ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Πληροφόρηση κατά τομέα Κόστος πωληθέντων Έξοδα διοίκησης / διάθεσης Άλλα έσοδα / έξοδα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες Πάγια περιουσιακά στοιχεία / Επενδύσεις σε ακίνητα Συμμετοχές σε θυγατρικές & συγγενείς Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο / Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενοι φόροι και φόρος εισοδήματος Παροχές στους εργαζόμενους / Λοιπές προβλέψεις Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή Μερίσματα Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Δεσμεύσεις και συμβατικές υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις - επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Αναπροσαρμογές και αναταξινομήσεις κονδυλίων Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία Μεταγενέστερα γεγονότα ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/ Η παρούσα ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2013 συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατά τη συνεδρίαση της 28 ης Μαρτίου 2014.

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.: - Γεώργιος Κατσανεβάκης, Πρόεδρος, - Ιωάννης Βαρδινογιάννης, Δ/νων Σύμβουλος, - Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Α Αντιπρόεδρος, ορισθείς προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για τη χρήση από την 1 η Ιανουαρίου 2013 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση ε- κλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Χανιά, 28 Μαρτίου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Α Αντιπρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ Α.Δ.Τ. Π Α.Δ.Τ. ΑΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ.: , FAX:

4 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (άρθρα 43 α, 107 και 136) και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και την απόφαση 7/448/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας, στην οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα, στις σημαντικές μεταβολές και γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης Επίσης, περιγράφονται οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία για την τρέχουσα χρήση και αναφέρονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή μερών. Τέλος, περιλαμβάνεται δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43 α παρ. 3δ του κ.ν. 2190/1920. Ι. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Μετά το τέλος του 2013, και έχοντας διανύσει την έκτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης, διαφαίνονται στην ελληνική οικονομία τα πρώτα σημάδια επικείμενης ανάκαμψης, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα «οι δείκτες εμπιστοσύνης συνεχίζουν να βελτιώνονται και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και προϊόντων βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, δημιουργώντας προσδοκίες για ενίσχυση των εξαγωγών και των επενδύσεων». Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωζώνη, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, αναμένεται να επιστρέψουν σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης το Ωστόσο, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής των τελευταίων ετών και το υψηλό ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας ενδέχεται να διατηρήσουν την ιδιωτική κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα. Στο έντονα αρνητικό κλίμα των τελευταίων ετών, ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει υποστεί ασφυκτική πίεση λόγω της μεγάλης μείωσης της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης, του σταθερά υψηλού κόστους καυσίμων και της έλλειψης ρευστότητας. Οι παραπάνω παράγοντες έχουν δημιουργήσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για τη βιωσιμότητα του κλάδου της ακτοπλοΐας ο οποίος, σε αρκετές περιπτώσεις, είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος της ηπειρωτικής με τη νησιωτική Ελλάδα, με ρόλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη ομιλία του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) «το 2013 στα νησιά μας διακινήθηκαν περίπου 13 εκατ. επιβάτες οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν άψογα παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Εταιρείες μας τα 4 τελευταία χρόνια λόγω της πτώσης της κίνησης, των συσσωρευμένων ζημιών, της έλλειψης ρευστότητας και, κυρίως, λόγω του διπλασιασμού της τιμής των καυσίμων. Τα οικονομικά αποτελέσματα των Εταιρειών θα είναι και το 2013 ζημιογόνα παρά τη μείωση των τιμών των καυσίμων κατά 10% σε σύγκριση με το Οι συνολικές ζημιές του κλάδου της περιόδου θα πλησιάσουν το 1 δισ. ευρώ». 4

5 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Η διοίκηση του Ομίλου τα τελευταία χρόνια, έχοντας ως κύριο σκοπό τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, και προκειμένου να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες από τη μείωση της μεταφορικής κίνησης, έχει προχωρήσει σε μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών όπως σύσταση κοινοπραξίας, αποδρομολογήσεις πλοίων από μη αποδοτικές γραμμές, περικοπή δρομολογίων, μείωση ταχυτήτων, αντικατάσταση πλοίων κ.λπ. Έτσι, όσον αφορά στη χρήση 2013, ο Όμιλος, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, εμφανίζει βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα. Το 2013 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από κοινού με την «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» μέσω της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ SUPERFAST». Τέλος, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του στόλου, δύο πλοία της Εταιρείας ναυλώθηκαν τη θερινή περίοδο σε εταιρείες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας συνολικά 25% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με το 2012 (κυρίως, λόγω της διακοπής δραστηριοποίησης στην Ενδοκυκλαδική γραμμή και στη γραμμή του Ανατολικού Αιγαίου), ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2013, σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1,5 εκατομμύριο επιβάτες έναντι 1,9 εκατ. το 2012, 241 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 290 χιλ. το προηγούμενο έτος και 149 χιλ. φορτηγά έναντι 165 χιλ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της χρήσης 2013 ανήλθε σε 178,0 εκατ. έναντι 199,7 εκατ. το 2012, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 23,3 εκατ. έναντι 22,4 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. το 2013 έναντι 4,2 εκατ. το Τέλος, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 35,7 εκατ. έναντι ζημιών 60,8 εκατ. τη χρήση Σημειώνεται, ω- στόσο, ότι τα καθαρά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα αρνητικά επενδυτικά αποτελέσματα ποσού 15,3 εκατ. το 2013 (έναντι 35,5 εκατ. το 2012) που αφορούν, κυρίως, σε προσαρμογές της λογιστικής αξίας των πλοίων του Ομίλου. Αναλυτικότερα, τα βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και οι σημαντικότερες μεταβολές τους έχουν ως εξής: Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2013 ανήλθε σε 178,0 εκατ. έναντι 199,7 εκατ. τη χρήση Τα έσοδα από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 81,7 εκατ. έναντι 102,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε 88,3 εκατ. έναντι 90,8 εκατ., ενώ τα έσοδα από τις λοιπές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 8,0 εκατ. το 2013 έναντι 6,8 εκατ. το

6 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Μικτά κέρδη Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε 23,3 εκατ. έναντι 22,4 εκατ. το Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε σε 154,8 εκατ. έναντι 177,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση του λειτουργικού κόστους της χρήσης 2013 οφείλεται, κυρίως, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πλοίων και των δρομολογίων και στη μικρή μείωση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με το EBITDA Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ποσού 6,5 εκατ. έναντι 4,2 εκατ. το Η αύξηση του EBITDA το 2013 είναι επακόλουθο της αύξησης των μικτών κερδών και της μείωσης των εξόδων διοίκησης και διάθεσης τα οποία διαμορφώθηκαν σε 26,8 εκατ. έναντι 28,3 εκατ. το Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2013 ανήλθε σε 16,1 εκατ. έναντι 16,2 εκατ. το Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες, που διαμορφώθηκαν σε ζημιές 15,3 εκατ. έναντι ζημιών 35,5 εκατ. το 2012, περιλαμβάνουν, κυρίως, απομειώσεις από την προσαρμογή της λογιστικής αξίας των πλοίων του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη από συγγενείς εταιρείες ανήλθαν σε 347 χιλ. έναντι 130 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Καθαρά αποτελέσματα Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 35,7 εκατ. για τον Όμιλο έναντι ζημιών 60,8 εκατ. το Τα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και 2012, όπως προαναφέρθηκε, επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις απομειώσεις της αξίας των πλοίων. Κύρια στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης Η καθαρή αξία των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στις διαμορφώθηκε σε 301,0 εκατ. έναντι 320,9 εκατ. στις Η μεταβολή οφείλεται, κυρίως, στις απομειώσεις κατά 15,3 εκατ., στις αποσβέσεις της χρήσης 2013 ποσού 11,8 εκατ. και στις προσθήκες που ανήλθαν σε 5,1 εκατ. Επίσης, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 16, μεταφέρθηκαν ανταλλακτικά συνολικού ποσού 2,3 εκατ. από τα αποθέματα στην αξία των πλοίων. Οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου εμφάνισαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε 45,3 εκατ. στο τέλος της χρήσης 2013 από 52,7 εκατ. στις , ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές και ανήλθαν σε 4,0 εκατ. έναντι 4,2 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις που σχηματίστηκε στη χρήση 2013 ανήλθε 6

7 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η σε 2,3 εκατ. έναντι 2,1 εκατ. το Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στις διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. έναντι 4,0 εκατ. στις Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 0,2 εκατ. έναντι 0,9 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι από τις έχει γίνει αναταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (σύμφωνα με την παράγραφο 74 του ΔΛΠ 1), δεδομένου ότι δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων (βλ. σχετικά σημείωση 19 Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης). Λόγω της προαναφερθείσας αναταξινόμησης, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ο- μίλου στις διαμορφώθηκαν σε 290,5 εκατ. έναντι 274,9 εκατ. στις Μείωση εμφάνισαν οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές οι οποίες ανήλθαν σε 30,6 εκατ. στις έναντι 36,6 εκατ., ενώ οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 24,9 εκατ. έναντι 25,8 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Ταμειακές ροές Ο Όμιλος κατά τη χρήση 2013 παρουσίασε εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού 1,2 εκατ. έναντι εισροών 3,1 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Οι επενδυτικές δραστηριότητες παρουσίασαν εκροές ποσού 4,4 εκατ. έναντι 1,0 εκατ. το 2012, κυρίως, λόγω των προσθηκών παγίων. Τέλος, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες εμφάνισαν εισροές ποσού 5,4 εκατ. έναντι εκροών 1,4 εκατ. το 2012, κυρίως, λόγω της είσπραξης νέων αναληφθέντων δανείων. Χρηματοοικονομικοί δείκτες Βελτίωση παρουσίασε το περιθώριο μικτού κέρδους (%) του Ομίλου για τη χρήση 2013 το οποίο διαμορφώθηκε σε 13,1% έναντι 11,2% το Επίσης, το περιθώριο EBITDA για το 2013 ανήλθε σε 3,6% έναντι 2,1% το Ο δείκτης γενικής ρευστότητας (:1) «Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» ανήλθε σε 0,17 το 2013 έναντι 0,20 το 2012, ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας (:1) «(Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα) / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» διαμορφώθηκε σε 0,16 έναντι 0,18 την προηγούμενη χρήση. Οι δείκτες αυτοί έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την ταξινόμηση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Ο δείκτης πάγιου ενεργητικού (:1) «Κύκλος εργασιών / Πάγιο ενεργητικό» ανήλθε σε 0,58 το 2013 έναντι 0,62 το Επίσης, ο δείκτης ενεργητικού (:1) «Κύκλος εργασιών / Σύνολο ενεργητικού» διαμορφώθηκε σε 0,49 έναντι 0,51 την προηγούμενη χρήση. Σχετικά με τους δείκτες δανειακής επιβάρυνσης (:1) ο δείκτης «Υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» δια- 7

8 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η μορφώθηκε σε 34,72 το 2013 από 7,34 το 2012, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια» διαμορφώθηκε σε 28,59 από 5,86 την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης «Υποχρεώσεις / (Ίδια κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» ανήλθε σε 0,97 το 2013 από 0,88 το 2012, ενώ ο δείκτης «Τραπεζικές υποχρεώσεις / (Ίδια Κεφάλαια + Υποχρεώσεις)» διαμορφώθηκε σε 0,80 το 2013 έναντι 0,70 το Οι παραπάνω δείκτες για τις χρήσεις 2012 και 2013 έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων ως συνέπεια των αρνητικών αποτελεσμάτων. Τέλος, αναφορικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση, οι δείκτες «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και «Πάγιο ενεργητικό / Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις» δεν μπορούν να εξαχθούν λόγω της αναταξινόμησης των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής. Ο συντελεστής μόχλευσης του Ομίλου στο τέλος των χρήσεων 2013 και 2012 έχει ως εξής: Συνολικός δανεισμός Μείον: χρηματικά διαθέσιμα (3.733) (4.037) Καθαρός δανεισμός (α) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια (β) Συντελεστής μόχλευσης (α) / (β) 96,58% 85,24% Κεφαλαιακή επάρκεια Λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις έχει καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/20. Η διοίκηση του Ομίλου, εκτιμώντας τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, εξετάζει όλα τα πιθανά μέσα για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ) Στις 30 Απριλίου 2013 εκοιμήθη ο ισόβιος Πρόεδρος της Εταιρείας Σεβασμιότατος Ειρηναίος Γαλανάκης ο οποίος, πέραν του πλούσιου κοινωνικού, αναπτυξιακού και πνευματικού του έργου, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ίδρυση και εξέλιξη της ΑΝΕΚ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου Στις 19 Ιουνίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο έχει ως εξής: 1. Γεώργιος Κατσανεβάκης του Γεωργίου / Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 2. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης του Ιωάννη / Α Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 3. Εμμανουήλ Σκουλάκης του Γεωργίου / Β Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 8

9 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Ιωάννης Σταυρόπουλος του Παναγιώτη / Γ Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος 5. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ / Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 6. Γεώργιος Αρχοντάκης του Παναγιώτη / Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 7. Εμμανουήλ Αποστολάκης του Αποστόλου / Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Κωνσταντίνος Αχλιόπτας του Δημητρίου / Μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Μιχαήλ Γεωρβασάκης του Γεωργίου / Μη Εκτελεστικό Μέλος 10. Δημήτριος Καντηλιεράκης του Γεωργίου / Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 11. Ιωάννης Μαλανδράκης του Ιωάννη / Μη Εκτελεστικό Μέλος 12. Μιχαήλ Μαρακάκης του Εμμανουήλ / Μη Εκτελεστικό Μέλος 13. Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης του Κλεάρχου / Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 14. Γεώργιος Μπαουράκης του Μιχαήλ / Μη Εκτελεστικό Μέλος 15. Γεώργιος Φραγκιαδάκης του Φραγκίσκου / Μη Εκτελεστικό Μέλος Κατά τη διάρκεια του 2013 συνεχίστηκε η εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων της ΑΝΕΚ και της «ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας μέσω της κοινοπραξίας «ANEK SUPERFAST», ενώ οι εταιρείες του Ομίλου συνέχισαν -βάσει των σχετικών συμβάσεων με τα αρμόδια υπουργεία- την εξυπηρέτηση επιδοτούμενων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία μεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου, συνδέοντας τον Πειραιά με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Κύθηρα. Σημειώνεται ότι το Μάιο του 2013 ανακοινώθηκε η ανανέωση της διάρκειας της κοινοπραξίας «ΑΝΕΚ SUPERFAST» στις γραμμές του Ηρακλείου και της Ανκόνας μέχρι το Το Νοέμβριο του 2013 η διοίκηση του Ομίλου έφερε εις πέρας επιτυχώς τη διαδικασία εμπλοκής των πλοίων «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» και «ΣΟΦΟΚΛΗΣ Β.» με άρση των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που είχαν επιβληθεί εις βάρος τους λόγω οφειλών των ναυλωτών σε τρίτους, κυρίως για εργασίες μετασκευών κατά τη διάρκεια της ναύλωσης των πλοίων σε αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία (βλ. σημείωση 27 Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2012). Η διοίκηση με επιτυχείς χειρισμούς διασφάλισε τα περιουσιακά της στοιχεία και είναι σε θέση να υλοποιήσει την απόφασή της για την αξιοποίησή τους με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του στόλου, το Φεβρουάριο του 2014 το πλοίο «OLYMPIC CHAMPION» δρομολογήθηκε στη γραμμή των Χανίων, αντικαθιστώντας το «ΛΑΤΩ» για το οποίο έχει συμφωνηθεί η ναύλωσή του σε εταιρεία του εξωτερικού από το Μάιο του

10 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΙΙΙ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι για τον Όμιλο. Αναλυτικότερη περιγραφή των επιχειρηματικών κινδύνων και της διαχείρισής τους γίνεται στη σημείωση 28 των οικονομικών καταστάσεων «Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων». Κίνδυνος διακύμανσης τιμών καυσίμων Το κόστος των καυσίμων αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος του Ομίλου με άμεση επίδραση στα αποτελέσματα κάθε περιόδου, συνεπώς η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ο σημαντικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. Οι τιμές των καυσίμων διακανονίζονται σε ευρώ, αλλά εμμέσως επηρεάζονται από την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου στη βάση της οποίας διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Η ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου από μια μεταβολή του κόστους των καυσίμων ανά μετρικό τόνο -ceteris paribus- για το 2013 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα τιμών καυσίμων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ±5% / μετρικό τόνο (-/+) 3,5 εκατ. ± 10% / μετρικό τόνο (-/+) 7,0 εκατ. Κατά τη διάρκεια του 2013 οι τιμές εξακολούθησαν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο η μέση τιμή των καυσίμων μειώθηκε ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος καυσίμων και λιπαντικών του Ομίλου για το 2013 αποτέλεσε το 45% του συνολικού κόστους πωληθέντων έναντι 49% το 2012 και 48% το Επομένως, οι διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου αποτελούν το σημαντικότερο κίνδυνο για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος καυσίμων αναμένεται να επιφέρει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Η ΑΝΕΚ έχει συνάψει μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά και διμερή τραπεζικά δάνεια καθώς και συμβάσεις ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών με διάφορες τράπεζες. Όλα τα ανωτέρω δάνεια εκτοκίζονται με επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων, αφού σε περίπτωση ανόδου τους επιβαρύνεται με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους. Η ευαισθησία της μεταβλητότητας των επιτοκίων των μακροπρόθεσμων δανείων επί των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων για το 2013 είχε ως εξής: Μεταβλητότητα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια ± 0,5% (-/+) 1,2 εκατ. ± 1% (-/+) 2,4 εκατ. Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη αύξηση στα επιτόκια ενδέχεται να έχει ουσιωδώς δυσμενείς επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις που διέπονται από όρους και υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν τηρήσει τους όρους και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, προβλέπεται τα 10

11 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η δάνεια να κηρυχθούν άμεσα απαιτητά και να υποχρεωθεί σε αποπληρωμή του υπολοίπου των δανείων της στις δανείστριες τράπεζες. Εντούτοις, για την αποφυγή του ενδεχόμενου έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, η διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες τραπεζικές πιστώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε περιόδους χαμηλής ρευστότητας. Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου ή κάποιων όρων των δανειακών συμβάσεων του Ομίλου ή αδυναμίας της διοίκησης όσον αφορά στην εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων με αποδεκτούς όρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, ενδέχεται να επέλθουν ουσιωδώς αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Δεδομένου ότι από τις δεν πληρούνταν όροι των σχετικών δανειακών συμβάσεων της Μητρικής όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των δανείων, στην κατάσταση οικονομικής θέσης αναταξινομήθηκε το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανείων και περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε επαφές με τις δανείστριες τράπεζες προκειμένου να συμφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωμής του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτιμάται ότι σύντομα θα επιτευχθεί τελική συμφωνία για την αναδιάρθρωση των δανείων με την οποία θα ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας λόγω μετατόπισης των πληρωμών δόσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, παράτασης του χρόνου αποπληρωμής και μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Επιπλέον, η διοίκηση του Ομίλου για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών, όπως ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους μέσω αναδιάταξης του στόλου, αποδρομολογήσεων πλοίων κ.λπ., η ρύθμιση εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, η σχεδιαζόμενη πώληση πλοίων, ενώ εξετάζεται η δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, η διοίκηση του Ομίλου προσδοκά σε θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας διαιτησίας που έχει εκκινήσει κατά της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» σχετικά με την κατάπτωση αρραβώνα ποσού 47,5 εκατ. (βλ. σχετικά σημείωση 27 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης). Ανταγωνισμός Τα πλοία του Ομίλου της ΑΝΕΚ δραστηριοποιούνται σε γραμμές που επικρατεί έντονος ανταγωνισμός και ειδικότερα στις γραμμές που συνδέουν τον Πειραιά με την Κρήτη, καθώς και την Ελλάδα με την Ιταλία. Η προσπάθεια για διατήρηση και διεύρυνση των μεριδίων κάθε εταιρείας στις ως άνω αγορές, ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες εντονότερου ανταγωνισμού με αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματά τους. Επιπλέον, ο Όμιλος, στο πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του, προσπαθεί να βελτιστοποιεί την κατανομή των πλοίων ανά γραμμή, αξιολογεί την κερδοφορία των υφιστάμενων (αλλά και πιθανών νέων) γραμμών και τιμολογεί τις υπηρεσίες του σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Τυχόν περαιτέρω ό- ξυνση των συνθηκών ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική του θέση. Πιστωτικός κίνδυνος Στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου είναι ιδιαίτερα 11

12 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η αυξημένος. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τα υπόλοιπα των πελατών του μέσω των διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου που εφαρμόζει και, όπου κρίνεται απαραίτητο, λαμβάνονται επιπλέον εγγυήσεις για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση των πιστώσεων που χορηγούνται. Ωστόσο, οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και διεθνώς δημιουργούν περιπτώσεις αυξημένων πιστωτικών κινδύνων, με αποτέλεσμα την όλο και περισσότερο επιβεβλημένη ανάγκη δημιουργίας επαρκών προβλέψεων για αντιστάθμιση ζημιών απομείωσης απαιτήσεων με σκοπό την εξισορρόπηση των συνεπειών από τις συνθήκες που επικρατούν στο εμπορικό και στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το σωρευμένο ποσό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε 24,9 εκατ. το οποίο θεωρείται επαρκές έναντι του πιστωτικού κινδύνου ενώ υπάρχει σημαντική διασπορά των απαιτήσεων του Ομίλου και επομένως ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι περιορισμένος. ΙV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Οι προοπτικές του Ομίλου και του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας για το 2014 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους εξής παράγοντες: - τη γενικότερη πορεία της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά στην επιβεβαίωση των προβλέψεων σχετικά με την αναστροφή του δυσμενούς κλίματος και το θετικό ρυθμό ανάπτυξης, - τη συνέχιση της ανάκαμψης της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, - την επιδιωκόμενη επίλυση των προβλημάτων και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από την πολιτεία, - την εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου. Μια σειρά από αιτήματα σχετικά με την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που παραμένουν εκκρεμή (π.χ. μείωση Φ.Π.Α., κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων, επιδοτήσεις εργοδοτικών εισφορών, επαναπροσδιορισμός μισθωμάτων γραμμών δημόσιας υπηρεσίας κ.λπ.) επιτείνουν τα προβλήματα του κλάδου. Σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των εταιρειών, έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση για τη βιωσιμότητα του κλάδου της ακτοπλοΐας. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη των εταιρειών του κλάδου από την πολιτεία και τις τράπεζες κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσμενέστερες εξελίξεις στην ακτοπλοΐα. Επίσης, από την πλευρά των εταιρειών, είναι επιτακτική η ανάγκη για εξεύρεση ρευστότητας με διάφορους τρόπους όπως οι πωλήσεις πλοίων, οι αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και ανάπτυξη συνεργασιών. Όσον αφορά στο κόστος των καυσίμων, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο κόστους των εταιρειών του κλάδου. Από το τέλος της χρήσης 2012 παρατηρείται μια σχετική σταθεροποί- 12

13 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ηση των τιμών. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι πρόκειται για αστάθμητο παράγοντα, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίμηση για την επίδρασή τους στα αποτελέσματα του 2014 θα ήταν επισφαλής. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι σύντομα θα επιτευχθεί τελική συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων, ενώ εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές της για περιορισμό του λειτουργικού κόστους και για αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου, γεγονός που αποτυπώνεται στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Σε αντίστοιχους άξονες θα κινηθούν οι προσπάθειες της διοίκησης του Ομίλου και το V. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Οι σημαντικότερες συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Μητρικής με τις θυγατρικές (ΛΑΝΕ, ΕΤΑΝΑΠ, ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ), τη συγγενή (ANEK LINES ITALIA), καθώς και το συνδεόμενο μέρος (ΚΟΙΝΟ- ΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST) αφορούν, κυρίως, σε ναυλώσεις πλοίων, σε προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων, σε λοιπές υπηρεσίες και στην αγορά εμφιαλωμένου νερού. Σημειώνεται ότι στις ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης στα «λοιπά συνδεόμενα μέρη» περιλαμβανόταν και η εταιρεία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ», ωστόσο μετά τις αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού της συμβουλίου εντός του 2013, η εν λόγω εταιρεία έπαψε να θεωρείται συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 24. Οι αμοιβές στα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν σε καταβαλλόμενες αμοιβές και αποζημιώσεις συνεδριάσεων. Η τιμολόγηση των συναλλαγών μεταξύ των παραπάνω εταιρειών έγινε με τους συνήθεις εμπορικούς όρους της αγοράς. Οι σημαντικότερες συναλλαγές (έσοδα / έξοδα) και τα υπόλοιπα (απαιτήσεις / υποχρεώσεις) μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται παρακάτω: Έσοδα / Έξοδα Το 2013 η ΑΝΕΚ τιμολόγησε τη θυγατρική εταιρεία ΛΑΝΕ με το ποσό των 59 χιλ. ( 60 χιλ. το 2012) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων και ενοίκια και τη θυγατρική ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με το ποσό των χιλ. ( χιλ. το 2012) για ναυλώσεις πλοίων, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης. Η θυγατρική ΛΑΝΕ το 2012 τιμολόγησε την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ με 43 χιλ. για διάφορες δαπάνες πλοίου ( χιλ. το 2012 για ναύλωση και λοιπές δαπάνες πλοίου). Η ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ τιμολόγησε τη ΛΑΝΕ με 681 χιλ. ( 122 χιλ. το 2012) για διάφορες δαπάνες πλοίων. Η θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ τιμολόγησε τη Μητρική για πωλήσεις προϊόντων της ποσού 175 χιλ. ( 210 χιλ. το 2012), ενώ η ε- ταιρεία ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ είχε έσοδο από μίσθωση μηχανημάτων προς την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 148 χιλ. (168 13

14 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η χιλ. το 2012). Τέλος, η συγγενής ΑΝΕΚ LINES ITALIA τιμολόγησε τη Μητρική με ποσό χιλ. ( χιλ. το 2012) και την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST με ποσό χιλ. ( χιλ. το 2012) για προμήθειες έκδοσης εισιτηρίων. Μερίσματα Στη χρήση 2013 (όπως και το 2012) η ΑΝΕΚ είχε έσοδο από μέρισμα της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ ποσού 116 χιλ. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Στις η Μητρική παρουσίαζε απαίτηση από τη θυγατρική ΛΑΝΕ ποσού 143 χιλ. (υποχρέωση 52 χιλ. το 2012), υποχρέωση προς τη θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ 95 χιλ. ( 48 χιλ. το 2012), υποχρέωση χιλ. προς την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ( χιλ. το 2012) και υποχρέωση προς τη συγγενή εταιρεία ΑΝΕΚ LINES ITALIA χιλ. ( 166 χιλ. το 2012). Επίσης, στις η ΑΝΕΚ είχε απαίτηση από την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST ποσού χιλ. ( χιλ. στις ). Στο τέλος της χρήσης 2013 η ΛΑΝΕ είχε υποχρέωση προς την ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ποσού 986 χιλ. (απαίτηση 353 χιλ. το 2012) και η ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ εμφάνιζε απαίτηση από την ΕΤΑΝΑΠ ποσού 392 χιλ. ( 551 χιλ. το 2012). Τέλος, η ΑΝΕΚ LINES ITALIA στις είχε υποχρέωση προς την ΚΟΙΝΟ- ΠΡΑΞΙΑ ΑΝΕΚ SUPERFAST ποσού 560 χιλ. ( 755 χιλ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης). Αμοιβές μελών Δ.Σ. και στελεχών Οι μικτές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 αφορούν σε βραχυπρόθεσμες παροχές και αναλύονται ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ Διευθυντικά στελέχη Στο τέλος της χρήσης 2013 η Εταιρεία και ο Όμιλος είχαν υποχρεώσεις προς τα παραπάνω πρόσωπα ποσού 126 χιλ. και 187 χιλ. αντίστοιχα, ( 158 χιλ. για την Εταιρεία και 187 χιλ. για τον Όμιλο στις ). Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπάρχουν προγράμματα προαίρεσης αγοράς μετοχών για τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη, ούτε άλλες παροχές που να εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. 14

15 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η VΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Πιστοποιήσεις παροχής υπηρεσιών και διασφάλισης υγιεινής Βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι η εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφαλής, άνετη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των συνεργατών της, καθώς και η παροχή υγιεινών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών στους εργαζόμενούς της. Τα πλοία της Εταιρείας έχουν πιστοποιηθεί για τα συστήματα ποιότητας παροχής υπηρεσιών ISO 9001:2008 και το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας παρασκευαζόμενων και παρεχόμενων γευμάτων ΗΑCCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO Τα συστήματα ISO και HACCP διασφαλίζουν ότι όλες οι προβλεπόμενες διεργασίες, που περιλαμβάνουν θαλάσσιες μεταφορές, μεταφορά επιβατών και οχημάτων, προετοιμασία, παρασκευή και διάθεση γευμάτων - snacks, λειτουργία bar, παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες και εγκεκριμένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να τηρούν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ασφαλής διαχείριση και ασφάλεια πλοίων Η ΑΝΕΚ και τα πλοία της, έχουν πιστοποιηθεί με το Διεθνές Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety Management System - ISM Code), το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανονισμών, κανόνων και οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα πλοία της Εταιρείας είναι πιστοποιημένα με το Διεθνές Σύστημα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση έκνομων ενεργειών. Η ΑΝΕΚ έχει συμμορφωθεί και πιστοποιηθεί στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας MLC 2006 η οποία εδραιώνει 68 υφιστάμενες συμβάσεις του ILO (International Labour Organization) και συμπληρώνει το ρυθμιστικό καθεστώς του ΙΜΟ (International Maritime Organization). Η συγκεκριμένη Σύμβαση εστιάζει στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των ναυτικών ήτοι: στο δικαίωμα σε ένα ασφαλή χώρο εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας, σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης επί του πλοίου, σε δίκαιους όρους εργασιακής απασχόλησης, στο δικαίωμα της προστασίας της υγείας, στην ιατρική περίθαλψη, στην πρόνοια και σε άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας. Η ΑΝΕΚ, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, εντάσσει την περιβαλλοντική πολιτική της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εφαρμόζει όλους τους σχετικούς κανονισμούς της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εντάσσει τις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος στις καθημερινές λειτουργίες των πλοίων του στόλου της. Στοχεύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και 15

16 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η τρόπους λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων που συμβάλουν στην πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αποδεικνύοντας εμπράκτως την ευαισθητοποίησή της στα περιβαλλοντικά θέματα, η ΑΝΕΚ είναι η πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη που υποστηρίζει τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης και στο πλαίσιο αυτό είναι χορηγός του πρώτου κέντρου ανακύκλωσης που λειτουργεί στο λιμάνι του Πειραιά. Η ΑΝΕΚ είναι επίσης ενεργό μέλος της ΗELMEPA, της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η HELMEPA είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο «να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση και να εξυψώσει το επίπεδο ασφάλειας στη ναυτιλιακή κοινότητα μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια πληροφόρησης, επιμόρφωσης και κινητοποίησης όλων» υποστηρίζοντας πλήρως το στόχο Ασφαλή Πλοία σε Καθαρές Θάλασσες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η ΑΝΕΚ, παράλληλα με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, εφαρμόζει προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υποστηρίζοντας αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, ενισχύοντας περιβαλλοντικές δράσεις και κοινωνικές ομάδες σε ολόκληρη τη χώρα και καθιερώνοντας τη διοργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών. Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της, η ΑΝΕΚ στηρίζει ενεργά τα ντόπια προϊόντα και προωθεί τη μεσογειακή διατροφή. Επίσης, χρησιμοποιεί στα εστιατόρια όλων των πλοίων της, αποκλειστικά, Κρητικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. VΙΙ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ με βάση το άρθρο 43α, της παρ. 3 εδ. δ του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του από το ν. 3873/ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Εταιρεία συμμορφώνεται με το καθεστώς της Εταιρικής Διακυβέρνησης που ισχύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Η ΑΝΕΚ έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η Εταιρεία, έχει ως στόχο τη διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της Εταιρείας και όλων των μερών που συνδέονται με τη λειτουργία της. Η Εταιρεία έχει ήδη υιοθετήσει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε το Μάρτιο του 2011 από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες, τον οποίο τήρησε μέχρι την αναθεώρηση αυτού από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) τον Οκτώβριο 2013, τον οποίο αναθεωρημένο πλέον τηρεί. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι διαθέ- 16

17 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η σιμος στη διαδικτυακή διεύθυνση του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης Η παρούσα δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα και εξηγεί τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις αυτού. 2. ΣΥΝΘΕΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2.1 ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, εκ των οποίων ένδεκα (11) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν ενώ τέσσερα (4) ορίζονται από τα παρακάτω πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2190/1920: α) Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης μπορεί να ορίζει τον εαυτό του, β) Ο Δήμαρχος Χανίων ομοίως, γ) Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ομοίως, δ) Ο Σύνδεσμος Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών Χανίων μπορεί να ορίζει ένα μέλος του. Τα παραπάνω πρόσωπα, αφού ειδοποιηθούν γι' αυτό κάθε φορά από την Εταιρεία, οφείλουν να γνωστοποιήσουν σ' αυτήν εγγράφως προ τριών (3) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περί της άσκησης του δικαιώματός των ως ανωτέρω, διαφορετικά αυξάνεται αναλόγως ο α- ριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης απεβίωσε την 30/04/2013 και μετά το θάνατό του ο αριθμός των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται πλέον σε δώδεκα (12). Δυνάμει του από 2/5/2013 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αρ. Φύλλου 3029/ Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. Ε.Π.Ε. ο κος Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης εκλέχθηκε νέος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του αποβιώσαντος Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, ήτοι έως την 30/06/2013. Ειδικώς για την Τακτική Συνέλευση της 16/06/2013 τα αιρετά μέλη, πέραν των 12 μελών, ήταν 13 διότι ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κατά την ως άνω προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα διορισμού αυτού. 2.2 ΕΚΛΟΓΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τρεις Αντιπροέδρους αυτού, μπορεί δε οποτεδήποτε να προβαίνει σε γενική ή μερική ανακατανομή των ανωτέρω αξιωμάτων. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β Αντιπρόεδρος, ομοίως δε αυτόν ο Γ Αντιπρόεδρος. 17

18 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Η εκλογή των ανωτέρω διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και παρακολουθεί την όλη λειτουργία της Εταιρείας, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έ- τους λήξης της θητείας των. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά, εφόσον ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς εκλογή τακτικών μελών, με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας: Με τη δημοσιευόμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως και εντός τακτικής προθεσμίας αίτηση υποψηφιότητας. Βάσει των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει αυτούς που έχουν το δικαίωμα υποψηφιότητας και καταρτίζει ψηφοδέλτιο κατά την απόλυτη αλφαβητική σειρά του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων, το οποίο και διανέμεται στους μετόχους μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Κάθε μέτοχος δικαιούται να θέτει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών, κατ ελάχιστον όμως υποχρεούται να θέσει τόσους σταυρούς προτίμησης όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογή τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν και, ακόμη, κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει ή ο Δ/νων Σύμβουλος κρίνει αυτό σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Κατ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του, εφόσον η συνεδρίαση λαμβάνει χώρα στο δήμο Πειραιά Αττικής, στο δήμο Ρεθύμνου Κρήτης και στο δήμο Ηρακλείου Κρήτης. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ή τον αναπληρωτή του ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της άνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 18

19 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται αυτοπροσώπως σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, χωρίς να υπολογίζονται οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο γι' αυτό το σκοπό βιβλίο και υπογράφονται από τους παριστάμενους κατά τη συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους. Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την υπογραφή πρακτικών συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σ' αυτά της γνώμης του εάν διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους α- ντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή, εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του. 2.5 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και γενικά εκπροσωπείται νομίμως με δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη είναι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και η δεύτερη του Διευθύνοντος Συμβούλου, οι οποίοι ενεργούν προσωπικώς, σε απουσία δε ή κώλυμα αυτών, των νομίμων αναπληρωτών τους. Οι παραπάνω υπογραφές τίθενται απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται δικαίωμα υπογραφής, δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε υπηρεσιακά όργανα, τηρουμένων των ορισμών του άρθρου 23 του καταστατικού. 2.6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις , η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις , έχει ως εξής: Γεώργιος Κατσανεβάκης Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης Εμμανουήλ Σκουλάκης Ιωάννης Σταυρόπουλος Ιωάννης Βαρδινογιάννης Γεώργιος Αρχοντάκης Εμμανουήλ Αποστολάκης Κωνσταντίνος Αχλιόπτας Μιχαήλ Γεωρβασάκης Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Β Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Γ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 19

20 Έ κ θ ε σ η Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ γ ι α τ η χ ρ ή σ η Δημήτριος Καντηλιεράκης Ιωάννης Μαλανδράκης Μιχαήλ Μαρακάκης Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης Γεώργιος Μπαουράκης Γεώργιος Φραγκιαδάκης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Η θητεία των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής, αρχίζει δε, την ενδέκατη ημέρα από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει με την εκλογή νέων μελών τη δέκατη ημέρα μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Ακολούθως παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας: Γεώργιος Κατσανεβάκης, Πρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, Δήμαρχος Χανίων και Νομάρχης Χανίων. Υπήρξε, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Α Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά το Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rutgers των Η.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διοίκηση Μεταφορών και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το State University of New York. Από το 1980 μέχρι το 1982 διετέλεσε στέλεχος στη Johnson & Johnson στις Η.Π.Α. Από το 1984 μέχρι το 1990 διετέλεσε επιστημονικό στέλεχος του Κ.Ε.Π.Ε., για την κατάρτιση του πενταετούς προγράμματος σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε Διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. παράρτημα Δ. Κρήτης, καθώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου LEEDS στο εξαγωγικό Marketing. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης από το 1997 έως το 2000 και εργάστηκε ως ανώτερο στέλεχος σε διάφορες εταιρείες και οργανισμούς από το 1990 μέχρι το Σήμερα διατηρεί γραφείο μελετών. Εμμανουήλ Σκουλάκης, Β Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στα Χανιά το Είναι γιατρός με σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Υφυπουργός και αναπληρωτής Υπουργός στο υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α- σφαλίσεων. Από την είναι Δήμαρχος Χανίων. Ιωάννης Σταυρόπουλος, Γ Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στην Ελευσίνα (Αττική) το Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ, καθώς επίσης κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Imperial College of Science and Technology University of London. Διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής και εν συνεχεία Υποδιευθυντής μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλιακής 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής

Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N. Παρατίθενται γνώµες και απόψεις. σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων. κκλησιαστικής ουσικής 1 Ε Φ Υ Μ Ν Ι O N Παρατίθενται γνώµες και απόψεις σχετικές µε το έργο του Πρωτοψάλτη, οράρχη και κδότη βιβλίων κκλησιαστικής ουσικής Φ ώ τ η Θ ε ο δ ω ρ α κ ό π ο υ λ ο υ Εκδοτικός Οίκος «Μυρίπνοον» 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 . ΕΔΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 1/35 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 20-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 93076 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κ. Ρέππος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε.

Θ Ε Μ Α «Έγκριση σύναψης τροποποιηµένης προγραµµατικής σύµβασης (Γεωτεχνική έρευνα Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στο.. Καβάλας) µε το Ι.Γ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 31 ης /30 Οκτωβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 628/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

:  (   : . 15.1001.200  2004/18/ 2004/17/  2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001235/03.11.2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

«Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων 6-5-2015 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΞΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΨΦΟ7ΛΞ-ΩΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη: 4-5 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 50657 / 1806 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2006 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν της Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ω Ν ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 43.998,82 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΩΣΗ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΩΣΗ Α.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 ης Δεκεμβρίου, 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.320,00 Φ.Π.Α. 23% : 993,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 5.313,60 ΕΥΡΩ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας Τ.Κ. 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Α. Π. : 3279 / 311 Ιωάννινα, 02-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 41/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α

Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010. Υπέρλαμπρα Αστέρια. K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α Τεύχος 21 Μάιος - Ιούλιος 2010 Υπέρλαμπρα Αστέρια K ω π η λ α τ ι κ ά ν έ α 1 Φίλες και φίλοι, editorial Η πρώτη φάση του 76ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος τελείωσε στη Καστοριά, σε μια πόλη που ξέρει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος

Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος Iανουάριος 2010 Ευτυχισμένος και δημιουργικός ο νέος χρόνος 2010: τι περιμένουμε, για τι θα παλέψουμε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Φ.Σ.Α. της 16ης Δεκεμβρίου 2009 Καταγγελία σύμβασης με Υ.Ε.Ν. από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ.

ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΑΘΗΝΑ, 12-01-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 622 ΠΡΟΣ : τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΜΕΔΙ) κ. Δ. ΡΕΠΠΑ τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ κ. Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ τον Γεν. Γραμματέα ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠIΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

θέλοντας να προσφέρουμε και στον άνθρωπο της πόλης ξεχασμένες γεύσεις από την περίφημη Κρητική διατροφή, εγκαινιάσαμε το πρώτο μας κατάστημα στη Βάρη Αττικής. Εκεί θα βρίσκετε πλέον εκλεκτά Κρητικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 9.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. Ιστορικές φωτογραφίες της Οδού Πατησίων. Απόψεις της οδού Πατησίων, περί το 1900. Πηγή : Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Β. Ιστορικές φωτογραφίες του Συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 17ης/2012, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κέρκυρα. Αριθ. απόφασης 230-17/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΥΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Πρεσπών σελ.4 Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ω Ν

σελ.3 σελ.3 Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Πρεσπών σελ.4 Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ω Ν ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 208 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ηχηρό ΟΧΙ στην κατάργηση πανεπιστημιακών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..13η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 31ης-7-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..240/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Αντιπρόεδρος Ενωσης αποφοίτων ΕΣΔΔ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1975-2012) Ν.51/1975 «Δια προεδρικών διαταγμάτων εξ άπαξ εκδιδομένων εντός έτους θα συνταχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου θα δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας

Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι ο για τη διάσωση του νοσοκομείου της Φλώρινας σελ.3 Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι και ορίσθηκε το προεδρείο και τα

Διαβάστε περισσότερα