Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου"

Transcript

1 Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε ςτισ δαςωμζνεσ βουνοπλαγιζσ τισ Πίνδου, να επιςκεφτοφμε τουσ καταρράκτεσ του αρκουδουρζματοσ, να ψάξουμε για ίχνθ αρκοφδασ, να δοφμε αγριόγιδα ςκαρφαλωμζνα ςτισ ορκοπλαγιζσ του βουνοφ, να ανακαλφψουμε τον παράξενο κόςμο των μανιταριϊν, να αφουγκραςτοφμε τα γάργαρα νερά των ρεμάτων που ηουν οι πζςτροφεσ, οι ςαλαμάνδρεσ και οι βομβίνοι, να δοκιμάςουμε αγριοφράουλεσ και ςμζουρα και να διαςχίςουμε κρυλικά πζτρινα γεφφρια πριν επιςκεφτοφμε τα ξακουςτά βλαχοχϊρια τισ Πίνδου.

2 Ο Εθνικόσ Δρυμόσ Πίνδου είναι ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ Εκνικοφσ Δρυμοφσ τθσ Ελλάδασ. Με ζκταςθ περίπου ςτρεμμάτων καταλαμβάνει μία απομονωμζνθ περιοχι ςτο Βόρειο τμιμα τθσ Πίνδου. Ζνα μικρό τμιμα ανικει ςτο Ν. Ιωαννίνων, ενϊ το μεγαλφτερο τμιματα του ανικει ςτο Νομό Γρεβενϊν. Περιλαμβάνει τθν κοιλάδα τθσ Βάλια - Κάλντα (βλάχικεσ λζξεισ που ςθμαίνουν «Ζεςτή κοιλάδα»), τθν κοιλάδα του Αρκουδορζματοσ, τα βουνά Λφγκοσ και Μαυροβοφνι (Φλζγκα 2.159μ) μζχρι τισ κορυφζσ του βουνοφ Αυγό (Υψ.2.177μ). Συγκροτείται από υπζροχα πυκνά δάςθ Μαφρησ - Λευκόδερμησ Πεφκησ και Οξυάσ και από ςυςτάδεσ Δαςικήσ Πεφκησ- που αποτελοφν τα μοναδικά ςθμεία εμφάνιςθσ τθσ ςτθν περιοχι του Νομοφ Γρεβενϊν - γεγονόσ με ιδιαίτερθ αξία κακϊσ πρόκειται για το κατϊτερο όριο γεωγραφικισ εξάπλωςθσ του είδουσ. Γφρω ςτα 417 είδθ φυτϊν και 86 είδθ μανιταριϊν χρωματίηουν τα εδάφθ ανάλογα με τισ εποχζσ του ζτουσ. Themis Nasopoulou

3 Εντυπωςιακζσ, αγζρωχεσ, ψθλζσ απόκρθμνεσ κορυφζσ, ατζρμονεσ κορυφογραμμζσ, αιωνόβια δάςθ κωνοφόρων, ευκυτενι πανφψθλα πεφκα αλλά και πεφκα με χαρακτθριςτικι πεπλατυςμζνθ κόμθ, υπζροχα δάςθ οξιάσ που προςδίδουν ςτο τοπίο καταπλθκτικζσ εναλλαγζσ χρωμάτων ανάλογα με τθν εποχι του ζτουσ, καταπράςινα λιβάδια, πθγζσ με κρυςτάλλινα νερά που ςχθματίηουν πεντακάκαρα ρζματα με πιο γνωςτό το Αρκουδόρεμα, και περίφθμα Βλαχοχϊρια χτιςμζνα ςαν αετοφωλιζσ επάνω ςτισ πλαγιζσ τθσ Πίνδου ςυνκζτουν ζνα υπζροχο τοπίο που περιγράφει επάξια τθν ομορφιά τθσ γνιςιασ ελλθνικισ φφςθσ! Πεηοπορία ςτθ Βάλια Κάλντα: Πθγαίνοντασ προσ το Αρκουδόρεμα Αποτελεί ςθμαντικό καταφφγιο για πολλά είδθ τθσ ελλθνικισ ορνιθοπανίδασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζχουν καταμετρθκεί 72 είδθ πτθνϊν (διάφορα είδθ δρυοκολάπτθ όπωσ ο λευκονϊτθσ, θ μεςοτςικλιτάρα, θ νανοτςικλιτάρα, και θ μαυροτςικλιτάρα νυκτόβια, ςτρουκιόμορφα, αρπακτικά και ανάμεςα τουσ και ςπάνια πτθνά, όπωσ ο γφπασ, ο βαςιλαετόσ, ο χρυςαετόσ, το ςαίνθ, ο χρυςογζρακασ, θ χιονάδα και ο διπλοκεφαλάσ. Όςον αφορά τα κθλαςτικά (17 είδθ) ολόκλθρθ θ περιοχι αποτελεί ίςωσ τον πιο ςθμαντικό βιότοπο τθσ χϊρασ για τθν καφζ αρκοφδα (Ursus arctos), ενϊ παρατθροφνται και αγριόγιδο, ηαρκάδι αλλά και άλλα πιο κοινά είδθ όπωσ θ αλεποφ, ο λφκοσ, θ αγριόγατα, ο αςβόσ, το κουνάβι, ο ςκίουροσ και ίςωσ να υπάρχει και λφγγασ. Στο Δρυμό ζχουν επίςθσ καταγραφεί 6 είδθ αμφιβίων και 7 είδθ ερπετϊν, τα οποία είναι αρκετά ςπάνια και προςτατεφονται ςε όλο τον κόςμο από διεκνείσ ςυνκικεσ και οδθγίεσ.

4 Αξιοθζατα: Αρκουδόρεμα: Ο Δρυμόσ τθσ Πίνδου διαςχίηεται από πολλά ρζματα με κφριο και εντυπωςιακό το Αρκουδόρεμα παραπόταμο του Αϊου. Εδϊ βρίςκει καταφφγιο θ βίδρα ( Lutra lutra) που είναι ςπάνιο είδοσ και ηουν δυο είδθ πζςτροφασ (Truta fario & Salvelinus fortinalis). Ακολουκϊντασ το αρκουδόρεμα μετά από μία πολφ όμορφθ διαδρομι φτάνουμε ςτουσ Καταρράκτεσ. Χιονοδρομικό Κζντρο Βαςιλίτςασ: Είναι ζνα από τα μεγαλφτερα χιονοδρομικά κζντρα τθσ Ελλάδασ. Διακζτει 12 πίςτεσ και ζχει υπζροχθ κζα! Βλαχϊρια: Σμίξθ, Δεςκάτθ, Περιβόλι, Πανόραμα, Σπιλαιο και πολλά άλλα δεςπόηουν περιφανα πάνω ςτισ ορκοπλαγιζσ τθσ Πίνδου.

5 Μοναςτήρια Εκκληςίεσ: Θ Μονή τησ Παναγίασ του Σπηλαίου που χτίςτθκε το 1643 και θ Μονι τθσ Ηάβορδασ του 1454 κακϊσ και δεκάδεσ άλλα μοναςτιρια και εκκλθςίεσ κοςμοφν το Νομό Γρεβενϊν και αποτελοφν πόλο προςζλκυςθσ πολιτιςτικοφ και κρθςκευτικοφ τουριςμοφ. Παλαιοντολογικό Μουςείο: Στθν περιοχι Αμπζλια Γρεβενϊν και Μηλιά Γρεβενϊν ανακαλφφκθκαν ςπάνια ευριματα για τα παγκόςμια δεδομζνα όπωσ απολικϊματα Μαςτόδοντα 3 εκατομμυρίων ετϊν με τουσ μεγαλφτερουσ χαυλιόδοντεσ ςτον κόςμο - μικουσ 5,02 μζτρων! Πζτρινα Γεφφρια: Τα περιςςότερα γεφφρια χτίςτθκαν τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ και ζνωναν τθν Μακεδονία με τθν Ιπειρο προκειμζνου να διευκολφνουν τουσ ταξιδιϊτεσ αλλά και τουσ αγωνιςτζσ κατά τθν διάρκεια των απελευκερωτικϊν αγϊνων. Σιμερα 18 γεφφρια διατθροφνται αναλλοίωτα και είναι επιςκζψιμα. Γεφφρι «Αηίη Αγά» Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ καθϊσ και για οργανωμζνεσ επιςκζψεισ και ξεναγήςεισ ςτην Πίνδο:

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ

Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Ochrana životního prostředí. Řecká fauna a flóra Προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χλωρίδα και πανίδα τθσ Ελλάδασ Το φαινόμενο του κερμοκθπίου Η κερμοκραςία τθσ Γθσ αυξάνεται για διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ λόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός

Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός (Απόφαςθ 953/2011 Δ.Σ. Διμου Βόλβθσ: Ζγκριςθ Α φάςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ) Ρίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1.1 Συνοπτικι περιγραφι τθσ περιοχισ... 2 Α. ΒΑΣΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests

YPEF Educational material 2014. Young People in European Forests Young People in European Forests YPEF European contest about forests and forestry Educational material Greek edition, 2014 Περιεχόμενα Τα δάςθ ςτθν Ευρϊπθ 3 Τα δάςθ ςτθν/-o Αυςτρία 14 Βζλγιο 17 Κφπρο...20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU»

ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» ΑΝΑΛΤΣΚΚΟΚ ΟΡΟΚ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE DEALS FOR YOU» Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΛΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΕΣ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ ΣΑ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ Ράπτησ Δημήτριοσ «Το Φυςικό Περιβάλλον του Ολφμπου» MSc Δαςολόγοσ Περιβαλλοντολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ τθσ χολισ Δαςολογίασ και Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Περίληψη Ο ςυνδυαςμόσ του ζντονου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT

ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ. Ζργο LIFE-CRETAPLANT ΤΙΗΜΕΗ ΕΡΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΜΙΚΟ-ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΗΤΗΣ Ζργο LIFE-CRETAPLANT Ριλοτικό Δίκτυο Μικρο-Αποκεμάτων Φυτϊν ςτθ Δυτικι Κριτθ Μ. Ανδρζου 2010 A6: Learning from the experiences of other EU countries

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ το νθςί τθσ Φολζγανδρου, κα απολαφςετε τθ γνιςια Κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικθ ςε ςυνδυαςμο με το επιβλθτικό τοπίο. Η Φολζγανδροσ μασ κυμίηει λίγο τθν αντορίνθ γιατί και

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ

Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Η ςθμαςία του Μποφμιςτου και των Ακαρνανικϊν Ορζων για τθ διατιρθςθ των απειλοφμενων αρπακτικϊν πουλιϊν τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ Ρροκαταρκτικι αναςκόπθςθ επιςτθμονικϊν δεδομζνων ςτθν προτεινόμενθ περιοχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ «χζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα» για τθ διατιρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ.

Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΛΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΑΝΚΟΚΟΜΛΑΣ & ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΤΟΡΛΟΥ Μελζτθ & ςχεδιαςμόσ του ρζματοσ Πικροδάφνθσ ςε χϊρο αναψυχισ. Επιβλζπουςα κακθγιτρια: Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπαφωτίου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου

16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 16/17ιμερθ Πανόραμα Μεςογείου Ι με το πολυτελζσ Norwegian Spirit Επιβίβαςθ Βαρκελώνθ αποβίβαςθ ςτον Πειραιά Διάρκεια: 31 Ιουλίου με 16 Αυγοφςτου 1 θ θμζρα 31 Ιουλίου: Ελλάδα Βαρκελώνθ Αναχ.: - Συγκζντρωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΡΟΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK 00 Αντωνία Στζλικου Γεωπόνοσ MSc Εκπαίδευςθ για το Ρεριβάλλον και τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ 2014 Ευχαριςτίεσ Θα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τον

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977

Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Εικονογραφθμζνθ παρουςίαςθ Ψθσ παλθάσ και τθσ ςφγχρονθσ Ξριτθσ ΑΚΘΡΑ, 1977 Το Λεφκωμα «ΝΑ Η ΚΡΗΤΗ» αφιερώνεται ςτην μνήμη όλων εκείνων που αγωνίςτηκαν κι ζπεςαν για την δόξα και την τιμή τησ Κρήτησ, μά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αςτικήσ Ανάπτυξησ Δήμοσ Ιωαννιτών Μάιος 2010 «θ αναςυγκρότθςθ και βιώςιμθ οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ» Πίνακασ περιεχομένων Ειςαγωγι... 1 Ψα Λωάννινα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου

Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ο Προϊστορικός οικισμός της κάλας ωτήρος Θάσου Του Ιωάννη Αβραμίδη (κωδ. 7344) Ιωάννινα 2011 Ειςαγωγή Κατά τθν Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ ιδρφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ «Αξιολόγηςη περιβαλλοντικήσ ποιότητασ των οδών ςε επιλεγμζνη περιοχή του δήμου Χανίων με χρήςη GIS» ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε

Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε Πξνζηαζία θαη βηώζηκε δηαρείξηζε ηνπ πγξόηνπνπ Μαιίωλ (Ννκόο Ηξαθιείνπ, Κξήηε) Τειηθή Έθζεζε WWF Ελλάς, Μάιος 2010 Αναφορά ςτθν παροφςα μελζτθ: Ραραγκαμιάν, Κ., Κ. Γιαννακάκθσ, Δ. Ρουρςανίδθσ, M. Ivovic.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ ANAKAΛΥΠΤΟΝΤΑΣ. τη Βόρεια Πίνδο

ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ ANAKAΛΥΠΤΟΝΤΑΣ. τη Βόρεια Πίνδο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ ANAKAΛΥΠΤΟΝΤΑΣ τη Βόρεια Πίνδο 1 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η «θέσπιση» προστατευόμενων περιοχών στην χώρα μας φαίνεται να ξεκινάει από

Διαβάστε περισσότερα