ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 307/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 11. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Σήµερα Σάββατο 20 εκεµβρίου 2014 και ώρα το ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 1

2 3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Πέτκος Χρήστος 4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Ρυσάφης Αντώνιος 5 Γιώγας ηµήτριος 17 Σαµλίδης Μιχαήλ 6 ασκάλου Χρήστος 18 Σόντρας Ιωάννης 7 ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης ηµήτριος 8 ίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος 9 Ζδρου Αικατερίνη 21 Φουνταλής Μιχαήλ 10 Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 11 Κατσάρα Βλάχου Μαρία 23 Χατζόγλου Ιωάννης 12 Κούκος Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ αν και κλήθηκαν νόµιµα 1 Βερικούκης Χρήστος 3 Μουράτογλου Ιωάννης 2 Μάρκου ιονύσιος 4 Ταµβίσκου Ευτυχία Η ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου Βλαδίκα αποχώρησε από τη συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης, για το 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Απουσίασε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης, αν και κλήθηκε νόµιµα. Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του ήµου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να συζητηθούν σήµερα ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου, τα θέµατα: 1.«Επιχορήγηση συλλόγου ενταγµένου στο µητρώο εθελοντικών οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας», 2.«Έκδοση ψηφίσµατος για τη DIGEA», 3.«Έγκριση παραλαβής µανταρινιών και πορτοκαλιών από τον Αγροτικό συν/µό Άργους και διάθεσή τους σε οικονοµικά 2

3 αδύνατους δηµότες» και 4.«Έγκριση διενέργειας καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην πλατεία του Παλαιού οικισµού Αγ. Αθανασίου». Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τον λόγο που στην εισήγησή του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών του ηµοτικού Συµβουλίου την από 17/12/2014 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: «Η οικονοµική υπηρεσία του ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη: 1. την από αίτηση της υπο σύσταση κοινωφελούς αστικής εταιρίας διαχείρισης άρδευσης του τοπικού διαµερίσµατος Νησιού Έδεσσας για αυτοδιαχείριση της άρδευσης 2. το άρθρο 185 παρ. 2 του ν. 3463/2006 και 3. την ανάλογη εισήγηση του νοµικού συµβούλου της ΚΕ Ε, η οποία επισυνάπτεται και συνυπολογίζοντας: 1. την απολογιστική εικόνα της υπηρεσίας Άρδευσης στο ήµο ως προς την ανταποδοτικότητα που είναι ελλειµµατική, ως προς τις εισπράξεις αλλά κυρίως ως προς τις βεβαιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το ολοκληρωµένο έτος 2013, όπου υπολείπονται ,16 από τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2013 (δηλαδή έσοδα βεβαιωµένα ,49 - έξοδα ενταλθέντα ,65 ), που καθιστά την υπηρεσία προβληµατική. 2. Το γεγονός ότι κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών των δήµων λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα που έχουν εισπραχτεί κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος και για την ισοσκέλιση της υπηρεσίας, λόγω απόκλισης δεν µπορούν να εγγράφουν όλα τα αιτούµενα έξοδα, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ανάληψη υποχρεώσεων συµφώνα µε τις πραγµατικές ανάγκες, δηµιουργώντας κίνδυνο ανεπαρκούς διαχείρισης και πιθανών καταστροφών στην παραγωγή. 3. το γεγονός ότι η υπηρεσία πρότεινε την αύξηση των τελών άρδευσης που δεν αποδέχτηκε το δηµοτικό συµβούλιο του δήµου Έδεσσας. προτείνει την παραχώρηση της χρήσης της άρδευσης σε ενδιαφεροµένους αγρότεςπαραγωγούς και την αυτοδιαχείριση της από τους ίδιους, ώστε να µειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών µέσα από την άµεση και καλύτερη διαχείριση και οργάνωση και ταυτόχρονα να µην επιβαρύνεται ο ήµος µε το έλλειµµα που δηµιουργείται από την εν λόγω υπηρεσία, επιβάλλοντας µόνο ένα πάγιο τέλος που θα καλύπτει τυχόν έξοδα που θα συνεχίσουν να βαρύνουν το ήµο και µετά την παραχώρηση». 3

4 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήµαρχο Αγροτικής ανάπτυξης κ. Χρήστο Πέτκο, ο οποίος ανάφερε τα εξής: Μετά από Γενική Συνέλευση των κατοίκων της Τ.Κ. Νησίου, η οποία οµόφωνα αποφάσισε τη σύσταση αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας για τη διαχείριση της λειτουργίας της άρδευσης, το Συµβούλιο της Τ.Κ. Νησίου εισηγείται προτείνει οµόφωνα στο ηµοτικό Συµβούλιο την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων άρδευσης στην υπό σύσταση αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε διαδοχικά στα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: Η δική µου η πρόταση είναι να αναβληθεί η συζήτηση του θέµατος για το επόµενο συµβούλιο. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ασκάλου, ανέφερε τα εξής: Είναι ένα σοβαρότατο θέµα το οποίο θα πρέπει να το δούµε πολύ σοβαρά γιατί τα προβλήµατα που υπάρχουν και θα αναλύσω παρακάτω είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αµφισβητώ τα οικονοµικά νούµερα γιατί λέει ότι τα έξοδα είναι και τα βεβαιωθέντα , δεν είναι έτσι. Η διαφορά είναι τουλάχιστον σε δύο συνεχόµενες χρονιές. Εδώ στα έξοδα έχει βάλει η υπηρεσία όλα τα έξοδα που έχουν να κάνουν µε την άρδευση, ακόµα και την άρδευση του γηπέδου του Ριζαρίου είναι µέσα σε αυτά. Έχω εδώ τα στοιχεία από τις προηγούµενες χρονιές είναι 530,000 τα έξοδα και τα βεβαιωθέντα είναι γύρω στις 400,000, αυτή είναι η διαφορά του ελλείµµατος, 130,000 για δύο συνεχόµενες χρονιές. Άρα αυτό το οποίο είναι στην εισήγηση δεν αληθεύει για τη λειτουργία των αρδευτικών. Μάλιστα προτείνει η οικονοµική υπηρεσία, δεν ξέρω αν γνωρίζουν από άρδευση, να τα δώσουνε στους ενδιαφερόµενους για να µειωθεί το κόστος παραγωγής µέσα από την άµεση και καλύτερη διαχείριση και οργάνωση και µάλιστα λέει ότι θα επιβληθεί κι ένα πάγιο σε όποιες οµάδες παραχωρηθούν για χρήση τα δίκτυα. Θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου τι τους οδήγησε να κάνουν το αίτηµα αυτό, διότι στη Γενική Συνέλευση ήταν περίπου 25 άτοµα ενώ οι χρήστες είναι πάνω από 150. Νοµίζω ότι θα πρέπει να προβείτε σε άλλη ενέργεια για να δείτε αν συµφωνεί το χωριό για τη χρήση γιατί έχουµε να κάνουµε µε τη χρήση, για χρήµατα, για παραγωγές. Θα ήθελα να µου πείτε το σκεπτικό σας, πως θα µειώσετε το κόστος 4

5 διότι παρακάτω στην τοποθέτησή µου θα σας αναλύσω ότι µόνο για το 2013 ο ήµος σας επιχορήγησε µε Αυτές τις που σας επιχορήγησε ο ήµος εσείς θα καταφέρετε να τις µειώσετε κι άλλο; Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος, ανέφερε τα εξής: Συµφωνώ στο να αναλάβουν τα χωριά τα ίδια τις γεωτρήσεις, όµως θα πρέπει, σε συνέχεια κι αυτού που είπε ο κ. ασκάλου, όσον αφορά παράδειγµα το θέµα των γεωτρήσεων που είναι σκέτες νοµίζω ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, εκεί που µπερδεύονται µε τα υπόλοιπα νερά, τα τρεχούµενα, εκεί όντως υπάρχει µεγάλο πρόβληµα και πρέπει να το δούµε. Είµαι σίγουρος ότι όταν θα πάρουν τη διαχείριση των δικτύων, σίγουρα θα επισκευαστούν άµεσα κάποιες βλάβες, όµως θα πρέπει πριν τα δώσουµε να υπάρχουν και κάποιες δεσµεύσεις, να υπάρχουν κάποιες εγγυήσεις, γιατί αύριο αν δώσεις σε κάποια οµάδα µία γεώτρηση, η οποία µεθαύριο καεί και έρθει και σου πει έλα πάρ την και κάν την εσύ και φυσικά επειδή όλα θα έρθουν στο ηµοτικό Συµβούλιο θα αναγκαστούµε να τα φτιάξουµε. Θα πρέπει όλοι αυτοί που θα αναλάβουν αυτή τη δουλειά, να έχουν κάνει τις ρυθµίσεις που πρέπει, δηλαδή πρώτα από όλα πρέπει να έχει ένα καταστατικό, πρέπει να γίνει τουλάχιστον ένας κανονισµός. Είµαι σίγουρος ότι οι γεωτρήσεις σε όλα τα χωριά από την ώρα που θα πάνε σε ιδιώτες, σε οµάδες, µπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα. Το κόστος θα αυξηθεί, στο µόνο χωριό που µπορεί να υπάρξει µείωση είναι το δικό µας. Εµείς από τον Ιούνιο έχουµε µία έτοιµη πρόταση και ζητάµε να δοθούν στην Ενεργειακή και θα σας την καταθέσουµε. Εγώ προτείνω να αναβληθεί και να δούµε τι προϋποθέσεις θα µπουν που θα διασφαλίζουν. Πρώτα από όλα πρέπει να δεσµευτούν αυτοί που θα τα πάρουν, ότι θα ποτίζεται όλο το αγρόκτηµα, ότι πρέπει όλοι αυτοί που ποτίζουν στις συγκεκριµένες περιοχές, θα ποτίζουν ούτως άλλως κι αν υπάρχουν αύριο µεθαύριο κάποιοι να µπορούν να µπουν µέσα σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ το έκανα αυτό πριν από 18 χρόνια στη Ζέρβη και τους έδωσα τις γεωτρήσεις, φρόντισα όµως πρώτα να µπουν αυτά τα πράγµατα και σήµερα για το µόνο που µε ευγνωµονούν είναι αυτό, ότι πήραν τις γεωτρήσεις και ησυχάσανε. Νοµίζω ότι πρέπει να το ξαναδούµε και να γίνει µια συνολική απόφαση. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Στην εισήγηση γράφει στην υπό σύσταση εταιρεία µη κερδοσκοπική εταιρεία, άρα δεν έχει συσταθεί η εταιρεία, άρα δεν έχουµε το καταστατικό, δεν ξέρουµε ποιος θα είναι ο σκοπός που θα αναγραφεί στο καταστατικό αυτό. Πρώτον να εξασφαλίσουµε τις όποιες εγγυήσεις για το περιουσιακό στοιχείο που θα τους παραχωρήσουµε για 5

6 χρήση. Η διάρκεια ποια θα είναι δεν προκύπτει από πουθενά και δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόµιµο να παραχωρήσουµε προς χρήση δηµοτική περιουσία και το ποιο σηµαντικό ερώτηµα, ποιος είναι ο πραγµατικός λόγος, πέρα από τους τοπικούς κατοίκους, για την δηµοτική αρχή ποιος είναι ο λόγος που τα δίνουµε σε ιδιώτες; Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου, ανέφερε τα εξής: Θεωρώ ότι είναι ένα µέτρο το οποίο πρέπει να προχωρήσει έστω και πιλοτικά για να γίνει κι η διερεύνηση της νοµιµότητας κατά πόσο µπορούµε να δώσουµε τη χρήση των δικτύων άρδευση και των αντλιοστασίων. Εκείνο που είναι σηµαντικότερο στην απόφασή µας αυτή είναι ότι πλέον πάµε σε µία αποκεντρωµένη διαχείριση, η οποία ξεφεύγει από τα πλαίσια του ήµου. Ο ήµος δεν µπορεί να είναι αυτός ο οποίος διαχειρίζεται τα πάντα και δίνει µε αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν µε το καλύτερο τρόπο οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, ιδιαιτερότητες του κάθε παραγωγού και καθιστά υπεύθυνη την τοπική κοινωνία για την άρδευση των κτηµάτων και ταυτόχρονα αναλαµβάνουνε οι ίδιοι τη διαχείριση των βλαβών και των επιµέρους προβληµάτων τα οποία παρουσιάζονται κι ο ήµος δεν µπορεί να άπτεται καθηµερινά να είναι καθηµερινά παρόν να βελτιώσει ή να λύσει τα προβλήµατα. Θα πρέπει να επισηµάνουµε κάτι άλλο, δεν µπορεί να γίνει διαχωρισµός ή αποκλεισµός καλύτερα κάποιων παραγωγών. Στην υπό σύσταση αυτή οµάδα θα πρέπει σίγουρα να συµµετέχουν όλα τα µέλη της Τοπικής Κοινότητας τουλάχιστον των παραγωγών και αυτών ακόµη οι οποίοι δεν κατοικούν στην Τοπική Κοινότητα. Ένα άλλο θέµα που πρέπει να δούµε είναι η µείωση του κόστους. Όντως ο ήµος, αν προχωρήσουµε σε αυτή τη λύση, µειώνει το κόστος για τον κάθε παραγωγό. Επίσης γνωρίσαµε φέτος το πρόβληµα των υδρονοµέων, λύνετε το ζήτηµα µε αυτό τον τρόπο. Η Τοπική Κοινότητα θα µπορέσει να λύσει τα προβλήµατα αυτά και µε τους υδρονοµείς που θα ορίσει αλλά πολύ περισσότερο η άµεση ανταπόκριση η οποία θα υπάρχει προς τον κάθε παραγωγό. Το σηµαντικότερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει µία δέσµευση του ήµου για τη βελτίωση και την επέκταση των δικτύων άρδευσης. Είµαι σίγουρος ότι µε αυτό τον τρόπο θα περισσέψει το νερό σε αρκετά χωριά να ποτιστούν περισσότερα χωράφια. Εδώ θα είναι ο ήµος ο οποίος θα είναι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια να επεκταθούν τα δίκτυα και να βοηθηθούν περισσότεροι παραγωγοί. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης, ανέφερε τα εξής: Ο κύριος λόγος που µας οδήγησε σε αυτή την απόφαση είναι ότι το κόστος χρόνο µε το χρόνο στο ήµο αυξάνεται αντί να µειώνεται. Πριν από 3-4 χρόνια που είχαµε οι 6

7 οµάδες τη διαχείριση το κόστος ήταν πολύ πιο χαµηλό και νοµίζουµε ότι µε αυτή τη διαδικασία µπορούµε να το πετύχουµε. Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Πέτκος, ανέφερε τα εξής: Συµφωνώ ότι η άρδευση τα τελευταία χρόνια έχει µια διαφορά µεγάλη, σίγουρα µε τα έξοδα που αναφέρατε επιβαρύνεται η άρδευση µε κάποια αντλιοστάσια και κάποια έργα που ήταν εκτός περιοχής αρδεύσεως. Εµείς σεβαστήκαµε την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου και ο στόχος µας ήταν αυτός. Επειδή στη χρήση του 2014 είχαµε πολλά προβλήµατα µε τους υδρονοµείς που δεν µπορέσαµε να προσλάβουµε στην ώρα τους, µε τις αποφάσεις ότι χρειάζεται να προχωρήσουµε στις κατασχέσεις των αγροτεµαχίων κ.λπ. και πήραµε την απόφαση να τη δώσουµε σε οµάδες. Συζητήσαµε µε κάποιες οµάδες της περιοχής µας, της περιοχής της Άρνισσας κ.λπ. οι οποίες αντίστοιχα έχουν το κοστολόγιό τους σχεδόν 30% µειωµένο από ότι έχουµε στο ήµο. Και έχουν και αποθεµατικά κεφάλαια. Για το 2015 έχουµε βάλει στον Προϋπολογισµό κάποια ποσά για να στηρίξουµε αυτές τις οµάδες στο ξεκίνηµά τους όσο µπορούµε περισσότερο. Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: Συµφωνείτε ότι η σηµερινή κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει εκ των πραγµάτων. Λέτε ότι δεν πάνε καλά τα πράγµατα. Προϋπολογιστικά δεν βγαίνει το όλο σύστηµα γιατί σε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς θα πρέπει ότι παίρνεις να το δίνεις. Εδώ δεν παίρνουµε και το δίνουµε. εν θέλω να κατηγορήσω τους συνδηµότες µας αλλά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα µου πείτε αν είναι µέσα σε µια οµάδα θα τα βρουν τα λεφτά. Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι το Νησί πριν από λίγα χρόνια διαχειριζόταν αυτή τη κατάσταση και τότε πάλι χρησιµοποιήσαµε ένα χαϊκαλισµό, ότι ο ένας τα παίρνε κι ο άλλος δεν τα παίρνε. Πλέω πως γίνεται να έχουµε µία ισονοµία σε έναν ήµο όπου 3 ή 4 ή 5 χωριά διοικούνται από τον ΤΟΕΒ κι άλλα διοικούνται από το ήµο. ηλαδή υπάρχει µία κατάσταση που είναι συγκεχυµένη. Θα πρέπει να δούµε πως µπορούµε να βελτιώσουµε αυτή την κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να δούµε ότι οι συµπολίτες µας µερικοί πληρώνουν µερικοί δεν πληρώνουν. Είναι πασιφανές ότι µέσα στις ίδιες κοινωνίες δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα κι ερχόµαστε εµείς σαν ήµος να το αντιµετωπίσουµε. εν έχουµε αυτούς τους µηχανισµούς ή δυστυχώς δεν ενεργοποιούµε αυτούς τους µηχανισµούς οι οποίοι µας επιτρέπουν να κάνουµε κατασχέσεις ή να µπούµε σε άλλη διαδικασία η οποία θα είναι επώδυνη και απάνθρωπη για τους συµπολίτες µας, οι οποίοι µε αυτό τον τρόπο θα καταδικαστούνε στην µη παραγωγή. Τηρώντας λοιπόν όλες αυτές τις διαδικασίες 7

8 και βλέποντας ότι οι Προϋπολογισµοί µας θα πρέπει να είναι ισοσκελισµένοι θα πρέπει επίσης να δούµε πως τα δίκτυα τα οποία θα δώσουµε προς χρήση να είναι άρτια και να είναι λειτουργήσιµα., αυτός είναι ο µεγάλος µας φόβος. Φέτος να ξέρετε ότι τον Προϋπολογισµό τον κάναµε µε βάση αυτά τα δεδοµένα, ότι µερικές από αυτές τις ενέργειες θα παραχωρηθούν στους συνδηµότες µας ούτος ώστε να λειτουργήσουν αυτόνοµα. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Εδώ ταιριάζει γάντι αυτό που λέει ο λαός µας «πονάει κεφάλι κόβουµε κεφάλι» δηλ. επειδή είναι προβληµατική η διαχείριση του όλου συστήµατος της άρδευσης, εµείς τι λέµε ας φύγει από εµάς, ας το πάρουν οι Νησιώτες κι ας βγάλουν τα µάτια τους µετά, γιατί οι ίδιοι θα ευθύνονται για τις ποµόνες και το ηλεκτρικό ρεύµα, οι ίδιοι για τις ζηµιές αν καεί µια αντλία, οι ίδιοι θα πρέπει να βρουν τα µέσα για να την αντικαταστήσουν, αν υπάρχουν ζηµιές στο δίκτυο πρέπει οι ίδιοι να έχουν τους πόρους για να µπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες. Όταν µια χρονιά δεν πάει καλά και δεν θα έχουν λεφτά και δεν θα πληρώσουν τη ΕΗ και δεν θα τους δίνει η ΕΗ ρεύµα την άλλη χρονιά, τι θα γίνει; Εµείς λοιπόν µέσα στη λογική του ότι αυτός που είναι χρήστης, αυτός πληρώνει κι επειδή οι ισολογισµοί πρέπει να είναι ισοσκελισµένοι, λέµε τώρα πάρτε εσείς οι οµάδες των παραγωγών τη διαχείριση των νερών κι από εκεί και πέρα κάντε ότι νοµίζετε και µε τους υδρονοµείς και µε τις ποµόνες και µε τα δίκτυα κ.λπ. Μπορεί να πήραµε τώρα την πιο εύκολη, κατά κάποιο τρόπο απόφαση για την Τοπική Κοινότητα και µάλιστα εγώ δεν διαφωνώ ότι οι ίδιοι αισθάνονται ότι σήµερα µπορεί να είναι καλύτερα, αλλά θέλω να πω στους αγαπητούς αγρότες και στην Τοπική Κοινότητα, κάνουν λάθος, θα το βρουν µπροστά τους, είναι λαθεµένη αυτή η απόφαση γιατί τα πράγµατα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όσον αφορά τη διαχείριση, είναι τραγικό αυτό που συµβαίνει, βρισκόµαστε σε µια περίοδο όπου πραγµατικά όλα λειτουργούν ανταποδοτικά. Άρα λοιπόν εµείς πρέπει να φροντίσουµε πριν πεινάσουµε να µαγειρέψουµε και να προστατέψουµε τους αγρότες, ακόµα και σήµερα που µπορεί να λένε οι ίδιοι ότι θα έχουνε µειωµένο κόστος. Αυτό µπορεί να είναι για µια χρονιά, την επόµενη χρονιά και µεταξύ τους θα σκοτώνονται, γιατί οι χρονιές δεν θα είναι όλες ίδιες, γιατί υπάρχουν χρονιές που δεν παίρνουν δεκάρα από την παραγωγή τους και τότε τι θα κάνουν; Τότε θα λένε αµάν ήµε έλα να µε σώσεις κι ο ήµος θα λέει χαιρετίσµατα, είναι δικά σας βρείτε τη λύση. Γι αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να καταψηφίσουµε αυτή την απόφαση και να µη δεχθούµε να περάσει η άρδευση από το ήµο στους 8

9 αγρότες τους ίδιους. Αν ο ήµος θέλει να εξυπηρετήσει τους πολίτες, πρέπει να κρατήσει αυτή την υπηρεσία και να την βελτιώσει έτσι ώστε να έχουν φτηνό νερό οι αγρότες στα χωράφια τους για να µπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες µε την αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ασκάλου, ανέφερε τα εξής: Νοµίζω κανένας εδώ µέσα δεν θα ήθελε ένα αρδευτικό σύστηµα σε όλο το ήµο, το οποίο δεν λειτουργεί σωστά οικονοµικά αλλά και στην ώρα του. Το να γίνει η βλάβη µετά από 2-3 µέρες, νοµίζω κανένας δεν το θέλει, γιατί όλο το βάρος αυτής της υπόθεσης το παίρνουν οι Αντιδήµαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής ανάπτυξης και Οικονοµικών και µετά οι Πρόεδροι, οι οποίοι επί 24ωρου βάσης ασχολούνται µε την άρδευση και δίνουν λύσεις στον τόπο τους. Οι Πρόεδροι είναι αυτοί που δίνουν τις λύσεις, γιατί έχουν και τις πλάτες του ήµου. Άρα νοµίζω ότι όλοι µας συζητάµε για µια σωστή λειτουργία της άρδευσης. Θα ήθελα πραγµατικά οι αγαπητοί Πρόεδροι να µε ακούσουν, γιατί θα βάλω κάποια θέµατα που θα µας προβληµατίσουν όλους. Στο Νησί πριν 3 χρόνια τα λειτουργούσε η οµάδα, επί πολλά χρόνια ζητούσατε να τα πάρει ο ήµος και εµείς δεν θέλαµε γιατί ξέραµε τα προβλήµατα. Πάντα ήσασταν µέσα, µη ξεχνάτε από το 2006 η ΕΗ πλέον ότι έβλεπε ήµο Έδεσσας πήγαινε κι έπαιρνε τα χρήµατα, δεν ζητούσε χρήµατα από εσάς για το ρεύµα, ζητούσε από τον ήµο. Εσείς µαζεύατε όσα µαζεύατε και τα φέρνατε στο ήµο. Όταν χαλούσε η αντλία ενισχύαµε την οµάδα. Άρα δεν θα µειώσετε το κόστος, εκτός αν εννοείτε ότι αντί για τρεις υδρονοµείς θα πάρετε έναν ή δύο χωρίς ασφάλεια. Αν στο µυαλό σας το έχετε αυτό, ξεχάστε το, γιατί θα σας καταγγείλει ο ίδιος ή κάποιος πολίτης. Άρα θα οδηγήσετε κάποιους στην παρανοµία µε ανασφάλιστη εργασία. Γι αυτό πιστεύω αυτές τις που επιδοτούσε ο ήµος το Νησί, ήταν σαν επένδυση και γι αυτό η επένδυση στον αγρότη έρχεται µετά στον έµπορα και στην αγορά. Όταν ενισχύεις τους αγρότες του ήµου, ενισχύεται όλη η αγορά της Έδεσσας. Θα αναγκαστείτε να βγάλετε ΑΦΜ, ποιος πρόεδρος θα αναλάβει την ευθύνη; Άρα θα ζητάνε οι παραγωγοί από εσάς βεβαιώσεις για να τις βάζουν στα κοστολόγια των εξόδων τους. Ποιός πρόεδρος θα αναλάβει όλη αυτή την ευθύνη απέναντι αν θέλεις και σε ενδεχόµενες δικαστικές διαµάχες, απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην είσπραξη των χρηµάτων; Ο ήµος έχει έναν µηχανισµό, όποιος χρωστάει πάνω από τα στέλνει στην εφορεία και τα εισπράττει, πώς θα παίρνετε τα χρήµατα εσείς από τους παραγωγούς; Ο ήµος που έχει τους µηχανισµούς και δεν µπορεί. Ποιος πρόεδρος βάζει το κεφάλι του στον 9

10 τορβά; Ένας να µην ποτίσει σωστά και κάνει καταγγελία και αγωγή ότι έχασε την παραγωγή του, ο πρόεδρος θα πάει στα δικαστήρια. Αν γίνει µία σοβαρή και µεγάλη βλάβη, εγώ σαν προµηθευτής και τεχνίτης θα ζητάω τα χρήµατα από τον πρόεδρο, ενώ τώρα εγγυητής είναι ο ήµος. Μέχρι τώρα έβαζε τα χρήµατα ο ήµος, αυτό όµως δεν µπορεί να το κάνει ο πρόεδρος της εταιρείας. Για να γίνει αυτό υπάρχουν δύο προϋποθέσεις, η πρώτη και βασικότερη προϋπόθεση είναι να γίνει αλλαγή ονόµατος στη ΕΗ, από ήµος να πάει στην εταιρεία. Για να γίνει αλλαγή ονόµατος χρειάζεται να πάρει άδειας χρήσης και λειτουργίας του νερού και της ποµόνας. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό για το Νησί; Έχετε τρεις αντλίες από τη λίµνη του Άγρα, είναι δυνατόν να πάρουν χρήση; Αποκλείεται, άρα εκείνες οι αντλίες θα νεκρώσουν, δεν πρόκειται να πάρουν χρήση. εν είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή ονόµατος, δεν µπορεί να γίνει. Άρα σηµαίνει ότι θα πρέπει να δούµε πολύ σοβαρά τις άδειες χρήσης του νερού και τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Εάν πουληθεί η µικρή ΕΗ, πως θα αντιµετωπίσει η οµάδα την ΕΗ; Ενώ ο ήµος νοµίζω θα είναι πιο ισχυρός, θα µπορέσει να το αντιµετωπίσει. Με την υψοµετρική διαφορά των µέτρων οι πηγές σας µπορούν να δώσουν, το είχαµε εξετάσει, από ότι µαθαίνω στον Προϋπολογισµό έχετε βάλει ένα χρηµατικό ποσό να διερευνηθεί, να γίνει υδροηλεκτρικό. Το υδροηλεκτρικό θα το πάρει ο ήµος, δεν θα το πάρει η οµάδα. Άρα το ρεύµα αυτό που θα έχει όφελος δεν µπορεί να σας το δώσει. Θα µπορεί να συµψηφίσει το ρεύµα της πτώσης µε το ρεύµα των αντλιοστασίων που έχετε στο χωριό, άρα είναι ένα όφελος για εσάς. εν µπορείτε να µειώσετε το κόστος µε τίποτα, διότι η αµεσότητα του ήµου, είτε µε τα µηχανήµατα είτε µε την πίεση είναι πάρα πολύ καλύτερη. Πιστεύετε ότι µετά από 2-3 χρόνια θα βρίσκεται υποψήφιος πρόεδρος να αναλάβει τέτοια ευθύνη; Εγώ σας λέω ότι δεν θα τολµήσει κανένας να αναλάβει αυτή την ευθύνη, διότι σήµερα τι γίνεται µε τους προέδρους των Τοπικών συµβουλίων, 24 ώρες το 24ωρο είναι στο σπίτι, στο τηλέφωνο πρόεδρε βλάβη, πρόεδρε ο υδρονοµέας δεν µου δίνει νερό ή έφυγε. Όλα αυτά τα αντιµετωπίζει ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου και πραγµατικά είναι άξιοι αυτοί σε όλα τα χωριά που αντιµετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήµατα. Πως θα τα αντιµετωπίσει όλα αυτά ο Πρόεδρος; Πως θα µπορέσει να έχει τη δύναµη αυτή και να αντιπαλέψει και τη ΕΗ και τους κακόβουλους; Λύσεις υπάρχουν, ενδεχόµενες σπατάλες µπορεί να υπάρχουν. Άρα να κάτσουµε να δούµε µε τα σηµερινά δεδοµένα τι µπορούµε να λύσουµε, π.χ. είχατε δύο υδρονοµείς, ζητήσατε πέρυσι να γίνουν τρεις, τώρα θα τους κάνετε εσείς έναν ή δύο; Οι υδρονοµείς να φτιάχνουν οι 10

11 ίδιοι τις βλάβες µε τα χρήµατα που παίρνουν, δεν χρειάζεται να παίρνουµε άλλους. Άρα πρέπει να βρούµε τέτοιους υδρονοµείς που θα µπορούν να φτιάχνουν και τις βλάβες, να µην πληρώνουµε. Νοµίζω ότι κάνετε πάρα πολύ µεγάλο λάθος γι αυτό εγώ ψηφίζω όχι, και σας εφιστώ την προσοχή, µην κάνετε αυτό το λάθος. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: Σε µια δήλωσή, πριν από περίπου 10 ηµέρες ήδη είχα επισηµάνει ότι το επόµενο στάδιο ιδιωτικοποίησης ή παραχώρησης σε ιδιώτες είναι τα νερά, κι αυτό όχι επειδή είχα διαβάσει κάποιο πρόγραµµα της συγκεκριµένης παράταξης που διαχειρίζεται και διοικεί τον ήµο, µακάρι να υπήρχε και να ήταν επεξεργασµένο, απλώς όλα αυτά βασίζονται σε µία συνέντευξη ενός στελέχους της παράταξης που είχε δοθεί προεκλογικά. Επιµένω σε αυτό, ότι η παράταξη δεν έχει πρόγραµµα, δεν έχει σχεδιασµό, βαδίζει στο άγνωστο µε βάρκα την ελπίδα. Η βάρκα όπου εκεί µία λέξη κυριαρχεί ιδιωτικοποίηση. Ήδη σε λιγότερο από 4 µήνες έχουµε παραχωρήσει σε ιδιώτες την υπηρεσία καθαριότητας, έχουµε κλείσει κι οδηγήσει σε λύση κι εκκαθάριση τη ηµοτική επιχείρηση Καταρρακτών, έστω και πιλοτικά πηγαίνουµε στα νερά, διάφορες φήµες ακούµε στην πόλη ότι το επόµενο θα είναι η παραχώρηση του κολυµβητηρίου σε ιδιώτες, εγώ είπα και για τις κοινωνικές δοµές ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει κι αυτό. Άρα λοιπόν, πάτε πολύ καλά, µέσα σε βάθος πενταετίας, όπου λήγει η θητεία σας, δεν θα υπάρχει τίποτα στο ήµο. Να δούµε ποιος θα είναι ο λόγος ύπαρξης του ήµου. Όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα, νοµίζω ότι η απόφαση των κατοίκων είναι πολύ βιαστική, πιστεύω ότι επηρεάστηκαν από κάποιους, δεν έχουν λάβει υπόψη τους όλες τις παραµέτρους. Ακόµα η εταιρεία δεν έχει συσταθεί να ξέρουµε ακριβώς πως θα λειτουργεί αυτή η εταιρεία. εν ξέρετε λεπτοµέρειες και βιαστικά φέρνετε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο για να πάρει απόφαση. Από την αρχή είπα ότι θα πρέπει να συσταθεί η εταιρεία, να υπάρχουν όλες οι παράµετροι και να το εξετάσουµε, αν η πλειοψηφία των κατοίκων το επιθυµεί, αλλά να γνωρίζει όλες τις λεπτοµέρειες. εν πρόκειται εγώ να ψηφίσω, αλλά η δική µου πρόταση εξακολουθεί να υπάρχει, θα πρέπει να έρθει σε ένα µελλοντικό συµβούλιο µε ξεκαθαρισµένες πια τις λεπτοµέρειες, να έχει συσταθεί η εταιρεία κι όλα αυτά. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Συµφωνώ απόλυτα µε τον κ. ασκάλου, που έχει και τη γνώση και την εµπειρία. Γι αυτό δηµιουργούνται οµάδες, γι αυτό δηµιουργούνται ήµοι, χώρες εν τι ενώσει είναι η δύναµη. Μεγαλώνεις µια κατάσταση και κάποια πάγια λειτουργικά έξοδα τα 11

12 πληρώνει ένας ενιαίος φορέας. Γιατί µε την ίδια λογική και την Αστυνοµία να τη δώσουµε, καλύτερη αστυνόµευση θα κάνετε στο χωριό, θα βάλετε έναν αστυνόµο security. Na τα εκχωρήσουµε όλα γιατί θα είναι πιο λειτουργικά. εν νοµίζω ότι θα είναι πιο αποτελεσµατικά. Η αρχή του συνδυασµού µας είναι να υπάρχει διαβούλευση µε τον κόσµο, ακούστηκε ότι έγινε κάποια διαβούλευση, δεν ξέρουµε το ποσοστό συµµετοχής του κόσµου σε αυτή τη διαβούλευση. Επειδή δεν γνωρίζω εάν υπήρχε σωστή ενηµέρωση σε αυτή τη διαβούλευση κι επειδή δεν βλέπω το λόγο να συντρέχει άµεση ανάγκη σήµερα να το κλείσουµε το θέµα, πιστεύω ότι είναι φρόνιµο να παρθεί αναβολή σήµερα και να το ξανασυζητήσουµε και στο χωριό να γίνει ευρύτερη η ενηµέρωση, να τεθούν αυτά τα θέµατα που έθεσε ο κ. ασκάλου, ΑΦΜ. Πρόεδρος εταιρείας, τι καταστατικό θα έχει η εταιρεία. Εγώ πιστεύω ότι όλα είναι λάθος, γιατί και προεκλογικά σαν συνδυασµός είχαµε πει να γίνει καταγραφή σε κάθε χωριό της κάθε ποµόνας. Συµφωνώ ότι θα µειωθεί το κόστος, άλλα µπορούµε να το κάνουµε κι εµείς σαν ήµος. Επειδή πέρυσι το Καλοκαίρι του 2013 είχατε ένα πρόβληµα στο χωριό κι η ανταπόκριση του ήµου να επισκευάσει τη βλάβη ήταν µετά από 2-3 εβδοµάδες κι ήταν ακριβώς στην ποτιστική περίοδο, σήµερα αυτό που παίρνουµε απόφαση κι εσείς εγκρίνατε είναι ότι η ηµοτική αρχή δεν µπορεί να σταθεί αντάξια απέναντι στα προβλήµατα. Άρα άλλη µία ανικανότητα, άλλη µία αδυναµία διαχείρισης, αυτό είναι. Στο βωµό αυτό, επειδή εγώ είµαι αντιπολίτευση και δεν θα διοικήσω, θα ήταν ουτοπικό να πω είµαι κατά της παραχώρησης δηλ. να παραµείνει ως έχει, αφού η ίδια η δηµοτική αρχή λέει ότι δεν µπορεί να το διοικήσει. Άρα η λογική αυτή θα ήτανε ότι θα πρέπει να παραιτηθεί η δηµοτική αρχή που δεν µπορεί να το διοικήσει. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Μόλις στην πρώτη συνεδρίαση σήµερα, παρακολουθήσαµε τον ορκωτό λογιστή, ο οποίος έλεγε το εξής: Πρώτη παρατήρηση στο ήµο είναι ότι πρέπει να αντιστοιχίσει την αποµείωση των παγίων µε τα εκτελούµενα έργα. Υπολογίζοντας και θεωρώντας ο άνθρωπος το εξής αυτονόητο, ότι οι υποδοµές τις οποίες έχει ο ήµος εντάσσονται στη λογική των παγίων, οι οποίες έχουν µία δυναµική και οι οποίες εµπλουτίζονται αποµειώνονται και ανακυκλώνονται µέσα σε µία διαδικασία παραγωγική. Σε αυτή τη λογική είναι ενταγµένες κι οι υποδοµές της άρδευσης, παρά το γεγονός ότι έχουν το σηµειακό ή τοπικό χαρακτήρα αν θέλετε, στην ουσία εξυπηρετούν την αναπτυξιακή υποδοµή του τόπου. Επίσης, εξυπηρετούν αυτήν τη σχέση που πρέπει να έχει µε το παραγωγικό δυναµικό του τόπου, ο ίδιος ο ήµος. Έτσι λοιπόν και πάρα πολύ 12

13 σωστά ο νοµοθέτης δεν επιτρέπει στο ήµο να µπει στη διαδικασία της εκποίησης ουσιαστικά, γιατί γι αυτό το πράγµα µιλάµε, δηµοτικής περιουσίας η οποία έχει αυτό το δυναµικό χαρακτήρα και παράγει αποτέλεσµα συγκεκριµένο και συντονισµένο µε την εθνική στρατηγική. Ακριβώς γι αυτό το λόγο και δεν επιτρέπει τον ήµο και µπαίνουµε σε διάφορα τερτίπια είτε να χρησιµοποιήσουµε ως πολιορκητικό κλοιό, είτε ότι άλλο για να µπορέσουµε να αλώσουµε ένα νοµοθετικό πλαίσιο. Είναι ξεκάθαρο, η εθνική αγροτική πολιτική δίνει ορισµένες κατευθύνσεις, σε αυτές είµαστε ενταγµένοι κι εµείς. Το µειωµένο τιµολόγιο, η επιδότηση του τιµολογίου για την πρώτη εγκατάσταση, η επιδότηση µέσα από προγράµµατα της κατασκευής των αρδευτικών έργων, όλα ακολουθούν µία συγκεκριµένη λογική κι αυτήν δεν θα µπορέσουµε να τη ξεπεράσουµε, καταλαβαίνω την αγωνία που έχει η διοίκηση αυτή τη στιγµή να ισοσκελίσει το σκέλος της άρδευσης. υστυχώς σε άλλη κατεύθυνση πρέπει να κινηθούµε κι όχι σε αυτή την οποία φέρατε σήµερα για να διαχειριστούµε. Τέλος θέλω να πω ότι οι άνθρωποι από το Νησί δυστυχώς έχουν παραπλανηθεί. Από την αγωνία τους; εν ξέρω. Από κάποιους άλλους; Επίσης δεν ξέρω. Πάντως εγκλωβίζονται σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο παιχνίδι. Τέλος, θέλω να βάλω ένα ερώτηµα, θα παραδώσουµε σχηµατικά στην εταιρεία τόσα αντλιοστάσια, τόσα δίκτυα σωληνώσεων, τόσες αντλίες, µετασχηµατιστές κ.λπ., αυτά αν γίνει µία στραβή και καταστραφούν για κάποιο λόγο πως θα αποκατασταθούν, µπορείτε να µου πείτε; Πώς θα γίνει η αποκατάστασή τους, γιατί αυτά συνιστούν ένα πλέγµα παρέµβασης στο πρωτογενή τοµέα. Είναι δυνατόν αυτό που στηρίζει ένα ολόκληρο αγρόκτηµα, µια ολόκληρη κοινωνία να το δώσουµε άκριτα σε µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία; Με αποτέλεσµα τι, την καταστροφή του τόπου; Όπου τελικά επειδή κάποιος Πρόεδρος ή ένα ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µη δείξει το προσήκοντα σεβασµό στην υποδοµή αυτή; Ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Πέτκος, ανέφερε τα εξής: Προτείνω την αναβολή του θέµατος για καλύτερη ενηµέρωση, για να µη νοµίζουν ότι παραπλανήσαµε τον κόσµο εµείς. Να γίνει καλύτερη ενηµέρωση σε όλα τα χωριά που θέλουν να κάνουν Γενικές Συνελεύσεις και να τους εξηγήσουµε ποια είναι τα έξοδά τους κ.λπ. Ζητώ την αναβολή του θέµατος για το επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, ανέφερε τα εξής: Είµαι της άποψης ότι πάντα πρέπει να ακούµε την άποψη των τοπικών κοινωνιών, είναι πολύ ευχάριστο αυτό που λέει ο Αντιδήµαρχος ότι πρέπει να ενηµερωθούν καλύτερα, νοµίζω πως πρέπει να ακούµε και τις τοπικές κοινωνίες τι µας λένε. Πολύ 13

14 χρήσιµα αυτά που µας είπατε κ. ασκάλου, όµως και οι άνθρωποι στο χωριό για να πάρουν αυτή την απόφαση, που είναι η ζωή τους η ίδια, θα έχουν κάποιο λόγο. Ο ήµαρχος κ. ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: Είναι πολιτική µου πλέον παρέµβαση και δεν είναι δηµοτική γιατί βαρέθηκα να σας ακούω να µου µεταφέρετε εδώ τον τσιπρισµό σας. Μέχρι τώρα δεν είδα πρόταση από σας, ούτε για τα σκουπίδια, ούτε για το κέντρο Καταρρακτών, ούτε για την άρδευση. Λέτε αόριστα ότι εσείς θα ιδιωτικοποιήσετε κι εµείς ότι θα σώσουµε την Ελλάδα, όπως τη σώνετε µε τα αντιµνηµόνια. Αυτές οι θέσεις δεν είναι θέσεις υπευθύνων ανθρώπων και σας το ξαναλέω, δηλαδή αυτά που δεν µπορούν να πληρώσουν οι αγρότες να τα πληρώσουν οι συνδηµότες. Λέτε να βελτιώσουµε την κατάσταση και δεν ακούω από εσάς καµία τέτοια παρότρυνση για να έχουµε καλύτερη πόλη. Πρέπει κάποια στιγµή να αλλάξουµε πολιτικά και να αλλάξουµε ιδεολογίες, τον τρόπο που σκεφτόµαστε. Κάντε ένα βήµα µπροστά κι όταν παίρνετε λέξη λέξη αυτό που λέγεται από κάποιον, µη το µεταφράζετε όπως θέλετε, κάντε λίγο υποµονή θα δείτε η καλυτέρευση της ποιότητας δεν εξαρτάτε από την πολιτική, κοµµατική τοποθέτηση, αλλά από τις θέσεις του καθενός µέσα στην κοινωνία, αυτό πρέπει να εκµεταλλευτούµε, γιατί έχετε ισοπεδώσει τα πάντα. Εµείς δεν λειτουργούµε κοµµατικά λειτουργούµε δηµοτικά και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Μιχαήλ Φουνταλή, δηλ. να µείνει η άρδευση στο ήµο, µε την οποία τάχθηκαν 9 µέλη του.σ. και συγκεκριµένα οι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου Κυανίδου, Γεώργιος Παρθενόπουλος, Γεώργιος Κούκος, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πισλίνας και Ζωγράφα Αρβανιτίδου Ιωσηφίδου. Κατόπιν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση του Αντιδηµάχου κ. Χρήστου Πέτκου και του ηµοτικού Συµβούλου κ. Βασιλείου ηµητριάδη για την αναβολή της λήψης απόφασης, µε την οποία µειοψήφησε µόνο ο κ. Μιχαήλ Φουνταλής. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την από 18/12/2014 απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. Νσίου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 & 185 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/

15 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Αναβάλλει τη λήψη της απόφασης, προκειµένου να ενηµερωθούν καλύτερα οι κάτοικοι της Τ.Κ. Νησίου σχετικά µε το θέµα. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω απόφαση. Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος της Τοπιικής Κοινότητας Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010). Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 307/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Έδεσσα 19/1/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας ηµήτριος, ασκάλου Χρήστος, ηµητριάδης Βασίλειος, ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης ηµήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης. Αποδέκτες προς ενέργεια: - Οικονοµική Υπηρεσία κ. Φ. Παρούτογλου Εσωτερική ιανοµή (ηλεκτρονικά): - Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση - Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου - Αντιδήµαρχο /νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 15

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ 6487/18-5-2001] Θέµα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 28-6-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε ενηµέρωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία.

περισσότερο από το γεγονός του ότι αυτό δεν ήταν τότε ένα ζήτηµα έγκρισης του ίδιου του κοινοβουλευτισµού αλλά κριτικής στην αστική εξουσία. Οµιλία του Αµαντέο Μπορντίγκα, εκπροσώπου της Αριστερής Αποχικής Φράξιας του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, στο 2 ο Συνέδριο της Κοµµουνιστικής ιεθνούς Η Αριστερή Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Παραθεριστικοί Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί. Μελέτη Περίπτωσης του «Βραχόκηπου» ήµου Γουβών Ηρακλείου Κρήτης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές παραδόσεις από την Κερύνεια Άννα Νεοφύτου

Μερικές παραδόσεις από την Κερύνεια Άννα Νεοφύτου Μερικές παραδόσεις από την Κερύνεια Άννα Νεοφύτου Η δηµιουργία του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών γίνηκε η αφορµή να συνειδητοποιήσουµε πόσο πλούσια είναι η πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτες της Ρόδου, Σήµερα δίνουµε λόγο στον πολίτη. Σε όλους εσάς. Για όσα κάναµε τον προηγούµενο χρόνο, για έργα και δράσεις του δήµου Ροδίων που εξελίσσονται, για αυτά που σχεδιάζουµε στο µέλλον. Η λογοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΑθ 5253/2003 ΕφΑθ 5253/2003 Τράπεζες. Στεγαστικά δάνεια. Γενικοί Όροι Συναλλαγών. Καταχρηστικοί όροι. Έξοδα χρηματοδότησης. Προμήθεια φακέλου Παράνομες επιβαρύνσεις. Υπέρμετρες εγγυήσεις. Καταγγελία σύμβασης δανείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2012 ΘΕΜΑ: 12 ο Ανάκληση της διακήρυξης του διαγωνισµού του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου:

Αφήγηση. Βασικά στοιχεία αφηγηµατικού κειµένου: Αφήγηση Αφήγηση µιας ιστορίας έχουµε όταν παρουσιάζουµε γεγονότα µε µια ορισµένη σειρά. Τα γεγονότα µπορεί να είναι πραγµατικά ή φανταστικά. Η αφήγηση µπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Όταν η αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με το Π.. 39/2012 αρθρ.1 διατηρήθηκε σε ισχύ ανύπαρκτο σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων!!!! Όπως σαφέστατα καταδεικνύεται µετά την

Διαβάστε περισσότερα

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη

-*- SPORΤDAY. 2 3 ο4-1 9 9 7. Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη -*- SPORΤDAY 1 Ηµεροµηνία Εκδότες:Zερβάκης- Κατσιµίγκος Α.Ε.Κ. Σε αυτό το τεύχος 1. Α.Ε.Κ. ΣΕΛ. 2-3 2 3 ο4-1 9 9 7 Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το εκπαιδευτικό σενάριο: ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Σελίδα 1. Στόχος σ' αυτήν τη δραστηριότητα είναι να διερευνήσεις πού οφείλονται: Οι εκλείψεις, τόσο της Σελήνης όσο και του Ηλίου. Πριν όµως συνεχίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Μια εργασία των μαθητών της Δ τάξης. Νεφέλης Ασπρίδου. Ισαάκ Βενουζίου. Παναγιώτη Μάρκου Αναγνωστόπουλου. με τη βοήθεια συμμετοχή του δασκάλου τους

Μια εργασία των μαθητών της Δ τάξης. Νεφέλης Ασπρίδου. Ισαάκ Βενουζίου. Παναγιώτη Μάρκου Αναγνωστόπουλου. με τη βοήθεια συμμετοχή του δασκάλου τους ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι.Κ.Θ. Μια εργασία των μαθητών της Δ τάξης Νεφέλης Ασπρίδου Ισαάκ Βενουζίου Παναγιώτη Μάρκου Αναγνωστόπουλου με τη βοήθεια συμμετοχή του δασκάλου τους Χάρη Καραχλέ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Άγγελος Σικελιανός. Ανδρέας Εµπειρίκος

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ.: Κ. Γ. Καρυωτάκης. Άγγελος Σικελιανός. Ανδρέας Εµπειρίκος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19 ος και 20 ος αιώνας) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015 ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ 30 / ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Φτιάξε ένα κατάλογο με τα πράγματα που θέλεις να κάνεις στην Ομάδα και συζήτησε με τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδωλολατρία στον βιβλικό Ισραήλ

Ειδωλολατρία στον βιβλικό Ισραήλ Ειδωλολατρία στον βιβλικό Ισραήλ Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ο Ηλίας πλησίασε τον λαό και τους είπε: «Ως πότε εσείς θα κουτσαίνετε κι από τα δύο πόδια; Αν ο Κύριος είναι θεός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΡ-Β2Χ. Περί απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: ΒΕΝΔΩΗΡ-Β2Χ. Περί απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Περί απευθείας μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφόρτωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ. ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΟ Ο ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιαννάκη, αγαπητέ Martin, σε ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με Εισήγηση της Δ/νσης Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, για τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων ταφικών κατασκευών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr Τοποθέτηση στη Βουλή της Αντιπροέδρου της Α..Ε..Υ., έσποινας Σπανού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50 10680 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ. (210)3665312-3 FAX: (210)3665115 e-mail : pressoffice1@pasok.gr Αθήνα, 12 Ιουλίου 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μετεκπαιδευόμενη δασκάλα: ΔΟΥΚΑ ΙΟΥΛΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΖ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΑ Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 Θα συζητηθεί η υπ αριθμόν 12/8/9-12-2015 επίκαιρη επερώτηση δέκα Βουλευτών της

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Μηνάς. Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007

Γεράσιμος Μηνάς. Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007 1 2 Γυναίκα 3 4 5 Γεράσιμος Μηνάς Γυναίκα ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ 2006-2007 6 7 Κ άθομαι και σου γράφω, ξανά, τώρα που η γη, εξακολουθεί το ελλειπτικό της ταξίδι, στον γαλαξία. Γύρω απ το πυρακτωμένο, διαρκώς,

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονοµική εφηµερίδα της Κορινθίας - Αρ. Φύλλου 90 - Τετάρτη 31 Μαΐου 2006

Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονοµική εφηµερίδα της Κορινθίας - Αρ. Φύλλου 90 - Τετάρτη 31 Μαΐου 2006 nth Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονοµική εφηµερίδα της Κορινθίας - Αρ. Φύλλου 90 - Τετάρτη 31 Μαΐου 2006 Μουστάκας και Νανόπουλος ετοιµάζονται για την εκλογική µάχη της Κυριακής Ôé ðñïóäïêïýí ïé åðé åéñçìáôßåò

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015

Πολλαπλασιασµός, καλλιέργεια και µεταποίηση Ελληνικών αρωµατικών- φαρµακευτικών φυτών 16-19 Νοεµβρίου 2015 6-9 Νοεµβρίου 205 Περισσότερες πληροφορίες στο 230 4763 (0) εσωτ. 220, αιτήσεις συµµετοχής στο bbgk@bbgk.gr ευτέρα Τρίτη 6 7 Θεµατολο γία Ελληνική χλωρίδα, πολ/ σµός και Μεταποίηση καλλιέργεια 5.00 5.30

Διαβάστε περισσότερα

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ.

συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ε Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ϞΔ Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 Αθήνα, σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.08 συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την

προβλήματα, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Έχω μπροστά μου και σας την αναφέρω την ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:...Αγαπητοί συνάδελφοι, η πραγματικότητα ποια είναι; Είναι ότι από τη θέσπιση του Συντάγματος του 75 και του αντίστοιχου εκτελεστικού νόμου 998/1979 έχουμε πάνω από εξήντα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα

και, όταν σκοτείνιασε, στο φως του φάρου. Η παγωνιά ήταν άλλος ένας λόγος που ο Μάγκνους δεν ήθελε να κουνηθεί. Στην κρεβατοκάμαρα το παράθυρο θα 6 Κεφάλαιο 1 Μία και είκοσι μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς. Ο Μάγκνους ήξερε τι ώρα είναι χάρη στο ογκώδες ρολόι, το ρολόι της μητέρας του, που είχε κάνει κατάληψη στο ράφι πάνω από το τζάκι. Στη γωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ

Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ Αρμέγει δήθεν ο Γιώργος τα πρόβατά του κάθε πρωί και γεμίζει καρδάρες με γάλα το οποίο αποθηκεύεται σε δοχεία μεγάλης χωρητικότητας και μεταφέρεται σ εργοστάσιο επίσης δήθεν δικής του ιδιοκτησίας όπου

Διαβάστε περισσότερα

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες

Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 191 Δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους οι 7 στους 10 Έλληνες Ανοικτά τα γραφεία ταυτοτήτων για τις εκλογές σ.12 σ.09 Και για φάρμακα στην Τουρκία Γεροντόπουλος: «Βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ 27 28 29 Είχαμε πλύνει τα πιάτα, είχαμε συγυρίσει το σπίτι και η Σάρα νανούριζε ήδη τη μικρή μας πριγκίπισσα στο παιδικό δωμάτιο. Έκανα στα γρήγορα μια προσευχή στον Θεό των κοιμισμένων παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

«Το στίγµα του Εφιάλτη»

«Το στίγµα του Εφιάλτη» /νση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 2008-2009 (Ειδική διάκριση) «Το στίγµα του Εφιάλτη» Κοµµάτια Από Τα Κοµµάτια Της Ζωής Μου Ειρήνη Παραχεράκη Λύκειο «Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα» Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, Πλατεία Ελευθερίας 1 85100, Ρόδος, 2241046301, 2241046336 FAX: 2241043987, dontas@rhodes.gr, www.rhodes.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, Πλατεία Ελευθερίας 1 85100, Ρόδος, 2241046301, 2241046336 FAX: 2241043987, dontas@rhodes.gr, www.rhodes. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2012 Της 2 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ιαβούλευσης την 22 η Οκτωβρίου 2012 Σήµερα 22 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18:00 στη Ρόδο στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: - Αρχηγούς Συστημάτων και Τμημάτων - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους - Εφόρους Περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια.

Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί. και όχι φτυάρια. Πού βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου; Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί και όχι φτυάρια. Τα µεγαλύτερα µυστικά του κόσµου κρύβονται πάντα µε τον καλύτερο τρόπο, παραµένοντας στην κοινή θέα. Για να καταλάβουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η κατάσταση στη χώρα, κ. Πρωθυπουργέ, είναι πολύ ανησυχητική. Η κοινωνία βράζει. Η οικονομία βυθίζεται. Οι θεσμοί δοκιμάζονται. Και η χώρα κινδυνεύει να μεταβληθεί σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ 48% (12,012 ώρες) 41% (2.996) 52% (12,828 ώρες) Πίνακας 1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πίνακας 2 59% (4.260)

Διαβάστε περισσότερα

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρµανσης;

2. Γιατί η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι ο πλέον φυσικός και υγιεινός τρόπος θέρµανσης; Εισαγωγή στην Υπέρυθρη Θέρµανση 1. Τι είναι η Υπέρυθρη Θέρµανση; Η Υπέρυθρη Θέρµανση είναι µια καινοτόµος τεχνολογία εκποµπής υπέρυθρης θερµότητας, στο ίδιο µήκος κύµατος µε αυτή που εκπέµπει ο ήλιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Team Management Consultants

Team Management Consultants Μία Προσέγγιση Βελτίωσης της Ανθρώπινης Απόδοσης για Αποτελεσµατικές Πωλήσεις Πώς µπορούµε να προσθέσουµε αξία στην εταιρεία σας συνδυάζοντας εκπαίδευση και ηγεσία Επισκόπηση Οι υψηλής απόδοσης εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Π A Γ KOΣ MIA HMEPA Π OIHΣ H Σ. Ο YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (1911-1996) Nοµπελ Λογοτεχνιασ 1979

Π A Γ KOΣ MIA HMEPA Π OIHΣ H Σ. Ο YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (1911-1996) Nοµπελ Λογοτεχνιασ 1979 Ο YΣΣEAΣ EΛYTHΣ (1911-1996) Nοµπελ Λογοτεχνιασ 1979 Ο καηµός του θανάτου τόσο µε πυρπόλησε, που η λάµψη µου επέστρεψε στον ήλιο. Κείνος µε πέµπει τώρα µέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του αιθέρος,

Διαβάστε περισσότερα

O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ

O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ O ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΡΧΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΙΟ ΧΩΡΟ Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου - Ιεροκλή, µάζεψε το υνί και φέρτο στην αποθήκη, εγώ πάω τα άλογα στον σταύλο, είπε η Ναυσικά, η γυναίκα του Ιεροκλή. - Ναυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

το 1945 εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του ανώνυμου [11]

το 1945 εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του ανώνυμου [11] Α ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ Την ώρα που κατέβηκε από τη λιμουζίνα, το είχε πάρει πια απόφαση ν αυτοκτονήσει. Η ιδέα ξεπρόβαλε μέσα από τη λόχμη της την πρώτη κιόλας φορά που ο καθηγητής τού μίλησε για την ανίατη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93ΩΨΛ-ΠΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2013

ΑΔΑ: ΒΛ93ΩΨΛ-ΠΑ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196/2013 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 23/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Η ΦΙΛΙΑ..!!!  Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Η ΦΙΛΙΑ..!!! Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ Σε γενικές γραµµές φιλία είναι η εθελοντική αλληλεξάρτηση ανάµεσα σε δύο άτοµα, µε απώτερο σκοπό να ικανοποιηθούν συναισθηµατικοί στόχοι των εµπλεκοµένων, η οποία είναι πιθανό

Διαβάστε περισσότερα

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού

Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Ψηφίδες ανθρώπινης παρουσίας Ψηφίδες πολιτισμού Ζήσε την αυθεντική εμπειρία Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη απλώνεται στη βορειοανατολική άκρη της Ελλάδας, στη σκιά της κυρίαρχης οροσειράς της Ροδόπης, ανεβοκατεβαίνει σε βουνά και πεδιάδες, χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους Αθανασίας Πογιατζή

Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους Αθανασίας Πογιατζή https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τον Μιχάλη Δημοσθένους Αθανασίας Πογιατζή Η παρούσα συνέντευξη έχει διεξαχθεί για σκοπούς της έρευνας «Ραδιομαραθώνιος: Τότε και σήμερα. Η διαδρομή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.)

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.) ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τους Συναδέλφους Μέλη του Ο.Ε.Ε. 1. Η ταυτότητά µας Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι Οικονοµολόγοι, Η Παράταξή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ.7663/τυ 510 (25-1-2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-15 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2015. Για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ. Μέγαρα 1 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ: 3287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28 ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παραλίκας Απόστολος, ΧΜ, Πυραγός, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, νση Εκπαίδευσης, Μουρούζη 4, Αθήνα, Τηλ. 210-7228336 Φαξ 210-7249993 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Προς το δηµοτικό συµβούλιο του ήµου ελφών ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ

Προς το δηµοτικό συµβούλιο του ήµου ελφών ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ Προς το δηµοτικό συµβούλιο του ήµου ελφών ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ ΣΤΗ ΓΚΙΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Στις 16/1/2013 υπογράφεται απόφαση του Αν Υπουργού ΠΕΚΑ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει.

Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση. Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Απλές λύσεις για άµεση έξοδο από την κρίση Μέσα σε λίγες ηµέρες µπορεί να σωθεί η Ελλάδα. Αρκεί να ξυπνήσουν οι Έλληνες και να δουν τι συµβαίνει. Στα χιλιάδες χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα έχει γεµίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΥΠ.Ε.Π.Θ. / ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Μεγάλο κακό η µνησικακία. Είναι µεγαλύτερο κι από την πορνεία. Πόσο µεγάλη η αρετή της συγχωρητικότητας!

ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Μεγάλο κακό η µνησικακία. Είναι µεγαλύτερο κι από την πορνεία. Πόσο µεγάλη η αρετή της συγχωρητικότητας! ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ Μεγάλο κακό η µνησικακία. Είναι µεγαλύτερο κι από την πορνεία. Την πορνεία, όταν την κάνεις, χορταίνεις κάπως. Η µνησικακία σε φλογίζει συνεχώς. Αντίθετα η συγχωρητικότητα µεγάλη αρετή σε κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος Απλήρωτη εργασία σακατεμένοι και νεκροί εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες Αυτό το σύνθημα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή

Άρθρο 2 -Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή Π.Δ. 114/05 (ΦΕΚ 165 Α / 30-6-2005) : Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..19ης/3/2013.. της..7ης/2013.. ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..7η/2013.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 19ης-3-2013 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..52/2013.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΤΗΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΙΟΥλΙΟΣ 2012 Αγαπητέ συνδηµότη και φίλε της Τήνου, το ερωτηµατολόγιο που έχεις στα χέρια σου, έρχεται µετά την πρόταση, που ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 3ης-10-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..340/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 5 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 5.37 μ.μ. Αρ. 1 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α Συνήθως, όταν αναλογιζόµαστε την ελληνική αρχαιότητα, µας έρχονται στο νου οι µεγάλοι της φιλόσοφοι και το υµνηµένο, σχεδόν από τους πάντες, «ιδανικό» πολίτευµα της ηµοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες. 8 ιστορίες γραμμένες απο του μαθητές όλων των τάξεων του 15 ου δημοτικού σχολείου ηρακλείου

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες. 8 ιστορίες γραμμένες απο του μαθητές όλων των τάξεων του 15 ου δημοτικού σχολείου ηρακλείου Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες 8 ιστορίες γραμμένες απο του μαθητές όλων των τάξεων του 15 ου δημοτικού σχολείου ηρακλείου 2015-2016 Περιεχόμενα Τάξη Α - «Τα χαρούμενα Χριστούγεννα» Τάξη Β - «Ο μπαμπάς του

Διαβάστε περισσότερα