. τεφάνου Αττικισ. Θα επιςκεφκοφμε τθ Μονι του Οςίου Θεοδοςίου και ςτθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθν περιοχι του Μαρακϊνα όπου και κα επιςκεφκοφμε τον Σφμβο*. υνεχίηουμε για τθν Παραλία Νζασ Μάκρθσ όπου κα παραμείνουμε για περίπατο, ουηάκι και γεφμα. Σο απόγευμα επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα. *Είςοδοσ αρχαιολογικοφ χϊρου ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 12,00 ευρώ

2 Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16003 Ημεριςια Εκδρομι ΑΡΨΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΨΗΜΑΣΑΡΙΟΤ ΨΑΛΚΙΔΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτοχθματάρι Αττικισ όπου και παραμονι για περίπατο και επίςκεψθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου*. τθ ςυνζχεια, κα μεταβοφμε ςτθ γειτονικι Χαλκίδα για να απολαφςουμε τον περίπατό μασ ςτθν πεηοδρομθμζνθ παραλία τθσ, όςοι επικυμοφν μποροφν να επιςκεφκοφν κάποιο απο τα μουςεία* τθσ πόλθσ και να γευματίςουμε ςτα πολυάρικμα ουηερί και μεηεδοπωλεία. Σο απόγευμα επιςτρζφουμε με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. *Είςοδοι μουςείων ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 13,00 ευρώ Σετάρτθ ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16004 Απογευματινι Εκδρομι ΜΟΝΗ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΨΡΤΟΒΑΛΑΝΣΟΤ ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΠΡΟΠΟΔΕ ΠΑΡΝΗΘΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθ Λυκόβρυςθ Αττικισ όπου και θ Μονι Αγίασ Ειρινθσ Χρυςοβαλάντου. Παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτθ Μονι και ςτθ ςυνζχεια μετάβαςθ ςτουσ πρόποδεσ τθσ Πάρνθκασ όπου και παραμονι για περίπατο και βραδινό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 10,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16005 Πρωϊνι Εκδρομι ΞΕΝΑΓΗΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΠΙΚΕΩΗ ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΠΟΛΕΪ ΑΘΗΝΪΝ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτο Νζο Μουςείο Ακροπόλεωσ* όπου κα απολαφςουμε μία μοναδικι εμπειρία γνωριμίασ με τον αρχαίο ελλθνικό πολιτιςμό κατα τθ διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ μασ, απολαμβάνοντασ εξαιρετικά εκκζματα ςε ζνα απο τα καλφτερα μουςεία του κόςμου. τθ ςυνζχεια (αναλόγωσ καιρικϊν ςυνκθκϊν) περιπατθτικι διαδρομι ςτο ιςτορικό κζντρο με χρόνο για καφζ. Καταλιγουμε ςτο Μουςείο Πόλεωσ Ακθνϊν* με επιλεγμζνα εκκζματα τθσ ιςτορίασ τθσ πόλθσ μασ. Παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό ςτο Μοναςτθράκι και επιςτρζφουμε ςτθν Καλλικζα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο μαηί με Ξενάγθςθ Μουςείου Ακρόπολθσ : 12,00 ευρώ * Είςοδοι μουςείων ζξοδα ατομικά / Απαιτείται ελάχιςτθ ςυμμετοχι 15 ατόμων

3 άββατο & Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16006 Εκδρομι 2 θμερών ΙΑΜΑΣΙΚΟ ΡΗΛΑΞ ςτα ΛΟΤΣΡΑ ΠΛΑΣΤΣΟΜΟΤ Χ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16007 Ημεριςια Εκδρομι ΨΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΡΝΑΟΤ (ΚΕΛΛΑΡΙΑ) ΑΡΑΨΪΒΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για τθν περιοχι Ορχομενοφ ςτάςθ για καφζ. υνεχίηουμε για το Χιονοδρομικό Κζντρο Παρναςςοφ (Κελλάρια)* όπου και παραμονι. (Ο χρο νοσ παραμονθ σ και θ προςε γγιςθ ςτο Χιονοδρομικό Κζντρο εξαρτϊνται απο τισ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν αςφάλεια του οδικοφ δικτφου ). Επιςτρζφουμε αργά ςτθν Αράχωβα για μεςθμεριανό φαγθτό, και απο εκει επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. *Χριςθ Σελεφερίκ ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 18,00 ευρώ Παραςκευι Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16008 Εκδρομι 3 θμερών ΨΕΙΜΪΝΙΑΣΙΚΗ & ΕΡΪΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑ ΠΟΖΑΡ Ηθτιςατζ μασ το Αναλυτικό Πρόγραμμα τθσ Εκδρομισ

4 Σετάρτθ ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16009 Απογευματινι Εκδρομι ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΛΑΨΙΚΑ ΒΑΡΗ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθν Παραλία Βαρκίηθσ όπου και παραμονι για περίπατο ι καφζ. υνεχίηουμε για τα Βλάχικα τθσ Βάρθσ όπου και κα παραμείνουμε για δείπνο ςτισ ταβζρνεσ τθσ περιοχισ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 7,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16010 Πρωϊνι Εκδρομι ΓΝΪΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΛΑΣΪΝΑ ΩΗΧΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΨΑΙΑ ΕΛΕΤΙΝΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθν Ακαδθμία Πλάτωνοσ όπου ο επιςκζπτθσ βαδίηει ςτα μονοπάτια του Πλάτωνα. Θα επιςκεφκοφμε το Νζο Ψθφιακό Μουςείο* και κα γνωρίςουμε τον Πλάτωνα με τον τρόπο που μασ παρουςιάηεται απο το Κδρυμα Μείηωνοσ Ελλθνιςμοφ. τθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθν Ελευςίνα. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επίςκεψθ του Αρχαιολογικοφ Χϊρου & Μουςείου* ι περίπατοσ και παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό. τισ αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα. * Είςοδοι μουςείων & χϊρων ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 10,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16011 Ημεριςια Εκδρομι ΜΟΝΗ ΝΗΠΙΪΝ ΔΕΡΒΕΝΟΨΪΡΙΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτα Βίλλια Αττικισ όπου και ςτάςθ για περίπατο και καφζ. υνεχίηουμε για τθ Μονι Αγίων Νθπίων όπου και κα παραμείνουμε για προςκφνθμα και επίςκεψθ τθσ μονισ. Διαςχίηοντασ το οροπζδιο των δερβενοχωρίων κα μεταβοφμε ςτθ γειτονικι Πφλθ ι αντίςτοιχο χωριό των Δερβενοχωρίων για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 14,00 ευρώ Μ Α Ρ Σ Ι Ο Πζμπτθ ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16012 Βραδινι Διαςκζδαςθ ΣΙΚΝΟΠΕΜΠΣΗ ε ταβζρνα τθσ Αττικισ για διαςκζδαςθ... Μεταμφιεςτείτε και ςασ περιμζνουμε! Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο με δείπνο :... ευρώ

5 Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16013 Ημεριςια Εκδρομι ΑΡΨΑΙΟΣΗΣΕ ΜΤΚΗΝΪΝ ΝΑΤΠΛΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΡΑΙΪΝ ΝΕΜΕΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτισ Αρχαίεσ Μυκινεσ με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. Παραμονι για επίςκεψθ του αρχαιολογικοφ χϊρου & μουςείου* και ςτθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε τθν πόλθ του Ναυπλίου. Παραμονι για περίπατο ςτθν παλιά πόλθ και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Σο απόγευμα κατα τθν επιςτροφι μασ, επίςκεψθ ςε τοπικό οινοποιείο με κραςιά Νεμζασ και επιςτροφι ςτθν Ακινα. * Είςοδοι Μουςείων & Χϊρων ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 16,00 ευρώ άββατο Κακ. Δευτζρα ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16014 Εκδρομι 3 θμερών ΑΠΟΚΡΙΕ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16015 Ημεριςια Εκδρομι ΨΑΛΚΙΔΑ ΘΑΛΑΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθ Χαλκίδα. Παραμονι για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό και ςτισ κα απολαφςουμε το Θαλαςςινό Καρναβάλι με διζλευςθ πλωτϊν αρμάτων και πλοιαρίων απο τον Ευβοϊκό. Αναχϊρθςθ για επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 15,00 ευρώ Κακ. Δευτζρα ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16016 Ημεριςια Εκδρομι ΛΤΓΟΤΡΙΪΣΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ (ΚΟΤΛΟΤΜΑ) Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτο Λυγουριό Αργολίδασ με ςφντομθ ςτάςθ για καφζ. τισ αναμζνεται να ξεκινιςει θ παρζλαςθ αρμάτων και με τθν ολοκλιρωςι τθσ κα γιορταςτοφν τα Κοφλουμα προςφζροντασ κραςί και νθςτίςθμα είδθ ςτουσ επιςκζπτεσ. Σο απόγευμα επιςτροφι με ενδιάμεςθ ςτάςθ επι τθσ πορείασ μασ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 16,00 ευρώ

6 Παραςκευι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16017 Απογευματινι Εκδρομι Α ΨΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΜΟΝΗ ΝΣΑΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΗΝΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθ Μονι Νταοφ Πεντζλθσ. Παραμονι για τθν Ακολουκία των Χαιρετιςμϊν και μετά το πζρασ, μετάβαςθ ςτθν Παραλία Ραφινασ για καφζ ι ουηάκι. Επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 9,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16018 Ημεριςια Εκδρομι ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΑΓΟΝΕΣΣΟ ΓΡΑΒΙΑ ι ΠΟΛΤΔΡΟΟ Αναχϊρθςθ ςτισ για τθν περιοχι Ορχομενοφ ςτάςθ για καφζ και ςυνεχίηουμε για το ορεινό ςυγκρότθμα Γκιϊνασ και το Μεταλλευτικό Πάρκο ΒΑΓΟΝΕΣΣΟ*. Θα απολαφςουμε μία ιδιαίτερθ και μοναδικι εμπειρία γνωρίηοντασ τθ ηωι και το ζργο των μεταλλορφχων με εκκζματα εντόσ παλαιάσ ςτοάσ εξόρυξθσ. Επιςτρζφουμε ςτθ Γραβιά ι το Πολφδροςο για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και απο εκεί επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. * Είςοδοσ Βαγονζττου ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 17,00 ευρώ Παραςκευι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16019 Απογευματινι Εκδρομι Β ΨΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΜΟΝΗ ΕΙΟΔΙΪΝ ΘΕΟΣΟΚΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΪΡΪΠΟΤ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθ Μονι Ειςοδίων Θεοτόκου ςτο Μαρκόπουλο Ωρωποφ. Παραμονι για τθν Ακολουκία των Χαιρετιςμϊν και μετά το πζρασ, αναχωροφμε για επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 9,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16020 Ημεριςια Εκδρομι ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΑ ΜΕΝΔΕΝΙΣΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Ορχομενοφ ςτάςθ για καφζ και απο εκεί για τθν ιςτορικι Μονι Παναγίασ Δαμάςτασ. Παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτθ καυματουργι εικόνα τθσ Παναγίασ ενϊ για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό κα μεταβοφμε ςτθ γραφικι Μενδενίτςα, με αγορζσ τοπικϊν προϊόντων. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 17,00 ευρώ

7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Παραςκευι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16021 Απογευματινι Εκδρομι Γ ΨΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΦΠΗΚΟΟΤ ΜΑΝΔΡΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθ Μονι Παναγίασ Γοργοχπθκόου ςτθ Μάνδρα Αττικισ. Παραμονι για τθν Ακολουκία των Χαιρετιςμϊν και μετά το πζρασ, επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 9,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16022 Ημεριςια Εκδρομι ΑΡΨΑΙΟΣΗΣΕ ΔΕΛΧΪΝ ΑΡΑΨΪΒΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Ορχομενοφ ςτάςθ για καφζ. υνεχίηουμε για τον εντυπωςιακό Αρχαιολογικό Χϊρο των Δελφϊν* κακϊσ και το τοπικό Μουςείο. Παραμονι για επίςκεψθ και ςτθ ςυνζχεια επιςτρζφουμε ςτθν Αράχωβα για περίπατο, αγορζσ ςε τοπικά προϊόντα, και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. * Είςοδοι Μουςείων & Χϊρων ζξοδα ατομικά Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 16,00 ευρώ Παραςκευι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16023 Απογευματινι Εκδρομι Δ ΨΑΙΡΕΣΙΜΟΙ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΣΑΜΟΡΧΪΕΪ ΪΣΗΡΟ (ΗΤΨΑΣΗΡΙΟ ΑΓ. ΠΟΡΧΤΡΙΟΤ) Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτο Μιλεςι όπου και το Θςυχαςτιριο του Αγίου Πορφυρίου. Παραμονι για τθν Ακολουκία των Χαιρετιςμϊν και μετά το πζρασ, επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 10,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16024 Ημεριςια Εκδρομι ΛΙΜΝΗ ΣΙΒΛΟΤ ΖΑΡΟΤΨΛΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε μζςω Ιςκμοφ ςτθν Λίμνθ Σςιβλοφ ςε εντυπωςιακό φυςικό περιβάλλον. Παραμονι για περίπατο και ςτθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτθ Ηαροφχλα για να ςυνεχίςουμε τον περίπατό μασ ςτον παραδοςιακό οικιςμό αλλά και για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 17,00 ευρώ

8 Παραςκευι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16025 Απογευματινι Εκδρομι ΑΚΑΘΙΣΟ ΥΜΝΟ ΕΚΚΛΗΙΑ ΨΡΙΣΟΤ ΠΑΣΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτα πάτα Αττικισ όπου ςτθν Εκκλθςία Αναςτάςεωσ του Χριςτοφ κα παραμείνουμε για τθν Ακολουκία του Ακάκιςτου Υμνου. Μετά το πζρασ επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 9,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16026 Ημεριςια Εκδρομι ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΤΝΣΟ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε μζςω Ιςκμοφ ςτθ Μονι Αγνοφντοσ που αποτελεί βυηαντινό μνθμείο για τθν περιοχι. Επίςκεψθ τθσ μονισ και ςτθ ςυνζχεια κα μεταβοφμε ςτο χωριό Αγία Ελζνθ Καρατηά όπου και παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 16,00 ευρώ άββατο & Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16027 Εκδρομι 2 θμερών ΛΙΜΝΗ ΣΡΙΨΪΝΙΔΑ ΙΕΡΗ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ (Επζτειοσ Ηρωϊκισ Εξόδου) ΝΑΤΠΑΚΣΟ Μ. Πζμπτθ Δευτζρα Πάςχα ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16028 ΠΑΨΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΨΑΛΚΙΔΙΚΗ Εκδρομι 5 θμερών Ηθτιςατζ μασ το Αναλυτικό Πρόγραμμα τθσ Εκδρομισ Κυριακι Πάςχα ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16029 Ημεριςια Εκδρομι ΠΡΪΣΟΜΑΓΙΑ & ΠΑΨΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΣΙ Μετάβαςθ ςε ξενοδοχειακι μονάδα για να απολαφςουμε το εορταςτικό παςχαλινό πρόγραμμα Αναμζνονται Πλθροφορίεσ

9 Μ Α Ϊ Ο Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16030 Ημεριςια Εκδρομι ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ ΜΕΓΑ ΠΗΛΑΙΟ (Οδοντωτόσ ιδθρόδρομοσ) Αναχϊρθςθ ςτισ για το Διακοπτό με ςφντομθ ενδιάμεςθ ςτάςθ. Επιβίβαςθ ςτον Οδοντωτό ιδθρόδρομο για όςουσ επιβάτεσ κα ζχουν δθλϊςει τθ ςυμμετοχι τουσ εγκαίρωσ ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν τα ειςιτιριά τουσ, ενϊ οι υπόλοιποι οδικά μεταβαίνουν ςτθ μαρτυρικι κωμόπολθ των Καλαβρφτων. Παραμονι ςτα Καλάβρυτα για περίπατο, αγορζσ τοπικϊν προϊόντων και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι με ενδιάμεςθ ςτάςθ για επίςκεψθ ςτθ Μονι Μεγάλου πθλαίου. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο ΜΕ Οδοντωτό : 28,00 ευρώ Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο ΨΪΡΙ Οδοντωτό : 18,00 ευρώ άββατο & Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16031 Εκδρομι 2 θμερών ΔΗΜΗΣΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ ΤΔΡΟΚΙΝΗΗ ΛΟΤΙΟ ΠΟΣΑΜΟ Δευτζρα Δευτζρα ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16032 Εκδρομι 8 θμερών Αεροπορικι Εκδρομι ΓΝΪΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑ ΒΟΤΚΟΤΡΕΣΙ ΣΡΑΝΤΛΒΑΝΙΑ ΔΕΛΣΑ ΔΟΤΝΑΒΗ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16033 Ημεριςια Εκδρομι ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΪΡΑ ΒΑΣΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για τθ ςιραγγα Αρτεμιςίου ςτάςθ για καφζ και ςυνεχίηουμε για Μεγαλόπολθ και Κςαρθ απο όπου κα βρεκοφμε ςτο μικρό εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Θεοδϊρασ με το φαινόμενο των δζνδρων ςτθ ςτζγθ του. Παραμονι για

10 προςκφνθμα, φωτογραφίεσ του φαινομζνου, περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό. Αναχϊρθςθ για επιςτροφι με ενδιάμεςθ ςτάςθ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 18,00 ευρώ άββατο ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16034 Ημεριςια Εκδρομι ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΗ ΠΕΣΡΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι Αλιάρτου με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. υνεχίηουμε προσ τθν Πζτρα απο όπου κα περπατιςουμε μζχρι τον Καταρράκτθ τθσ περιοχισ απολαμβάνοντασ τον περίπατο και τισ φωτογραφίεσ μασ. Επιςτρζφουμε ςτα Μπακαλιαράκια για το μεςθμεριανό μασ φαγθτό και απο εκεί κα βρεκοφμε ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Λεβαδειάσ για καφζ. Επιςτροφι ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 15,00 ευρώ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16035 Ημεριςια Εκδρομι ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΪΝΑ ΠΛΑΚΑ ΛΕΪΝΙΔΙΟΤ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτο Φίχτι ςτάςθ για καφζ. υνεχίηουμε για το Λεωνίδιο και τθ Μονι Παναγίασ Ζλωνασ όπου και παραμονι για επίςκεψθ και προςκφνθμα ςτο άγριο βραχϊδεσ τοπίο που είναι ςφθνωμζνο επιβλθτικά το μοναςτιρι. Επιςτρζφουμε ςτθν Παραλία Λεωνιδίου (Πλάκα) όπου και παραμονι για μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 18,00 ευρώ Ι Ο Τ Ν Ι Ο άββατο Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16036 Εκδρομι 2 θμερών ΠΡΟΚΤΝΗΜΑ ΣΗ ΜΕΓΑΛΟΨΑΡΗ ΓΤΡΟ ΣΗΝΟΤ ΜΟΝΗ ΚΕΨΡΟΒΟΤΝΙΟΤ Σετάρτθ ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16037 Απογευματινι Εκδρομι ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΩΕΪ ΔΡΑΠΕΣΪΝΑ ΓΑΡΙΔΑΔΙΚΑ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτον Ναό Αναλιψεωσ Δραπετςϊνασ. Παραμονι για προςκφνθμα και επίςκεψθ. τθ ςυνζχεια μετάβαςθ ςτα φθμιςμζνα Γαριδάδικα για καφζ ι ουηάκι με μεηζδεσ και επιςτρζφουμε ςτθν Ακινα. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 6,00 ευρώ

11 Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16038 Ημεριςια Εκδρομι ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΣΑΝΙΪΣΙΑ ΧΣΕΡΗ ΑΙΓΙΟΤ Αναχϊρθςθ ςτισ για τθν περιοχι Πλατανιϊτιςςασ, με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. Παραμονι για να προςκυνιςουμε και να καυμάςουμε το εςωτερικό πλατάνου που διαμορφϊκθκε ςτθν εκκλθςία τθσ Παναγίασ τθσ Πλατανιϊτιςςασ. Παραμονι για περίπατο και μεςθμεριανό φαγθτό. Επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 17,00 ευρώ Παραςκευι Δευτζρα ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16039 Εκδρομι 4 θμερών ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΠΪΝ ΚΑΣΟΡΙΑ ΝΤΜΧΑΙΟ ΙΑΣΙΣΑ Σετάρτθ Θαλάςςια Μπάνια ΕΝΑΡΞΗ ΘΑΛΑΙΪΝ ΜΠΑΝΙΪΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (εκτόσ Κυριακών) ΠΡΪΪΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ προσ Παραλίεσ ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΘ & ΒΑΡΚΙΗΑ Αναχϊρθςθ απο Κουκάκι ςτισ & απο Καλλικζα ςτισ Κυριακι ΚΪΔ.ΚΡΑΣΗΗ ΜΣ16040 Ημεριςια Εκδρομι ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΑΝΣΗ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΙΪΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΤ ΜΑΖΑΡΑΚΙ Αναχϊρθςθ ςτισ για να μεταβοφμε ςτθν περιοχι αράντθ με ενδιάμεςθ ςτάςθ για καφζ. Παραμονι ςτθν Παραλία αράντθ, ςτισ βόρειεσ ακτζσ του Κορινκιακοφ, για μπάνιο και μεςθμεριανό φαγθτό. Σο απόγευμα επιςτροφι ςτθν Ακινα με ενδιάμεςθ ςτάςθ για προςκφνθμα ςτθν Μονι Αγίου Ιωάννθ Θεολόγου ςτο Μαηαράκι. Σιμι υμμετοχισ κατ άτομο : 15,00 ευρώ

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία

4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία 4ήμερη οδική εκδρομή ςτη Βουλγαρία Αναχώρηςη: 15 Φεβρουαρίου 2011 Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 1 θ θμζρα: 15/02/2011: Κζρκυρα-όφια υγκζντρωςθ ςτο

Διαβάστε περισσότερα

55.440 ευρώ.. ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 840 ευρώ

55.440 ευρώ.. ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 840 ευρώ D.M.C for Greece Α.Μ. 11 43 Ε 61 00 01029 0 1 Massouri 85200 kalymnos Tel. +30 694 65 96 030 info@alterholiday.gr www.alterholiday.gr ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΠΡΟ ΓΕΛ ΑΝΣΙΜΑΧΕΙΑ Προσ τη Διεφθυνςη του

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ / ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 6ημζρεσ από 585 T.G.S. Travel Agency BusAbout Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736

Διαβάστε περισσότερα

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι

Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι Σιμοκατάλογοσ : 25η Μαρτίου & Πάςχα 2015 Ντουμπάι Αμπου Ντάμπι 7ημζρεσ από 615 Ampelokipon 53A, Perea, 57019 Thessaloniki, Greece Tel: +302392020680, Fax: +302392020736 Cell: +37259294343, +306941560001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΣ των ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΣ των ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2015 Για τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό των Εκδρομών του Γραφείου μας, παρακαλείστε όπως πραγματοποιείτε και οριστικοποιείτε τις Κρατήσεις σας Εγκαίρως Ι Α Ν Ο Υ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ. Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά τισ πρϊτεσ πρωϊνζσ ϊρεσ. ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΜΑΡΙΑ Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νηςύ τησ Ελλϊδασ, εύναι εξαιρετικϊ ορεινό και καθορύζεται από μια υψηλό ςειρϊ βουνών που το διαςχύζει από τη δύςη ωσ την ανατολό, διαμορφωμϋνη από τρεισ διαφορετικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ

ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ ΚΑΜΑΡΙ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΡΤΦΗ Νότια του Κορινθιακού κόλπου δεςπόζει το Ξυλόκαςτρο, τουριςτικόσ προοριςμόσ για χιλιϊδεσ επιςκϋπτεσ που ϋρχονται για να χαρούν τισ βραβευμϋνεσ με "Γαλϊζιεσ Σημαύεσ" ακτϋσ αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ. Αεροπορική Εκδρομή 4 ημερών. ΓΥΡΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αναμένονται Ημερομηνίες & Έκδοση Αναλυτικού Προγράμματος Εκδρομής

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ. Αεροπορική Εκδρομή 4 ημερών. ΓΥΡΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αναμένονται Ημερομηνίες & Έκδοση Αναλυτικού Προγράμματος Εκδρομής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 2015 Για τον καλύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό των Εκδρομών του Γραφείου μας, παρακαλείστε όπως πραγματοποιείτε και οριστικοποιείτε τις Κρατήσεις σας Εγκαίρως Αεροπορική ΓΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σο Σμιμα Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν διοργανϊνει. 6ιμερθ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΜΙΛΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΛΟΤΓΚΑΝΟ, ΒΕΡΟΝΑ. 23 ζωσ 28/04/2013

Σο Σμιμα Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν διοργανϊνει. 6ιμερθ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΜΙΛΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΛΟΤΓΚΑΝΟ, ΒΕΡΟΝΑ. 23 ζωσ 28/04/2013 Περιλαμβάνονται: Σο Σμιμα Φιλολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν διοργανϊνει 6ιμερθ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: ΜΙΛΑΝΟ, ΚΟΜΟ, ΛΟΤΓΚΑΝΟ, ΒΕΡΟΝΑ 23 ζωσ 28/04/2013 Με ΔΙΑΜΟΝΗ Ε ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΛΕΩΝ και ΣΑ ΚΑΡΑΒΙΑ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΜΟ 7 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013. Εκδρομι Ανιχνευτϊν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1 -

ΧΕΛΜΟ 7 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013. Εκδρομι Ανιχνευτϊν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1 - ΧΕΛΜΟ 7 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 Εκδρομι Ανιχνευτϊν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - 1 - Αναχώρηση άββατο 7 Μαρτίου, από τθν Πλατεία Καραϊςκάκθ, ϊρα 06.30 Για τθν Πλατεία Καραΐςκάκθ, κατεβαίνουμε ςτθ ςτάςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 7:30 πμ.αναχώρηση για ΙΣΘΜΟ στάση.συνεχίζουμε για ΤΡΑΧΕΙΑ-ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,παραμονη,μπάνιο,γεύμα.(Προεραιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

MAIOΣ 2011 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ο Μάιος με μια ματιά

MAIOΣ 2011 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ο Μάιος με μια ματιά MAIOΣ 2011 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο Μάιος με μια ματιά Κυριακι1 Μαΐου Εκκλθςιαςμόσ Νθπιαγωγείου - Βϋ Τρίτθ 10 Μαΐου NAPLAN (Γϋ & Εϋ ) - Γλϊςςα και Γραφι Τετάρτθ 11 Μαΐου -NAPLAN (Γϋ& Εϋ ) Ανάγνωςθ -Ακλθτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ. Αφίξεισ Προπόνθςθ 16 θ Μαΐου Πζμπτθ Προπόνθςθ Η Οργανωτικι επιτροπι του Αγϊνα βρίςκεται ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να προςκαλεί ακλθτζσ από όλον τον κόςμο να ςυμμετάςχουν ςτο Ελλθνικό Grand Prix Compak Sporting που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 18 με 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 επτεμβρίου 2011 Παραςκευή 18:00 20:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ «Η ερβία ςτην Θεςςαλονίκη το 2011 Προοπτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 Βιοποικιλότητα και Πολιτιστική Ποικιλομορφία Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 ΜΕΡΟΣ I: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ( ιαμονή στο ξενοδοχείο Parnon) Παρασκευή 18/2 και Άφιξη των συμμετεχόντων στην Αθήνα (αεροδρόμιο) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ- ΔΕΛΦΟΙ 6/3-10/3

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ- ΔΕΛΦΟΙ 6/3-10/3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ- ΔΕΛΦΟΙ 6/3-10/3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 η ημέρα: Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου ώρα 20.00 επιβίβαση στο πλοίο τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο Ακινα, 15-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 31.03 01.04 02.04 Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο 2η στάση 3 ΒΕΡΟΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Άφιξη περίπου... Στο Epirus Palace 5* 7ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών Τηλέφωνο: 2651 093555 0 λεπτά ΜΟΥΣΘΕΝΗ 1η στάση 15 λεπτά ΞΑΝΘΗ Αναχώρηση 07.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό για ΣΟΦΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 9 : Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Σμιμα Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότητα 9: Διαδικαςία φνκεςθσ Φϊτιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα