ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1]

2 Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων όπως προβλέπεται και από την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών της διαχείρισης των αποβλήτων που καθορίζεται στον νόμο 4042/2012. Ο πρωταρχικός στόχος του ΕΟΑΝ είναι η προώθηση της ανακύκλωσης σε διάφορα ρεύματα αποβλήτων που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και καταναλωτών στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων. Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η ανακύκλωση και η ανάκτηση υλικών απαιτεί το διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή για την πλήρη αξιοποίηση των ανακτώμενων υλικών. Το θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης στηρίζεται στο νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΑΝ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.3854/2010 (ΦΕΚ 94 Α). Σκοπός του Νόμου είναι η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας στερεών αποβλήτων (για όσα ρεύματα αποβλήτων υπάγονται σε αυτόν), η επαναχρησιμοποίηση τους, η ανακύκλωσή τους, η ανάκτηση της ενέργειας καθώς η χωρίς προβλήματα τελική διάθεση τους. Η Ελλάδα συμπεριέλαβε στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης και μια σειρά ρευμάτων αποβλήτων, για τα οποία υπάρχουν σαφείς ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης και αξιοποίησης στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισής για τα επιμέρους ρεύματα που αναλύονται στη συνέχεια. Με την παρούσα έκθεση παρουσιάζονται αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία στον κλάδο της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα, στο Α μέρος τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και η παραγωγή και ανακύκλωση αποβλήτων στη χώρα μας από την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, στο Β μέρος οι υποδομές εναλλακτικής διαχείρισης και στο Γ μέρος οι εκτιμώμενες θέσεις εργασίας από τις εργασίες διαχείρισης αποβλήτων. [2]

3 Περιεχόμενα Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ... 4 i. Νομικό πλαίσιο... 4 ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης... 5 iii. Στατιστικά στοιχεία ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ i. Νομικό πλαίσιο ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης iii. Στατιστικά στοιχεία ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ i. Νομικό πλαίσιο ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης iii. Στατιστικά στοιχεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ i. Νομικό πλαίσιο ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης iii. Στατιστικά στοιχεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ i. Νομικό πλαίσιο ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης iii. Στατιστικά στοιχεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ i. Νομικό πλαίσιο ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης iii. Στατιστικά στοιχεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ i. Νομικό πλαίσιο ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΔΑΥ (ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΤΚΖ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΗΗΕ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ Γ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [3]

4 Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ i. Νομικό πλαίσιο Στην Ε.Ε. οι πρώτες προσπάθειες ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασιών ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980 με την Οδηγία 85/339 και αφορούσαν τις συσκευασίες υγρών τροφίμων και συγκεκριμένα τις φιάλες μπύρας όπου τα κράτη μέλη έπρεπε να μεριμνούν για την ελάττωση του βάρους και/ή του όγκου των συσκευασιών που περιέχονται στα προς οριστική διάθεση οικιακά απορρίμματα. Αργότερα οι προσπάθειες αυτές συστηματοποιήθηκαν με την Οδηγία 94/62/ΕΚ που καθιέρωσε τις γενικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον νόμο 2939/2001 που ορίζει τους στόχους ανακύκλωσης ανά ρεύμα αποβλήτων. Οι ποσοτικοί στόχοι για τα απόβλητα συσκευασιών όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 9268/469/07 θέτουν ότι μέχρι το τέλος του 2011, το ποσοστό των αποβλήτων συσκευασίας που πρέπει να ανακυκλώνεται κατά βάρος, κυμαίνεται σε ποσοστό μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το πολύ. Ο στόχος ανάκτησης ανέρχεται στο 60% τουλάχιστον κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας. Ανά υλικό οι στόχοι είναι οι παρακάτω: ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΥΑΛΙ 60% ΧΑΡΤΙ 60% ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕΤΑΛΛΑ 50% ΠΛΑΣΤΙΚΟ 22,5% ΞΥΛΟ 15% [4]

5 ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Μέχρι το 2013 έχουν εγκριθεί τρία (3) συλλογικά και ένα (1) ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας. 1. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» της ΕΕΑΑ Α.Ε. Με την υπ αριθμό /2003 (ΦΕΚ 391 Β') Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Μετά την πρώτη εξαετή ( ) λειτουργία του η έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ αριθμό / Υπουργική Απόφαση για την περίοδο Το σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και το πεδίο εφαρμογής του αφορά τα απόβλητα μη επικίνδυνων συσκευασιών. Η κύρια δράση του αφορά την ανάπτυξη των μπλε κάδων στους οποίους εναποτίθενται τα απόβλητα συσκευασίας. Επιπλέον, το σύστημα απογράφει και επιδοτεί τα συλλεγόμενα βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα συσκευασίας (ΒΕΑΣ) και υλοποιεί ειδικές δράσεις. Σημειώνεται ότι στους μπλε κάδους ανακυκλώνεται και το έντυπο χαρτί, χωρίς να υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση για το Σύστημα. 2. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων «Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε. -ΚΕΠΕΔ ΑΕ». Το ΚΕΠΕΔ ΑΕ εγκρίθηκε με την υπ αριθμό /2003 ( ΦΕΚ 391 Β' ) Υπουργική Απόφαση και δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ορυκτελαίων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το ΚΕΠΕΔ έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης της έγκρισης του συστήματος η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. 3. Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εγκρίθηκε με την υπ αριθμό /2008 (ΦΕΚ 2711 Β ) Υπουργική Απόφαση. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2009 και δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών με ανταποδοτικά κέντρα σε πανελλαδικό επίπεδο. [5]

6 4. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. Το ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» εγκρίθηκε με την υπ αριθμό /2004 (ΦΕΚ 1108 Β) Υπουργική Απόφαση. Το σύστημα υπέβαλλε αίτημα ανανέωσης της έγκρισής του, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. iii. Στατιστικά στοιχεία Τα στοιχεία για την ανακύκλωση συσκευασιών καλύπτουν την περίοδο , αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: i. Μελέτη του ΥΠΕΚΑ 1 για την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασιών στην Ελλάδα καθώς και τις εκτιμήσεις του ΣΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των παραγόμενων ποσοτήτων συσκευασιών (ανά υλικό) βάσει της σύγκρισης αντιπροσωπευτικού δείγματος συμβεβλημένων εταιρειών. ii. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. iii. Εκτιμήσεις ή καταγραφή ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα) από παράγοντες της αγοράς που δεν καταγράφονται από τα εγκεκριμένα συστήματα. Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στην Ελλάδα και ανακυκλώνονται, άλλως ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της χώρας το 2013 Υλικό Παραγόμενα απόβλητα συσκευασίας Ανακύκλωση υλικών Ανάκτησ η ενέργειας Σύνολο ανάκτησης & αποτέφρωσης % Ανακύκλωση % Ανάκτηση Στόχος Επίδοσ η Στόχος Επίδοσ η Γυαλί ,2 Πλαστικό ,5 31,7 Χαρτί & Χαρτόνι ,9 1 «Δημιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Απογραφής Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασίας» [6]

7 Αλουμίνιο Μέταλλα Χάλυβας Σύνολο ,0 Ξύλο ,7 Άλλα ΣΥΝΟΛΟ , ,2 Από τον πίνακα είναι εμφανές ότι υπάρχει απόκλιση από τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης σε πέντε (5) από τους επτά (7) συνολικά στόχους ανάκτησης / ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας. Σχετικά με τον πίνακα σημειώνονται τα εξής: i. Τα στοιχεία προέρχονται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις ii. iii. πεπραγμένων των συστημάτων που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Ο στόχος της ανάκτησης στο 60% κατά βάρος των αποβλήτων συσκευασίας δεν επετεύχθη το Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για την παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας κάθε έτος βασίζονται σε εκτιμήσεις καθώς δεν υπάρχουν επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία και είναι δύσκολος ο ακριβής υπολογισμός των ποσοτήτων αυτών. [7]

8 Οι πίνακες αυτοί βασίζονται στις επίσημες εκθέσεις που κατέθεσε η χώρα μας στην Ε.Ε. για τα έτη , ενώ για το έτος 2013 βασίζονται στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις απολογιστικές εκθέσεις των Σ.Ε.Δ. για το εν λόγω έτος. Η εξέλιξη της ανακύκλωσης για τα επιμέρους υλικά των αποβλήτων συσκευασιών (γυαλί, χαρτί-χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα και ξύλο) παρουσιάζεται στα παρακάτω διαγράμματα 3-7. Για τα επιμέρους υλικά σημειώνονται τα εξής: i. Στο χαρτί-χαρτόνι δεν υπολογίζεται το έντυπο χαρτί το οποίο συλλέγεται μέσω των μπλε κάδων αλλά δεν προσμετρείται στις ανακτώμενες ποσότητες του χαρτιού-χαρτονιού. Ένα μεγάλο ποσοστό χαρτιού-χαρτονιού συγκεντρώνεται μέσω των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασιών. ii. Ειδικά για το λευκοσίδηρο και το αλουμίνιο (μέταλλα) μεγάλες ποσότητες ανακυκλώνονται στις χαλυβουργίες και σε εργοστάσια αλουμινίου, χωρίς να καταγράφονται από τα εγκεκριμένα συστήματα, με αποτέλεσμα να παρέχονται συμπληρωματικά στοιχεία από τις ενώσεις των βιομηχανιών των παραπάνω υλικών. iii. Το γυαλί συλλέγεται κυρίως μέσω των ειδικών δράσεων που αναπτύσσει τοσσεδ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε σημεία συλλογής όπου παρατηρείται υψηλή κατανάλωσή του, καθώς και από τη ΓΙΟΥΛΑ Υαλουργική Βιομηχανία Α.Ε. που είναι η μοναδική υαλουργία στη χώρα, και σε μικρότερο βαθμό από τα Κέντρα Ανταποδοτικής [8]

9 Ανακύκλωσης που έχουν τα συστήματα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. [9]

10 [10]

11 Όσον αφορά τα επιμέρους υλικά σημειώνονται τα εξής: i. Στο χαρτί-χαρτόνι επιτυγχάνονται σταθερά οι ποσοτικοί στόχοι με το ποσοστό ανακύκλωσης να ξεπερνά τα τελευταία χρόνια το 90%. ii. Στο πλαστικό, από το 2009 επιτυγχάνεται κάθε χρόνο ο ποσοτικός στόχος για τη χώρα. iii. Για τα μέταλλα (αλουμίνιο και λευκοσίδηρος), το 2011 το 2012 και το 2013 δεν επετεύχθη ο νέος ποσοτικός στόχος για ποσοστό ανακύκλωσης 50% κατά βάρος των παραγόμενων υλικών συσκευασίας. Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μεταλλικών συσκευασιών που διακινούνται στη χώρα ανακυκλώνεται χωρίς να καταγράφεται από τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, επομένως το τελικό ποσοστό ανακύκλωσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από ότι καταγράφεται στις εκθέσεις αναφοράς που αποστέλλονται στην Ε.Ε. iv. Στο γυαλί δεν επετεύχθη το 2011 το 2012 και το 2013 ο νέος ποσοτικός στόχος που ορίζει ποσοστό ανακύκλωσης 60% κατά βάρος των παραγόμενων υλικών συσκευασίας ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό ανακύκλωσης ήταν σταθερά πάνω από τον ποσοτικό στόχο. v. Στο ξύλο επιτυγχάνεται σταθερά ο ποσοτικός στόχος με το ποσοστό ανακύκλωσης να κυμαίνεται μεταξύ 30-75% μέχρι το Δεν επετεύχθη ο στόχος για το [11]

12 Τα στοιχεία που αφορούν τις εξαγωγές αποβλήτων συσκευασίας, βάσει του Κανονισμού 1013/2006, προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), το οποίο καταγράφει τις σχετικές ποσότητες των αποβλήτων αυτών, όπως αυτές δηλώνονται από τον κοινοποιούντα ή το πρόσωπο που οργανώνει την μεταφορά αποβλήτων, ανάλογα με την προβλεπόμενη στον Κανονισμό διαδικασία, ότι πρόκειται να εξαχθούν με σκοπό την ανακύκλωση. Διάγραμμα 1: Εξαγωγές αποβλήτων συσκευασίας ανά υλικό εκτός Ελλάδας για την περίοδο ΓΥΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ-ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΕΤΑΛΛΑ Πηγή: Eurostat, Environmental Data Centre on Waste Το 2013 λειτούργησαν στην Ελλάδα τριάντα (30) ΚΔΑΥ (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) συνολικά, στο τέλος όμως του ίδιου έτους ο αριθμός αυτός ανήλθε σε είκοσι εννιά (29), καθώς το καλοκαίρι του 2013 το ΚΔΑΥ Φυλής καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά. Τα ΚΔΑΥ Μυτιλήνης και Δράμας πρωτολειτούργησαν στα τέλη του ΚΔΑΥ ανά περιφέρεια που λειτούργησαν το 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1 17 ΚΔΑΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 ΚΔΑΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 18 ΚΔΑΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 ΚΔΑΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19 ΚΔΑΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 ΚΔΑΥ ΦΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5 ΚΔΑΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 20 ΚΔΑΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 ΚΔΑΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6 ΚΔΑΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ [12]

13 7 ΚΔΑΥ ΙΩΝΙΑΣ 22 ΚΔΑΥ ΠΑΤΡΑΣ 8 ΚΔΑΥ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 9 ΚΔΑΥ ΣΙΝΔΟΥ 23 ΚΔΑΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10 ΕΡΓΟ ΣΟΤΑΝΘ 24 ΚΔΑΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 ΚΔΑΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 12 ΚΔΑΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 25 ΚΔΑΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ 26 ΚΔΑΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13 ΚΔΑΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 27 ΚΔΑΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 14 ΚΔΑΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28 ΚΔΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 ΕΡΓΟ ΔΙΑΔΥΜΑ 29 ΚΔΑΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 16 ΚΔΑΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 30 ΚΔΑΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ i. Νομικό πλαίσιο Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο για την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των οχημάτων με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, που ορίζει σαφείς και ποσοτικοποιημένους στόχους για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. Επιπλέον υποχρεώνει τους κατασκευαστές οχημάτων να λαμβάνουν υπόψη, στον σχεδιασμό νέων οχημάτων, τη δυνατότητα ανακύκλωσης τους, όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) ξεκίνησε με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ), τον Δεκέμβριο του Το πλαίσιο ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ καθορίζεται με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όπου εναρμονίζεται η Οδηγία 2000/53/ΕΚ. [13]

14 Για τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ), οι ποσοτικοί στόχοι (όπως ορίζονται στο ΠΔ 116/2004) θέτουν ότι η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ορίζεται στο 85% κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ορίζεται στο 80% το αργότερο έως την 1 η Ιανουαρίου Οι στόχοι αυτοί προβλέπεται να αυξηθούν μέχρι το 2015 ώστε η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση να φτάσει το 95% και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση το 85%, κατά μέσο βάρος, ανά όχημα και ανά έτος. Τα ποσοστά αυτά θα ισχύουν για όλα τα οχήματα ανεξάρτητα του έτους παραγωγής τους. ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Η εταιρία Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) είναι το εγκεκριμένο σύστημα, για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ σύμφωνα με την /2004 (ΦΕΚ 907Β) Υπουργική Απόφαση η οποία και ανανεώθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 638/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ. iii. Στατιστικά στοιχεία Τα στοιχεία για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ΟΤΚΖ καλύπτουν την περίοδο , με βάση την πρώτη έκθεση αναφοράς που απεστάλη στην Ε.Ε. Σημειώνεται ότι: i. Τα στοιχεία για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση ΟΤΚΖ παρέχονται από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλει η ΕΔΟΕ, ενώ το σύστημα συνεργάζεται με αδειοδοτημένα διαλυτήρια, μονάδες τεμαχισμού και επεξεργασίας υπολειμμάτων άλεσης ώστε να παρέχονται στοιχεία για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ΟΤΚΖ. ii. Ένα όχημα μετά το τέλος κύκλου χρήσης του οδηγείται σε μία μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων προκειμένου αυτή να φροντίσει για την ασφαλή για το περιβάλλον διάθεσή του. Στην εγκατάσταση ανακύκλωσης γίνεται ή απορρύπανσή του και κατόπιν αυτό οδηγείται σε μονάδες τεμαχισμού προκειμένου να γίνει ανάκτηση των μεταλλικών και μη μεταλλικών μερών αυτού. iii. Οι ποσότητες υλικών που παράγονται μετά την απορρύπανση των ΟΤΚΖ αλλά δεν επεξεργάζονται στο ίδιο έτος υπολογίζονται στους ποσοτικούς στόχους του ιδίου έτους. [14]

15 iv. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση περιλαμβάνει τα υλικά και τμήματα των ΟΤΚΖ που επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται. Η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση περιλαμβάνει επιπλέον τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται για ανάκτηση ενέργειας. ΟΤΚΖ ΟΤΚΖ (τόνοι) Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση Ποσοστό Επαν/σης και Ανακύκλωσης Ποσοστό Επαν/σης και Ανάκτησης ,30% 82,30% ,10% 84,10% ,70% 85,70% ,50% 87,40% ,50% 86,50% ,20% 87,70% ,80% 85,90% ,00% 88,09% Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ΟΤΚΖ ( ) Ποσότητες απορρύπανσης και μετέπειτα διαχείρισή τους το έτος 2013 (σε τόνους) Υλικό Ποσότητα Απορρύπανσης Ανακύκλωση (1) Συσσωρευτές Ορυκτέλαια Καταλύτες Εναλλακτική Διαχείριση Επαν/ποίηση (2) Ανάκτηση (3) Ελαστικά Τακάκια 2 2 Υγρά Ψυγείου Υγρά Φρένων Φρέον 3 3 Φίλτρα 17 15,3 1,7 Ανταλλακτικά Διάθεση (4) Κρύσταλλα ,92 80,08 Πλαστικά ,73 89,43 10,84 Σκουπίδια Σιδηρούχο 0 [15]

16 Χιλιάδες τόνοι Σιδηρούχο (shredded) Μη σιδηρούχο (shredded) Σιδηρούχο (από υπόλειμμα) Μη σιδηρούχο (από υπόλειμμα) SRF Υπόλειμμα Άμμος 2519 Σύνολο Ποσοστό επί του καθαρού βάρους ΟΤΚΖ 64,8 20,6 2,6 0,7 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το έτος 2013 οι ποσοτικοί στόχοι που μνημονεύονται στο ΠΔ 166/2004 ήταν οι εξής : Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης & ανακύκλωσης ανέρχεται: 85,4% (στήλες 1+2). Ποσοστό Επαναχρησιμοποίησης & Ανάκτησης : 88% (1+2+3). Η διαχρονική εξέλιξη της ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος μέχρι τις 31/12/2013 είναι η εξής % 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 79% ΟΤΚΖ (τόνοι) Ποσοστό Επαν/σης και Ανακύκλωσης Στόχος Επαναχρησιμοποιηση και ανακύκλωση Ποσοστό Επαν/σης και Ανάκτησης [16]

17 Σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ σημειώνονται τα ακόλουθα: i. Οι ποσοτικοί στόχοι για τα ΟΤΚΖ επιτυγχάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Για την επίτευξη όμως του στόχου του 95% από το 2015, απαιτείται επιπλέον η εναλλακτική διαχείριση του ελαφρύ κλάσματος τεμαχισμού. ii. Όσον αφορά το ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού σημειώνεται ότι η εταιρεία Αειφόρος ΑΕ έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση πλήρους γραμμής διαχείρισης του υπολείμματος η οποία λειτούργησε δοκιμαστικά εντός του 2011 και κανονικά από το 2012 για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Για την επίτευξη του στόχου του 95% απαιτείται εκτός της ανακύκλωσης και η θερμική επεξεργασία μέρους του ελαφρύ κλάσματος τεμαχισμού. Σημεία παράδοσης ΟΤΚΖ ανά περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 9 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 36 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 ΗΠΕΙΡΟΣ 9 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 18 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 9 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 11 ΑΤΤΙΚΗ 17 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 13 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 5 ΚΡΗΤΗ 6 ΣΥΝΟΛΟ 143 Μονάδες τεμαχισμού τμημάτων ΟΤΚΖ ανά περιφέρεια ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ/ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2. ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 3. ΕΚΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4. Α. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ [17]

18 5. ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ 6. ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗ 7. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Το 2013 λειτούργησε στη Θεσσαλονίκη η εγκατάσταση επεξεργασίας ελαφρού κλάσματος της εταιρείας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ», η οποία έχει δυναμικότητα τόνων υπολειμμάτων τεμαχισμού ανά έτος, ενώ αναμένεται η πλήρης παραγωγική ένταξή της από το ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ i. Νομικό πλαίσιο Στην Ε.Ε υπολογίζεται ότι περίπου τόνοι ελαστικών αφαιρούνται από αυτοκίνητα και φορτηγά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών-μελών και χαρακτηρίζονται ως απόβλητα. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων, πέρα από το καουτσούκ το οποίο χρησιμοποιούν, περιέχουν και ποσότητες μετάλλου, όπως χάλυβας και σίδηρος, σε ποσοστό που φτάνει και το 15% του βάρους του ελαστικού που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Παρά τον όγκο αποβλήτων που παράγονται, μέχρι σήμερα, δεν έχει θεσπιστεί ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών. Στην Ελλάδα τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών διέπει το ΠΔ 109/2004. Οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν θεσπιστεί ορίζουν ότι μέχρι την 31 η Ιουλίου 2006, η ανάκτηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών οχημάτων πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 65% των αποσυρόμενων ελαστικών. Εντός του ίδιου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 10%. ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Η ECO-ELASTIKA ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής ελαστικών στην Ελλάδα με σκοπό τη δημιουργία ενός συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών. Το 2004 έλαβε έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό /2004 (ΦΕΚ 1145Β). Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του η έγκρισή [18]

19 του ανανεώθηκε με την υπ αρ. πρωτ. 804/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο iii. Στατιστικά στοιχεία Τα στοιχεία για την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών καλύπτουν την περίοδο Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, που στέλνει το εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ελαστικών ECO - ELASTIKA στον ΕΟΑΝ. Προορισμός Ενεργειακή εντός Ελλάδας αξιοποίηση Ανακύκλωση Εξαγωγές Επαναχρησιμοποίηση Σύνολο ανάκτησης Συλλογή ελαστικών Ποσότητες ανάκτησης, συλλογής και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων ελαστικών την περίοδο Σχετικά με τον πίνακα σημειώνονται τα εξής: i. Οι ποσότητες ανακύκλωσης περιλαμβάνουν και ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών οι οποίες αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό την ανακύκλωση τα επόμενα έτη. ii. Η επαναχρησιμοποίηση αναφέρεται σε ποσότητες ελαστικών που εξάγονται ως ολόκληρα τεμάχια με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως ελαστικά. [19]

20 Χιλιάδες τόνοι Ποσότητες ελαστικών οχημάτων που αποσύρονται από την αγορά, συλλέγονται και ανακτώνται και ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης για την περίοδο % % 40 80% 30 60% 20 40% 10 20% Αποσυρόμενες ποσότητες (εκτίμηση) Συλλεγόμενες ποσότητες (tn) Ανακτώμενες ποσότητες (tn) Ποσοστό ανάκτησης Στόχος ανάκτησης ΠΔ 109/2004 Στόχος ανακύκλωσης ΠΔ 109/2004 0% Όσον αφορά τα μεταχειρισμένα ελαστικά σημειώνονται τα ακόλουθα: i. Οι ποσότητες ανακύκλωσης που αναφέρονται στο διάγραμμα 10 περιλαμβάνουν ποσότητες ελαστικών οι οποίες αποθηκεύονται προσωρινά με σκοπό την ανακύκλωση τα επόμενα χρόνια. Το 2013 υπήρχαν συνολικά τόνοι ii. αποθηκευμένες ποσότητες ολόκληρων ή προτεμαχισμένων μεταχειρισμένων ελαστικών σε προαύλιους χώρους μονάδων επεξεργασίας με τις οποίες έχει σύμβαση το σύστημα καθώς και σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης συλλεκτών. Η ζήτηση για τα υλικά που προκύπτουν από την ανακύκλωση των μεταχειρισμένων ελαστικών έχει μειωθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό αναζητούνται τρόποι χρησιμοποίησης των υλικών σε δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα όπως πχ στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων. Για τις χρήσεις αυτές απαιτείται τόσο συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου όσο και κατάρτιση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών. [20]

21 iii. Όσον αφορά την ανάκτηση ενέργειας από ελαστικά σημειώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των μεταχειρισμένων ελαστικών και από άλλες εγχώριες μονάδες σε συνδυασμό με δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού. 4. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ i. Νομικό πλαίσιο Η ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ΑΗΗΕ ) έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την ανάκτηση υλικών, όσο για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται στις περισσότερες συσκευές. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ ορίζεται από την Οδηγία 2002/96/ΕΚ ενώ η Οδηγία 2002/95/ΕΚ αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο αντικαθίσταται σταδιακά από την Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα ΑΗΗΕ και την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. Στην Ελληνική νομοθεσία το ΠΔ 117/2004 έχει ενσωματώσει τις οδηγίες 2002/95/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση το ΠΔ 117/2004, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα 4. Σημειώνεται ότι από 15 Αυγούστου 2015 οι ποσοτικοί στόχοι ανά κατηγορία ΑΗΗΕ τροποποιούνται. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2006, έπρεπε να επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων (4) κιλών ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. Ο στόχος αυτός θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το τέλος του Από το 2016 ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού συλλογής αλλάζει και το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 45% του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία ενώ από το 2019 ο στόχος αυτός αυξάνεται στο 65%. Σημειώνεται ότι η αξιοποίηση περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μαζί με την ανάκτηση ενέργειας. [21]

22 Πίνακας 1: Ποσοτικοί στόχοι ανά κατηγορία ΑΗΗΕ (επίτευξη μέχρι το τέλος του 2006) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (% ΜΕΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗ) ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (% ΜΕΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗ) 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 80% 75% 2. Μικρές οικιακές συσκευές 70% 50% 3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 75% 65% 4. Καταναλωτικά είδη 75% 65% 5. Φωτιστικά είδη 70% 50% 5α Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου 6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού - 80% 70% 50% 70% 50% 8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 10. Συσκευές αυτόματης διανομής 70% 50% 80% 75% Πηγή: ΠΔ 117/2004 ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Μέχρι το 2013 έχουν εγκριθεί δύο (2) συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά είναι τα ακόλουθα: [22]

23 1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. Η εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. είναι ο εγκεκριμένος φορέας με την υπ αριθμό /2004 (ΦΕΚ 905 Β) Υπουργική Απόφαση, για την εναλλακτική διαχείριση όλων των κατηγοριών ΑΗΗΕ, οικιακής και μη οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών αποβλήτων (παλιότερων συσκευών). Μετά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του η έγκρισή του ανανεώθηκε με την υπ αρ. πρωτ. 598/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Το σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με την υπ αριθμό /2009 (ΦΕΚ 317 Β) Υπουργική Απόφαση και με σκοπό την πανελλαδική οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων φωτιστικών ειδών και λαμπτήρων. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ (αρ. πρωτ. 623/ ), στο πεδίο δραστηριότητας του συστήματος προστέθηκαν και οι μικρές συσκευές. iii. Στατιστικά στοιχεία Τα στοιχεία για την ανακύκλωση ΑΗΗΕ καλύπτουν την περίοδο Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες ΑΗΗΕ οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση και τα οποία στοιχεία δηλώνονται κατόπιν στην Ε.Ε. μέσω των εκθέσεων αναφοράς. Σχετικά με τον πίνακα 5 σημειώνονται τα εξής: i. Τα στοιχεία του 2011, 2012 και το 2013 προέρχονται από τις εκθέσεις πεπραγμένων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Τα στοιχεία των προηγούμενων ετών προέρχονται από τις εκθέσεις αναφοράς προς την Ε.Ε. ii. Οι αναγραφόμενες ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά αναφέρονται στις ποσότητες ανάκτησης από την επεξεργασία ΑΗΗΕ που δηλώνονται βάσει των ισοζυγίων μάζας από τις μονάδες επεξεργασίας και διαφέρουν από τις ποσότητες που συλλέγονται ή επεξεργάζονται. Σημειώνεται ότι μέχρι το 2013 δεν έγινε ανάκτηση ενέργειας από υλικά ΑΗΗΕ. [23]

24 iii. iv. Η χωριστή συλλογή αφορά μόνο τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται από τον οικιακό τομέα και υπολογίζεται με βάση τα ετήσια στοιχεία απογραφής πληθυσμού που δίνει η Eurostat 2 για την περίοδο και με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού το 2011 που αφορούν το μόνιμο πληθυσμό για τα έτη 2011, 2012 και Η μέχρι σήμερα επίδοση της χώρας στην εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ παρουσιάζεται στα διαγράμματα που ακολουθούν. Επίδοση στη χωριστή συλλογή ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης, ανά κάτοικο και ανά έτος. 2 [24]

25 Επιδόσεις στην ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, ανά κατηγορία ΗΗΕ και ανά έτος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ * 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 2. Μικρές οικιακές συσκευές 3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 4. Καταναλωτικά είδη 97% 97% 82% 81% 87% 88% 90% 90% 92% 92% 82% 81% 83% 82% 81% 79% 89% 89% 95% 94% 92% 95% 95% 96% 89% 89% 82% 82% 85% 87% 88% 92% 5. Φωτιστικά είδη 0% 0% 90% 84% 88% 85% 93% 83% Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου 6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 10. Συσκευές αυτόματης διανομής 0% 0% 87% 94% 94% 93% 94% 99% 98% 98% 76 (99%) 96% 96% 94% 96% 96% 94% 94% 53% 43% 61% 63% 60% 85% 0% 87% 92% 88% 93% 94% 90% 95% 0% 0% 98% 92% 86% 92% 93% 99% 99% 99% 98% 93% 93% 91% 95% 96% 87% 87% 97% 94% 98% 97% 97% 75% 92% 99% 92% * H επίδοση του έτους 2013 έχει υπολογιστεί βάσει στοιχείων του ΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (μέσω του οποίου έγινε διαχείριση άνω του 99% της συνολικής επεξεργασθείσας ποσότητας ΑΗΗΕ). Όσον αφορά τα ΑΗΗΕ σημειώνονται τα ακόλουθα: i. Ένα μέρος των ΑΗΗΕ οδηγούνται απευθείας στις χαλυβουργίες χωρίς να υποστούν επεξεργασία για την απορρύπανσή τους, με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να μην προσμετρούνται στη συλλογή ή στην ανάκτηση. [25]

26 ii. Παρατηρείται σε ένα ποσοστό των ΑΗΗΕ που συλλέγεται μέσω του συστήματος να έχουν αφαιρεθεί τμήματα των συσκευών που περιέχουν ποσότητα υλικών υψηλής αξίας (πχ χαλκός). 5. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ i. Νομικό πλαίσιο Τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 5,8 εκ. τόνοι λιπαντικών ελαίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης τους τα έλαια χάνουν τις ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και να αντικαθίστανται με νέα έλαια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των λιπαντικών ελαίων που διατίθενται στην αγορά γίνεται απόβλητο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ ορίζεται από την Οδηγία 75/439/ΕΟΚ. Η Ελληνική νομοθεσία για τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) ορίζεται από το ΠΔ 82/2004, που θέτει ως ποσοτικούς στόχους ότι μέχρι το τέλος του 2006, πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος. ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) δραστηριοποιείται από το 1998 στην συλλογή αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Το σύστημα πήρε έγκριση με την υπ αριθμό /2004 (ΦΕΚ 905Β) Υπουργική Απόφαση ενώ ο επικαιροποιημένος φάκελος που έχει καταθέσει για την ανανέωση της έγκρισης βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. [26]

27 iii. Στατιστικά στοιχεία Τα στοιχεία για την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) καλύπτουν την περίοδο , αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΛΤΕΠΕ. Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τις ακόλουθες πηγές: i. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες ΑΛΕ οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς αναγέννηση. ii. Εκτιμήσεις και μελέτες από παράγοντες της αγοράς σχετικά με την ποσότητα των λιπαντικών ελαίων που καταναλώνονται στην ελληνική αγορά. i. Τα στοιχεία για το 2004 αφορούν το Β εξάμηνο του έτους. ii. Τα στοιχεία για τα έτη 2012 και 2913 προέρχονται από την έκθεση πεπραγμένων του συστήματος. iii. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ΑΛΕ που συλλέγεται οδηγείται προς αναγέννηση. iv. Για την παραγωγή ΑΛΕ συνυπολογίζονται οι δηλώσεις των υπόχρεων διαχειριστών στο σύστημα και οι κλαδικές μελέτες της ICAP για τον κλάδο των λιπαντικών. Ειδικά για τη συλλογή σημειώνεται ότι το σύστημα δεν συλλέγει τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων που παράγονται στον κλάδο της ναυτιλίας. [27]

28 Παραγωγή, Συλλογή & Αναγέννηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων για την περίοδο Ποσότητες και ποσοστά συλλογής ΑΛΕ συνολικά για την περίοδο * Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Συλλογή (σε χιλ. τόνους) Στόχος Συλλογής (%) Επίδοση Συλλογής (%) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Ποσότητες και ποσοστά συλλογής ΑΛΕ συνολικά για την περίοδο * Παραγωγή (σε χιλ. τόνους) Συλλογή (σε χιλ. τόνους) Στόχος Συλλογής (%) Επίδοση Συλλογής (%) 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 [28]

29 Εκτιμώμενες ποσότητες διακινούμενων Λιπαντικών Ελαίων για το έτος 2013 (σε χιλ. τόνους) Λιπαντικά Οχημάτων Λιπαντικά Βιομηχανίας Λιπαντικά Ναυτιλίας* Σύνολο ΛΕ Σύνολο ΛΕ στην Ελληνική Αγορά 33,4 12,7 Διεθνή ναυτιλία 27,2 Εγχώρια ακτοπλοΐα 13,3 13,9 73,3 60 * Γίνεται η Παραδοχή ότι περίπου το 50% των Λιπαντικών Ναυτιλίας αφορούν στη Διεθνή Ναυτιλία και δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εναλλακτικής διαχείρισης Ποσότητες και ποσοστά συλλογής και αναγέννησης ΑΛΕ για το έτος 2013 (σε χιλ. τόνους) Παραγωγή (60% των ΛΕ) Συλλογή Αναγέννηση Συλλογή Αναγέννηση Στόχος Επίδοση Στόχος Επίδοση % 63,89% 80% 100% Παρατηρούμε ότι η συλλογή υπολείπεται του στόχου της συλλογής, για το 2013, υπερκαλύπτεται όμως ο στόχος της αναγέννησης. 6. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ i. Νομικό πλαίσιο Στην Ε.Ε. κάθε χρόνο παράγονται και τελικά απορρίπτονται περίπου τόνοι φορητών μπαταριών. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 410 g το χρόνο ανά κάτοικο. Οι μπαταρίες αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. υπολογίζονται σε τόνους, με ένα ποσοστό περίπου 80-95% να ανακυκλώνεται. [29]

30 Το ευρωπαϊκό πλαίσιο νομοθεσίας ρυθμίζεται από την Οδηγία 2006/66/ΕΚ ενώ η αντίστοιχη εθνική νομοθεσία είναι η ΚΥΑ Ε103/2010. Το πλαίσιο νομοθεσίας περιλαμβάνει τόσο τις φορητές ηλεκτρικές στήλες όσο και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών βιομηχανίας και οχημάτων. Οι ποσοτικοί στόχοι, με βάση την ΚΥΑ 41624/2010, είναι οι ακόλουθοι: Για τις φορητές ΗΣ&Σ μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 25% και μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ποσοστό συλλογής τουλάχιστον 45%. Η συλλογή του συνόλου των αποβλήτων ΗΣ&Σ οχημάτων και βιομηχανίας πρέπει να επιτευχθεί μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι τα ακόλουθα: 1. ΑΦΗΣ Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/ (ΦΕΚ 179A). Η A.Φ.Η.Σ. Α.Ε. έλαβε έγκριση με την υπ αριθμό /2004 (ΦΕΚ 1056 Β) Υπουργική Απόφαση για να οργανώσει και να λειτουργήσει Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του συστήματος ανανεώθηκε με την υπ αρ. πρωτ. 70/ απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για την περίοδο ΣΥΔΕΣΥΣ Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου οξέως και νικελίου καδμίου. Το σύστημα αυτό, που αφορά τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας και πήρε έγκριση με την υπ αριθμό /2004 (ΦΕΚ 1124 Β) Υπουργική Απόφαση. [30]

31 3. ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου- Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο «Re-Battery Α.Ε» (αριθμό πρωτ. 803/ ). 4. ΣΕΔΙΣ-Κ Στην Περιφέρεια Κρήτης υπήρχε το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών ΣΕΔΙΣ Κ. Το σύστημα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του με την υπ αριθμό /2006 (ΦΕΚ 1398 Β) Υπουργική Απόφαση και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης. iii. Στατιστικά στοιχεία Τα στοιχεία για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αφορούν την περίοδο και προέρχονται από τις παρακάτω πηγές: i. Τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπου περιλαμβάνονται οι ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οι οποίες συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση. ii. Εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς και του ΕΟΑΝ σχετικά με ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται στην ελληνική αγορά. [31]

32 Ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών που πωλούνται στην αγορά, συλλέγονται και ανακυκλώνονται και ποσοστό συλλογής για την περίοδο ,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΣ Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως την περίοδο Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων το 2013, έχουμε τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία: [32]

33 Ποσότητες και ποσοστά συλλογής Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών για το έτος 2013 Στόχος Ε.Ε Στόχος Ε.Ε Ποσοστό Συλλογής 2013 Ποσότητα Συλλογής 2013 (tn) 25% 45% 33,9% 585, 9 Ποσότητες και ποσοστά συλλογής Συσσωρευτών Μολύβδου-Οξέος για το έτος 2013 Στόχος Εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων 2013 (tn) Ποσότητα Συλλογής 2013 (tn) Ποσοστό Συλλογής % % Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ κατέγραψε ποσότητα συλλογής tn συσσωρευτών Pb-οξέος και 11 tn συσσωρευτών Ni-Cd. To ΣΣΕΔ Rebattery κατέγραψε tn συσσωρευτών Pb-οξέος. Όσον αφορά τα απόβλητα συσσωρευτών μολύβδου οξέως σημειώνονται τα ακόλουθα: i. Τα στοιχεία για την παραγωγή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως βασίζονται σε εκτιμήσεις που γίνονται από τα συλλογικά συστήματα, παράγοντες της αγοράς και εκτιμήσεις του ΕΟΑΝ βάσει μεθοδολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Συσσωρευτών (Battery Council International). ii. Υπολογίζεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των συσσωρευτών μολύβδου-οξέως συλλέγεται, διακινείται και ανακυκλώνεται παρανόμως με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να μην καταγράφονται από τα εγκεκριμένα συστήματα. 7. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ i. Νομικό πλαίσιο Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. [33]

34 Τα ΑΕΚΚ προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών και η κατασκευή και συντήρηση των οδών. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών. Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/ 1757/Ε103/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται τόσο στα απόβλητα που δημιουργούνται από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των ΑΕΚΚ. Τέλος η Οδηγία 2008/98 που έχει εναρμονιστεί στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο 4042/12 ορίζει το γενικότερο πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. ii. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης για τα ΑΕΚΚ που έχουν εγκριθεί το 2012 είναι 5 (πέντε). Το 2011 εγκρίθηκε το πρώτο σύστημα για την ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αριθμό πρωτ. 717/ ), το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε., με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Το 2012 ακολούθησε η έγκριση άλλων τεσσάρων Συλλογικών Συστημάτων. Το ΣΣΕΔ «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» (αριθμό πρωτ. 66/ ) και (αριθμό πρωτ. 426/ ) εγκρίθηκε στις αρχές του 2012 με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής την Εύβοια, τη Βοιωτία και την Αττική. Το ΣΣΕΔ «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» (αριθμό πρωτ. 427/ ) έχει γεωγραφική εμβέλεια την Αττική. Στην περιοχή της Β. Ελλάδας έχει εγκριθεί επίσης το σύστημα «Ι. ΚΟΥΦΙΔΗΣ & Ι. ΚΤΕΝΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ο.Ε.» (αριθμό πρωτ. 1050/ ) με γεωγραφική εμβέλεια τον νομό Χαλκιδικής. Τέλος το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.» (αριθμό πρωτ. 1183/ ) δραστηριοποιείται στην [34]

35 περιοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής. Το 2013 εγκρίθηκαν άλλα δύο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ: Το ΣΣΕΔ "Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ" (αριθμό πρωτ. οικ. 2174/ ) με γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κικλίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Το ΣΣΕΔ "Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ" με διακριτικό τίτλο "Α.Α.Ν.ΕΛ." (αριθμό πρωτ. 2204/ ) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Λακωνίας και Κυκλάδων. 8. ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την πορεία επίτευξης στόχων ανά ρεύμα αποβλήτων για την περίοδο Σχετικά με την εξήγηση των συμβόλων σημειώνονται τα εξής: Σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία Σημαίνει ότι ΔΕΝ έχουν επιτευχθεί οι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη σχετική νομοθεσία Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για το έτος αναφοράς ή το σύστημα δεν λειτουργούσε ή δεν είχε δώσει στοιχεία Για τα ρεύματα αποβλήτων σημειώνονται τα εξής: 1. O ποσοτικός στόχος της ανάκτησης για το σύνολο των συσκευασιών έχει επιτευχθεί όλα τα προηγούμενα έτη. Για τα επιμέρους ρεύματα, τα τελευταία χρόνια επιτυγχάνεται ο στόχος για το χαρτί, το πλαστικό και το ξύλο αλλά το 2011 & το 2012 [35]

36 δεν επιτεύχθηκε ο αντίστοιχος στόχος στο γυαλί και στα μέταλλα ενώ το 2013 και στο ξύλο. 2. Οι στόχοι για τα ΟΤΚΖ έχουν επιτευχθεί όλα τα έτη. 3. Για τα μεταχειρισμένα ελαστικά έχει επιτευχθεί όλα τα έτη τόσο ο στόχος ανάκτησης όσο και ο στόχος ανακύκλωσης. 4. Για τα ΑΗΗΕ οι επιμέρους στόχοι ανάκτησης για όλες τις κατηγορίες είχαν επιτευχθεί τα προηγούμενα έτη αλλά μόνο τα και 2009 η συλλογή των οικιακών ΑΗΗΕ ανά κάτοικο ήταν πάνω από τον ποσοτικό στόχο των 4 κιλών/κάτοικο. 5. Στα ΑΛΕ αναγεννάται πλήρως η ποσότητα που συλλέγεται αλλά δεν επιτυγχάνεται ο στόχος συλλογής για κανένα έτος αναφοράς. 6. Ο στόχος για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών αρχίζει να ισχύει από το 2012 όπου επιτυγχάνεται ο στόχος για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες αλλά όχι για τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέως. [36]

37 [37]

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ

Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ Αειφορική ιαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν. /ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Δημήτριος Ποδιώτης Ευάγγελος Κυρίτσης ΕΟΑΝ 07.05.2015 Δομή Παρουσίασης Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Διαχείριση των Απορριμμάτων και βιώσιμη Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΔΕΣΣΑ 2013 Πολιτική πρώτων υλών Ιδια πολιτική σημαινει το 2050 140 δισ.τόνοι δηλ 3πλάσιο του 2000 45% του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα

Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα Η Ανακύκλωση ως βασικός μοχλός στην πορεία προς μια Κυκλική Οικονομία - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Δομή της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων

Οι βασικές αρχές της εναλλακτικής διαχείρισης είναι: η αρχή της πρόληψης της δημιoυργίας των αποβλήτων Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Η σύγχρονη άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές

Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στην Ελλάδα Επιτεύγματα, προκλήσεις και προοπτικές Ρ. Χαριτοπούλου, Δρ.-Μηχ. Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ Εντ. Δημ. Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη

Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Η Ρόλος της Ανακύκλωσης στην Ανάπτυξη Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Αθήνα Δεκέμβριος 2012 ΕΕ Τα τελευταία 15 χρόνια η Ανακύκλωση αναπτύχθηκε στις 27 χώρες της ΕΕ κατά 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008

Η κοινωνία της ανακύκλωσης - Παρόν και προοπτικές στην Ελλάδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Ιουνίου, 2008 Η Εναλλακτική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Δρ. Αδαμάντιου Σκορδίλη Προεδρεύοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) Προϊστάμενου ΓΕΔΣΑΠ Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Στατιστικά στοιχεία διαχείρισης 2004-2007 Ροή μεταχειρισμένων ελαστικών ΣΥΛΛΟΓΗ Σημεία συλλογής ΜΕΤΑΦΟΡΑ Logistic Operator

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων

Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Εναλλακτική Διαχείριση Άλλων Αποβλήτων Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE) Πληροφορίες: Ιωάννα Γκιτζένη 210-8668652, i.gitzeni@eoan.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EOAN10 ΕΚΔΟΣΗ 2 / 21-3-2016 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Γενικά στοιχεία: Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ν. Πλαστήρα 6, 69100, Κομοτηνή Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ) Δημήτρης Δερματάς Γενικός Διευθυντής ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις

Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Επιτεύγματα Εμπειρίες Προκλήσεις Νομoθετικό πλαίσιο Πλήρης απαγόρευση διάθεσης παλαιών ελαστικών στους ΧΥΤΑ από τον 07/2006 (Οδηγία 31/99 Ε.Ε.) Νόμος 2939/2001 για την ευθύνη του παραγωγού και την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 1. Το 2013 με μια ματιά Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα της ανακύκλωσης συσκευασιών και το 2013. Ωστόσο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013 Ιούνιος 2014 Επιμέλεια Ετήσιας Έκθεσης 2013: Ε. Τριτοπούλου, Τρ. Χαριτοπούλου, Σ. Ιωακειμίδου και με τη συμβολή των στελεχών της Δ/νσης Εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 1. Εισαγωγή Οι όγκοι των αποβλήτων αυξάνονται Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος μεγαλώνει 2 δισ. Τον.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. Despina Kallidromitou Managing Director 27, Monemvasias str. 151 25 MAROUSI, ATHENS -GREECE T: +30 210 6898622, F: +30 210 6842420 email: kallidromitou@epsilon.gr Σύμβαση: τελος 2012 Ανάδοχο

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 26.10.2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 74567/ΑΦ 6.1.16.1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ Φ.11 ΜΟΛ ΣΧΕΤ. 50998/15 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης

Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης Αξίζει να σημειωθε ί ότι, το 2008, λόγω της ανάγκης άμεσης Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των αποβλήτων αναm ύχθηκε τα τελευταία είκοσι έτη και επέφερε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) Απρίλιος 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/2013. Θέμα: Ενημέρωση Συλλεκτών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ. Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον. Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός. Στέλεχος ΕΟΑΝ

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ. Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον. Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός. Στέλεχος ΕΟΑΝ Ο ρόλος του ΕΟΑΝ Οφέλη Πρόληψης και Ανακύκλωσης στο Περιβάλλον Ε. Τριτοπούλου Δρ. Χημικός Μηχανικός Στέλεχος ΕΟΑΝ Βασικές Αρχές Εναλλακτικής Διαχείρισης Η αρχή της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΤΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιω ά ννη ς Μ α χα ίρ α ς ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Τ.Ε.Ε. 5-7 Ιουνίου 2008 TO ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση

Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Παρουσίαση για τη Διαβούλευση Νομικό Πλαίσιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Τοπικό (Δημοτικό) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πολιτική και Εργαλεία Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Προημερίδα HELECO 2011 22/03/2010 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Σελίδα i ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4042/2012 (Α 24) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων

Β. Δραστηριότητες μεταφοράς και επεξεργασίας (κομποστοποίησης - διαλογής - διαχωρισμού) αστικών αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου / λοιπών Δήμων 0.3 Σύνοψη Πρότασης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας Α. Δραστηριότητες πρόληψης και διαλογής στην πηγή Λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Δήμου και μέσω αυτών επιδιώκεται η εκτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 7. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων 7A. Παρουσίαση κατάστασης H διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Λαρισαίων εντάσσεται και συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική που προβλέπεται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα