Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ιεύθυνση : Kότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : , ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Στέλιος Μαυρακάκης Τηλέφωνο : FAX : E mail : Ιστοσελ. : Aναρτητέα στο διαδίκτυο Θέµα: ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνουµε ότι µε την αριθ. 2222/ Απόφασή µας: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισµού, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 πλέον Φ.Π.Α. και διάρκεια (1) ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. Προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία µας (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 1 ος όροφος Γραφείο 104) µέχρι την 10η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα πµ. που θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός. ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙ ΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 1

2 ΑΡΘΡΟ 2 - ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα Συνεταιρισµοί Κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών ΑΡΘΡΟ 3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για δύο (2) µήνες, από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι έως και την Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Οι προσφορές αποστέλλονται στην ιεύθυνση ιοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων - όροφος 1 ος, γραφείο 104), µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι γραµµένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µε αντίγραφο το οποίο θα αριθµούνται µε αύξοντα αριθµό όλες του οι σελίδες Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Η ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 4.4 Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα ικαιολογητικά & Υπεύθυνες ηλώσεις, όπως αναφέρονται στην Άρθρο 5 της παρούσης Προκήρυξης και η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω µεγάλου όγκου, δεν µπορούν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 4.6 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.7 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4.8 Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνο σε ένα σχήµα, αλλιώς απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχηµάτων στα οποία συµµετέχει. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ», Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία: 5.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του ιαγωνισµού. 5.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο έχων Ατοµική Επιχείρηση, οι ιαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος των Α.Ε., ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού, καθώς και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (20). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (22). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (23). δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (24) ε) κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας στ) τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας 5.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 5.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύρια και επικουρικά) ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 5.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 5.6 Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & Οι Επιχειρήσεις / Εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν, «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» Υπεύθυνη ήλωση µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης / εταιρείας. εν της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από ιαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 34 & 39 του Π.. 118/2007. Ή της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού για ορισµένο χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να δηλώνεται και το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 5.8 Η χρηµατοοικονοµική και πιστοληπτική ικανότητα του προµηθευτή, αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Ισολογισµό ή απόσπασµα ισολογισµού των τριών (3) τελευταίων ετών, στις περιπτώσεις που η δηµοσίευσή του είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί Εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. β) Υπεύθυνη ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο 3

4 της σύµβασης κατά τις τρεις (3) προηγούµενες του έτους του ιαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε την παρούσα ανάθεση, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά τον νόµο τριών (3) ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. γ) Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρηση. δ) Οι εταιρείες / επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν αθροιστικά για το σύνολο των τριών (3) τελευταίων ετών, κέρδη, αλλιώς η προσφορά τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 5.9 H τεχνική ικανότητα του προµηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν µε την προσφορά τους «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ»: α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων αναθέσεων υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας που της κατακυρώθηκαν κατά το προηγούµενο έτος µε µνεία για κάθε ανάθεση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο ηµόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Η ικανότητα ανάθεσης αποδεικνύεται: Εάν ο αποδέκτης είναι ηµόσια Αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά µε Υπεύθυνη ήλωση του αγοραστή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό του προµηθευτή. β) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών (πχ. ISO9001/2000 ή ισοδύναµα) Συµµετέχοντες οι οποίοι µετά την εξέταση των παραπάνω στοιχείων, κριθούν ότι δεν είναι ικανοί για την ανάθεση, αποκλείονται µε αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης Οι προσφέροντες «ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ» πρέπει να καταθέσουν µέσα στον φάκελο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ επικυρωµένο αντίγραφο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Οι προσφέροντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβοι) πρέπει, «EΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟKΛΕΙΣΜΟΥ», να αναφέρουν & να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων, β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, γ) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζόµενων, ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νοµίµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι Στη σύµβαση που θα συνάψει η Υπηρεσία µας µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης (εργολάβος), θα περιλαµβάνονται τα στοιχεία ά έως ε της παραγράφου 5.12, καθώς και ο ειδικός όρος για την εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύµβαση ακυρώνεται και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωµής Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης τον ενηµερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α) στην 4

5 καταγγελία της σύµβασης και β) επιφέρει, από τον χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισµό του εν λόγω εργολάβου από δηµόσιους διαγωνισµούς για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) µήνες µέχρι τρία (3) έτη ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συνεκτίµηση της οικονοµικής ωφέλειας που αποκοµίζει ο εργολάβος, συνέπεια της παραβίασης της κείµενης νοµοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, του βαθµού της υπαιτιότητας, του αριθµού των εργαζοµένων που θίγονται και του µεγέθους της επιχείρησης Ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόµενους µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή µέρους του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άµεσα να ενηµερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών Όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές Αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας προσφορές, που έχουν αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά, ανακριβής Υπεύθυνες ηλώσεις ή δεν περιέχουν όλα όσα ζητούνται από το παρόν Άρθρο Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998, υποβάλλει σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & Για τον προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, που είναι εγκατεστηµένος σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή τρίτη χώρα, στην περίπτωση που βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή του, ότι δεν εκδίδεται κάποιο από τα προαναφερόµενα έγγραφα ή πιστοποιητικά (της παραγράφου 5.19) ή το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις (της παραγράφου 5.19), αυτό πρέπει να αντικαθίσταται µε Υπεύθυνη ήλωση του προσφέροντα, που γίνεται ενώπιον αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής, ή Συµβολαιογράφου, ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά άνω Υπεύθυνη ήλωση, θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα ή πιστοποιητικά και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις Στο φάκελο µε τα δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» µε κεφαλαία γράµµατα Ο τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον ιαγωνισµό Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Τα στοιχεία του αποστολέα 5.22 Η ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ορίζεται µε την πρόσκληση της παραγράφου 5.19, η οποία αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή µε τηλεοµοιοτυπία Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», λαµβάνουν γνώση µε την πρόσκληση της παραγράφου 5.19 και δύναται να είναι παρόντες κατά την διαδικασία ανοίγµατος του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν µέχρι και δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµέρα αποσφράγισης του. 5

6 5.25 Όταν ο προµηθευτής, ο οποίος προσφέρει την «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ». Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ» και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5.19, τότε ο διαγωνισµός µαταιώνεται Στην περίπτωση που ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή Υπεύθυνη ήλωση, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3, 5,4 & 5.5, καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του µειοδότη Στην περίπτωση που δεν προσκοµιστούν εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.19 καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου η Εγγύηση Συµµετοχής του µειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 6.1 Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας είναι η Χαµηλότερη Τιµή. 6.2 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6.3 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 6.4 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 6.5 Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 6.6 Αν κάποια προσφορά η οποία έχει κατατεθεί στο διαγωνισµό, κατά την αξιολόγηση βρεθεί ασυνήθιστα χαµηλή, σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή την εξετάζει σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 και τον Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν. 3707/2008 πριν την απορρίψει. 6.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παραβιάζει τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µε τις τροποποιήσεις του Ν.4046/2012(ΦΕΚ Α28/ ), και του άρθρου 1 της 6 ης / ΠΥΣ(ΦΕΚ Α38/ ),αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νοµοθεσίας, για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. 6.8 Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των Προσφορών προκύψει παραβίαση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µε τις τροποποιήσεις του Ν.4046/2012(ΦΕΚ Α28/ ),και του άρθρου1 της 6 ης / ΠΥΣ(ΦΕΚ Α38/ θα απορρίπτεται η προσφορά του εν λόγω προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΙΜΕΣ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7.1 Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και η δε συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 7.2 Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να δίνεται µε σαφήνεια, ανά µήνα και συνολικά για δώδεκα (12) µήνες, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6

7 7.3 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τους υποβάλλοντες την προσφορά στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποβάλλοντες την προσφορά υποχρεούνται να παρέχουν αυτά 7.4 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: Τιµές µε κρατήσεις υπέρ τρίτων και µε κάθε άλλη επιβάρυνση χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η ανάθεση. 7.5 Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 7.6 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής δεν γίνεται αποδεκτή. 7.7 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αξία της ανάθεσης: Βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε και υπόκειται στις νόµιµες για το ηµόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείτε για µεν τις εταιρίες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει, για δε τις αλλοδαπές ότι ισχύει στην χώρα που έχουν την έδρα τους. Κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µε τη παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΣΥΜΒΑΣΗ 8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσµίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης. 8.2 Η Σύµβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης µε την µορφή που ορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, ιεύθυνση ιοικητικού. 8.3 Η Σύµβαση καθίσταται δεσµευτική για αµφότερους τους συµβαλλόµενους µε την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 8.4 Αν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκοµίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε ολική ή µερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. 8.5 Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή µπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 9.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας µε Φ.Π.Α., ήτοι 3.690,00. Η Εγγυητική πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 9.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συµβατικής Αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 7

8 ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.1 Ο χρόνος παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Τόπος Παροχής των υπηρεσιών είναι το κτίριο της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1Α & Πατησίων 70, ΑΘΗΝΑ). ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 11.1 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την Επιτροπή που θα ορισθεί µε την απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Π.. 118/2007 και στις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΛΗΡΩΜΗ 12.1 Οι πληρωµές γίνονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνει µε την καταβολή του 100% του Συµβατικού Τιµήµατος, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών ανά µήνα φύλαξης ασφάλειας του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού Σε περίπτωση που η πληρωµή του προµηθευτή καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον προµηθευτή 12.3 Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ακαδηµίας 7, , ΑΘΗΝΑ 2. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Ελευθερίου Βενιζέλου 44 & Χαριλάου Τρικούπη (2 ος όροφος), , ΑΘΗΝΑ 3. Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιώς Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 4. Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, , ΑΘΗΝΑ (Για τη ηµοσίευση στα Οικονοµικά Χρονικά) 5. Σύνδεσµος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφάλειας Λ. Συγγρού 39, , ΑΘΗΝΑ (Για τη ηµοσίευση στα Οικονοµικά Χρονικά) 6. Tµήµα Πληροφορικής Η/Υ & Τηλ/νιών (Για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Α.) 8

9 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Οι υπηρεσίες αφορούν την φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην οδό Κότσικα 1 Α & Πατησιών Η φύλαξη του κτιρίου θα πραγµατοποιείται σε καθηµερινή 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, 365 ηµέρες το χρόνο, συµπεριλαµβανοµένων Κυριακών και αργιών. 3. Η διάρκεια των υπηρεσιών θα διαρκέσει για δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της υπογραφής της Σύµβασης. Β. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 1. Για την φύλαξη του κτιρίου θα απασχολούνται καθηµερινά τρία (3) άτοµα, ένα (1) ανά οχτάωρη βάρδια. 2. Κάθε φύλακας απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας εργασίας, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια Αστυνοµική ιεύθυνση. Ακριβή αντίγραφα των αδειών των εργαζοµένων πρέπει να κατατεθούν από τον Ανάδοχο κατά την Υπογραφή της Σύµβασης. 3. Το προσωπικό που θα εκτελέσει τις υπηρεσίες φύλαξης ασφάλειας θα είναι σταθερό και αποδεκτό από την Αναθέτουσα Αρχή - Εργοδότη & θα γνωστοποιηθεί σε αυτήν από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Αντικατάσταση του προσωπικού φύλαξης µπορεί να γίνει µόνο καθ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής ή λόγω ανωτέρας βίας µετά από συνεννόηση και αποδοχή και των δύο µερών. Ο Ανάδοχος στην περίπτωση που επικαλεστεί ανωτέρα βία θα πρέπει να ειδοποιήσει έγκαιρα και να αιτιολογήσει επαρκής την αντικατάσταση του προσωπικού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να εγκρίνει το αίτηµα αντικατάστασης του Αναδόχου. 4. Το προσωπικό θα είναι έµπειρο, εξειδικευµένο, άριστα εκπαιδευµένο σε παρόµοιας φύσεως φύλαξη έργων. Θα πρέπει να είναι ικανό για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών µέσα στα όρια που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία και ο σεβασµός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 5. Το προσωπικό θα είναι Έλληνες πολίτες να έχουν ήθος και σωστό τρόπο συµπεριφοράς. Είναι επιθυµητή η γνώση θεµάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, αντιµετώπισης κινδύνων 9

10 από ηλεκτρικό ρεύµα και διαρροή νερού, παροχής πρώτων βοηθειών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την έναρξη της λειτουργίας της Σύµβασης, να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατάσταση µε τα ονόµατα των εργαζοµένων και του επόπτη φύλαξης που θα απασχολεί και να την ενηµερώνει αυθηµερόν για κάθε αλλαγή που θα γίνεται µε σχετική επιστολή. 7. Το προσωπικό κατά την διάρκεια της υπηρεσίας φύλαξης ασφάλειας πρέπει να είναι ενδεδυµένο µε στολή µε τα διακριτικά της εταιρείας και στο αριστερό ηµιθωράκιο να φέρει κάρτα αναγνώρισης µε την φωτογραφία, το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα του. Επίσης, πρέπει να φέρει ασύρµατη συσκευή επικοινωνίας VHF, κινητό τηλέφωνο, επαγγελµατικό φακό ισχυρής δέσµης φωτός και σφυρίχτρα. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να αντικαταστήσει τον φύλακα ή τους φύλακες που εκτελούν πληµµελώς τα καθήκοντά τους, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Ο έλεγχος των εισερχοµένων θα γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 10. Το προσωπικό θα καταχωρεί σε «Βιβλίο Επισκεπτών» όσους εισέρχονται στο κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής. 11. Το προσωπικό να ανοίγει και κλείνει την µηχανοκίνητη κεντρική θύρα εισόδου (πρωί βράδι). 12. Το προσωπικό να ανοίγει την δεύτερη είσοδο κατά την προσέλευση του κοινού. 13. Το προσωπικό να εποπτεύει την έξοδο κινδύνου, ώστε αυτή να είναι πάντα κλειστή. 14. Το προσωπικό να ελέγχει εάν έχουν κλείσει τα εξωτερικά ρολά των παραθύρων, όλων των ορόφων του κτιρίου, µετά την αποχώρηση του προσωπικού της Υπηρεσίας και γενικότερα οτιδήποτε θέµα ασφαλείας του επισηµανθεί από την ιοίκηση κατά την διάρκεια της Σύµβασης. 15. Το προσωπικό θα απαγορεύει την είσοδο σε µικροπωλητές και λοιπά άτοµα που δεν έχουν συναλλαγές µε τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής. 16. Το προσωπικό θα τηρεί βιβλίο στο οποίο θα υπογράφουν κατά την αλλαγή της βάρδιας, τόσο ο απερχόµενος όσο και ο αναλαµβάνων καθήκοντα φύλακας, καθώς και η ακριβή ώρα που έγινε η αλλαγή. 17. Το προσωπικό θα ελέγχει τους χώρους του κτιρίου πριν την έναρξη του ωραρίου για να διαπιστωθούν οι όροι ασφαλείας των εγκαταστάσεων και µετά την λήξη του ωραρίου, για να διαπιστωθεί ότι δεν παρέµεινε σε αυτά επισκέπτης και δεν αφέθηκαν επικίνδυνα αντικείµενα 10

11 ή υλικά τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εστίες πυρκαγιάς ή να δηµιουργήσουν άλλα προβλήµατα. 18. Το προσωπικό θα ελέγχει τις παροχές ύδατος και ρεύµατος και σε περίπτωση που διαπιστώσει κάποιο πρόβληµα, θα ειδοποιεί άµεσα τις αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και θα γνωστοποιεί άµεσα για το συµβάν την Αναθέτουσα Αρχή. 19. Η τήρηση του απορρήτου σχετικά µε όσα περιέχονται σε γνώση τους (έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες κλπ.) και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή ή τις δραστηριότητές του κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη αυτής. Για τον λόγο αυτό απαγορεύονται να δίνονται πληροφορίες σε οποιονδήποτε σχετικά µε τον χώρο φύλαξης ή άλλα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση. 20. Το προσωπικό θα τηρεί «Βιβλίο Συµβάντων» το οποίο και θα είναι υποχρεωµένο να καταγράφει άµεσα σε αυτό, οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιάζεται. 21. Το προσωπικό υποχρεούται να µάθει να χειρίζεται και να αξιοποιεί τα συστήµατα ελέγχου που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να είναι ενήµερο και εκπαιδευµένο στο σύστηµα πυρόσβεσης και ασφάλειας που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 22. Η εταιρεία µπορεί να υποβάλει γραπτές προτάσεις για την τυχόν βελτίωση ή επαύξηση των µέσων ασφαλείας. 23. Επιµέρους θέµατα που µπορεί να προκύψουν και δεν αναφέρονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συµφωνηθούν κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Αυτά θα είναι τεχνικές λεπτοµέρειες για την φύλαξη ασφάλεια του κτιρίου και δεν µπορούν να επιφέρουν επιπλέον κόστος για τον Ανάδοχο. 24. Ο ορισµός ειδικευµένου και έµπειρου στελέχους ως επόπτη παρακολούθησης, ο οποίος θα διέρχεται συχνά και σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα από το κτίριο της Αναθέτουσας Αρχής, θα επιθεωρεί τους φύλακες και θα ενηµερώνει αυτή για τυχόν προβλήµατα που ανακύπτουν. 25. Η ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης - ασφάλειας από τον Ανάδοχο σε τρίτους υπεργολαβικά, απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 26. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση της Σύµβασης. 27. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο. Σ.Μ./ 2013 Ανάθεσης «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού από την εταιρεία «..» καθαρής αξίας. Αθήνα σήµερα στις. του δύο χιλιάδες έντεκα (2013), ηµέρα και στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού (Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70), οι υπογράφοντες: 1. ηµήτριος Κυριτσάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, νόµιµος εκπρόσωπος του ηµοσίου και έχοντας υπ όψη την αριθ. απόφαση, για την Έγκριση Αποτελέσµατος του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, για τις ανάγκες της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ), που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.. µε Α..Τ... Α.Τ. σύµφωνα µε το αριθ.. συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: α) Ανάθεση Περιγραφή Τιµή - Κρατήσεις ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους και µε την ως άνω ιδιότητά του, που θα ονοµάζεται στο εξής για συντοµία «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ», αναθέτει στο δεύτερο, που θα ονοµάζεται στο εξής για συντοµία «ΑΝΑ ΟΧΟΣ», την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του κτιρίου της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εδρεύει στην οδό Κότσικα 1 α & Πατησίων 70, 10434, Αθήνα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις Συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Η συνολική αξία των υπηρεσιών ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των µε Φ.Π.Α. Η τιµή των υπηρεσιών ανάθεσης που θα προσφέρει ο Ανάδοχος ανά µήνα που είναι σταθερές και ως εκ τούτου ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να τις αλλάξει για καµία αιτία. β) Κρατήσεις - Φόρος Η καθαρή αξία των υπηρεσιών ανάθεσης υπόκειται στις νόµιµες για το ηµόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό 3,072%. 12

13 Κατά την εξόφληση της αξίας των υπηρεσιών ανάθεσης θα παρακρατηθεί φόρος 8%, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. Κράτηση 0,10% επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α. της σύµβασης υπέρ της Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µε τη παράγραφο 2 εδάφιο β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της Σύµβασης είναι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφής της. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Όπως αναφέρεται στις Συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών, αναλυτικά αναφέρονται στις Συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Ο Ανάδοχος συµφωνεί και αποδέχεται ότι, σε περίπτωση µεταστέγασης των υπηρεσιών του Εργοδότη το έργο θα εκτελείται στο χώρο µεταστέγασης, µε τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Η Επιτροπή Παραλαβής ιαπίστωσης των υπηρεσιών θα δείξουν, για λογαριασµό του Εργοδότη, στο προσωπικό του Αναδόχου τους προς φύλαξη χώρους του κτιρίου. Ο Εργοδότης ορίζει έναν υπεύθυνο ανά κτίριο, το όνοµα του οποίου θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο, προκειµένου να συνεργάζεται µε το προσωπικό φύλαξης του Αναδόχου για την αντιµετώπιση και επίλυση τυχόν προβληµάτων.. Ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί, προκειµένου να επιτευχθεί η προσήκουσα εκτέλεση των υπηρεσιών. 13

14 ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην παραβιάζει τους όρους της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νοµοθεσίας, για τους υπαλλήλους που θα απασχολήσει για την ασφάλεια φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρο Χριστουγέννων & Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του Ι.Κ.Α. & των επικουρικών ταµείων και κάθε άλλη εισφορά υπέρ του προσωπικού φύλαξης ασφάλειας, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους του προβλεπόµενους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας για το προσωπικό που θα απασχολεί για την φύλαξη του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να ορίζει µε τέτοιο τρόπο τα πρόσωπα που θα καλύψουν τις βάρδιες, ούτως ώστε να µην χρησιµοποιείται κάποιος ή κάποιο φύλακες αποκλειστικά για τις πρωϊνές ή απογευµατινές ή βραδινές βάρδιες. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει κατά την σύναψη της σύµβασης τα εξής στοιχεία: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων, β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας, γ) Την συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζόµενων, ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. Επιπροσθέτως, οφείλει να προσκοµίσει στην κατά την σύναψη της σύµβασης αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση ενός ή περισσοτέρων από τους όρους του παρόντος Άρθρου, θα καταγγέλλεται η Σύµβαση ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή - διαπίστωσης των υπηρεσιών θα γίνεται εντός 15 ηµερών από την ηµέρα συµπλήρωσης κάθε Συµβατικού µήνα και για το σύνολο των δώδεκα(12) µηνών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο Άρθρο 27 του Π.. 118/2007. Η Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει Πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσίες του Ανάδοχου είναι ποιοτικά και ποσοτικά σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στη Σύµβαση. Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν και τους λόγους απόρριψης. 14

15 ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις Συµβατικές του Υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόµενες από το Άρθρο 34 του Π.. 118/2007 προβλεπόµενες κυρώσεις. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος λόγω υπαιτιότητας του Εργοδότη Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος λόγω ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ Η παρούσα Σύµβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων δεν µπορούν να εκχωρηθούν ή να µεταβιβαστούν σε τρίτους, καθ οιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Εργοδότης χωρίς να αλλάξει το αντικείµενο της Σύµβασης µπορεί σε συµφωνία µε τον Ανάδοχο, να τροποποιήσει µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των µε Φ.Π.Α. - βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε και η πληρωµή της αξίας αυτών θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά κάθε Συµβατικού µήνα µετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή - ιαπίστωση και βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (πρωτόκολλο παραλαβής, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.). ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Συνοµολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα Σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 15

16 ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερµηνεία των όρων της παρούσας Σύµβασης, καθώς και από την διεπόµενη από την παρούσα Σύµβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο και αρµόδια για την επίλυση τους θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας ΑΡΘΡΟ 12 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία την αριθ.. Εγγυητική Επιστολή της. των.. (λήξης.. /. /2014) για την Καλή Εκτέλεση των Όρων της παρούσας Σύµβασης, η οποία θα επιστραφεί µετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασµών. Αφού συµφώνησαν και αποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, τα οποία βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ... 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 Φ.Π.Α. 23%: 9.337,54 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ Αχαρνές, 15/10/2015 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αριθµ. πρωτ.: 71817 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κότσικα 1 Α & Πατησίων 70 Τ.Κ. : 104 34, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003313118 2015-11-16

15PROC003313118 2015-11-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 13 Νοεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 17043 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 24-12-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 135109/11339 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Β4407ΛΚ-33Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 72100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Μυσίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11

ΑΔΑ: Β42ΖΩΞΜ-ΤΚ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: Αριθµός θέµατος: 11 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

» (12) , 81.280,00 23%, 99.974,40 O

» (12) , 81.280,00 23%, 99.974,40  O ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Aριθ. Πρωτ: 47263/21-5-2015 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Ζ. Καντόλα Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 6 Νοεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 110167/41099 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 4/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ. )» ΤΑΧ. /ΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

16-5-2013 .:54406/ 12964 : « , (1.740.713,13) 2013»

16-5-2013 .:54406/ 12964   : «     ,      (1.740.713,13) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-5-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.:54406/γπ12964 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ ΙΑ Γ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ξ ' Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.35' συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

: ( : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015

: (  : . 15.1001.200 2004/18/ 2004/17/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ (ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΣΚΑΜΑΝ ΡΙΟΥ) Ι ΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002817450 2015-06-03

15PROC002817450 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 3 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.250051/2954 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κέρκυρα, 13 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 929 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250.

ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ. Προϋπολογισµού: 250. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΟΜΩΝ ΜΥΡΤΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 39/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών».

Έργο «Προµήθεια οργάνων. παιδικών χαρών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελ. : 77 / 2013 ΑΠ84485 Έργο «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών» Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΙΣ -5- ΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 5-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.20496/4514 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387

Σέρρες 11.5.2015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 614 ΣΕΡΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Σέρρες 11.5.015 Αριθ. Πρωτ.: 1387 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001572380 2013-08-06

13PROC001572380 2013-08-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΗ5-Μ2Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 31/7/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 62699 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 13PROC001572380

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ελληνική ηµοκρατία & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΗ 25/11/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ

Βέροια, 20/11/2014 Αρ. πρωτ. : ΔΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Καραγαβριηλίδης Συμεών

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2

Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 1 : Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωµένης ιαχείρισης Απορριµµάτων Βλαχέρνας Άρτας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σέρρες, 05-11-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 3397 Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

οικισµών του ήµου Φαιστού

οικισµών του ήµου Φαιστού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Αποκοµιδή απορριµµάτων σε 34 οικισµούς του ήµου και καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 813 2. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Σ. Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 7/12/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Ψήφιση διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΝΙΚΟ ΤΑΙΟ Αριθµ. Απόφασης 14/2015 Θέµα: «Ψήφιση διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ε Υ Α Ρ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 198.396,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 198.396,00 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αρµόδια Υπηρεσία: /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Ξάνθης Πληροφορίες: Μενεξάς Ελευθέριος Τηλέφωνο: 25410/ 79053 F A X: 25410 / 79050 Π Ρ Ο Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ-ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 14 Αρ.διακ. 359/14EΠ2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

5 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚΟΡ1Π-ΚΟΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΟΖΚΟΡ1Π-ΚΟΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ K.Y. ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΝ. ΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 2/2/2012 Τέρµα οδού Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 4-10-2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 124132 /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Γ Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 19/2013 για την προµήθεια ειδικών χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012. Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 13309 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α Α: Β43Γ45Τ-ΡΞΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου ιεθνούς Ανοιχτού ιαγωνισµού σε ευρώ 569.490,00, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ 1 Ταχ. Κώδικας : 45444 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Υποέργα 2 & 3) Νάουσα, 5-6-2013 Αρ.Πρωτ. 16134 ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: 204.436,77

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001675594 2013-10-21

13PROC001675594 2013-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης Οκτωβρίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2227/2015. Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ημερομηνία: 15/10/2015 Ημέρα: Πέμπτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Αρ. πρωτ.: 2227 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Καλαμάτα 23/9/2015 Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 Ξάνθη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ EΡΓO: ΥΠΟEΡΓO:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 90.000,00 Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ. ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ιαγωνισµό. µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ. 6/2015 Αρ. Πρωτ.: 8464 ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού Πλατειών του ήµου Ιάσµου ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3. / 2013 ΑΔΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών Διαχείρισης Κινητής & Ακίνητης ΤΜΗΜΑ: Περιουσίας ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κηφισίας 39 523 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: 20-68776

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩN ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΥΣ 2009 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΣΤ Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 445 2. Ανακοινώνεται η συνεδρίαση ιαρκούς Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 11 η Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4910 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Σε εκτέλεση της αριθ. 267 / 2013 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 26-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2839

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 26-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2839 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 26-11-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2839 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 7.9.0 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 0 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λ. Αµαλίας Τ.Κ. 0 7 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 43227/04-09-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 04-09-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Βασιλική Καραγιάννη Τηλ./Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) O. Τολια 2610 227852 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 27/12/2010 Αρ. Πρωτ.:41033 Αριθ. Διακήρυξης: 73/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ. Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΝΣΤ Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9570 2. Ευχές για καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα του κ. Π. Ευθυµίου για τη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07/2015

Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι Θ Μ. 07/2015 Άρτα, 07/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: Φ.23/1835 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Βασιλική Φραγκάκη 26810 50005 26810 76404 vfragaki@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC003674322 2016-01-22

16PROC003674322 2016-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 20-8-2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 93076 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Κ. Ρέππος Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 13-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ.: 45083 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Δ. Μαυρίδης

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002350286 2014-10-20

14REQ002350286 2014-10-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 464/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα