ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Pantheon Airways» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.»... 2 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.» Δικαστικά Πρόσκληση προς Αναγγελία Δικαιώματος Προσκλήσεις την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την επωνυμία «EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUN CHARTER HELLAS AE» σε τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γε νική Συνέλευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Υπηρε σίες, Τηλεπικοινωνιακές, Εκδοτικές και Διάθεση Ελ ληνικού και Ξένου Τύπου Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων» με δ.τ. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ζ & Κ development ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ II ΙΔΙΩΤΙ ΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEDICAL BIO PROGNOSIS II M.S.A» την επωνυμία «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΤΡΑΝΣ ΚΟΜΠΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΕ ΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ ΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «INTER TRANS COMBI SERVICES Ε.Π.Ε.» Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΚΩ ΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Αποφάσεις Ανακοίνωση της Έκθεσης Εκτίμησης της καθαρής αξίας της ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Τριανταφυλλίδη του Ανέστη... 17

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Pantheon Airways». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ /2009 απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποί ηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία» με δ.τ. «Pantheon Airways» και με αριθμό μητρώου 60016/01/Β/06/41, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Ατ τικής. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ αριθμ. 2054/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφα ση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» και με αριθμό μητρώου 64209/42/Β/07/0024 με την οποία προσαρμό σθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και εναρμονί σθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κ.ν. 2190/1920 (Περί Ανωνύμων Εταιρειών). Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Β ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, η υπ αριθμ. 2053/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Α & Β ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» με δ.τ. «Α & Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.» και με αριθμό μητρώου 57308/42/ Β/04/0018 με την οποία προσαρμόσθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και εναρμονίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο κ.ν. 2190/1920 (Περί Ανωνύμων Εταιρειών). Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Πρόσκληση προς Αναγγελία Δικαιώματος. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2015/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκούσια διαδικα σία) καλείται κάθε κομιστής ή κάτοχος δύο συναλλαγ ματικών, λήξης η πρώτη στις και η δεύτερη , ποσού 5000 ευρώ έκαστη, εκδόσεως Σπύρου Καραλέκα, σε διαταγή του, αποδοχής Μιχαήλ Σπανού να αναγγείλει το δικαίωμα ή την απαίτησή του σε αυτά μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη δημοσίευση και εφόσον κατέχει τα αξιόγραφα αυτά να τα καταθέσει στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσα στην ίδια προθε σμία, διαφορετικά θα χάσουν την ισχύ τους. Απαγορεύει δε κατά την διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης αυτής κάθε παροχή ή πληρωμή στον κομιστή ή κάτοχο των αξιόγραφων από οποιονδήποτε υπόχρεο. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (5) την επωνυμία «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/13) Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ENERGON CAPITAL INANCE ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2009 (4)

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, την 12η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα στα γραφεία της Εται ρείας στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αρ. 72, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα πρώτο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οι κονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρείας. Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης Θέμα τρίτο: Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα τέταρτο: Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου. Θέμα πέμπτο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα έκτο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εται ρείας κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες μία χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά ( ,61 ευρώ), με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,87 ευρώ και καθορισμό της από 1,98 ευρώ σε 1,11 ευρώ, με σκοπό την προσαρ μογή της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου στο ύψος της πραγματικής περιουσίας της Εταιρείας λόγω της ύπαρξης σωρευθεισών ζημιών παρελθουσών χρήσεων μέχρι και τις , με συμψηφισμό των ζημιών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Θέμα έβδομο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου, αποφάσισε ότι σε περίπτωση μη επίτευ ξης της απαιτούμενης κατά το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο και η τυχόν Β Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυ χόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική αυτής οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους ή να δηλώσουν γραπτώς την πρόθεση τους περί συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, και να καταθέσουν τα έγ γραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε τυχόν επαναληπτικής αυτής. Η παρούσα αφορά όλους τους μετόχους της Εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (6) την επωνυμία «EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/00/303) Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης της Εταιρείας με την επωνυμία «EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που διορί σθηκαν με την υπ αριθμ. 307/2009 απόφαση του Μονομε λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προσκαλούν τους μετόχους αυτής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ασπασίας Καψάλα αρ. 4, Μαρούσι) για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοι κητικού Συμβουλίου, 2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δε κεμβρίου 2008 και των αποτελεσμάτων χρήσης 2008 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και σχετικών εκ θέσεων για την χρήση , μαζί με το επ αυ τήν πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της 12ης Ιου νίου δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, προσκαλείστε όλοι οι μέτοχοι σε νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποι ηθεί δέκα (10) ημέρες μετά την ως άνω ημερομηνία της, ήτοι την 22α Ιουνίου, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Τα μέλη της προσωρινής διοίκησης (Υπογραφές) (7) την επωνυμία «SUN CHARTER HELLAS AE» σε τακτι κή Γενική Συνέλευση. SUN CHARTER HELLAS AE Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Ανω νύμου Εταιρείας «SUN CHARTER HELLAS AE», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία έδρα της Εταιρείας, Γραμβούσης 19 Α. Γλυφαδα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως, επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της , (Ισολογισμός, Λογ/σμος Αποτ/των, Πίνα κας Διαθέσεως κερδών και Προσάρτημα) καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσης Διάφορες ανακοινώσεις. Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της εται ρέας, η στο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα η στο εξωτερικό

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρέας, πεντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση Γλυφάδα, 4 Μαΐου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο (8) την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥ ΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση. ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμ φωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ANΩNYMH ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση στις ημέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας Λεωφ. Ελευθερίας 7, Άλιμος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών. 2. Έγκριση ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη διαχείριση και τον έλεγχο αντίστοιχα της εταιρικής χρήσης Εκλογή τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση Διάφορες ανακοινώσεις Οι εκ των μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδή ποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προ σκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Άλιμος, 18 Μαΐου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, το από απόσπα σμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 12470/06/Β/86/44, σύμφωνα με το οποίο ο Ιωάννης Αθα νασίου του Νικολάου, εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Δι οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. Θεοχάρη Παπαγεωργίου. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συ γκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκ προσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 1) Σηφάκης Ιωάννης του Νικολάου, κάτοικος Μυτιλή νης, οδός Ανδρομέδας 15, με ΑΔΤ ΑΕ , Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος. 2) Βεντούρης Απόστολος του Κων/νου, κάτοικος Πει ραιά, οδός Κολοκοτρώνη 116, με ΑΔΤ Ρ , Αντιπρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος. 3) Ιωάννης Αθανασίου του Νικολάου, κάτοικος Μυτιλή νης, οδός Ψυχάρη 26, με ΑΔΤ ΑΑ , Εκτελεστικό Μέλος. 4) Ρήγα Θεοδώρα του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 116, με ΑΔΤ Τ , Εκτελεστικό Μέλος. 5) Μαυρουδής Ευάγγελος του Κων/νου, κάτοικος Γλυ φάδας Αττικής, οδός Επαμεινώνδα 94, με ΑΔΤ ΑΒ , Εκτελεστικό Μέλος. 6) Δεληογλάνης Παναγιώτης του Ευστρατίου, κάτοι κος Μυτιλήνης, οδός Γυμνασιάρχου Ολυμπίου 3, με ΑΔΤ ΑΖ , Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7) Παπαγρηγορίου Δημήτριος του Γρηγορίου, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Νάξου 42, με ΑΔΤ Σ , Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8) Ζούρος Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Μόριας Λέσβου, με ΑΔΤ ΑΑ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελε στικό Μέλος. 9) Κουντσούρος Μιχαήλ του Χρήστου, κάτοικος Μυτι λήνης, οδός Καμάρες 20, με ΑΔΤ Κ , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραε τής και λήγει στις Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα και για τις πράξεις που αναλυ τικά αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της , οι κατωτέρω: α. Σηφάκης Ιωάννης, Πρόεδρος. β. Βεντούρης Απόστολος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. γ. Παπαγεωργίου Θεοχάρης, Μέλος. δ. Ρήγα Θεοδώρα, Μέλος. ε. Γιαννακοπούλου Σταυρούλα του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη 116, με ΑΔΤ ΑΑ Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 Με εντολή Υφυπουργού ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ (10) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Υπηρεσί ες, Τηλεπικοινωνιακές, Εκδοτικές και Διάθεση Ελλη νικού και Ξένου Τύπου Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων» με δ.τ. «ΧΡΙ ΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡ ΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνιακές, Εκδοτικές και Διάθεση Ελληνικού και Ξένου Τύπου Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Συντονι στές Ασφαλιστικών Συμβούλων» με δ.τ. «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ /01/Β/91/476(1996) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ (ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ 11) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοι κητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5/ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνος Βαρβίας, του Χριστόφορου, Οικονομο λόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αστυπάλαιας αριθμός 22, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μαίρη (Mary) Πατρίτσια (Patricia) Αζεβέντο (Azevedo), του Μανουέλ (Manuel), δικηγόρος, που γεννήθηκε στις Η.Π.Α., το έτος 1952, υπήκοος Η.Π.Α., κάτοικος Η.Π.Α. 215 East Saddle River Rd., Saddle River, NJ 07458, με αριθμό διαβατηρίου / και ημερομηνία λήξης , Αντιπρόεδρος. 3. Αλεξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλ ληλλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, Ελλη νίδα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Μουσών αριθμός 41, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Α.Δ.Τ. Χ /2002, Μέλος και 4. Αντωνία Γαρουφαλιά του Γεωργίου, ιδιωτική υπάλ ληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Νάξου αριθμός 7 με Α.Δ.Τ. Λ , Μέλος. Επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας ορίσθηκε ο Χριστό φορος Βαρβίας του Κωνσταντίνου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ξενοφώντος αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΒ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Την εταιρεία εκπροσωπούν σύμφωνα με τα λεπτομε ρώς οριζόμενα στο από πρακτικό του Διοικη τικού Συμβουλίου: Ο Κωνσταντίνος Βαρβίας του Χριστόφορου Πρόε δρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τον αντικαθιστά η Αλε ξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη Μέλος του Δ.Σ, η οποία θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα διορισμού ως πληρεξουσίων της Εταιρείας υπαλλήλων αυτής ή τρίτων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε: τον Χριστόφορο Βαρβία του Κωνσταντίνου, την Αλεξάνδρα Πατσή του Πανανιώτη, τον Άθω Γεωργίου του Πυθαγόρα, Οικονομικό Διευθυντή, Κύπριο υπήκοο, που γεννήθηκε στην Κύπρο, το έτος 1953, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 8 με αριθμό Κυπριακής Ταυτότητας , τον Νικόλαο Μαστοράκη του Γεωργίου, λογιστή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικο Αθηνών, οδός Σερίφου αριθμός 47, με Α.Δ.Τ. Χ και Βιργινία Αντώνη του Αναστασίου, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, το έτος 1971, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Χλόης, αρ.47, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Ειρήνη Κοντού του Μιχαήλ, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , κάτοικο Καισαριανής, οδός Πανιωνίου 15, όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο, α) υπογράφουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς την Western Union Network (Ireland) Ltd ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο), β) ίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς εξόφλη ση υποχρεώσεων προς τους συνεργάτες υποπράκτο ρες μέχρι του ποσού των ευρώ, γ) δίδουν εντολές σε τράπεζες για την διεκπεραίωση της μισθοδοσίας της Εταιρείας, δ) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, υπογράφοντας τις σχετικές επιταγές ή επιστολές, ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο), ε) οπισθογραφούν και καταθέτουν επιταγές στους τρα πεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δίδουν και υπο γράφουν εντολές για κατάθεση χρημάτων σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ή δίδουν και υπογράφουν εντολές για βραχυπρόθεσμες άνευ κιν δύνου τραπεζικές επενδύσεις (π.χ. ρέπος, προθεσμιακές καταθέσεις κ.λπ.) για λογαριασμό της Εταιρείας, στ) δίδουν και υπογράφουν εντολές πληρωμής για συναλλαγές μικρής αξίας μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ζ) εκδίδουν επιταγές, δίδουν εντολές μεταφοράς χρη μάτων και καταρτίζουν συμβάσεις αγοράς κινητών πραγ μάτων, παγίων στοιχείων καθώς και εν γένει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χι λιάδων (20.000) ευρώ και των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, η) υπογράφουν και καταρτίζουν συμφωνίες και πα ραδίδουν κάθε έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας για την λήψη τραπεζικών υπηρεσιών, εξαιρουμένης της παροχής πιστώσεων και των εξασφαλιστικών συμβά σεων κάθε είδους, θ) χρησιμοποιούν τραπεζικές υπηρεσίες και διεκπε ραιώνουν τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως αυτές θα ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοι κητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κάνοντας χρήση του Κωδικού Ταυτότητας Πελάτη και του Μυστικού Κωδικού Αναγνώρισης για τον σκοπό αυτό. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομό φωνα τον Χριστόφορο Βαρβία του Κωνσταντίνου, την Αλε ξάνδρα Πατσή του Πανανιώτη, την Αντωνία Γαρουφαλιά, του Γεωργίου, τον Αναστάσιο Πρώϊμο του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1972, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αργυ ρούπολης Αττικής, οδός Θουκυδίδου αριθμός 36, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , την Μαίρη Κωνσταντινίδου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, οδός Δελφών αρ. 1, Α.Δ.Τ. Σ , την Έλενα Σπέη του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1980, Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Μετς, οδός Στίλπωνος αρ. 27, με Α.Δ.Τ. Ρ , τον Παναγιώτη Σπυριδάκο του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1979, Έλληνα Υπήκοο, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Δερβενακίων αρ. 40, με αριθμό διαβατηρίου ΑΒ , την Γεωργία Tζοάννου του Νικολάου, γεννημένη στο Ηρά κλειο Κρήτης, το έτος 1971, Ελληνίδα Υπήκοο, με Α.Δ.Τ. ΑΖ , κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σήφακα αριθμός 74, όπως ενεργώντας ο καθένας με ένα εκ των Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών (Άθω Γεωργίου, Νικόλαο Μαστο ράκη, Βιργινία Αντώνη και Ειρήνη Κοντού): α) υπογράφουν εντολές πληρωμής για συναλλαγές μικρής αξίας μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. β) εκδίδουν επιταγές, δίδουν εντολές μεταφοράς χρη μάτων και καταρτίζουν συμβάσεις αγοράς κινητών πραγ μάτων, παγίων στοιχείων καθώς και εν γένει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικεί

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ μενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, των οποίων η τελική έγκριση παραμένει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αντωνία Γαρουφαλιά του Γεωρνίου και την Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αλεξάνδρας, αρ. 44Β, με Α.Δ.Τ. Τ , όπως ενεργώντας η κάθε μια χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 7 ν. 2331/1995 και εν γένει ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών και αστυ νομικών αρχών αναφορικά με τις παραπάνω εξουσίες. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αλεξάνδρα Πατσή τον Άθω Γεωργίου την Βιργινία Αντώνη, την Αντωνία Γαρουφαλιά, την Μαίρη Κωνσταντινίδου, τον Νικόλαο Μαστοράκη, την Ειρήνη Κοντού, τον Αναστάσιο Πρώιμο, την Έλενα Σπέη, τον Πανανιώτη Σπυριδάκο, την Γεωργία Τζοάννου, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Νομαρχί ας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, των Δημοσίων Οικο νομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ, της Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), του Οργανι σμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), των Αστυνομικών Αρχών και υπογράφει, υποβάλλει και πα ραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον των ανωτέ ρω αρχών και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας. Ενδεικτικά μεταξύ των πιθανών βασικών περιπτώσεων για τις οποίες υπογράφονται και υποβάλλονται σχετι κά έγγραφα περιλαμβάνεται η βεβαίωση απασχόλησης αλλοδαπών από την Εταιρεία, οι συνδέσεις και διακοπές παροχών ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, καθώς επίσης και είσπρα ξης επιδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, β) υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που αφορά στην Εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιη τικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. κ.λπ. και παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αυτά. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αλεξάνδρα Πατσή, την Αντωνία Γαρουφα λιά, την Μαίρη Κωνσταντινίδου, την Γεωργία Τζοάννου, και τον Πανανιώτη Σπυριδάκο, όπως ενεργώντας ο καθέ νας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, υπογράφει συμβάσεις συνεργασίας υποπρακτόρευσης με συνεργάτες υποπράκτορες της Εταιρείας, τροπο ποιήσεις, λύσεις και καταγγελίες αυτών, κατόπιν εξέτα σης των συμβάσεων από τον Κωνσταντίνο Βαρβία, Πρό εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως επίσης να δίνουν και εντολή για κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συνεργατών υποπρακτόρων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα την Αλεξάνδρα Πατσή και τον Παναγιώτη Σπυριδάκο, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά και χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου, υπογράφει λοι πές συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσι ών διαμεσολάβησης, όπως στη χορήγηση δανείων και λοιπές συμβάσεις συνεργασίας της Εταιρείας, κατόπιν εξέτασης των συμβάσεων από τον Κωνσταντίνο Βαρβία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Βαρβία, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο της Εταιρείας όπως υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εργασίας με τους υπαλλήλους της Εταιρείας ή τροποποιήσεις, λύσεις ή καταγγελίας αυτών. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδότησε ομόφωνα τους: 1. Δημήτριο Σιάσο του Γεωρνίου, που γεννήθηκε το έτος 1974, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σοφίας Σλήμαν αρ.30, με ΑΔΤ ΑΒ Διονύσιο Τσέρο του Ηλία, που γεννήθηκε το έτος 1980, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ροΐκου αρ. 38, με Α.Δ.Τ. Σ και 3. Νικόλαο Μαστοράκη, όπως ενεργώντας ο καθένας χω ριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων φορολογικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Ιδρύματος Κοινωνι κών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλων Οργανισμών Κοινωνι κής Ασφάλισης, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) και των Αστυνομικών Αρχών προκειμένου να υποβάλλουν και παραδίδουν κάθε έγγραφο της Εταιρείας προς τις ανωτέρω αρχές και να παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο από τις ανωτέρω αρχές για λογαριασμό της Εταιρείας υποβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας αι τήσεις και παραλαμβάνουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρό εδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Βαρβία, όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς την σύ μπραξη άλλου προσώπου εκπροσωπεί την Εταιρεία ανα φορικά με την άσκηση της δραστηριότητας του ασφα λιστικού συμβούλου και του συντονιστή ασφαλισιικών συμβούλων, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ. Ιζ του καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει, και συ γκεκριμένα την μελέτη της αγοράς, την παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών, την είσπραξη ασφάλιστρων για λογαριασμό μίας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής και μίας ασφαλιστικής επιχείρησης κατά ζημιών, την διαμεσολά βηση για την σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Για τις ως άνω δραστηριότητες τον Πρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Βαρβία δεν θα αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η Αλεξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην σημερινή απόφαση του σώματος. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «Ζ & Κ development ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 8/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ζ & Κ development ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 65393/42/Β/08/0006, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφα λαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 18/ Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROPERTY DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ DATA & SALES» με δ.τ. «PROPERTY DEVELOPMENT A.E.» και με αριθμό Μητρώου 64209/42/Β/07/0024, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασί σθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2009 κ.α.α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ II ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟ ΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEDICAL BIO PROGNOSIS II M.S.A». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΡΟΓΝΩΣΗ II ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MEDICAL BIO PROGNOSIS II M.S.A» και με αριθμό Μητρώου 66387/92/ Β/08/20, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρ χικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. Κέρκυρα, 11 Μαΐου 2009 Η Διευθύντρια ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ (14) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΕ ΝΤΑΚΗΣ Α.Ε.Τ.Ε» και αριθμό Μητρώου 37886/72/Β/97/10: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων με το οποίο αποφασίσθηκε έγκριση αφ ενός της εκθέσεως του Δ.Σ., αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χωρίς καμία τροποποίησή τους. Ρέθυμνο, 12 Μαΐου 2009 ΑΝ. ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (15) Σύσταση Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «ΙΝΤΕΡ ΤΡΑΝΣ ΚΟΜΠΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟ ΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «INTER TRANS COMBI SERVICES Ε.Π.Ε.». Σύμφωνα με την υπ αριθμ / συμβ/κή πράξη του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Νικόλαου Νικολάκη του Αθανασίου που νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξο ντα υπ αριθμ. ΕΠΕ 531/ και A.M συστήθηκε Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης ως κάτωθι: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Συνιστάται Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύ νης με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡ ΤΡΑΝΣ ΚΟΜΠΙ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «INTER TRANS COMBI SERVICES Ε.Π.Ε.». Στις σχέσεις της εται ρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλο νίκης και στην οδό Σαλαμίνος 2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε κάθε πόλη της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 13 του ν. 3190/1955 και τηρουμένων των διατυπώσεων του ΑΡΘΡΟΥ 8 παρ.6 του αυτού νόμου, όπως τροποποιήθηκαν. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: Η άσκηση, διεθνώς και εντός Ελλάδος, παντός είδους εργασιών παραγγελιοδόχου μεταφορών και πραγματι κοί) μεταφορέως διά γης, θαλάσσης και αέρος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και το αντίστροφο. Επίσης η πρακτόρευση αλλοδαπών μεταφορικών οίκων καθώς και η άσκηση πρακτορείας με αλλοδαπούς εμπο ρικούς οίκους σε διεθνείς μεταφορές και μεταφορές εσωτερικού. Ομοίως η ανάπτυξη πάσης τουριστικής επι χειρηματικής δραστηριότητας. Αποθηκεύσεις, διανομές Logistics. Για την επίτευξη του σκοπού της αυτού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής ή ημεδαπής.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τρι άντα (30) χρόνια. ΕΤΑΙΡΟΙ: 1) ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ του Κωνστα ντίνου και της Αντιγόνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ρόουζ Παρκ Νοογουν Αυστραλίας το έτος 1965, και κατοικεί στην Κάτω Ηλιούπολ.η Αθηνών, οδός Τζαβέλα 26, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και 2) ο ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στη Θεσσα λονίκη το έτος 1985, και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, οδός Αμυνταίου 10, κάτοχος του με αριθμό Ρ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Α.Τ. Πλ. Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ), διαιρούμενο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερί δια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) το καθένα, και το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας. Κάθε εταίρος μετέχει στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας με μια (1) μερίδα συμμετο χής που αποτελείται από τόσα εταιρικά μερίδια όση είναι η συνεισφορά του στο κεφάλαιο της εταιρείας. Αναλυτικότερα: α) Ο Θεόδωρος Μανιάτης κατέθεσε έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (6.300 ) και συμμετέχει στην εταιρεία με διακόσια δέκα (210) εταιρικά μερίδια και 2) ο Πάνος Παναγόπουλος κατέθεσε ένδεκα επτακόσια ευρώ ( ) και συμμετέχει στην εταιρεία με τριακόσια ενενήντα (390) εταιρικά μερίδια. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Διαχειριστής από σήμερα μέχρι λύσεως της εταιρείας ή νεωτέρας απόφασης της Γ.Σ. διορίζεται ο Θεόδωρος Μανιάτης, ο οποίος, κατά τα όσα αναφέρ θηκαν, δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της. Θεσσαλονίκη, 20 Μαΐου 2009 Ο Συμβολαιογράφος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ (16) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ». Δια του υπ αριθμ. 9207/ συμβολαίου μου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών με αριθμό γενικό 8013/2009 και ειδικό 2457/ συστάθηκε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Πε ριωρισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». ΕΤΑΙΡΟΣ: Εμμανουήλ Κρίκωνας του Γεωργίου και της Ασπασίας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Αγίας Βαρβάρας, Περιοχή Μπαθίστα. ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χολαργού Αττικής, τα δε γραφεία και το κατάστημα αυτής θα βρί σκονται επί της οδού 17ης Νοεμβρίου αριθμός ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και εμπορία παντός είδους προ ϊόντων υγείας, ειδών φαρμακείου, καλλυντικών, ειδών εκπαιδεύσεως ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μηχανημάτων ιατρικής και παντός παρεμφερούς εί δους. 2) Η επισκευή, συντήρηση και μίσθωση ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών. 3) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα και 4) Η συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστά μενες ή ιδρυθησόμενες Εταιρείες, οποιασδήποτε νομι κής μορφής, έχουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) χρόνια, αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευ θύνης) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τετρακόσια (400) εταιρικά μερί δια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ. Ολόκληρο το παραπάνω κεφάλαιο των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) Ευρώ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ο μοναδικός εταίρος Εμμανουήλ Κρίκωνας του Γεωργίου και της Ασπασίας, ο οποίος μετέχει στην εταιρεία με μία (1) μερίδα συμμετοχής και έχει τετρακόσια (400) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας καθενός τριάντα (30,00) Ευρώ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας αναλαμβάνει από τη σύσταση της εταιρείας ο μοναδικός εταίρος Εμ μανουήλ Κρίκωνας του Γεωργίου και της Ασπασίας. Αθήνα, 21 Μαΐου 2009 Η Συμβολαιογράφος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΚΝΙΘΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (17) Ανακοίνωση της Έκθεσης Εκτίμησης της καθαρής αξί ας της ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Τρια νταφυλλίδη του Ανέστη. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ Με την υπ αριθμ. 1018/ απόφαση του Νομάρ χη Πέλλας, συστήθηκε η Επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να εξακριβώσει την καθαρή αξία του Ενεργητικού και του Παθητικού της εδρευ ούσης στο Ριζάρι Έδεσσας, ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Τριανταφυλλίδη του Ανέστη Βιοτεχνία Γλυκών Μαρμελάδων με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Μονο πρόσωπη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3190/1955, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της και η κα θαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με το πόρισμα της παραπάνω Επιτροπής ανερχόταν κατά την σε ογδόντα επτά χιλιάδες, ογδόντα τέσσερα και πενήντα λεπτά (87.084,50 ). Έδεσσα, 13 Μαΐου 2009 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 17-07 - 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 3435 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ A ΠΡΟΣ: ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ: 8294 Καποδιστρίου 34 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι: Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 26-03-2018 Αθήνα, 22-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: 1099114 Πληροφορίες: Δ. Πέτσας Τηλέφωνο: 2103382128

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ INTRALOT Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 2103382428 Fax: 2103616464 E mail: sshiza@acci.gr Αθήνα,27/07/2017 Αριθ.Πρωτ.:847258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 13 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00 Σχέδια Αποφάσεων / Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 23.06.2016 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 26/5/2017 AΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων Κ4-01-006 21 Απριλίου 2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 21 η Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 2829 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννιά [2019] ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της εδρεύουσας στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013 AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 04.09.2019 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 16ης ΜΑΙΟΥ 2018 Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)

«ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίαση της 2 ης Σεπτεμβρίου 2016 Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΓΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) Στη Σκύδρα σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 14-07-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 75363 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28 ης Ιουνίου 2018, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων Space Hellas Τηλ: 210 6504 172 E-mail: sharehold@space.gr Αγία Παρασκευή Η 31 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-06-2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

m edicon MEDICON HELLAS A.E.

m edicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS A.E. και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 16 ης Ιουνίου 2016 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05.09.2017 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θέση Κύριλλος 19 300 Ασπρόπυργος Τηλ. 210 6293500 Fax: 210 6293503 www.motodynamics.gr ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17.6.2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η ιαγνωστικό και Θεραϖευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ανακοινώνει ότι την 17.06.2009, έλαβε χώρα η Β Εϖαναληϖτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012

Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Αριθ. πρωτ.: 32801 Άλιμος, 27/6/2012 Προς το Χρηματιστήριο Αθηνών Δ/νση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών Εισηγμένων Τίτλων (Αποστολή μέσω HERMES) Κοιν/ση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1, Αθήνα 105 62 Υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ ΣΕΛ. -015- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ 29-07-2015 Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «DELIVERAS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 13952/06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 244901000 Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

medicon MEDICON HELLAS A.E.

medicon MEDICON HELLAS A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο ανακοινώνει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 40 Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΒΟΥΝΑΤΣΑΣ & ΥΙΟΙ» ανώνυμος εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά και έχει αριθμό ΜΑΕ 14213

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>>

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ: <<ΗΛΕΚΤΡΟΝ Ε.Ε.>> ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ ΑΦΜ:997741102 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 46534/23-02-2010 & ΑΡ. ΠΡΩΤ. 601/23-02-2010 ΑΡ. ΓΕΜΗ 121620904000 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,02/02/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 11/04/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: Αγία Παρασκευή, 28-06-2018 Η 32 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στην Πάτρα σήμερα την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 μεταξύ των : Μπακαλάρος Δημήτριος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 221865 και ΑΦΜ 111852125 ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/11/2012

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/96/101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/11/2012 PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 07/11/2012 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) Έκτακτη Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,17/03/2016 Αριθ. Πρωτ.:373544

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα και στα γραφεία επί της οδού Αδριανείου 2, σήμερα, την 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» Άλιμος, 29/6/2018 Γνωστοποίηση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι την 29

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.05.2018 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013 Στον Πειραιά σήμερα την 12 η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αριθμός 63/03 Απριλίου 2019 Καποδιστρίου 104, 142 35 Ν. Ιωνία, Αττική Τηλ.: 210 2717720, Fax: 210 2717723 www. themeli. gr,themeli@themeli.gr Αρ. Μ.Α.Ε. 14385/01 ΑΤ/Β/86/297/95 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017 FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16/06/2017 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2 του καταστατικού

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2 του καταστατικού ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 2 του καταστατικού Άρθρο 2 ο Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βόχας Κορινθίας.- 2η τροποποίηση αναφορικά με το άρθρο 5 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.2011. (Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν) ΠΡΟΣ: «ΕΔΡΑΣΗ-Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Κορωπί, 47ο χλμ. Αττικής Οδού Τμήμα Μετόχων (Υπεύθυνος: Βασίλης Ραγκαβάς Τηλ: 210-6680 605/606, Fax: 210-6680 610)

Διαβάστε περισσότερα