ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Pantheon Airways» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.»... 2 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.» Δικαστικά Πρόσκληση προς Αναγγελία Δικαιώματος Προσκλήσεις την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUN CHARTER HELLAS AE» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Υπηρε σίες, Τηλεπικοινωνιακές, Εκδοτικές και Διάθεση Ελ ληνικού και Ξένου Τύπου Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων» με δ.τ. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ζ & Κ development ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ II ΙΔΙΩΤΙ ΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEDICAL BIO PROGNOSIS II M.S.A» την επωνυμία «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΤΡΑΝΣ ΚΟΜΠΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΕ ΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «INTER TRANS COMBI SERVICES Ε.Π.Ε.» Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΚΩ ΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Αποφάσεις Ανακοίνωση της Έκθεσης Εκτίμησης της καθαρής αξίας της ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Τριανταφυλλίδη του Ανέστη... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Pantheon Airways». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2009 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Pantheon Airways» και με αριθμό μητρώου 60016/01/Β/06/41, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Ατ τικής. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ αριθμ. 2054/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφα ση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» και με αριθμό μητρώου 64209/42/Β/07/0024 με την οποία προσαρμό σθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και εναρμονί σθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κ.ν. 2190/1920 (Περί Ανωνύμων Εταιρειών). Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Β ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ αριθμ. 2053/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Β ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.» και με αριθμό μητρώου 57308/42/ Β/04/0018 με την οποία προσαρμόσθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κ.ν. 2190/1920 (Περί Ανωνύμων Εταιρειών). Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Πρόσκληση προς Αναγγελία Δικαιώματος. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2015/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια διαδικα σία) καλείται κάθε κομιστής ή κάτοχος δύο συναλλαγ ματικών, λήξης η πρώτη στις και η δεύτερη , ποσού 5000 ευρώ έκαστη, εκδόσεως Σπύρου Καραλέκα, σε διαταγή του, αποδοχής Μιχαήλ Σπανού να αναγγείλει το δικαίωμα ή την απαίτησή του σε αυτά μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση και εφόσον κατέχει τα αξιόγραφα αυτά να τα καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην ίδια προθε σμία, διαφορετικά θα χάσουν την ισχύ τους. Απαγορεύει δε κατά την διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης αυτής κάθε παροχή ή πληρωμή στον κομιστή ή κάτοχο των αξιόγραφων από οποιονδήποτε υπόχρεο. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (5) την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/13) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2009 (4)

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, την 12η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της Εται ρείας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αρ. 72, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οι κονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας. Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Θέμα τρίτο: Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα τέταρτο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου. Θέμα πέμπτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα έκτο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εται ρείας κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά ( ,61 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,87 ευρώ και καθορισμό της από 1,98 ευρώ σε 1,11 ευρώ, με σκοπό την προσαρ μογή της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου στο ύψος της πραγματικής περιουσίας της Εταιρείας λόγω της ύπαρξης σωρευθεισών ζημιών παρελθουσών χρήσεων μέχρι και τις , με συμψηφισμό των ζημιών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Θέμα έβδομο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, αποφάσισε ότι σε περίπτωση μη επίτευ ξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυ χόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική αυτής οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους ή να δηλώσουν γραπτώς την πρόθεση τους περί συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, και να καταθέσουν τα έγ γραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η παρούσα αφορά όλους τους μετόχους της Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (6) την επωνυμία «EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/303) Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης της Εταιρείας με την επωνυμία «EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που διορί σθηκαν με την υπ αριθμ. 307/2009 απόφαση του Μονομε λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προσκαλούν τους μετόχους αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ασπασίας Καψάλα αρ. 4, Μαρούσι) για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοι κητικού Συμβουλίου, 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δε κεμβρίου 2008 και των αποτελεσμάτων χρήσης 2008 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και σχετικών εκ θέσεων για την χρήση , μαζί με το επ αυ τήν πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της 12ης Ιου νίου δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, προσκαλείστε όλοι οι μέτοχοι σε νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποι ηθεί δέκα (10) ημέρες μετά την ως άνω ημερομηνία της, ήτοι την 22α Ιουνίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης (Υπογραφές) (7) την επωνυμία «SUN CHARTER HELLAS AE» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. SUN CHARTER HELLAS AE Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Ανω νύμου Εταιρείας «SUN CHARTER HELLAS AE», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία έδρα της Εταιρείας, Γραμβούσης 19 Α. Γλυφαδα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της , (Ισολογισμός, Λογ/σμος Αποτ/των, Πίνα κας Διαθέσεως κερδών και Προσάρτημα) καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης Διάφορες ανακοινώσεις. Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εται ρέας, η στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα η στο εξωτερικό

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρέας, πεντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση Γλυφάδα, 4 Μαΐου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (8) την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμ φωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις ημέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Ελευθερίας 7, Άλιμος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών. 2. Έγκριση ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της εταιρικής χρήσης Εκλογή τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση Διάφορες ανακοινώσεις Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προ σκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Άλιμος, 18 Μαΐου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από απόσπα σμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 12470/06/Β/86/44, σύμφωνα με το οποίο ο Ιωάννης Αθα νασίου του Νικολάου, εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Δι οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. Θεοχάρη Παπαγεωργίου. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συ γκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκ προσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 1) Σηφάκης Ιωάννης του Νικολάου, κάτοικος Μυτιλή νης, οδός Ανδρομέδας 15, με ΑΔΤ ΑΕ , Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος. 2) Βεντούρης Απόστολος του Κων/νου, κάτοικος Πει ραιά, οδός Κολοκοτρώνη 116, με ΑΔΤ Ρ , Αντιπρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος. 3) Ιωάννης Αθανασίου του Νικολάου, κάτοικος Μυτιλή νης, οδός Ψυχάρη 26, με ΑΔΤ ΑΑ , Εκτελεστικό Μέλος. 4) Ρήγα Θεοδώρα του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 116, με ΑΔΤ Τ , Εκτελεστικό Μέλος. 5) Μαυρουδής Ευάγγελος του Κων/νου, κάτοικος Γλυ φάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα 94, με ΑΔΤ ΑΒ , Εκτελεστικό Μέλος. 6) Δεληογλάνης Παναγιώτης του Ευστρατίου, κάτοι κος Μυτιλήνης, οδός Γυμνασιάρχου Ολυμπίου 3, με ΑΔΤ ΑΖ , Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7) Παπαγρηγορίου Δημήτριος του Γρηγορίου, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Νάξου 42, με ΑΔΤ Σ , Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8) Ζούρος Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Μόριας Λέσβου, με ΑΔΤ ΑΑ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελε στικό Μέλος. 9) Κουντσούρος Μιχαήλ του Χρήστου, κάτοικος Μυτι λήνης, οδός Καμάρες 20, με ΑΔΤ Κ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραε τής και λήγει στις Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα και για τις πράξεις που αναλυ τικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της , οι κατωτέρω: α. Σηφάκης Ιωάννης, Πρόεδρος. β. Βεντούρης Απόστολος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. γ. Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Μέλος. δ. Ρήγα Θεοδώρα, Μέλος. ε. Γιαννακοπούλου Σταυρούλα του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 116, με ΑΔΤ ΑΑ Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Υπηρεσί ες, Τηλεπικοινωνιακές, Εκδοτικές και Διάθεση Ελλη νικού και Ξένου Τύπου Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων» με δ.τ. «ΧΡΙ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνιακές, Εκδοτικές και Διάθεση Ελληνικού και Ξένου Τύπου Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονι στές Ασφαλιστικών Συμβούλων» με δ.τ. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ /01/Β/91/476(1996) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 11) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Βαρβίας, του Χριστόφορου, Οικονομο λόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αστυπάλαιας αριθμός 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μαίρη (Mary) Πατρίτσια (Patricia) Αζεβέντο (Azevedo), του Μανουέλ (Manuel), δικηγόρος, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α., το έτος 1952, υπήκοος Η.Π.Α., κάτοικος Η.Π.Α. 215 East Saddle River Rd., Saddle River, NJ 07458, με αριθμό διαβατηρίου / και ημερομηνία λήξης , Αντιπρόεδρος. 3. Αλεξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλ ληλλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, Ελλη νίδα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μουσών αριθμός 41, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α.Δ.Τ. Χ /2002, Μέλος και 4. Αντωνία Γαρουφαλιά του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλ ληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Νάξου αριθμός 7 με Α.Δ.Τ. Λ , Μέλος. Επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας ορίσθηκε ο Χριστό φορος Βαρβίας του Κωνσταντίνου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΒ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Την εταιρεία εκπροσωπούν σύμφωνα με τα λεπτομε ρώς οριζόμενα στο από πρακτικό του Διοικη τικού Συμβουλίου: Ο Κωνσταντίνος Βαρβίας του Χριστόφορου Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τον αντικαθιστά η Αλε ξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη Μέλος του Δ.Σ, η οποία θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα διορισμού ως πληρεξουσίων της Εταιρείας υπαλλήλων αυτής ή τρίτων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε: τον Χριστόφορο Βαρβία του Κωνσταντίνου, την Αλεξάνδρα Πατσή του Πανανιώτη, τον Άθω Γεωργίου του Πυθαγόρα, Οικονομικό Διευθυντή, Κύπριο υπήκοο, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1953, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 8 με αριθμό Κυπριακής Ταυτότητας , τον Νικόλαο Μαστοράκη του Γεωργίου, λογιστή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικο Αθηνών, οδός Σερίφου αριθμός 47, με Α.Δ.Τ. Χ και Βιργινία Αντώνη του Αναστασίου, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, το έτος 1971, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Χλόης, αρ.47, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Ειρήνη Κοντού του Μιχαήλ, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , κάτοικο Καισαριανής, οδός Πανιωνίου 15, όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο, α) υπογράφουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς την Western Union Network (Ireland) Ltd ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο), β) ίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς εξόφλη ση υποχρεώσεων προς τους συνεργάτες υποπράκτο ρες μέχρι του ποσού των ευρώ, γ) δίδουν εντολές σε τράπεζες για την διεκπεραίωση της μισθοδοσίας της Εταιρείας, δ) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, υπογράφοντας τις σχετικές επιταγές ή επιστολές, ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο), ε) οπισθογραφούν και καταθέτουν επιταγές στους τρα πεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δίδουν και υπο γράφουν εντολές για κατάθεση χρημάτων σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ή δίδουν και υπογράφουν εντολές για βραχυπρόθεσμες άνευ κιν δύνου τραπεζικές επενδύσεις (π.χ. ρέπος, προθεσμιακές καταθέσεις κ.λπ.) για λογαριασμό της Εταιρείας, στ) δίδουν και υπογράφουν εντολές πληρωμής για συναλλαγές μικρής αξίας μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ζ) εκδίδουν επιταγές, δίδουν εντολές μεταφοράς χρη μάτων και καταρτίζουν συμβάσεις αγοράς κινητών πραγ μάτων, παγίων στοιχείων καθώς και εν γένει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χι λιάδων (20.000) ευρώ και των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, η) υπογράφουν και καταρτίζουν συμφωνίες και πα ραδίδουν κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας για την λήψη τραπεζικών υπηρεσιών, εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων και των εξασφαλιστικών συμβά σεων κάθε είδους, θ) χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες και διεκπε ραιώνουν τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως αυτές θα ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοι κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κάνοντας χρήση του Κωδικού Ταυτότητας Πελάτη και του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης για τον σκοπό αυτό. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομό φωνα τον Χριστόφορο Βαρβία του Κωνσταντίνου, την Αλε ξάνδρα Πατσή του Πανανιώτη, την Αντωνία Γαρουφαλιά, του Γεωργίου, τον Αναστάσιο Πρώϊμο του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1972, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αργυ ρούπολης Αττικής, οδός Θουκυδίδου αριθμός 36, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , την Μαίρη Κωνσταντινίδου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Δελφών αρ. 1, Α.Δ.Τ. Σ , την Έλενα Σπέη του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1980, Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Μετς, οδός Στίλπωνος αρ. 27, με Α.Δ.Τ. Ρ , τον Παναγιώτη Σπυριδάκο του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1979, Έλληνα Υπήκοο, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Δερβενακίων αρ. 40, με αριθμό διαβατηρίου ΑΒ , την Γεωργία Tζοάννου του Νικολάου, γεννημένη στο Ηρά κλειο Κρήτης, το έτος 1971, Ελληνίδα Υπήκοο, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σήφακα αριθμός 74, όπως ενεργώντας ο καθένας με ένα εκ των Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών (Άθω Γεωργίου, Νικόλαο Μαστο ράκη, Βιργινία Αντώνη και Ειρήνη Κοντού): α) υπογράφουν εντολές πληρωμής για συναλλαγές μικρής αξίας μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. β) εκδίδουν επιταγές, δίδουν εντολές μεταφοράς χρη μάτων και καταρτίζουν συμβάσεις αγοράς κινητών πραγ μάτων, παγίων στοιχείων καθώς και εν γένει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικεί

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αντωνία Γαρουφαλιά του Γεωρνίου και την Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αλεξάνδρας, αρ. 44Β, με Α.Δ.Τ. Τ , όπως ενεργώντας η κάθε μια χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 7 ν. 2331/1995 και εν γένει ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και αστυ νομικών αρχών αναφορικά με τις παραπάνω εξουσίες. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αλεξάνδρα Πατσή τον Άθω Γεωργίου την Βιργινία Αντώνη, την Αντωνία Γαρουφαλιά, την Μαίρη Κωνσταντινίδου, τον Νικόλαο Μαστοράκη, την Ειρήνη Κοντού, τον Αναστάσιο Πρώιμο, την Έλενα Σπέη, τον Πανανιώτη Σπυριδάκο, την Γεωργία Τζοάννου, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Νομαρχί ας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Δημοσίων Οικο νομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ, της Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανι σμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), των Αστυνομικών Αρχών και υπογράφει, υποβάλλει και πα ραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον των ανωτέ ρω αρχών και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας. Ενδεικτικά μεταξύ των πιθανών βασικών περιπτώσεων για τις οποίες υπογράφονται και υποβάλλονται σχετι κά έγγραφα περιλαμβάνεται η βεβαίωση απασχόλησης αλλοδαπών από την Εταιρεία, οι συνδέσεις και διακοπές παροχών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, καθώς επίσης και είσπρα ξης επιδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, β) υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που αφορά στην Εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιη τικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. κ.λπ. και παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αυτά. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αλεξάνδρα Πατσή, την Αντωνία Γαρουφα λιά, την Μαίρη Κωνσταντινίδου, την Γεωργία Τζοάννου, και τον Πανανιώτη Σπυριδάκο, όπως ενεργώντας ο καθέ νας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, υπογράφει συμβάσεις συνεργασίας υποπρακτόρευσης με συνεργάτες υποπράκτορες της Εταιρείας, τροπο ποιήσεις, λύσεις και καταγγελίες αυτών, κατόπιν εξέτα σης των συμβάσεων από τον Κωνσταντίνο Βαρβία, Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως επίσης να δίνουν και εντολή για κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συνεργατών υποπρακτόρων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αλεξάνδρα Πατσή και τον Παναγιώτη Σπυριδάκο, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, υπογράφει λοι πές συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσι ών διαμεσολάβησης, όπως στη χορήγηση δανείων και λοιπές συμβάσεις συνεργασίας της Εταιρείας, κατόπιν εξέτασης των συμβάσεων από τον Κωνσταντίνο Βαρβία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Βαρβία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο της Εταιρείας όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εργασίας με τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τροποποιήσεις, λύσεις ή καταγγελίας αυτών. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε ομόφωνα τους: 1. Δημήτριο Σιάσο του Γεωρνίου, που γεννήθηκε το έτος 1974, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σοφίας Σλήμαν αρ.30, με ΑΔΤ ΑΒ Διονύσιο Τσέρο του Ηλία, που γεννήθηκε το έτος 1980, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ροΐκου αρ. 38, με Α.Δ.Τ. Σ και 3. Νικόλαο Μαστοράκη, όπως ενεργώντας ο καθένας χω ριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων φορολογικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Ιδρύματος Κοινωνι κών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλων Οργανισμών Κοινωνι κής Ασφάλισης, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και των Αστυνομικών Αρχών προκειμένου να υποβάλλουν και παραδίδουν κάθε έγγραφο της Εταιρείας προς τις ανωτέρω αρχές και να παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο από τις ανωτέρω αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας υποβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας αι τήσεις και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρό εδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Βαρβία, όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύ μπραξη άλλου προσώπου εκπροσωπεί την Εταιρεία ανα φορικά με την άσκηση της δραστηριότητας του ασφα λιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλισιικών συμβούλων, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ. Ιζ του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει, και συ γκεκριμένα την μελέτη της αγοράς, την παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών, την είσπραξη ασφάλιστρων για λογαριασμό μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής και μίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά ζημιών, την διαμεσολά βηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Για τις ως άνω δραστηριότητες τον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Βαρβία δεν θα αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η Αλεξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην σημερινή απόφαση του σώματος. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Ζ & Κ development ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 8/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ζ & Κ development ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 65393/42/Β/08/0006, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφα λαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» και με αριθμό Μητρώου 64209/42/Β/07/0024, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ II ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟ ΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEDICAL BIO PROGNOSIS II M.S.A». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ II ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEDICAL BIO PROGNOSIS II M.S.A» και με αριθμό Μητρώου 66387/92/ Β/08/20, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρ χικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Κέρκυρα, 11 Μαΐου 2009 Η Διευθύντρια ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΕ ΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε» και αριθμό Μητρώου 37886/72/Β/97/10: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Ρέθυμνο, 12 Μαΐου 2009 ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (15) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΙΝΤΕΡ ΤΡΑΝΣ ΚΟΜΠΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «INTER TRANS COMBI SERVICES Ε.Π.Ε.». Σύμφωνα με την υπ αριθμ / συμβ/κή πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικόλαου Νικολάκη του Αθανασίου που νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξο ντα υπ αριθμ. ΕΠΕ 531/ και A.M συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης ως κάτωθι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΤΡΑΝΣ ΚΟΜΠΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «INTER TRANS COMBI SERVICES Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εται ρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλο νίκης και στην οδό Σαλαμίνος 2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 13 του ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του ΑΡΘΡΟΥ 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η άσκηση, διεθνώς και εντός Ελλάδος, παντός είδους εργασιών παραγγελιοδόχου μεταφορών και πραγματι κοί) μεταφορέως διά γης, θαλάσσης και αέρος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και το αντίστροφο. Επίσης η πρακτόρευση αλλοδαπών μεταφορικών οίκων καθώς και η άσκηση πρακτορείας με αλλοδαπούς εμπο ρικούς οίκους σε διεθνείς μεταφορές και μεταφορές εσωτερικού. Ομοίως η ανάπτυξη πάσης τουριστικής επι χειρηματικής δραστηριότητας. Αποθηκεύσεις, διανομές Logistics. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής ή ημεδαπής.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρι άντα (30) χρόνια. ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ του Κωνστα ντίνου και της Αντιγόνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ρόουζ Παρκ Νοογουν Αυστραλίας το έτος 1965, και κατοικεί στην Κάτω Ηλιούπολ.η Αθηνών, οδός Τζαβέλα 26, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και 2) ο ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στη Θεσσα λονίκη το έτος 1985, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Αμυνταίου 10, κάτοχος του με αριθμό Ρ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Α.Τ. Πλ. Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερί δια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) το καθένα, και το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μια (1) μερίδα συμμετο χής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αναλυτικότερα: α) Ο Θεόδωρος Μανιάτης κατέθεσε έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (6.300 ) και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια και 2) ο Πάνος Παναγόπουλος κατέθεσε ένδεκα επτακόσια ευρώ ( ) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Διαχειριστής από σήμερα μέχρι λύσεως της εταιρείας ή νεωτέρας απόφασης της Γ.Σ. διορίζεται ο Θεόδωρος Μανιάτης, ο οποίος, κατά τα όσα αναφέρ θηκαν, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ (16) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ». Δια του υπ αριθμ. 9207/ συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 8013/2009 και ειδικό 2457/ συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Πε ριωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΕΤΑΙΡΟΣ: Εμμανουήλ Κρίκωνας του Γεωργίου και της Ασπασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας, Περιοχή Μπαθίστα. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής, τα δε γραφεία και το κατάστημα αυτής θα βρί σκονται επί της οδού 17ης Νοεμβρίου αριθμός ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία παντός είδους προ ϊόντων υγείας, ειδών φαρμακείου, καλλυντικών, ειδών εκπαιδεύσεως ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μηχανημάτων ιατρικής και παντός παρεμφερούς εί δους. 2) Η επισκευή, συντήρηση και μίσθωση ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών. 3) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και 4) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστά μενες ή ιδρυθησόμενες Εταιρείες, οποιασδήποτε νομι κής μορφής, έχουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ θύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερί δια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ. Ολόκληρο το παραπάνω κεφάλαιο των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ο μοναδικός εταίρος Εμμανουήλ Κρίκωνας του Γεωργίου και της Ασπασίας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έχει τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει από τη σύσταση της εταιρείας ο μοναδικός εταίρος Εμ μανουήλ Κρίκωνας του Γεωργίου και της Ασπασίας. Αθήνα, 21 Μαΐου 2009 Η Συμβολαιογράφος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΝΙΘΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (17) Ανακοίνωση της Έκθεσης Εκτίμησης της καθαρής αξί ας της ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Τρια νταφυλλίδη του Ανέστη. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 1018/ απόφαση του Νομάρ χη Πέλλας, συστήθηκε η Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να εξακριβώσει την καθαρή αξία του Ενεργητικού και του Παθητικού της εδρευ ούσης στο Ριζάρι Έδεσσας, ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Τριανταφυλλίδη του Ανέστη Βιοτεχνία Γλυκών Μαρμελάδων με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Μονο πρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3190/1955, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της και η κα θαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με το πόρισμα της παραπάνω Επιτροπής ανερχόταν κατά την σε ογδόντα επτά χιλιάδες, ογδόντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (87.084,50 ). Έδεσσα, 13 Μαΐου 2009 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: